011 hud

409 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
409
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

011 hud

 1. 1. 11. xqsWLRi£¤¦¦¦ x¤¦¦¦¨µ`¶ ˳ØgRiLi: 11 471 11. xqsWLRi£¤¦¦¦ x¤¦¦¦¨µ`¶ C xqsWLRi£¤¦¦¦, xqsWLRi£¤¦¦¦ ¸R¶VW©«sV£qs »R½LRiVªy»R½, @Li¼½ª«sV ª«sVNSä NSÌÁLiÍÜ[ @ª«s»R½LjiLixmsÛÇÁ[¸¶VÊÁ²T¶Liµj¶. BLiµR¶VÍÜ[ 123 A¸R¶V»R½VÌÁV©yõLiVV. BLiµR¶VÍÜ[ ª«sW©«sª«soÌÁ R xmsLRixqsöLRi ª«sùª«s¥¦¦¦LSÌÁ©«sV gRiVLjiLiÀÁ ¿RÁLRiè DLiµj¶. ª«sVVÅÁùLigS A¸R¶V»`½ 117: ""ª«sVLji¸R¶VV ªyÉÓÁÍÜ[ ¬sª«szqsLi¿Á[ úxmsÇÁÌÁV xqsµR¶*QQLi©sVÛÍÁ D©«sõLi»R½ª«sLRiNRPV, @ÍØLiÉÓÁ Rò« ©«sgRiLSÌÁ©«sV ¬ds úxms˳ÁVª«so @©yù¸R¶VLigS ©yaRP©«sLi ¿Á[}qsªy²R¶V NS²R¶V!'' µk¶¬s}msLRiV 50ª«s Ï A¸R¶V»`½ ©«sVLi²T¶ úgRiz¤¦¦¦LixmsÊÁ²T¶Liµj¶. x¤¦¦¦¨µ`¶ ('@.xqs.) '@LRiÊÁV÷ úxmsª«sNRP.ò C xqsWLRi£¤¦¦¦ÍÜ[ BLiNS Bµô¶LRiV '@LRiÊÁV÷ úxmsª«sNRPÌÁ úxmsryòªs©«s ª«sxqsVòLiµj¶. ªyLRiV xqs"ª«sVWµ`¶ Çؼ½NTP ¿ÁLiµj¶©«s R ò « 'ryÖÁ'£¤¦¦¦ ('@.xqs.) ª«sVLji¸R¶VV ª«sVµ`¶¸R¶V©±s úFyLi»y¬sNTP ¿ÁLiµj¶©«s xtsv'HËÞ ('@.xqs.). @©«sLi»R½ NRPLRiVßت«sV¸R¶VV²R¶V @FyLRi NRPLRiVßØúxmsµy»R½ @LiVV©«s @ÍýØ£¤¦¦¦ }msLRiV»][ CBA 1. @ÖÁ£mscÍت±sVcLRi. (Bµj¶) INRP µj¶ª«sù úgRiLi´R¶Li, n µk¶¬s xqsWNRPVò(A¸R¶W»`½)ÌÁV ¬sLôiVxtsQ®ªsV©«s−s ª«sVLji¸R¶VV R í ª«sV¥¦¦ −s®ªs[¿Á©yxmsLRiV²R¶V, xqsLRi*Li ¾»½ÖÁzqs©«sªy²R¶V R @LiVV©«s (@ÍýØ£¤¦ ¦) »R½LRixmsQo ©«sVLi²T¶ n −sª«sLjiLi¿RÁÊÁ²ïyLiVV; 2. −dsVLRiV @ÍýØ£¤¦ ¦©sV »R½xmsö B»R½LRiVÌÁ©«sV « ALSµ³¶Li¿RÁNRPW²R¶µR¶¬s. (J ª«sVV'x¤¦ ¦ªsVøµ`¶ BÍØ j « @©«sV): ""¬saRPè¸R¶VLigS ®©s[©sV, A¸R¶V©«s (@ÍýØ£¤¦ ¦) « »R½LRixmsQo©«sVLi²T¶ −dsVNRPV |¤¦¦ ¿ÁèLjiNRP ¿Á[}qsªy²T¶¬s n R ª«sVLji¸R¶VV aRPV˳ÁªyLRiÌÁV B¿Á[èªy²T¶¬s ª«sWú»R½®ªs[V! Ï ò 3. ""ª«sVLji¸R¶VV −dsVLRiV −dsV úxms˳ÏÁVª«so©«sV ORPQª«sW ¡ Õ³ÁORPQ ®ªs[²R¶VNRPVLiÛÉÁ[, »R½LRiVªy»R½ A¸R¶V©«s ®ªsxmsoNRPV xmsaSè»yòxmsLi»][ ª«sVLRiÖÁ¾»½[, A¸R¶V©«s −dsVNRPV ¦¥¤£¢ ¬sLñRiLiVVLiÀÁ©«s gRi²R¶Vª«so ª«sLRiNRPV ª«sVLiÀÁ xqsVÅÁxqsLi»][uyÌÁ©«sV úxmsryµj¶ryò²R¶V. ª«sVLji¸R¶VV «ª © ¨§ @©«sVúgRi¥¦¦¦ÌÁNRPV @L>RiV®²¶©«s úxms¼½ INRPä¬sNUP A¸R¶V©«s »R½©«s @©«sVúgRi¥¦¦¦ÌÁ©«sV úxmsryµj¶ryò²R¶V. NS¬ds −dsVLRiV ²±° ®¬ ®ªs©«sVµj¶Ljigji¾»½[! ¬saRPè¸R¶VLigS, A g]xmsö µj¶©«sª«sVV©«s −dsV|ms LSËÜ[¹¸¶[V bPORPQNRPV ®©s[©«sV ¸ ¶ ´³ ˳ÏÁ¸R¶Vxms²R¶V»R½V©yõ©«sV!
 2. 2. 11. xqsWLRi£¤¦¦¦ x¤¦¦¦¨µ`¶ ˳ØgRiLi: 11 472 4. ""@ÍýØ£¤¦¦¦ ®ªsxmso©«sZNP[ −dsV ¿¾½ ¼»º¹ ª«sVLRiÖÁLixmso DLiµj¶. ª«sVLji¸R¶VV A¸R¶V©«s úxms¼½µk¶ ¿Á[¸R¶VgRiÌÁ xqsª«sVLóRiV²R¶V.''  ÁÀ 5. −s©«sLi²T¶! ªyxqsòªy¬sNTP ªyLRiV A¸R¶V©«s ©«sVLi²T¶ µyN][䪫sÉجsNTP »R½ª«sV ª«sOSQÌÁ©«sV ÆÅ Äà ú¼½xmsöVNRPVLiÈÁV©yõLRiV. ÇØúgRi»R½ò! ªyLRiV »R½ª«sV ª«sryòQûÌÁÍÜ[ »R½ª«sV©«sV »yª«sVV NRPxmsöVNRPV©«sõxmsöÉÓÁNUP, A¸R¶V©«s (@ÍýØ£¤¦¦¦)NRPV ªyLRiV µy¿Á[ −sxtsQ¸R¶WÌÁW ª«sVLji¸R¶VV ®ªsÖÁÊÁV¿Á[è −sxtsQ¸R¶WÌÁW @¬dsõ ËØgS ¾»½ÌÁVxqsV. ¬saRPè¸R¶VLigS, A¸R¶V©«sNRPV x¤¦¦¦XµR¶¸R¶WÌÁÍÜ[ D©«sõ−s (LRix¤¦¦¦ryùÌÁV) NRPW²y ËØgS ¾»½ÌÁVxqsV.1 ________ 1. ¿RÁW²R¶Li²T¶, 8:55.
 3. 3. 11. xqsWLRi£¤¦¦¦ x¤¦¦¦¨µ`¶ ˳ØgRiLi: 12 473 6. (*) ª«sVLji¸R¶VV ˳ÏÁW−sV|ms G FEDCB A xqsLi¿RÁLjiLi¿Á[ úxms¼½ úFyßÓá ÒÁª«s©¯[Fyµ³j¶ (Ëص³R¶ù»R½) L K J IH @ÍýØ£¤¦¦¦ |ms©«s®©s[ DLiµj¶. A¸R¶V©«sNRPV µy¬s ¬sªyxqsLi, ¬sªyxqsNSÌÁLi ª«sVLji¸R¶VV µy¬s @Li¼½ª«sV QP O NM ¬sªyxqsxqósÌÁª«sVW ¾»½ÌÁVxqsV. 1 @Li»y INRP xqsöxtísQ®ªsV©«s úgRiLi´R¶LiÍÜ[ (úªy¸R¶VÊÁ²T¶) DLiµj¶. SR 7. ª«sVLji¸R¶VV A¸R¶V®©s[ ANSaSÌÁ©«sV XWVUT ª«sVLji¸R¶VV ˳ÁW−sV¬s ALRiV µj¶©«sª«sVV ][ZY Ï (@¸R¶Wùª±sV)ÌÁÍÜ[ xqsXztísQLi¿y²R¶V ª«sVLji¸R¶VV A¸R¶V©«s zqsLi¥¦¦¦xqs©«sLi ('@L`<i) ¬dsÉÓÁQ−dsVµR¶ ba`_^ DLi®²¶[µj¶. −dsVÍÜ[ ª«sVLiÀÁ xms©«sVÌÁV ¿Á[}qsªy²R¶V Fsª«s²][ xmsLkiOTPQLi¿RÁÉجsNTP (A¸R¶V©«s BµR¶Li»y gfedc xqsXztísQLi¿y²R¶V). ¬dsª«so ªyLji»][: ""¬saRPè¸R¶VLigS, kjih −dsVLRiV ª«sVLRißÓáLiÀÁ©«s »R½LRiVªy»R½ ª«sVLRiÌÁ ÛÍÁ[xmsÊÁ²R¶»yLRiV.'' @¬s @©«sõxmsöV²R¶V, qponml xqs»R½ù¼½LRiryäLRiVÌÁV »R½xmsöNRP @LiÉØLRiV: ""Bµj¶ INRP xqsöxtísQ®ªsV©«s ª«sW¸R¶WÇØÌÁLi ª«sWú»R½®ªs[V.'' tsr 8. ª«sVLji¸R¶VV INRP®ªs[ÎÏÁ ®ªs[Vª«sVV ªyLji bPORPQ©«sV z yxwvu 2 INRP ¬sLñki»R½NSÌÁLi ª«sLRiNRPV Azms DLiÀÁ¾»½[, ªyLRiV »R½xmsöNRPVLi²y @LiÉØLRiV: ""µy¬s¬s Axmso»R½V©«sõµj¶ ~}|{ G−sVÉÔÁ?'' ªyxqsòªy¬sNTP @µj¶ ª«sÀÁè©«s L][ÇÁÙ, µy¬s¬s ªyLji©«sVLi²T¶ »]ÌÁgjiLi¿RágRiÌÁ ªylLiª«s*LRiW DLi²R¶LRiV. ª«sVLji¸R¶VV ªyLRiV FsgRi»y×Á ¿Á[xqsWò D©«sõ®µ¶[, ªyLji¬s úNRPª«sVVøNRPVLiÈÁVLiµj¶. 1. ¿RÁW²R¶Li²T¶, 6:98. 2. Dª«sVø»R½V©±s: BNRPä²R¶ NSÌÁLi, @®©s[ @LóiLiÍÜ[ ªy²R¶ÊÁ²T¶Liµj¶. (xms»`½ @ÍÞc'ÅÁµk¶L`i). G R n > −sµ³¶LigS®©s¾»½[ 12:45ÍÜ[ ªy²R¶ÊÁ²T¶Liµ][. 16:120ÍÜ[ C xmsµR¶Li Bª«sWª±sV, ©y¸R¶VNRPV²R¶®©s[ R @LóiLiÍÜ[ ª«sVLji¸R¶VV 43:23ÍÜ[ µ³¶LRiøLi @®©s[ @LóiLiÍÜ[ ª«sVLji¸R¶VV 28:23, 7:159, R R R 10:47ÌÁÍÜ[ xqsª«sWÇÁLi, xqsLixmsVLi, ¾»½gRi @®©s[ @LóSÌÁÍÜ[ ªy²R¶ÊÁ²T¶Liµj¶ (BÛËÁõcNRP{qs"L`i). n
 4. 4. 11. xqsWLRi£¤¦¦¦ x¤¦¦¦¨µ`¶ ˳ØgRiLi: 12 474 9. ª«sVLji¸R¶VV INRP®ªs[ÎÏÁ ®ªs[Vª«sVV ª«sW©«sª«so¬sNTP ª«sW NSLRiVßØù¬sõ LRiVÀÁ¿RÁWzmsLiÀÁ, »R½LRiVªy»R½ @»R½¬s©«sVLi²T¶ µy¬s¬s ÍØNRPVäLiÛÉÁ[! ¬saRPè¸R¶VLigS, @»R½²R¶V ¬sLSaRP#¿ÁLiµj¶, NRPX»R½xmnsVVõ²R¶ª«so»y²R¶V. 10. NS¬s INRP®ªs[ÎÏÁ ®ªs[Vª«sVV @»R½¬sNTP AxmsµR¶ »R½LRiVªy»R½, @©«sVúgRi¥¦¦¦¬sõ LRiVÀÁ¿RÁWzms}qsò: ""©y AxmsµR¶ÌÁ¬dsõ ©y ©«sVLi²T¶ »]ÌÁgjiF¡¸R¶WLiVV!'' @¬s ¢¡ @LiÉزR¶V. ¬saRPè¸R¶VLigS, @»R½²R¶V A©«sLiµR¶Li»][, −súLRi−dsgRiV»y²R¶V. ¨§¦ ¥ ¤£ 11. NS¬s Fsª«slLi¾»½[ xqsx¤¦¦¦©«sLi ª«sz¤¦¦¦LiÀÁ, ¬«ª© xqs»yäLSùÌÁV ¿Á[xqsWò DLiÉØL][, @ÍØLiÉÓÁ ªyLjiNTP ORPQª«sWxmsßá ª«sVLji¸R¶VV g]xmsö úxms¼½xmnsÌÁLi ±° ® DLiÉØLiVV.1 ´³² 12. (J úxmsª«sNSò!) ÊÁx¤¦¦¦§aS ¬dsª«so, ¬ds|ms @ª«s»R½LjiLixmsÛÇÁ[¸R¶VÊÁ²T¶©«s µj¶ª«sùÇìØ©«sLi º¹¸¶ (ª«s"{¤¦¦¦)ÍÜ[¬s N]Li»R½Ë³ØgS¬sõ −s²T¶ÀÁ|msÈíÁ ©«sV©yõ®ªs[®ªsW! ª«sVLji¸R¶VV µy¬s»][ ¬ds ¿¾ ½¼ » x¤¦¦¦XµR¶¸R¶W¬sNTP BÊÁ÷Liµj¶ NRPÌÁVgRiV»R½VLi®µ¶[®ªsW! Å ÄÃÂÁÀ FsLiµR¶VNRPLiÛÉÁ[, (xqs»R½ù¼½LRiryäLRiVÌÁV) BÍØ @LiÈÁV©yõLRi¬s: ""B»R½¬s|ms INRP ¬sµ³j¶ FsLiµR¶VNRPV Æ µj¶LixmsÊÁ²R¶ÛÍÁ[µR¶V? ÛÍÁ[µy B»R½¬s»][ ËØÈÁV INRP ®µ¶[ª«sµR¶W»R½ FsLiµR¶VNRPV LSÛÍÁ[µR¶V?'' ¬saRPè¸R¶VLigS, ¬ds®ªs¾»½[ ZNP[ª«sÌÁLi |¤¦¦¦¿RÁèLjiNRP ¿Á[}qsªy²R¶ª«so ª«sWú»R½®ªs[V. ª«sVLji¸R¶VV @ÍýØ£¤¦¦¦¹¸¶[V úxms¼½µy¬s NSLRiùryµ³R¶NRPV²R¶V.2 1. ¿RÁW²R¶Li²T¶, 70:19c22 ª«sVLji¸R¶VV ª«sVVxqsõµ`¶ @'x¤¦ ¦øµ`¶, xmsoc3, }ms. 4. 2. ¿RÁW²R¶Li²T¶, 25:8, 6:8,17:90c93, 6:50.
 5. 5. 11. xqsWLRi£¤¦¦¦ x¤¦¦¦¨µ`¶ ˳ØgRiLi: 12 475 13. ÛÍÁ[µy ªyLRiV: ""@»R½®©s[ (úxmsª«sNRPò¹¸¶[V) FE DC B A µk¶¬s¬s (C ÅÁVL`iA©±s©«sV) NRPÖÁöLi¿y²R¶V.'' @¬s @LiÈÁV©yõLS? ªyLji»][ @©«sV: ""−dsVLRiV JIH G xqs»R½ùª«sLi»R½VÛÍÁ[ @LiVV¾»½[ c @ÍýØ£¤¦¦¦ »R½xmsö, −dsVLRiV zmsÌÁV¿RÁVN][gRiÌÁ ªyLji©«sLiµR¶Lji¬ds zmsÌÁV¿RÁVN]¬s c ONMLK µk¶¬sª«sLiÉÓÁ xmsµj¶ xqsWLS£¤¦¦¦ÌÁ©«sV NRPÖÁöLiÀÁ ¼d½xqsVNRPVLRiLi²T¶!''1 TS RQP 14. INRP®ªs[ÎÏÁ (−dsVLRiV ryÉÓÁ NRPÖÁöLiÀÁ©«s) ªyLRiV −dsVNRPV xqs¥¦¦¦¸R¶VLi ¿Á[¸R¶VÛÍÁ[NRP (xqsª«sWµ³y©«s XWVU −sVª«s*NRP)F¡¾»½[, ¬saRPè¸R¶VLigS Bµj¶ @ÍýØ£¤¦¦¦ ÇìØ©«sLi»][®©s[ @ª«s»R½LjiLixmsÛÇÁ[¸R¶VÊÁ²T¶LiµR¶¬s ` _ ^][ZY ¾»½ÌÁVxqsVN][Li²T¶. ª«sVLji¸R¶VV A¸R¶V©«s »R½xmsö ª«sVL]NRP fedc ba ALSµ³R¶ù ®µ¶ª«sLi ÛÍÁ[²R¶V. @LiVV¾»½[ BxmsöV®²¶©y −dsVLRiV @ÍýØ£¤¦¦¦NRPV −s®µ³¶[¸R¶VVÌÁV (ª«sVVzqýsLiÌÁV) @ª«so»yLS? 15. Fsª«sLRiV úFyxmsLiÀÁNRP ÒÁ−s»R½ k ji hg r¢NRPLSùÌÁV ª«sVLji¸R¶VV µy¬s @ÌÁLiNRPLRißá N][LRiVNRPVLiÉØL][ ®ªs[Vª«sVV ªyLji NRPLRiøÌÁ ponml xmnsÖÁ»y¬sõ, C ÒÁ−s»R½LiÍÜ[®©s[ xmspLjiògS ¿ÁÖýÁryòª«sVV ª«sVLji¸R¶VV @LiµR¶VÍÜ[ u tsrq ªyLjiZNPÍØLiÉÓÁ ÍÜ[xmsLi ÇÁLRiVgRiµR¶V. 16. @ÍØLiÉÓÁ ªyLjiNTP xmsLRiÍÜ[NRPLiÍÜ[ {zy xwv ©«sLRiNSgjiõ »R½xmsö ª«sVlLi[−dsV DLi²R¶µR¶V. ªyLRiV BLiµR¶V(CÍÜ[NRPLi)ÍÜ[[ FyÈÁVxms²T¶LiµR¶Li»y ~}| ª«sùLóRiª«sVLiVVF¡»R½VLiµj¶ ª«sVLji¸R¶VV ªyLRiV ¿Á[[zqs©«s NRPLRiøÌÁ¬dsõ −sxmnsÌÁª«sVª«so»yLiVV.2 1. ¿RÁW²R¶Li²T¶, 17:88, 52:34ÌÁÍÜ[ −dsVLRiV xqs»R½ùª«sLi»R½VÛÍÁ[ @LiVV¾»½[ C ÅÁVL`iA©±s ª«sLiÉÓÁ INRP úgRiLi´R¶Li LRiÀÁLiÀÁ ¼d½xqsVNRPVLRiLi²T¶ @¬s, BNRPä²R¶ µk¶¬sª«sLiÉÓÁ xmsµj¶ xqsWLRi£¤¦¦¦ÌÁ®©s©y ¼d½xqsVNRPVLRiLi²T¶ @¬s ª«sVLji¸R¶VV 2:23, 10:38 ÌÁÍÜ[ INRPä xqsWLRi£¤¦¦¦®©s©y LRiÀÁLiÀÁ ¼d½xqsVNRPVLRiLi²T¶ @¬s xqsªyÍÞ Â¿Á[¸¶VÊÁ²T¶Liµj¶, NS¬ds R CL][ÇÁÙ ª«sLRiNRPV, ÅÁVL`iA©±s −sL][µ¶VÌÁV, A ¿yÛÍÁLiÇÁÙ©«sV xmspLjiÂò ¿Á[¸¶VÛÍÁ[NPR F¡¸R¶WLRiV. ³R R 2. ¿RÁW²R¶Li²T¶, 17:18,21, 42:20.
 6. 6. 11. xqsWLRi£¤¦¦¦ x¤¦¦¦¨µ`¶ ˳ØgRiLi: 12 476 17. G ª«sùQQNTPò @LiVV¾»½[ »R½©«s úxms˳ÏÁVª«so »R½LRixmnsQo ©«sVLi²T¶ ª«sÀÁè©«s xqsöxtísQ®ªsV©«s ¬sµR¶LRi+©«sLi|ms D©yõ²][! ª«sVLji¸R¶VV µy¬sNTP »][²R¶VgS A¸R¶V©«s (@ÍýØ£¤¦¦¦) ryORPQ ùLi DLiµ][!1 ª«sVLji¸R¶VV µk¶¬sNTP ª«sVVLiµR¶V ª«sWLæRiµR¶Lji+¬s ª«sVLji¸R¶VV NSLRiVßáùLigS ª«sÀÁè©«s, ª«sVWry úgRiLi´R¶Li NRPW²y ryOTPQgS DLiµ][! (@ÍØLiÉÓÁ ªy²R¶V xqs»R½ù ¼½LRiryäLRiVÌÁ»][ xqsª«sW©«sV²y)? @ÍØLiÉÓÁ ªyLRiV µk¶¬s¬s ¥ ¤£¢ ¡ (ÅÁVL`iA©±s©«sV) −saRP*zqsryòLRiV. ª«sVLji¸R¶VV µk¶¬s¬s (ÅÁVL`iA©±s©«sV) ¼½LRixqsäLjiLi¿Á[ ¾»½gRiÌÁªyLji 2 ® ¬« ª© ¨ §¦ ªygôS©«s xqósÌÁLi ©«sLRiNSgjiõ¹¸¶[V! NSª«so©«s µk¶¬s¬s gRiVLjiLiÀÁ ¬dsª«so FsÍØLiÉÓÁ xqsLi®µ¶[x¤¦¦¦LiÍÜ[xms²R¶NRPV. ³²±° ¬saRPè¸R¶VLigS, Bµj¶ ¬ds úxms˳ÏÁVª«so »R½LRixmnsQo©«sVLi²T¶ ´ ª«sÀÁè©«s xqs»R½ùLi. NS¬s ¿yÍت«sVLiµj¶ úxmsÇÁÌÁV −saRP*zqsLi¿RÁLRiV.3 ¼» º¹¸ ¶ 18. ª«sVLji¸R¶VV @ÍýØ£¤¦¦¦NRPV @ÊÁµôðR¶Li @LiÈÁgRiÛÉíÁ[ ªy²T¶NRPLiÛÉÁ[ FsNRPV䪫s µR¶VLSøLæRiV²R¶V À¿ ¾½ Fsª«s²R¶V? @ÍØLiÉÓÁ ªyLRiV »R½ª«sV úxms˳ÏÁVª«soª«sVVLiµR¶V úxms®ªs[aRP#|msÈíÁÊÁ²R¶»yLRiV. @xmsö²R¶V: ""−dslLi[, »R½ª«sV ÄÃÂÁ úxms˳ÏÁVª«soNRPV @ÊÁµôðy¬sõ @LiÈÁgRiÉíÓÁ©«s ªyLRiV.'' @¬s ÆÅ ryORPVÌÁV xmsÌÁVNRPV»yLRiV. ¬sxqs=Li®µ¶[x¤¦¦¦LigS, @ÍýØ£¤¦¦¦ aSxmsLi (ÊÁz¤¦¦¦uyäLRiLi) µR¶VLSøLæRiVÌÁ|ms DLiÈÁVLiµj¶.4 1. BNRPä²R¶ ryOTPQ @LiÛÉÁ[ ÑÁúÕdÁÍÞ ('@.xqs.). 2. BNRPä²R¶ ¾»½gRiÌÁV @LiÛÉÁ[ @ÍýØx¤¦¦¦§»y'AÍØNRPV −s®µ¶¸¶VVÌÁV (ª«sVVzqýsLiÌÁV) NS¬s ÇØ»R½VÌÁ ªyLRiLiµR¶LRiW. ³[ R ®µ¶ª«s úxmsª«sNRPò ('xqs'@xqs) úxmsª«s¿RÁ©«sLi: ""Fsª«sLji ¿Á[¼½ÍÜ[ ©y úFyß᪫sVVLiµ][ A xmsLRiª«sV xms−sú»R½V¬s ryOTPQ, C xqsª«sWÇÁxmso G ª«sV»R½xqsV®²¶©y xqslLi[, @»R½²R¶V ¸R¶VWµR¶V²R¶V gS¬ds, Z NPQQûxqsòªso²R¶V gS¬ds, ÛÍÁ[NRP B»R½LRi ó « ª«sV»R½xqsV²R¶V gS¬ds, ®©s[©sV úxmsª«sNRP©s¬s −s©«sõ »R½LRiVªy»R½ ©«s©«sVõ −saRP*zqsLi¿RÁ²][! @»R½²R¶V ©«sLRiNSgjiõ ªyzqs.'' ó « ò« ('xqs'{¤¦¦¦'£¤¦¦¦ ª«sVVzqsLi). BLiNS ¿RÁW²R¶Li²T¶, 2:62, 4:150c152. ý 3. ¿RÁW²R¶Li²T¶, 12:103, 34:20. 4. ¿RÁW²R¶Li²T¶, 16:84.
 7. 7. 11. xqsWLRi£¤¦¦¦ x¤¦¦¦¨µ`¶ ˳ØgRiLi: 12 477 19. Fsª«sLRiV @ÍýØ£¤¦¦¦ ª«sWLæRiLi ©«sVLi²T¶ (úxmsÇÁÌÁ©«sV) @²ïR¶gjiryòL][[ ª«sVLji¸R¶VV µy¬s¬s ª«súNRP®ªsV©«sµj¶gS ¿RÁWxmso»yL][ @ÍØLiÉÓÁ ªyLRiV, ªylLi[! xmsLRiÍÜ[NRP ÒÁ−s»R½Li D©«sõµR¶®©s[ xqs»yù¬sõ ¼½LRixqsäLjiLi¿Á[ ªyLRiV.1 20. @ÍØLiÉÓÁ ªyLRiV ˳ÏÁW−sVÍÜ[ (@ÍýØ£¤¦¦¦ EDCBA bPORPQ©«sVLi²T¶) »R½zmsöLi¿RÁVN][ÛÍÁ[LRiV. ª«sVLji¸R¶VV ªyLjiNTP @ÍýØ£¤¦¦¦ »R½xmsö B»R½LRi xqsLiLRiORPQNRPVÌÁV ÛÍÁ[LRiV. ªyLji LK JI HGF bPORPQ lLiÉíÓÁLixmso ¿Á[¸R¶VÊÁ²R¶V»R½VLiµj¶. (Bx¤¦¦¦ T SRQP ONM ÍÜ[NRPLiÍÜ[ ªyLRiV xqs»yù¬sõ) −s©«sÛÍÁ[NRP F¡¹¸¶[V ªyLRiV ª«sVLji¸R¶VV ¿RÁW²R¶ÛÍÁ[NRP F¡¹¸¶[VªyLRiV.2 YXW V U 21. @ÍØLiÉÓÁ ªylLi[ »R½ª«sV©«sV »yª«sVV [Z ©«suíy¬sNTP gRiVLji¿Á[xqsVNRPV©«sõ ªyLRiV ª«sVLji¸R¶VV ªyLRiV NRPÖÁöLi¿RÁVNRPV©«sõ (®µ¶ªyÌÁ¬dsõ) ªyLji¬s `_^] −ds²T¶F¡»yLiVV.3 edcba 22. ¬sxqs=Li®µ¶[x¤¦ ¦LigS xmsLRiÍÜ[NP ÒÁ−s»R½LiÍÜ[ R −dslLi[ @»R½ùµ³¶NRPQLigS ©«sxtsF¡¹¸¶[V ªyLRiV. j í kji hgf 23. ¬saRPè¸R¶VLigS, −saRP*zqsLiÀÁ ml xqs»yäLSùÌÁV ¿Á[zqs, »R½ª«sV úxms˳ÏÁVª«soZNP[ @LiNTP»R½®ªsV F¡¹¸¶[VÈÁÈÁVª«sLiÉÓÁ ªylLi[ r qpon xqs*LæRiªyxqsVÌÁª«so»yLRiV. ªyLRiV µy¬sÍÜ[®©s[ wvuts aSaRP*»R½LigS DLiÉØLRiV. (1/8) }|{z yx 24. * C D˳ÏÁ¸R¶VxmsOSQÌÁ ªyLji¬s, INRP úgRiV²ïT¶ ª«sVLji¸R¶VV ¿Á−sÉÓÁ, ª«sVL]NRP ¿RÁW²R¶gRiÌÁ ~ ª«sVLji¸R¶VV −s©«sgRiÌÁ ªyLji»][ F¡ÌÁ誫s¿RÁVè! G−dsV? F¡ÖÁNRPÍÜ[ −dsLjiLRiVª«soLRiW xqsª«sW©«sVÍØ? −dsVLRiViBNRP®©s©y gRiVßáFyhRiLi ®©s[LRiVèN][LS?4 1. B®µ¶[−sµ³¶®ªsV©«s A¸R¶V»`½NRPV ¿RÁW²R¶Li²T¶, 7:45. R 2. ¿RÁW²R¶Li²T¶, 2:7, 7:179, 46:26, 67:10. 3. ¿RÁW²R¶Li²T¶, 6:112, @LiÛÉÁ[ ªyLRiV NRPÖÁöLi¿RÁVNRPV©«sõ ÊÁWÈÁNRP ® µ¶ªyÌÁV, ªyLRiV ALSµ³¶Li¿Á[ {msLýiV, j R xqs©yùxqsVÌÁV ®ªsVVµR¶ÛÍÁ©«sªyLRiV. 4. ¿RÁW²R¶Li²T¶, 59:20, 35:19c20.
 8. 8. 11. xqsWLRi£¤¦¦¦ x¤¦¦¦¨µ`¶ ˳ØgRiLi: 12 478 25. ª«sVLji¸R¶VV ªyxqsòªy¬sNTP ®ªs[Vª«sVV ©«sW'£¤¦¦¦©«sV @»R½¬s Çؼ½ªyLji ª«sµôR¶NRPV xmsLiFyª«sVV. (@»R½©«sV ªyLji»][ @©yõ²R¶V): ""¬saRPè¸R¶VLigS, ®©s[©«sV −dsVNRPV xqsöxtísQ®ªsV©«s |¤¦¦¦¿RÁèLjiNRP ¿Á[}qsªy²T¶¬s ª«sWú»R½®ªs[V! 26. ""−dsVLRiV @ÍýØ£¤¦¦¦©«sV »R½xmsö 1 ª«sVlLiª«s*Lji¬ds ALSµ³j¶Li¿RÁNRPW²R¶µR¶¬s. @ÍØ Â¿Á[}qsò ¬saRPè¸R¶VLigS A Ëص³yNRPLRi®ªsV©«s ¤ £¢¡ µj¶©«sª«sVV©«s −dsVNRPV xms²R¶ËÜ[¹¸¶[V bPORPQNRPV¶®©s[©«sV ˳ÏÁ¸R¶Vxms²R¶V»R½V©yõ©«sV.'' 27. @xmsöV²R¶V @»R½¬s Çؼ½ªyLjiÍÜ[ xqs»R½ù © ¨§¦¥ ¼½LRiryäLRiVÛÍÁ©«s ©y¸R¶VNRPVÌÁV: ""¬dsª«so NRPW²y ª«sW ª«sWµj¶LjigS INRP ryµ³yLRißá ª«sW©«sª«so²R¶®ªs[ ° ®¬«ª »R½xmsö, (¬dsÍÜ[ ª«sVlLi[ úxms¾»½[ùNRP»R½©«sV ®ªs[Vª«sVV ¿RÁW²R¶ÈÁLi ÛÍÁ[µ¶V).2 ª«sVLji¸R¶VV −s®ªs[NPR LiÛÍÁ[¬s R ´³²± ¬ds¿RÁ®ªsV©«s ªyLRiV »R½xmsö B»R½LRiVÌÁV ¬s©«sVõ @©«sVxqsLjixqsVò©sõÈýÁV NRPW²y ®ªs[Vª«sVV ¿RÁW²R¶ÈÁLi « »º ¹¸¶ ÛÍÁ[µ¶V3 ª«sVLji¸R¶VV −dsVÍÜ[ ª«sW NRPLiÛÉÁ[ FsNRPV䪫s ÁÀ¿¾½¼ R xmsV©«s»R½ NRPW²y ª«sWNRPV NRP©«sxms²R¶ÈÁLi ÛÍÁ[µ¶V. n R @Li¾»½[gSNRP −dsVLRiV @xqs»R½ùªyµR¶VÌÁ¬s ®ªs[Vª«sVV Ä Ã ˳Ø−sxqsVò©yõª«sVV.'' @¬s @©yõLRiV. 28. @»R½©«sV (©«sW'£¤¦¦¦) @©yõ²R¶V: ""J ÆÅ ©yÇؼ½ úxmsÇÁÍØLS! −dsVLRiV ¿RÁWxqsVò©yõLRiV NRPµy? ®©s[©«sV ©y úxms˳ÏÁVª«so »R½LRixmnsQo©«sVLi²T¶ ª«sÀÁè©«s xqsöxtísQ®ªsV©«s xqsW¿RÁ©«s©«sV @©«sVxqs LjixqsVò©yõ©«sV. A¸R¶V©«s »R½©«s NSLRiVßØù¬sõ 1. ¿RÁW²R¶Li²T¶, 21:25. 2. C −sxtsQ¸¶VLi BLi»R½NRPV ª«sVVLiµR¶V NRPW²y −saRPµk¶NRPLjiLi¿RÁÊÁ²T¶Liµj¶. xqs»R½ù¼½LRiryäLRiVÌÁNRPV R ª«sW©«sª«so²R¶V ®µ¶ª«súxmsª«sNRPgS xmsLixmsÊÁ²R¶ÈÁLi AaRPèLRiùNRPLRiLigS DLiµj¶. C L][ÇÁÙÌÁÍÜ[ N]LiµR¶LRiV ò ÕÁµ`¶'@»`½ ¿Á[}qsªyLjiNTP NRPW²y C −sxtsQ¸¶VLi AaRPèLRiùNRPLRiLigS DLiµj¶, NSª«so©«s ªyLRiV R ª«sVV'x¤¦¦¦ª«sVøµ`¶ ('xqs'@xqs)©«sV ª«sW©«sª«so¬sgS @LigkiNRPLjiLi¿RÁLRiV. 3. ¿RÁW²R¶Li²T¶, 43:23.
 9. 9. 11. xqsWLRi£¤¦¦¦ x¤¦¦¦¨µ`¶ ˳ØgRiLi: 12 479 ©y|ms úxmsryµj¶Li¿y²R¶V, NS¬s @µj¶ −dsVNRPV NRP©«sÊÁ²R¶ÈÁLi ÛÍÁ[µR¶V. @ÍØLiÈÁxmsöV²R¶V −dsVLRiV µy¬s¬s @xqsz¤¦¦¦ùLi¿RÁVNRPVLiÈÁV©yõ, µy¬s¬s {qs*NRPLjiLi¿RÁª«sV¬s ®ªs[Vª«sVV −sVª«sVøÖÁõ 1 ÊÁÌÁª«sLi»R½Li ¿Á[¸R¶VgRiÌÁª«sW? 29. ""ª«sVLji¸R¶VV J ©yÇؼ½ úxmsÇÁÍØLS! FEDCBA ®©s[©«sV µy¬sN][xqsLi −dsV ©«sVLi²T¶ µ³R¶©y¬sõ N M LKJ IH G @²R¶gRiÈÁLi ÛÍÁ[µR¶V. ©y úxms¼½xmnsÌÁLi ZNP[ª«sÌÁLi @ÍýØ£¤¦¦¦ µR¶gæRiLRi®©s[ DLiµj¶. ª«sVLji¸R¶VV ®©s[©«sV TS RQP O −saRP*zqsLiÀÁ©«s ªyLji¬s ú»][zqs®ªs[¸R¶VÛÍÁ[©«sV.2 ¬saRPè¸R¶VLigS, ªylLi¾»½[ »R½ª«sV úxms˳ÏÁVª«so©«sV X WVU NRPÌÁVxqsVNRPVLiÉØLRiV, NS¬s ¬saRPè¸R¶VLigS ®©s[©«sV −sVª«sVøÖÁõ ª«sVW²³R¶ÇÁ©«sVÌÁVgS ¿RÁWxqsVò©yõ©«sV. ZY 30. ""ª«sVLji¸R¶VV J ©yÇؼ½ úxmsÇÁÍØLS! INRP®ªs[ÎÏÁ ®©s[©«sV ªyLji¬s (−saS*xqsVÌÁ©«sV) `_^ ] [ lgiLiÉÓÁ®ªs[}qsò ©«s©«sVõ @ÍýØ£¤¦¦¦ (bPORPQ) ©«sVLi²T¶, Fsª«s²R¶V NSFy²R¶gRiÌÁ²R¶V? G−dsV? −dsVLjiµj¶ edc ba úgRiz¤¦¦¦Li¿RÁÛÍÁ[LS? kjihgf 31. ""ª«sVLji¸R¶VV ©y ª«sµôR¶ @ÍýØ£¤¦¦¦ ¬sµ³R¶VÌÁV D©yõ¸R¶V¬s gS¬ds ª«sVLji¸R¶VV ©yNRPV qponm l @g][¿RÁLRi ÇìØ©«sª«sVV©«sõµR¶¬s gS¬ds ®©s[©«sV −dsV»][ @©«sÈÁLiÛÍÁ[µR¶V; ª«sVLji¸R¶VV ®©s[©«sV ®µ¶ª«sµR¶W»R½©«s¬s vutsr NRPW²y @©«sÈÁLi ÛÍÁ[µR¶V3 ª«sVLji¸R¶VV −dsVLRiV {¤¦¦¦©«sLigS ¿RÁW}qs ªyLjiNTP @ÍýØ£¤¦¦¦ ®ªs[VÌÁV } |{zyxw ¿Á[¸R¶VÛÍÁ[²R¶¬s NRPW²y @©«sÈÁLi ÛÍÁ[µR¶V. ªyLji ~ ª«sV©«sxqsV=ÌÁÍÜ[ D©«sõµj¶ @ÍýØ£¤¦¦¦NRPV ËØgS ¾»½ÌÁVxqsV. @ÍØ @LiVV¾»½[! ¬saRPè¸R¶VLigS, ®©s[©«sV µR¶VLSøLæRiVÌÁÍÜ[ ¿Á[Lji©«sªy²R¶®©s[!'' 1. ¿RÁW²R¶Li²T¶, 2:256. 2. ¿RÁW²R¶Li²T¶, 26:111 ª«sVLji¸R¶VV 6:52. 3. ¿RÁW²R¶Li²T¶, 6:50 ª«sVLji¸R¶VV 7:188.
 10. 10. 11. xqsWLRi£¤¦¦¦ x¤¦¦¦¨µ`¶ ˳ØgRiLi: 12 480 32. ªyLRiV @©yõLRiV: ""J ©«sW'£¤¦¦¦! ¬dsª«so ª«sW»][ ªyµj¶Li¿yª«so, ¿yÍØ ªyµj¶Li¿yª«so,1 BNRP ¬dsª«so xqs»R½ùª«sLi»R½V²R¶®ªs[ @LiVV¾»½[, ¬dsª«so ˳ÏÁ¸R¶V|msÛÉíÁ[ µy¬s¬s (bPORPQ©«sV) ª«sW|ms µj¶Lixmso!'' 33. @»R½©«sV (©«sW'£¤¦¦¦) @©yõ²R¶V: ""@ÍýØ£¤¦¦¦ N][Lji¾»½[ ¬saRPè¸R¶VLigS, µy¬s¬s (A bPORPQ©«sV) −dsV|msNTP ¾»½ryò²R¶V ª«sVLji¸R¶VV −dsVLRiV µy¬s ©«sVLi²T¶ »R½zmsöLi¿RÁVN][ÛÍÁ[LRiV! ¡ 34. ""INRP®ªs[ÎÁ @ÍýØ£¤¦¦¦ −sVª«sVøÖÁõ »R½xmsöV Ï §¦ ¥¤ £¢ µyLjiÍÜ[ −s²T¶ÀÁ|msÉíØÌÁ¬s N][Li¾»½[, ®©s[©sV −dsVNRPV j « ª«sVLiÀÁ xqsÌÁ¥¦¦¦ Bªy*ÌÁ¬s FsLi»R½ N][Li©y, ©y j ®¬ « ª©¨ xqsÌÁ¥¦¦¦ −dsVNRPV ÍØ˳Áµy¸R¶VNRPLi NSÇØÌÁµR¶V. Ï A¸R¶V®©s[ −dsV úxms˳ÁVª«so ª«sVLji¸R¶VV A¸R¶V©«s Ï ´³² ±° ®ªsxmso©«sZNP[ −dsVLRiLi»y ª«sVLRiÖÁ F¡ª«sÌÁzqs D©«sõµj¶.'' ¶ 35. G−dsV? ªyLRiV: ""@»R½®©s[ (ª«sVV'x¤¦¦¦ª«sVø®µ¶[) µk¶¬s¬s NRPÖÁöLi¿y²R¶V.'' @¬s ½¼ »º¹¸ @LiÈÁV©yõLS? ªyLji»][ BÍØ @©«sV: ""®©s[©«sV µk¶¬s¬s NRPÖÁö}qsò µy¬s FyxmsLi ©y|ms ÂÁ À¿ ¾ DLiÈÁVLiµj¶ ª«sVLji¸R¶VV −dsVLRiV ¿Á[}qs FyFyÌÁ»][ ÅÄà ©yNRPV FsÍØLiÉÓÁ xqsLiÊÁLiµ³R¶Li ÛÍÁ[µR¶V.'' 36. ª«sVLji¸R¶VV ©«sW'£¤¦¦¦NRPV BÍØ xqsLi®µ¶[aPLi R Æ (ª«s'{¤¦¦¦) xmsLixmsÊÁ²T¶Liµj¶: ""¬saRPè¸R¶VLigS, ¬ds Çؼ½ ªyLjiÍÜ[ BLi»R½ª«sLRiNRPV −saRP*zqsLiÀÁ©«s ªyLRiV »R½xmsö B»R½LRiVÛÍÁª«s*LRiW −saRP*zqsLi¿RÁLRiV, NSª«so©«s ªyLRiV ¿Á[}qs NSLSùÌÁNRPV ¬dsª«so ÀÁLi¼½Li¿RÁNRPV! 37. ""ª«sVLji¸R¶VV ¬dsª«so ª«sW xqsª«sVORPQLiÍÜ[, ª«sW xqsLi®µ¶[aS©«sVryLRiLigS, INRP J²R¶©«sV ¬sLjiøLi¿RÁV ª«sVLji¸R¶VV µR¶VLSøLæRiVÌÁ©«sV gRiVLjiLiÀÁ ©«s©«sVõ @²R¶VgRiNRPV. ¬saRPè¸R¶VLigS, ªyLRiV ª«sVVLiÀÁ®ªs[¸R¶VÊÁ²R¶»yLRiV.'' 1. ¿RÁW²R¶Li²T¶, 71:5c6 ª«sVLji¸R¶VV 10:71.
 11. 11. 11. xqsWLRi£¤¦¦¦ x¤¦¦¦¨µ`¶ ˳ØgRiLi: 12 481 38. ª«sVLji¸R¶VV ©«sW'£¤¦ ¦ J²R¶ ¬sLjiøxqsWò DCBA D©«sõxmsöV²R¶V, úxms¼½ryLji @»R½¬sÇؼ½ ©y¸R¶VNRPVÌÁV @»R½¬s FsµR¶VÈÁ©«sVLi²T¶ F¡¹¸¶[VÈÁxmsöV²R¶V @»R½¬s»][ KJ IHG FE xmsLji¥¦¦ ryÍØ®²¶[ ªyLRiV. @»R½©«sV (©«sW'£¤¦ ¦) ªyLji»][ @®©s[ªy²R¶V: ""BxmsöV²R¶V −dsVLRiV ª«sW»][ QP ONML xmsLji¥¦¦ ryÍزR¶V»R½V©yõLRiV, ¬saRPè¸R¶VLigS −dsVLRiV xmsLji¥¦¦ ryÍزT¶©«sÛÉÁ, ®ªs[Vª«sVV NRPW²y −dsV»][ ý[ UT SR xmsLji¥¦¦ ryÍزR¶V»yª«sVV. 39. ""@ª«sª«sW©«sNRPLRi®ªsV©«s bPORPQ Fsª«sLji|msNTP YXWV ª«sxqsVòLiµ][ ª«sVLji¸R¶VV aSaRP*»R½®ªsV©«s bPORPQ ^][Z Fsª«sLji|ms xms²R¶V»R½VLiµ][ »R½*LRiÍÜ[®©s[ −dsVLRiV ¾»½ÌÁVxqsVNRPVLiÉØLRiV.'' `_ 40. ÀÁª«sLRiNRPV ª«sW AÇìÁ ª«sÀÁèLiµj¶ ª«sVLji¸R¶VV F~LiVVù F~LigjiLiµj¶ (ÇÁÌÁúxmsªy¥¦¦¦ÌÁV fedcba ˳ÁW−sV¬s ÀdÁÌÁVèN]¬s LSrygSLiVV).1 @xmsöV²R¶V Ï ®ªs[Vª«sVV (©«sW'£¤¦¦¦»][) @©yõª«sVV: ""úxms¼½Çؼ½ lkj ihg (xmsaRPVª«soÌÁ) ©«sVLi²T¶ lLiLi²R¶V (A²R¶-cª«sVgRi) ÇÁLiÈÁÌÁ©«sV ª«sVLji¸R¶VV ¬ds NRPVÈÁVLiÊÁLi ªyLji¬s c- rqp onm Bµj¶ ª«sLRiZNP[ xqsWÀÁLi¿RÁ ÊÁ²T¶©«s ªyLRiV »R½xmsö c yxw vut s ª«sVLji¸R¶VV −saRP*zqsLiÀÁ©«s ªyLji¬s, @LiµR¶Lji¬ds µy¬s (©yª«s)ÍÜ[NPT FsNTPäLi¿RÁVN][!'' @»R½¬s¬s |{ z −saRP*zqsLiÀÁ©«sªyLRiV N]LiµR¶LRiV ª«sWú»R½®ªs[V. (1/4) 41. * ª«sVLji¸R¶VV (©«sW'£¤¦¦¦) @©yõ²R¶V: ~} ""BLiµR¶VÍÜ[NTP FsNRPäLi²T¶ @ÍýØ£¤¦¦¦ }msLRiV»][ µk¶¬s xms¸R¶V©«sLi ª«sVLji¸R¶VV µk¶¬s AgRiÈÁLi. ¬saRPè¸R¶VLigS ©y úxms˳ÏÁVª«so ORPQª«sWbdPÌÁV²R¶V, @FyLRi NRPLRiVßØúxmsµy»R½.'' 1. Bµj¶ BÛËÁõcNRP{qs"L`i »y»R½öLRiùLi. ¿RÁW²R¶Li²T¶, 54:11-c12. ©«sW'£¤¦¦¦ »R½VFny©±s ª«sÀÁè©«sxmsöV®²¶[ Aú{msÆØ n ª«sVLji¸R¶VV ¸R¶VWL][£msÌÁ ª«sVµ³¶ù D©«sõ N]Li²R¶ÍÜ[¸¶VÍÜ[ ¬dsLRiV ª«sÀÁè ®ªsV²T¶ÈÁlLi[¬s¸R¶V©±s xqsª«sVVúµR¶Li R R GLRiö²T¶ DLi²R¶ª«s¿RÁè¬s N]LiµR¶LRiV ªyùÆØù»R½ÌÁ @Õ³ÁúFy¸R¶VLi. ©«sW'£¤¦¦¦ NRPVÈÁVLiÊÁLiªyLjiÍÜ[ @»R½¬s ª«sVVgæiVLRiV NRPVª«sWLRiVÌÁV ryª±sV, ¥¦¦¦ª±sV, ª«sVVLji¸R¶VV ¸R¶Wxmsqs ª«sVLji¸R¶VV ªyLji ˳ØLRiùÌÁVLi²T¶Lji. R n£ (BÛËÁõcNRP{qs"L`i). ªyLji úFyLói©«sÌÁ N]LRiNRPV ¿RÁW²R¶Li²T¶, 23:28c29. R
 12. 12. 11. xqsWLRi£¤¦¦¦ x¤¦¦¦¨µ`¶ ˳ØgRiLi: 12 482 42. ª«sVLji¸R¶VV @µj¶ ªyLji¬s xmsLRi*»yÌÁª«sÛÍÁ[ Fs¾»^½Qò©«s @ÌÁÌÁÍÜ[¬sNTP ¼d½xqsVN]¬s F¡rygjiLiµj¶. @xmsöV²R¶V ©«sW'£¤¦¦¦ (xms²R¶ª«s©«sVLi²T¶) µR¶WLRiLigS D©«sõ »R½©«s NRPVª«sWLRiVßñÓá zmsÌÁVxqsWò (@©yõ²R¶V): ""J ©y NRPVª«sWLS! ª«sW»][FyÈÁV (J²R¶ÍÜ[NTP) FsNRPVä @−saS*xqsVÌÁÍÜ[ NRPÖÁzqsF¡NRPV!''1 43. ª«sVLji¸R¶VV (@»R½¬s NRPVª«sWLRiV²R¶V) @©yõ²R¶V: ""®©s[©«sV INRP N]Li²R¶|msNTP FsNTPä aRPLRißáV F~LiµR¶V»y©«sV, @µj¶ ©«s©«sVõ ¬dsÎýÏÁ©«sVLi²T¶ ¤£ ¢¡ NSFy²R¶V»R½VLiµj¶.'' (©«sW'£¤¦¦¦) @©yõ²R¶V: ""C « ª©¨ §¦¥ L][ÇÁÙ @ÍýØ£¤¦¦¦ ¼d½LRiVöNRPV −sLRiVµ³ôðR¶LigS NSFy®²¶[ ªy²R¶V Fsª«s*²R¶W ÛÍÁ[²R¶V, A¸R¶V©«s ´ ³²±° ®¬ (@ÍýØ£¤¦¦)¹¸¶[V NRPLRiVßÓá}qsò »R½xmsö!'' @xmsöV®²¶[ ªyLji ª«sVµ³R¶ù INRP ZNPLRiÈÁLi LSgS @»R½²R¶V ¹ ¸¶ NRPW²y ª«sVV¬sgjiF¡¹¸¶[V ªyLjiÍÜ[ NRPÖÁzqsF¡¸R¶W²R¶V. »º 44. A »R½LRiVªy»R½ AÇìÁ ª«sÀÁèLiµj¶: ""J ¿¾½¼ ˳ÏÁW−dsV! ¬ds ¬dsÎÏÁþ©«sV ú−sVLigji®ªs[LiVV. J ANSaRPª«sW! (NRPVLRiª«sÈÁLi) Azms®ªs[LiVV!'' ÃÂÁ À @xmsöV²R¶V ¬dsLRiV (˳ÏÁW−sVÍÜ[NTP) BLiNTP F¡LiVVLiµj¶. (@ÍýØ£¤¦¦) ¼d½LRiVö ®©sLRi®ªs[LjiLiµj¶. ÆÅ Ä 2 J²R¶ ÇÁÚµk¶ N]Li²R¶ −dsVµR¶ AgjiLiµj¶. ª«sVLji¸R¶VV @xmsöV²R¶V: ""µR¶VLSøLæRiVÌÁ Çؼ½ªyLRiV µR¶WLRi(©yaRP©«s)®ªsV F¡¸R¶WLRiV!'' @¬s @©«sÊÁ²T¶Liµj¶. 1. @»R½²R¶V ©«sW'£¤¦¦¦ ¹¸¶VVNRPä ©yÌÁVgRiª«s NRPVª«sWLRiV²R¶V. @»R½¬s }msLRiV ¸R¶Wª±sV ª«sVLji¸R¶VV @»R½¬s BLiÉÓÁ (ª«sLiaRPLi) }msLRiV NRP©y©±sgS }msL]ä©«sÊÁ²T¶Liµj¶. @»R½²R¶V xqs»R½ù¼½LRiryäLji NSÊÁÉíÁ J²R¶ÍÜ[ Ó FsNRPäÛÍÁ[µ¶V. NS¬s ª«sVVzqs®ªsV©«s @»R½¬s ˳ØLRiù »R½©«s zmsÌýÁÌÁ»][ FsNTPäLiµj¶. R ý 2. ÇÁÚµk¶ N]Li²R¶ NRPVLôiryò©sÍÜ[, BÛËÁõc'Dª«sVL`i µk¶*Fy¬sNTP CaS©«sù ˳ØgRiLiÍÜ[ µyµyxmso 25 ® ªsVÎÏÁþ j ± µR¶WLRiLiÍÜ[ DLiµj¶.
 13. 13. 11. xqsWLRi£¤¦¦¦ x¤¦¦¦¨µ`¶ ˳ØgRiLi: 12 483 45. ª«sVLji¸R¶VV ©«sW'£¤¦¦¦ »R½©«s úxms˳ÏÁVª«so©«sV ®ªs[²R¶VNRPVLiÈÁW @©yõ²R¶V: ""J ©y úxms˳ÏÁW! ¬saRPè¸R¶VLigS, ©y NRPVª«sWLRiV²R¶V ©y NRPVÈÁVLiÊÁLiÍÜ[¬s ªy²R¶V! ¬ds ªygôS©«sLi xqs»R½ùQ®ªsV©«sµj¶ ª«sVLji¸R¶VV ¬ds®ªs[ xqsL][*»R½òª«sV ©yù¸R¶Wµ³j¶NSLji−s.'' 46. A¸R¶V©«s (@ÍýØ£¤¦¦¦) ÇÁªyÕÁ¿yè²R¶V: GFED CBA ""J ©«sW'£¤¦¦¦! @»R½²R¶V ¬saRPè¸R¶VLigS, ¬ds NRPVÈÁVLiÊÁLiÍÜ[¬s ªy²R¶V NS²R¶V.1 ¬saRPè¸R¶VLigS, O N M LKJI H @»R½¬s xms©«sVÌÁV ª«sVLiÀÁ−s NSª«so.2 NSª«so©«s ¬dsNRPV ¾»½ÖÁ¸R¶V¬s −sxtsQ¸R¶VLi gRiVLjiLiÀÁ ©«s©«sVõ WV U TS RQP @²R¶gRiNRPV. ¬dsª«so NRPW²y ª«sVW²³R¶VÌÁÍÜ[ ¿Á[Lji©«sªy²R¶ª«so NSª«sµôR¶V.3 @¬s ®©s[©«sV ¬s©«sVõ [ZYX Dxms®µ¶[bPxqsVò©yõ©«sV.'' 47. (©«sW'£¤¦¦¦) BÍØ −s©«sõ−sLi¿RÁV a `_ ^] NRPV©yõ²R¶V: ""J ©y úxms˳ÏÁW! ¬saRPè¸R¶VLigS, ©yNRPV ¾»½ÖÁ¸R¶V¬s −sxtsQ¸R¶W¬sõ gRiVLjiLiÀÁ i hg fedcb ¬s©«sVõ @²T¶gji©«sLiµR¶VNRPV, ®©s[©«sV ¬ds aRPLRißáV ®ªs[²R¶VNRPVLiÈÁV©yõ©«sV. ª«sVLji¸R¶VV ¬dsª«so nmlk j ©«s©«sVõ ORPQ−sVLi¿RÁNRPF¡¾»½[, ©«s©«sVõ NRPLRiVßÓáLi¿RÁNRP F¡¾»½[, ®©s[©«sV ©«sxtísQF¡LiVV©«s po ªyLjiÍÜ[ ¿Á[LRiV»y©«sV.'' 1. Fsª«slLi¾»½[ −saRP*zqsLi¿RÁL][ ªyLRiV INRP úxmsª«sNRPò ('@.xqs.) ¹¸¶VVNRPä »R½Liú²T¶ gS¬ds, NRPVª«sWLRiV²R¶V gS¬ds, ÛÍÁ[NPR ˳ØLRiù gS¬ds, @»R½¬s NRPVÈÁVLiËجsNTP ¿ÁLiµj¶©«s ªyLRiV NSÇØÌÁLRiV. 2. Fsª«slLi¾»½[ −saRP*zqsLiÀÁ, xqs»yäLSùÌÁV ¿Á[¸¶VL][ ªyLji¬s @Íýؤ¦¦¦ (xqsV.»y.) bPORPQ©sVLi²T¶, R £ « ®µ¶ª«súxmsª«sNRPò NRPW²y LRiOTPQLi¿RÁÛÍÁ[²¶V. @ÍØLiÈÁxmsöV²R¶V C NSÌÁLiÍÜ[ N]LiµR¶LRiV G−sµ³¶LigS®©s¾»½[ R R @F¡x¤¦¦¦ÌÁÍÜ[ xms²T¶ D©yõL][ ªyLji¬s, ªyLji {msLýiV, xqsÇêصyÌÁV, ª«sÖdÁÌÁV LRiOTPQryòLi¬s @®©s[µ¶ R R j FsÍØ xqsLi˳Áª«sLi NSgRiÌÁµR¶V? Ï 3. µk¶¬s»][ xqsöxtsQª«sV¹¸¶[Vùµj¶ G−sVÈÁLiÛÉÁ[ ®µ¶ª«súxmsª«sNRPÌÁNRPV @g][¿ÁLRiÇìØ©«sLi DLi²R¶µR¶V. @g][¿ÁLRiÇìØ©«sLi í ò R R ZNP[ªsÌÁLi @ÍýØx¤¦¦¦§»y'AÍØNRPV ª«sWú»R½®ªs[V DLiµj¶. úxmsª«sNRPÌÁNRPV ZNP[ªsÌÁLi @ÍýØx¤¦¦¦§»y'AÍØ ª«s{¤¦¦¦ « ò « µy*LS ¾»½ÌÁzms©«s ÇìØ©«sLi ª«sWú»R½®ªs[V DLiÈÁVLiµj¶.
 14. 14. 11. xqsWLRi£¤¦¦¦ x¤¦¦¦¨µ`¶ ˳ØgRiLi: 12 484 48. BÍØ AÇìÁ Bª«s*ÊÁ²T¶Liµj¶: ""J ©«sW'£¤¦¦¦! ¬dsª«so ª«sVLji¸R¶VV ¬ds»][ D©«sõ ¬dsÇؼ½ u ts rq ªyLRiV aSLi¼½ ª«sVLji¸R¶VV ª«sW AbdPLS*µyÌÁ»][ (J²R¶ / ÇÁÚµk¶ xmsLRi*»R½Li ©«sVLi²T¶) µj¶gRiLi²T¶. zyxwv ªyLjiÍÜ[¬s N]¬sõ xqsLixmnsWÌÁNRPV ®ªs[Vª«sVV ~} |{ N]Li»R½NSÌÁLi ª«sLRiNRPV xqsVÅÁxqsLi»][uyÌÁ©«sV úxmsryµj¶Li¿RÁgRiÌÁª«sVV. A »R½LRiVªy»R½ ª«sW ª«sµôR¶©«sVLi²T¶ Ëص³yNRPLRi®ªsV©«s bPORPQ ªyLji|ms xms²R¶V»R½VLiµj¶.'' 49. (J úxmsª«sNSò!) B−s @g][¿ÁLRi R −sxtsQ¸¶WÌÁV. ªyÉÓÁ¬s ®ªs[Vª«sVV ¬dsNRPV ª«sW xqsLi®µ¶[aPR Li R (ª«s'{¤¦¦¦) µy*LS ¾»½ÌÁVxmso»R½V©yõª«sVV. ªyÉÓÁ¬s ¬dsª«sogS¬ds, ¬ds Çؼ½ªyLRiVgS¬ds BLi»R½NRPVxmspLRi*Li FsLRiVgRiLRiV, NRP©«sVNRP xqsx¤¦¦¦©«sLiª«sz¤¦¦¦Li¿RÁV! ¬saRPè¸R¶VLigS, ª«sVLiÀÁxmsÖÁ»R½Li ®µ¶ª«sÕ³Á¼½ n d 1 gRiÌÁªyLjiZNP[ ÌÁÕ³ÁxqsVòLiµj¶. 50. ª«sVLji¸R¶VV 'Aµ`¶ Çؼ½ªyLji µR¶gæRiLjiNTP £¢ ¡ ªyLji xqsx¤¦Ü[µR¶LRiV²R¶V x¤¦¦¦¨µ`¶©«sV xmsLiFyª«sVV. @»R½©«sV BÍØ @©yõ²R¶V: ""©y Çؼ½ ©¨§¦¥¤ úxmsÇÁÍØLS! −dsVLRiV @ÍýØ£¤¦¦¦®©s[ ALSµ³j¶Li¿RÁLi²T¶. A¸R¶V©«s »R½xmsö −dsVNRPV ª«sVL]NRP ALSµ³R¶ù ®µ¶ª«sLi ° ® ¬ «ª ÛÍÁ[²R¶V. −dsVLRiV ZNP[ª«sÌÁLi @ÊÁµôðyÌÁV ± NRPÖÁöxqsVò©yõLRiV! 51. ""J ©yÇؼ½ úxmsÇÁÍØLS! (C ¹ ¸¶ ´ ³ ² xms¬sNTP) ®©s[©«sV −dsV ©«sVLiÀÁ FsÍØLiÉÓÁ úxms¼½xmnsÌÁLi @²R¶gRiÈÁLi ÛÍÁ[µR¶V. ©y úxms¼½xmnsÌÁLi ZNP[ª«sÌÁLi ¿¾½¼ »º ©«s©«sVõ xqsXÑÁLiÀÁ©«s A¸R¶V©«s ª«sµôR¶®©s[ DLiµj¶. G−dsV? −dsVLRiV ÊÁVµôðj¶¬s Dxms¹¸¶WgjiLi¿RÁLS ÂÁ À (@LóRiLi ¿Á[xqsVN][ÛÍÁ[LS)? 1. ¿RÁW²R¶Li²T¶, 40:51 ª«sVLji¸R¶VV 37:171c173.
 15. 15. 11. xqsWLRi£¤¦¦¦ x¤¦¦¦¨µ`¶ ˳ØgRiLi: 12 485 52. ""ª«sVLji¸R¶VV J ©yÇؼ½ úxmsÇÁÍØLS! ÆÅÄà −dsV úxms˳ÏÁVª«so ORPQª«sWÕ³ÁORPQ©«sV ®ªs[²R¶VN][Li²T¶, »R½LRiVªy»R½ A¸R¶V©«s ®ªsxmsoNRPV xmsaSè»yòxmsLi»][ ª«sVLRiÌÁLi²T¶, A¸R¶V©«s −dsV N]LRiNRPV ANSaRPLi ©«sVLi²T¶ ˳ØLkiª«sL<SÌÁV NRPVLjizmsryò²R¶V ª«sVLji¸R¶VV −dsVNRPV, −dsV aRPNTPòQ|ms ª«sVLjiLi»R½ aRPNTPò¬s Bryò²R¶V,1 NSª«so©«s −dsVLRiV ®©s[LRixqósVÛÍÁ ®ªs©«sVµj¶LRigRiNRPLi²T¶!'' 53. ªyLRiV @©yõLRiV: ""J x¤¦¦¦¨µ`¶! ¬dsª«so ª«sW ª«sµôR¶NRPV xqsöxtísQ®ªsV©«s xqsW¿RÁ©«s©«sV ¼d½xqsVN]¬sLSÛÍÁ[µR¶V ª«sVLji¸R¶VV ®ªs[Vª«sVV ZNP[ª«sÌÁLi ¬ds ª«sWÈÁÌÁV −s¬s ª«sW ®µ¶[ª«s»R½ÌÁ©«sV ª«sµR¶ÖÁ|msÈíÁÛÍÁ[ª«sVV ª«sVLji¸R¶VV ®ªs[Vª«sVV ¬s©«sVõ −saRP*zqsLi¿RÁÛÍÁ[ª«sVV. 54. ""ª«sW ®µ¶ªyÌÁÍÜ[ ©«sVLi²T¶ N]LiµR¶LRiV ¬dsNRPV NUP²R¶V NRPÖÁgjiLi¿yLRiV (¬s©«sVõ zmsÀÁèNTP EDCBA gRiVLji¿Á[aSLRiV) @¬s ª«sWú»R½®ªs[V ®ªs[Vª«sVV @©«sgRiÌÁª«sVV!'' @»R½©«sV (x¤¦¦¦¨µ`¶) ÇÁªyÕÁ¿yè²R¶V: LK JI HGF ""A¸R¶V©«s (@ÍýØ£¤¦¦¦) »R½xmsö!2 −dsVLRiV A¸R¶V©«sNRPV ryÉÓÁ NRPÖÁöLi¿Á[ ªyÉÓÁ»][ ¬saRPè¸R¶VLigS, ©yNRPV PONM FsÍØLiÉÓÁ xqsLiÊÁLiµ³¶LiÛÍÁ[µ¶¬s, ®©s[©sV @ÍýØ£¤¦¦¦©«sV R R « ryOTPQgS |ms²R¶V»R½V©yõ©«sV ª«sVLji¸R¶VV −dsVLRiV NRPW²y RQ ryORPVÌÁVgS DLi²R¶Li²T¶; 55. ""BNRP −dsVLRiLi»y NRPÌÁzqs ©yNRPV YXW V UTS ª«sù¼½lLi[NRPLigS NRPVúÈÁÌÁV xms©«sõLi²T¶. ©yZNPÍØLiÉÓÁÁ ª«sùª«sµ³j¶ Bª«s*NRPLi²T¶. 3 [Z 1 . ®µ¶ª«súxmsª«sNRPò ('xqs'@xqs) úxmsª«s¿RÁ©«sLi: ""Fsª«s®²¶¾»½[ −s®µ¶¸¶V»R½»][ ORPQªsWÕ³ÁORPQ ®ªs[²¶VNRPVLiÉز][, ³[ R « R @ÍýØx¤¦¦¦§»y'AÍØ @»R½¬s úxms¼½ NRPuíy¬sõ µR¶WLRiLi¿Á[zqs, @»R½¬sNTP, @»R½²R¶V Ez¤¦¦¦Li¿RÁ¬s ® ªsxmso©«sVLi²T¶ ÒÁª«s©¯[Fyµ³¶¬s xqsª«sVNRPWLRiVè»y²R¶V.'' (@ÊÁWcµyª«spµ`¶ NTP»yËÞ @ÍÞc−sú»`½, ËØËÞ zmsÍÞcB|qsò'gSöéLi j n ` ©«sLi. 1518; BÛËÁõcª«sWÇØ ©«sLi. 3819). 2. C A¸R¶V»R½VÍÜ[ ª«sLiNRPLRi @ORPQLS (BÉØÖÁN`P=)ÌÁÍÜ[ D©«sõ C ˳ØgRiLi, 55ª«s A¸R¶V»R½V ®ªsVVµR¶ÉÓÁ ªyNRPùLi. C ªyNSù¬sõ xmspLjiÂò ¿Á[¸¶VÉجsNTP BNRPä²R¶ NRPÌÁVxmsÊÁ²T¶Liµj¶. R 3. ¿RÁW²R¶Li²T¶, 7:195.
 16. 16. 11. xqsWLRi£¤¦¦¦ x¤¦¦¦¨µ`¶ ˳ØgRiLi: 12 486 56. ""¬saRPè¸R¶VLigS, ©yNRPW ª«sVLji¸R¶VV −dsVNRPW úxms˳ÏÁV®ªs©«s @ÍýØ£¤¦¦¦®©s[ ®©s[©«sV c ba`_^] ©«sª«sVVøNRPV©yõ©«sV! G úFyßÓá ÇÁÙÈíÁV NRPW²y jihg fed A¸R¶V©«s ¿Á[¼½ÍÜ[ ÛÍÁ[NRPVLi²y ÛÍÁ[µR¶V.1 ¬saRPè¸R¶VLigS, ©y úxms˳ÏÁV®ªs[ ÊÁVVÇÁÙª«sWLæRiLi p onml k (xqs»R½ùLi)|ms D©yõ²R¶V. 57. ""INRP®ªs[ÎÏÁ −dsVLRiV ®ªs©«sVµj¶Ljigji¾»½[ (−dsV u tsrq BxtísQLi), ªyxqsòªy¬sNTP ®©s[®©s¾»½[, ©yNTPª«s*ÊÁ²T¶©«s xqsLi®µ¶[aS¬sõ −dsVNRPV @LiµR¶ÛÇÁ[aS©«sV. ª«sVLji¸R¶VV { z yx wv ©y úxms˳ÏÁVª«so −dsV róy©«sLiÍÜ[ ª«sVL]NRP Çؼ½¬s −dsVNRPV ªyLRixqsVÌÁVgS ¿Á[¸R¶VgRiÌÁ²R¶V ª«sVLji¸R¶VV ~}| −dsVLRiV A¸R¶V©«sNRPV G ª«sWú»R½Li ¥¦¦¦¬s ¿Á[¸R¶VÛÍÁ[LRiV. ¬saRPè¸R¶VLigS ©yúxms˳ÏÁV®ªs[ úxms¼½µy¬sNUP LRiORPQNRPV²R¶V.''2 58. ª«sVLji¸R¶VV ª«sW A®µ¶[aRPLi ÇØLki @LiVV©«sxmsöV²R¶V, ª«sW NSLRiVßáùLi»][ x¤¦¦¦¨µ`¶©«sV ª«sVLji¸R¶VV @»R½¬s»][ FyÈÁV −saRP*zqsLiÀÁ©«s ªyLji¬s LRiOTPQLi¿yª«sVV ª«sVLji¸R¶VV ªyLji¬s |mnsWLRi bPORPQ©«sVLi²T¶ NSFy²yª«sVV!3 59. ª«sVLji¸R¶VV −dslLi[ 'Aµ`¶ Çؼ½ ªyLRiV! ªyLRiV »R½ª«sV úxms˳ÏÁVª«so xqsW¿RÁ©«s(A¸R¶V»`½)ÌÁ©«sV ¼½LRixqsäLjiLi¿yLRiV ª«sVLji¸R¶VV A¸R¶V©«s úxmsª«sNRPòÌÁNRPV @−s®µ³¶[¸R¶VVÌÁ¸R¶WùLRiV ª«sVLji¸R¶VV £¢¡ úNRPWLRiV®²¶©«s úxms¼½ (xqs»R½ù) −sL][µ³j¶ AÇìÁÌÁ©«sV ¦¥ ¤ @©«sVxqsLjiLi¿yLRiV!4 1. ¿RÁW²R¶Li²T¶, 96:15c16. 2. @ÍÞc'x¤¦¦¦{ms''ÇÁÙ: Protector, Keeper, Defender, Preserver, LRiORPQNPR V²R¶V, xmsLRiù®ªs[OPR QNPR V²R¶V, n NRP¬s|msÈíÁVN]¬s, NS¿RÁVN]¬s, NSª«sÖÁ DLi®²¶[ªy²R¶V. NSFy®²¶[ ªy²R¶V. ¿RÁW²R¶Li²T¶, 25:4-5. Bµj¶ @ÍýØ£¤¦¦¦ (xqsV.»y.) @»R½Vù»R½ªsV }msLýiÍÜ[ INRPÉÓÁ. ò« R 3. @µ]NRP ¼d½úª«s®ªsV©«s »R½VFny©«sV gSÖÁ. −sª«sLSÌÁNRPV ¿RÁW²R¶Li²T¶, 54:19c21, 69:6c8, 7:71c72. 4. ¿RÁW²R¶Li²T¶, 7:66.
 17. 17. 11. xqsWLRi£¤¦¦¦ x¤¦¦¦¨µ`¶ ˳ØgRiLi: 12 487 60. ª«sVLji¸R¶VV Bx¤¦¦¦ÍÜ[NRPLiÍÜ[ (@ÍýØ£¤¦¦¦) aSxmsLi (ÊÁz¤¦¦¦uyäLRiLi) ªyLji¬s ®ªsLiÊÁ²T¶Lixms ¬«ª©¨ § ÛÇÁ[¸R¶VÊÁ²T¶Liµj¶ ª«sVLji¸R¶VV xmso©«sLRiV»óy©«sµj¶©«sª«sVV©«s NRPW²y (@ÍýØ£¤¦¦¦ aSxmsLi ªyLji¬s ®ªsLiÊÁ²T¶Li¿RÁ ³² ±° ® 1 gRiÌÁµR¶V). −s©«sLi²T¶! ¬sxqs=Li®µ¶[x¤¦¦¦LigS, 'Aµ`¶ Çؼ½ªyLRiV »R½ª«sV úxms˳ÏÁVª«so©«sV »º ¹¸ ¶ ´ ¼½LRixqsäLjiLi¿yLRiV. NSª«so©«s ¿RÁWaSLS! x¤¦¦¦¨µ`¶ Çؼ½ ªylLi©«s 'Aµ`¶ÌÁV FsÍØ (@ÍýØ£¤¦¦¦ ¼ 2 NSLRiVßØù¬sNTP) µR¶WLRi®ªsVF¡¸R¶WL][! (3/8) 61. * BNRP xqs"ª«sVWµ`¶ ªyLji ª«sµôR¶NRPV ªyLji ÂÁÀ¿¾ ½ xqsx¤¦Ü[µR¶LRiV²R¶V 'ryÖÁ'£¤¦¦¦©«sV xmsLiFyª«sVV. @»R½©«sV @©yõ²R¶V: ""©y Çؼ½ úxmsÇÁÍØLS! ÆÅ Ä Ã @ÍýØ£¤¦¦¦®©s[ ALSµ³j¶Li¿RÁLi²T¶. A¸R¶V©«s »R½xmsö −dsVNRPV ª«sVL]NRP ALSµ³R¶ù®µ¶[ª«so²R¶V ÛÍÁ[²R¶V. A¸R¶V®©s[ −sVª«sVøÖÁõ ˳ÏÁW−sV©«sVLi²T¶ xmsoÉíÓÁLiÀÁ,3 µy¬sÍÜ[ −sVª«sVøÖÁõ ¬sª«szqsLixmsÛÇÁ[aS²R¶V.4 NRP©«sVNRP −dsVLRiV A¸R¶V©«s ORPQª«sWÕ³ÁORPQ ®ªs[²R¶VN][Li²T¶, »R½LRiVªy»R½ A¸R¶V©«s ®ªsxmso©«sZNP[ xmsaSè»yòxmsLi»][ ª«sVLRiÌÁLi²T¶. ¬saRPè¸R¶VLigS ©y úxms˳ÏÁVª«so µR¶gæRiLRiÍÜ[®©s[ D©yõ²R¶V. (−dsV úFyLóRi©«sÌÁNRPV) ÇÁªyÕÁryò²R¶V.''5 1. ÌÁ'@©«s»R½V©±s: Wrath, Curse, Banishment, @ÍýØ£¤¦¦¦ (xqsV.»y.) @©«sVúgRix¤¦¦¦Li ©«sVLi²T¶ µR¶WLRiLi ¿Á[¸¶VÊÁ²R¶ÈÁLi, úxmsÇÁÌÁ ©«sVLi²T¶ aRPzmsLi¿RÁÊÁ²R¶ÈÁLi, ÊÁz¤¦¦¦uyäLRiLi, µR¶WbPLi¿RÁ, gRiL>iLi¿RÁ, −sxqsLêiLi¿RÁ R j j ÊÁ²R¶ÈÁLi xmso©«sLRiV»óy©«s µj¶©«sª«sVV©«s @ª«sª«sW©y¬sNTP ª«sVLji¸R¶VV @Íýؤ¦¦¦ (xqsV.»y.) bPORPQNPR V gRiVLji@ª«sÈÁLi. £ 2. ÊÁV'DµR¶: @ÍýØ£¤¦¦¦ @©«sVúgRi¥¦¦¦¬sõ N][ÍÜ[öª«sÈÁLi. 3 . ª«sW©«sª«so²T¶¬s ˳ÁW−sV©«sVLi²T¶ c ª«sVÉíÓÁ©«sVLi²T¶ c @LiÛÉÁ[ C ˳ÁW−sVÍÜ[ µ]LjiZNP[ ª«sVWÌÁxmsµyLóS Ï Ï (Elements)ÌÁ»][ xqsXztsQLi¿y²R¶V. BLiNS ¿RÁW²R¶Li²T¶, 3:59, 18:37, 22:5 ª«sVLji¸R¶VV 30:20. í 4. ¿RÁW²R¶Li²T¶, 7:74. 5. @ÍÞcª«sVVÒÁÊÁV: The Answerer of prayers, Responding, Replying. »R½©«s µyxqsVÌÁ úFyLói©«sÌÁNRPV úxms»R½Vù»R½Li−sV¿RÁVè, ÇÁªyÕÁ¿RÁVè, xqsª«sWµ³y©«s−sV¿RÁVè, @LigkiNRPLjiLi¿RÁV ªy²R¶V. ¿RÁW²R¶Li²T¶, R òR 2:186.
 18. 18. 11. xqsWLRi£¤¦¦¦ x¤¦¦¦¨µ`¶ ˳ØgRiLi: 12 488 62. ªyLRi©yõLRiV: ""J 'ryÖÁ'£¤¦¦¦! BLi»R½NRPV ª«sVVLiµR¶V ®ªs[Vª«sVV ¬ds|ms AaRPÌÁV |msÈíÁVN]¬s D©yõª«sVV. G−dsV? ª«sW »R½Liú²T¶»y»R½ÌÁV ALSµ³j¶xqsWòª«sÀÁè©«s ªyÉÓÁ¬s (®µ¶ªyÌÁ©«sV) ALSµ³j¶Li¿RÁNRPVLi²y, ª«sVª«sVøÖÁõ AxmsµR¶ÌÁ¿RÁVNRPV©yõªy? ¬dsª«so ª«sWNRPV ËÜ[µ³j¶Li¿Á[ (µ³R¶LRiøLi) −sxtsQ¸R¶VLi gRiVLjiLiÀÁ ªyxqsòª«sLigS ª«sWNRPV ¿yÍØ xqsLi®µ¶[x¤¦¦¦Li DLiµj¶.'' 63. ('ryÖÁ'£¤¦¦) @©yõ²R¶V: ""J ©y Çؼ½ r¡µR¶LRiVÍØLS! G−dsV? −dsVLRiV ¿RÁW²R¶LS EDC BA (AÍÜ[ÀÁLi¿RÁLS?) ®©s[©«sV ©y úxms˳ÏÁVª«so ¹¸¶VVNRPä K JIHGF xqsöxtísQ®ªsV©«s (¬sµR¶LRi+©«sLi|ms) D©yõ©«sV. ª«sVLji¸R¶VV A¸R¶V©«s ©yNRPV »R½©«s NSLRiVßØù¬sõ PONML úxmsryµj¶Li¿y²R¶V. BNRP ®©s[©«sV A¸R¶V©«s (@ÍýØ£¤¦¦¦) AÇìÁ©«sV DÌýÁLizmnsV}qsò,1 @ÍýØ£¤¦¦¦NRPV V UT SRQ −sLRiVµôðR¶LigS ©yNRPV Fsª«s²R¶V xqs¥¦¦¦¸R¶Vxms²R¶ gRiÌÁ²R¶V? −dsVLRiV ©yNRPV ©«sxtísQLi »R½xmsö ª«sVlLi[−sV XW @µ³j¶NRPLi ¿Á[¸R¶VÈÁLi ÛÍÁ[µR¶V. 64. ""ª«sVLji¸R¶VV ©yÇؼ½ úxmsÇÁÍØLS! [ZY @ÍýØ£¤¦¦¦ ¹¸¶VVNRPä C A²R¶ ILiÛÉÁ −dsV N]LRiNRPV INRP @µR¶V÷é»R½ xqsW¿RÁ©«s! NSª«so©«s µk¶¬s¬s `_ ^] @ÍýØ£¤¦¦¦ ˳ÏÁW−sVÍÜ[ }qs*¿RÁèégS ®ªs[V¸R¶VÉجsNTP ª«sµR¶ÖÁ|msÈíÁLi²T¶. µy¬sNTP FsÍØLiÉÓÁ NUP²R¶V fedcba NRPÖÁgjiLi¿RÁNRPLi²T¶, ÛÍÁ[µy »R½*LRiÍÜ[®©s[ −sVª«sVøÖÁõ bPORPQ xmsÈíÁVN][gRiÌÁµR¶V.''2 jih g 1. @ÍýØ£¤¦¦¦ (xqsV.»y.) AÇìÁ©«sV DÌýÁLizmnsVLi¿RÁÈÁLi, @LiÛÉÁ[ BNRPä²R¶: ""xqs»R½ùLi ® ªsxmso©«sNRPV ª«sVLji¸R¶VV GZNPNRP ALSµ³¶Vù²R¶V, @ÍýØx¤¦¦¦§»y'AÍØ ®ªsxmso©«sNRPV zmsÌÁª«sÉجsõ ª«sW©«sVN][ª«sÈÁLi.'' B®µ¶[ NRPµy! R xqs»R½ù¼½LRiryäLRiVÌÁV N][LiV»R½V©«sõµj¶. BLiNS ¿RÁW²R¶Li²T¶, 4:48. R 2. xqs"ª«sVWµ`¶ Çؼ½ úxmsÇÁÌÁV »R½ª«sV úxmsª«sNRPò 'ryÖÁ'£¤¦¦¦ ('@.xqs.)»][: ""¬dsª«so ® µ¶ª«súxmsª«sNRP®ò ªs[ @LiVV¾»½[ ª«sWN]NRP @µR¶V÷黽 xqsW¿RÁ©«sgS C ÊÁLi²R¶LSLiVV©«sVLi²T¶ INRP A²R¶ILiÛÉÁ©«sV ¼d½xqsVNRPVLS?'' @¬s gRiÉíÁgS xmsÈíÁVxmsÉíÁ R Ó Ó @²R¶gæS ª«sÀÁè©«s A²R¶ILiÛÉÁ @µj¶.
 19. 19. 11. xqsWLRi£¤¦¦¦ x¤¦¦¦¨µ`¶ ˳ØgRiLi: 12 489 65. @LiVV©y ªyLRiV µy¬s¬s, ®ªs©«sVNRP NSÖÁ ®ªsWNSÖÁ©«sLRiLi N][zqs ¿RÁLiFyLRiV. @xmsöV²R¶V nmlk ""−dsVLRiV −dsV BLi²ýR¶ÍÜ[ ª«sVW²R¶V L][ÇÁÙÌÁV s rqp o @»R½©«sV ('ryÖÁ'£¤¦¦) ªyLji»][ @©yõ²R¶V: ª«sWú»R½®ªs[V ¥¦¦¦LiVVgS gRi²R¶xmsLi²T¶. Bµ]NRP wvut ªygôS©«sLi, Bµj¶ @ÊÁµôðR¶Li NSËÜ[µR¶V.'' 66. A »R½LRiVªy»R½ ª«sW A®µ¶[aPLi ÇØLki |{z yx R @LiVV©«sxmsöV²R¶V, ®ªs[Vª«sVV 'ryÖÁ'£¤¦¦©«sV ª«sVLji¸R¶VV @»R½¬s»][ FyÈÁV −saRP*zqsLiÀÁ©«s ªyLji¬s ª«sW ~} NSLRiVßáùLi»][ LRiOTPQLi¿yª«sVV. ªyLji¬s A µj¶©«sxmso @ª«sª«sW©«sLi©«sVLi²T¶ NSFy²yª«sVV. ¬saRPè¸R¶VLigS, ¬ds úxms˳ÁVª«so! A¸R¶V©«s ª«sWú»R½®ªs[V, ª«sV¥¦¦¦ Ï ÊÁÌÁª«sLi»R½V²R¶V, xqsLRi*aRPNTPò xqsLixms©«sVõ²R¶V. 67. ª«sVLji¸R¶VV µR¶VLSøLæS¬sNTP FyÌÁö²T¶©«s ªyLji|ms INRP |msµôR¶ @LRiVxmso (ú}msÌÁV²R¶V) xms²T¶, ªyLRiV »R½ª«sV BLi²ýR¶ÍÜ[®©s[ ¿RÁÌÁ©«sLiÛÍÁ[NRPVLi²y (¿RÁÀÁè) xms²T¶F¡¸R¶WLRiV;1 68. ªylLi©«sõ²R¶W @NRPä²R¶ ¬sª«szqsLi¿RÁ®©s[ ÛÍÁ[µ¶©«sõÈýÁVgS. ¿RÁW²R¶Li²T¶! ªyxqsòªy¬sNTP, R xqs"ª«sVWµ`¶ Çؼ½ªyLRiV »R½ª«sV úxms˳ÁVª«so©«sV £ ¢ ¡ Ï ¼½LRixqsäLjiLi¿yLRiV. NSÊÁÉíÓÁ ¿RÁWaSLS! xqs"ª«sVWµ`¶ ªylLiÍØ µR¶WLRi®ªsV (©«sbPLiÀÁ) F¡¸R¶WL][! ¤ 69. ª«sVLji¸R¶VV ªyxqsòªy¬sNTP ª«sW µR¶W»R½ÌÁV aRPV˳ÁªyLRiò ¼d½xqsVN]¬s BúËØ{¤¦¦¦ª±sV ª«sµô¶NRPV Ï R ¨§¦¥ ª«s¿yèLRiV. ªyLRiV @©yõLRiV: ""¬dsNRPV aSLi¼½ NRPÌÁVgRiV gSNRP (xqsÍØLi)!'' @»R½©«sV: ""−dsVNRPW ° ® ¬« ª© aSLi¼½ NRPÌÁVgRiV gSNRP (xqsÍØLi)!'' @¬s ÇÁªyÕÁ¿yè²R¶V. »R½LRiVªy»R½ @»R½©«sV @¼½ ¶ ´³²± »R½*LRigS, ®ªs[zms©«s µR¶W²R¶©«sV (ªyLji A¼½´yù¬sNTP) ¼d½xqsVN]¬s ª«s¿yè²R¶V. ¸ 1. BNRPä²R¶ @LRiVxmso ('|qs'x¤¦¦¦»R½V©±s) @¬s DLiµj¶ ª«sVLji¸R¶VV 7:78 ÍÜ[ ˳ÁWNRPLixmsLi (LRiÇÞxms»R½V©±s) @¬s Ï n DLiµj¶. lLiLi²R¶W ª«s¿yè¸R¶V©«sõª«sWÈÁ.
 20. 20. 11. xqsWLRi£¤¦¦¦ x¤¦¦¦¨µ`¶ ˳ØgRiLi: 12 490 70. NS¬ds ªyLji ¿Á[»R½VÌÁV µy¬s®ªsxmso F¡NRP F¡ª«sÈÁLi ¿RÁWzqs1 ªyLji¬s gRiVLjiLiÀÁ ¾½¼»º ¹ ÁÀ¿ @©«sVª«sW©«sLiÍÜ[ xms²ïy²R¶V ª«sVLji¸R¶VV ªyLji ©«sVLi²T¶ @Fy¸R¶VLi NRPÌÁVgRiV»R½VLi®µ¶[®ªsW©«s¬s ˳ÏÁ¸R¶Vxms²ïy²R¶V! ªyLRi©yõLRiV: ""˳ÏÁ¸R¶Vxms²R¶NRPV! ÆÅÄ Ã ªyxqsòªy¬sNTP ®ªs[Vª«sVV ÌÁW'»`½ Çؼ½ ®ªsxmso©«sNRPV xmsLixmsÊÁ²T¶©«s ªyLRiª«sVV (µR¶W»R½ÌÁª«sVV).''2 71. @»R½¬s (BúËØ{¤¦¦¦ª±sV) ˳ØLRiù (@NRP䮲¶[[) ¬sÌÁÊÁ²T¶ DLi®²¶©«sV; @xmsöV²y®ªsV ©«s−s*Liµj¶; zmsµR¶xms ®ªs[Vª«sVV A®ªsVNRPV B£qs'¥¦¦¦ÆÞ ¹¸¶VVNRPä ª«sVLji¸R¶VV B£qs'¥¦¦¦ÆÞ »R½LRiVªy»R½ ¸R¶V'@ÅÁWËÞ ¹¸¶VVNRPä aRPV˳ÏÁªyLRiò©«sV 3 B¿y誫sVV. 72. A®ªsV (AaRPèLRiùLi»][) @©«sõµj¶: ""©y µ_LS÷égRiùLi! ©yNTPxmsöV²R¶V ÕÁ²ïR¶ xmso²R¶V»y²y? EDCBA ®©s[©«sV ª«sVVxqsÖÁµy¬s¬s ª«sVLji¸R¶VV ©y C ˳ÏÁLRiò NRPW²y ª«sXµôðR¶V²R¶V. (@ÍØ @LiVV¾»½[) KJ IHGF ¬saRPè¸R¶VLigS, Bµj¶ ¿yÍØ −sÀÁú»R½®ªsV©«s −sxtsQ¸R¶V®ªs[V!'' NML 1. BúËØ{¤¦¦¦Li ('@.xqs.) @¼½´R¶VÌÁV @»R½©«sV ¾»½ÀÁè©«s, ®ªs[ÀÁ©«s Aª«soµR¶W²R¶ ª«sWLixqsLi ¼½©«s©«sLiµR¶VNRPV, @»R½©«sV ªyLRiV »R½©«s»][ aRPú»R½V»R½*Li ª«sz¤¦¦¦ryòlLi[®ªsW©«s¬s ˳Á¸R¶Vxms²ïyLRiV. µk¶¬s»][ −sxtsQµ¶ª«sV¹¸¶[Vù ª«sVL]NRP Ï R −sxtsQ¸¶V®ªs[V−sVÈÁLiÛÉÁ[súxmsª«sNRPÌÁNRPV @g][¿ÁLRiÇìØ©«sª«sVVLi²R¶µR¶V. @»R½¬sNTP @g][¿ÁLRiÇìØ©«sª«sVVLiÛÉÁ[ ªyLRiV R ò R R ®µ¶ª«sµR¶W»R½ÌÁ¬s @»R½¬sNTP ¾»½ÖÁzqsDLi®²¶[µ¶. @»R½©«sV ªyLjiN]LRiNRPV ®ªs[zms©«s Aª«soµR¶W²R¶ ¾»½Â¿Á[èªyLRiV NSµR¶V. j 2. ÌÁW'»`½ ('@.xqs.) BúÊÁ{¤¦¦¦ª±sV ('@.xqs.) r¡µR¶LRiV¬s NRPVª«sWLRiVÌÁV. @»R½©«sV ÇÜ[LïS©±sNRPV »R½WLRiVöµj¶NRPVä C ©y²R¶V ÌÁW'»`½ xqsª«sVVúµR¶Li (Dead sea) @®©s[ úFyLi»R½LiÍÜ[ ¬sª«szqsLi¿Á[ ªyLRiV. BúËØ{¤¦¦¦Li ('@.xqs.) ª«sÛÍÁ[, ÌÁW'»`½ ('@.xqs.) NRPW²y, µR¶OTPQßá ËØÕÁÍÜ[¬s¸R¶W (Babylonia) ÍÜ[¬s "EL`i' @®©s[ úFyLi»R½ªyxqsVÌÁV. »R½©«s zms©yõ©«sõ»][ xqs¥¦¦¦ BNRPä²T¶NTP ª«sÌÁxqsª«s¿yèLRiV. NSª«so©«s ÌÁW'»`½ ('@.xqs.) úxmsÇÁÌÁV @LiÛÉÁ[ @»R½¬s Çؼ½ªyLRiV NSµR¶V, NS¬s |ms©«s }msL]ä©«sõ úFyLi»R½LiÍÜ[¬s r¡²][ª±sV ª«sVLji¸R¶VV g]®ªsVVúLS£¤¦¦¦ @®©s[ ©«sgRiLSÌÁ ªyxqsVÌÁV. 3. BúËØ{¤¦¦¦Li ('@.xqs.) ˳ØLRiù ryLS (@ÛÍÁ¥¦¦¦ xqs.) ©«sª«s*ÉجsNTP ªyùÆØù»R½ÌÁV −sÕ³Á©«sõ NSLRißØÌÁV }msL]ä©yõLRiV: 1) A®ªsVNRPV ÌÁW'»`½ ('@.xqs.) Çؼ½ªyLji µR¶V}tsQèxtsQÌÁV ¾»½ÌÁVxqsV í NSª«so©«s ªyLji ©yaRP©y¬sõ gRiVLjiLiÀÁ −s¬s, xqsLi»][xtsQLi»][ ©«s−s*LiµR¶¬s. 2) ª«sXµôyxmsùLiÍÜ[ »R½©«sNRPV Bª«s*ÊÁ²T¶©«s xqsLi»y©«sxmso ªyLRi−s¬s AaRPèLRiùLi»][ ©«s−s*LiµR¶¬s. ò
 21. 21. 11. xqsWLRi£¤¦¦¦ x¤¦¦¦¨µ`¶ ˳ØgRiLi: 12 491 73. ªyLRi©yõLRiV: ""@ÍýØ£¤¦ ¦ D»R½LiVª«soòR −sxtsQ¸¶VLiÍÜ[ −dsVLRiV AaRPèLRiùxms²R¶V»R½V©yõLS? J R TSRQPO (BúËØ{¤¦ ¦ªsV) gRiXx¤¦ ¦xqsVÍØLS!1 −dsV|ms @ÍýØ£¤¦ ¦ NSLRiVßáùLi ª«sVLji¸R¶VV A¸R¶V©«s aRPV˳ØbdPxqsV=ÌÁV YXW VU ± ó D©yõLiVV! ¬saRPè¸R¶VLigS, A¸R¶V®©s[ xqsLRi* _^] [Z r¡òQûú»yÌÁNRPV @L>iV²R¶V, ª«sVx¤¦ ¦»½Qò *xmspLñiV²R¶V.''2 R R R 74. @xmsöV²R¶V BúËØ{¤¦¦¦ª±sV ˳ÏÁ¸R¶VLi dcb a` µR¶WLRi®ªsV, @»R½¬sNTP (xqsLi»y©«sxmso) aRPV˳ÏÁªyLRiò @Liµj¶©«s »R½LRiVªy»R½, @»R½©«sV ÌÁW'»`½ Çؼ½ªyLji hgfe N]LRiNRPV ª«sW»][ ªyµj¶Li¿RÁrygS²R¶V.3 75. (FsLiµR¶VNRPLiÛÉÁ[) ªyxqsòªy¬sNTP, BúËØ{¤¦ ¦ªsV ± kji xqsx¤¦ ¦©sbdPÌÁV²R¶V, ª«sVXµR¶Vx¤¦ ¦XµR¶¸R¶VV²R¶V (©«súª«sV»R½»][ « @ÍýØ£¤¦ ¦©sV « @LóiLi¿Á[ªy²R¶V) j ª«sVLji¸R¶VV qponml xmsaSè»yòxmsLi»][ (@ÍýØ£¤¦ ¦ ®ªsxmsoNRPV) ª«sVLRiÛÍÁ[ªy²R¶V! 76. (ªyLRi©yõLRiV): ""J BúËØ{¤¦¦¦ª±sV! x w vutsr µk¶¬s¬s (¬ds ª«sVµ³¶ùª«sLji»y*¬sõ) ª«sW©«sVN][! R ò ¬saRPè¸R¶VLigS, ¬ds úxms˳ÁVª«so AÇìÁ ª«sÀÁ誫so©«sõµj¶. Ï ~} |{z y ª«sVLji¸R¶VV ¬saRPè¸R¶VLigS, ªyLji|ms A bPORPQ xms²R¶ÈÁLi »R½xmsöµR¶V; @µj¶ ¬sªyLjiLi¿RÁÊÁ²R¶µR¶V.'' 1. @£¤¦¦¦ÌÁV©±s: Family, INRP NRPVÈÁVLiÊÁLi / xqsLiryLRiLi / ¾»½gRi / ª«sLiaRPLi ªyLRiV, INRP (House) gRiXx¤¦¦¦ ªyxqsVÌÁV, INRP ©«sgRiLRi ªyxqsVÌÁV ÛÍÁ[NPR INRP ®µ¶[aPR ªyxqsVÌÁV. 2. @ÍÞcª«sVÒÁµR¶V: The Glorious, Great in Dignity, who gives liberally or bountifully. The Bountiful, Benificient, Exalted, Noble, Sublime. ª«sVx¤¦¦¦»R½Qò *xmspLñiR V²R¶V. @ÍÞcª«sWÑÁµR¶V (}qsNRPLjiLi¿RÁÊÁ²T¶©«s xmsµR¶Li): −dsÉÓÁNTP ® ªs˳Áª«sLi gRiÌÁªy²R¶V, úxms˳ت«sLi, Ï úxms»yxmsLi −sbPxtsQ»½, xmsV©«s»R½ gRiÌÁªy²R¶V, µj¶ª«soù²R¶V, ª«sVz¤¦¦¦ª«sW¬s*»R½V²R¶V, D»R½äQXxtsv²R¶V, úZaP[xtsv²R¶V, í R n í î KµyLRiVù²R¶V, úxmsaRPLixqs¬ds¸R¶VV²R¶V @®©s[ @LóSÌÁV©yõLiVV. B−s @Íýؤ¦¦¦ (xqsV.»y.) @»R½Vù»R½ªsV }msLýiV. £ ò« R ¿RÁW²R¶Li²T¶, 85:15. C xmsµR¶Li µj¶ª«sùÅÁVL`iA©±s N]LRiNRPV gRiW²y ªy²R¶ÊÁ²T¶Liµj¶, Glorious, Noble, µj¶ª«sù®ªsV©«s, D»R½äQXxts®ªsV©«s @®©s[ @LóSÌÁÍÜ[, @ÍÞcNRPLkiª«sVV ª«sWµj¶LjigS ¿RÁW²R¶Li²T¶, 50:1, 85:21. í 3. BúËØ{¤¦¦¦Li ('@.xqs.) @©yõLRiV: ""−dsVLRiV ©yaRP©«sLi ¿Á[¸¶VËÜ[¹¸¶[V ©«sgRiLRiLiÍÜ[ ÌÁW'»`½ ('@.xqs.) NRPW²y R D©yõ²R¶V.'' µy¬sNTP ®µ¶ª«sµR¶W»R½ÌÁV ÇÁªyÕÁ¿yèLRiV: ""ª«sWNRPV ¾»½ÌÁVxqsV, ®ªs[Vª«sVV @»R½¬s¬s ª«sVLji¸R¶VV @»R½¬s»][ËØÈÁV −saRP*zqsLiÀÁ©«sªyLji¬s NSFy²R¶V»yª«sVV. @»R½¬s ˳ØLRiù»R½xmsö.'' ¿RÁW²R¶Li²T¶, 29:32.
 22. 22. 11. xqsWLRi£¤¦¦¦ x¤¦¦¦¨µ`¶ ˳ØgRiLi: 12 492 77. ª«sVLji¸R¶VV ª«sW µR¶W»R½ÌÁV ÌÁW'»`½ ª«sµôR¶NRPV ª«sÀÁè©«sxmso²R¶V, ªyLji LSNRPNRPV @»R½©«sV, (ªyLji¬s NSFy²R¶ÛÍÁ[©«s¬s) µR¶VMÐÁ»R½V²R¶¸R¶Wù²R¶V. @»R½¬s x¤¦¦¦XµR¶¸R¶VLi NRPXLigjiF¡LiVVLiµj¶. @»R½©«sV: ""C µj¶©«sLi ¿yÍØ ALiµ][ÎÏÁ©«sNRPLRi®ªsV©«sµj¶.'' @¬s ªyF¡¸R¶W²R¶V. 78. ª«sVLji¸R¶VV @»R½¬s Çؼ½úxmsÇÁÌÁV @»R½¬s ®ªsxmsoNRPV xmsLjilgi»R½VòNPR VLiÈÁW ª«s¿yèLRiV. ªyLRiV ®ªsVVµR¶ÉÓÁ ©«sVLi²T¶ ¬ds¿RÁxmsoxms©«sVÌÁV ¿Á[xqsWò DLi®²¶[ªyLRiV. @»R½©«sV (ÌÁW'»`½) @©yõ²R¶V: ""©yÇؼ½ úxmsÇÁÍØLS! Bµj¶g][ ©y C NRPVª«sWlLiòÌÁV (©y Çؼ½ {qsòQûÌÁV) D©yõLRiV,1 −dsLRiV −dsV N]LRiNRPV ¿yÍØ úZaP[xtsQ®ªsV©«s ªyLRiV. @ÍýØ£¤¦¦ î ¦¥ ¤ £¢¡ ¸R¶VLiµR¶V ˳Á¸R¶V˳ÁNRPVòÌÁV NRPÖÁgji DLi²R¶Li²T¶ Ï Ï ª«sVLji¸R¶VV ©y @¼½´R¶VÌÁ −sxtsQ¸¶VLiÍÜ[ ©«s©«sVõ ¬« ª©¨§ R @ª«sª«sW©«sLiFyÌÁV ¿Á[¸¶VNRPLi²T¶. G−dsV? −dsVÍÜ[ R INRPäQ®²¶©y ¬ds¼½xmsLRiV²R¶V ÛÍÁ[²y?''2 ° ® 79. ªyLRi©yõLRiV: ""¬ds NRPW»R½VÎÏÁ§þ ª«sWNRPV @ª«sxqsLRiLi ÛÍÁ[µR¶¬s ¬dsNRPV ËØgS ¾»½ÌÁVxqsV NRPµy! ¸¶ ´³²± ª«sVLji¸R¶VV ¬saRPè¸R¶VLigS, ®ªs[Vª«sVV N][lLi[µj¶ G−sVÉÜ[ NRPW²y ¬dsNRPV ËØgS ¾»½ÌÁVxqsV!'' ¿ ¾½¼»º ¹ 80. @»R½©«sV (ÌÁW'»`½) @©yõ²R¶V: ÆÅ ÄàÁÀ ""−sVª«sVøÖÁõ FsµR¶VL]䮩s[ ÊÁÌÁLi ©yNRPVLiÛÉÁ[, ÛÍÁ[NPR aRPLRißáV F~LiµR¶ÉجsNTP xmsÉÓÁxtsQ®ªsV©«s Aµ³yLRi®ªsV©y î DLi²T¶ DLiÛÉÁ[ FsLi»R½ ËØgRiVLi®²¶[µ¶?''3 j 1. ©y NRPVª«sWlLiòÌÁV, @LiÛÉÁ[ ©y Çؼ½ NRPVª«sWlLiòÌÁV (BÛËÁõcNRP{qs"L`i). 2. ÌÁW'»`½ ('@.xqs.) INRP ®µ¶ª«súxmsª«sNRPò @LiVV©«sxmsöÉÓÁNUP ª«sÀÁè©«s @¼½´R¶VÌÁV ® µ¶ª«sµR¶W»R½ÌÁ¬s gRiVLjiLi¿RÁÛÍÁ[NPR ò F¡¸R¶WLRiV. @LiÛÉÁ[ ®µ¶ª«súxmsª«sNRPÌÁNRPV @g][¿ÁLRiÇìØ©«sLi DLi²R¶µR¶¬s −saRPµR¶ª«s°»][Liµj¶. ò R 3 . µk¶¬s»][ @Lóiª«sV¹¸¶[Vù®µ¶[−sVÈÁLiÛÉÁ[ ®µ¶ª«súxmsª«sNRPÌÁNRPV @g][¿ÁLRiÇìØ©«sLi DLi²R¶µR¶V. ªyLjiNTP úxms¼½µk¶ R ò R ¿Á[¸¶VgRiÌÁ ryª«sVLóiQùLi NRPW²y DLi²R¶µR¶V. ª«sVL]NRP −sxtsQ¸¶VLi G−sVÈÁLiÛÉÁ[ ® µ¶ª«súxmsª«sNRPÌÁV NRPW²y, R R R ò @ÍýØ£¤¦¦¦ (xqsV.»y.) N][Li¾»½[ @Li»y ¿Á[ryò²¶¬s NRPWL][èNRP »R½ª«sVNRPV ryµ³¶ùQ® ªsV©«sLi»R½ª«sLRiNRPV j R R xqsª«sVxqsùÌÁ©«sV »y®ªs[V xmsLjixtsQäLjiLi¿RÁVN][²y¬sNTP úxms¸R¶V¼½õQryòLiV. R
 23. 23. 11. xqsWLRi£¤¦¦¦ x¤¦¦¦¨µ`¶ ˳ØgRiLi: 12 493 81. ªyLRiV (®µ¶ª«sµR¶W»R½ÌÁV) @©yõLRiV: ""J ÌÁW'»`½! ¬saRPè¸R¶VLigS, ®ªs[Vª«sVV ¬ds úxms˳ÁVª«so Ï »R½LRixmsQo©«sVLi²T¶ ª«sÀÁè©«s µR¶W»R½ÌÁª«sVV! ªyLRiV G n ª«sWú»R½Li ¬ds ª«sµô¶NRPV ¿Á[LiÛÍÁ[LiV. NSª«so©«s N]Li»R½ R R R LSú¼½ −sVgjiÖÁ DLi²R¶gS®©s[ ¬dsª«so ¬ds BLiÉÓÁ ªyLji¬s ¼d½xqsVN]¬s ÊÁ¸R¶VÌÁV®µ¶[LiV c ¬ds ˳ØLRiù »R½xmsö c R −dsVÍÜ[ Fsª«s*LRiW ®ªs©«sVNRPNRPV ¼½Ljigji ¿RÁW²R¶gRiW²R¶µR¶V. ¬saRPè¸R¶VLigS, ªyLjiNTP G AxmsµR¶ xqsLi˳Á−sLi¿RÁ©«sV©«sõµ][ @®µ¶[ A®ªsV (¬ds Ï Ë³ØLRiù)NRPW xqsLi˳Á−sxqsVòLiµj¶.1 ¬saRPè¸R¶VLigS, Ï ªyLji ¬sLñi»R½NSÌÁLi DµR¶¸R¶Vxmso xqsª«sV¸R¶VLi. k G−dsV? DµR¶¸R¶VLi xqs−dsVxmsLiÍÜ[®©s[ ÛÍÁ[µy?'' EDCBA 82. ª«sW ¼d½LRiVöxqsª«sV¸R¶VLi ª«sÀÁè©«sxmso²R¶V ®ªs[Vª«sVV µy¬s¬s (r¡²][Li©«sV) »R½ÌÁúNTPLiµR¶VÌÁVgS I H GF ÛÇÁ[zqs, µy¬s −dsVµR¶ ª«sVÉíÓÁ»][¿Á[zqs NSÖÁè©«s gRiVÌÁNRP LSÎÏÁþ©«sV Fs²R¶¾»½gRiNRPVLi²y NRPVLjizmsLi¿yª«sVV.2 MLKJ 83. @−s ¬ds úxms˳ÁVª«so »R½LRixmsQo©«sVLi²T¶ Ï n TSR QPON gRiVLRiVò®ªs[¸¶VÊÁ²T¶©«s−s. @µj¶ (A bPORPQ) C R µR¶VLSøLæiVÌÁNRPV FsLi»][ µR¶WLRiLiÍÜ[ ÛÍÁ[µ¶V. (1/2) R R WVU 84. * BNRP ª«sVµ`¶¸R¶V©±s ªyLji ª«sµô¶NRPV ªyLji R ^ ] [ZY X 3 xqsx¤¦Ü[µ¶LRiV®²¶©«s xtsv'HËÞ©«sV xmsLiFyª«sVV. @»R½©«sV R @©yõ²R¶V: ""J ©yÇؼ½ úxmsÇÁÍØLS! −dsVLRiV cba`_ @ÍýØ£¤¦¦¦®©s[ ALSµ³¶Li¿RÁLi²T¶. A¸R¶V©«s »R½xmö −dsVNRPV j ª«sVL]NRP ALSµ³¶ù ®µ¶ª«sLi ÛÍÁ[²¶V. N]ÌÁ»R½ÍýÜ[ R R ih gfed ª«sVLji¸R¶VV »R½W¬sNRPÍýÜ[ »R½gæiLiÀÁ Bª«s*NRPLi²T¶. ®©s[©sV j « m lkj ¬saRPè¸R¶VLigS, −sVª«sVøÖÁõ (BxmsöV²R¶V) ª«sVLiÀÁ zqs¼½ÍÜ[ ¿RÁWxqsVò©yõ©«sV; NS¬s ªyxqsòªy¬sNTP −dsV|ms ó q p on A L][ÇÁÙ ¿RÁVÈíÁVª«sVVÈíÁËÜ[¹¸¶[V bPORPQ©sV gRiVLjiLiÀÁ « ®©s[©sV ˳Á¸R¶Vxms²R¶V»R½V©yõ©«sV. « Ï vutsr 1. ¿RÁW²R¶Li²T¶, 7:83 ª«sVLji¸R¶VV 66:10 ÌÁW'»`½ ˳ØLRiù @−saS*zqs. A®ªsV r¡²][ªsV ªyzqs. ± 2. BÈÁVª«sLiÉÓÁ gRiVÌÁNRPLSÎÏÁ§þ 7:84 ª«sVLji¸R¶VV 105:4ÌÁÍÜ[ NRPW²y }msL]ä©«sÊÁ²ïyLiVV. 3. ª«sVµ`¶¸R¶V©±s ªyLji gS´R¶ N]LRiNRPV ¿RÁW²R¶Li²T¶, 7:85.
 24. 24. 11. xqsWLRi£¤¦¦¦ x¤¦¦¦¨µ`¶ ˳ØgRiLi: 12 494 85. ""ª«sVLji¸R¶VV J ©y Çؼ½ úxmsÇÁÍØLS! yx w −dsVLRiV ©yù¸R¶VLigS ª«sVLji¸R¶VV xqsLjigæS N]ÌÁª«sLi²T¶ ª«sVLji¸R¶VV »R½WNRPLi¿Á[¸R¶VLi²T¶. } |{z ª«sVLji¸R¶VV úxmsÇÁÌÁNRPV ªyLji ª«sxqsVòª«soÌÁ©«sV »R½NRPV䪫sÛÇÁ[[zqs Bª«s*NRPLi²T¶.1 ª«sVLji¸R¶VV ~ ˳ÏÁW−sVÍÜ[ @©«sLóS¬sõ, NRPÍýÜ[Íجsõ ªyùzmsLixmsÛÇÁ[¸R¶VNRPLi²T¶. 86. ""−dsVLRiV −saS*xqsVÛÍÁ[ @LiVV¾»½[, (úxmsÇÁÌÁNRPV ªyLji x¤¦¦¦NRPVä BÀÁè©«s »R½LRiVªy»R½) @ÍýØ£¤¦¦¦ −dsV N]LRiNRPV −sVgjiÖÁè©«s®µ¶[ −dsVNRPV ®ªs[VÛÍÁ©«sµj¶.2 ª«sVLji¸R¶VV ®©s[©«sV −dsV LRiORPQNRPV²R¶©«sV NS©«sV.''3 87. ªyLRiV (ª«sùLigRiLigS) @©yõLRiV: ""J xtsv'HËÞ! G−dsV? ª«sW »R½Liú²T¶»y»R½ÌÁV ALSµ³j¶Li¿Á[ ®µ¶[ª«s»R½ÌÁ©«sV ®ªs[Vª«sVV ª«sµR¶ÖÁ|msÉíØÌÁ¬s, ÛÍÁ[µy ª«sW µ³R¶©y¬sõ ¬ds ¡ BxtísQúxmsNSLRiLi ÅÁLRiVè ¿Á[¸R¶WÌÁ¬s, ¬dsNRPV ¬ds ©«sª«sWÇÞ ®©s[LRiVö»R½VLiµy?4 (@LiVV¾»½[) § ¦ ¥¤£¢ ¬saRPè¸R¶VLigS, BNRP ¬ds®ªs[ ¿yÍØ xqsx¤¦¦¦©«sLi NRPÌÁªy²R¶ª«so, ¬ds¼½xmsLRiV²R¶ª«so!''5 ª© ¨ 1. ¿RÁW²R¶Li²T¶, 83:1c3. 2. ¿RÁW²R¶Li²T¶, 18:46, 19:76 "@ÍýØ£¤¦¦¦ −dsV N]LRiNRPV −sVgjiÛÍÁ[èµj¶,' @LiÛÉÁ[ −dsVLRiV ©yù¸R¶VLigS ©«s²R¶V¿RÁVN]¬s −dsV ªyùFyLSÌÁÍÜ[ xqsLjigæS N]ÖÁÀÁ, »R½WÀÁ BÀÁè©«s »R½LRiVªy»R½ −sVgjiÛÍÁ[ ÍØ˳ÁLi, @¬s @LóiLi. Ï R 3. ®©s[©sV −dsVNRPV¿Á[}qs Dxms®µ¶[aPR Li ZNP[ªsÌÁLi @ÍýØ£¤¦¦¦ (xqsV.»y.) AÇìÁúxmsNSLRiLi ¿Á[xqsVò©yõ©«sV. « « −sVª«sVøÖÁõ µR¶VxtsQNSLSùÌÁ©«sVLi²T¶ AxmsÈÁLigS¬ds ÛÍÁ[NPR bPOTPQLi¿RÁÈÁLigS¬ds ©yxms¬sNSµR¶V. @µj¶ í ZNP[ªsÌÁLi @ÍýØ£¤¦¦¦ (xqsV.»y.) xms¬s ª«sWú»R½®ªs[V. « 4. 'xqsÍØ»R½V©±s: @LiÛÉÁ[ BNRPä²R¶ µ³¶LRiøLi, ALSµ³¶©«s @¬s @LóiLi. R R R 5. @L`icLRi{tsQµ¶: The Director to the Right Path, Leader. qs©yøLæiR Li ¿RÁWxmsoªy²R¶V. ¬ds¼½xmsLRiV²R¶V, ` x xqs©yøLæiR gS−sV¬s, ÊÁVVÇÁÙª«sLRi©sV²R¶V. ò«
 25. 25. 11. xqsWLRi£¤¦¦¦ x¤¦¦¦¨µ`¶ ˳ØgRiLi: 12 495 88. @xmsöV²R¶V @»R½©«sV (xtsv'HËÞ) @©yõ²R¶V: ""J ©y Çؼ½ úxmsÇÁÍØLS! G−dsV? ± ° ®¬« −dsVLRiV ¿RÁWaSLS (AÍÜ[ÀÁLi¿yLS)? INRP®ªs[ÎÁ ®©s[©sV Ï « ¸¶ ´³² ©y úxms˳ÁVª«so »R½LRixmsQo©«sVLi²T¶ xqsöxtsQ®ªsV©«s Ï n í ¬sµR¶LRi+©y¬sõ NRPÖÁgjiDLi²T¶ ª«sVLji¸R¶VV A¸R¶V©«s ¿¾ ½¼» º¹ ©yNRPV »R½©«s »R½LRixmsQo©«sVLi²T¶ ª«sVLiÀÁ ÒÁª«s©¯[Fyµ³¶¬s n j NRPW²y úxmsryµj¶LiÀÁ©«sxmso²R¶V (®©s[©sV BÍØ NSNRPVLi²y ÅÄ ÃÂÁÀ « ª«sVlLi[−sV @©«sgRiÌÁ©«sV)? ®©s[©sV −sVª«sVøÖÁõ « ¬s}tsQµ¶LiÀÁ©«s µy¬sNTP ª«sù¼½lLi[NPR LigS ¿Á[¸¶VµR¶ÌÁ¿RÁV ³j R Æ N][ÛÍÁ[µ¶V. ®©s[©sV ª«sWú»R½Li −sVª«sVøÖÁõ ©yaRPNTPò ®ªs[VLRiNRPV R « xqsLixqsäLjiLi¿RÁµR¶ÌÁ¿RÁVNRPV©yõ©«sV. ©y NSLRiùzqsµ³¶ ôðj ZNP[ªsÌÁLi @ÍýØ£¤¦ ¦ |ms©«s®©s[ Aµ³yLRixms²T¶ª«soLiµj¶. ®©s[©sV « « A¸R¶V©«s®©s[ ©«sª«sVVøNRPV©yõ©«sV ª«sVLji¸R¶VV ®©s[©sV « A¸R¶V©«s ®ªsxmso©«sZNP[ xmsaSè»yòxmsLi»][ ª«sVLRiÌÁV»y©«sV. 89. ""ª«sVLji¸R¶VV J ©yÇؼ½ úxmsÇÁÍØLS! EDCBA ©y»][ D©«sõ ÛËÁµyÕ³ÁúFy¸R¶VLi −sVª«sVøÖÁõ ©«sW'£¤¦ ¦ KJ IHGF ³[ Çؼ½ªyLji|ms, x¤¦ ¦¨µ`¶ Çؼ½ªyLji|ms ÛÍÁ[NPR 'ryÖÁ'£¤¦ ¦ Çؼ½ªyLji|ms xms²T¶©«sÈÁVª«sLiÉÓÁ bPORPQNPR V gRiVLji¿Á[¸¶V TS RQPONML R NRPW²R¶µR¶V xqsVª«sW! ª«sVLji¸R¶VV ÌÁW'»`½ Çؼ½ªyLRiV −dsVNRPV FsLi»][µ¶WLRiLi ªyLRiV NSLRiV NRPµy!1 R XW VU 90. ""ª«sVLji¸R¶VV −dsVLRiV −dsV úxms˳ÁVª«so ORPQªsW Ï « Õ³ÁORPQ©sV N][LiVN][Li²T¶. ª«sVLji¸R¶VV A¸R¶V©«s ®ªsxmso©«sNRPV [ZY « R xmsaSè»yòxmsLi»][ ª«sVLRiÌÁLi²T¶. ¬saRPè¸R¶VLigS, ©y cba ` _ ^] úxms˳ÁVª«so @FyLRi NRPLRiVßØúxmsµy»R½ ªy»R½=ÌÁVù²R¶V.''2 Ï 1. ¿RÁW²R¶Li²T¶, 7:85 xtsv'HË³Þ ('@.xqs.) ª«sVWry ('@.xqs.) ¹¸¶VVNRPä ˳ØLRiù »R½Liú²T¶ @¬s N]LiµR¶LRiV ªyùÆØù»R½ÌÁV @LiÉØLRiV. ª«sVLjiN]LiµR¶LRiV, B»R½©«sV A xtsv'HËÞ NSLRiV @LiÉØLRiV. @»R½²R¶V D©«sõ úFyLi»R½Li C ©yÉÓÁ @ÅÁËØ @ÆØ»R½Li (Gulf of Aqabah) ©«sVLi²T¶ xms²R¶ª«sVÉÓÁ ® ªsxmso©«sNRPV zqs©yLiVV µk¶*xmsNRPÌÁöLiÍÜ[ ®ªsWËÞ (Moab) xmsLRi*»R½Li ª«sLRiNRPV ª«sVLji¸R¶VV »R½WLRiVö µj¶aRPÍÜ[ ª«sVX»R½ xqsª«sVVúµR¶Li (Dead sea) ª«sLRiNRPV DLiµj¶. µy¬s ªyxqsVÌÁV @®ªsWlLiÉÞ ¾»½gRiNRPV ¿ÁLiµj¶©«s @LRiÊÁV÷ÌÁV. ª«sVX»R½ xqsª«sVVúµR¶Li (Dead sea) µR¶gæiLRiÍÜ[®©s[ r¡²][ª±sV ª«sVLji¸R¶VV g]ª«sVúLS£¤¦¦¦ ©«sgRiLSÌÁV NRPW²y DLi®²¶[−s. R 2. @ÍÞcª«sµR¶WµR¶V: Affectionate, The Loving towards His servants. Or towards those who obey. »R½©«s µyxqsVÌÁ xmsÈýÁ ªy»R½=ÌÁùLi, ú}msª«sV, ú{ms¼½ gRiÌÁªy²R¶V. ¿RÁW²R¶Li²T¶, 85:14. Bµj¶ @ÍýØ£¤¦¦¦ (xqsV.»y.) @»R½Vù»R½ªsV }msLýiÍÜ[ INRPÉÓÁ. ò« R
 26. 26. 11. xqsWLRi£¤¦¦¦ x¤¦¦¦¨µ`¶ ˳ØgRiLi: 12 496 91. ªyLRi©yõLRiV: ""J xtsv'HËÞ! ¬dsª«so ¿Á}msö ª«sWÈÁÌÁV ¿yÍت«sLRiNRPV ®ªs[Vª«sVV i hgfed úgRiz¤¦¦¦Li¿RÁÛÍÁ[NRPF¡»R½V©yõLi.1 ª«sVLji¸R¶VV on mlk j ¬saRPè¸R¶VLigS ¬dsª«so ª«sWÍÜ[ ÊÁÌÁ{¤¦¦¦©«sV²T¶−sgS xmsLjigRißÓáLi¿RÁÊÁ²R¶V»R½V©yõª«so. ª«sVLji¸R¶VV ¬ds ut srqp NRPVÈÁVLiÊÁLi ªylLi[ gRi©«sNRP ÛÍÁ[NRPVLiÛÉÁ[! ®ªs[Vª«sVV ¬saRPè¸R¶VLigS, ¬s©«sVõ LSÎÏÁ§þLRiV−s* x wv ¿RÁLi}msªyLRiLi. ª«sVLji¸R¶VV ¬dsª«so ª«sWNRPLiÛÉÁ[ aRPNTPòaSÖÁ−s NSª«so.'' |{zy 92. @»R½²R¶V @©yõ²R¶V: ""J ©yÇؼ½ úxmsÇÁÍØLS! G−dsV? ©y NRPVÈÁVLiÊÁLi −dsVNRPV @ÍýØ£¤¦ ¦ ~} NRPLiÛÉÁ[, FsNRPV䪫s g_LRiª«s¬ds¸R¶V®ªsV©«sµy? ª«sVLji¸R¶VV −dsVLRiV A¸R¶V©«s (@ÍýØ£¤¦ ¦)©«sV −dsV −dsxmsoÌÁ ®ªs©«sVNRPNRPV ®©sÈíÁV»yLS? ¬saRPè¸R¶VLigS, ©y úxms˳ÁVª«so −dsVLRiV Ï Â¿Á[}qs xms©«sVÌÁ©«sV Aª«sLjiLiÀÁ D©yõ²R¶V. 93. ""ª«sVLji¸R¶VV J ©yÇؼ½ úxmsÇÁÍØLS! −dsV aRPNTPò®ªs[VLRiNRPV −dsVLRiV¿Á[}qsµj¶ ¿Á[¸R¶VLi²T¶, ¬saRPè¸R¶VLigS (©y aRPNTPò ®ªs[VLRiNRPV) ®©s[©«sV NRPW²y ¿Á[ryò©«sV. @ª«sª«sW©«sNRPLRi®ªsV©«s bPORPQ Fsª«sLjiNTP xms²R¶V»R½VLiµ][, @xqs»R½ùªyµj¶ Fsª«s²][, −dsVLRiV ª«sVV©«sVøLiµR¶V ¾»½ÌÁVxqsVN][gRiÌÁLRiV. ª«sVLji¸R¶VV −dsVLRiV ¬sLkiOTPQLi¿RÁLi²T¶, ¬saRPè¸R¶VLigS, −dsV»][ËØÈÁV ®©s[©«sV NRPW²y ¬sLkiOTPryò©«sV.'' 94. ÀÁª«sLRiNRPV ª«sW A®µ¶[aRPLi ª«sÀÁè©«sxmsöV²R¶V, ®ªs[Vª«sVV xtsv'HËÞ©«sV ª«sVLji¸R¶VV ¦¥¤£¢¡ @»R½¬s»][ FyÈÁV −saRP*zqsLiÀÁ©«sªyLji¬s ª«sW NSLRiVßáùLi»][ LRiOTPQLi¿yª«sVV ª«sVLji¸R¶VV «ª©¨§ µR¶VLSøLæRiVÛÍÁ©«s ªyLji|ms INRP ¼d½úª«s®ªsV©«s @LRiVxmso (ú}msÌÁV²R¶V) −sLRiV¿RÁVNRPVxms²T¶Liµj¶. NSÊÁÉíÓÁ ªyLRiV ±° ®¬ »R½ª«sV BLi²ýR¶ÍÜ[®©s[ ¿RÁÌÁ©«sLi ÛÍÁ[NRPVLi²y (¿RÁÀÁè) xms²T¶F¡¸R¶WLRiV; ´³² 1. ¿RÁW²R¶Li²T¶, 6:25.
 27. 27. 11. xqsWLRi£¤¦¦¦ x¤¦¦¦¨µ`¶ ˳ØgRiLi: 12 497 95. ªyLRiNRPä²R¶ Fs©«sõ²R¶W ¬sª«szqsLi¿RÁ®©s[ ÛÍÁ[µR¶©«sõÈýÁVgS! C −sµ³R¶LigS xqs"ª«sVWµ`¶ ½¼» º¹¸ ¶ ÁÀ¿ ¾ Çؼ½ªyLRiV ÛÍÁ[NRPVLi²y F¡LiVV©«sÈýÁV, ª«sVµ`¶¸R¶V©±s Çؼ½ªyLRiV NRPW²y ÛÍÁ[NRPVLi²y (©«sbPLiÀÁ) F¡¸R¶WLRiV!1 96. ª«sVLji¸R¶VV ¬saRPè¸R¶VLigS, ®ªs[Vª«sVV ÅÄà  ª«sVWry©«sV NRPW²y ª«sW xqsW¿RÁ©«sÌÁ»][ ª«sVLji¸R¶VV xqsöxtísQ®ªsV©«s úxmsª«sWßáLi»][ Æ xmsLiFyª«sVV; 97. zmnsL`i'K©±s ª«sVLji¸R¶VV @»R½¬s ©y¸R¶VNRPVÌÁ ª«sµôR¶NRPV; NS¬ds ªyLRiV zmnsL`i'K©±s AÇìÁÌÁ®©s[ @©«sVxqsLjiLi¿yLRiV. ª«sVLji¸R¶VV zmnsL`i'K©±s AÇìÁ xqslLi©«sµj¶ NSµR¶V. 98. xmso©«sLRiV»óy©«sµj¶©«sª«sVV©«s @»R½²R¶V (zmnsL`i'K©±s) »R½©«s Çؼ½ ªyLjiNTP ª«sVV©«sVøLiµR¶VgS DCBA DLi²T¶, ªyLji¬s ©«sLRiNSgjiõÍÜ[NTP ¼d½xqsVN]¬s F¡»y²R¶V. ª«sVLji¸R¶VV @µj¶ úxms®ªs[bPLi¿Á[ ªyLjiNTP H GFE FsLi»R½Â¿Á²ïR¶ gRiª«sVùróy©«sLi. 99. ª«sVLji¸R¶VV ªyLRiV C ÍÜ[NRPLiÍÜ[ KJ I aSxmsLi»][ ®ªsLiÊÁ²T¶Li¿RÁÊÁ²ïyLRiV ª«sVLji¸R¶VV xmso©«sLRiV»óy©«sµj¶©«sª«sVV©«s NRPW²y (ÊÁz¤¦¦¦xtsQäLjiLixms PONML ÊÁ²R¶»yLRiV). FsLi»R½ ¿Á²ïR¶ ÊÁx¤¦¦¦§ª«sW©«sLi VUTS RQ (ªyLjiNTP) ÊÁx¤¦¦¦¨NRPLjiLi¿RÁÊÁ²R¶V»R½VLiµj¶. ¬dsNRPV [ZYXW 100. B−s N]¬sõ (úFyÀdÁ©«s) xmsÈíÁßØÌÁ gS´R¶ÌÁV −dsÉÓÁ¬s ®ªs[Vª«sVV −s¬szmsxqsVò©yõª«sVV. ªyÉÓÁÍÜ[ N]¬sõ ¬sÖÁÀÁ `_^ ] (−sVgjiÖÁ) D©yõLiVV ª«sVLjiN]¬sõ xmsLiÈÁF~ÍØÌÁ ª«sWµj¶LjigS N][¸R¶VÊÁ²ïyLiVV a (¬sLRiWøÖÁLi¿RÁÊÁ²ïyLiVV). 1. @ÍýØx¤¦¦¦§»y'AÍØ @©«sVúgRi¥¦¦¦¬sNTP µR¶WLRi®ªsV F¡¸R¶WLRiV.
 28. 28. 11. xqsWLRi£¤¦¦¦ x¤¦¦¦¨µ`¶ ˳ØgRiLi: 12 498 101. ª«sVLji¸R¶VV ®ªs[Vª«sVV ªyLjiZNPÍØLiÉÓÁ @©yù¸R¶VLi ¿Á[¸R¶VÛÍÁ[µR¶V. NS¬s ªylLi[ »R½ª«sVNRPV edcb »yª«sVV @©yù¸R¶VLi ¿Á[xqsVNRPV©yõLRiV. ¬ds jih gf úxms˳ÏÁVª«so AÇìÁ ª«sÀÁè©«sxmsöV²R¶V c @ÍýØ£¤¦¦¦©«sV ª«sµR¶ÖÁ c ªyLRiV G ®µ¶[ª«s»R½ÌÁ®©s¾»½[ onmlk úFyLójiLi¿Á[ªyL][! ªyLRiV, ªyLjiNTP G −sµ³R¶LigS©«sW xqs¥¦¦¦¸R¶Vxms²R¶ÛÍÁ[NRP F¡¸R¶WLRiV. ª«sVLji¸R¶VV ªyLRiV, x wvutsrqp ªyLji −s©yaRPLi »R½xmsö ª«sVlLi[−dsV @µ³j¶NRPLi ¿Á[¸R¶VÛÍÁ[µR¶V. |{zy 102. ª«sVLji¸R¶VV C −sµ³R¶LigS ¬ds úxms˳ÏÁVª«so µR¶VLSøLæRiVÛÍÁ©«s ©«sgRiLRi (ªyxqsVÌÁ©«sV) c ~} xmsÈíÁVN]¬s (bPOTPQLi¿RÁ) µR¶ÌÁÀÁ¾»½[ c BÍØlgi[ xmsÈíÁVN]¬s (bPOTPQryò²R¶V). ¬saRPè¸R¶VLigS A¸R¶V©«s xmsÈíÁV ¿yÍØ Ëص³yNRPLRi ®ªsV©«sµj¶, FsLi»][ ¼d½úª«s®ªsV©«sµj¶. 103. ¬saRPè¸R¶VLigS, BLiµR¶VÍÜ[ xmsLRiÍÜ[NRP bPORPQNRPV ˳ÏÁ¸R¶Vxms®²¶[ ªyLjiNTP INRP xqsW¿RÁ©«sDLiµj¶. @µj¶ xqsLRi*ª«sW©«sª«soÌÁ©«sV xqsª«sW®ªs[aRPxmsLji¿Á[ L][ÇÁÙ! A µj¶©«sª«sVV©«s @LiµR¶LRiW ¥¦¦¦ÇÁLRiª«so»yLRiV. 104. ª«sVLji¸R¶VV ®ªs[Vª«sVV µy¬s¬s ZNP[ª«sÌÁLi INRP ¬s¸R¶V−sV»R½NSÌÁLi ª«sLRiNRPV ª«sWú»R½®ªs[V Azms £¢¡ D©yõª«sVV. 105. A µj¶©«sLi ª«sÀÁè©«sxmsöV²R¶V, A¸R¶V©«s © ¨§¦¥¤ (@ÍýØ£¤¦¦¦) |qsÌÁª«so ÛÍÁ[¬s®µ¶[, G úFyßÓá NRPW²y ª«sWÉýزR¶ÇØÌÁµR¶V. ªyLjiÍÜ[ N]LiµR¶LRiV ° ®¬ «ª µ_LS÷égRiVùÌÁVLiÉØLRiV ª«sVLjiN]LiµR¶LRiV ˳ØgRiùª«sLi»R½VÌÁVLiÉØLRiV. 106. µ_LS÷égRiVùQÛÍÁ©«s ªyLRiV ©«sLRiNSgjiõÍÜ[ ¿Á[LRiV»yLRiV, @NRPä²R¶ ªyLRiV ¶ ´³²± µR¶VMÅÁLiª«sÌýÁ ª«sVWÌÁVgRiV»R½W DLiÉØLRiV ª«sVLji¸R¶VV ®ªsNTP䮪sNTPä G²R¶VxqsWò DLiÉØLRiV. »º¹¸
 29. 29. 11. xqsWLRi£¤¦¦¦ x¤¦¦¦¨µ`¶ ˳ØgRiLi: 12 499 107. ªyLRiLiµR¶VÍÜ[ aSaRP*»R½LigS, ˳ÏÁWª«sWùNSaSÌÁV D©«sõLi»R½ª«sLRiNRPV DLiÉØLRiV.1 À ¿¾ ½¼ ¬ds úxms˳ÏÁVª«so (ª«sVL]NRPÉÓÁ) N][Lji¾»½[ »R½xmsö! ÆÅÄà ÂÁ ¬saRPè¸R¶VLigS, ¬ds úxms˳ÏÁVª«so »y©«sVN][LjiLi®µ¶[ ¿Á[}qsªy²R¶V. (5/8) 108. * BNRP ˳ØgRiùª«sLi»R½VÛÍÁ©«s ªyLRiV, ˳ÏÁWª«sWùNSaSÌÁV D©«sõLi»R½ ª«sLRiNRPV xqs*LæRiLiÍÜ[ aSaRP*»R½LigS DLiÉØLRiV. ¬ds úxms˳ÏÁVª«so (ª«sVL]NRPÉÓÁ) N][Lji¾»½[ »R½xmsö! Bµ]NRP Fs²R¶¾»½gRi¬s ÊÁx¤¦¦¦§ª«sW©«sLi.2 109. NSª«so©«s (J úxmsª«sNSò!) ªyLRiV ALSµ³j¶Li¿Á[ ªyÉÓÁ¬s gRiVLjiLiÀÁ ¬dsª«so xqsLi®µ¶[x¤¦¦¦LiÍÜ[ xms²R¶NRPV. xmspLRi*Li ©«sVLi²T¶ ªyLji FEDCBA »y»R½ª«sVV»yò»R½ÌÁV ALSµ³j¶LiÀÁ©«sÈýÁVgS®©s[ ªyLRiV NRPW²y (@Liµ³R¶VÛÍÁ) ALSµ³j¶xqsVò©yõLRiV. M LKJI HG ª«sVLji¸R¶VV ®ªs[Vª«sVV ¬saRPè¸R¶VLigS, ªyLji ˳ØgRixmso SR QPON (bPORPQ©«sV) G ª«sWú»R½Li »R½gæjiLi¿RÁNRPVLi²y ªyLjiNTP xmspLjiògS ©¯xqsLigRiV»yª«sVV. WVUT 110. ª«sVLji¸R¶VV ªyxqsòª«sLigS, ®ªs[Vª«sVV ª«sVWryNRPV úgRiLi´y¬sõ úxmsryµj¶Li¿yª«sVV. zmsµR¶xms [ZYX @LiµR¶VÍÜ[ @Õ³ÁúFy¸R¶VÛ˳Á[µyÌÁV ª«s¿yèLiVV. ¬ds `_ ^] úxms˳ÏÁVª«so ª«sWÈÁ (AÇìÁ) ª«sVVLiµR¶VgS®©s[ ¬sLñRiLiVVLi¿RÁÊÁ²T¶ DLi²R¶NRPVLiÛÉÁ[, ªyLji ¼d½LRiVö fedcba FsxmsöV²][ ÇÁLjigjiDLi®²¶[µj¶. ª«sVLji¸R¶VV ¬saRPè¸R¶VLigS, ªyLRiV µk¶¬s¬s gRiVLjiLiÀÁ l kjih g xqsLiaRP¸R¶VLiÍÜ[, xqsLi®µ¶[x¤¦¦¦LiÍÜ[ xms²T¶ª«so©yõLRiV. 1. ¿RÁW²R¶Li²T¶, 6:128, 14:48. "C ˳ÁW−sV ª«sVL]NRP ˳ÁW−sVgS ª«sVLji¸R¶VV ANSaSÌÁV (ª«sVL]NRP Ï Ï ANSaSÌÁVgS) ª«sWlLi[ L][ÇÁÙ.' BNRPä²R¶ µk¶¬s @LóiLi ªyLRiV aSaRP*»R½LigS FsÌýÁxmsöV²R¶V ©«sLRiNRPLiÍÜ[ R DLiÉØLRi¬s @LóiLi (BÛËÁõcNRP{qs"L`i). R 2. ¿RÁW²R¶Li²T¶, |ms©«s D©«sõ, 11:107 ªyùÆØù©«sLi 1.
 30. 30. 11. xqsWLRi£¤¦¦¦ x¤¦¦¦¨µ`¶ ˳ØgRiLi: 12 500 111. ª«sVLji¸R¶VV ¬saRPè¸R¶VLigS, ¬ds qpo nm úxms˳ÏÁVª«so úxms¼½ INRPäLji NRPLRiøÌÁ úxms¼½xmnsÍجsõ ªyLjiNTP »R½xmsöNRPVLi²y xmspLjiògS BÀÁ讪s[ryò²R¶V. w vu t sr ¬saRPè¸R¶VLigS, A¸R¶V©«s ªyLji NRPLRiøÌÁ©«sV ËØgS FsLRiVgRiV©«sV. x 112. NRP©«sVNRP (J úxmsª«sNSò!) ¬dsª«sp ª«sVLji¸R¶VV xmsaSè»yòxmsxms²T¶ (A¸R¶V©«s ®ªsxmsoNRPV ª«sVLRiÖÁ©«s) ¬ds }|{zy xqsx¤¦¦¦¿RÁLRiVÌÁW, ¬dsNRPV AÇìÁ Bª«s*ÊÁ²T¶©«s −sµ³¶LigS R ÊÁVVÇÁÙª«sWLæiLiQ|ms zqsLRiLigS DLi²R¶Li²T¶, x¤¦¦¦µô¶VÌÁV R ó R ~ −dsVLRiNRPLi²T¶. ¬saRPè¸R¶VLigS, A¸R¶V©«s −dsV NRPLRiøÌÁ¬dsõ ¿RÁWxqsVò©yõ²R¶V. 113. µR¶VLSøLæRiVÌÁ ®ªsxmso©«sNRPV −dsVLRiV ®ªsVVgæRiNRPLi²T¶, ©«sLRiNSgjiõÍÜ[ ÀÁNRPVäNRPVLiÉØLRiV. A »R½LRiVªy»R½ @ÍýØ£¤¦¦¦ »R½xmsö ª«sVlLiª«s*LRiW −dsVNRPV xqsLiLRiORPQNRPVÌÁW DLi²R¶LRiV. @xmsöV²R¶V −dsVZNPª«s*Lji xqs¥¦¦¦¸R¶Vª«sVW ÌÁÕ³ÁLi¿RÁµR¶V. 114. ª«sVLji¸R¶VV µj¶©«sxmso ÀÁª«sLji lLiLi²R¶V ˳ØgSÍýÜ[©«sW ª«sVLji¸R¶VV LSú¼½xmspÈÁ N]Li»R½ £ ¢¡ ˳ØgRiLiÍÜ[ NRPW²y ©«sª«sW'ÇÞ xqsÌÁxmsLi²T¶.1 ¬saRPè¸R¶VLigS xqs»yäLSùÌÁV µR¶VuyäLSùÌÁ©«sV ¨§ ¦¥¤ µR¶WLRiLi¿Á[ryòLiVV. ÇìØxmsNRPLiDLi¿RÁVNRPV®©s[ ªyLjiNTP Bµj¶ INRP Dxms®µ¶[aRPLi (ÇìØzmsNRP). ª© 115. ª«sVLji¸R¶VV xqsx¤¦¦¦©«sLi ª«sz¤¦¦¦Li¿RÁV; ±° ®¬« ¬saRPè¸R¶VLigS @ÍýØ£¤¦¦¦ xqsÇêÁ©«sVÌÁ úxms¼½xmnsÍجsõ ª«sùLóRiLi¿Á[¸R¶V²R¶V. ³² 1. ®µ¶ª«súxmsª«sNRPò ('xqs'@xqs) »R½ª«sV @©«sV¿RÁLRiV(LRi'µj¶. '@©>«sVª±sV)ÌÁ»][ úxmsbPõryòLiV. ""−dsVÍÜ[ INRPLji BLiÉÓÁ R ª«sVVLiµR¶V INRP |msµô¶©«sµj¶ úxmsª«sz¤¦¦¦xqsWò DLi²T¶, @»R½²R¶V @LiµR¶VÍÜ[ úxms¼½L][ÇÁÙ HµR¶VryLýiV ryõ©«sLi R R ¿Á[xqsWò DLiÛÉÁ[, @»R½¬s aRPLkiLRiLi −dsVµR¶ G®ªsV©«s ª«sVÖÁ©«sLi DLi²R¶gRiÌÁµy?'' @©«sV¿RÁLRiVÌÁV @LiÉØLRiV: ""DLi²R¶µR¶V!'' ®µ¶ª«súxmsª«sNRPò ('xqs'@xqs) @LiÉØLRiV: ""B®µ¶[ −sµ³¶LigS HµR¶VryLýiV ©«sª«sW'ÇÞ Â¿Á[}qsªyLji, R R »R½xmsöVÌÁV, FyFyÌÁV NRPW²y @ÍýØ£¤¦¦¦ (xqsV.»y.) »R½V²T¶ÀÁ®ªs[ryò²¶V.'' ('xqs'{¤¦ ¦'£¤¦ ¦ ÊÁV'ÆØLki, NTP»yËÞ R ª«s°ÐdÁ¸R¶V»`½, ËØËÞ 'xqsÍØ»`½ @ÍÞc'ÅÁª±sV=).
 31. 31. 11. xqsWLRi£¤¦¦¦ x¤¦¦¦¨µ`¶ ˳ØgRiLi: 12 501 116. −dsVNRPV xmspLRi*Li gRi¼½LiÀÁ©«s ¹¸¶ ´ »R½LSÌÁ ªyLjiÍÜ[, ˳ÏÁW−sVÍÜ[ NRPÍýÜ[ÌÁLi lLi[ZNP¼½òLi¿RÁNRPVLi²y ¬s}tsQµ³j¶Li¿Á[ xqsÇêÁ©«sVÌÁV ¾½¼»º FsLiµR¶VNRPV ÛÍÁ[LRiV? NS¬s @ÍØLiÉÓÁ ªyLRiV N]LiµR¶LRiV ª«sWú»R½®ªs[V DLi®²¶[ ªyLRiV! ªyLji¬s Äà ÂÁÀ ¿ ®ªs[Vª«sVV @ÍØLiÉÓÁ (µR¶VLSøLæRiVÌÁ) ©«sVLi²T¶ NSFy²yª«sVV. ª«sVLji¸R¶VV µR¶VLSøLæRiVÛÍÁ©«s ÆÅ ªyLRiV Hz¤¦¦¦NRP xqsVÆØÌÁNRPV ÍÜ[©«s¸R¶WùLRiV ª«sVLji¸R¶VV ªyLRiV @xmsLSµ³R¶VÌÁV. 117. ª«sVLji¸R¶VV ªyÉÓÁÍÜ[ ¬sª«szqsLi¿Á[ úxmsÇÁÌÁV xqsµR¶*QQLRiò©«sVÛÍÁ D©«sõLi»R½ª«sLRiNRPV, @ÍØLiÉÓÁ ©«sgRiLSÌÁ©«sV ¬ds úxms˳ÏÁVª«so @©yù¸R¶VLigS ©yaRP©«sLi ¿Á[}qsªy²R¶V NS²R¶V. 118. ª«sVLji¸R¶VV ¬ds úxms˳ÏÁVª«so xqsLiNRPÖÁö}qsò, xqsLRi*ª«sW©«sª«soÌÁ©«sV (IZNP[ µ³R¶LSø¬sõ @ª«sÌÁLiÕÁLi¿Á[) IZNP[ INRPä FEDCB A xqsLixmnsVLigS ¿Á[}qsªy²R¶V. @LiVV©y ªyLRiV L KJI HG @Õ³ÁúFy¸R¶VÛËÁ[µ³yÌÁV ÛÍÁ[NRPVLi²y DLi²R¶ÛÍÁ[NRP F¡¹¸¶[VªyLRiV;1 119. ¬ds úxms˳ÏÁVª«so NRPLRiVßÓáLiÀÁ©«sªy²R¶V R QPONM 2 »R½xmsö. ª«sVLji¸R¶VV µy¬sN]LRiZNP[ A¸R¶V©«s ªyLji¬s xqsXztísQLi¿y²R¶V.3 ª«sVLji¸R¶VV ¬ds W VU TS úxms˳ÏÁVª«so: ""®©s[©«sV ÑÁ©yõ»R½VÌÁV ª«sVLji¸R¶VV ª«sW©«sª«soÌÁV @LiµR¶Lji»][ ©«sLRiNS¬sõ [ZYX ¬sLixmso»y©«sV!'' @¬s @©«sõª«sWÈÁ ®©sLRi®ªs[LRiV»R½VLiµj¶. 4 ^] 1. ¿RÁW²R¶Li²T¶, 2:253 ª«sVLji¸R¶VV 5:48. 2. ¿RÁW²R¶Li²T¶, 7:172. 3. ¿RÁW²R¶Li²T¶, 2:30c34. 4. ¿RÁW²R¶Li²T¶, 7:18, 32:13.
 32. 32. 11. xqsWLRi£¤¦¦¦ x¤¦¦¦¨µ`¶ ˳ØgRiLi: 12 502 120. ª«sVLji¸R¶VV (J úxmsª«sNSò!) ¬ds x¤¦¦¦XµR¶¸R¶W¬sõ zqósLRixmsLRi¿RÁÉجsNTP, ®ªs[Vª«sVV cba`_ úxmsª«sNRPòÌÁ gS´R¶ÌÁ©«sV ¬dsNRPV −s¬szmsxqsVò©yõª«sVV. ª«sVLji¸R¶VV BLiµR¶VÍÜ[ ihgfed (C xqsWLRi£¤¦¦ÍÜ[) ¬dsNRPV xqs»R½ùLi ª«sÀÁèLiµj¶ nmlkj ª«sVLji¸R¶VV −saS*xqsVÌÁNRPV z¤¦¦¦»R½ËÜ[µ³R¶ ª«sVLji¸R¶VV ÇìØzmsNRP. qpo 121. ª«sVLji¸R¶VV −saRP*zqsLi¿RÁ¬sªyLji»][ wv utsr BÍØ @©«sV: ""−dsVLRiV −dsV aRPNTPò®ªs[VLRiNRPV −dsV xms©«sVÌÁV ¿Á[¸R¶VLi²T¶. ¬saRPè¸R¶VLigS, ®ªs[Vª«sVV {zyx NRPW²y ª«sW aRPNTPò®ªs[VLRiNRPV ª«sW xms©«sVÌÁV ¿Á[ryòª«sVV. 122. ""ª«sVLji¸R¶VV −dsVLRiV ®ªs[ÀÁ ~}| DLi²R¶Li²T¶, ®ªs[Vª«sVV NRPW²y ®ªs[ÀÁ DLiÉت«sVV.'' 123. ª«sVLji¸R¶VV ANSaSÌÁ ¹¸¶VVNRPä ª«sVLji¸R¶VV ˳ÏÁW−sV¹¸¶VVNRPä xqsLRi* @g][¿RÁLRi −sxtsQ¸R¶WÌÁV ZNP[ª«sÌÁLi @ÍýØ£¤¦¦¦ZNP[ ¾»½ÌÁVxqsV.1 ª«sVLji¸R¶VV xqsLRi* −sxtsQ¸R¶WÌÁV A¸R¶V©«s ª«sµôR¶ZNP[ ª«sVLRiÖÁLixmsÊÁ²R¶»yLiVV NSª«so©«s −dsVLRiV A¸R¶V©«s®©s[ ALSµ³j¶Li¿RÁLi²T¶ ª«sVLji¸R¶VV A¸R¶V©«s®©s[ ©«sª«sVVøN][Li²T¶. ª«sVLji¸R¶VV −dsVLRiV ¿Á[}qs NRPLRiøÌÁV ¬ds úxms˳ÏÁVª«so FsLRiVgRiNRPVLi²y ÛÍÁ[²R¶V. ***** 1. ¿RÁW²R¶Li²T¶, 2:3.

×