Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Marketing: Šta jeste, a šta nije

Šta jeste, a šta nije marketing, kako se pozicionirati na tržištu i da li možete očekivati prodaju ako nemate proizvod, cenu ni distribuciju.

 • Login to see the comments

Marketing: Šta jeste, a šta nije

 1. 2. ŠTA JE MARKETING? "Lično, najviše volim jagode sa šlagom, ali sam otkrio da, iz meni neobjašnjivih razloga, ribe više vole gliste. Zbog toga, kada idem na pecanje, ne razmišljam o tome šta ja volim - vodim računa o tome šta ribe vole!« Karnegi Dejl (1888-1955), pionir na polju javnih nastupa i razvoja ličnosti
 2. 3. ŠTA JE MARKETING? U opštem smislu, marketing je svaka isplanirana poslovna aktivnost koja vodi unapređenju prodaje, plasmana, promocije . Marketing je saznavanje šta to potrošaču treba, šta želi, obučavanje kadrova, a uz to ide i ambalaža i distribucija... Na kraju, kada imamo proizvod, onda se uobličava poruka potrošaču "ovde ima nešto za vas" – Ana Stanić
 3. 4. ŠTA JE MARKETING? Šta nije marketing? Najveći broj ljudi poistovećuje marketing sa reklamom i prodajom, što je, naravno, sasvim pogrešno. Marketing je jedan od sastavnih elementa vođenja biznisa koji, bar na prvi pogled, izgleda sasvim jednostavan i lako razumljiv. Šta jeste marketing? Od 1950-ih godina veruje se da je za uspeh u biznisu marketing ključan . Zato je važno da svako ko namerava da započne sa sopstvenim biznisom unapred bude siguran da potpuno razume i zna šta je marketing i kako da ga primeni. Marketing nisu SAMO reklama na televiziji, odštampani flajeri i olovke sa porukom
 4. 5. ŠTA JE MARKETING? Kupci su ''srce'' svakog biznisa i jedini način da se opstane i bude uspešan jeste da se poznaju potrebe kupaca i da se one zadovolje bolje nego što to čine konkurenti. Marketing aktivnosti u fokusu imaju KUPCA – njegova očekivanja i zadovoljenje njegovih potreba. Ako ne znate šta onaj kome želite da prodate zaista želi da kupi, koji je problem koji VI možete da mu rešite – kako očekujete da rešite taj problem?
 5. 6. ŠTA JE MARKETING? <ul><li>Marketing dovodi u kontakt kupce i prodavce. On treba na najefikasniji način da kreira taj kontakt i da dovede do čina razmene. </li></ul><ul><li>Rezultat čina razmene treba da bude opšte zadovoljstvo, kako potrošača tako i prodavca. </li></ul><ul><li>Suštinu marketinga čine: </li></ul><ul><ul><li>potrošači sa svojim potrebama i željama </li></ul></ul><ul><ul><li>preduzeća, organizacije i institucije sa svojim </li></ul></ul><ul><ul><li>proizvodima, uslugama i idejama </li></ul></ul><ul><ul><li>čin razmene koji se odvija na tržištu </li></ul></ul><ul><ul><li>vrednost koju daju učesnici razmene onome što su </li></ul></ul><ul><ul><li>dobili u istoj </li></ul></ul>
 6. 7. ŠTA JE MARKETING? Nemojte nuditi tržištu ono što možete da proizvedete, već ono što tržište traži! ZAKLJUČAK: UPOZNAJTE POTREBE VAŠEG KUPCA I POTOM VAŠ PROIZVOD UČINITE DOSTUPNIM.
 7. 8. VAŠE TRŽIŠTE Da biste mogli da zadovoljite potrebe kupaca bolje i kvalitetnije od vaših konkurenata, potrebno je da saznate što više o vašem tržištu: Koji su motivi kupovine vašeg proizvoda i/ili usluge? Kakve su želje i zahtevi vaših kupaca? Koje su glavne karakteristike tipičnog kupca vaših proizvoda? Kolika je veličina vašeg tržišta? Da li će se u narednom periodu ono povećavati ili smanjivati? Kako ćete dopremati proizvode kupcima – koje prodajne kanale ćete koristiti? Kakva je struktura vašeg tržišta? Da li ono može da se podeli na više prepoznatljivih segmenata – deca: predškolska, školska i tinejdžeri ili žene: zaposlene i domaćice?
 8. 9. VAŠE TRŽIŠTE Vidovi istraživanja tržišta: Primarnim istraživanjem se podaci prikupljaju direktno sa tržišta za koje ste se opredelil i to kroz intervjue , analize i direktne kontakte sa trgovačkim predstavnicima i potencijalnim i postojećim kupcima. Sekundarnim istraživanjem prikupljaju se podaci iz različitih izvora, kao na primer: publikacije, internet, domaća i strana literatura .
 9. 10. VAŠE TRŽIŠTE ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA započećete određivanjem ciljne grupe potrošača (prikupljanje i analiza). - Treba sagledati KO su potencijalni KUPCI vašeg proizvoda ili usluge, odgovorivši na pitanja KO, KADA, GDE, KOLIKO i ZAŠTO kupuje određeni proizvod ili uslugu. - Treba sagledati KO je i KAKVA je postojeća KONKURENCIJA. - Treba saznati i izanalizirati KO su mogući DOBAVLJAČI.
 10. 11. KO SU VAŠI KUPCI? KO? KADA? GDE? KOLIKO? ZAŠTO? ...se kupuju suveniri i/ili rukotvorine vežba, 10 min
 11. 12. VAŠI KONKURENTI Ne zaboravite konkurenciju! Pored vas i Kupca, u marketing je uključena i treća strana – KONKURENTI. Kad god donosite neku odluku, razmišljajte o kupcima, ali i konkurentima. Poznavanje konkurenata je veoma korisno – poštujte njihove jake strane, otkrijte slabosti i učite od njih! Ključni faktor uspeha leži u zadovoljenju potreba kupaca kvalitetnije i efikasnije od konkurencije. KO SU VAŠI KONKURENTI?
 12. 13. VAŠI KONKURENTI <ul><li>Na tržištu koje karakteriše jaka konkurencija vrlo je važno da vaš proizvod ima neku jedinstvenu karakteristiku u kojoj kupac lako može da prepozna neku upotrebnu vrednost za sebe koja zadovoljava neku njegovu potrebu. </li></ul><ul><li>To znači da je potrebno da vaš proizvod učinite različitim u odnosu na konkurentske: </li></ul><ul><ul><li>u pogledu imidža, dizajna, cene, načina distribucije i/ili promocije. </li></ul></ul><ul><ul><li>Važno je da ta razlika bude očigledna. </li></ul></ul>
 13. 14. OCENITE SEBE Uradite sopstvenu SWOT analizu. To znači da na papir stavite vaše jake strane (S – strengths) i slabosti (W – weaknesses), vaše šanse (O – opportunities) i pretnje ili rizike iz okruženja (T – threats). Pomoću analize možete utvrditi gde ste najjači tj. koje su vaše vrline; gde ste najslabiji i koje su vaše mane; koji potencijal imate tj. gde postoji slobodan prostor za rast i razvitak i koje opasnosti prete - u kojoj tački ste najslabiji.
 14. 15. RADIONICA 1 Zadatak 1: “ OCENITE SEBE” SWOT analiza (način rada, proizvod, novi proizvod, distribucija...) 30 min PAUZA
 15. 16. MARKETING MIKS <ul><li>Primenimo prikupljene informacije. </li></ul><ul><li>Do sada smo uradili sledeće: </li></ul><ul><ul><li>Upoznali se sa našim ciljem </li></ul></ul><ul><ul><li>Upoznali se sa našim kupcem </li></ul></ul><ul><ul><li>Analizirali smo tržište </li></ul></ul>Sada ćemo se upoznati sa celim procesom: od proizvoda , preko formiranja cene , određivanja kanala prodaje i promocije .
 16. 17. MARKETING MIKS <ul><li>Proizvod </li></ul><ul><li>koje proizvode i/ili usluge ćete ponuditi tržištu? </li></ul><ul><li>Cena </li></ul><ul><li>po kojoj ceni ćete ih prodavati? </li></ul><ul><li>Kanali prodaje </li></ul><ul><li>gde ćete prodavati svoje proizvode kupcima? </li></ul><ul><li>Promocija </li></ul><ul><li>kako ćete promovisati svoj proizvod i/ili uslugu? </li></ul>Ova četiri pojma zajedno čine MARKETING MIKS
 17. 18. PROIZVOD <ul><li>Razvijte proizvod koji kupac želi da kupi. </li></ul><ul><li>Odlike proizvoda su: </li></ul><ul><ul><li>kvalitet </li></ul></ul><ul><ul><li>dizajn (izgled) </li></ul></ul><ul><ul><li>pakovanje (ambalaža) </li></ul></ul><ul><ul><li>marka (ime proizvoda) </li></ul></ul><ul><li>ali i: </li></ul><ul><ul><li>ukupan doživljaj proizvoda i prodaje </li></ul></ul><ul><ul><li>mora imati namenu </li></ul></ul>
 18. 19. PROIZVOD Primer: Svi automobili imaju istu namenu, da prevoze, ali se razlikuju po dizajnu, stilu, kvalitetu... na osnovu kojih se kupci odlučuju koji će kupiti. Da li je to sve što će se ponuditi kupcu? NE! GDE ĆETE KUPITI CIPELE? Proizvod je kompletan onda kada je praćen uslugom koju kupac želi i očekuje.
 19. 20. PROIZVOD <ul><li>Koje karakteristike čine kvalitet ? </li></ul><ul><li>To su: </li></ul><ul><ul><li>funkcionalnost (koliko je važna kod suvenira?) </li></ul></ul><ul><ul><li>pouzdanost (koliko je važna kod vašeg suvenira) </li></ul></ul><ul><ul><li>usaglašenost sa propisanim standardima kvaliteta </li></ul></ul><ul><ul><li>(koliko je važna za vaš suvenir) </li></ul></ul><ul><ul><li>trajnost (koliko je važna kod vašeg suvenira) </li></ul></ul><ul><ul><li>popravljivost (koliko je važna kod vašeg suvenira) </li></ul></ul><ul><ul><li>estetika (koliko je važna za hleb – mislite o tome). </li></ul></ul>
 20. 21. PROIZVOD Koji jogurt pijete? Koja kola vozite? Koji televizor imate? ZAŠTO? Da li imate marku? Marka je reč, termin, znak, simbol, slika, crtež, oblik ili njihova kombinacija kojom se obeležava proizvod.
 21. 22. PROIZVOD <ul><li>Prednosti za vas kada imate marku: </li></ul><ul><ul><li>razlikujete se od konkurencije </li></ul></ul><ul><ul><li>izlazite iz anonimnosti – sada znaju kako da vas prepoznaju </li></ul></ul><ul><ul><li>lakše je plasirati proizvod sa markom </li></ul></ul><ul><ul><li>gradite sopstveni imidž </li></ul></ul><ul><ul><li>potrošači znaju kome da budu lojalni – VAMA. </li></ul></ul><ul><li>Zaštite zakonski marku. </li></ul>marka/ime proizvoda
 22. 23. PROIZVOD <ul><li>Koristi koje ima vaš kupac: </li></ul><ul><ul><li>zaštita potrošača od lošeg kvaliteta, jer je </li></ul></ul><ul><ul><li>marka garant kvaliteta </li></ul></ul><ul><ul><li>lakše snalaženje u kupovini </li></ul></ul><ul><ul><li>lično zadovoljstvo dobro obavljenim izborom </li></ul></ul><ul><ul><li>osećaj prestiža ukoliko je prestiž razlog </li></ul></ul><ul><ul><li>preferiranja marke </li></ul></ul>marka/ime proizvoda
 23. 24. PROIZVOD marka/ime proizvoda
 24. 25. PROIZVOD marka/ime proizvoda
 25. 26. PROIZVOD marka/ime proizvoda
 26. 27. PROIZVOD marka/ime proizvoda
 27. 28. PROIZVOD marka/ime proizvoda
 28. 29. PROIZVOD <ul><li>Marka nosi i obaveze: </li></ul><ul><ul><li>proizvod se mora na tržištu pojaviti uvek u </li></ul></ul><ul><ul><li>istom obliku i pakovanju </li></ul></ul><ul><ul><li>proizvod mora imati konstantan kvalitet </li></ul></ul><ul><li>Proizvodjač može prodavati proizvode pod svojim imenom, tj. pod proizvodjačkom markom (primer: Predragov suvenir, trikotaža Ivković, narodna radinost Lastavica...). </li></ul>marka/ime proizvoda
 29. 30. PROIZVOD <ul><li>Da bi marka bila dobro izabrana, njeno ime mora biti: </li></ul><ul><ul><li>kratko i jasno, lako za izgovor, čitljivo i razumljivo </li></ul></ul><ul><ul><li>lako za pamćenje i prepoznavanje </li></ul></ul><ul><ul><li>likovno i grafički nekomplikovano </li></ul></ul><ul><ul><li>ugodno kad se čita i piše i da prigodno zvuči </li></ul></ul><ul><ul><li>savremeno, da nije zastarelo </li></ul></ul><ul><ul><li>lako za izgovor na stranom jeziku </li></ul></ul><ul><ul><li>neuvredljivo </li></ul></ul><ul><ul><li>stimulativno na prodaju </li></ul></ul><ul><ul><li>prilagodljivo svakom mediju </li></ul></ul><ul><ul><li>da ne koristi zabranjene nazive i simbole, itd. </li></ul></ul>marka/ime proizvoda
 30. 31. PROIZVOD <ul><li>Dobro izabrana imena marke su: </li></ul><ul><ul><li>izmišljene marke: „Kodak“, „Kviki“ </li></ul></ul><ul><ul><li>prilagodjene reči: „Denta anti plag“ </li></ul></ul><ul><ul><li>lična imena: „Rubin“ </li></ul></ul><ul><ul><li>deo imena proizvodjača: „Karbofix“ </li></ul></ul><ul><ul><li>skraćenica: „FAP“ </li></ul></ul><ul><ul><li>geografska imena: „Drina“ cigarete </li></ul></ul><ul><ul><li>druga lična imena: „Tesla“ </li></ul></ul><ul><ul><li>emotivna imena: „Volim te“, „Samo ti“. </li></ul></ul>marka/ime proizvoda
 31. 32. PROIZVOD <ul><li>Pakovanje ima dve osnovne funkcije: </li></ul><ul><ul><li>zaštitnu i </li></ul></ul><ul><ul><li>promotivnu. </li></ul></ul><ul><li>Zaštitna uloga: </li></ul><ul><li>zaštita proizvoda u transportu </li></ul><ul><li>Promotivna uloga: </li></ul><ul><li>veže se za marku, jer se marka izražava kroz dizajn pakovanja. </li></ul><ul><li>Pakovanje podstiče prodaju, posebno proizvoda koji se kupuju </li></ul><ul><li>sa stanovišta emocionalnih motiva. </li></ul><ul><li>Ne zaboravite: PAKOVANJE PRODAJE! </li></ul>pakovanje/ambalaža
 32. 33. PROIZVOD pakovanje/ambalaža Iskažite se kroz etiketu ili nalepnicu, medaljon, privezak... Etiketa može sadržati znak proizvoda, marku, tekst o suveniru, uputstvo za upotrebu, rok trajanja, uslove čuvanja i najvažnije – VAŠ BROJ TELEFONA (adresu, sajt, e-mail...)
 33. 34. CENA kako da formirate cenu proizvoda? Za koliko biste prodali Vaš suvenir? Za koliko biste kupili suvenir? Kolika je stvarna tržišna vrednost suvenira?
 34. 35. CENA kako da formirate cenu proizvoda? Neki od metoda formiranja cena su: Metod „troškovi plus“ – najjednostavniji metod formiranja cena i sastoji se u tome što se troškovima određenog proizvoda doda prosečna marža/dobit. Formiranje cene na osnovu procene vrednosti – prema ovoj metodi ključ formiranja cena je u procenjenoj vrednosti određenog proizvoda od strane kupaca, a ne u troškovima prodavaca. Formiranje cene na osnovu tekućih cena – primenom ove metode, formirate cene prema cenama konkurenata, a manje pažnje pridajete sopstvenim troškovima ili tražnji.
 35. 36. DISTRIBUCIJA kanali prodaje DISTRIBUCIJA ili kanali prodaje su Vaši posrednici pri prodaji: velikoprodaja, maloprodaja, trgovinski lanci, lokalne radnje, galerije i knjižare, suvenirnice, hoteli, info centri lokalnih turističkih organizacija... Distribucija je i kada VI direktno prodajete svoje proizvode. Zadatak distribucije je obezbeđenje pristupačnosti proizvoda u određeno vreme i na određenom mestu .
 36. 37. DISTRIBUCIJA kanali prodaje <ul><li>IZBOR KANALA DISTRIBUCIJE </li></ul><ul><li>Na izbor odgovarajućeg kanala distribucije proizvoda utiče veliki broj faktora: </li></ul><ul><ul><li>vaši ciljevi, </li></ul></ul><ul><ul><li>resursi, </li></ul></ul><ul><ul><li>karakteristike tržišta, konkurenata </li></ul></ul><ul><ul><li>karakteristike proizvoda, </li></ul></ul><ul><ul><li>ponašanje i želje kupaca i dr. </li></ul></ul><ul><li>Kakav odnos uspostaviti sa distributerima? </li></ul>
 37. 38. DISTRIBUCIJA <ul><li>Koraci u kreiranju kanala prodaje: </li></ul><ul><ul><li>pronađite ko sve može biti vaš distributer (identifikujte ih) </li></ul></ul><ul><ul><li>odlučite sa koliko njih ćete sarađivati </li></ul></ul><ul><ul><li>definišite uslove i odgovornosti vas i saradnika </li></ul></ul><ul><ul><li>izradite politiku cena (popusti...) </li></ul></ul><ul><ul><li>upoznajte se sa uslovima prodaje </li></ul></ul>koraci
 38. 39. DISTRIBUCIJA <ul><li>ODREDITE VAŠE PRODAJNE KANALE </li></ul><ul><li>Ciljevi? </li></ul><ul><li>Karakteristike proizvoda? </li></ul><ul><li>Vaše mogućnosti (finansijske, tehničke, logističke) </li></ul><ul><li>Ko želi vaš proizvod? </li></ul><ul><li>Kako kupcu doneti proizvod “pred lice”? </li></ul>grupna vežba, 10 min
 39. 40. PROMOCIJA <ul><li>Pomoću promocije upoznajete kupce sa vašim proizvodima. </li></ul><ul><li>Postoji 4 oblika promocije: </li></ul><ul><ul><li>oglašavanje – reklama (tv, radio, internet, novine, bilbordi, flajeri) </li></ul></ul><ul><ul><li>lična prodaja – licem u lice </li></ul></ul><ul><ul><li>odnosi s javnošću – PR, kontakt sa medijima, kupcima, državom... </li></ul></ul><ul><ul><li>unapređenje prodaje – sajmovi, popusti, nagradne igre... </li></ul></ul>
 40. 41. RADIONICA 2 Zadatak 1: “ Najkraći marketinški plan na svetu” grupna vežba, 30 min PAUZA
 41. 42. PROMOCIJA Čak i ako na tržištu postoji jagma za vašim proizvodom, nemojte započeti sa prodajom pre nego što se uverite da kupci poznaju vaš proizvod i prepoznaju koristi koje mogu imati od njega. Ne zaboravite da su kupci lenji. Sve dok im neka potreba koja nije zadovoljena ne izaziva neprijatnosti i probleme, pokušaće da iskoriste ono što već imaju . Zato je važno da pre početka prodaje budete sigurni da kupci poznaju karakteristike vašeg proizvoda, da znaju kako im mogu koristiti, zašto im život čini lakšim i jednostavnijim, jeftinijim ili bar interesantnijim nego što je to bilo ranije.
 42. 43. PROMOCIJA <ul><li>Da li nastupate na sajmovima? </li></ul><ul><ul><li>ZAŠTO? </li></ul></ul><ul><ul><li>Sa kojim ciljem? </li></ul></ul><ul><ul><li>Da li su ciljevi postignuti? </li></ul></ul><ul><ul><li>Kako znate? </li></ul></ul>sajamski nastup
 43. 44. PROMOCIJA Izlaganje na sajmu predstavlja nadgradnju i najbolju realizaciju celokupne vaše marketinške politike. Vremenom su izgubili prodajni karakter , a stekli izložbeni . Sajamski nastup predstavlja skup promotivnih aktivnosti, pre, za vreme i po sle sajma . Usredsređivanje samo na štand je više nego pogrešna orijentacija. sajamski nastup
 44. 45. PROMOCIJA <ul><li>Ciljevi: </li></ul><ul><li>Osvajanje novih tržišta (nalaženje novih kupaca) </li></ul><ul><li>Lansiranje novih proizvoda </li></ul><ul><li>Prodaja proizvoda </li></ul><ul><li>Kreiranje i održavanje imidža firme </li></ul><ul><li>Jačanje veza sa postojećim klijentima </li></ul><ul><li>Pronalaženje novih distributera , zastupnika , saradnika </li></ul><ul><li>Uvid u konkurenciju </li></ul><ul><li>Mogućnost za primenu novih marketinških sredstava i postavljanje modela budućih nastupa na sajmovima – upravo sada radimo na tome, zar ne? </li></ul>sajamski nastup
 45. 46. PROMOCIJA <ul><li>Kako? </li></ul><ul><li>Izlaganje na sajmu predstavlja vas , što znači da ne vredi izlagati ako, na primer, posle sajma ne isporuči te robu na ugovoren način iz raznoraznih razloga (ne možete da ispoštujete rokove isporuke, ili cena koju ste dali na sajmu ne pokriva sve troškove jer ste je na brzinu formirali, itd) </li></ul><ul><li>Izabrati sajam koji tematski odgovara i koji obezbeđuje kvalifikovanu posetu </li></ul><ul><li>Program koncipirati tako da je najinteresantniji u vreme najveće posećenosti sajma </li></ul><ul><li>Potrebno je ispitati sve aspekte u vezi mogućnosti prodaje (potrebna dokumentacija, problem fiskalnog računa, potencijalni partneri, naručivanje…) </li></ul>sajamski nastup
 46. 47. PROMOCIJA <ul><li>Promotivne aktivnosti </li></ul><ul><li>Uoči sajma </li></ul><ul><li>Pre sajma poslati informaciju medijima o nastupu firme </li></ul><ul><li>Saradnicima poslati pozivnicu (npr. elektronsku) . Pozivnice je potrebno poslati i partnerima sa kojima ne postoji direktan prodajni kontakt, a to su dobavljači, državni organi, ambasade i sl., novinari. </li></ul><ul><li>Na web sajtu posvetiti posebnu stranu nastupu na sajmu </li></ul><ul><li>Staviti oznake sajma na svu korespondenciju , uključujući faksove i email-ove </li></ul><ul><li>Obaviti telefonske razgovore sa ključnim klijentima pred sam sajam </li></ul><ul><li>Zakazati susrete sa najperspektivnijim klijentima </li></ul><ul><li>Poslati informaciju o dešavanjima na štandu organizatorima sajma (za njihov katalog, ako postoji) </li></ul>sajamski nastup
 47. 48. PROMOCIJA <ul><li>U toku sajma </li></ul><ul><li>Učešće u promocijama, radionicama </li></ul><ul><li>Obezbediti specijalne ponude onima koji se registruju na štandu </li></ul><ul><li>Predstavljanje novih suvenira </li></ul><ul><li>Evidentirati posetioce štanda (anketa/upitnik, nagradna igra, ostavljanje vizitki...) </li></ul><ul><li>VIP paketi (promotivni paketići za važne klijente) </li></ul><ul><li>Fotografisati nastup </li></ul><ul><li>Unapredite prodaju – organizujte n agradn u igr u, popuste, akcije </li></ul>sajamski nastup BUDITE DRUGAČIJI BUDITE KORAK ISPRED SVIH BUDITE BOLJI
 48. 49. PROMOCIJA <ul><li>Posle sajma </li></ul><ul><li>Poslati ličnu zahvalnicu zbog učinjene posete štandu, i to kako pozvanim putem pozivnice, tako i odabranoj publici, sa kojom je ostvaren pozitivan kontakt na sajmu. Takođe se zahvalite organizatorima sajma . To naravno pretpostavlja efikasnu evidencij u posetilaca na sajmu. Zahvalnice mozete poslati faksom, mail-om, SMS-om, lično... </li></ul><ul><li>Napravite kratak izveštaj o sajmu, kako biste sledeći put znali šta da izmenite </li></ul><ul><li>Obavestiti medije o postignutim rezultatima (ukoliko su zaista vredni medijske pažnje) </li></ul><ul><li>Postaviti na sajt detaljan izveštaj o nastupu i fotografije. </li></ul><ul><li>Uvrstite fotografije u vaš promotivni materijal (napravite album, postere, ubacite ih na sajt...) </li></ul>sajamski nastup
 49. 50. PROMOCIJA Primer zahvalnice NAZIV FIRME Ime, prezime, titula i pozicija osobe Poštovani gospodine Petroviću, Zahvaljujemo Vam se na velikoj podršci i odličnoj saradnji koju smo ostvarili u predhodnom periodu. Takođe smo veoma zadovoljni organizacijom 7. Sajma suvenira 2009, tokom kojeg smo imali izuzetnu posećenost našeg izložbenog prostora i realizovali sve unapred postavljene ciljeve nastupa. Verujemo da ćemo nastaviti uspešnu saradnju i srdačno Vas pozdravljamo, Milorad Vujošević, Narodna radinost “Zora” sajamski nastup Priboj, 27. maj 2009. g.
 50. 51. PROMOCIJA Primer zahvalnice NAZIV FIRME Ime, prezime, titula i pozicija osobe Poštovani gospodine Petroviću, Zahvaljujemo Vam se na poseti našem štandu tokom održanog 7. Sajma suvenira 2009 u Priboju u periodu od 23. do 26. maja. Verujemo da ćemo biti u prilici da ostvarimo uspešnu saradnju i tako doprinesemo poboljšanju turističke ponude naše zemlje. Srdačan pozdrav, Milorad Vujošević, Narodna radinost “Zora” sajamski nastup Priboj, 28. maj 2009. g.
 51. 52. PROMOCIJA sajamski nastup
 52. 53. PROMOCIJA sajamski nastup
 53. 54. PROMOCIJA sajamski nastup
 54. 55. PROMOCIJA sajamski nastup
 55. 56. PROMOCIJA sajamski nastup
 56. 57. PROMOCIJA sajamski nastup
 57. 58. PROMOCIJA sajamski nastup
 58. 59. PROMOCIJA sajamski nastup
 59. 60. PROMOCIJA sajamski nastup
 60. 61. PROMOCIJA sajamski nastup
 61. 62. PROMOCIJA sajamski nastup
 62. 63. PROMOCIJA sajamski nastup
 63. 64. PROMOCIJA sajamski nastup
 64. 65. PROMOCIJA sajamski nastup
 65. 66. PROMOCIJA sajamski nastup
 66. 67. PROMOCIJA sajamski nastup
 67. 68. PROMOCIJA sajamski nastup
 68. 69. PROMOCIJA sajamski nastup
 69. 70. PROMOCIJA sajamski nastup
 70. 71. PROMOCIJA <ul><li>Formiranje budžeta: </li></ul><ul><li>Iznajmljivanje izložbenog prostora </li></ul><ul><li>Izgradnja štanda, nameštaj i opremanje </li></ul><ul><li>Potrošnja struje, telefona, interneta </li></ul><ul><li>Usluge na štandu, ulaznice, propusnice, parking-karte i sl. </li></ul><ul><li>Transport proizvoda </li></ul><ul><li>Troškovi tima (prevoz, dnevnice, smeštaj, ishrana ) </li></ul><ul><li>Troškovi štampanja materijala ( vizit karte, flajeri, cenovnik, nagradni listići , anketa...) </li></ul><ul><li>Troškovi reprezentacije </li></ul><ul><li>Troškovi angažovanja osoblja . </li></ul>sajamski nastup
 71. 72. PROMOCIJA <ul><li>Analiza nastupa: </li></ul><ul><li>Da li je ostvarena poseta u skladu sa očekivanjima i uloženim sredstvima? </li></ul><ul><li>Da li je pogođena ciljna grupa? </li></ul><ul><li>Da li je štand bio funkcionalan, da li su neke stvari propuštene u organizaciji nastupa i ocena rada svakog člana ekipe. </li></ul>sajamski nastup
 72. 73. PROMOCIJA <ul><li>Efekti nastupa se mere: </li></ul><ul><li>Povećanjem prodaje </li></ul><ul><li>Povećanjem broja kupaca </li></ul><ul><li>Poboljšanjem imidža firme </li></ul>sajamski nastup
 73. 74. PROMOCIJA <ul><li>PODSETNIK </li></ul><ul><li>Materijal </li></ul><ul><ul><li>P romotivni - posteri, vizitke, flajeri, kese, pokloni, lična akreditacija </li></ul></ul><ul><ul><li>Prateći - prateć a papiri, makaze, selotejp, heftalica, bušilica, spajalica, skalper </li></ul></ul><ul><ul><li>Proizvodi – napravite izbor i na svaki stavite etiketu </li></ul></ul><ul><li>Oprema za štand </li></ul><ul><ul><li>Prekrivači, korpice, police, dekoracija, aranžmani, stoni posteri... – OZNAČITE VAŠ ŠTAND, PROZVOD I SEBE!!! </li></ul></ul><ul><li>Adresar </li></ul><ul><ul><li>Lista učesnika – zatražite od organizatora </li></ul></ul><ul><ul><li>Lista posetilaca – vodite evidenciju tokom sajma </li></ul></ul><ul><ul><li>Lista medija – istražite impresume, napravite spisak novinara </li></ul></ul><ul><ul><li>Lista partnera, saradnika – obavestite ih o nastupu </li></ul></ul>sajamski nastup
 74. 75. PROMOCIJA Odnosi sa saradnicima, dobavljačima, distributerima, partnerima, medijima, firmama, institucijama – izgradite vaš dobar imidž kroz građenje odnosa sa javnošću! Kako biti prisutan u medijima bez plaćene reklame? odnosi sa medijima
 75. 76. PROMOCIJA <ul><li>ŠTA ĆEMO DANAS NAUČITI? </li></ul><ul><ul><li>Vest </li></ul></ul><ul><ul><li>Informaciju za medije </li></ul></ul>odnosi sa medijima
 76. 77. PROMOCIJA odnosi sa medijima
 77. 78. PROMOCIJA odnosi sa medijima
 78. 79. PROMOCIJA odnosi sa medijima
 79. 80. PROMOCIJA odnosi sa medijima
 80. 81. PROMOCIJA odnosi sa medijima
 81. 82. PROMOCIJA odnosi sa medijima
 82. 83. PROMOCIJA ŠTA ZAPRAVO ŽELE PREDSTAVNICI SEDME SILE? Da budu upoznati sa svime što se dešava kod vas! Takođe žele da od vas dobiju informaciju napisanu tako da je mogu lako preneti. Informacija treba da je kratka, zanimljiva i da ima novost. Stavite se u poziciju čitaoca i zamislite šta biste voleli da pročitate. odnosi sa medijima
 83. 84. PROMOCIJA ŠTA JE INFORMACIJA, ŠTA JE INFORMACIJA ZA ŠTAMPU? Informacija je obaveštenje da se nešto dogodilo. Informacija za medije su informacije o nekom događaju od interesa za javnost . Potrudite se da napravite dobru vest. GLAVNA ODLIKA VESTI JE NOVOST! odnosi sa medijima
 84. 85. PROMOCIJA <ul><li>Postavite sebi pitanja: </li></ul><ul><ul><li>Da li imamo vest? Ako nemate – napravite je! </li></ul></ul><ul><ul><li>Da li imamo zanimljivu priču? Osmislite je! </li></ul></ul><ul><ul><li>Da li je događaj i povod bitan za medije ili samo </li></ul></ul><ul><ul><li>za nas? </li></ul></ul>odnosi sa medijima
 85. 86. PROMOCIJA <ul><li>Napravite adresar medija: </li></ul><ul><li>Da li znate novinare? </li></ul><ul><li>Napravite spisak lokalnih i nacionalnih medija </li></ul><ul><li>Unesite podatke iz impresuma vodeći računa ko je urednik koje rubrike </li></ul><ul><li>Pozovite ih telefonom i pitajte za ime i telefon novinara rubrike o turizmu </li></ul><ul><li>Pozovite novinara i upitajte ga na koji broj faksa ili e-mail da mu pošaljete informaciju za medije </li></ul><ul><li>Upoznajte se sa novinarima koji prate vaš rad </li></ul>odnosi sa medijima
 86. 87. PROMOCIJA <ul><li>Mediji u Srbiji: </li></ul><ul><ul><ul><li>http://www.mc.rs </li></ul></ul></ul>odnosi sa medijima
 87. 88. PROMOCIJA <ul><li>Informacija treba da je prava vest, a ne reklama! </li></ul><ul><ul><li>Većina medija danas živi od reklame i kada bi besplatno </li></ul></ul><ul><ul><li>objavljivali reklame predstavljene kao izveštaje za štampu, vrlo </li></ul></ul><ul><ul><li>brzo bi bankrotirali, jer onda niko ne bi hteo da plati reklamu. </li></ul></ul><ul><li>Izveštaj treba da je kratak i jasan </li></ul><ul><ul><li>Najteži deo procesa je upravo ovaj. Pripremite živ, tečan ali </li></ul></ul><ul><ul><li>lako razumljiv tekst. </li></ul></ul><ul><li>Neka izveštaj stoji sam za sebe </li></ul><ul><ul><li>Nemojte da uz izveštaj za štampu šaljete i vaše propratno </li></ul></ul><ul><ul><li>pismo, odnosno pismo formalnog obraćanja uredniku. </li></ul></ul>odnosi sa medijima
 88. 89. PROMOCIJA <ul><li>VEST </li></ul><ul><li>S adržana u prvom delu saopštenja. </li></ul><ul><li>T reba je napisati tako da može da stoji samostalno </li></ul><ul><li>kao kratka informacija . </li></ul><ul><li>O dgovara na pitanja: </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Ko ? </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Š t a ? </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>K ada? </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>G de? </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Z ašto? </li></ul></ul></ul></ul></ul>odnosi sa medijima
 89. 90. PROMOCIJA <ul><li>INFORMACIJA ZA JAVNOST </li></ul><ul><li>OBLIK (forma) </li></ul><ul><ul><li>Nadnaslov, naslov i podnaslov </li></ul></ul><ul><ul><li>Odgovor na pitanja: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>ko, šta, kada, gde, zašto, kako </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Razrada, detaljnije </li></ul></ul><ul><ul><li>Dodatak (fotografije, informacija o vama i sl.) </li></ul></ul><ul><ul><li>Vaše ime i kontakt podaci </li></ul></ul>odnosi sa medijima
 90. 91. PROMOCIJA <ul><li>I NAJVAŽNIJE: </li></ul><ul><li>PRAVILO JEDNE STRANE! </li></ul><ul><li>Nekoliko predloga: </li></ul><ul><ul><li>Napravite zajedničku akciju sa lokalnim medijima - </li></ul></ul><ul><ul><li>organizujte igru i nagrađujte čitaoce/gledaoce/slušaoce </li></ul></ul><ul><ul><li>Organizujte akcije! Npr. Besplatna obuka tkanja za </li></ul></ul><ul><ul><li>decu do 9 godina, organizujte besplatne posete vašoj </li></ul></ul><ul><ul><li>radionici sa upoznavanjem posetilaca o starim </li></ul></ul><ul><ul><li>zanatima, “kupiš 3, dobiješ 4”... </li></ul></ul>odnosi sa medijima
 91. 92. PROMOCIJA INFORMACIJA ZA MEDIJE Rubrika: Ekonomija/Društvo/Turizam ABC ZA POČETNIKE NA SUVENIRIMA SRBIJE Detaljno uputstvo za postavljanje sopstvenog poslovanja U okviru besplatnog info servisa portala Suveniri Srbije, jedinog ove vrste u regionu koji je namenjen proizvođačima suvenira, predstavljena je elektronska verzija brošure &quot;ABC za početnike u sopstvenom biznisu&quot; sa detaljnim uputstvom kako osnovati i voditi firmu, pravima i mogućnostima, kako do novca za budući posao. Posetioci sajta www.SuveniriSrbije.com su u mogućnosti da preuzmu korisno uputstvo i saznaju sve o proceduri osnivanja firme, uslovima, obavezama i pravima, okvirnim cenama taksi, raspoloživim izvorima kreditiranja i finansiranja, kao i kontakt podatke nadležnih institucija. Autor brošure je Jasmina Kosovac Dragić, pravno-finansijski stručnjak i saradnica Suvenira Srbije, zahvaljujući čijem angažovanju zainteresovani proizvođači suvenira na ovaj način mogu pronaći odgovore na brojna pitanja o unapređenju poslovanja. Link za preuzimanje brošure: http://www.suvenirisrbije.com/tekst primer elektronski poslate informacije
 92. 93. PROMOCIJA A objavljeno je ovako: Elektronska brošura za početnike u biznisu BEOGRAD, 22. decembra (Tanjug) - U okviru besplatnog info servisa portala &quot;Suveniri Srbije&quot;, jedinog te vrste u regionu, koji je namenjen proizvodjačima suvenira, predstavljena je elektronska verzija brošure &quot;ABC za početnike u sopstvenom biznisu&quot; sa detaljnim uputstvom kako osnovati i voditi firmu, pravima i mogućnostima, kako do novca za budući posao. Posetioci sajta www.SuveniriSrbije.com mogu da preuzmu korisno uputstvo i saznaju sve o proceduri osnivanja firme, uslovima, obavezama i pravima, okvirnim cenama taksi, raspoloživim izvorima kreditiranja i finansiranja, kao i kontakte nadležnih institucija. Autor brošure je Jasmina Kosovac Dragić, pravno-finansijski stručnjak i saradnica &quot;Suvenira Srbije&quot;. primer elektronski poslate informacije
 93. 94. RADIONICA 3 <ul><li>Zadatak 1: </li></ul><ul><ul><li>Napišite informaciju o učešću na seminaru </li></ul></ul><ul><li>Zadatak 2: </li></ul><ul><ul><li>Napišite iniformaciju o lansiranju novog suvenira </li></ul></ul><ul><li>25 min </li></ul>
 94. 95. PREGLED DANA <ul><li>Naučili smo: </li></ul><ul><ul><li>Šta je marketing </li></ul></ul><ul><ul><li>Analizirali smo tržište </li></ul></ul><ul><ul><li>Saznali ko bi mogao biti kupac naših proizvoda </li></ul></ul><ul><ul><li>Analizirali sebe i svoje poslovanje </li></ul></ul><ul><ul><li>Upoznali se sa marketing miksom </li></ul></ul><ul><ul><li>Naučili da pravimo marketinški plan </li></ul></ul><ul><ul><li>Saznali više o konceptu sajamskog nastupa </li></ul></ul><ul><ul><li>Naučili da pišemo informaciju za medije </li></ul></ul>

×