Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Projecte-taller CUINERS educació infantil

10,334 views

Published on

Published in: Education, Travel, Business
  • Be the first to comment

Projecte-taller CUINERS educació infantil

  1. 1. Número i títol de la Unitat didàctica: : Els cuiners (tallers)Nivell: P-5 Justificació de la UD: En aquesta unitat didàctica es treballaran continguts relacionats amb la cura del cos i la salut, i conjuntament, s’acostarà als infants a l’activitat culinària, tot incentivant-los a tastar i experimentar amb la gran diversitat d’aliments dels quals disposem avui en dia. Per això, se’ls farà veure quins aliments són més saludables i quins no, el seu origen, algunes de les possibilitats culinàries que ofereix, les maneres de cuinar-se i els estris que es necessiten per a elaborar conjuntament la recepta.En aquest cas, només es mostrarà la programació referent a aquest taller de cuina, ja que aquest forma part d’un conjunt de 3 tallers pels quals els infants van passant al llarg de l’any (1 per trimestre).Àrees implicades: Les àrees principals són la descoberta de l’entorn i l’àrea de comunicació i llenguatges. També intervé durant tota la unitat l’àrea de descoberta d’un mateix i dels altres.Temporalització: 6 sessions Trimestre: depèn del grup Durada: 1 trimestre Sessions per setmana: 1 sessió de 2 horesAvaluació Inicial: Es realitzarà amb una conversa, que iniciarà la mestra, tot fent preguntes per incitar el diàleg entre els infants sobre els hàbits alimentaris. Ex: cada dia mengeu el mateix?, la fruita és bona?. (sessió 1). Aquesta servirà per veure els coneixements previs dels alumnes en relació a l’alimentació saludable i tot el que comporta. (Sessió Inicial)Objectius d'aprenentatgeContingutsIdentificar-se com a persona tot sentint seguretat i benestar emocional en relació als hàbits alimentaris, i guanyar confiança en la regulació d’aquests.Participar amb els altres en les activitats de grup, per tal d’adquirir empatia.Expressar les pròpies opinions i vivències.Aprendre a observar l’entorn social (cuina, mercat i botiga de queviures) per poder comprendre els comportaments i accions dels altres.Representar processos escrits (recepte al blog del taller) a través de la manipulació d’aliments i de la seva cocció.Desenvolupar habilitats de comunicació, expressió i comprensió i representació per mitjà del llenguatge verbal, gràfic i culinari.Gaudir en l’aprenentatge, tot participant en les activitats.Classificar els diferents aliments i les quantitats corresponents per a poder realitzar les receptes acordades.Augmentar el vocabulari referent als hàbits alimentaris, els aliments i la cuina.Respectar als altres (torn de paraula, ajuda mútua,...)Descoberta d'un mateix i dels altresAutoconeixement i gestió de les emocions:Acceptació positiva de les pròpies capacitats i limitacions en realitzar activitats d’ús del ordinador i d’algun programa informàtic.Actitud optimista, esforç i iniciativa per anar resolent situacions de dificultat, a nivell relacional i intel·lectual; comptant amb l’ajut de les persones adultes o els iguals.Confiança i seguretat ens els progressos propis durant la realització de les activitats que formen part del taller.Joc i moviment:Domini progressiu de les habilitats motrius bàsiques: coordinació, prensió, to muscular... , en la realització de tasques culinàries i informàtiques.Experimentació i interpretació de sensacions i significats referits a l’espai, a través de la realització de receptes culinàries: dintre – fora, segur – perillós, entre altres.Prudència davant algunes situacions de risc o perill a la cuina.Relacions afectives i comunicatives:Sensibilitat per ajudar i col·laborar amb els iguals o les persones adultes.Sentiment de pertànyer al grup classe i compromís de participar en projectes compartits (preparació de material, converses...).Participació en el repartiment de tasques per afavorir la convivència.Disposició a la resolució de conflictes mitjançant el diàleg i el respectes cap els companys (torn de paraula...).Autonomia personal i relacional:Autoregulació progressiva d’hàbits i rutines saludables referits a l’alimentació i la manipulació d’aliments.Participació en la cura i manteniment dels objectes i espais col·lectius (Aula, material d’experimentació...)Exercitació progressiva d’hàbits: organització de tasques i de material, que afavoreixin la relació amb els altres i un mateix.Incorporació progressiva d’hàbits beneficiosos per a la salut, en relació als hàbits alimentaris.Iniciativa per fer propostes, comunicar experiències i participar en les decisions de grup.Seguretat i confiança en les pròpies possibilitats culinàries i satisfacció pels progressos assolits.Descoberta de l'entornExploració de l'entorn:Observació i identificació de diferents aliments i estris culinaris: recipients, aliments dolços, espècies...Observació i identificació de qualitats dels aliments i dels estris culinaris.Observació i identificació de l’entorn de la cuina escolar: menjador, fogons, nevera...Ús del recurs gràfic, de la càmera fotogràfica i el bloc, per recollir i comunicar les observacions i els resultats de les activitats.Experimentació i interpretació:Experimentació d’accions que provoquen canvis en els aliments, tot fent anticipacions i comparant els resultats.Mesurament del pes dels aliments a través de l’ús d’estratègies de mesuraments de capacitat i massa, fent estimacions i prediccions i usant unitats no convencionals.Verbalització dels processos i dels resultats, tot evocant l’experiència realitzada a la cuina.Representació gràfica, a través de la fotografia, del procés d’elaboració de les receptes.Reconeixement i interpretació de diferents rols observables a la cuina.Raonament i representació:Construcció de la noció de quantitat i l’inici de la seva representació a través de la manipulació d’aliments.Aplicació d’estratègies de càlcul per afegir, treure i repartir quantitats d’aliments.Ús d’estratègies per resoldre situacions culinàries que requereixin coneixements matemàtics. Verbalització dels processos i valoració dels resultats.Identificació de canvis que es produeixen en la manipulació d’aliments, establint relacions causa – efecte.Elaboració interpretació de piràmides alimentàries senzilles.Comunicació i llenguatgesObservar, escoltar i experimentar:Participació i escolta activa en converses i contextos sobre el procés científic de transformació dels aliments.Curiositat, interès i gaudi davant de les creacions audiovisuals (presentacions fotogràfiques) usant estratègies per mirar, escoltar i llegir.Exercitació de destreses manuals: tallar, premsar, esmicolar, adquirint coordinació oculomanual.Iniciació als usos socials de la lectura, tot explorant l’etiquetatge dels aliments i els comentaris al bloc del taller.Satisfacció per les descobertes i els progressos individuals i de grup en les habilitats expressives culinàries.Parlar, expressar i comunicar:Utilització d’estratègies per fer-se comprendre i per comprendre els altres, amb un ús de la llengua cada vegada més acurat: pronunciació clara...Participació en converses sobre els hàbits alimentàries, els aliments i la seva manipulació i transformació, tot compartint i intercanviant experiències.Ús de la llengua per mostrar acords i desacords de manera apropiada i assertiva. (Debats a la classe i comentaris a les diverses entrades del bloc)Utilització de les TIC (programa visor de fotografies i programa per realitzar presentacions fotogràfiques) i del llenguatge visual (fotografies i murals) com a mitjà de comunicació, per enregistrar i parlar.Interpretar, representar i crear:Iniciativa i interès per produir textos escrits en el context de l’alimentació amb diferents funcions i amb una aproximació progressiva a l’escriptura convencional (llista d’aliments a comprar, menú...).Utilització d’instruments tecnològics en els processos creatius pel treball amb la fotografia, a través dels programes obertes d’edició de presentacions i visualització de fotografies.Reconeixement i ús del llenguatge matemàtic amb símbols i nocions de forma, quantitat, mida..., en relació als aliments.Ús de procediments, com ara preguntar, raonar i planificar.Construcció de la noció de quantitat i inici de la seva representació a nivell oral ( és més gran que...).Valoració i respecte per les produccions fotogràfiques i escrites pròpies i dels companys i companyes.Activitats d'ensenyament –aprenentatgeMetodologia: OrganitzacióCapacitatsEspaiAlumnatRecursosProfessoratEix 1Eix 2Eix 3Eix 4123456789 Activitats d’introducció – motivació:1)Què mengem a casa?: cada infant elaborarà una llista de tot el que mengen ell i la seva família durant un cap de setmana. L’endemà es comentarà aquesta llista i elaboraran una llista resum per veure els hàbits alimentaris i comentar-los (l’activitat s’iniciarà el mateix dia del diàleg) (Sessió 1).AulaTreball individual i en equip.Recurs gràfic (taula per apuntar el que es menja)Conductor – moderador de l’activitat (realitza preguntes per conduir als infants a la reflexió i ajuda als infants quan se’ls hi presentin problemes).XXXX2) La piràmide de l’alimentació: tot relacionant aquesta activitat amb les dues anteriors, la mestra explicarà als infants que és uns piràmide de l’alimentació i perquè serveix. Després ,entre tots, n’elaboraran una , juntament amb una explicació, perquè la comunitat educativa pugui veure el què és una piràmide de l’alimentació i perquè serveix (sessió 2).2 grups d’infants (2 x 5).Recursos TIC (Programa tipus Paint)// Recursos gràfics (imatges i fotografies d’aliments)XXX3) Visitem el mercat setmanal i la botiga de queviures: es tracta de fer una visita pel mercat setmanal del poble i la botiga de queviures, per tal d’observar tot el que es ven i fer fotografies d’allò que creuen important (sessió 3).Mercat i poble.Grup GranRecurs TIC (càmera fotogràfica) // 1 mestra de suport.XXXX4) Les TIC alimentàries: entre tots elaboraran una presentació amb Power Point, amb les fotografies que han fet durant la visita i una explicació pertinent. Aquesta servirà per explicar el que venen al poble i si és bo, a la resta de la comunitat educativa (sessió 4).Aula (perquè ja té ordinadors).Grup Gran o 2 grups d’infants (2 x 5).Recursos TIC (ordinador, programes d’edició i presentació de fotografies, bloc de la classe).XXXXX5) Elaborem un menú equilibrat: entre tots elaboraran un menú equilibrat (partint del que han treballat) i aniran a comprar els aliments que necessiten. Un cop comprats, aquests es guardaran a la cuina de l’escola, fins la sessió següent (sessió 5).AulaGrup GranRecursos gràfics (llapis i folis).// Recursos TIC (entrada al blog amb els menús elaborats)XXXX6) Cuiners i cambrers: es tractarà de que els infants elaborin el menú, que prèviament han pactat, i es distribueixin les diverses feines. Un cop elaborat, el serviran als companys de classe, com a dinar. (sessió 6). Menjador i cuina d l’escola.Aliments i estris de cuina. // 1 mestra de suport i un pare/mare per ajudar.// Una persona o infant que faci fotografies de tot el procés.Conductors de l’activitat (deixen que els infants elaborin el menú, però ajuden a fer aquelles accions que puguin comportar perill (fregir alguna cosa, tallar...).XXXXX7) El nostre restaurant: es tracta de que els infants realitzin una presentació amb power point amb les fotografies que s’han fet durant tot el procés d’ elaboració de les receptes i el dinar que s’ha dut a terme, Hi hauran d’afegir petits comentaris a mode de peu de pàgina. Desprès, penjaran aquesta presentació al blog de la classe i cada infant amb l’ajuda dels familiars comentarà el que veu en les fotografies.Aula (perquè ja té ordinadors).Grups petitsRecursos TIC (ordinador, programes d’edició i presentació de fotografies, bloc de la classe).Conductor – moderador de l’activitat (realitza preguntes per conduir als infants a la reflexió i ajuda als infants quan se’ls hi presentin problemes).Conductors de l’activitat (deixen que els infants elaborin el menú, però ajuden a fer aquelles accions que puguin comportar perill (fregir alguna cosa, tallar...).8) A casa també cuinem: es tracta de que els infants realitzin una recepta a casa (amb l’ajuda d’algun familiar) i l’enregistrin mitjançant vídeo o fotografies. Desprès, penjaran l’enregistrament de la recepta al bloc de la classe i explicaran els seus passos. Tots els infants penjaran les seves receptes, per tal de compartir-les amb la resta de companys i la comunitat educativa; i també es tractarà de que aquests comentin com les veuen, les millores...Casa si disposen d’ordinador amb connexió a Internet i sinó algun centre cultural o per l’estil.Individual i col·lectiuRecursos TIC (ordinador, programes d’edició i presentació de fotografies, bloc de la classe).MetodologiaLa metodologia dels tallers permetrà als mestres treballar continguts transversals diferents als de les àrees. Per tant, en aquest cas, aquest taller forma part d’un conjunt de 3 tallers, pels quals els infants han d’haver passat al llarg de l’any (1 taller per trimestre). Al llarg de l’any i dels tres trimestres, els infants hauran passat pels tres tallers programats, ja que aquests són rotatoris i no repetitius. És per això, que es treballarà en petit grup (màxim 10 alumnes), on hi hauran alumnes del 2n cicle d’Educació Infantil barrejats entre ells.Cal destacar que els alumnes, treballaran de manera cooperativa, ja que uns als altres s’ajudaran, sobretot els més grans amb els més petits. I per tant, s’afavorirà un aprenentatge significatiu entre iguals, on el mestre i el mestre de suport intervindran només en aquells casos que calgui reorientar l’activitat dels alumnes o en aquells on els mateixos alumnes demanin la seva intervenció per resoldre algun conflicte que se’ls hagi presentat.Tractament de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TIC)En aquest cas les TIC serviran per comunicar a la resta de la comunitat educativa els resultats de les activitats realitzades.En segon lloc, també serviran com apunt d’intercanvi d’experiències i opinions entre els infants i la comunitat educativa, a través del bloc de la classe o d’un bloc que es destini exclusivament a aquest taller.En aquesta unitat, per una banda es faran servir les càmeres fotogràfiques per enregistrar els resultats. Per altra banda, es farà servir l’ordinador i un programa per fer presentacions amb fotografies, per poder mostrar de manera organitzada i clara els resultats de les activitats a la resta de la comunitat educativa.La mestra ha de deixar en tot moment que els infants vagin fent la feina, i només ha d’intervenir en aquells casos que se’ls hi presenten dificultats tècniques (no funciona el programa, s’encallà...).Estratègies d’atenció a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiuEl fet de treballar amb la metodologia de tallers, permet no haver de planificar una atenció en concret per l’alumne amb dificultats motòriques ni per aquells que poden presentar algunes dificultats d’aprenentatge en algun moment. I això, es degut perquè només es tindran 10 alumnes i la mestra els podrà atendre correctament.El que si que es necessitarà, és una mestra de suport per acompanyar a l’alumne amb dificultats motòriques, durant les dues sortides; i per altra banda, una mestra de suport i un pare, el dia que els alumnes elaborin el menú, per tal de controlar l´ús que fan aquests dels estris i evitar accidents a la cuina, a l’hora de cuinar alguns aliments que comporten situacions de perill pels infants.Avaluació ( inicial, formativa, sumativa) i criteris d’avaluacióL’avaluació inicial es durà a terme mitjançant un diàleg sobre els hàbits alimentaris, per tal de veure els coneixements previs dels infants en relació a aquest tema i per altra banda, per conèixer-ne els seus i poder-los encaminar correctament (veure apartat avaluació inicial). Per tant, en aquesta es tindran molt en compte les verbalitzacions que faci l’infant (com s’expressa, si s’explica amb un cert ordre...). La mestra en aquest cas, farà servir una llibreta on enregistrarà les anècdotes en relació a la conversa i a cadascun dels infants, si considera que són rellevants.En l’avaluació formativa, es farà un seguiment de l’infant, ple que fa a la seva participació en les activitats de desenvolupament, de consolidació, d’ampliació i reforç. Es valorarà especialment que l’infant vagi adquirint vocabulari específic en relació als aliments i els hàbits alimentaris, s’interessi per la conservació dels aliments, s’interessi pels hàbits alimentaris propis i dels companys i participi en les diverses converses proposades en les activitats. Per això, s’utilitzaran els dibuixos, fotografies, verbalitzacions fetes i comentaris a les diverses entrades del blog pels infants i una llibreta a on el/la mestre/a anirà apuntant el més rellevant de l’infant (pel que fa al comportament, assoliment dels objectius...) en cadascuna de les activitats realitzades.Finalment, en l’avaluació sumativa, es durà a terme amb l’elaboració pràctica del menú acordat, el qual es servirà posteriorment als companys de grup. En aquesta, es valorarà que els infants relacionin tots els conceptes apressos anteriorment; per tant, es farà servir una activitat d’elaboració lliure i dirigida, com és l’elaboració d’un menú alimentari, per avaluar els coneixements dels alumnes al llarg de la unitat didàctica (si han adquirit vocabulari específic en relació als aliments i els hàbits alimentaris....). En aquest punt, es farà que els infants s’autoavaluin, a través d’un quadern d’observació, per tal de que siguin conscients dels seus propis progressos i dels del grup. En aquest punt, podem fer que els infants enregistrin en format audio una petita explicació del que els hi ha semblat el taller (que els ha agradat...) amb l’ajuda dels pares i desprès la pengin al bloc del taller, per tal de compartir-la amb els seus companys i la resta de la comunitat educativa.Tant els pares com la mestra i els infants, utilitzaran les converses i les llibretes de registres i anècdotes per enregistrar tot el que creguin convenient. En aquest punt, es farà que els infants s’autoavaluin, ja que aniran sent conscients dels seus propis progressos i dels del grup.És per això que, s’avaluaran els objectius proposats de manera global, ja que en totes les activitats la majoria d’ells hi intervenen d’una manera o altra, amb més o menys pes segons els aspectes en concret que tracten cadascuna d’elles. Aquesta, juntament amb l’avaluació inicial, servirà perquè la mestra pugui veure tant els punts febles com forts de la unitat, i a partir d’aquí pugi introduir tots els canvis que consideri oportuns, perquè els infants puguin assolir tots els objectius marcats. En definitiva, aquests s’avaluaran a través dels següents criteris d’avaluació:1a. Sent la necessitat d’anar ben net per evitar posar-se malalt. 5b. Necessita un model a imitar per poder escriure (recepta penjada a la pissarra...).1b. Li agrada provar els aliments nous que se li presenten. 6a. Li agrada manipular els aliments per a crear plats nous.1c. Manipula tota mena d’aliments amb normalitat. 6b. Expressa el que va observant en la manipulació dels aliments, per tal de poder-ho compartir amb els seus companys.2a. Prefereix participar sol en les activitats. 7a. Gaudeix en les activitats de grup.2b. Sempre participa amb els mateixos companys. 7b. Sempre vol tenir el protagonisme en l’activitat.2c. Es relaciona amb tots els seus companys. 8a. Classifica els aliments segons les propietats que ell sap (gust, color, mida...)3a. Mostra iniciativa per explicar fets... ,que l’afecten directament. 8b. Fa servir la balança amb tota normalitat per trobar la quantitat exacta d’aliment que necessita per elaborar una determinada recepta.3b. Es mostra tancat a l’hora de comunicar-se amb els altres. 9a. Sap escriure i dir pel seu nom els diversos aliments que se li han presentat al davant.4a. Relaciona el que veu amb la manera d’actuar de les diverses persones. 9b. Sap escriure i dir pel seu nom els diversos estris de cuina que se li han presentat al davant.4b. Li costa relacionar els diversos oficis, que intervenen amb la. 10a. Demana el torn de paraula i sap esperar-se fins que li toca.manipulació dels aliments, amb els espais a on realitzen aquesta manipulació5a. Escriu sense cap dificultat les receptes que ha elaborat. 10b. Ajuda als seus companys per iniciativa pròpia.<br />

×