Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

024 an-nur

475 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

024 an-nur

 1. 1. 24. xqsWLRi£¤¦¦¦ @©±s-©«sWL`i ˳ØgRiLi: 18 774 24. xqsWLRi£¤¦¦¦ @©±s-©«sWL`i @©±s-©«sWLRiV: @LiÛÉÁ[ ÇÜ[ù¼½, úxmsNSaRPLi, ®ªsÌÁVgRiV. @©±sc¬sry (4), @©±sc©«sWL`i (24) ª«sVLji¸R¶VV @ÍÞc@'£¤¦¦¦'ÇØËÞ(33) xqsWLS£¤¦¦¦ÌÁÍÜ[ {qsòQûÌÁ ¹¸¶VVNRPä xqsª«sVxqsùÌÁV ª«sVLji¸R¶VV ªyÉÓÁ xmsLjiuyäLSÌÁV }msL]ä©«sÊÁ²ïyLiVV. C xqsWLRi£¤¦¦¦ 5ª«s z¤¦¦¦úÒÁ ÀÁª«sLji NSÌÁLiÍÜ[ ÛÍÁ[NPR 6ª«s z¤¦¦¦úÒÁ ®ªsVVµR¶ÉÓÁ NSÌÁLiÍÜ[ ª«sVµk¶©yÍÜ[ @ª«s»R½LjiLixmsÛÇÁ[¸¶VÊÁ²T¶Liµj¶. BLiµR¶VÍÜ[ 64 R A¸R¶V»R½VÌÁV D©yõLiVV. µk¶¬s }msLRiV 35ª«s A¸R¶V»`½ ©«sVLi²T¶ ¼d½xqsVN][ÊÁ²T¶Liµj¶. BLiµR¶VÍÜ[ ª«sùQQNPT gRi»R½ g_LRiª«sxmso úFyª«sVVÅÁù»R½ ¾»½ÌÁVxmsÊÁ²T¶Liµj¶, A¸R¶V»`½ÌÁV 27c34 ª«sVLji¸R¶VV ò A¸R¶V»`½ÌÁV 11c20ÌÁÍÜ[ ÊÁ©«sWcª«sVV'£qs'»R½ÖÁÆÞ µR¶Li²R¶¸R¶Wú»R½ÍÜ[ xqsLi˳Á−sLiÀÁ©«s Ï xqsLixmsVÈÁ©«s©«sV gRiVLjiLiÀÁ DLiµj¶. A¸R¶V»`½ÌÁV 2c9ÌÁÍÜ[ ª«sùÕ³Á¿yLS¬sNTP gRiVLjiLiÀÁ©«s n aSxqs©yÌÁV D©yõLiVV. @©«sLi»R½ NRPLRiVßت«sV¸R¶VV²R¶V @FyLRi NRPLRiVßØúxmsµy»R½ CBA @LiVV©«s @ÍýØ£¤¦¦¦ }msLRiV»][ 1. * Bµj¶ INRP xqsWLRi£¤¦¦¦! ®ªs[V®ªs[V µk¶¬s¬s EDCBA @ª«s»R½LjiLixmsÛÇÁ[aSª«sVV ª«sVLji¸R¶VV ®ªs[Vª«sVV µk¶¬s¬s −sµ³j¶gS ÛÇÁ[aSª«sVV ª«sVLji¸R¶VV ÊÁx¤¦¦¦§aS −dsVLRiV J I HGF gRiVßáFyhRiLi ®©s[LiVèNRPVLiÉØLRi¬s, ®ªs[V−sVLiµR¶VÍÜ[ R xqsöxtsQ®ªsV©«s í xqsW¿RÁ©«sÌÁ©«sV (A¸R¶W»`½) @ª«s»R½LjiLixmsÛÇÁ[aSª«sVV. 2. ª«sùÕ³Á¿yLjißÓá ª«sVLji¸R¶VV ª«sùÕ³Á¿yLRiV²R¶V, O NMLK C BµôR¶LjiÍÜ[ úxms¼½ INRPäLjiNTP ©«sWlLi[zqs N]LRi²y ®µ¶ÊÁ÷ÌÁV N]ÈíÁLi²T¶.1 ª«sVLji¸R¶VV −dsVNRPV V U T SR QP 1. "ª«sVLji¸R¶VV −dsV {qsòQûÌÁÍÜ[ Fsª«slLi©y ª«sùÕ³Á¿yLS¬sNTP FyÌÁö²T¶¾»½[, ªyLjiNTP ª«sù¼½lLi[NPR LigS, −dsVÍÜ[©«sVLi²T¶ ©«sÌÁVgRiVLji ryORPQ ùLi ¼d½xqsVN][Li²T¶. ªyLRiV (©«sÌÁVgRiVLRiV) ryORPQ ù−sV}qsò, ªyLRiV ª«sVLRißÓáLi¿Á[ ª«sLRiZNP©y, ÛÍÁ[µy ªyLji N]LRiNRPV @ÍýØ£¤¦¦¦ G®µ¶©y ª«sWLæiLi ¿RÁWzmsLi¿Á[ªsLRiZ NP©y, R « ªyLji¬s BLi²ý¶ÍÜ[ ¬sLRi÷Liµ³¶Li¿RÁLi²T¶.' @¬s 4:15ÍÜ[ ª«sÀÁèLiµj¶. BNRPä²R¶: "ª«sùÕ³Á¿yLjißÓá R j ª«sVLji¸R¶VV ª«sùÕ³Á¿yLRiV²R¶V, C Bµô¶LjiÍÜ[ úxms¼½ INRPäLjiNTP ©«sWlLi[zqs N]LRi²y ®µ¶ÊÁ÷ÌÁV N]ÈíÁLi²T¶.' R @¬s ª«sÀÁèLiµj¶. C bPORPQ |msLi²ý¶NS¬s ªyLjiµj¶. BNRP |msLi²ý¶ @LiVV©«s ªyLRiV ª«sùÕ³Á¿yLRiLi ¿Á[}qsò T T LSÎÏÁ§þ LRiV−s* ¿RÁLixmsLi²T¶. @¬s ª«sVVzqýsLi, NTP»yËÞ @ÍÞ 'x¤¦¦¦¨µR¶Wµ`¶, ËØËÞ 'x¤¦¦¦µ`¶ @'ÇêجsÍÜ[ DLiµj¶. BLiNS Fs©¯[õ 'x¤¦¦¦µk¶xqsV"ÌÁV ª«sVLji¸R¶VV ®µ¶ª«s úxmsª«sNRPò ('xqs'@xqs) ª«sVLji¸R¶VV 'xxqs'¥¦¦¦ÕdÁÌÁV @ª«sVÌÁVxmsLRiÀÁ©«s −sµ³y©yÌÁV ª«sVLji¸R¶VV ª«sVVzqsLi xqsª«sWÇÁLiÍÜ[¬s GNSÕ³ÁúFy¸R¶WÌÁV D©yõLiVV. ý −dsÉÓÁ©«s©«sVxqsLjiLiÀÁ −sªyz¤¦¦¦»R½VÛÍÁ©«s {qsòQûxmsoLRiVxtsvÌÁV ª«sùÕ³Á¿yLRiLi ¿Á[}qsò ªyLjiNTP LSÎÏÁ§þ LRiV−s*
 2. 2. 24. xqsWLRi£¤¦¦¦ @©±s-©«sWL`i ˳ØgRiLi: 18 775 @ÍýØ£¤¦¦¦¸R¶VLiµR¶V ª«sVLji¸R¶VV @Li¼½ª«sV µj¶©«sª«sVV©«sLiµR¶V −saS*xqsª«sVVLiÛÉÁ[ c @ÍýØ£¤¦¦¦ ] [ZYX W −sµ³j¶LiÀÁ©«s µ³R¶LRiø −sxtsQ¸R¶VLiÍÜ[ c ªyLjiµôR¶Lji b a`_^ ¹¸¶V²R¶ÌÁ −dsVNRPV ÇØÖÁ NRPÌÁVgRiNRPW²R¶µR¶V. ª«sVLji¸R¶VV ªyLjiµôR¶Lji bPORPQ©«sV, −saS*xqsVÌÁÍÜ[ gfedc N]LiµR¶LRiV ¿RÁW²yÖÁ. 3. INRP ª«sùÕ³Á¿yLji, INRP ª«sùÕ³Á¿yLjißÓá¬s mlkji h ÛÍÁ[NRP ÊÁx¤¦¦¦§®µ¶ªyLSµ³R¶NRPVLSÌÁLiVV©«s (ª«sVVúztsQN`P) {qsòQû¬s ª«sWú»R½®ªs[V −sªyx¤¦¦¦ª«sW²R¶V»y²R¶V; s rq pon ª«sVLji¸R¶VV INRP ª«sùÕ³Á¿yLjißÓá¬s, INRP ª«sùÕ³Á¿yLRiV²][ ÛÍÁ[NPR INRP ÊÁx¤¦¦¦§®µ¶ªyLSµ³R¶NRPV²][ yxw vu t ª«sWú»R½®ªs[V −sªyx¤¦¦¦ª«sW²R¶V»y²R¶V. ª«sVLji¸R¶VV BÍØLiÉÓÁ −sxtsQ¸R¶VLi −saS*xqsVÌÁ N]LRiNRPV {z 1 ¬s}tsQµ³j¶Li¿RÁÊÁ²T¶Liµj¶. 4. ª«sVLji¸R¶VV Fsª«slLi©y bdPÌÁª«s»R½VÛÍÁ©«s ~}| {qsòQûÌÁ|ms @xms¬sLiµR¶®ªsWzms©«s »R½LRiVªy»R½ ©«sÌÁVgRiVLRiV ryORPVÌÁ©«sV ¼d½xqsVN]¬sLSÛÍÁ[L][, ªyLjiNTP Fs©«sÛ˳Á N]LRi²y ®µ¶ÊÁ÷ÌÁV N]ÈíÁLi²T¶ ª«sVLji¸R¶VV ªyLji ryOSQù¬sõ Fs©«sõÉÓÁNUP {qs*NRPLjiLi¿RÁNRPLi²T¶. @ÍØLiÉÓÁ ªyLRiV xmsLRiª«sV µR¶VxtísvÌÁV (FnyzqsÅÁW©±s).2 ¿RÁLi}ms bPORPQ (LRiÇÞø) −sµ³¶Li¿RÁÊÁ²R¶V»R½VLiµj¶. NS¬s C bPORPQ −sµ³¶Li¿RÁÉجsNTP, Û ÍÁLigjiNRP úNTP¸R¶V j j ÇÁLRiVgRiV»R½W DLi²R¶gS úxms»R½ùQORPQLigS NRPÎØþLS ¿RÁWaSª«sV¬s, xqs»R½ùª«sLi»R½VÛÍÁ©«s ©«sÌÁVgRiVLRiV ª«sùNRPVòÌÁV @ÍýØ£¤¦¦¦ }msLRiV»][ úxmsª«sWßáLi ¿Á[xqsWò ryORPQ ùLi Bªy*ÖÁ. ZNP[ªsÌÁLi ª«sX»yòLi»y©«sV®ªs[V¸R¶V « úxmsª«sWßáLi xqsLjiF¡µR¶V. ¦¿RÁW²R¶Li²T¶, 24:4. 1. N]LiµR¶LRiV 'xqs'¥¦¦ ÕdÁ(LRi'µj¶. '@©±sx¤¦ ¦§ª±sV)ÌÁV ¿RÁLjiú»R½{¤¦ ¦©sVÛÍÁ©«s {qsòQûÌÁ»][ −sªyx¤¦ ¦ª«sW²R¶ÉجsNTP @©«sVª«sV¼½ « @²T¶gji©«sxmsöV²R¶V C A¸R¶V»`½ @ª«s»R½LjiLixmsÛÇÁ[¸¶VÊÁ²T¶LiµR¶¬s N]LiµR¶LRiV ªyùÆØù»R½ÌÁ @Õ³ÁúFy¸R¶VLi. R BNRPä²R¶ ¬sNS'£¤¦¦¦: @LiÛÉÁ[ ryµ³yLRißá −sªyx¤¦¦¦LiNSµR¶V, ÛÍÁLigjiNRP xqsLiÊÁLiµ³¶Li. INRP ª«sùÕ³Á¿yLji¹¸¶[V INRP R ª«sùÕ³Á¿yLjißÓá»][ ÛÍÁLigjiNRP xqsLiÊÁLiµ³¶Li DLi¿RÁVNRPVLiÉزR¶V. @¬s N]LiµR¶LRiV @Õ³ÁúFy¸R¶Vxms²ïyLRiV. R ª«sVL]NRP ªyùÆØù©«sLi G−sVÈÁLiÛÉÁ[: úxms¼½ªy²R¶V »R½©«sª«sLiÉÓÁ ªyLji®©s[ »R½©«s xqsx¤¦¦¦ªyxqsVÌÁVgS Fs©«sVõNRPVLiÉزR¶V. Bµj¶ Bª«sWª±sV @£tsQcu¢NS¬s ªyùÆØù©«sLi. 2. BNRPä²R¶ ª«sùÕ³Á¿yLRi ¬sLôðSLRißáNRPV ©«sÌÁVgRiVLRiV ryORPVÌÁ©«sV c Fsª«sl Li¾»½[ Û ÍÁLigjiNRP úNTP¸R¶V ÇÁLRiVgRiV
 3. 3. 24. xqsWLRi£¤¦¦¦ @©±s-©«sWL`i ˳ØgRiLi: 18 776 5. NS¬s @ÈÁVzmsª«sVøÈÁ Fsª«slLi¾»½[ xmsaSè»yòxmsxms²T¶ »R½ª«sV©«sV »yª«sVV xqsª«sLjiLi¿RÁVNRPVLiÉØL][! ¬saRPè¸R¶VLigS, @ÍØLiÉÓÁ ªyLjixmsÈýÁ @ÍýØ£¤¦¦¦ ORPQª«sWbdPÌÁV²R¶V, @FyLRi NRPLRiVßØúxmsµy»R½. £¢¡ 6. ª«sVLji¸R¶VV Fsª«slLi¾»½[, »R½ª«sV ˳ØLRiùÌÁ −dsVµR¶ @xms¬sLiµR¶®ªsWzms, µy¬sNTP »yª«sVV xqs*¸R¶V®ªs[V ¨§ ¦ ¥¤ »R½xmsö B»R½LRiVÌÁ©«sV ryORPVÌÁVgS ¾»½[ÛÍÁ[L][! ªyLRiV »R½ª«sVLi»R½ÈÁ »y®ªs[V ©yÌÁVgRiV ryLýiV @ÍýØ£¤¦ |ms R ® ¬«ª© úxmsª«sWßáLi ¿Á[zqs ryORPQ ù−sVxqsWò: ¬saRPè¸R¶VLigS, »y©«sV xqs»R½ùLi xmsÌÁVNRPV»R½V©yõ©«s¬ds;1 ±° 7. ª«sVLji¸R¶VV HµR¶ª«sryLji @»R½²R¶V INRP®ªs[ÎÁ ¸¶ ´³² Ï @xqs»R½ùLi xmsÌÁVNRPV»R½V©«sõQÈÁLiVV¾»½[! ¬saRPè¸R¶VLigS, ý @ÍýØ£¤¦¦¦ AúgRix¤¦¦¦Li »R½©«s−dsVµR¶ −sLRiV¿RÁVNRPVxms²R¶V ¼»º ¹ gSNRP! @¬ds @©yÖÁ. ÂÁÀ¿¾ ½ 8. BNRP A®ªsV (˳ØLRiù) bPORPQ©sV »R½zmsöLi¿RÁV « N][ªsÉجsNTP, ©yÌÁVgRiV ryLýiV @ÍýØ£¤¦ ¦|ms « R Æ ÅÄà úxmsª«sWßáLi ¿Á[xqsWò: ¬saRPè¸R¶VLigS @»R½²R¶V @ÊÁµôðR¶Li ¿ÁÊÁV»R½V©yõ²R¶¬ds; »R½V©«sõxmsöV²R¶V NRPÎØþLS ¿RÁWaSL][ c ¾»½[ªyÖÁ! @¬s xqsöxtsQLigS }msL]ä©«sÊÁ²T¶Liµj¶. í ª«sX»yòLi»y©«sV®ªs[V¸R¶V úxmsª«sWßáLi xqsLjiF¡µR¶V. @LiÛÉÁ[ @NRPä²R¶ µ]LjiNTP©«s B»R½LRi úxmsª«sWßØÌÁ©«sV ÊÁÉíÓÁ ÛÍÁLigjiNRPúNTP¸R¶V ÇÁLjigjiDLi²R¶ª«s¿RÁVè @¬s, @Li¿RÁ©y®ªs[¸¶V²R¶Li xqsLjiF¡µR¶V. ©«sÌÁVgRiVLRiV R ryORPVùÌÁV ÛÍÁLigjiNRP úNTP¸R¶V ÇÁLRiVgRiV»R½W DLi²R¶gS NRPÎØþLS ¿RÁWaSª«sVV, @¬s ryORPQ ù−sV}qsò®©s[ C bPORPQ −sµ³¶Li¿yÖÁ, ÛÍÁ[NPR VLiÛÉÁ[ @xms¬sLiµR¶ ®ªsWzms©«s ªy¬sNTP 80 N]LRi²y ®µ¶ÊÁ÷ÌÁV N]ÉíØÖÁ j ª«sVLji¸R¶VV ªy¬s ryORPQ ùLi Fs©«sõÉÓÁNUP {qs*NRPLjiLi¿RÁLSµR¶V. @Íýؤ¦¦¦ (xqsV.»y.) µR¶XztsQÍÜ[ @xqs»R½ù £ í ryORPQ ù−sVÀÁè©«s ªy²R¶V xmsLRiª«sVµR¶Vxtsv²R¶V. í ª«sVL]NRP −sZaP[xtsQ®ªs[V−sVÈÁLiÛÉÁ[, @xmsöVÌÁÍÜ[, x¤¦¦¦»R½ùÌÁÍÜ[ ª«sVLji¸R¶VV B»R½LRi −sxtsQ¸¶WÌÁÍÜ[ Bµô¶LRiV R R ryORPVÌÁV ¿yÌÁV. NS¬ds, bPORPQ gRiLiÕ³ÁLRi®ªsV©«sµj¶, NSÊÁÉíÓÁ ª«sùÕ³Á¿yLRi −sxtsQ¸¶VLiÍÜ[ Û ÍÁLigjiNRP úNTP¸R¶V d R ÇÁLjilgi[ÈÁxmsöV²R¶V, NRPÎØþLS ¿RÁWzqs©yª«sV¬s @ÍýØ£¤¦¦¦ }msLRiÈÁ úxmsª«sWßáLi ¿Á[zqs, ©«sÌÁVgRiVLRiV ryORPù−sV}qsò®©s[ bPORPQ −sµ³¶Li¿yÖÁ. ¦¿RÁW²R¶Li²T¶, 24:2. j 1. @LiÛÉÁ[ BNRPä²R¶ ©yÌæÁVryLýiV @ÍýØ£¤¦¦¦ |ms úxmsª«sWßáLi ¿Á[zqs @©«s²R¶Li, ©yÌÁVgRiV ryORPVÌÁ»][ R xqsª«sW©«sLi, @¬s @LóiLi. R
 4. 4. 24. xqsWLRi£¤¦¦¦ @©±s-©«sWL`i ˳ØgRiLi: 18 777 9. ª«sVLji¸R¶VV @LiVVµR¶ª«sryLji INRP®ªs[ÎÏÁ @»R½²R¶V xqs»R½ùª«sLi»R½V®²¶¾»½[! ¬saRPè¸R¶VLigS »R½©«s −dsVµR¶ @ÍýØ£¤¦¦¦ AúgRix¤¦¦¦Li −sLRiV¿RÁVNRPVxms²R¶V gSNRP! @¬ds @©yÖÁ.1 10. ª«sVLji¸R¶VV −dsV|ms @ÍýØ£¤¦¦¦ @©«sVúgRix¤¦¦¦Li ª«sVLji¸R¶VV A¸R¶V©«s NRPLRiVßṸ¶[V ÛÍÁ[NRPVLiÛÉÁ[! (A¸R¶V©«s −dsV bPORPQ©«sV »R½*LRiÍÜ[®©s[ ¾»½Â¿Á[è ªy²R¶V) ª«sVLji¸R¶VV ¬saRPè¸R¶VLigS, @ÍýØ£¤¦¦¦ xmsaSè»yòFy¬sõ {qs*NRPLjiLi¿Á[ªy²R¶V, ª«sV¥¦¦¦ −s®ªs[NRPª«sLi»R½V²R¶V.2 EDCB A 11. ¬saRPè¸R¶VLigS, @xms¬sLiµR¶ ®ªsW}ms ªyLRiV,3 −dsVÍÜ[©«sVLi¿Á[ N]LiµR¶LRiV©yõLRiV. @µj¶ LKJIH GF 1. C −sµ³y©«sLi xtsQLi¸R¶V»`½ÍÜ[ ÌÁ'@©«sV©±s @©«sÊÁ²R¶V»R½VLiµj¶. @LiÛÉÁ[ ¬sLiµyL][xmsßá©«sV k ÅÁLi²T¶Li¿RÁÉجsNTP ¿Á[}qs úxmsª«sWßáLi. C −sµ³¶®ªsV©«s ryOSQùÌÁ »R½LRiVªy»R½ ªyLjiµô¶Lji ª«sVµ³¶ù R R R −s²yNRPVÌÁV ÇÁLRiVgRiV»yLiVV. ®µ¶ª«súxmsª«sNRPò ('xqs'@xqs) NSÌÁLiÍÜ[ BÈÁVª«sLiÉÓÁ −sxtsQ¸¶WÌÁV R ÇÁLjigji©«sLiµR¶Vª«sÌýÁ®©s[ C A¸R¶V»`½ÌÁV @ª«s»R½LjiLixm ÛÇÁ[¸¶VÊÁ²ïyLiVV. R 2. BNRPä²R¶ @ÍýØ£¤¦¦¦ (xqsV.»y.) bPORPQ ®ªsLiÈÁ®©s[ LSNRPF¡ª«s¿RÁVè. FsLiµR¶VNRPLiÛÉÁ[ @Íýؤ¦¦¦ (xqsV.»y.) £ @©«sLi»R½NRPLRiVßت«sV¸R¶VV²R¶V, xmsaSè»yòFy¬sõ @LigkiNRPLjiLi¿Á[ªy²R¶V ª«sVLji¸R¶VV ª«sV¥¦¦¦ −s®ªs[NPR ª«sLi»R½V²R¶V. 3. ÊÁ©«sWcª«sVV'£qs'»R½ÖÁÆÞ ¸R¶VVµô¶Li ©«sVLi²T¶ 5ª«s z¤¦¦¦úÒÁÍÜ[ ¼½Ljigji ª«sVµk¶©yNRPV ª«sxqsVò©«sõxmsöV²R¶V ðR ®µ¶ª«súxmsª«sNRPò ('xqs'@xqs) ª«sVLji¸R¶VV 'xqs¥¦¦¦ÕdÁÌÁV (LRi'µj¶.'@©>«sVª±sV) ª«sVµk¶©yNRPV N]Li»R½ µR¶WLRiª«sVVLi²R¶gS LSú¼½ gRi²R¶xmsÉجsNTP AgSLRiV. DµR¶¸R¶VLi ªyLji úxms¸R¶WßáLi ®ªsVVµR¶ÌÁV |msÉíÁ©«sxmsöV²R¶V, 'ALiVV"xtsQ¤¦¦¦ Ó £ (LRi.'@©>y) ¹¸¶VVNRPä @LiËØLki (x¤¦Ü[µR¶ÇÞ) A®ªsV ÍÜ[xmsÌÁ D©yõLRi©«sVN]¬s c ILiÛÉÁ −dsVµR¶ |msÉíÓÁ úxms¸R¶WßáLi ®ªsVVµR¶ÌÁV |msÉíØLRiV. 'ALiVV"xtsQ£¤¦¦¦ (LRi.'@©>y) »R½ª«sV ¥¦¦¦LRiLi ®ªs»R½NRPÉجsNTP ®ªs×Áþ DLiÈÁVLiµj¶. A®ªsV ¼½Ljigjiª«s¿Á[è ª«sLRiNRPV Fsª«s*LRiW ÛÍÁ[¬sµj¶ ¿RÁWzqs @NRP䮲¶[ NRPWLRiVèLiÈÁVLiµj¶. @Li»R½ÍÜ[ ®ªs©«sVNRP ©«sVLi²T¶ 'xqsFny*©±s ÕÁ©±scª«sV'@'»R½ÍÞ xqsVÌÁ−sV (LRi'µj¶.'@.) ª«sryòLiV. @»R½¬s xms¬s, R ®ªs©«sVNRP DLi²T¶ ÕÁ²yLRiLi ªyLRiV G®ªsV©y ª«sVLRiÀÁF¡¾»½[ µy¬s¬s ¼d½xqsVN]¬sLSª«s²R¶®ªs[V. @»R½²R¶V 'ALiVV"xtsQ£¤¦¦¦ (LRi.'@©>y)©«sV ¿RÁWzqs gRiVLRiVòxmsÉíÓÁ, A®ªsV©«sV »R½©«s ILiÛÉÁ−dsVµR¶ xqsªyLki¿Á[LiVVLi¿RÁVN]¬s »y©«sV µy¬s NRPÛÎÁþLi (ÌágSLi) xmsÈíÁVN]¬s ¼d½xqsVN]¬s ª«sryòLiV. Bµj¶ ¿RÁWzqs NRPxmsÈÁ−saS*xqsVÌÁ R ©y¸R¶VNRPV²R¶V '@ÊôÁVÍýØ£¤¦¦¦ ÕÁ©±scDÛËÁ @xms¬sLiµR¶®ªsWxmso»y²R¶V. C −sxtsQ¸¶VLi gRiVLjiLiÀÁ Fs©¯[õ R 'xqs'{¤¦¦¦'£¤¦¦¦ 'x¤¦¦¦µk¶£qs" ÌÁV©yõLiVV. A®ªsV©«sV @xms¬sLiµR¶ ©«sVLi²T¶ −sª«sVVNTPò ¿Á[¸¶VÉجsNTP, @Íýؤ¦¦¦ R £ (xqsV.»y.) C A¸R¶V»R½VÌÁ©«sV @ª«s»R½LjiLixmsÛÇÁ[ryò²¶V. N]Li»R½ª«sVLiµj¶ −s®µ¶[¸¶VVÛÍÁ©«s ª«sVVzqýsLiÌÁV NRPW²y R ³ R ª«sVV©yzmnsÅÁVÌÁ C @xms¬sLiµR¶NRPV gRiVLji@ª«so»yLRiV. ªyLjiÍÜ[ 'x¤¦¦¦ry=©±s, −sV'£qs'»R½¤¦¦¦¦ ÕÁ©±sc £ @ry"xqs"£¤¦¦¦ ª«sVLji¸R¶VV 'x¤¦¦¦ª«sVõ ÕÁ©±sòcÇÁ'x¤¦¦¦£tsQ (LRi'µj¶.'@©>sVª±sV)ÌÁV NRPW²y DLiÉØLRiV. µyµyxmso « A xqsLixmnsVÈÁ©«s INRP ®©sÌÁ »R½LRiVªy»R½ C A¸R¶V»R½VÌÁV (11c20) @ª«s»R½LjiLixmsÛÇÁ[¸¶VÊÁ²ïyLiVV. R
 5. 5. 24. xqsWLRi£¤¦¦¦ @©±s-©«sWL`i ˳ØgRiLi: 18 778 −dsVNRPV ¥¦¦¦¬sNRPLRi®ªsV©«sµR¶¬s ˳Ø−sLi¿RÁNRPLi²T¶. ªyxqsòªy¬sNTP @µj¶ −dsVNRPV ®ªs[VÛÍÁ©«s®µ¶[. ªyLjiÍÜ[ úxms¼½ TS RQPO NM INRPä¬sNTP »y©«sV ¿Á[zqs©«s FyFy¬sNTP »R½gji©«s bPORPQ [Z YX WVU ÌÁÕ³ÁxqsVòLiµj¶. ª«sVLji¸R¶VV ªyLjiÍÜ[ (C @xms¬sLiµR¶ ®ªsWxmsÈÁLiÍÜ[), |msµô¶ Ëص³¶ù»R½ ª«sz¤¦¦¦LiÀÁ©«s a`_ ^] R R ªy¬sNTP |mnsWLRi®ªsV©«s bPORPQ xms²R¶V»R½VLiµj¶. 12. −saS*xqsVÛÍÁ©«s xmsoLRiVxtsvÌÁV ª«sVLji¸R¶VV fed cb −saS*xqsVÛÍÁ©«s {qsòQûÌÁV µy¬s¬s −s¬s©«sxmsöV²R¶V, »R½ª«sV©«sV gRiVLjiLiÀÁ »yª«sVV ª«sVLiÀÁ »R½ÌÁLixmso jihg ª«sz¤¦¦¦LiÀÁ: ""Bµj¶ xqsöxtísQ®ªsV©«s @xms¬sLiµR¶¹¸¶[V!'' @¬s FsLiµR¶VNRPV @©«sÛÍÁ[µR¶V?1 nm lk 13. ª«sVLji¸R¶VV ªyLRiV µk¶¬sZNP ©«sÌÁVgRiVLRiV tsrqp o ryORPVÌÁ©«sV FsLiµR¶VNRPV ¼d½xqsVN]¬sLSÛÍÁ[µ¶V? INRP R ®ªs[ÎÁ ªyLRiV ryORPVÌÁ©«sV ¼d½xqsVN]¬s LS©«sxmsöV²R¶V, yxwvu Ï @ÍýØ£¤¦¦¦ ª«sµô¶ ªylLi[ @xqs»R½ùªyµR¶VÌÁV. R 14. ª«sVLji¸R¶VV INRP®ªs[ÎÏÁ −dsV|ms @ÍýØ£¤¦¦¦ ~}|{z @©«sVúgRix¤¦¦¦Li ª«sVLji¸R¶VV A¸R¶V©«s NRPLRiVßá, Bx¤¦¦¦ÍÜ[NRPLiÍÜ[ ª«sVLji¸R¶VV xmsLRiÍÜ[NPR LiÍÜ[ ÛÍÁ[NRPVLiÛÉÁ[ c −dsVLRiV G −sxtsQ¸R¶WÌÁÍÜ[ xms²T¶F¡¸R¶WL][, ªyÉÓÁ xmsLRiùª«sry©«sLigS c −dsV|ms |mnsWLRi®ªsV©«s bPORPQ xms²T¶ DLi®²¶[µj¶. 15. @xmsöV²R¶V −dsVLRiV µy¬s¬s (A @xms¬sLiµR¶©«sV) −dsV ©yÌÁVNRPÌÁ»][ ªyùzmsLixmsÛÇÁ[xqsWò F¡¸R¶WLRiV ª«sVLji¸R¶VV −dsVNRPV ¾»½ÖÁ¸R¶V¬s µy¬s¬s −dsV ©¯[ÎÏÁþ»][ xmsÌÁVNRPrygSLRiV ª«sVLji¸R¶VV −dsVLRiV µy¬s¬s ÀÁ©«sõ −sxtsQ¸R¶VLigS ˳Ø−sLi¿yLRiV, NS¬s @ÍýØ£¤¦¦¦ µR¶gæRiLRi (µR¶XztísQÍÜ[) @µj¶ FsLi»][ g][xmsö −sxtsQ¸R¶VLi (@xmsLSµ³R¶Li). 1. 'ALiVV"xtsQ£¤¦¦¦ (LRi. '@©>y)©«sV gRiVLjiLiÀÁ ÛÍÁ[zms©«s @xms¬sLiµR¶ N]LRiNRPV¿RÁW²R¶Li²T¶, 'xqs'{¤¦ ¦'¤¦ ¦ £ ÊÁV'ÆØLki, xmsoxqsòNRPLic6 'x¤¦¦¦µk¶£qs" ©«sLi. 274.
 6. 6. 24. xqsWLRi£¤¦¦¦ @©±s-©«sWL`i ˳ØgRiLi: 18 779 16. ª«sVLji¸R¶VV −dsVLRiV µy¬s¬s −s©«sõxmsöV²R¶V: ""BÍØLiÉÓÁ ª«sWÈÁ xmsÌÁNRP²R¶Li ¦¥ ¤ £¢¡ ª«sWNRPV »R½gRiµR¶V, (J ª«sW úxms˳ÁW!) ¬dsª«so ¬«ª©¨ § Ï xqsLRi*ÍÜ[FyÌÁNRPV @¼d½»R½V²R¶ª«so, Bµj¶ g]xmsö ¬sLiµyL][xmsßá!'' @¬s FsLiµR¶VNRPV @©«sÛÍÁ[µR¶V.1 ° ® 17. −dsVLRiV −saS*xqsVÛÍÁ[ @LiVV¾»½[, BNRP ¶ ´³²± −dsVµR¶ÈÁ Fs©«sõÉÓÁNUP BÈÁVª«sLiÉÓÁ ¿Á[xtísQÌÁV ª«sVLRiÌÁ ¿Á[¸R¶VNRPW²R¶µR¶¬s @ÍýØ£¤¦¦¦ −sVª«sVøÖÁõ »º ¹ ¸ Dxms®µ¶[bPxqsVò©yõ²R¶V. 18. ª«sVLji¸R¶VV @ÍýØ£¤¦¦¦ −dsVNRPV xqsöxtísQ®ªsV©«s ÂÁ À¿¾½¼ A¸R¶V»`½ÌÁ©«sV ¿RÁWxmso»R½V©yõ²R¶V. ª«sVLji¸R¶VV @ÍýØ£¤¦¦¦ xqsLRi*ÇìÁÙ²R¶V, ª«sV¥¦¦¦ −s®ªs[NRPª«sLi»R½V²R¶V. Äà 19. ¬saRPè¸R¶VLigS, Fsª«slLi¾»½[, −saS*xqs ÆÅ ª«sLæRiLiÍÜ[ @bdýPÌÁ»R½2 ªyùzmsLi¿yÌÁ¬s N][LRiV»yL][, @ÍØLiÉÓÁ ªyLjiNTP Bx¤¦¦¦ÍÜ[NRPLiÍÜ[ ª«sVLji¸R¶VV xmsLRiÍÜ[NRPLiÍÜ[ NRPW²y NRPhji©«s bPORPQ xms²R¶V»R½VLiµj¶.3 ª«sVLji¸R¶VV @ÍýØ£¤¦¦¦NRPV @Li»y ¾»½ÌÁVxqsV, NS¬s −dsVNRPV ¾»½ÖÁ¸R¶VµR¶V. 20. ª«sVLji¸R¶VV −dsV ¹¸¶V²R¶ÌÁ @ÍýØ£¤¦¦¦ @©«sVúgRix¤¦¦¦Li ª«sVLji¸R¶VV A¸R¶V©«s NRPLRiVßṸ¶[V ÛÍÁ[NRPVLiÛÉÁ[ (−dsVLRiV ©yaRP©«s®ªsVF¡¹¸¶[V ªyLRiV); ª«sVLji¸R¶VV ¬saRPè¸R¶VLigS, @ÍýØ£¤¦¦¦ ª«sV¥¦¦¦ NRP¬sNRPLRiV²R¶V, @FyLRi NRPLRiVßØúxmsµy»R½. (1/2) 1. C ª«sWÈÁÌÁV ªyùzmsLixmsÛÇÁ[zqs©«s ªyLji»][: "−dsVLRiV ©«sÌÁVgRiVLRiV ryORPVÌÁ©«sV FsLiµR¶VNRPV ¾»½[ÛÍÁ[µ¶V.' R @¬s −saS*xqsVÌÁV FsLiµR¶VNRPV úxmsbPõLi¿RÁÛÍÁ[µ¶V. ªyLRiV ©«sÌÁVgRiVLRiV ryORPVÌÁ©«sV ¾»½[NPR VLiÛÉÁ[ −dsVLRiV R ªyLji¬s @xqs»R½ùªyµR¶VÌÁ¬s FsLiµR¶VNRPV @©«sÛÍÁ[µ¶V? C A¸R¶V»`½ @ª«s»R½LjiLixmsÛÇÁ[¸¶VÊÁ²T¶©«s R R »R½LRiVªy»R½'x¤¦¦¦ry=©±s, −sV'£qs'»R½£¤¦¦¦¦ ÕÁ©±sc@ry"xqs"£¤¦¦¦ ª«sVLji¸R¶VV 'x¤¦¦¦ª«sVõ ÕÁ©±scÇÁ'x¤¦¦¦£tsQ ò (LRi'µj¶.'@©>sVª±sV)ÌÁV @xms¬sLiµR¶ ®ªsWzms©«sLiµR¶VNRPV bPOTPQLixmsÊÁ²ïyLRiV, (@'x¤¦¦¦øµ`¶, ¼½LjiøÒÁ", « @ÊÁWcµyª«spµ`¶, BÛËÁõcª«sWÇØ). 2. @ÍÞcFny'z¤¦¦¦xtsQ£¤¦¦¦: µR¶VLkiõ¼½, @bdPý ÌÁ»R½, ¿Á²ï¶©«s²R¶»R½, ¬ds¿RÁNSLRiùª«sVV, @xms¬sLiµR¶ ®ªsVVµR¶Û ÍÁ©«s−s. R 3. @LiÛÉÁ[ 80 N]LRi²y ®µ¶ÊÁ÷ÌÁV ¿RÁW²R¶Li²T¶, A¸R¶V»`½ 24:4.
 7. 7. 24. xqsWLRi£¤¦¦¦ @©±s-©«sWL`i ˳ØgRiLi: 18 780 21. * J −saS*xqsVÍØLS! |tsQ'»y©±s FEDCB A @²R¶VgRiVÇزR¶ÌÁÍÜ[ ©«s²R¶ª«sNRPLi²T¶. ª«sVLji¸R¶VV Fsª«s²R¶V |tsQ'»y©±s @²R¶VgRiVÇزR¶ÌÁÍÜ[ KJ IHG ©«s²R¶Vryò²][!i¬saRPè¸R¶VLigS |tsQ'»y©±s @»R½¬s¬s @bdýPÌÁ®ªsV©«s ª«sVLji¸R¶VV @xqs˳ÏÁùNRPLRi®ªsV©«s ON ML xms©«sVÌÁV ¿Á[¸R¶VÉجsNTP úF¡»R½=z¤¦¦¦ryò²R¶V. ª«sVLji¸R¶VV −dsV ¹¸¶V²R¶ÌÁ @ÍýØ£¤¦¦¦ @©«sVúgRix¤¦¦¦Li U TS RQP ª«sVLji¸R¶VV A¸R¶V©«s NRPLRiVßṸ¶[V ÛÍÁ[NRPVLiÛÉÁ[, [ ZYXWV −dsVÍÜ[ INRPä²R¶V NRPW²y ¬ds¼½ª«sVLi»R½V¬sgS DLi²R¶ÛÍÁ[²R¶V. NS¬s @ÍýØ£¤¦¦¦ »y©«sV N][Lji©«s cba `_^] ªy¬s¬s ¬ds¼½ª«sVLi»R½V¬sgS ¿Á[ryò²¶V. ª«sVLji¸R¶VV R @ÍýØ£¤¦¦¦ xqsLRi*Li −s®©s[ªy²R¶V xqsLRi*ÇìÁÙ²R¶V. gfed 22. ª«sVLji¸R¶VV −dsVÍÜ[ (@ÍýØ£¤¦¦¦) @©«sVúgRix¤¦¦¦Li ª«sVLji¸R¶VV xqsª«sVXµ³ôðj¶gS lkjih (xqsLixmsµR¶ÌÁV) gRiÌÁªyLRiV, »R½ª«sV ÊÁLiµ³R¶Vª«soÌÁNRPV, }msµR¶ÌÁNRPV,1 @ÍýØ£¤¦¦¦ ª«sWLæRiLiÍÜ[ ª«sÌÁxqs qponm (z¤¦¦¦úÇÁ»`½) F¡¹¸¶[VªyLjiNTP, xqs¥¦¦¦¸R¶VLi t sr ¿Á[¸R¶Vª«sV¬s úxms¼½ÇìÁ ¿Á[¸R¶VLSµR¶V.2 ªyLji¬s ª«sV¬sõLi¿yÖÁ, (ªyLji »R½xmsöVÌÁ©«sV) { zyx wvu D}msOTPQLi¿yÖÁ. G−dsV? @ÍýØ£¤¦¦¦ −dsV »R½xmsöVÌÁ©«sV ORPQ−sVLi¿yÌÁ¬s −dsVLRiV N][LRiLS? ~}| ªyxqsòªy¬sNTP @ÍýØ£¤¦¦¦ ORPQª«sWbdPÌÁV²R¶V, @FyLRi NRPLRiVßØúxmsµy»R½. 1. −sV{qsä©«sV©±s: »R½©«s Aµy¸R¶VLi ¬s»yùª«sxqsLSÌÁNRPV xqsLjiF¡NRPV©yõ B»R½LRiVÌÁ©«sV ¸R¶WÀÁLi¿RÁ¬sªy²R¶V. 2. 'ALiVV"xtsQ£¤¦¦¦ (LRi.'@©>y) |ms @xms¬sLiµR¶ ®ªsWzms©«s −saS*xqsVÌÁÍÜ[ INRP²R¶V −sV'£qs'»R½£¤¦¦¦¦(LRi'µj¶.'@.), @ÊÁWÊÁúN`P (LRi'µj¶.'@.) ¹¸¶VVNRPä µR¶gæiLji ÊÁLiµ³¶Vª«so. @ÊÁWÊÁúN`P R R (LRi'µj¶.'@.) @»R½¬sNTP xqs¥¦¦¦¸R¶VLi ¿Á[}qsªyLRiV. 'ALiVV"xtsQ¤¦¦¦ (LRi.'@©>y)©«sV @xms¬sLiµR¶ ©«sVLi²T¶ £ −sª«sVVNTPò NRPÖÁgjiLi¿Á[ A¸R¶V»R½VÌÁV @ª«s»R½LjiLixmsÛÇÁ[¸¶VÊÁ²T¶©«s »R½LRiVªy»R½ @ÊÁWÊÁúN`P (LRi'µj¶.'@.) R −sV'£qs'»R½£¤¦¦¦¦(LRi'µj¶.'@.)NRPV BNRP FsÍØLiÉÓÁ xqs¥¦¦¦¸R¶VLi ¿Á[¸R¶V©«s¬s úxms¼½ÇìÁ¿Á[ryòLiV. @µj¶ @Íýؤ¦¦¦ R £ (xqsV.»y.)NRPV ©«s¿RÁèNRP C A¸R¶V»`½ @ª«s»R½LjiLixmsÛÇÁ[aS²R¶V. @xmsöV²R¶V @ÊÁWÊÁúN`P (LRi'µj¶.'@.) »R½©«s úxms¼½ÇìÁNRPV xmsLji¥¦¦¦LRiLi (NRPFyöéLi£¤¦¦¦) ¿ÁÖýÁLiÀÁ −sV'£qs'»R½¤¦¦¦¦(LRi'µj¶.'@.)NRPV ª«sVLRiÌÁ ALóiNRP R £ j xqs¥¦¦¦¸R¶VLi ¿Á[¸¶VrygSLRiV. (BÛËÁõcNRP{qs"L`i, xms'»`½ @ÍÞcÅÁµk¶L`i), ¿RÁW²R¶Li²T¶, 13:22. R n >
 8. 8. 24. xqsWLRi£¤¦¦¦ @©±s-©«sWL`i ˳ØgRiLi: 18 781 23. ¬saRPè¸R¶VLigS, Fsª«slLi¾»½[ bdPÌÁª«s»R½VÌÁV, @ª«sW¸R¶VNRPVÌÁV @LiVV©«s −saS*xqs {qsòQûÌÁ|ms @xms¬sLiµR¶ÌÁV ®ªsWxmso»yL][, ªyLRiV C ÍÜ[NPR LiÍÜ[©«sW ª«sVLji¸R¶VV xmsLRiÍÜ[NPR LiÍÜ[©sW « aRPzmsLi¿RÁ(ÊÁz¤¦¦¦xtsQäLjiLixms)ÊÁ²R¶»yLRiV ª«sVLji¸R¶VV ªyLjiNTP |mnsWLRi®ªsV©«s bPORPQ DLiÈÁVLiµj¶. 24. ªyLji ©yÌÁVNRPÌÁV, ªyLji ¿Á[»½VÌÁV R ª«sVLji¸R¶VV ªyLji NSÎÏÁ§þ c ªyLRiV ¿Á[xqsWòDLi²T¶©«s NRPLRiøÌÁ©«sV gRiVLjiLiÀÁ c ªyLjiNTP −sLRiVµ³¶LigS ryORPQ ù−sV¿Á[èL][ÇÁÙ! ôðR 25. A L][ÇÁÙ! @ÍýØ£¤¦¦¦ ªyLjiNTP (ªyLji £¢¡ NRPLRiøÌÁNRPV) xmspLjiò úxms¼½xmsÌÁLi Bryò²R¶V. n ª«sVLji¸R¶VV ¬saRPè¸R¶VLigS, @ÍýØ£¤¦¦¦! A¸R¶V®©s[ ª©¨§¦¥¤ xmsLRiª«sV xqs»R½ùª«sV¬s ªyLRiV ¾»½ÌÁVxqsVNRPVLiÉØLRiV. ®¬« 26. ¬sNRPXxtsvÛÍÁ©«s {qsòQûÌÁV ¬sNRPXxtsvÛÍÁ©«s í í xmsoLRiVxtsvÌÁNRPV ª«sVLji¸R¶VV ¬sNRPXxtsvÛÍÁ©«s xmsoLRiVxtsvÌÁV í ²± ° ¬sNRPXxtsvÛÍÁ©«s {qsòQûÌÁNRPV »R½gji©«sªyLRiV. ª«sVLji¸R¶VV í ¬sLRiøÌÁ {qsòQûÌÁV ¬sLRiøÌÁ xmsoLRiVxtsvÌÁNRPV ª«sVLji¸R¶VV ¶ ´³ ¬sLRiøÌÁ xmsoLRiVxtsvÌÁV ¬sLRiøÌÁ {qsòQûÌÁNRPV »R½gji©«s ªyLRiV. ªyLRiV (NRPxmsÈÁ−saS*xqsVÌÁV) ®ªsW}ms @xms¬sLiµR¶ÌÁNRPV ½¼ »º¹ ¸ −dsLRiV ¬sLô]x[tsvÌÁV. −dsLjiNTP ORPQª«sWxmsßá ª«sVLji¸R¶VV À¿¾ g_LRiª«súxmsµR¶®ªsV©«s ÒÁª«s©¯[Fyµ³¶ DLiÉØLiVV. j 27. J −saS*xqsVÍØLS! −dsV BLi²ý¶V »R½xmsö, ÆÅÄÃÂÁ R B»R½LRiVÌÁ BLi²ý¶ÍÜ[¬sNTP ªyLji @©«sVª«sV¼½ÛÍÁ[NPR VLi²y R ª«sVLji¸R¶VV A BLiÉÓÁªyLjiNTP xqsÍت±sV ¿Á[¸¶VNRPVLi²y R 1 úxms®ªs[bPLi¿RÁNRPLi²T¶. C xmsµ³¶¾»½[ −dsVNRPV @¼½ ôðR D»R½ªsV®ªsV©«sµj¶. −dsVLRiV C z¤¦ ¦»][xms®µ¶[aPR Li ÇìØxmsNRPLi ò« DLi¿RÁVNRPVLiÉØLRi¬s AbPLixmsÊÁ²R¶V»][Liµj¶! 1. ®µ¶ª«súxmsª«sNRPò ('xqs'@xqs) G BLiÉÓÁNTP ®ªs×Áþ©y ®ªsVVµR¶ÈÁ xqsÍØLi ¿Á[}qsªyLRiV. »R½LRiVªy»R½ úxms®ªs[bPLi¿RÁÉجsNTP, µy*LRixmso INRPúxmsNRPäNRPV ¬sÌÁÊÁ²T¶ @©«sVª«sV¼½ @²T¶lgi[ªyLRiV. ª«sVW²R¶VryLýiV @©«sVª«sV¼½ R @²T¶gji©«s »R½LRiVªy»R½ NRPW²y ÇÁªyÊÁV LSNRPVLiÛÉÁ[sª«sVLRiÖÁF¡¹¸¶[V ªyLRiV. ('xqs.ÊÁVÆØ'Lki). "Fsª«sLRiV?' @¬s ÍÜ[xmsÌÁ D©«sõªyLRiV úxmsbPõQ}qsò ÊÁ¸R¶VÈÁ D©«sõªyLRiV »R½ª«sV}msLRiV ¾»½ÌÁFyÖÁ. ('xqs. ÊÁVÆØ'Lki).
 9. 9. 24. xqsWLRi£¤¦¦¦ @©±s-©«sWL`i ˳ØgRiLi: 18 782 28. ª«sVLji¸R¶VV INRP®ªs[ÎÏÁ −dsVNRPV µy¬sÍÜ[ FEDC BA (A BLiÉÓÁÍÜ[) Fsª«s*LRiW NRP©«sÊÁ²R¶NRPF¡LiVV©y, −dsVNRPV @©«sVª«sV¼½ Bª«s*ÊÁ²R¶©«sLi»R½ª«sLRiNRPV M L KJIHG @LiµR¶VÍÜ[NTP úxms®ªs[bPLi¿RÁNRPLi²T¶. ª«sVLji¸R¶VV (@©«sVª«sV¼½ Bª«s*NRP) −dsV»][ ¼½Ljigji F~ª«sVø¬s S R QPON (A BLiÉÓÁªyLRiV) @LiÛÉÁ[! ¼½Ljigji ®ªs×ÁþF¡Li²T¶. B®µ¶[ −dsV N]LRiNRPV úZaP[xtîsQ®ªsV©«s ZY XWV UT xmsµôðR¶¼½. ª«sVLji¸R¶VV −dsVLRiV ¿Á[}qsµR¶Li»y @ÍýØ£¤¦¦¦NRPV ËØgS ¾»½ÌÁVxqsV. `_^][ 29. Fsª«s*LjiNUP ¬sªyxqsxqsÌÁLi NSNRPVLi²y −dsVNRPV ó úxms¹¸¶WÇÁ©«sNRPLRi®ªsV©«s ª«sxqsVòªsoÌÁV©«sõ BLi²ý¶ÍÜ[ « R gfedcba úxms®ªs[bP}qsò, −dsV|ms FsÉíÓÁ µ][xtsQLiÛÍÁ[µ¶V. ª«sVLji¸R¶VV R −dsVLRiV ª«sùQQNPR xmsLji¿Á[µ¶ ª«sVLji¸R¶VV −dsVLRiV µy¿Á[µ¶ mlkjih ò j j @Li»y @ÍýØ£¤¦ ¦NRPV ËØgS ¾»½ÌÁVxqsV. 30. −saRP*zqsLiÀÁ©«s xmsoLRiVxtsvÌÁ»][, ªyLji qp on ¿RÁWxmsoÌÁ©«sV úNTPLiµj¶NTP |msÈíÁVN][ª«sV¬s ª«sVLji¸R¶VV utsr ªyLji ª«sVLSøLigSÌÁ©«sV NSFy²R¶VN][ª«sV¬s ¿ÁxmsöV.1 Bµj¶ ªyLjiNTP FsLi»][ úZaP[xtîsQ®ªsV©«sµj¶. }|{ z yxw v ¬saRPè¸R¶VLigS @ÍýØ£¤¦¦¦, ªyLji ¿Á[xtísQÌÁ©«sV ËØgS FsLRiVgRiV©«sV. ~ 31. ª«sVLji¸R¶VV −saRP*zqsLiÀÁ©«s {qsòQûÌÁ»][ NRPW²y ªyLji ¿RÁWxmsoÌÁ©«sV úNTPLiµj¶NTP |msÈíÁVN][ª«sV¬s ª«sVLji¸R¶VV ªyLji ª«sVLSøLigSÌÁ©«sV NSFy²R¶VN][ª«sV¬s ¿ÁxmsöV. ª«sVLji¸R¶VV ªyLji @ÌÁLiNRPLRißá©«sV úxmsµR¶Lji+Li¿RÁª«sµôR¶¬s ¿ÁxmsöV c (µy©«sLi»R½ÈÁ 1. ¿RÁW²R¶Li²T¶, 23:5c6, @LiÛÉÁ[ xmsoLRiVxtsvÌÁV »R½ª«sV ¿RÁWxmsoÌÁ©«sV @µR¶VxmsoÍÜ[ DLi¿RÁVN][ªyÖÁ. ¿RÁW²R¶µR¶gRi¬s −sxtsQ¸¶WÌÁ ©«sVLi²T¶ ¿RÁWxmsoÌÁ©«sV ª«sVLRiÌÁVèN][ªyÖÁ. @LiÛÉÁ[ xmsoLRiVxtsvÌÁV @©«sù R {qsòQûÌÁ©«sV ¿RÁW²R¶ÈÁLi, B»R½LRiVÌÁ A¿yè鵶¬ds¸R¶V @ª«s¸R¶VªyÌÁ©«sV ¿RÁW²R¶ÈÁLi, @xqs˳Áù R Ï µR¶XaSùÌÁ|ms ¿RÁWxmso©«sV ¬sÌÁxmsÈÁLi »R½gRiµR¶V, @¬s @LóiLi. BLiNS ¿RÁW²R¶Li²T¶, R ª«sV»R½LiVVc(Mathew), 5:27c-29. ò
 10. 10. 24. xqsWLRi£¤¦¦¦ @©±s-©«sWL`i ˳ØgRiLi: 18 783 @®µ¶[) úxmsµR¶LRi+©«sª«sV¹¸¶[Vùµj¶ »R½xmsö. ªyLji¬s, »R½ª«sV »R½ÌÁ−dsVµj¶ µR¶VxmsöÉÓÁ¬s L]ª«sVVøÌÁ ª«sLRiNRPV NRPxmsöVN][ª«sV¬s ¿ÁxmsöV. ªyLRiV »R½ª«sV @ÌÁLiNSLS¬sõ »R½ª«sV ˳ÏÁLRiòÌÁNRPV, »R½ª«sV »R½Liú²R¶VÌÁNRPV, »R½ª«sV ˳ÁLRiòÌÁ »R½Liú²R¶VÌÁNRPV, »R½ª«sV Ï NRPVª«sWLRiVÌÁNRPV, »R½ª«sV ˳ÏÁLRiòÌÁ NRPVª«sWLRiVÌÁNRPV, ¦¥¤ £¢ ¡ »R½ª«sV r¡µR¶LRiVÌÁNRPV, »R½ª«sV r¡µR¶LRiVÌÁ NRPVª«sWLRiVÌÁNRPV, »R½ª«sV r¡µR¶Lkiª«sVßáVÌÁ ¬«ª © ¨§ NRPVª«sWLRiVÌÁNRPV, »R½ª«sV (»][ÉÓÁ) {qsòQûÌÁNRPV, »R½ª«sV Ëجsxqs {qsòQûÌÁNRPV, ÛÍÁ[NRP NSª«sV B¿RÁèéÛÍÁ[¬s ª«sVgRi ³²±° ® }qsª«sNRPVÌÁNRPV, ÛÍÁ[NRP {qsòQûÌÁ gRiVxmsò @LigSÌÁ©«sV ¹¸¶ ´ gRiVLjiLiÀÁ ¾»½ÖÁ¸R¶V¬s ËØÌÁVLRiNRPV »R½xmsö, B»R½LRiVÌÁ ª«sVVLiµR¶V úxmsµR¶Lji+Li¿RÁNRPW²R¶µR¶¬s ¿¾½¼»º ª«sVLji¸R¶VV NRP©«sÊÁ²R¶NRPVLi²y D©«sõ »R½ª«sV @ÌÁLiNSLRiLi ¾»½ÖÁ¸R¶VÊÁ®²¶[ÈÁÈýÁVgS, ªyLRiV ÅÄ ÃÂÁÀ »R½ª«sV FyµyÌÁ©«sV ®©s[ÌÁ|ms N]²R¶V»R½W Æ ©«s²R¶ª«sNRPW²R¶µR¶¬s ¿ÁxmsöV. ª«sVLji¸R¶VV J −saS*xqsVÍØLS! −dsVLRiLiµR¶LRiW NRPÌÁzqs @ÍýØ£¤¦¦¦©«sV ORPQªsWxmsßáZNP ®ªs[²R¶VNRPVLiÛÉÁ[, −dsVLRiV « ryxmnsÌÁùLi F~LiµR¶ª«s¿RÁVè! 32. −dsVÍÜ[¬s |msLi²ýT¶NS¬s ªyLjiNTP ª«sVLji¸R¶VV bdPÌÁª«s»R½VÛÍÁ©«s −dsV Ëجsxqs xmsoLRiVxtsvÌÁV DCBA ª«sVLji¸R¶VV Ëجsxqs {qsòQûÌÁNRPV −sªy¥¦¦¦ÌÁV J I HGFE ¿Á[LiVVLi¿RÁLi²T¶.1 INRP®ªs[ÎÏÁ ªyLRiV }msµR¶ªyLRiLiVV¾»½[, @ÍýØ£¤¦¦¦ »R½©«s Q PONMLK @©«sVúgRix¤¦¦¦Li»][ ªyLji¬s xqsLixms©«sVõÌÁVgS ¿Á[¸R¶Vª«s¿RÁVè! ª«sVLji¸R¶VV @ÍýØ£¤¦¦¦ TSR xqsLRi*ªyùzmsò, xqsLRi*ÇìÁÙ²R¶V. 1. @ÍÞc@"¸R¶Wª«sW: @LiÛÉÁ[, NRP©«sù, −sµ³¶ª«s, −s²yNRPVLSÌÁV c ª«sVW²R¶V LRiNSÌÁ {qsòQûÌÁV ª«sVLji¸R¶VV R ˳ØLRiùÛÍÁ[¬s xmsoLRiVxtsv²R¶V NRPW²y, ®µ¶ª«súxmsª«sNRPò('xqs'@xqs) úxmsª«s¿RÁ©«sLi: ""Fsª«s® ²¶¾»½[ ©y xqsV©«sõ»`½©«sV ¼½LRixqsäLjiryò²][iªy²R¶V ©yªy²R¶V NS²R¶V!'' ('xqs'{¤¦¦¦'£¤¦¦¦ ÊÁV'ÆØLkic5063, ª«sVVzqsLic1023). ý
 11. 11. 24. xqsWLRi£¤¦¦¦ @©±s-©«sWL`i ˳ØgRiLi: 18 784 33. Fsª«sLjiZNP¾»½[, |msLi²ýT¶ ¿Á[xqsVN]®©s[ aRPNTPòÛÍÁ[µ][ ªyLRiV, @ÍýØ£¤¦¦¦ »R½©«s YXWVU @©«sVúgRix¤¦¦¦Li»][ ªyLji¬s µ³R¶©«sª«sLi»R½VÌÁVgS ` _^][Z ¿Á[}qsª«sLRiNRPV bdPÌÁaRPVµ³ôðR¶»R½©«sV FyÉÓÁLi¿yÖÁ.1 ª«sVLji¸R¶VV −dsV ËجsxqsÌÁÍÜ[ Fsª«slLi©y dcba }qs*¿yèéxmsú»R½Li úªyLiVVLi¿RÁVN][ g][Lji¾»½[ ªyLji¸R¶VLiµR¶V −dsVNRPV ª«sVLiÀÁ»R½©«sLi h gfe NRP©«sÊÁ²T¶¾»½[, ªyLjiNTP }qs*¿yèéxmsú»R½Li úªyzqs Bª«s*Li²T¶.2 @ÍýØ£¤¦¦¦ −dsVNRPV BÀÁè©«s µ³R¶©«sLi onml kji ©«sVLi²T¶ ªyLjiNTP gRiW²y N]Li»R½ Bª«s*Li²T¶. t s rqp −dsVLRiV Bx¤¦¦¦ÍÜ[NRP úxms¹¸¶WÇÁ©yÌÁ ¬s−sV»R½òLi, −dsV Ëجsxqs {qsòQûÌÁV bdPÌÁª«s»R½VÌÁVgS zyxwvu DLi²R¶g][Lji¾»½[, ªyLji¬s ª«sùÕ³Á¿yLS¬sNTP ÊÁÌÁª«sLi»R½|msÈíÁNRPLi²T¶.3 Fsª«slLi©y ªyLji¬s ~ }| { ÊÁÌÁª«sLi»R½|ms²T¶¾»½[! ¬saRPè¸R¶VLigS @ÍýØ£¤¦¦,¦ ªyLji¬s (A Ëجsxqs {qsòQûÌÁ©«sV) ÊÁÍØ»yäLRiLi »R½LRiVªy»R½ ORPQ−sVLi¿Á[ªy²R¶V, @FyLRi NRPLRiVßØúxmsµy»R½. 34. ª«sVLji¸R¶VV ªyxqsòªy¬sNTP, ®ªs[Vª«sVV −dsV ª«sµôR¶NRPV xqsöxtísQ®ªsV©«s xqsW¿RÁ©«sÌÁ©«sV, −dsVNRPV xmspLRi*Li gRi¼½LiÀÁ©«s ªyLji Dµyx¤¦¦¦LRißáÌÁ©«sV ª«sVLji¸R¶VV ®µ¶ª«sÕ³dÁ¼½ gRiÌÁªyLjiNTP ËÜ[µ³R¶©«sÌÁ©«sV (Dxms®µ¶[aSÌÁ©«sV) @ª«s»R½LjiLixmsÛÇÁ[aSª«sVV. (5/8) 1. BÍØLiÉÓÁ ªyLRiV ©«szmnsÍÞ DxmsªyryÌÁV DLi²yÖÁ. µy¬sª«sÌýÁ ªyLRiV »R½ª«sV ª«sV©«sxqsV=ÌÁ©«sV @µR¶VxmsoÍÜ[ DLi¿RÁVN][giÌÁLRiV, ('xqs'{¤¦ ¦'£¤¦ ¦ ÊÁV'ÆØLki). R 2. −dsV ËجsxqsÌÁV }qs*¿RÁèég][Li c −dsVLRiV ªyLji»][ ªyLji }qs*¿RÁèéN]LRiNRPV NRPVµR¶VLRiVèNRPV©«sõ c −dsV j r~ª«sVVø©«sV N]Li»R½NSÌÁLiÍÜ[ Bª«s*ÉجsNTP IxmsöVNRPVLiÛÉÁ[! µy¬s¬s INRP xmsú»R½Li −dsVµR¶ úªyLiVVLi¿RÁVN]¬s ªyLjiNTP }qs*¿RÁèé¬sª«s*Li²T¶. @LiÛÉÁ[ BrýyLi Ëجsxqs»y*¬sõ ¬sLRiWøÖÁLi¿RÁÉجsNTP ®ªsVVµR¶ÈÁ ©«sVLi²T¶¹¸¶[V FyÈÁVxms²R¶V»R½V©«sõµj¶. ¿RÁW²R¶Li²T¶, 9:60. 'ÇÁNS»`½ ²R¶ÊÁV÷©«sV, ËجsxqsÌÁ }qs*¿RÁèéN]LRiNRPV Dxms¹¸¶WgjiLi¿RÁLi²R¶¬s AÇìÁ DLiµj¶. 3. BrýyLiNRPV xmspLRi*Li, úxmsÇÁÌÁV »R½ª«sV Ëجsxqs {qsòQûÌÁ»][ ª«sùÕ³Á¿yLRiLi ¿Á[LiVVLiÀÁ A r~ª«sVVø ¼½®©s[ªyLRiV. Bµj¶ BrýyLiÍÜ[ ¬s}tsQµ¶Li¿RÁÊÁ²T¶Liµj¶. ³j
 12. 12. 24. xqsWLRi£¤¦¦¦ @©±s-©«sWL`i ˳ØgRiLi: 18 785 35. * @ÍýØ£¤¦¦¦ ANSaSÌÁNRPW ª«sVLji¸R¶VV ˳ÁW−sVNUP ÇÜ[ù¼½!1 A¸R¶V©«s ÇÜ[ù¼½¬s, gRiWÉÓÁÍÜ[¬s Ï µk¶xmsLi»][ F¡ÌÁ誫s¿RÁVè! A µk¶xmsLi ¿RÁVÈíÁW ¤£¢ ¡ gSÇÁÙ DLiµj¶. A gSÇÁÙ INRP ©«sORPQ ú»R½Liª«sÛÍÁ[ ª© ¨§¦¥ úxmsNSbPxqsVò©«sõµj¶. @µ]NRP Fyª«s©«s®ªsV©«s 'ÛÇÁ»R½W©±s ª«sXORPQLi»][ (©«sW®©s»][) ®ªsÖÁgjiLi¿RÁÊÁ²R¶V»R½V©«sõµj¶, ±° ® ¬ « @µj¶ (A ª«sXORPQLi) »R½WLRiVöNRPV gS¬ds, xms²R¶ª«sVLRiNRPV gS¬ds ¿ÁLiµj¶©«sµj¶ NSµR¶V. µy¬s ©«sW®©s @gjiõ ¹¸¶ ´³ ² @LiÈÁNRPV©yõ ª«sVLi²R¶V»R½W®©s[ DLiÈÁVLiµj¶. ®ªsÌÁVgRiV ÁÀ ¿¾½ ¼ »º −dsVµR¶ ®ªsÌÁVgRiV! @ÍýØ£¤¦¦¦ »R½©«s ®ªsÌÁVgRiV ®ªsxmso©«sNRPV »R½©«sNRPV BxtsQ®ªsV©«s ªyLjiNTP ª«sWLæiµR¶LRi+NRP»R½*Li í R ÆÅÄ Ã ¿Á[ryò²¶V. @ÍýØ£¤¦¦¦ Dµyx¤¦¦¦LRißáÌÁ µy*LS R úxmsÇÁÌÁNRPV ËÜ[µ³j¶ryò²R¶V. ª«sVLji¸R¶VV @ÍýØ£¤¦¦¦NRPV úxms¼½−sxtsQ¸¶VLi gRiVLjiLiÀÁ ËØgS ¾»½ÌÁVxqsV. R 36. @ÍýØ£¤¦¦¦ G BLi²ý¶©«sV (ª«sVzqsµ`¶ÌÁ©«sV) R ê ÛÍÁ[zms, ªyÉÓÁÍÜ[ A¸R¶V©«s ©yª«sW¬sõ xqsøLjiLi¿RÁª«sV¬s |qsÌÁ−s¿yè²][, @LiµR¶VÍÜ[ ªyLRiV, A¸R¶V©«s xms−sú»R½»R½©«sV DµR¶¸R¶VLi ª«sVLji¸R¶VV ry¸R¶VLiú»R½Li xqsVò¼½xqsWò DLiÉØLRiV.2 37. úxmsÇÁÌÁÍÜ[ N]LiµR¶Lji¬s c ªyLji ªyùFyLRiLi gS¬ds ª«sVLji¸R¶VV úNRP¸R¶V −súNRP¸R¶WÌÁV gS¬ds c HG FEDCBA @ÍýØ£¤¦¦¦ xqsøLRißá ©«sVLi²U¶, ©«sª«sW'ÇÞ róyzmsLi¿RÁ²R¶Li ©«sVLi²U¶ ª«sVLji¸R¶VV −sµ³¶µy©«sLi ('ÇÁNS»`½) Bª«s*²R¶Li O NM L K JI j ©«sVLi²U¶ »R½zmsöLi¿RÁÛÍÁ[ªso. x¤¦ ¦XµR¶¸R¶WÌÁV ª«sVLji¸R¶VV « SRQP NRP©«sVúgRiV²ý¶V gjiLRigjiLRi ¼½LjigjiF¡¹¸¶[V, A µj¶©«sª«sVV©«sV R gRiVLjiLiÀÁ, ªyLRiV ˳Á¸R¶Vxms²R¶V»R½W DLiÉØLRiV.3 Ï UT 1. @©±sc©«sWLRiV: He, by whose light the obscure in perception sees, and by whose guidance the erring is directed aright. Or the Manifest by whom is every manifestation. the Light, ÇÜ[ù¼½, NSLi¼½NTP ¬sÌÁ¸R¶V®ªsV©«sªy²R¶V. ANSaSÌÁÍÜ[ ª«sVLji¸R¶VV ˳ÁW−sVÍÜ[ ©«sV©«sõ ªyLjiNTP ª«sWLæiµR¶LRi+NRP»R½*Li ¿Á[¸¶VgRiÌÁªy²R¶V, ®ªsÌÁVgRiV Ï R R ¿RÁWxmsgRiÌÁªy²R¶V ZNP[ªsÌÁLi @ÍýØ£¤¦¦¦ (xqsV.»y.) ª«sWú»R½®ªs[V! « 2. ¿RÁW²R¶Li²T¶, 72:18. 3. ¿RÁW²R¶Li²T¶, 40:18.
 13. 13. 24. xqsWLRi£¤¦¦¦ @©±s-©«sWL`i ˳ØgRiLi: 18 786 38. ªyLRiV BÍØ Â¿Á[¸R¶VÈÁLi, @ÍýØ£¤¦¦¦ ZYXW V ªyLjiNTP ªyLji ª«sVLiÀÁ xms©«sVÌÁ N]LRiNRPV úxms¼½xmnsÌÁ −sVª«s*ÉجsNTP ª«sVLji¸R¶VV »R½©«s @©«sVúgRi¥¦¦¦ÌÁ©«sV a `_ ^][ ªyLji|ms @µ³j¶NRPLi ¿Á[¸R¶VÉجsNTP. ª«sVLji¸R¶VV @ÍýØ£¤¦¦¦ »y©«sV N][Lji©«sªyLjiNTP ÛÍÁNRPäÛÍÁ[©«sLi»R½ ed c b ÒÁª«s©¯[Fyµ³j¶¬s úxmsryµj¶ryò²R¶V. 39. BNRP xqs»yù¬sõ ¼½LRixqsäLjiLiÀÁ©«s ªyLji i hgf NRPLRiøÌÁ©«sV Fs²yLjiÍÜ[¬s FsLi²R¶ª«sW−s»][ F¡ÌÁ誫s¿RÁVè. µR¶zmsöNRPg]©«sõ ªy²R¶V c µy¬s¬s nmlk j ¬dsLRiVgS ˳Ø−sLiÀÁ µy¬s ª«sµôR¶NRPV ¿Á[Lji, ÀÁª«sLjiNTP G−dsV F~LiµR¶ÛÍÁ[NRP c @NRPä²R¶ @ÍýØ£¤¦¦¦©«sV t srqp o F~LiµR¶V»y²R¶V. @xmsöV²R¶V A¸R¶V©«s @»R½¬s z yxwvu ÛÍÁNRPä©«sV xmspLjigS ¼d½LRiVè»y²R¶V. ª«sVLji¸R¶VV ò @ÍýØ£¤¦¦¦ ÛÍÁNRPä¼d½LRièÈÁLiÍÜ[ @¼½bdPúxmnsVV²R¶V.1 }|{ 40. ÛÍÁ[NRP (xqs»R½ù¼½LRiryäLRiVÌÁ xmsLjizqós¼½) ¿yÌÁ ÍÜ[»R½VgRiÌÁ xqsª«sVVúµR¶LiÍÜ[¬s ÀdÁNRPÈýÁª«sÛÍÁ ~ DLiÈÁVLiµj¶. µy¬s|ms INRP g]xmsö@ÌÁ úNRPª«sVVøN]¬s DLiÈÁVLiµj¶. µy¬s|ms ª«sVL]NRP g]xmsö@ÌÁ, µy¬s|ms ®ªs[VxmnsWÌÁV. ÀdÁNRPÈýÁV INRPµy¬s|ms ©¯NRPÉÓÁ úNRPª«sVVøN]¬s DLiÉØLiVV. @xmso²R¶V Fsª«s®²¶©y »R½©«s¿Á[¼½¬s (¿RÁW²yÌÁ¬s) ¿yÀÁ¾»½[, ªy²R¶V µy¬s¬s ¿RÁW²R¶ÛÍÁ[²R¶V. ª«sVLji¸R¶VV Fsª«s¬sZNP¾»½[ @ÍýØ£¤¦¦¦ ®ªsÌÁVgRiV ¬sª«s*²][, @»R½¬sNTP G ª«sWú»R½Li ®ªsÌÁVgRiV ¢¡ µ]LRiNRPµR¶V.2 1. @LiÛÉÁ[ xqs»R½ù¼½LRiryäLRiV²R¶V Fs¬sõ ª«sVLiÀÁxms©«sVÌÁV, xqs»yäLSùÌÁV ¿Á[zqs©y @−s xmsLRiÍÜ[NPR LiÍÜ[ FsLi²R¶ª«sWª«soÌÁVgS @µR¶XaRPùQ®ªsVF¡»yLiVV. @LiÛÉÁ[ @»R½¬sNTP ªyÉÓÁ ©«sVLi²T¶ FsÉíÁ xmsoßáùxmsÖÁ»R½Li Ó n ÌÁÕ³ÁLi¿RÁµR¶V. @»R½²R¶V ©«sLRiNRPLiÍÜ[ ¿Á[LiF¡»y²R¶V. j 2. xqs»R½ù¼½LRiryäLRiVÌÁ©«sV xqsª«sVVúµR¶xmsoÍÜ[»½VÍÜ[ ÀdÁNRPÈýÁÍÜ[ D©«sõªyÉÓÁ»][ F¡ÌÁèÊÁ²T¶Liµj¶. @LiÛÉÁ[ R xqs»R½ù¼½LRiryäLRiV²R¶V @Liµ³¶NSLRiLiÍÜ[ ª«sVV¬sgji D©yõ²R¶V. @µj¶ ªy¬s¬s −saS*xqsxmso R ®ªsÌÁVgRiVÍÜ[¬sNTP LS¬sª«s*µR¶V. xmsLRiÍÜ[NPR LiÍÜ[ NRPW²y ªy²R¶V ©«sLRiNRPxmso @Liµ³¶NSLRiLiÍÜ[ DLiÉزR¶V. R ®ªsÌÁVgRiV xqsª«sVVúµR¶xmso ÍÜ[»½VÍÜ[NPT ¿Á[LiÛÍÁ[µ¶V. FsLiµR¶VNRPLiÛÉÁ[ ®ªsÌÁVgRiVÍÜ[ B−sV²T¶ D©«sõ G²R¶V R R R
 14. 14. 24. xqsWLRi£¤¦¦¦ @©±s-©«sWL`i ˳ØgRiLi: 18 787 41. G−dsV? ¬dsNRPV ¾»½ÖÁ¸R¶Vµy (¬dsª«so ª© ¨§¦ ¥ ¤£ ¿RÁW²R¶ÈÁLiÛÍÁ[µy)? ¬saRPè¸R¶VLigS, ˳ÏÁWª«sWùNSaSÌÁÍÜ[ D©«sõ xqsLRi*ª«sVW ° ®¬« ª«sVLji¸R¶VV lLiNRPäÌÁV −szmsö FsgjilLi[ xmsORPVÌÁV |qs»R½Li @ÍýØ£¤¦¦¦ xms−sú»R½»R½©«sV N]¬s¸R¶W²R¶V»R½W ¸ ¶ ´³ ² ± DLiÉظR¶V¬s? ªyxqsòªy¬sNTP úxms¼½µy¬sNTP »R½©«s ©«sª«sW'ÇÞ ª«sVLji¸R¶VV r¡òú»R½Li ¿Á[}qs xmsµôðR¶¼½ ¼»º¹ 1 ¾»½ÌÁVxqsV. ª«sVLji¸R¶VV @−s ¿Á[}qsµR¶Li»y @ÍýØ£¤¦¦¦NRPV ËØgS ¾»½ÌÁVxqsV.2 42. ª«sVLji¸R¶VV ˳ÏÁWª«sWùNSaSÌÁ −dsVµR¶  ÁÀ ¿ ¾½ xqsLS*µ³j¶xms»R½ùLi @ÍýØ£¤¦¦¦®µ¶[! ª«sVLji¸R¶VV @ÍýØ£¤¦¦¦ ®ªsxmso©«sZNP[ (@LiµR¶LjiNUP) ª«sVLRiÖÁ ÅÄà F¡ª«sÌÁzqs D©«sõµj¶. 43. G−dsV? ¬dsNRPV ¾»½ÖÁ¸R¶Vµy (¬dsª«so Æ ¿RÁW²R¶ÈÁLiÛÍÁ[µy)? ¬saRPè¸R¶VLigS @ÍýØ£¤¦¦¦¹¸¶[V ®ªs[VxmsWÌÁ©«sV ®ªsVÌýÁ®ªsVÌýÁgS ©«s²R¶Vxmso»R½W, ªyÉÓÁ¬s n INRP µy¬s»][ INRPÉÓÁ NRPÌÁVxmso»y²R¶¬s, A »R½LRiVªy»R½ ªyÉÓÁ¬s úF¡gRiV¿Á[ryò²R¶¬s! A zmsµR¶xms ªyÉÓÁ©«sVLi²T¶ ª«sL<S¬sõ NRPVLjizmsLi¿Á[µj¶ ¬dsª«so ¿RÁWxqsVò©yõª«so NRPµy! ª«sVLji¸R¶VV A¸R¶V®©s[ ANSaRPLiÍÜ[ D©«sõ N]Li²R¶ÌÁ ª«sLiÉÓÁ (®ªs[VxmnsWÌÁ) ©«sVLi²T¶ ª«s²R¶gRiLi²ýR¶ ¿RÁÌýÁ¬s LRiLigRiVÌÁV INRPµy¬s »R½LRiVªy»R½ INRPÉÓÁ, xqsª«sVVúµR¶xmso »R½ÍØÌÁÍÜ[¬sNTP ®ªsÌÁVgRiV F¡¹¸¶[VÈÁxmsöV²R¶V {msÌÁVèN][ÊÁ²R¶»yLiVV. NSÊÁÉíÓÁ xqsª«sVVúµR¶xmso ÍÜ[xmsÉÓÁ ˳ØgRiLiÍÜ[ ÀdÁNRPÉÓÁ DLiÈÁVLiµR¶¬s |qsLiÉÓÁxqsVÌÁV í BxmsöV²T¶xmsöV®²¶[ ¾»½ÌÁVxqsVNRPV©yõLRiV. NS¬s Bµj¶ µj¶ª«sùÅÁVL`iA©±sÍÜ[ 1400 ª«sLiµR¶ÌÁ xqsLiª«s»R½=LSÌÁ ª«sVVLi®µ¶[ úªy¸R¶VÊÁ²T¶DLiµj¶. 1. @LiÛÉÁ[ úxms¼½ µy¬sNTP @ÍýØ£¤¦¦¦ (xqsV.»y.) ¹¸¶VVNRPä r¡òú»R½Li (úFyLói©«s) G −sµ³¶LigS ¿Á[¸¶WÍÜ[ R R R ¾»½ÌÁVxqsV. ˳ÁWª«sWùNSaSÌÁÍÜ[ D©«sõ úxms¼½ª«sxqsVòªso @Íýؤ¦¦¦ (xqsV.»y.) r¡òú»R½Li ¿Á[¸¶V²R¶ª«sV®©s[µ¶ Ï « £ R j NRPW²y @ÍýØ£¤¦¦¦ (xqsV.»y.) xmsV©«s»R½ÌÁÍÜ[ INRPÉÓÁ. G−sµ³¶LigS®©s¾»½[ ªyÉÓÁ¬s xqsXztísQLi¿RÁ²R¶Li NRPW²y n R ZNP[ªsÌÁLi A¸R¶V©«s xmnsV©«s»R½ÌÁÍÜ[ INRPÉÜ[! ¿RÁW²R¶Li²T¶, 17:44. « 2. −s¿RÁORPQßØaRPNTPò ÛÍÁ[¬s úxms¼½ª«sxqsVòªso NRPW²y @Íýؤ¦¦¦ (xqsV.»y.) r¡òú»R½Li ¿Á[xqsVòLiµj¶. « £ @ÍØLiÈÁxmsöV²R¶V C −s¿RÁORPQßØaRPNTPò gRiÌÁ ÑÁ©yõ»R½VÌÁV ª«sVLji¸R¶VV ª«sW©«sª«soÌÁV @Íýؤ¦¦¦ £ (xqsV.»y.) r¡òú»R½Li ¿Á[¸¶VNRPVLiÛÉÁ[sªyLRiV A¸R¶V©«s bPORPQNRPV @L>iVÌÁV NSgRiW²R¶µy? R R
 15. 15. 24. xqsWLRi£¤¦¦¦ @©±s-©«sWL`i ˳ØgRiLi: 18 788 (ª«sL<S¬sõ) »y©«sV N][Lji©«sªyLji|ms NRPVLjizmsryò²¶V. R ª«sVLji¸R¶VV »y©«sVN][Li©«s ªyLji¬s ªyÉÓÁ©«sVLi²T¶ j »R½zmsöryò²R¶V. ªyÉÓÁ zms²R¶VgRiV ¹¸¶VVNRPä ®ªsVLRiVxmso NRPLiÉÓÁ ¿RÁWxmsoÌÁ©«sV µyµyxmso x¤¦¦¦LjiLi¿Á[ÍØ DLiÈÁVLiµj¶. 44. @ÍýØ£¤¦¦¦¹¸¶[V lLi[LiVVLiÊÁª«sÎÏÁþ©«sV HG F ED CBA ª«sWLRiVè»R½V©yõ²R¶V. ¬saRPè¸R¶VLigS, NRP©«sVõÌÁV gRiÌÁªyLjiNTP BLiµR¶VÍÜ[ gRiVßáFyhRiLi DLiµj¶. L KJI 45. ª«sVLji¸R¶VV @ÍýØ£¤¦¦¦ úxms¼½ úFyßÓá¬s T SRQP ONM ¬dsÉÓÁ ©«sVLi²T¶¹¸¶[V xqsXztísQLi¿y²R¶V.1 ªyÉÓÁÍÜ[ N]¬sõ »R½ª«sV NRP²R¶Vxmso−dsVµR¶ úFyZNP[−s D©yõLiVV ZYXW VU ª«sVLji¸R¶VV ªyÉÓÁÍÜ[ N]¬sõ lLiLi²R¶V NSÎÏÁþ−dsVµR¶ ©«s²T¶Â¿Á[−s D©yõLiVV ª«sVLji¸R¶VV ªyÉÓÁÍÜ[ `_^] [ ª«sVLjiN]¬sõ ©yÌÁVgRiV (NSÎÏÁþ) −dsVµR¶ ©«s²T¶Â¿Á[−s D©yõLiVV. @ÍýØ£¤¦¦¦ »y©«sVN][Lji©«s µy¬s¬s j i hgfed cba xqsXztísQryò²R¶V. ¬saRPè¸R¶VLigS, @ÍýØ£¤¦¦¦ úxms¼½µk¶ on mlk ¿Á[¸R¶VgRiÌÁ xqsª«sVLóRiV²R¶V. 46. ªyxqsòª«sLigS! ®ªs[Vª«sVV xqsVxqsöxtísQ®ªsV©«s u tsr qp xqsW¿RÁ©«s(A¸R¶V»`½)ÌÁ©«sV @ª«s»R½LjiLixmsÛÇÁ[aSª«sVV.2 ª«sVLji¸R¶VV @ÍýØ£¤¦¦¦ »y©«sVN][Lji©«s ªy¬sNTP z yxwv ÊÁVVÇÁÙª«sWLæRiLi ®ªsxmso©«sNRPV ª«sWLæRiµR¶LRi+NRP»R½*Li ¿Á[ryò²R¶V. |{ 47. ªyLRiV (NRPxmsÈÁ−saS*xqsVÌÁV) @LiÉØLRiV: ~} ""®ªs[Vª«sVV @ÍýØ£¤¦¦¦©«sV ª«sVLji¸R¶VV xqsLi®µ¶[aPR x¤¦¦¦LRiVßñÓá −saRP*zqsLi¿yª«sVV ª«sVLji¸R¶VV −s®µ³¶[¸R¶VVÌÁª«sV¸R¶Wùª«sVV.'' NS¬s µy¬s »R½LRiVªy»R½ ªyLjiÍÜ[ INRP ª«sLæRiLi ªyLRiV ®ªs©«sVµj¶LjigjiF¡»yLRiV. ª«sVLji¸R¶VV @ÍØLiÉÓÁ ªyLRiV −saRP*zqsLiÀÁ©«sªyLRiV NSLRiV. 1. @LiÛÉÁ[ xqsLRi*ÒÁª«sLSzqs, @LiÛÉÁ[ ÒÁª«sLi DLi²T¶ ¿RÁÖÁLi¿Á[µ¶. ¿RÁW²R¶Li²T¶, 21:30. j 2. @LiÛÉÁ[ ÅÁVL`iA©±s ¿RÁW²R¶Li²T¶, 6:38.
 16. 16. 24. xqsWLRi£¤¦¦¦ @©±s-©«sWL`i ˳ØgRiLi: 18 789 48. ª«sVLji¸R¶VV ªyLji ª«sVµ³R¶ù ¼d½LRiVö¿Á[¸R¶VÉجsNTP, ªyLji¬s @ÍýØ£¤¦¦¦ ª«sVLji¸R¶VV A¸R¶V©«s xqsLi®µ¶[aPR x¤¦¦¦LRiV¬s ª«sµôR¶NRPV zmsÖÁÀÁ©«sxmsöV²R¶V, ªyLjiÍÜ[¬s INRP ª«sLæRiLi ªyLRiV ª«sVVÅÁLi ú¼½xmsöVNRPVLiÉØLRiV. 49. ª«sVLji¸R¶VV INRP®ªs[ÎÏÁ ¼d½LRiVö (xqs»R½ùLi), ªyLjiNTP @©«sVNRPWÌÁ®ªsV©«sµj¶gS DLiÛÉÁ[, ªyLRiV −s©«súª«sV»R½»][ µy¬s¬s {qs*NRPLjiryòLRiV.1 ¢¡ 50. G−dsV? ªyLji x¤¦¦¦XµR¶¸R¶WÌÁÍÜ[ ¨§ ¦¥¤£ L][gRiª«sVVLiµy? ÛÍÁ[NRP ªyLRiV xqsLi®µ¶[x¤¦¦¦LiÍÜ[ xms²T¶F¡¸R¶WLS? ÛÍÁ[NRP @ÍýØ£¤¦¦¦ ª«sVLji¸R¶VV ®¬«ª © A¸R¶V©«s xqsLi®µ¶[aPR x¤¦¦¦LRiV²R¶V »R½ª«sVNRPV ©yù¸R¶VLi ¿Á[¸R¶VLRi¬s ªyLjiNTP ˳ÏÁ¸R¶Vª«sW? @ÍØNSµR¶V! ´³² ± ° @xqsÌÁV ªylLi[ @©yù¸R¶VxmsLRiVÌÁV. 51. NS¬s ªyxqsòªy¬sNTP INRP®ªs[ÎÏÁ −saS*xqsVÌÁ©«sV, ªyLji ª«sVµ³R¶ù ¼d½LRiVö ¼ »º¹ ¸¶ ¿Á[¸R¶VÉجsNTP @ÍýØ£¤¦¦¦ ª«sVLji¸R¶VV A¸R¶V©«s xqsLi®µ¶[aPR x¤¦¦¦LRiV¬s ª«sµôR¶NRPV zmsÖÁÀÁ©«sxmsöV²R¶V,  Á À¿¾ ½ ªyLji xmsÌÁVNRPVÌÁV ZNP[ª«sÌÁLi BÍØlgi[ DLiÉØLiVV: ""®ªs[Vª«sVV −s©yõª«sVV ª«sVLji¸R¶VV −s®µ³¶[¸R¶V»R½ ÆÅÄ Ã ¿RÁWFyª«sVV.'' ª«sVLji¸R¶VV BÍØLiÉÓÁ ªylLi[ ryxmnsÌÁùLi F~Li®µ¶[ªyLRiV. 52. ª«sVLji¸R¶VV @ÍýØ£¤¦¦¦NRPV ª«sVLji¸R¶VV A¸R¶V©«s xqsLi®µ¶[aRPx¤¦¦¦LRiV¬sNTP −s®µ³¶[¸R¶V»R½ ¿RÁW}msªyLRiV ª«sVLji¸R¶VV @ÍýØ£¤¦¦¦NRPV ˳ÏÁ¸R¶Vxms²T¶, A¸R¶V©«s ¸R¶VLiµR¶V ˳ÏÁ¸R¶V˳ÏÁNRPVòÌÁV NRPÖÁgji DLi®²¶[ ªyLRiV, BÍØLiÉÓÁ ªylLi[ ryxmnsÌÁùLi (−sÇÁ¸R¶VLi) F~Li®µ¶[ªyLRiV. (3/4) 1. ¿RÁW²R¶Li²T¶, 4:60c61.
 17. 17. 24. xqsWLRi£¤¦¦¦ @©±s-©«sWL`i ˳ØgRiLi: 18 790 53. * ª«sVLji¸R¶VV ¬dsª«so INRP®ªs[ÎÁ AÇìØzms}qsò, Ï @Li»y ª«sµR¶ÖÁ »R½xmsöNRP ÊÁ¸R¶VÌÁV ®µ¶[LRigRiÌÁª«sV¬s ªyLRiV (A NRPxmsÈÁ−saS*xqsVÌÁV) @ÍýØ£¤¦¦¦ }msLRiV»][ gRiÉíÓÁ úxmsª«sWßØÌÁV ¿Á[ryòLiV. ªyLji»][ R @©«sV: ""úxmsª«sWßØÌÁV ¿Á[¸R¶VNRPLi²T¶; −dsV −s®µ¶¸R¶V»R½ ¾»½ÖÁzqsLi®µ¶[. ¬saRPè¸R¶VLigS, −dsVLRiV ³[ ¿Á[}qsµR¶Li»y @ÍýØ£¤¦¦¦NRPV ËØgS ¾»½ÌÁVxqsV!'' 54. ªyLji»][ @©«sV: ""@ÍýØ£¤¦¦¦NRPV −s®µ³¶[¸R¶VVÛÍÁ DLi²R¶Li²T¶ ª«sVLji¸R¶VV FEDCBA xqsLi®µ¶[aPR x¤¦¦¦LRiVßñÓá @©«sVxqsLjiLi¿RÁLi²T¶. NS¬s INRP®ªs[ÎÏÁ −dsVLRiV ª«sVLRiÖÁF¡¾»½[, @»R½¬s LKJIHG (úxmsª«sNRPò)|ms −sµ³¶Li¿RÁÊÁ²T¶©«s µy¬s Ëص³R¶ù»R½ RQ PONM j 1 @»R½¬sµj¶ ª«sVLji¸R¶VV −dsV|ms −sµ³j¶Li¿RÁÊÁ²T¶©«s µy¬s Ëص³R¶ù»R½ −dsVµj¶.2 −dsVLRiV @»R½¬s¬s YX WVU TS (úxmsª«sNRPò©«sV) @©«sVxqsLji}qsò ª«sWLæRiµR¶LRi+NRP»R½*Li F~LiµR¶V»yLRiV. ª«sVLji¸R¶VV xqsLi®µ¶[aRPx¤¦¦¦LRiV¬s [Z Ëص³R¶ù»R½ ZNP[ª«sÌÁLi xqsöxtísQLigS xqsLi®µ¶[aS¬sõ @LiµR¶ÛÇÁ[¸R¶VÈÁLi ª«sWú»R½®ªs[V.''3 55. ª«sVLji¸R¶VV −dsVÍÜ[ −saRP*zqsLiÀÁ a `_ ^] xqs»yäLSùÌÁV ¿Á[}qsªyLji»][: ªyLjiNTP xmspLRi*Li ªyLji¬s ˳ÏÁW−sVNTP D»R½òLSµ³j¶NSLRiVÌÁVgS dcb ¿Á[zqs©«sÈýÁV, ªyLji¬s NRPW²y D»R½òLSµ³j¶NSLRiVÌÁVgS ¿Á[ryò©«s¬s ª«sVLji¸R¶VV ªyLji N]LRiNRPV »y©«sV h gfe xqsª«sVø¼½LiÀÁ©«s µ³R¶LSø¬sõ (BrýyLi©«sV) zqósLRixmsLRiVryò©«s¬s ª«sVLji¸R¶VV ªyLji xmspLRi*xmso m lkji ˳ÏÁ¸R¶Vzqós¼½¬s ªyLjiN]LRiNRPV aSLi¼½zqós¼½gS qpo n ª«sWLRiVè»y©«s¬s, @ÍýØ£¤¦¦¦ ªygôS©«sLi 1. @LiÛÉÁ[, µR¶'@ª«s£¤¦¦¦ (»R½ÕdÁg`i) ¿Á[¸¶VÈÁLi c BrýyLi ®ªsxmsoNRPV A¥¦¦¦*¬sLi¿RÁÈÁLi. ý R 2. @»R½¬s ('xqs'@xqs) A¥¦¦¦*©y¬sõ @LigkiNRPLjiLiÀÁ @Íýؤ¦¦¦ (xqsV.»y.) ª«sVLji¸R¶VV A¸R¶V©«s £ úxmsª«sNRPÌÁ©«sV −saRP*zqsLi¿RÁÈÁLi ª«sVLji¸R¶VV ªyLjiNTP −s®µ¶¸¶VVÌÁª«sÈÁLi. ò ³[ R 3. ¿RÁW²R¶Li²T¶, 13:40.
 18. 18. 24. xqsWLRi£¤¦¦¦ @©±s-©«sWL`i ˳ØgRiLi: 18 791 ¿Á[aS²R¶V.1 (BµR¶Li»y) ªyLRiV ©«s®©s[õ xw vutsr (@ÍýØ£¤¦¦¦®©s[) ALSµ³¶Li¿yÌÁ¬s ª«sVLji¸R¶VV ©yNRPV j Fsª«sLji¬ds ryÉÓÁ(˳ØgRiry*ª«sVVÌÁV)gS ~} |{ zy NRPÖÁöLi¿RÁLSµR¶¬s. ª«sVLji¸R¶VV µk¶¬s »R½LRiVªy»R½ NRPW²y Fsª«slLi©y xqs»R½ù¼½LRiryäLS¬sNTP FyÌÁö²T¶¾»½[ @ÍØLiÉÓÁ ªyLRiV, ªylLi[ @−s®µ¶¸¶VVÌÁV. ³[ R 56. ª«sVLji¸R¶VV −dsVLRiV NRPLRiVßÓáLi¿RÁ ÊÁ²yÌÁLiÛÉÁ[ ©«sª«sW'ÇÞ©«sV róyzmsLi¿RÁLi²T¶, −sµ³j¶µy©«sLi ('ÇÁNS»`½) Bª«s*Li²T¶ ª«sVLji¸R¶VV xqsLi®µ¶[aPR x¤¦¦¦LRiV¬sNTP −s®µ³¶[¸R¶VVÛÍÁ DLi²R¶Li²T¶! 57. xqs»R½ù¼½LRiryäLRiVÌÁV ˳ÏÁW−sVÍÜ[ »R½zmsöLi¿RÁVNRPVLiÉØLRi¬s ˳Ø−sLi¿RÁª«sµôR¶V. ªyLji ¬sªyxqsLi ©«sLRiNSgjiõ¹¸¶[V! @µj¶ FsLi»R½ @µ³y*©«sõQ®ªsV©«s gRiª«sVùróy©«sLi. 58. J −saS*xqsVÍØLS! −dsV ËجsxqsÌÁV ª«sVLji¸R¶VV ¸R¶VVNRPª«s¸R¶VxqsV=NRPV ¿Á[Li¬s −dsV ò R zmsÌýÁÌÁV, ª«sVW²R¶V xqsª«sV¸R¶WÌÁÍÜ[ @©«sVª«sV¼½ ¦¥¤£¢¡ ¼d½xqsVN]®©s[ −dsVª«sµôR¶NRPV LSªyÖÁ. (@−s) DµR¶¸R¶Vxmso (xmnsúÇÞ) ©«sª«sW'ÇÞNRPV ª«sVVLiµR¶V, ° ®¬«ª©¨§ ª«sVµ³yùx¤¦¦¦õLi (''ÇÁÙú£¤¦¦¦) »R½LRiVªy»R½ c −dsVLRiV ¶ ´³²± −dsV ª«sryòQûÌÁV −s²T¶ÀÁ D©«sõxmsöV²R¶V c ª«sVLji¸R¶VV LSú¼½ ('Buy) ©«sª«sW'ÇÞ »R½LRiVªy»R½. C ¿¾½¼ »º¹¸ ª«sVW²R¶V, −dsV N]LRiNRPV GNSLi»R½ (xmsLRiµy) xqsª«sV¸R¶WÌÁV. −dsÉÓÁ »R½LRiVªy»R½ ªyLRiV ª«sVLji¸R¶VV ÄÃÂÁÀ −dsVLRiV INRPLji ª«sµô¶NRPV ª«sVL]NRPLRiV ª«sÀÁè R ÆÅ F¡»R½Wª«soLiÛÉÁ[, ªyLji|ms gS¬ds, −dsV|ms gS¬ds FsÍØLiÉÓÁ µ][xtsQLi ÛÍÁ[µ¶V. C −sµ³R¶LigS @ÍýØ£¤¦¦¦ R −dsVNRPV »R½©«s AÇìÁÌÁ©«sV −saRPµk¶NRPLjixqsVò©yõ²R¶V. @ÍýØ£¤¦¦¦ xqsLRi*ÇìÁÙ²R¶V, ª«sV¥¦¦¦ −s®ªs[NPR ª«sLi»R½V²R¶V. 1. ¿RÁW²R¶Li²T¶, 5:3.
 19. 19. 24. xqsWLRi£¤¦¦¦ @©±s-©«sWL`i ˳ØgRiLi: 18 792 59. ª«sVLji¸R¶VV −dsV zmsÌýÁÌÁV ¸R¶VVNRPò EDCBA ª«s¸R¶V=xqsVNRPV ¿Á[LRiVNRPV©«sõxmsöV²R¶V; ªyLji NRPLiÛÉÁ[ |msµôR¶ (ª«sVVLiµR¶V) ªyLRiV @©«sVª«sV¼½ HGF ¼d½xqsVNRPV©«sõÈýÁV ªyLRiV NRPW²y @©«sVª«sV¼½ ¼d½xqsVN][ªyÖÁ. C −sµ³R¶LigS @ÍýØ£¤¦¦¦ −dsVNRPV N M LKJI »R½©«s AÇìÁÌÁ©«sV −saRPµk¶NRPLjixqsVò©yõ²R¶V. ª«sVLji¸R¶VV @ÍýØ£¤¦¦¦ xqsLRi*ÇìÁÙ²R¶V, ª«sV¥¦¦¦ T S RQPO −s®ªs[NRPª«sLi»R½V²R¶V. VU 60. ª«sVLji¸R¶VV ÊÁVV»R½Vúryª«sLi AgjiF¡LiVV, −sªyx¤¦¦¦D»y=x¤¦¦¦LiÛÍÁ[¬s {qsòQûÌÁV c »R½ª«sV [ ZYXW r¢LiµR¶LRiùLi ÊÁ¸R¶VÈÁxms²R¶NRPVLi²y DLi®²¶[ÈÁÈýÁVgS c »R½ª«sV|ms ª«sryòQûÌÁ©«sV a`_^] (µR¶VxmsöÈýÁ©«sV) ¼d½zqs®ªs[}qsò, ªyLji|ms d cb µ][xtsQLiÛÍÁ[µR¶V. NS¬s ªyLRiV @ÈýÁV ¿Á[¸R¶VNRPVLi²y DLi²R¶ÈÁ®ªs[V ªyLjiNTP D»R½òª«sV®ªsV©«sµj¶.1 ª«sVLji¸R¶VV ih gfe @ÍýØ£¤¦¦¦ xqsLRi*Li −s®©s[ªy²R¶V, xqsLRi*ÇìÁÙ²R¶V. pon m lkj 61. @Liµ³R¶V¬s −dsVµR¶ ¬sLiµR¶ÛÍÁ[µR¶V ª«sVLji¸R¶VV NRPVLiÉÓÁªy¬s −dsVµR¶ ¬sLiµR¶ÛÍÁ[µR¶V vut srq ª«sVLji¸R¶VV L][gji−dsVµR¶ ¬sLiµR¶ÛÍÁ[µR¶V ª«sVLji¸R¶VV {z yx w −dsV −dsVµR¶ NRPW²y ¬sLiµR¶ÛÍÁ[µR¶V: INRP®ªs[ÎÏÁ −dsVLRiV −dsV BLi²ýR¶ÍÜ[ ÛÍÁ[µy −dsV »R½Liú²T¶ ~ }| »y»R½ÌÁ BLi²ýR¶ÍÜ[ ÛÍÁ[µy −dsV »R½ÖýÁ ©y¸R¶V©«sª«sVøÌÁ BLi²ýR¶ÍÜ[ ÛÍÁ[µy −dsV r¡µR¶LRiVÌÁ BLi²ýR¶ÍÜ[ ÛÍÁ[µy −dsV r¡µR¶Lkiª«sVßáVÌÁ BLi²ýR¶ÍÜ[ ÛÍÁ[µy zms©«s»R½Liú²R¶VÌÁ (»R½Liú²T¶ r¡µR¶LRiVÌÁ) BLi²ýR¶ÍÜ[ ÛÍÁ[µy −dsV ®ªs[V©«s»R½òÌÁ (»R½Liú²T¶ r¡µR¶Lki ª«sVßáVÌÁ) BLi²ýR¶ÍÜ[ ÛÍÁ[µy −dsV ®ªs[V©«sª«sWª«sVÌÁ (»R½ÖýÁ r¡µR¶LRiVÌÁ) BLi²ýR¶ÍÜ[ ÛÍÁ[µy −dsV zms©«sõª«sVøÌÁ (»R½ÖýÁ 1. ¿RÁW²R¶Li²T¶, 33:59.
 20. 20. 24. xqsWLRi£¤¦¦¦ @©±s-©«sWL`i ˳ØgRiLi: 18 793 r¡µR¶Lkiª«sVßáVÌÁ) BLi²ýR¶ÍÜ[ ÛÍÁ[µy −dsV Aµ³k¶©«sLiÍÜ[ »yÎÏÁxmso ¿Áª«soÌÁV D©«sõªyLji BLi²ýR¶ÍÜ[ ÛÍÁ[µy −dsV }qsõz¤¦¦¦»R½VÌÁ BLi²ýR¶ÍÜ[ ¼½LiÛÉÁ[! −dsVLRiV @LiµR¶Lji»][ NRPÖÁzqs ¼½©yõ ÛÍÁ[µy ®ªs[LRiVgS ¼½©yõ NRPW²y −dsV|ms ¡ ¬sLiµR¶ÛÍÁ[µR¶V. @LiVV¾»½[ −dsVLRiV BLi²ýR¶ÍÜ[¬sNTP ¥ ¤ £¢ úxms®ªs[bPLiÀÁ©«sxmso²R¶V, −dsVLRiV INRPLjiN]NRPLRiV xqsÍØLi ¿Á[xqsVN][ªyÖÁ. Bµj¶ @ÍýØ£¤¦¦¦ ª© ¨§¦ »R½LRixmnsQo©«sVLi²T¶ ¬sLñRiLiVVLi¿RÁÊÁ²T¶©«s µk¶ª«s©«s, aRPV˳ÏÁúxmsµR¶®ªsV©«sµj¶ ®ªs[VÛÍÁ©«sµj¶. C −sµ³R¶LigS ²±° ® ¬« @ÍýØ£¤¦¦¦c −dsVLRiV @LóRiLi ¿Á[xqsVNRPVLiÉØLRi¬sc ¸¶ ´ ³ »R½©«s AÇìÁÌÁ©«sV −dsVNRPV −saRPµk¶NRPLjixqsVò©yõ²R¶V. ¼ »º¹ À¿¾½ 62. @ÍýØ£¤¦¦¦©«sV A¸R¶V©«s úxmsª«sNRPò©«sV ÃÂÁ x¤¦¦¦XµR¶¸R¶VxmspLRi*NRPLigS −saRP*zqsLiÀÁ©«s ªylLi[ ¬sÇÁ®ªsV©«s −saS*xqsVÌÁV ª«sVLji¸R¶VV ªyLRiV EDCB A G®µ¶©y ryª«sVWz¤¦¦¦NRP NSLRiùLi ¬s−sV»R½òLi KJ IHGF @»R½¬s(®µ¶ª«súxmsª«sNRPò)»][ D©«sõxmsöV²R¶V, @»R½¬s @©«sVª«sV¼½ ÛÍÁ[¬s®µ¶[ R QPO NML ®ªs×ÁþF¡NRPW²R¶µR¶V. ¬saRPè¸R¶VLigS, Fsª«slLi¾»½[ ¬ds»][ (J ª«sVV'x¤¦¦¦ª«sVøµ`¶)! @©«sVª«sV¼½ VU TS @²R¶VgRiV»yL][ @ÍØLiÉÓÁ ªylLi[ ªyxqsòª«sLigS! @ÍýØ£¤¦¦¦©«sV ª«sVLji¸R¶VV A¸R¶V©«s úxmsª«sNRPò©«sV [ ZYXW −saRP*zqsLiÀÁ©«s ªyLRiV. NRP©«sVNRP ªyLRiV »R½ª«sV ^] G xms¬s N]LRiZNP©y @©«sVª«sV¼½ @²T¶gji¾»½[, ªyLjiÍÜ[ ¬dsª«so N][Lji©«s ªyLjiNTP ba `_ @©«sVª«sV¼½¬sª«so*. ª«sVLji¸R¶VV ªyLji¬s ORPQ−sVLi¿RÁª«sV¬s @ÍýØ£¤¦¦¦©«sV úFyLójiLi¿RÁV. hg fe d c ¬saRPè¸R¶VLigS, @ÍýØ£¤¦¦¦ ORPQª«sWbdPÌÁV²R¶V, @FyLRi NRPLRiVßØúxmsµy»R½. kji
 21. 21. 24. xqsWLRi£¤¦¦¦ @©±s-©«sWL`i ˳ØgRiLi: 18 794 63. (J −saS*xqsVÍØLS!) xqsLi®µ¶[aRPx¤¦¦¦LRiV¬s zmsÌÁVxmso©«sV −dsVLRiV, −dsVÍÜ[ onml INRPLji©¯NRPLRiV zmsÌÁV¿RÁVNRPV®©s[ zmsÌÁVxmsogS r qp ˳Ø−sLi¿RÁNRPLi²T¶. −dsVÍÜ[ INRPLji ¿yÈÁV©«s INRPLRiV µyNRPVäLiÈÁW ®ªsVÌýÁgS ÇØLjiF¡¹¸¶[V xw vu ts ªyLji gRiVLjiLiÀÁ @ÍýØ£¤¦¦¦NRPV ËØgS ¾»½ÌÁVxqsV.1 ®µ¶ª«súxmsª«sNRPò AÇìÁ©«sV |{zy DÌýÁLizmnsVLi¿Á[ ªyLRiV, »yª«sVV G®µ¶©y AxmsµR¶ÍÜ[ ÀÁNRPVäNRPV F¡»ylLi[®ªsW©«s¬ds ÛÍÁ[µy ~} Ëص³yNRPLRi®ªsV©«s bPORPQNRPV gRiVLji¿Á[¸R¶V ÊÁ²R¶»ylLi[®ªsW©«s¬s ˳ÏÁ¸R¶Vxms²yÖÁ. 64. −s©«sLi²T¶! ¬saRPè¸R¶VLigS ANSaSÌÁÍÜ[ ª«sVLji¸R¶VV ˳ÏÁW−sVÍÜ[ ©«sV©«sõ xqsª«sVxqsòª«sVW @ÍýØ£¤¦¦¦®µ¶[! −dsV zqós¼½ A¸R¶V©«sNRPV ËØgS ¾»½ÌÁVxqsV ª«sVLji¸R¶VV @LiµR¶LRiW A¸R¶V©«s ª«sµôR¶NRPV ª«sVLRiÖÁLixmsÊÁ²T¶©«s L][ÇÁÙ, ªyLRiV ¿Á[zqsª«sÀÁè©«s NRPLRiøÌÁ¬dsõ A¸R¶V©«s ªyLjiNTP ¾»½ÖÁ¸R¶VÛÇÁ[ryò²R¶V. ª«sVLji¸R¶VV @ÍýØ£¤¦¦¦NRPV úxms¼½ µy¬s¬s gRiVLjiLiÀÁ xmspLjiò ÇìØ©«sª«sVVLiµj¶. £¢¡ (7/8) ***** 1. ª«sVV©yzmsÅÁVÌÁV ®µ¶ª«súxmsª«sNRP»][ xqsª«sWÍÜ[¿Á©«sÌÁV ÇÁLjilgi[ÈÁxmsöV²R¶V ®ªsVÌýÁgS ÇØLRiVNRPV®©s[ªyLRiV. n ò R

×