Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

028 al-qasas

459 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

028 al-qasas

 1. 1. 28. xqsWLRi£¤¦¦¦ @ÍÞ-ÅÁ'xqs'£qs ˳ØgRiLi: 20 864 28. xqsWLRi£¤¦¦¦ @ÍÞ-ÅÁ'xqs'£qs @ÍÞcÅÁ'xqs'£qs: NRP´R¶ÌÁV, ª«sX»yòLi»yÌÁV. C }msLRiV 25ª«s A¸R¶V»`½ÍÜ[ DLiµj¶. C xqsWLRi£¤¦¦¦ÍÜ[ ¿yÍØ ª«sVÈíÁVNRPV ª«sVWry ('@.xqs.) gS´R¶ DLiµj¶. Bµj¶ ÀÁª«sLji ª«sVNSä NSÌÁxmso xqsWLS£¤¦¦¦ÌÁÍÜ[ INRPÉÓÁ. Bµj¶ xqsWLRi£¤¦¦¦ @ÍÞcB"úry(17)NRPV ª«sVVLiµR¶V @ª«s»R½LjiLixmsÛÇÁ[¸¶VÊÁ²T¶Liµj¶. A¸R¶V»`½ 85 ®µ¶ª«súxmsª«sNRPò ('xqs'@xqs) ¹¸¶VVNRPä úxmsróy©«s R xqsª«sV¸R¶VLiÍÜ[ ÇÁÙ£¤¦¦¦FyÍÜ[ @ª«s»R½LRiLjiLixmsÛÇÁ[¸¶VÊÁ²T¶Liµj¶. @ÍýØ£¤¦¦¦ (xqsV.»y.) »R½xmsö ª«sVL]NRP R ALSµ³¶ù¬ds¸R¶VV²R¶V ÛÍÁ[²¶V. A ¬s»R½Vù²R¶V, @Íýؤ¦¦¦ (xqsV.»y.) »R½xmsö úxms¼½µk¶ R R £ ©«sbPLixms©«sV©«sõµj¶. BLiµR¶VÍÜ[ 88 A¸R¶V»R½VÌÁV©yõLiVV. @©«sLi»R½ NRPLRiVßت«sV¸R¶VV²R¶V @FyLRi NRPLRiVßØúxmsµy»R½ CBA @LiVV©«s @ÍýØ£¤¦¦¦ }msLRiV»][ 1. '»R½c{qs©±sc−dsVª±sV. 2. B−s xqsöxtísQ®ªsV©«s úgRiLi´R¶ xqsW¿RÁ©«s (A¸R¶V»`½)ÌÁV.1 3. −saRP*zqsLi¿Á[ úxmsÇÁÌÁ N]LRiNRPV, ®ªs[Vª«sVV ª«sVWry ª«sVLji¸R¶VV zmnsL`i'K©±sÌÁ ¹¸¶VVNRPä ¬sÇÁ ª«sX»yòLi»y¬sõ ¬dsNRPV −s¬szmsxqsVò©yõª«sVV. 4. ¬saRPè¸R¶VLigS, zmnsL`i'K©±s ˳ÏÁW−sV −dsVµR¶ £¢¡ @x¤¦¦¦LiNSLRiLi»][ úxmsª«sLjiòxqsWò DLi®²¶[ªy²R¶V. ª«sVLji¸R¶VV @LiµR¶VÍÜ[¬s úxmsÇÁÌÁ©«sV ª«sLæSÌÁVgS §¦¥¤ −s˳ÏÁÑÁLiÀÁ, ªyLjiÍÜ[¬s INRP¾»½gRi ªyLji¬s ¬ds¿RÁxmsLRiÀÁ ªyLji xmsoú»R½VÌÁ©«sV ª«sµ³j¶xqsWò «ª©¨ 2 DLi®²¶[ªy²R¶V ª«sVLji¸R¶VV ªyLji {qsòQûÌÁ©«sV úÊÁ»R½VNRP¬s¿Á[èªy²R¶V. ¬saRPè¸R¶VLigS, @»R½²R¶V ² ±° ®¬ µ_LêRi©«sùxmsLRiVÌÁÍÜ[¬s ªy²T¶gS DLi®²¶[ªy²R¶V. ´³ 1. ¿RÁW²R¶Li²T¶, 12:1. 2. −dsLRiV BúryLiVW"ÍÞ xqsLi»R½¼½ ªyLRiV. zmsL`i'K©±s Çؼ½ ªyLRiV −dsLji¬s ËجsxqsÌÁVgS ¿Á[zqs n z¤¦¦¦LizqsLi¿Á[ ªyLRiV.
 2. 2. 28. xqsWLRi£¤¦¦¦ @ÍÞ-ÅÁ'xqs'£qs ˳ØgRiLi: 20 865 5. ª«sVLji¸R¶VV ˳ÁW−sV −dsVµR¶ @ßáÀÁ®ªs[¸¶V Ï R º¹¸¶ ÊÁ²T¶©«s ªyLji¬s NRP¬sNRPLjiLi¿yÌÁ¬s ª«sVLji¸R¶VV ªyLji¬s ©y¸R¶VNRPVÌÁVgS ¿Á[¸¶WÌÁ¬s ª«sVLji¸R¶VV ªyLji¬s ¾½¼ » R ªyLRixqsVÌÁVgS ¿Á[¸¶WÌÁ¬s ®ªs[Vª«sVV N][LSª«sVV.1 R ÂÁÀ¿ 6. ª«sVLji¸R¶VV (BúryLiVW"ÍÞ xqsLi»R½¼½) ªyLjiNTP ˳ÏÁW−sVÍÜ[ @µ³j¶NSLRiLi IxqsLigSÌÁ¬ds2 EDCBA 3 ª«sVLji¸R¶VV zmnsL`i'K©±s, ¥¦¦¦ª«sW©±s ª«sVLji¸R¶VV ªyLji |qs¬sNRPVÌÁNRPV c ®µ¶[¬s¬s gRiVLjiLi¿Á¾»½[ I HGF (zmnsL`i'K©±s Çؼ½) ªyLRiV ˳Á¸R¶Vxms²R¶V»R½W Ï MLKJ DLi®²¶[ªyL][4 c @®µ¶[ ªyLjiNTP ¿RÁWFyÌÁ¬s! 7. ®ªs[Vª«sVV ª«sVWry »R½ÖýÁ ª«sV©«sxqsV=ÍÜ[ TSR Q P ON BÍØ5 xqsWÀÁLi¿yª«sVV: ""¬dsª«so @»R½¬sNTP (ª«sVWryNRPV) FyÌÁV BxqsWòDLi²R¶V. NS¬s ZYXWVU @»R½¬sNTP úxmsª«sWµR¶ª«sVV©«sõµR¶¬s, ¬dsª«so ˳Ø−s}qsò ba ` _^ ] [ @»R½¬s¬s ©«sµj¶ÍÜ[ −s²T¶ÀÁ|msÈíÁV.6 ª«sVLji¸R¶VV ¬dsª«so ˳Á¸R¶Vxms²R¶NRPV Ï ª«sVLji¸R¶VV µR¶VMÐÁLi¿RÁNRPV, fedc ¬saRPè¸R¶VLigS ®ªs[Vª«sVV @»R½¬s¬s ¬ds ª«sµôR¶NRPV ¼½Ljigji ¿Á[LiVè»yª«sVV. ª«sVLji¸R¶VV @»R½¬s¬s jihg R (ª«sW) xqsLi®µ¶[aPR x¤¦¦¦LRiVÌÁÍÜ[ INRP¬sgS ¿Á[ryòª«sVV!'' 7 p o nmlk 8. »R½LRiVªy»R½ zmsL`i'K©±s NRPVÈÁVLiÊÁLiªyLRiV c n »R½ª«sVNRPV aRPú»R½V®ªs, µR¶VMÅÁNSLRißáV²R¶ª«sÉجsNTP c srq @»R½¬s¬s Fs»R½VòNPR V©yõLRiV. ¬saRPè¸R¶VLigS zmsL`i'K©±s, n ¥¦¦ ªsW©±s ª«sVLji¸R¶VV ªyLji|qs¬sNRPVÌÁV FyzmsxtsvÌÁV! « î ut 1. ¿RÁW²R¶Li²T¶, 7:137. 2. BNRPä²R¶ @'LôiV©±s, ˳ÁW−sV @LiÛÉÁ[ NRP©y©±s (uyª±sV). R Ï 3. ¥¦¦¦ª«sW©±s, zmnsL`i'K©±s ¹¸¶VVNRPä ª«sVVÅÁù ©y¸R¶VNRPV²R¶V. ¿RÁW²R¶Li²T¶, 40:36c37. 4. @LiÛÉÁ[, BúryLiVW"ÍÞ xqsLi»R½¼½ªyLji µy*LS »R½ª«sV ©yaRP©«sLi NSª«s¿RÁ让s[ G ˳Á¸R¶VLiª«sÌýÁ® ©s¾»½[ Ï zmsL`i'K©±s Çؼ½ ªyLRiV BúryLiVW"ÍÞ xqsLi»R½¼½ªyLji ª«sVgRi xqsLi»y©y¬sõ x¤¦¦¦»R½ù ¿Á[xqsWò n DLi®²¶[ªyL][ c µy¬s®©s[ ªyLjiNTP xqs»R½ùLi ¿Á[zqs ¿RÁWxmsÉجsNTP. 5. ª«s'{¤¦¦¦: @LiÛÉÁ[ BNRPä²R¶ A®ªsV ª«sV©«sxqsV=ÍÜ[ AÍÜ[¿Á©«s xmsoÉíÁLi¿RÁ²R¶Li. R Ó 6. ¿RÁW²R¶Li²T¶, 20:39. 7. @LiÛÉÁ[ zmsL`i'K©±s ˳ØLRiù. BLiNS ¿RÁW²R¶Li²T¶, 66:11. n
 3. 3. 28. xqsWLRi£¤¦¦¦ @ÍÞ-ÅÁ'xqs'£qs ˳ØgRiLi: 20 866 9. ª«sVLji¸R¶VV zmnsL`i'K©±s ˳ØLRiù (@»R½¬s»][) BÍØ @©«sõµj¶: ""B»R½©«sV ¬dsNRPW ª«sVLji¸R¶VV zyxwv ©yNRPW NRPLiÉÓÁ¿RÁÌÁVª«s! B»R½¬s¬s ¿RÁLixmsNRPV, ~ }|{ ÊÁx¤¦¦¦§aS B»R½²R¶V ª«sV©«sNRPV Dxms¹¸¶WgRiNSLji NSª«s¿RÁVè! ÛÍÁ[µy ª«sV©«sLi B»R½¬s¬s NRPVª«sWLRiV¬sgS ¿Á[xqsVN][ª«s¿RÁVè!''1 NS¬s ªyLRiV (ªyxqsòªy¬sõ) ¾»½ÌÁVxqsVN][ÛÍÁ[NRP F¡¸R¶WLRiV. 10. ª«sVLji¸R¶VV ª«sVWry »R½ÖýÁ x¤¦¦¦XµR¶¸R¶VLi »R½ÌýÁ²T¶ÖýÁF¡LiVVLiµj¶. A®ªsV −saRP*zqsLiÀÁ©«s ªyLjiÍÜ[ DLi²R¶ÉجsNTP ®ªs[Vª«sVV, A®ªsV x¤¦¦¦XµR¶¸R¶W¬sõ µR¶X²³R¶xmsLRiÀÁ DLi²R¶NRPF¡¾»½[, A®ªsV @»R½¬s¬s (ª«sVWry©«sV) gRiVLjiLiÀÁ @Li»y ÊÁÈíÁÊÁ¸R¶VÌÁV ¿Á[zqs DLi®²¶[µj¶. 2 11. A®ªsV, @»R½¬s (ª«sVWry) r¡µR¶Lji»][ ¢¡ @©«sõµj¶: ""@»R½¬ss®ªsLiÈÁ®ªsÎÏÁ§þ.'' NSª«so©«s A®ªsV µR¶WLRiLi©«sVLi²T¶¹¸¶[V @»R½¬s¬s ¨§¦¥¤ £ gRiª«sV¬sLi¿RÁrygjiLiµj¶. NS¬ds, ªyLRiµj¶ úgRiz¤¦¦¦Li¿RÁÛÍÁ[NRP F¡¸R¶WLRiV. (1/4) © 12. * ª«sVLji¸R¶VV ®ªs[Vª«sVV @»R½¬s¬s ®¬« ª (B»R½LRiVÌÁ) FyÌÁV ú»ygRiNRPVLi²y ®ªsVVµR¶ÈÁ®©s[ ¬s}tsQµ³j¶LiÀÁ D©yõª«sVV. (@»R½¬s r¡µR¶Lji) ´ ³²±° ªyLji»][ @©«sõµj¶: ""−dsV N]LRiNRPV @»R½¬s¬s, (FyÖÁÀÁè) F¡ztsQLi¿RÁgRiÌÁ INRP NRPVÈÁVLiÊÁLi »º¹ ¸¶ ªyLji¬s ®©s[©«sV −dsVNRPV ¿RÁWxms©y? ª«sVLji¸R¶VV ªyLRiV @»R½¬s¬s ª«sVLiÀÁgS ¿RÁWxqsVN]®©s[ªylLi ½¼ DLiÉØLRiV.'' 1. ªyLjiNTP xqsLi»y©«sLi ÛÍÁ[©sLiµR¶VNRPV A®ªsV @»R½¬s¬s ('@.xqs.) NRPVª«sWLRiV¬sgS ¿Á[xqsVN][µ¶ÌÁÀÁLiµj¶. « R 2. ª«sVWry ('@.xqs.) r¡µR¶Lkiª«sVßÓá }msLRiV ª«sVLRiùª±sV ÕÁ®©sò 'Búª«sW©±s ª«sVLji¸R¶VV 'Cry ('@.xqs.) »R½ÖýÁ}msLRiV NRPW²y ª«sVLRiùª±sV ÕÁ®©sò 'Búª«sW©±s.
 4. 4. 28. xqsWLRi£¤¦¦¦ @ÍÞ-ÅÁ'xqs'£qs ˳ØgRiLi: 20 867 13. C −sµ³R¶LigS ®ªs[Vª«sVV @»R½¬s¬s  ÁÀ ¿¾ (ª«sVWry©«sV) c @»R½¬s »R½ÖýÁ NRPÎÏÁ§þ ¿RÁÌýÁÊÁ²R¶ÉجsNTP, A®ªsV µR¶VMÐÁLi¿RÁNRPVLi²y ÆÅ Äà DLi²R¶ÉجsNTP ª«sVLji¸R¶VV @ÍýØ£¤¦¦¦ ªygôS©«sLi xqs»R½ùQ®ªsV©«sµR¶¬s A®ªsV ¾»½ÌÁVxqsVN][ªsÉجsNTP c « ¼½Ljigji A®ªsVª«sµô¶NRPV ¿Á[LS誫sVV. NS¬s R ªyxqsòªy¬sNTP ¿yÍت«sVLiµj¶NTP Bµj¶ ¾»½ÖÁ¸R¶VµR¶V. 14. ª«sVLji¸R¶VV @»R½©«sV (ª«sVWry) ¸R¶VVNRPª«s¸R¶VxqsV=NRPV ¿Á[Li xmsLjixmspLñiV²R¶V ò j R EDCBA @LiVV©«sxmsöV²R¶V, ®ªs[Vª«sVV @»R½¬sNTP −s®ªs[NS¬sõ ª«sVLji¸R¶VV ÇìØ©y¬sõ úxmsryµj¶Li¿yª«sVV. JI HGF ª«sVLji¸R¶VV C −sµ³¶LigS, ®ªs[Vª«sVV xqsÇêÁ©«sVÌÁNRPV R LK úxms¼½xmsÍجsõ BxqsWò DLiÉت«sVV.1 n 15. ª«sVLji¸R¶VV (INRP L][ÇÁÙ) ©«sgRiLRiªyxqsVÌÁV QPONM Gª«sVLRiVFyÈÁVÍÜ[ D©«sõxmsöV²R¶V @»R½©«sV ©«sgRiLRiLiÍÜ[NPT úxms®ªs[bPLi¿y²R¶V. @»R½©«sV @NRPä²R¶ VUT SR Bµô¶LRiV ª«sùNRPVòÌÁV F¡ÉýزR¶VN][ªs²R¶Li ¿RÁWaS²R¶V; R « ªyLjiÍÜ[ INRP²R¶V @»R½¬s Çؼ½NTP ¿ÁLiµj¶©«sªy²R¶V, [ZYXW ª«sVL]NRP²R¶V −sL][µ¶ Çؼ½NTP ¿ÁLiµj¶©«sªy²R¶V. ³j @»R½¬s Çؼ½NTP ¿ÁLiµj¶©«sªy²R¶V, −sL][µ¶Çؼ½ ³j a`_ ^] ªy¬sNTP ª«sù¼½lLi[NPR LigS xqs¥¦¦¦¸R¶Vxms²R¶ª«sV¬s @»R½¬s¬s (ª«sVWry©«sV) @LóiLi¿y²R¶V. ª«sVWry gfedcb j @»R½¬s¬s INRP gRiVµô¶V gRiVµôy²R¶V. @µj¶ @»R½¬s¬s o nml kji h R @Li»R½®ªsVVLiµj¶LiÀÁLiµj¶. (@xmsöV²R¶V) @»R½©«sV (ª«sVWry) @©yõ²R¶V: ""Bµj¶ |tsQ'»y©±s xms®©s[! v utsr qp ¬saRPè¸R¶VLigS, @»R½²R¶V aRPú»R½Vª«so ª«sVLji¸R¶VV xqsöxtsQLigS µyLji »R½zmsöLi¿Á[ªy²R¶V.''2 í 1. ¿RÁW²R¶Li²T¶, 12:22. 2. ®µ¶ª«súxmsª«sNRPò úxmsª«s¿RÁ©«sLi: "¾»½gRiÌÁN]LRiNRPV, ¾»½gRiÌÁ}msLRiÈÁ NRPXztsQ¿Á[}qsªy²R¶W ª«sVLji¸R¶VV ¾»½gRiÌÁN]LRiNRPV F¡LS®²¶[ªy²R¶W ª«sVLji¸R¶VV ¾»½gRiÌÁN]LRiNRPV ª«sVLRißÓáLi¿Á[ªy²R¶W ª«sWÍÜ[¬sªy²R¶VNS²R¶V!' (@ÊÁW µyª«spµ`¶ c'ÇÁÙÛËÁL`i BÛËÁõ ª«sVV»`½'Bª±sV c NRP´R¶©«sLi Aµ³yLRiLigS) µk¶¬s ˳ت«sLi @²R¶VgRigS @»R½©«sV ('xqs'@xqs) @©yõLRiV: "@©yù¸R¶V −sxtsQ¸¶VLiÍÜ[ »R½ª«sV ªyLjiNTP xqs¥¦¦¦¸R¶Vxms²R¶ÈÁLi.' R
 5. 5. 28. xqsWLRi£¤¦¦¦ @ÍÞ-ÅÁ'xqs'£qs ˳ØgRiLi: 20 868 16. (ª«sVWry) BÍØ úFyLójiLi¿y²R¶V: ""J ©y úxms˳ÏÁW! ©yNRPV ®©s[©«sV @©yù¸R¶VLi |{z yxw ¿Á[xqsVNRPV©yõ©«sV. NSª«so©«s ©«s©«sVõ ORPQ−sVLi¿RÁV!'' (@ÍýØ£¤¦¦¦) @»R½¬s¬s ORPQ−sVLi¿y²R¶V. ~} ¬saRPè¸R¶VLigS A¸R¶V©«s ORPQª«sWbdPÌÁV²R¶V, @FyLRiNRPLRiVßØúxmsµy»R½.1 17. (ª«sVWry) @©yõ²R¶V: ""J ©y úxms˳ÏÁW! ¬dsª«so ©yNRPV ª«sVx¤¦Ü[xmsNSLRiLi ¿Á[aSª«so. NSª«so©«s ®©s[©«sV BNRP Fs©«sõÉÓÁNUP ®©s[LRixqsVòÌÁNRPV xqs¥¦¦¦¸R¶Vxms²R¶©«sV!'' 18. ª«sVLRiVxqsÉÓÁ L][ÇÁÙ DµR¶¸R¶VLi @»R½©«sV (ª«sVWry) ˳ÏÁ¸R¶Vxms²R¶V»R½W @¼½ ÇØúgRi»R½ògS (BÈÁW @ÈÁW ¿RÁWxqsWò) ©«sgRiLRiLiÍÜ[NPT ®ªsÎØþ²R¶V. @xmsöV²R¶V @NRPryø»R½VògS @Li»R½NRPV ª«sVVLiµR¶V L][ÇÁÙ, @»R½¬s¬s xqs¥¦¦¦¸R¶W¬sNTP zmsÖÁÀÁ©«sªy®²¶[, ª«sV×dÁþ xqs¥¦¦¦¸R¶W¬sZNP @LRiª«srygS²R¶V. ª«sVWry ªy¬s»][ @©yõ²R¶V: ¢¡ ""¬saRPè¸R¶VLigS ¬dsª«so xqsöxtís®ªsV©«s »R½xmsöVµyLjiNTP ÍØlgi[ªy²R¶ª«so!''2 ©¨§¦¥¤£ 19. A »R½LRiVªy»R½ @»R½©«sV »R½ª«sV BµôR¶LjiNTP −sL][µ³j¶ @LiVV©«s ªy¬s¬s gRiÉíÓÁgS xmsÈíÁVN][ËÜ[gS, ° ®¬«ª @»R½²R¶V @Lji¿y²R¶V: ""J ª«sVWry! G−dsV? ¬dsª«so ¬s©«sõ INRPª«sùQQNTP¬s ¿RÁLizms©«sÈýÁV ¸¶ ò ´³ ²± ©«s©«sVõNRPW²y ¿RÁLixmsµR¶ÌÁ¿RÁVNRPV©yõªy? ¬dsª«so C ®µ¶[aRPLiÍÜ[ úNRPWLRiV¬sgS ª«sWLji ¿¾½¼» º¹ DLi²R¶µR¶ÌÁV¿RÁVNRPV©yõªy? xqsµR¶*QQLRiò©«sV¬sgS ÆÅÄÃÂÁÀ DLi²R¶µR¶ÌÁV¿RÁVN][ÛÍÁ[µy?'' 1. D®µ¶a[ RPùxmspLRi*NRPLigS ¿RÁLixmsNRPV©yõ, INRP ª«sW©«sª«so¬s x¤¦¦¦»R½ùÇÁLjigjiLiµj¶. µy¬sNTP ª«sVWry ô ('@.xqs.) xmsaSè»yòxmsxms²T¶ ORPQª«sWxmsßá ®ªs[²¶VNRPVLiÛÉÁ[, @ÍýØ£¤¦¦¦ (xqsV.»y.) @»R½¬s¬s ORPQ−sVLi¿y²R¶V. R 2. BÛËÁõ '@ËØ÷£qs ª«sVLji¸R¶VV ª«sVVÆؼ½ÍÞ(LRi'µj¶.'@©>sVª±sV)ÌÁ NRP´R¶©«sLi úxmsNSLRiLi A BúryLiVW"ÍÞ « ª«sLibdP¸R¶VV²R¶V xqs»R½ù¼½LRiryäLji.
 6. 6. 28. xqsWLRi£¤¦¦¦ @ÍÞ-ÅÁ'xqs'£qs ˳ØgRiLi: 20 869 20. ª«sVLji¸R¶VV INRP ª«sùQQNPòT ©«sgRiLRixmso INRP ®ªsxmso©«sVLi²T¶ xmsLjilgi»R½VòNPR VLiÈÁW ª«sÀÁè BÍØ @©yõ²R¶V: ""J ª«sVWry! ©y¸R¶VNRPVÌÁLiµR¶LRiW NRPÖÁzqs ¬s©«sVõ x¤¦¦¦»½ù¿Á[¸¶WÌÁ¬s xqsLiúxmsµj¶LixmsoÌÁV R R ¿Á[xqsVò©yõLRiV. NSª«so©«s ¬dsª«so ®ªs×ÁþF¡, ®©s[©sV « ¬saRPè¸R¶VLigS ¬ds úZaP[¹¸¶WÕ³ÁÍØztsQ¬s!'' 21. @xmsöV²R¶»R½©«sV ˳ÏÁ¸R¶Vxms²R¶V»R½W, @¼½ ÇØúgRi»R½ògS @NRPä²T¶©«sVLi²T¶ ÊÁ¸R¶VÌÁV®µ¶[LS²R¶V. @»R½©«sV BÍØ úFyLójiLi¿y²R¶V: ""J ©y úxms˳ÏÁW! ©«s©«sVõ µR¶VLSøLæRiVÌÁ©«sVLi²T¶ NSFy²R¶V!'' 22. A »R½LRiVªy»R½ @»R½©«sV ª«sVµ`¶¸R¶V©±s ®ªsxmsoNRPV ÊÁ¸R¶VÌÁV®µ¶[LiV»R½W, BÍØ @©«sV R FEDCBA NRPV©yõ²R¶V: ""ÊÁx¤¦¦¦§aS, ©y úxms˳ÁVª«so ©yNRPV Ï xqslLi©«sª«sWLæiLi ®ªsxmso©«sNRPV ª«sWLæiµR¶LRi+NRP»R½*Li LKJIHG R R ¿Á[xqsVò©yõ²R¶V!''1 23. BNRP @»R½©«sV ª«sVµ`¶¸R¶V©± ÍÜ[¬s INRP RQPONM ËØ−s ª«sµô¶NRPV ¿Á[LiVNRPV©«sõxmsöV²R¶V; @NRPä²R¶ R R ¿yÍØ ª«sVLiµj¶ úxmsÇÁÌÁV, »R½ª«sV »R½ª«sV V U TS xmsaRPVª«soÌÁNRPV ¬dsLRiV ú»ygjiLi¿RÁÉجsõ ª«sVLji¸R¶VV ªyLjiNTP µR¶WLRiLigS INRP úxmsNRPä©«s Bµô¶LRiV {qsòQûÌÁV R ZYXW »R½ª«sV xmsaRPVª«soÌÁ©«sV Axmso»R½W DLi²R¶Éجsõ ba `_^] [ ¿RÁWaS²R¶V. (ª«sVWry) A {qsòQûÌÁ©«sV @²T¶gS²R¶V: ""−dsVLjiµôR¶Lji ÀÁNRPVä G−sVÉÓÁ?'' ªyLjiµôR¶LRi©yõLRiV: h gfedc ""C xmsaRPVª«soÌÁ NSxmsLRiVÌÁLi»y F¡¹¸¶[Vª«sLRiNRPV ®ªs[Vª«sVV (ª«sW xmsaRPVª«soÌÁNRPV) ¬dsLRiV ú»yxmsÛÍÁ[ªsVV. « kji ª«sVLji¸R¶VV ª«sW »R½Liú²T¶ ¿yÍت«sXµ³ôðR¶V²R¶V.'' 1. ª«sVµ`¶¸R¶V©±s @NRPä²R¶ ¬sª«szqsLi¿Á[ úxmsÇÁÌÁ ¾»½gRi}msLRiV. ªyLRiV @®ªsWlLiÉÞ (Amorite) ¾»½gRiNRPV ¿ÁLiµj¶©«s '@LRiÊÁV÷ÌÁV. ¸R¶VWµR¶VÌÁ xqsLi»R½¼½»][ ªyLjiNTP µR¶gæiLji xqsLiÊÁLiµ³¶Li DLi®²¶©«sV. R R ¿RÁW²R¶Li²T¶, 7:85. BúËØ{¤¦¦¦ª±sV ('@.xqs.) NRPVª«sWLRiV®²¶©«s Br>yÆÞ ('@.xqs.) ¹¸¶VVNRPä NRPVª«sWLRiV²R¶gRiV ¸R¶V'@ÅÁWËÞ ('@.xqs.), ª«sVL]NRP }msLRiV BúryLiVW"ÍÞ. A }msLRiV»][®©s[ zmsÌÁVª«sÊÁ®²¶[ @»R½¬s xms®©sõLi²R¶Vª«sVLiµj¶ NRPVª«sWLRiVÌÁ xqsLi»R½¼½ ªylLi[ BúryLiVW"ÍÞ xqsLi»R½¼½ªyLRiV (ÊÁ¬dscBúryLiVW"ÍÞ).
 7. 7. 28. xqsWLRi£¤¦¦¦ @ÍÞ-ÅÁ'xqs'£qs ˳ØgRiLi: 20 870 24. @xmsöV²R¶V @»R½©«sV ªyLjiµôR¶Lji q ponml xmsaRPVª«soÌÁNRPV ¬dsLRiV ú»yFy²R¶V. »R½LRiVªy»R½ ¬ds²R¶ÍÜ[NTP F¡LiVV BÍØ úFyLójiLi¿y²R¶V: ""J ©y x wv u ts r úxms˳ÏÁW! ¬dsª«so ©y|ms G ®ªs[VÌÁV©«sV @ª«s»R½LjiLixmsÛÇÁ[zqs©y, ®©s[©«sV µy¬s Aª«saRPùNRP»R½ {z y gRiÌÁªy²R¶®©s[!'' ~ }| 25. »R½LRiVªy»R½ A BµôR¶LjiÍÜ[ INS®ªsV zqsgæRiVxms²R¶V»R½W ®ªsVÌýÁgS @»R½¬s ª«sµôR¶NRPV ª«sÀÁè BÍØ @©«sõµj¶: ""ªyxqsòªy¬sNTP, ©y »R½Liú²T¶ c ¬dsª«so ª«sW N]LRiNRPV (ª«sW xmsaRPVª«soÌÁNRPV) ¬dsLRiV ú»yzmsLiÀÁ©«sLiµR¶VNRPV c úxms¼½xmnsÌÁ−sVª«s*ÉجsNTP, ¬s©«sVõ zmsÌÁVxxqsVò©yõ²R¶V.''1 @»R½©«sV, @»R½¬s ª«sµôR¶NRPVF¡LiVV »R½©«s ª«sX»yòLi»y¬sõ −s¬szmsLi¿y²R¶V. @xmsöV²R¶»R½©«sV @©yõ²R¶V: ""¬dsª«so G ª«sWú»R½Li ˳ÏÁ¸R¶Vxms²R¶NRPV. ¬dsª«so µR¶VLSøLæRi úxmsÇÁÌÁ©«sVLi²T¶ −sª«sVVNTPò F~Liµyª«so.'' 26. ªyLjiµôR¶LjiÍÜ[ INS®ªsV BÍØ @©«sõµj¶: ""©y©yõ! B»R½¬s¬s xms¬sN]LRiNRPV |msÈíÁVN][. ¬saRPè¸R¶VLigS, BÍØLiÉÓÁ ÊÁÌÁª«sLi»R½V¬s £¢¡ ª«sVLji¸R¶VV ©«sª«sVøµR¶gji©«s ªy¬s¬s xms¬sN]LRiNRPV ¥¤ |msÈíÁVN][ª«sÈÁLi FsLi»][ ®ªs[VÛÍÁ©«sµj¶.'' 27. (ªyLji »R½Liú²T¶) @©yõ²R¶V: ""¬dsª«so ©y ¬«ª©¨§¦ ª«sµôR¶ Fs¬s−sVµj¶ xqsLiª«s»R½=LSÌÁV xms¬s¿Á[xqsWò ´³²±° ® DLi²R¶ÉجsNTP IxmsöVNRPVLiÛÉÁ[, ®©s[©«sV ©y C BµôR¶LRiV NRPVª«sWlLiòÌÁÍÜ[ INS®ªsV©«sV ¬dsNTPÀÁè »º¹¸¶ 1. A Bµô¶LRiV {qsòQûÌÁ »R½Liú²T¶ }msLRiV ÅÁVL`iA©±s }msL]ä©«sÛÍÁ[µ¶V. Bª«sWª±sV u¢NS¬s ª«sVLji¸R¶VV B»R½LRi R R ¿yÍت«sVLiµj¶ ªyùÆØù»R½ÌÁV @»R½¬s }msLRiV xtsv'HËÞ ('@.xqs.) @¬s @©yõLRiV. FsLiµR¶VNRPLiÛÉÁ[ @»R½©«sV ª«sVµ`¶¸R¶V©±s Çؼ½ ªyLji®ªsxmso©«sZNP[ úxmsª«sNRPgS xmsLixmsÊÁ²T¶ DLi²T¶Lji. NS¬s BÛËÁõcNRP{qs"L`i ò @Õ³ÁúFy¸R¶VLi ®ªs[LiVLiµj¶. @»R½©«sV @LiÉØLRiV: "xtsv'HËÞ ('@.xqs.) ª«sVLji¸R¶VV ª«sVWry ('@.xqs.) R NSÍØÌÁÍÜ[ ¿yÌÁ gRi²R¶Vª«so DLiµj¶. NSÊÁÉíÓÁ B»R½©«sV xtsv'HËÞ ('@.xqs.) ¾»½gRiNRPV ¿ÁLiµj¶©«s ª«sVL]NRP ª«sùQQNPT ò NSª«s¿RÁVè.' @ÍýØx¤¦¦¦§ AÌÁª±sV.
 8. 8. 28. xqsWLRi£¤¦¦¦ @ÍÞ-ÅÁ'xqs'£qs ˳ØgRiLi: 20 871 −sªyx¤¦¦¦Li ¿Á[¸R¶Vg][LRiV»R½V©yõ©«sV.1 ¬dsª«so ÁÀ¿¾ ½¼ INRP®ªs[ÎÏÁ xmsµj¶ xqsLiª«s»R½=LSÌÁV xmspLjiò¿Á[¸R¶V µR¶ÖÁ}qsò @µj¶ ¬ds BxtísQLi! ®©s[©«sV ¬dsNRPV NRPxtísQLi ÆÅÄ Ã NRPÖÁgjiLi¿RÁµR¶ÌÁ¿RÁVN][ÛÍÁ[µR¶V. @ÍýØ£¤¦¦¦ N][Lji¾»½[, ¬dsª«so ©«s©«sVõ xqsµR¶*QQLRiò©«sV¬sgS ¿RÁWryòª«so!'' 28. (ª«sVWry) @©yõ²R¶V: ""C −sxtsQ¸R¶VLi ¬dsNRPW ª«sVLji¸R¶VV ©yNRPW ª«sVµ³R¶ù ¬saRPè¸R¶V®ªs[V! C lLiLi²R¶V gRi²R¶Vª«soÌÁÍÜ[ ®©s[©«sV ®µ¶[¬s¬s xmspLjiò¿Á[zqs©y, ©y |ms FsÍØLiÉÓÁ I¼½ò²T¶ DLi²R¶NRPW²R¶µR¶V. ª«sVLji¸R¶VV ª«sV©«s, C ª«sWÈÁÌÁNRPV @ÍýØ£¤¦¦¦¹¸¶[V ryOTPQ!'' (3/8) 29. * A »R½LRiVªy»R½ ª«sVWry »R½©«s gRi²R¶Vª«so2 xmspLjiò¿Á[zqs, »R½©«s NRPVÈÁVLiÊÁLi FEDCB A ªyLji¬s ¼d½xqsVN]¬s F¡»R½VLi²R¶gS, '»R½WL`i xmsLRi*»R½xmso µj¶NRPVäÍÜ[ INRP ª«sVLiÈÁ©«sV K JIHG ¿RÁWaS²R¶V. (@xmsöV²R¶V) »R½©«s BLiÉÓÁªyLji»][ PONML @©yõ²R¶V: ""AgRiLi²T¶! ®©s[©«sV INRP ª«sVLiÈÁ©«sV ¿RÁWaS©«sV, ÊÁx¤¦¦¦§aS! ®©s[©«sV @NRPä²T¶ U TSRQ ©«sVLi²T¶ G®µ¶©y ª«sVLiÀÁ ªyLRiò©«sV ¼d½xqsVN]¬s LSª«s¿RÁVè, ÛÍÁ[µy INRP @gjiõ N]LRi−s®©s©y! ZY X W V @xmsöV²R¶V −dsVLRiV µy¬s»][ ¿RÁÖÁ NS¿RÁVN][ª«s¿RÁVè.'' ] [ 1. ª«sV©«s ryLizmsVNRP xqsLiúxmsµy¸R¶VLiÍÜ[ A²R¶ÕÁ²ï¶ (ª«sµ³¶Vª«so) BLiÉÓÁªyLRiV »R½ª«sV ÕÁ²ï¶N]LRiNRPV ª«sLRiV¬s n R R R (|msLi²ý¶ NRPVª«sWLRiV¬s) ªyLji»][ −sªyx¤¦¦¦xqsLiÊÁLiµ³¶Li gRiVLjiLiÀÁ ®ªsVVµR¶ÈÁ ª«sWÈÁ úFyLRiLiÕ³ÁLi¿RÁÈÁLi T R @©«sVÀÁ»R½®ªsV©«s −sxtsQ¸¶VLigS ˳Ø−sryòLiV. NS¬s @Íýؤ¦¦¦ (xqsV.»y.) xtsQLi¸R¶V»`½ÍÜ[ Bµj¶ R R £ k @©«sVÀÁ»R½Li NSµR¶V. INRP®ªs[ÎÁ xqsµR¶*QQLiò©sV²R¶V, xqsVbdPÌÁV²R¶V @LiVV©«s ª«sLRiV²R¶V DLiÛÉÁ[ @»R½¬s»][ Ï R « gS¬ds, ÛÍÁ[NPR @»R½¬s NRPVÈÁVLiÊÁLiªyLji»][ gS¬ds, ª«sµ³¶Vª«so BLiÉÓÁªyLRiV ª«sWÉýزT¶¾»½[ »R½xmsöVÛÍÁ[µR¶V. R ®µ¶ª«súxmsª«sNRPò ('xqs'@xqs) ª«sVLji¸R¶VV xqs¥¦¦¦ÕdÁÌÁ (LRi'µj¶.'@©>sVª±sV)ÌÁÍÜ[ NRPW²y C A¿yLRiLi « DLi®²¶©«sV. 2. BÛËÁõ '@ËØ÷£qs (LRi'µj¶.'@.) NRP´R¶©«sLi úxmsNSLRiLi @»R½©«sV C gRi²R¶Vª«so xmsµj¶ xqsLiª«s»R½=LSÌÁV xmspLjiÂò ¿Á[aSLRiV. FsLiµR¶VNRPLiÛÉÁ[ ª«sVWry ('@.xqs.) ª«sXµô¶V®²¶©«s »R½©«s ˳ØLRiù »R½Liú²T¶NTP ðR xqs¥¦¦¦¸R¶Vxms²R¶g][LSLRiV. ¿RÁW²R¶Li²T¶, 27:7c8.
 9. 9. 28. xqsWLRi£¤¦¦¦ @ÍÞ-ÅÁ'xqs'£qs ˳ØgRiLi: 20 872 30. NS¬s @»R½©«sV µy¬s (@gjiõ) ª«sµôR¶NRPV cba`_^ 1 ¿Á[LiVNRPV©«sõxmsöV²R¶V, A ÍÜ[¸¶V NRPV²T¶®ªsxmso R R D©«sõ INRP aRPV˳ÏÁª«sLi»R½®ªsV©«s xqsÌÁª«sVVÍÜ[ D©«sõ ó hg fed INRP¿ÁÈíÁV ©«sVLi²T¶: ""J ª«sVWry! ¬saRPè¸R¶VLigS, ®©s[®©s[ @ÍýØ£¤¦¦¦©«sV! xqsLRi*ÍÜ[NSÌÁ úxms˳ÁVª«so©«sV.'' nm lkji Ï @®©s[ ª«sWÈÁÌÁV −s¬szmsLi¿yLiVV. qp o 31. (BLiNS BÍØ −s¬szmsLiÀÁLiµj¶): ""¬ds ¿Á[¼½ NRPúLRi©«sV xms²R¶®ªs[LiVV!'' @»R½©«sV (ª«sVWry) xwv utsr µy¬s¬s Fyª«sVVª«sÛÍÁ[ NRPµR¶ÌÁÈÁLi ¿RÁWzqs ®ªs©«sNTPä ª«sVLRiÖÁ xmsLRiVlgi»yò²¶V, ¼½Ljigji NRPW²y ¿RÁW²R¶ÛÍÁ[µ¶V. R R }|{z y (»R½LRiVªy»R½ BÍØ |qsÌÁ−ds¸R¶VÊÁ²T¶Liµj¶): ""J ~ ª«sVWry, ª«sVVLiµR¶VNRPVLS, ˳Á¸R¶Vxms²R¶NRPV! Ï ¬saRPè¸R¶VLigS ¬dsª«so xqsVLRiOTPQ»½LigS D©yõª«so! R 32. ""¬ds ¿Á[¼½¬s ¬ds¿RÁLiNRPÍÜ[NTP µR¶WLRiVèN][, @µj¶ FsÍØLiÉÓÁ ÍÜ[xmsLi ÛÍÁ[NRPVLi²y úxmsNSbPxqsWò ÊÁ¸R¶VÉÓÁNTP 2 ª«sxqsVòLiµj¶. ¬dsª«so ˳ÏÁ¸R¶Vxms²R¶NRPVLi²y DLi²R¶ÉجsNTP ¬ds ¿Á[¼½¬s, ¬ds úxmsNRPäNRPV @µR¶Vª«sVVN][! C lLiLi²R¶V ¬dsª«so zmnsL`iK©±s ª«sVLji¸R¶VV @»R½¬s ©y¸R¶VNRPVÌÁNRPV (¿RÁWxmsÉجsNTP) ¬ds úxms˳ÏÁVª«so úxmsryµj¶LiÀÁ©«s ¬sµR¶LRi+©y(A¸R¶V»R½V)ÌÁV. ¬saRPè¸R¶VLigS, ¢ ¡ ªyLRiV ¿yÍØ µR¶VxtísvÌÁLiVVF¡¸R¶WLRiV!'' ¥¤£ 33. (ª«sVWry) @©yõ²R¶V: ""J ©y úxms˳ÏÁW! ®©s[©«sV ªyLji ª«sV¬szts¬s INRP¬s¬s « ª© ¨§¦ ¿RÁLiFy©«sV, NSª«so©«s ªyLRiV ©«s©«sVõ ¿RÁLixmso»ylLi[®ªsW©«s¬s ˳ÏÁ¸R¶Vxms²R¶V ° ®¬ »R½V©yõ©«sV. 1. A ª«sVLiÈÁ ªyxqsòªy¬sNTP @ÍýØ£¤¦¦¦ (xqsV.»y.) µj¶ª«sùÇÜ[ù¼½. ¿RÁW²R¶Li²T¶, 19:52, 20:80. 2. ¿RÁW²R¶Li²T¶, 7:108.
 10. 10. 28. xqsWLRi£¤¦¦¦ @ÍÞ-ÅÁ'xqs'£qs ˳ØgRiLi: 20 873 34. ""ª«sVLji¸R¶VV ©y r¡µR¶LRiV²R¶V ¥¦¦¦LRiW©±s ´³²± ª«sWÉýزR¶ÈÁLiÍÜ[ ©yNRPLiÛÉÁ[ ª«sVLiÀÁ ªygôðSÉÓÁ gRiÌÁªy²R¶V.1 ©«s©«sVõ xqsª«sVLójiLi¿RÁÉجsNTP @»R½¬s¬s ¼»º ¹¸ ¶ ©yNRPV xqs¥¦¦¦¸R¶VNRPV¬sgS ©y»][FyÈÁV xmsLixmso. ªyxqsòªy¬sNTP ªyLRiV ©«s©«sVõ @xqs»R½ùªyµj¶ª«s¬s ÁÀ¿¾ ½ ¼½LRixqsäLjiryòlLi[®ªsW©«s¬s ®©s[©«sV ˳ÏÁ¸R¶Vxms²R¶V »R½V©yõ©«sV!'' ÅÄà35. A¸R¶V©«s (@ÍýØ£¤¦¦¦) @©yõ²R¶V: ""®ªs[Vª«sVV ¬ds r¡µR¶LRiV¬s µy*LS ¬ds ¿Á[»½VÌÁ©«sV R Æ ÊÁÌÁxmsLRiVryòª«sVV. ª«sVLji¸R¶VV ®ªs[Vª«sVV −dsV Bµô¶LjiNTP R −sZaP[xtsQaPR NTPò ©¯xqsLigRiV»yª«sVV. ªyLRiV −dsV BµôR¶LjiNTP G ª«sWú»R½Li ¥¦¦¦¬s ¿Á[¸¶VÛÍÁ[LiV. ª«sW xqsW¿RÁ©«sÌÁ R R µy*LS −dsVLjiµôR¶LRiW ª«sVLji¸R¶VV −sVª«sVøÖÁõ @©«sVxqsLjiLi¿Á[ ªyLRiV lgiÌÁVF~LiµR¶V»yLRiV.''2 DCBA 36. A »R½LRiVªy»R½ ª«sVWry ª«sW xqsöxtsQ®ªsV©«s í xqsW¿RÁ©«sÌÁ©«sV ¼d½xqsVN]¬s ªyLjiª«sµô¶NRPV F¡gS R J IHGFE ªyLRi©yõLRiV: ""Bµj¶ 3 NRPÖÁö»R½®ªsV©«s O NMLK ª«sW¸R¶WÇØÌÁLi ª«sWú»R½®ªs[V. BÍØLiÉÓÁµj¶ xmspLki*NRPVÛÍÁ©«s ª«sW »y»R½ª«sVV»yò»½ÌÁ NSÌÁLiÍÜ[ R RQP NRPW²y ÇÁLjigji©«sÈýÁV ®ªs[Vª«sVV −s©«sÛÍÁ[µ¶V.''4 R 37. BNRP ª«sVWry @©yõ²R¶V: ""©y úxms˳ÁVª«so XWVUT S Ï »R½LRixmsQo©«sVLi²T¶ Fsª«s²R¶V ª«sWLæRiµR¶LRi+NRP»R½*Li n ¼d½xqsVN]¬sª«s¿yè²][ ª«sVLji¸R¶VV ÀÁª«sLjiNTP Fsª«sLji ^ ][ZY xmsLRiùª«sry©«sLi ª«sVLiÀÁµR¶ª«so»R½VLiµ][ A¸R¶V©«sNRPV d c b a`_ ËØgS ¾»½ÌÁVxqsV.5 ¬saRPè¸R¶VLigS, µR¶VLSøLæiVÌÁV R Fs©«sõ²R¶W ryxmsÌÁùLi F~LiµR¶ÛÍÁ[LRiV.'' n fe 1. ¿RÁW²R¶Li²T¶, 20:27c28 ª«sVLji¸R¶VV 26:12c13. 2. C ªyNRPùLi ÅÁVL`iA©±sÍÜ[ Fs©¯[õryLýiV ª«sÀÁèLiµj¶. ¿RÁW. 5:67, 33:39,51:21, 40:51c52. R 3. ¿RÁW²R¶Li²T¶, 74:24. 4. ¿RÁW²R¶Li²T¶, 38:5. 5. xmsLRiÍÜ[NPR ryxmsÌÁù®ªs[V ¬sÇÁ®ªsV©«s ryxmsÌÁùLi. xqs»R½ù¼½LRiryäLRiVÌÁV Bx¤¦¦¦ÍÜ[NPR LiÍÜ[ ryxmnsÌÁùLi n n F~LiµR¶ª«s¿RÁVè. ˳ÁWÍÜ[NPR LiÍÜ[ µ]LjiZNP[ xqsVÅÁxqsLi»][uyÌÁV »y»yäÖÁNRP® ªsV©«s®ªs[! ªyxqsòªy¬sNTP Ï xmsLRiÍÜ[NRP xqsVÅÁxqsLi»][uyÛÍÁ[ ÀÁLRiNSÌÁª«sVVLi®²¶[−s.
 11. 11. 28. xqsWLRi£¤¦¦¦ @ÍÞ-ÅÁ'xqs'£qs ˳ØgRiLi: 20 874 38. ª«sVLji¸R¶VV zmnsL`i'K©±s @©yõ²R¶V: ""J lkji hg ©y¸R¶VNRPVÍØLS! ®©s[©«sV »R½xmsö −dsVNRPV ª«sVL]NRP ALSµ³R¶ù ®µ¶[ª«so²R¶V gRiÌÁ²R¶¬s ©yNRPV r qponm ¾»½ÖÁ¸R¶VµR¶V.1 NSª«so©«s J ¥¦¦¦ª«sW©±s! NSÖÁè©«s ª«sVÉíÓÁBÈÁVNRPÌÁ»][ ©yN]NRP Fs¾»^½Qò©s g][xmsoLS¬sõ « wvut s ¬sLjiøLi¿RÁV. µy¬s|ms FsNTPä ®©s[©sV ÊÁx¤¦¦¦§aS, }| { zyx « ª«sVWry ®µ¶[ª«soßñÓá ¿RÁW²R¶gRiÌÁ®©s[®ªsW! ¬saRPè¸R¶VLigS ®©s[©«sV B»R½¬s¬s @xqs»R½ùªyµj¶gS ~ ˳Ø−sxqsVò©yõ©«sV.'' 39. ª«sVLji¸R¶VV, @»R½²R¶V ª«sVLji¸R¶VV @»R½²T¶ |qs¬sNRPVÌÁV ˳ÏÁW−sV|ms @©yù¸R¶VLigS @x¤¦¦¦Li˳تy¬sõ úxmsµR¶Lji+Li¿yLRiV ª«sVLji¸R¶VV ¬saRPè¸R¶VLigS, ª«sW ®ªsxmsoNRPV »yª«sVV Fs©«sõ²R¶W ª«sVLRiÖÁLSLRi¬s ˳Ø−sLi¿yLRiV. 40. NSª«so©«s ®ªs[Vª«sVV @»R½¬s¬s ª«sVLji¸R¶VV @»R½¬s }qs©«sÌÁ©«sV xmsÈíÁVN]¬s xqsª«sVVúµR¶LiÍÜ[NTP −sxqsLji®ªs[aSª«sVV. BNRP ¿RÁW²R¶V! µR¶VLSøLæRiVÌÁ xmsLRiùª«sry©«sLi Gª«sVLiVVLiµ][! 41. ª«sVLji¸R¶VV ®ªs[Vª«sVV ªyLji¬s ©«sLRiNRPLi ®ªsxmso©«sNRPV zmsÖÁ¿Á[ ©y¸R¶VNRPVÌÁVgS Û¿Á[aSª«sVV. ¥ ¤£ ¢¡ ª«sVLji¸R¶VV xmso©«sLRiV»óy©«sµj¶©«sª«sVV©«s ªyLji ZNPÍØLiÉÓÁ xqs¥¦¦¦¸R¶VLi µ]LRiNRPµR¶V. §¦ 42. ª«sVLji¸R¶VV ®ªs[Vª«sVV C ÍÜ[NRPLiÍÜ[ «ª©¨ NRPW²y @Õ³ÁaSxmsLi ªyLji¬s ®ªsLiÉØ®²¶[ÈÁÈýÁV ¿Á[aSª«sVV. ª«sVLji¸R¶VV xmso©«sLRiV»óy©«s ²±° ®¬ µj¶©«sª«sVV©«s ªyLRiV »R½XßÔáNRPLjiLixmsÊÁ®²¶[ ªyLjiÍÜ[ ¿Á[LRiV»yLRiV. ´³ 1. ¿RÁW²R¶Li²T¶, 79:24.
 12. 12. 28. xqsWLRi£¤¦¦¦ @ÍÞ-ÅÁ'xqs'£qs ˳ØgRiLi: 20 875 43. ª«sVLji¸R¶VV ªyxqsòªy¬sNTP c ¹¸ ¶ xmspLRi*»R½LSÌÁ ªyLji¬s ©yaRP©«sLi ¿Á[zqs©«s »R½LRiVªy»R½ c ®ªs[Vª«sVV ª«sW©«sª«soÌÁNRPV ÇìØ©«sª«sXµ³ôðj¶ ¾½¼» º ¿Á[¸R¶VÉجsNTP ª«sVLji¸R¶VV ªyLjiNTP ª«sWLæRiµR¶LRi+NRP»R½*LigS NSLRiVßáùLigS ÂÁÀ ¿ DLi²R¶ÉجsNTP, ª«sVWryNRPV úgRiLi´y¬sõ úxmsryµj¶Li¿yª«sVV. ÊÁx¤¦¦¦§aS ªyLRiV z¤¦¦¦»R½ËÜ[µ³R¶ ÆÅÄà ®©s[LRiVèNRPVLiÉØLRi¬s! 44. ª«sVLji¸R¶VV (J ª«sVV'x¤¦¦¦ª«sVøµ`¶!) ED C BA ®ªs[Vª«sVV ª«sVWry|ms ª«sW A®µ¶[aS¬sõ (»fLS»`½©«sV) xmspLjiògS @ª«s»R½LjiLixms KJ IH GF ÛÇÁ[zqs©«sxmso²R¶V, ¬dsª«so ('»R½WL`i xmsLRi*»R½xmso) NRPV²T¶®ªsxmso©ysÛÍÁ[ª«so. ª«sVLji¸R¶VV ¬dsª«so @NRPä²R¶ NML úxms»R½ùQORPQ ryORPVÌÁÍÜ[ NRPW²y ÛÍÁ[ª«so! 45. NS¬s ¬saRPè¸R¶VLigS, (A »R½LRiVªy»R½ RQPO NRPW²y) ®ªs[Vª«sVV @®©s[NRP »R½LSÌÁ©«sV úxms˳ÏÁ−sLixmsÛÇÁ[aSª«sVV. ªyLji −dsVµR¶VgS INRP XWV UT S xqsVµk¶LçRiNSÌÁLi gRi²T¶ÀÁF¡LiVVLiµj¶. ª«sW xqsW¿RÁ©«sÌÁ©«sV −s¬szmsLi¿RÁÉجsNTP ¬dsª«so ][ZY ª«sVµ`¶¸R¶V©±s ªyxqsVÌÁ»][ NRPW²y ÛÍÁ[ª«so, NS¬s `_^ ®ªs[Vª«sVV (FsÌýÁxmsöV²R¶W) ª«sW xqsLi®µ¶[aPR x¤¦¦¦LRiVÌÁ©«sV xmsLixmso»R½W ª«s¿y誫sVV. ba 46. ª«sVLji¸R¶VV ®ªs[Vª«sVV (ª«sVWry©«sV) zmsÖÁÀÁ©«sxmso²R¶V, ¬dsª«so (J ª«sVV'x¤¦¦¦ª«sVøµ`¶!) hgfe dc '»R½WL`i xmsLRi*»R½Li µR¶gæiLRi ÛÍÁ[ªso. NS¬s ¬dsª«so ¬ds mlkji R « úxms˳ÁVª«so ¹¸¶VVNRPä NSLRiVßáùLi»][, ¬dsNRPV Ï xmspLRi*Li |¤¦¦¦¿RÁèLjiNRP ¿Á[}qsªy²R¶V LS©«sÈÁVª«sLiÉÓÁ ts rqpo Çؼ½ ªyLji¬s |¤¦¦¦¿RÁèLjiLi¿RÁÉجsNTP c ÊÁx¤¦¦¦§aS ªyLRiV z¤¦¦¦»R½ËÜ[µ³R¶ ®©s[LRiVèNRPVLiÉØlLi[®ªsW©«s¬s c wvu (xmsLixmsÊÁ²ïyª«so).
 13. 13. 28. xqsWLRi£¤¦¦¦ @ÍÞ-ÅÁ'xqs'£qs ˳ØgRiLi: 20 876 47. ª«sVLji¸R¶VV ªyLRiV »R½ª«sV ¿Á[»½VÍØLS, R ¿Á[xqsVN]¬s xmsLizms©«s NRPLRiøÌÁ xmsÖÁ»R½LigS ªyLji|ms | {zyx n AxmsµR¶ ª«sÀÁèxms²T¶©«sxmso²R¶V, ªyLRiV: ""J ª«sW ~} úxms˳ÁW! ¬dsª«so ª«sW ª«sµô¶NRPV INRP xqsLi®µ¶[aPR x¤¦¦¦LRiVßñÓá Ï R FsLiµR¶VNRPV xmsLixmsÛÍÁ[µ¶V! @ÍØ Â¿Á[}qsò ®ªs[Vª«sVV ¬ds R xqsW¿RÁ©«sÌÁ©«sV @©«sVxqsLjixqsWò, −saS*xqsVÛÍÁ©«s ªyLjiÍÜ[ ¿Á[Li DLi®²¶[ªyLRiLi NRPµy!'' (@¬s ¼d½LRiVö j µj¶©«sª«sVV©«s @©«sNRPW²R¶µR¶¬s). 48. A »R½LS*»R½ ª«sW »R½LRixmnsQo©«sVLi²T¶ ªyLji ª«sµôR¶NRPV xqs»R½ùLi ª«sÀÁè©«sxmso²R¶V, ªyLjiÍØ @©yõLRiV: ""ª«sVWryNRPV Bª«s*ÊÁ²T¶ ©«sÈÁVª«sLiÉÓÁµj¶, B»R½¬sNTP FsLiµR¶VNRPV Bª«s*ÊÁ²R¶ÛÍÁ[µR¶V!'' G−dsV? µk¶¬sNTP xmspLRi*Li ª«sVWryNRPV Bª«s*ÊÁ²T¶©«s µy¬s¬s ªyLRiV ¼½LRixqsäLjiLi¿RÁÛÍÁ[µy? ªyLRi©yõLRiV: ""lLiLi²R¶W ª«sW¸R¶WÇØÍØÛÍÁ[! @−s INRPµy¬sN]NRPÉÓÁ ¥¤£¢¡ xqs¥¦¦¦¸R¶Vxms²R¶V»R½V©yõLiVV.'' BLiNS BÍØ ¨§¦ @©yõLRiV: ""¬saRPè¸R¶VLigS, ®ªs[Vª«sVV −dsÈÁ¬sõLiÉÓÁ¬ds ¼½LRixqsäLjixqsVò©yõª«sVV.'' ®¬«ª© 49. (J úxmsª«sNSò!) ªyLji»][ BÍØ @©«sV: ""−dsVLRiV ¬sÇØLiVV¼d½xmsLRiVÛÍÁ[ @LiVV¾»½[, @ÍýØ£¤¦¦¦ ´ ³ ²± ° µR¶gæiLRi©«sVLi²T¶ C lLiLi²T¶LiÉÓÁ NRPLiÛÉÁ[ D»R½ªsV®ªsV©«s R ò« ª«sWLæiLi ¿RÁW}ms INRP úgRiLi´y¬sõ ¼d½xqsVNRPVLRiLi²T¶. R ¸¶ µy¬s¬s ®©s[©«sV @©«sVxqsLjiryò©«sV.'' ¾ ½¼» º¹ 50. ªyLRiV ¬dsNRPV FsÍØLiÉÓÁ xqsª«sWµ³y©«sLi Bª«s*NRPF¡¾»½[, ªyLRiV ZNP[ªsÌÁLi »R½ª«sV N][LiNRPÌÁ©«sV « j àÁÀ¿ @©«sVxqsLjixqsVò©yõLRi¬s ¾»½ÌÁVxqsVN][! ª«sVLji¸R¶VV @ÍýØ£¤¦¦¦ ª«sWLæiµR¶LRi+NRP»y*¬sõ −s²T¶ÀÁ ZNP[ªsÌÁLi R « Æ ÅÄ »R½©«s N][LiNRPÌÁ©«sV @©«sVxqsLjiLi¿Á[ ªy¬sNRPLiÛÉÁ[ j FsNRPV䪫s ª«sWLæiQú˳Áxtsv²R¶V Fsª«s²R¶V? ¬saRPè¸R¶VLigS R Ï í @ÍýØ£¤¦¦¦ µR¶VLSøLæiVÌÁNRPV ª«sWLæiµR¶LRi+NRP»R½*Li R R ¿Á[¸¶V²R¶V. (1/2) R
 14. 14. 28. xqsWLRi£¤¦¦¦ @ÍÞ-ÅÁ'xqs'£qs ˳ØgRiLi: 20 877 51. * ª«sVLji¸R¶VV ªyLRiV z¤¦¦¦»R½ËÜ[µ³R¶ EDCB A F~LiµyÌÁ¬s, ªyxqsòª«sLigS ®ªs[Vª«sVV C ª«s¿RÁ©y¬sõ (ÅÁVL`iA©±s©«sV) úNRPª«sVúNRPª«sVLigS HGF @LiµR¶ÛÇÁ[aSª«sVV. 52. Fsª«sLjiZNP¾»½[ xmspLRi*Li ®ªs[Vª«sVV MLKJ I úgRiLi´y¬sõ B¿y讪sW ªyLRiV µk¶¬s¬s (ÅÁVL`iA©±s©«sV) −saRP*zqsryòLRiV.1 QP ON 53. ª«sVLji¸R¶VV ªyLjiNTP Bµj¶ −s¬szmsLi¿RÁ ÊÁ²T¶©«sxmsöV²R¶V, ªyLRiV BÍØ @LiÉØLRiV: X WVU T SR ""®ªs[Vª«sVV µk¶¬s¬s −saRP*zqsLi¿yª«sVV, ¬saRPè¸R¶VLigS, Bµj¶ ª«sW úxms˳ÏÁVª«so _^ ][Z Y »R½LRixmnsQo©«sVLi²T¶ ª«sÀÁè©«s xqs»R½ùLi. ¬saRPè¸R¶VLigS, ®ªs[Vª«sVV ®ªsVVµR¶ÉÓÁ ©«sVLi²T¶¹¸¶[V a` @ÍýØ£¤¦¦¦NRPV −s®µ³¶¸R¶VV(ª«sVVzqýsLi)ÌÁ®ªsV [ 2 D©yõª«sVV.'' 1. @LiÛÉÁ[, ¸R¶VWµR¶VÌÁÍÜ[ '@ÊôÁVÍýØ£¤¦¦¦ ÕÁ©±scxqsÍýت±sV ª«sVLji¸R¶VV 'x¤¦¦¦ÊÁxtsQ ©«sVLi²T¶ ª«sÀÁè©«s ZNPQQûxqsòªsoÌÁV (LRi'µj¶.'@©>«sVª±sV). ¿RÁW²R¶Li²T¶, 26:196c197. « 2. C −sxtsQ¸¶VLi ÅÁVL`iA©±sÍÜ[ Fs©¯[õryLýiV ª«sÀÁèLiµj¶. ® µ¶ª«súxmsª«sNRPÌÁLiµR¶LRiW úxms¿yLRiLi¿Á[zqs©«s R R ò µ³¶LRiøLi BrýyLi ª«sWú»R½®ªs[V. @LiÛÉÁ[ GZNPNRP ALSµ³¶Vù²R¶V @Íýؤ¦¦¦(xqsV.»y.)NRPV »R½xmsö B»R½LRiVÌÁNRPV R R £ µyxqsùLi, ALSµ³¶©«s ¿Á[¸¶VLSµR¶¬s. úxms¼½NSÌÁxmso ªyLRiV »R½ª«sV»R½ª«sV ˳ØxtsQÌÁÍÜ[ µy¬sNTP R R −s−sµ³¶}msLýiV B¿yèLRiV. @LiÛÉÁ[ ZNPQQûxqsòªsµ³¶LRiøLi, ¸R¶VWµR¶µ³¶LRiøLi, ®ªsVVµR¶Û ÍÁ©«s−s. NS¬s R R « R R ªyxqsòªy¬sNTP úxmsª«sNRPÌÁLiµR¶Lji µ³¶LRiøLi BrýyLi ª«sWú»R½®ªs[V. @LiÛÉÁ[ @Íýؤ¦¦¦ (xqsV.»y.)NRPV ò R £ −s®µ¶¸¶VVÛÍÁ ZNP[ªsÌÁLi A¸R¶V©«sZNP[ µyxqsùLi, ALSµ³¶©«s ¿Á[¸¶VÈÁLi. NS¬s A úFyÀdÁ©«s ³[ R « R R µj¶ª«sùúgRi´yÌÁV A¸R¶W úxmsª«sNRPÌÁ úxms¿yLS¬sNTP Fs©¯[õª«sLiµR¶ÌÁ xqsLiª«s»R½=LSÌÁ »R½LRiVªy»R½ ÖÁÐÁ»R½ ò LRiWxmsLiÍÜ[NPT ª«s¿yèLiVV. µy¬sª«sÌýÁ ªyÉÓÁ¬s ÖÁÐÁLiÀÁ©«s ªyLRiV, »R½ª«sV úxmsª«sNRPÌÁV −s¬szmsLiÀÁ©«s ò µj¶ª«sùxqsLi®µ¶[aSÌÁ©«sV ªyÉÓÁ @xqsÌÁV @ª«s»R½LjiLiÀÁ©«s LRiWxmsLiÍÜ[ úªy¸R¶VÛÍÁ[NPR F¡¸R¶WLRiV. »R½LRiVªy»R½ »R½LSÌÁ µ³¶LRiø®ªs[»½ÌÁV ®ªsVVµR¶ÉÓÁ ªyLRiV úªyzqs©«s ªyÉÓÁ»][ GNUP˳Á−sLi¿RÁNRP ªyÉÓÁÍÜ[ ª«sWLRiVöÌÁV R Rò Ï Â¿Á[xqsWò F¡¸R¶WLRiV. Dµyx¤¦¦¦LRißáNRPV: C L][ÇÁÙ úxmsxmsLi¿RÁLiÍÜ[ @¬sõÉÓÁNRPLiÛÉÁ[ FsNRPV䪫s úFyª«sWßÓáNRP ®ªsV©«sµj¶gS xmsLjigRißÓáLi¿RÁÊÁ®²¶[ ÛËÁÕÁÍÞ c G®µ¶¾»½[ »fLS»`½, 'ÇÁÊÁWL`i ª«sVLji¸R¶VV BLiÒÁÍÞ úgRiLi´y(Old and New Testaments)ÌÁ xqsª«sVVµy¸R¶V®ªsW c @LiµR¶VÍÜ[ NRPW²y Fs©¯[õ ryLýiV ª«sWLRiVöÌÁV ¿Á[¸¶VÊÁ²ïyLiVV. ÀÁª«sLji ª«sWLRiVöÌÁV gRiÌÁµj¶, C©yÉÓÁ (Revised) R R Authorized K.J.V. @LiµR¶VZNP[ @xqsÌÁV A úxmsª«sNRPÌÁV úxms¿yLRiLi ¿Á[zqsLiµj¶, GZNPNRP ò ALSµ³¶VùQ®²¶©«s @ÍýØ£¤¦¦¦ (xqsV.»y.), ALSµ³¶©«s. @LiVV©y C©y²R¶V ªyÉÓÁÍÜ[ ª«sW©«sª«soÌÁV R R
 15. 15. 28. xqsWLRi£¤¦¦¦ @ÍÞ-ÅÁ'xqs'£qs ˳ØgRiLi: 20 878 54. −dslLi[, »R½ª«sV xqsx¤¦¦¦©y¬sNTP xmnsÖÁ»R½LigS fedcb lLiLi²T¶Li»R½ÌÁV úxms¼½xmnsÌÁ ®ªsVVxqsLigRiÊÁ®²¶[ ªyLRiV.1 −dslLi[ ª«sVLiÀÁ»][ ¿Á²R¶V©«sV ¬sªyLjiLi¿Á[ ªyLRiV. jihg ª«sVLji¸R¶VV ®ªs[Vª«sVV ªyLjiNTPÀÁè©«s ÒÁª«s©¯[Fyµ³j¶ ©«sVLi²T¶ ÅÁLRiVè¿Á[}qsªyLRiV. nmlk 55. ª«sVLji¸R¶VV ªyLRiV ª«sùLóRiQ®ªsV©«s ª«sWÈÁÌÁV srqpo −s©«sõxmsöV²R¶V, BÍØ @LiÈÁW µR¶WLRiLigS »]ÌágjiF¡»yLRiV: ""ª«sWNRPV ª«sW NRPLRiøÌÁV xwvut ª«sVLji¸R¶VV −dsVNRPV −dsV NRPLRiøÌÁV, −dsVNRPV xqsÍØLi!2 ª«sWNRPV ª«sVWLåRiVÌÁ»][ xms¬sÛÍÁ[µR¶V.'' ~}|{zy 56. (J úxmsª«sNSò!) ¬saRPè¸R¶VLigS ¬dsª«so, ¬dsNRPV BxtísQ®ªsV©«s ªyLjiNTP ª«sWLæRiµR¶LRi+NRP»R½*Li ¿Á[¸R¶VÛÍÁ[ª«so, NS¬s @ÍýØ£¤¦¦¦ »y©«sV N][Lji©«s ªyLjiNTP ª«sWLæRiµR¶LRi+NRP»R½*Li ¿Á[ryò²R¶V. ª«sVLji¸R¶VV A¸R¶V©«sNRPV ª«sWLæRiµR¶LRi+NRP»R½*Li F~Li®µ¶[ ªylLiª«sL][ ËØgS ¾»½ÌÁVxqsV.3 ª«sWLRiVöÌÁV ¿Á[¸¶V²R¶Li ª«sÌýÁ, A úgRiLi´yÌÁ©«sV @©«sVxqsLjixqsVò©sõªyLRiV GZNPNRP ALSµ³¶VùQ® ²¶©«s R « R @ÍýØ£¤¦¦¦ (xqsV.»y.) ALSµ³¶©«s©«sV ª«sµR¶ÖÁ, ÊÁx¤¦¦¦§®µ¶ªyLSµ³¶©«s, úxmsª«sNRPÌÁ −súgRi¥¦¦¦ÌÁ ¦ALSµ³¶©«s R R ò R ¿Á[xqsVò©yõLRiV. NS¬s BrýyLi {qs*NRPLjiLiÀÁ©«s ¸R¶VWµR¶VÌÁV ª«sVLji¸R¶VV Z NPQQûxqsòªsoÌÁV xqs»yù¬sõ « ¾»½ÌÁVxqsVN]¬s: "®ªs[Vª«sVV ®ªsVVµR¶ÉÓÁ ©«sVLi²T¶¹¸¶[V ª«sVVzqsLiÌÁª«sVVgS D©yõª«sVV.' @¬s @©yõLRiV. ý GZNPNRP ALSµ³¶VùQ®²¶©«s @ÍýØ£¤¦¦¦ (xqsV.»y.) ALSµ³¶©«s¹¸¶[V xqs»R½ùµ³¶LRiøª«sV¬s, BrýyLi µ³¶LSø¬sõ R R R R {qs*NRPLjiLi¿yLRiV. 1. xqsx¤¦¦¦©«sLi ª«sz¤¦¦¦Li¿RÁÈÁLi @LiÛÉÁ[, BNRPä²R¶ ®µ¶ª«súxmsª«sNRPÌÁ©«sV ª«sVLji¸R¶VV µj¶ª«sùúgRiLi´yÌÁ©«sV −saRP*zqsLiÀÁ ò A −saS*xqsLi|ms zqósLRiLigS DLi²R¶ÈÁLi. ®ªsVVµR¶ÉÓÁ µj¶ª«sùúgRiLi´R¶Li −dsVµR¶ zqósLRiLigS DLi²T¶, lLiLi²R¶ª«s µj¶ª«sùúgRiLi´R¶Li ª«s}qsò µy¬s¬s @©«sVxqsLjiLi¿RÁÈÁLi. BÍØLiÉÓÁ ªyLjiNTP lLiLi²T¶Li»R½ÌÁV úxms¼½xmnsÌÁª«sVVLiµj¶. lLiLi²T¶Li»R½ÌÁV úxms¼½xmnsÌÁLi F~Li®µ¶[ ª«sVVgæiVLjiÍÜ[ −dsL]NRPLRiV. ('xqs. ÊÁV'ÆØLki) ¿RÁW. 13:22. R 2. C xqsÍØLi @Õ³Áª«sLiµR¶©«sLi NSµR¶V. ®ªs[Vª«sVV −dsVª«sLiÉÓÁ ª«sVWLåiVÌÁ»][ ªyµR¶VÍزR¶ª«sV¬s R »R½zmsöLi¿RÁVN][ªsÉجsNTP xmsÖÁZNP[µ¶. ¿RÁW²R¶Li²T¶, 25:63, 43:89. « j 3. C A¸R¶V»`½ ®µ¶ª«súxmsª«sNRPò ('xqs'@xqs) zms©«s»R½Liú²T¶ @ÊÁW'»yÖÁËÞ ª«sVLRißÓáLiÀÁ©«sxmsöV²R¶V @ª«s»R½LjiLixmsÛÇÁ[¸¶VÊÁ²T¶Liµj¶. @»R½¬s AÅÁLRiV xmsV²T¶¸R¶VÌÁÍÜ[ ® µ¶ª«súxmsª«sNRPò ('xqs'@xqs) @»R½¬s»][ R n @©yõLRiV: ""BxmsöV®²¶©y: "ÍØBÍØx¤¦¦¦ BÌýÁÍýØ£¤¦¦¦' @©«sV. µy¬s»][ ®©s[©sV xmso©«sLRiV»óy©«s « µj¶©«sª«sVV©«s ¬ds ORPQªsWxmsßáN]LRiNRPV @ÍýØ£¤¦¦¦ (xqsV.»y.)©«sV ®ªs[²¶VN][giÌÁ©«sV.'' @NRPä²R¶V©«sõ ÅÁVlLi£tsQ « R R xqsLôSLRiVÌÁ©«sV¿RÁWzqs @»R½©«sV @ÍØ @©«sÛÍÁ[µ¶V. ('xqs'{¤¦¦¦'£¤¦¦¦ ÊÁV'ÆØLki) BLiNS ¿RÁW. 14:4. R
 16. 16. 28. xqsWLRi£¤¦¦¦ @ÍÞ-ÅÁ'xqs'£qs ˳ØgRiLi: 20 879 57. ªyLRiV BÍØ @LiÉØLRiV: ""INRP®ªs[ÎÏÁ ¬ds»][FyÈÁV ®ªs[Vª«sVV NRPW²y C ª«sWLæRiµR¶LRi+NRP»y*¬sõ @ª«sÌÁLiÕÁ}qsò! ®ªs[Vª«sVV ª«sW ˳ÏÁW−sV©«sVLi²T¶¹¸¶[V FyLRiúµ][ÌÁ 1 ÊÁ²R¶»yª«sVV.'' G−dsV? ®ªs[Vª«sVV ªyLji¬s aSLi¼½NTP ¬sÌÁ¸R¶V®ªsV©«s INRP xms−sú»R½ xqósÌÁLi (ª«sVNSä)ÍÜ[ zqósLRi¬sªyxqsª«sVV ©¯xqsLigji ªyLjiNTP £¢¡ ª«sW »R½LRixmnsQo ©«sVLi²T¶ ÒÁª«s©¯[Fyµ³j¶gS @¬sõLRiNSÌÁ xmsÍØÌÁ©«sV xqsª«sVNRPWLRièÛÍÁ[µy? n §¦¥¤ NS¬s, ªyxqsòªy¬sNTP ªyLjiÍÜ[ ¿yÍت«sVLiµj¶NTP Bµj¶ ¾»½ÖÁ¸R¶VµR¶V.2 ©¨ 58. ª«sVLji¸R¶VV ®ªs[Vª«sVV Fs©¯[õ ©«sgRiLSÌÁ©«sV, ÒÁª«s©«s xqsVÅÁxqsLixmsµR¶ÌÁ»][ ®¬«ª DF~öLigjiF¡»R½W DLi²R¶gS, ªyÉÓÁ¬s ´³²±° ©yaRP©«sLi ¿Á[¸R¶VÛÍÁ[µy! @−sg][ ªyLji ¬sªyryÌÁV, ªyLji »R½LRiVªy»R½ ªyÉÓÁÍÜ[ ¼»º¹¸¶ ¬sª«szqsLiÀÁ©«s ªyLRiV ¿yÍØ »R½NRPV䪫s! ª«sVLji¸R¶VV ¬saRPè¸R¶VLigS, ®ªs[V®ªs[V ªyÉÓÁNTP ¿¾½ ªyLRixqsVÌÁª«sV¸R¶Wùª«sVV.3 Ä Ã ÂÁ À 59. ª«sVLji¸R¶VV ¬ds úxms˳ÏÁVª«so ©«sgRiLSÌÁ©«sV G ª«sWú»R½ª«sVW ©yaRP©«sLi ¿Á[}qsªy²R¶V NSµR¶V, ÆÅ FsLi»R½ª«sLRiZNP¾»½[ ªyÉÓÁ ª«sVVÅÁù ©«sgRiLS¬sNTP ª«sW xqsW¿RÁ©«sÌÁ©«sV (A¸R¶V»R½VÌÁ©«sV) −s¬szmsLi¿Á[ 1. µk¶¬s¬s C −sµ³¶LigS ËÜ[µ¶Li¿yLRiV: 1) A NSÌÁxmso ÅÁVlLixtsvÌÁV BrýyLi {qs*NRPLji}qsò, ªyLji»][ÉÓÁ R ³j ªyLRiV, ªyLji¬s ª«sV»R½úµ][x¤¦¦¦§ÌÁVgS xmsLjigRißÓáLiÀÁ ªyLji¬s, ªyLji ©«sgRiLRiLi ª«sVNSä ©«sVLi²T¶ FyLRiúµ][ÌÁV»yLRi¬s ˳Á¸R¶Vxms²ïyLRiV. 2) @®µ¶[ −sµ³¶LigS C NSÌÁLiÍÜ[ NRPW²y ¿yÍت«sVLiµj¶ Bµj¶ Ï R xqs»R½ùµ³¶LRiøª«sV¬s ¾»½ÖÁzqs NRPW²y »R½ª«sV ÊÁLiµ³¶Vª«soÌÁ©«sVLi²T¶ ª«sVLji¸R¶VV »R½ª«sV xqsª«sWÇÁLi©«sVLi²T¶ R R −s²R¶µk¶¸R¶VÊÁ²R¶»yª«sV¬s ˳Á¸R¶Vxms²T¶ xqs»yù¬sõ @ª«sÌÁLiÕÁLi¿RÁLRiV. NS¬s LSËÜ[¹¸¶[V xmsLRiÍÜ[NPR Ï ÒÁ−s»R½xmso aSaRP*»R½ xqsVÆØÌÁª«sVVLiµR¶V C ÒÁ−s»R½ xqsVÅÁLi @¼½ xqs*ÌÁöQ® ªsV©«sµR¶®©s[ xqs»yù¬sõ ªyLRiV @LóiLi ¿Á[xqsVNRPVLiÛÉÁ[ FsLi»R½ ËØgRiVLi®²¶[µ¶! R j 2. ¿RÁW²R¶Li²T¶, 14:35c41, 2:126, 29:67. BúËØ{¤¦¦¦Li ('@.xqs.) ª«sVNSäN]LRiNRPV ¿Á[zqs©«súFyLóRi©«s. 3. ¿RÁW²R¶Li²T¶, 15:23.
 17. 17. 28. xqsWLRi£¤¦¦¦ @ÍÞ-ÅÁ'xqs'£qs ˳ØgRiLi: 20 880 xqsLi®µ¶[aPR x¤¦¦¦LRiVÌÁ©«sV xmsLixms®ªsW! ®ªs[Vª«sVV ©«sgRiLSÌÁ©«sV ªyÉÓÁ úxmsÇÁÌÁV µR¶VLSøLæRiVÛÍÁF¡¾»½[ »R½xmsö, ©yaRP©«sLi ¿Á[}qsªyLRiLi NSª«sVV.1 60. ª«sVLji¸R¶VV −dsVNRPV Bª«s*ÊÁ²T¶©«sª«s¬dsõ C úFyxmsLiÀÁNRP ÒÁ−s»R½xmso xqsVÅÁxqsLi»][uyÌÁ EDC BA KJ IHGF ryª«sWúgji ª«sVLji¸R¶VV µy¬s @ÌÁLiNRPLRißáÌÁV ª«sWú»R½®ªs[V! NS¬s @ÍýØ£¤¦¦¦ ª«sµôR¶ D©«sõµj¶ µk¶¬sNRPLiÛÉÁ[ FsLi»][ D»R½òª«sV®ªsV©«sµj¶ ª«sVLji¸R¶VV RQP ON ML ¬s»R½ùQ®ªsV©«sµj¶. G−dsV? −dsVLjiµj¶ @LóRiLi ¿Á[xqsVN][ÛÍÁ[LS?2 61. G−dsV? ®ªs[Vª«sVV ¿Á[zqs©«s ª«sVLiÀÁ W VUTS ªygôS©y¬sõ »R½xmsöNRPVLi²y F~Li®µ¶[ªy²R¶V,3 ®ªs[Vª«sVV IxqsLigji©«s C úFyxmsLiÀÁNRP [Z YX xqsVÅÁxqsLi»][uyÌÁV F~Liµj¶, xmso©«sLRiV»óy©«s µj¶©«sª«sVV©«s ª«sW ª«sVVLiµR¶V (bPORPQ ZNP) ¥¦¦¦ÇÁLRiV b a` _^] ¿Á[¸R¶VÊÁ®²¶[ªy²T¶»][ xqsª«sW©«sV²R¶V NSgRiÌÁ²y? 62. ª«sVLji¸R¶VV (ÇìØxmsNRPª«sVVLi¿RÁVN][Li²T¶!) dc A L][ÇÁÙ A¸R¶V©«s (@ÍýØ£¤¦¦¦) ªyLji¬s zmsÖÁÀÁ BÍØ úxmsbPõryò²R¶V: ""−dsVLRiV ©y ihgfe ˳ØgRiry*ª«sVVÌÁ¬s ©¯NTPä¿Ázmsö©«s (˳Ø−sLiÀÁ©«s) ªyLRiV BxmsöV²R¶V FsNRPä²R¶V©yõLRiV?''4 mlk j 1. xqsLi®µ¶[aPR x¤¦¦¦LRiVÌÁV FsÌýÁxmsöV²R¶V |msµôR¶©«sgRiLSÌÁÍÜ[®©s[ xmsLixmsÊÁ²ïyLRiV. ªylLi[ µy¬s ¿RÁVÈíÁW D©«sõ ÀÁ©«sõ úgSª«sWÌÁªyLjiNTP NRPW²y úxms¿yLRiLi ¿Á[aSLRiV. ZNP[ª«sÌÁLi xqs»R½ù¼½LRiryäLRiVÌÁVgS D©«sõLi»R½ ª«sWú»y©«s, G ©«sgRiLRiªyxqsVÌÁV NRPW²y ©yaRP©«sLi ¿Á[¸¶VÊÁ²R¶ÛÍÁ[µ¶V. xqs»R½ù¼½LRiryäLRiLi»][ ËØÈÁV R R ªyÉÓÁÍÜ[¬s úxmsÇÁÌÁV µR¶VLSøLæS¬sNTP, −saS*xqsVÌÁ xmsÈýÁ µ_Lêi©yù¬sNTP FyÌÁö²T¶©«sxmsöV®²¶[ @−s R ©yaRP©«sLi ¿Á[¸¶VÊÁ²ïyLiVV. ¿RÁW²R¶Li²T¶, 11:117, 6:130-c132, 28:59. R 2. ®µ¶ª«súxmsª«sNRPò ('xqs'@xqs) úxmsª«s¿RÁ©«sLi: "@ÍýØ£¤¦¦¦ (xqsV.»y.) ryOTPQ! C úFyxmsLiÀÁNRP ÒÁ−s»R½Li xmsLRiÍÜ[NRP ÒÁ−s»R½Li ª«sVVLiµR¶V, INRP²R¶V »R½©«s ú®ªs[ÌÁV©«sV xqsª«sVVúµR¶LiÍÜ[ ª«sVVLiÀÁ ÊÁ¸R¶VÉÓÁNTP ¼d½}qsò, µy¬sNTP @LiÛÉÁ[ ¬dsÉÓÁ»][ xqsª«sW©«s®ªsV©«sµj¶.' ('xqs'{¤¦¦¦'£¤¦¦¦ ª«sVVzqsLi). ý 3. @ÍýØ£¤¦¦¦ (xqsV.»y.) ª«sVLiÀÁ ªygôS©«sLi ¿Á[zqs©«s, xqsµR¶*QQLi©sVÛÍÁ©«s −saS*xqsVÌÁNRPV: "FsÍØLiÉÓÁ Rò« ˳Á¸R¶Vª«sVW DLi²R¶µR¶V ª«sVLji¸R¶VV ªyLRiV µR¶VMÅÁxms²R¶LRiV NRPW²y!' ¿RÁW²R¶Li²T¶, 2:38, 62, 112, Ï 262, 274, 277, 3:170, 5:69, 6:48, 7:35, 49, 10:62, 46:13 4. ¿RÁW²R¶Li²T¶, 6:22c23.
 18. 18. 28. xqsWLRi£¤¦¦¦ @ÍÞ-ÅÁ'xqs'£qs ˳ØgRiLi: 20 881 63. Fsª«sLjiZNP¾»½[ A ª«sWÈÁ (bPORPQ) ª«sLjiòxqsVòLiµ][, ªyLjiÍØ −s©«sõ−sLi¿RÁV srqp on NRPVLiÉØLRiV: ""J ª«sW úxms˳ÏÁW! ®ªs[Vª«sVV µyLji»R½zmsöLiÀÁ©«s ªyLRiV −dslLi[! ®ªs[Vª«sVV xwvu t µyLji»R½zmsö©«s −sµ³R¶LigS®©s[ −dsLji¬sNRPW²y ~ }|{ zy µyLji»R½zmsöLi¿yª«sVV. −dsLji»][ ª«sWZNPÍØLiÉÓÁ xqsLiÊÁLiµ³R¶LiÛÍÁ[µR¶¬s ¬ds ª«sVVLiµR¶V úxmsNRPÉÓÁxqsVò©yõª«sVV. @xqsÌÁV −dsLRiV 1 ª«sVª«sVøÖÁõ ALSµ³j¶Li¿RÁ®©s[ÛÍÁ[µR¶V.'' 64. ª«sVLji¸R¶VV ªyLji»][ BÍØ @©«sÊÁ²R¶V»R½VLiµj¶: ""−dsVLRiV ryÉÓÁNRPÖÁöLiÀÁ©«s −dsV ˳ØgRiry*ª«sVVÌÁ©«sV zmsÌÁVª«sLi²T¶!'' @xmsöV²R¶V ªyLRiV ªyLji¬s (˳ØgRiry*ª«sVVÌÁ©«sV) zmsÌÁVryòLRiV, NS¬s ªyLRiV ªyLjiNTP xqsª«sWµ³y©«s−sVª«s*LRiV. ª«sVLji¸R¶VV ªyLRiV bPORPQ©«sV ¿RÁWzqs (@©«sVNRPVLiÉØLRiV): ""INRP®ªs[ÎÏÁ ªyxqsòªy¬sNTP »yª«sVV xqs©yøLæS¬sõ @ª«sÌÁLiÕÁLiÀÁª«soLiÛÉÁ[ FsLi»R½ ËØgRiVLi®²¶[µj¶!''2 @¬s. 65. ª«sVLji¸R¶VV (ÇìØxmsNRPª«sVVLi¿RÁVN][Li²T¶!) A¸R¶V©«s (@ÍýØ£¤¦¦¦) ªyLji¬s zmsÖÁÀÁ©«sL][ÇÁÙ BÍØ úxmsbPõryò²R¶V: ""®ªs[Vª«sVV xmsLizms©«s xqsLi®µ¶[aRPx¤¦¦¦LRiVÌÁNRPV −dsVLRiV G−sµ³R¶LigS xqsª«sWµ³y©«s−sV¿yèLRiV?'' 1. @xqsÌÁV −dsLRiV ª«sVª«sVøÖÁõ ALSµ³¶Li¿RÁ®©s[ ÛÍÁ[µ¶V. C ªyNRPùLi ÅÁVL`iA©±sÍÜ[ Fs©¯[õryLýiV j R R ª«sÀÁèLiµj¶. ¿RÁW²R¶Li²T¶, 6:49, 19:81-, 82, 46:5c-6, 10:28, 29:25, 2:166, -167 ®ªsVVµR¶ÛÍÁ©«s−s. 2. BLiNS ¿RÁW²R¶Li²T¶, 18:52, 53.
 19. 19. 28. xqsWLRi£¤¦¦¦ @ÍÞ-ÅÁ'xqs'£qs ˳ØgRiLi: 20 882 66. A L][ÇÁÙ ªyLji xqsª«sWµ³y©yÌÁ¬dsõ (NSLRißØÌÁ¬dsõ) @xqsöxtísQ®ªsVF¡»yLiVV ª«sVLji¸R¶VV ªyLRiV INRPLji»][ ©¯NRPLRiV xqsLiúxmsµj¶Li¿RÁVN][©«sW ÛÍÁ[LRiV. ¡ 67. NS¬s Fsª«s®²¶¾»½[ xmsaSè»yòxmsxms²T¶ ¦¥ ¤£¢ −saRP*zqsLiÀÁ, xqs»yäLSùÌÁV ¿Á[ryò²][[! @»R½²R¶V ryxmnsÌÁùLi F~Li®µ¶[ªyLjiÍÜ[ ¿Á[LRigRiÌÁ²R¶¬s «ª©¨ § AbPLi¿RÁª«s¿RÁVè! ®¬ 68. ª«sVLji¸R¶VV ¬ds úxms˳ÏÁVª«so »y©«sV N][Lji©«s ²± ° µy¬s¬s xqsXztísryò²R¶V ª«sVLji¸R¶VV Fs©«sVõNRPVLiÉزR¶V. ª«sVLji¸R¶VV Fs©«sVõNRPV®©s[ ¸¶ ´³ x¤¦¦¦NRPVä ªyLjiNTP G ª«sWú»R½Li ÛÍÁ[µR¶V. @ÍýØ£¤¦¦¦ xqsLRi*ÍÜ[FyÌÁNRPV @¼d½»R½V²R¶V, ªyLRiV ryÉÓÁ ¾ ½¼ » º¹ NRPÖÁöLi¿Á[ ˳ØgRiry*ª«sVVÌÁ NRPLiÛÉÁ[ ª«sVx¤¦Ü[©«sõ»R½V²R¶V. À¿ 69. ª«sVLji¸R¶VV ªyLRiV »R½ª«sV Äà ÂÁ x¤¦¦¦XµR¶¸R¶WÌÁÍÜ[ µy¿RÁVNRPV©«sõµj¶ ª«sVLji¸R¶VV ÊÁz¤¦¦¦LæRi»R½Li¿Á[}qsµj¶ @Li»y ¬ds úxms˳ÏÁVª«soNRPV ÆÅ ¾»½ÌÁVxqsV. 70. ª«sVLji¸R¶VV A¸R¶V®©s[, @ÍýØ£¤¦¦¦! A¸R¶V©«s »R½xmsö ª«sVL]NRP ALSµ³R¶ù ®µ¶ª«sLi ÛÍÁ[²R¶V! ®ªsVVµR¶ÈÁ (Bx¤¦¦¦ÍÜ[NPR LiÍÜ[) ª«sVLji¸R¶VV ÀÁª«sLRiNRPV (xmsLRiÍÜ[NRPLiÍÜ[) xqsVò¼½LixmsµR¶gji©«s ªy²R¶V ZNP[ª«sÌÁLi A¸R¶V®©s[! ª«sVLji¸R¶VV −saRP*©yù¸R¶Wµ³j¶xms»R½ùLi A¸R¶V©«s®µ¶[. −dsVLRiLi»y A¸R¶V©«s ®ªsxmso©«sZNP[ ª«sVLRiÖÁLixmsÊÁ²R¶»yLRiV.
 20. 20. 28. xqsWLRi£¤¦¦¦ @ÍÞ-ÅÁ'xqs'£qs ˳ØgRiLi: 20 883 71. ªyLji»][ @©«sV: ""G−dsV? −dsVLRiV FED CBA AÍÜ[ÀÁLi¿yLS? INRP®ªs[ÎÏÁ @ÍýØ£¤¦¦¦ −dsV|ms©«s xmso©«sLRiV»óy©«sµj¶©«sLi ª«sLRiNRPV Fs²R¶¾»½gRiNRPVLi²y ML K J IH G LSú¼½¬s Aª«sLjiLixmsÛÇÁ[}qsò, @ÍýØ£¤¦¦¦ »R½xmsö ª«sVlLi[ ®µ¶[ª«so®²¶©y, −dsVNRPV ®ªsÌÁVgRiV©«sV S RQPO N ¾»½[gRiÌÁ²y? @LiVV¾»½[ −dsVlLiLiµR¶VNRPV −s©«sLRiV?'' UT 72. BLiNS BÍØ @©«sV: ""G−dsV? −dsVLRiV ZY XWV AÍÜ[ÀÁLi¿yLS? INRP®ªs[ÎÏÁ @ÍýØ£¤¦¦¦ −dsV|ms xmso©«sLRiV»óy©«sµj¶©«sª«sVVª«sLRiNRPV Fs²R¶¾»½gRiNRPVLi²y ^] [ xmsgRiÉÓÁ¬s Aª«s»R½LjiLixmsÛÇÁ[}qsò, @ÍýØ£¤¦¦¦ »R½xmsö ª«sVlLi[ ®µ¶[ª«so®²¶©y −dsVNRPV −súaSLi¼½ d cba` _ F~LiµR¶ÉجsNTP LSú¼½¬s ¾»½[gRiÌÁ²y? @LiVV¾»½[, −dsVlLiLiµR¶VNRPV ¿RÁW²R¶ÛÍÁ[LRiV?'' ih gfe 73. A¸R¶V©«s »R½©«s NSLRiVßáùLi»][ −dsV lkj N]LRiNRPV LSú¼½¬s ª«sVLji¸R¶VV xmsgRiÉÓÁ¬s, −súaSLi¼½ F~LiµR¶ÉجsNTP ª«sVLji¸R¶VV A¸R¶V©«s qponm @©«sVúgRi¥¦¦¦¬sõ @®©s[*ztsQLi¿RÁÉجsNTP ¿Á[aS²R¶V, ÊÁx¤¦¦¦§aS −dsVLRiV vutsr 1 NRPX»R½ÇìÁÙÍÝ»ylLi[®ªsW©«s¬s. z yxw 74. ª«sVLji¸R¶VV (ÇìØxmsNRPª«sVVLi¿RÁVN][Li²T¶) A¸R¶V©«s (@ÍýØ£¤¦¦¦), ªyLji¬s A L][ÇÁÙ ~}|{ zmsÖÁÀÁ BÍØ úxmsbPõryò²R¶V: ""−dsVLRiV ©yNRPV ˳ØgRiry*ª«sVVÌÁ¬s ©¯NTPä¿Ázmsö©«s (˳Ø−sLiÀÁ©«s) ªyLRiV BxmsöV²R¶V FsNRPä²R¶V©yõLRiV?'' 1. LSú¼½ ª«sVLji¸R¶VV xmsgRiÌÁV C lLiLi²R¶W @ÍýØ£¤¦¦¦ (xqsV.»y.) @©«sVúgRiz¤¦¦¦LiÀÁ©«s ª«sLSÌÁV. INRP®ªs[ÎÁ Ï LSú¼½ ÛÍÁ[NRPVLiÛÉÁ[, úxmsÇÁÌÁLiµR¶LRiW IZNP[ryLji −súaSLi¼½ ¼d½xqsVN][ÛÍÁ[NPR F¡¹¸¶[VªyLRiV. úxms¼½ INRPä²R¶V »R½©«s Buíy©«sVryLRiLi −súaSLi¼½ ¼d½xqsVNRPVLiÛÉÁ[ úxmsxmsLi¿RÁNSLRiùúNRPª«sWÌÁV xqsLRiÎÏÁLigS ÇÁLjilgi[−s NSª«so. ª«sW©«sª«soÌÁ ÒÁ−s»yÌÁV xmsLRixqsöLRi xqsx¤¦¦¦¹¸¶WgRiLi, ª«sÌýÁ®©s[ xqsLRiÎÏÁLigS ÇÁLRiVgRiV»R½V©yõLiVV. µy¬s N]LRiNRPV LSú¼½LiÊÁª«sÎÏÁ§þ FsLi»][ Dxms¹¸¶WgRiNRPLRi®ªsV©«s−s.
 21. 21. 28. xqsWLRi£¤¦¦¦ @ÍÞ-ÅÁ'xqs'£qs ˳ØgRiLi: 20 884 75. ª«sVLji¸R¶VV ®ªs[Vª«sVV úxms¼½ xqsª«sWÇÁLi©«sVLi²T¶ INRP ryOTPQ¬s1 ¬sÌÁÛËÁÉíÓÁ BÍØ @LiÉت«sVV: ""−dsV ¬sµR¶LRi+©y¬sõ ¼d½xqsVNRPVLRiLi²T¶!'' @xmsöV²R¶V ªyLRiV xqs»R½ùLi, ¬saRPè¸R¶VLigS @ÍýØ£¤¦ ¦®ªs}ms DLiµR¶¬s ¾»½ÌÁVxqsVNRPVLiÉØLRiV. ª«sVLji¸R¶VV ªyLRiV NRPÖÁöLi¿RÁV NRPV©«sõª«s¬dsõ ªyLji¬s »R½ùÑÁLiÀÁ DLiÉØLiVV. (5/8) 76. * ªyxqsòªy¬sNTP, ÆØLRiW©±s, ª«sVWry Çؼ½NTP ¿ÁLiµj¶©«sªy®²¶[. NS¬s @»R½²R¶V ªyLjiNTP ª«sù¼½lLi[NPR LigS ¼½LRiVgRiVËØÈÁV ¿Á[aS²R¶V.2 ª«sVLji¸R¶VV ®ªs[Vª«sVV @»R½¬sNTP Fs©¯[õ ¬sµ³¶VÌÁ©«sV BÀÁè £¢¡ R DLiÉÓÁ−sV. ªyÉÓÁ »yÎÏÁxmso¿Áª«soÌÁ©«sV ÊÁÌÁª«sLi»R½VÛÍÁ©«s ¨ §¦ ¥¤ xmsµj¶ª«sVLiµj¶ ÛÍÁ[µy @Li»R½NRPLiÛÉÁ[ FsNRPV䪫s ª«sVLiµj¶ NRPW²y FsLi»][ NRPxtsQLi»][ ª«sWú»R½®ªs[V ®ªsW¸R¶VgRiÖÁlgi[ ²±° ®¬«ª© í ªyLRiV. @»R½¬s Çؼ½ ªyLRiV @»R½¬s»][ @©yõLRiV: ""¬dsª«so −súLRi−dsgRiNRPV, ¬saRPè¸R¶VLigS @ÍýØ£¤¦ ¦ ¹ ¸¶ ´³ −súLRi−dslgi[ ªyLji¬s ú}ms−sVLi¿RÁ²R¶V! 77. ""ª«sVLji¸R¶VV @ÍýØ£¤¦¦¦ ¬dsNRPV BÀÁè©«s ¾½¼ »º xqsLixmsµR¶»][ xmsLRiÍÜ[NPR gRiX¥¦¦¦¬sõ F~LiµR¶ÉجsNTP úxms¸R¶V¼½õLi¿RÁV. ª«sVLji¸R¶VV Bx¤¦¦¦ÍÜ[NPR Li ©«sVLi²T¶ Äà ÂÁ À¿ ÌÁÕ³ÁLi¿Á[ ˳ØgS¬sõ ª«sVLRiÀÁF¡NRPV. ¬dsNRPV @Íýؤ¦¦¦ £ ÆÅ ®ªs[VÌÁV ¿Á[zqs©«sÈýÁV, ¬dsª«so NRPW²y (úxmsÇÁÌÁNRPV) ®ªs[VÌÁV¿Á[LiVV.3 ˳ÁW−sV|ms NRPÍýÜÌÁLi lLi[ZNP¼½òLi¿RÁ Ï [ ÉجsNTP úxms¸R¶V¼½õLi¿RÁNRPV. ¬saRPè¸R¶VLigS @ÍýØ£¤¦¦¦ NRPÍýÜÌÁLi lLi[ZNP¼½òLi¿Á[ ªyLji¬s ú}ms−sVLi¿RÁ²R¶V!'' [ 1. C ryORPVÌÁV úxmsª«sNRP('@ÛÍÁz¤¦¦¦ª±sVxqs.)ÌÁV. úxms¼½úxmsª«sNRPò »R½©«sNSÌÁxmso úxmsÇÁÌÁNRPV ryOTPQgSDLiÉزR¶V. ò 2. FsLi»R½ g]xmsö úxmsª«sNRP©sV @©«sVxqsLjiLiÀÁ©y, @x¤¦¦¦Li˳ت«sLi ª«sVLji¸R¶VV ry*Õ³Áª«sW©«sLi»][ ò« úxmsª«sLjiLi¿Á[ ªyLji¬s @ÍýØ£¤¦¦¦ (xqsV.»y.) ú}ms−sVLi¿RÁ²R¶V. C Dµyx¤¦¦¦LRißá BNRPä²R¶ ª«sVWry ò ('@.xqs.) Çؼ½NTP ¿ÁLiµj¶©«s ÆØLRiW©±s @®©s[ g]xmsö µ³¶©«sª«sLi»R½V®²¶©«s ª«sùQQNPT ò −sxtsQ¸¶VLiÍÜ[ R R Bª«s*ÊÁ²T¶Liµj¶. BLiNS ¿RÁW²R¶Li²T¶, 29:39 ª«sVLji¸R¶VV 40:24. 3. G −sµ³¶LigS®©s¾»½[ ¬ds úxms˳ÁVª«soNRPV ¬ds|ms x¤¦¦¦NRPVä DLiµ][, @®µ¶[ −sµ³¶LigS ¬ds A»R½øNRPV, ¬ds ˳ØLSù R Ï R zmsÌýÁÌÁNRPV, ¬ds ÊÁLiµ³R¶Vª«soÌÁNRPV ª«sVLji¸R¶VV ¬ds @¼½´R¶VÌÁV ®ªsVVµR¶Û ÍÁ©«s ªyLjiNTP NRPW²y ¬ds −dsVµR¶, ¬ds Aµy¸R¶VLi −dsVµR¶ x¤¦¦¦NRPVä DLiµj¶. NSª«so©«s úxms¼½ INRPä¬sNTP ªy¬s x¤¦¦¦NRPVä ¿ÁÖýÁLi¿RÁV.
 22. 22. 28. xqsWLRi£¤¦¦¦ @ÍÞ-ÅÁ'xqs'£qs ˳ØgRiLi: 20 885 78. @»R½²R¶V (ÆØLRiW©±s) @©yõ²R¶V: ""¬saRPè¸R¶VLigS, Bµj¶ (C µ³R¶©«sLi) ©yNRPV GFEDCBA ©y ÇìØ©«sLi ª«sÌýÁ®©s[ Bª«s*ÊÁ²T¶Liµj¶!''1 G−dsV? @»R½¬sNTP ¾»½ÖÁ¸R¶Vµy? ¬saRPè¸R¶VLigS NMLKJIH @ÍýØ£¤¦¦¦ @»R½¬sNTP ª«sVVLiµR¶V Fs©¯[õ»R½LSÌÁ T SRQPO ªyLji¬s c @»R½¬s NRPLiÛÉÁ[ FsNRPV䪫s ÊÁÌÁLi ª«sVLji¸R¶VV FsNRPV䪫s µ³R¶©«s xqsLixmsµR¶ÌÁV [Z YX WVU gRiÌÁªyLji¬s NRPW²y c ©yaRP©«sLi ¿Á[aS²R¶¬s? ª«sVLji¸R¶VV FyFy»R½VøÌÁV ªyLji FyFyÌÁ©«sV _^] gRiVLjiLiÀÁ úxmsbPõLixmsÊÁ²R¶LRiV. 79. »R½LRiVªy»R½ @»R½²R¶V »R½©«s ®ªs˳ÏÁª«sLi»][ »R½©«s Çؼ½ªyLji FsµR¶VÈÁNRPV ª«s¿yè²R¶V. f edc ba` Bx¤¦¦¦ÍÜ[NRP ÒÁ−s»R½xmso xqsVÆØÌÁV N][lLi[ªyLRiV BÍØ @©yõLRiV: ""@¹¸¶Wù ª«sW jihg µ_LS÷égRiùLi! ÆØLRiW©±sNRPV ÌÁÕ³ÁLiÀÁ©«sÈÁVª«sLiÉÓÁ−s (µ³R¶©«sxqsLixms»R½VòÌÁV) ponm lk ª«sWNRPV NRPW²y ÌÁÕ³ÁLiÀÁ DLiÛÉÁ[ FsLi»R½ ËØgRiVLi®²¶[µj¶? ¬saRPè¸R¶VLigS @»R½²R¶V uts r q FsLi»][ @µR¶XxtísQª«sLi»R½V²R¶V!'' 80. NS¬s ÇìØ©«sxqsLixms©«sVõÌÁV @©yõLRiV: yxw v ""−dsV µ_LS÷égRiùLi! @ÍýØ£¤¦¦¦ B¿Á[è úxms¼½xmnsÌÁ®ªs[V, −saRP*zqsLiÀÁ xqs»yäLSùÌÁV ~ }|{z ¿Á[}qsªyLjiNTP FsLi»][ úZaP[xtîsQ®ªsV©«sµj¶. ª«sVLji¸R¶VV C ª«sV¥¦¦¦ ˳ØgRiùLi, xqsx¤¦¦¦©«sLi ª«sz¤¦¦¦Li¿Á[ ªyLjiNTP »R½xmsö B»R½LRiVÌÁNRPV ÌÁÕ³ÁLi¿RÁµR¶V.''2 1. BÈÁVª«sLiÉÓÁ ªyNSù¬sNTP ¿RÁW²R¶Li²T¶, 28:78 ª«sVLji¸R¶VV 41:50. 2. 'x¤¦¦¦¦µk¶£qs" ÅÁVµk¶=: @ÍýØ£¤¦¦¦ (xqsV.»y.) @LiÉزR¶V: "®©s[©sV ©y xqsµR¶*QQLi©«sVÛÍÁ©«s µyxqsVÌÁN]LRiNRPV « Rò zqsµôð¶xmsLRiÀÁ©«s ª«sxqsVòªsoÌÁV FsÍØLiÉÓÁª«sLiÛÉÁ[, ªyÉÓÁ¬s BLi»R½ª«sLRiNRPV G NRP©«sWõ ¿RÁW²R¶ÛÍÁ[µ¶V, G R « R ¿Á−s −s©«sÛÍÁ[µ¶V ª«sVLji¸R¶VV G A»R½ø NRPW²y Ez¤¦¦¦Li¿RÁÛÍÁ[µ¶V!' (ÊÁV'ÆØLki, ª«sVVzqsLi) R R ý
 23. 23. 28. xqsWLRi£¤¦¦¦ @ÍÞ-ÅÁ'xqs'£qs ˳ØgRiLi: 20 886 81. A zmsµR¶xms ®ªs[Vª«sVV @»R½¬s¬s @»R½¬s gRiXx¤¦¦¦Li»][ xqs¥¦¦¦ ˳ÏÁW−sVÍÜ[NTP @ßágRiúµ]NS䪫sVV. @»R½¬s¬s, @ÍýØ£¤¦¦¦ (bPORPQ) ©«sVLi²T¶ »R½zmsöLi¿RágRiÌÁ, @»R½¬s ¾»½gRiªyLRiV Fsª«s*LRiW ÛÍÁ[NRPF¡¸R¶WLRiV ª«sVLji¸R¶VV @»R½²R¶V NRPW²y »R½©«s©«sV »y©«sV NSFy²R¶VN][ÛÍÁ[NRP F¡¸R¶W²R¶V. 82. ª«sVLji¸R¶VV ¬s©«sõÉÓÁª«sLRiNRPV @»R½¬s (ÆØLRiW©±s) ª«sÛÍÁ[ NSª«sÛÍÁ©«s¬s Fsª«slLi¾»½[ N][LRiV»R½W ª«s¿yèL][, ªyLRiV BxmsöV²R¶V BÍØ ¡ xmsÌÁVNRPrygSLRiV: ""¾»½ÌÁVxqsVN][Li²T¶!1 @ÍýØ£¤¦¦¦ »R½©«s µyxqsVÌÁÍÜ[, »y©«sV N][Lji©«s ªyLjiNTP ¦¥ ¤ £¢ ÒÁª«s©¯[Fyµ³j¶¬s −sxqsòLjiLixmsÛÇÁ[ryò²R¶V.2 ª«sVLji¸R¶VV (»y©«sV N][Lji©«s ªyLjiNTP) »R½gæjiryò²R¶V. INRP®ªs[ÎÏÁ ®¬« ª ©¨ § @ÍýØ£¤¦¦¦ @©«sVúgRix¤¦¦¦®ªs[V ª«sW|ms ÛÍÁ[NRPVLiÛÉÁ[ A¸R¶V©«s ª«sVª«sVøÖÁõ NRPW²y ˳ÏÁW−sVÍÜ[NPT ´ ³ ²±° @ßágRiúµ]NTPä DLi®²¶[ªy²R¶V. ¾»½ÌÁVxqsVN][Li²T¶! xqs»R½ù¼½LRiryäLRiVÌÁV Fs©«sõ²R¶W ryxmnsÌÁùLi ¸¶ F~LiµR¶ÛÍÁ[LRiV!'' 83. A xmsLRiÍÜ[NP ÒÁ−s»R½xmso gRiX¥¦¦¦¬sõ R ¼ » º¹ ®ªs[Vª«sVV ˳ÁW−sVÍÜ[ |msµô¶LjiNRPLi ¿RÁWxmsg][Li¬s Ï R R ªyLjiN]LRiNRPV ª«sVLji¸R¶VV NRPÍýÜÌÁLi lLi[ZNP¼½òLi¿RÁ¬s [ ÂÁÀ¿¾½ ªyLjiN]LRiNRPV úxms¾»½[ùNTPryòªsVV. ª«sVLji¸R¶VV ® µ¶ª«sÕ³Á¼½ « d gRiÌÁªyLjiZNP[ (®ªs[VÛÍÁ©«s) xmsLRiùª«sry©«sLi DLiÈÁVLiµj¶. Æ ÅÄà 1. ª«s¸º¶VNR P@©«sõ: C aRPËôجsNTP, Woe unto thee, Oh, Ah, Know @®©s[ @LóSÖÁ¿yèLRiV. @LiÛÉÁ[, ¬ds Fy²R¶VgS©«sV, @¹¸¶Wù, ¾»½ÌÁVxqsVN][ ®ªsVVµR¶ÛÍÁ©«s−s. 2. @ÍýØ£¤¦¦¦ (xqsV.»y.) µ³¶©«s xqsLixms»R½VòÌÁV úxmsryµj¶LiÀÁ©«sLi»R½ ª«sWú»y©y @Íýؤ¦¦¦ (xqsV.»y.) R £ ªy¬s»][ xqsLi»R½Vxtsv²R¶¸R¶Wù²R¶¬s ª«sVLji¸R¶VV @ÍýØ£¤¦¦¦ (xqsV.»y.) ªyÉÓÁ¬s Bª«s*¬s ªy¬s −dsVµR¶ í N][xmsLi»][ D©yõ²R¶¬s NSµR¶V. aSaRP*»R½ xqsVÅÁxqsLi»][uyÌÁV ZNP[ªsÌÁLi −saRP*zqsLiÀÁ xqs»yäLSùÌÁV « ¿Á[}qsªyLjiZNP[ ÌÁÕ³ÁryòLiVV. ˳ÁWÍÜ[NRP xqsVÅÁxqsLi»][uyÌÁV, xmsLRiÍÜ[NPR xqsVÅÁxqsLi»][uyÌÁ ª«sVVLiµR¶V Ï @¼½ xqs*ÌÁöQ®ªsV©«s−s.
 24. 24. 28. xqsWLRi£¤¦¦¦ @ÍÞ-ÅÁ'xqs'£qs ˳ØgRiLi: 20 887 84. ª«sVLiÀÁ xms©«sVÌÁV ¿Á[zqsª«sÀÁè©«s ªyLjiNTP ªyÉÓÁNRPLiÛÉÁ[ D»R½òª«sV®ªsV©«s (úxms¼½xmnsÌÁLi) ÌÁÕ³ÁxqsVòLiµj¶.1 ª«sVLji¸R¶VV ¿Á²ïR¶xms©«sVÌÁV ¿Á[zqs ª«sÀÁè©«s ªyLjiNTP, ªyLRiV ¿Á[xqsWò DLi²T¶©«s ¿Á²ïR¶ xms©«sVÌÁNRPV »R½gji©«sLi»R½ úxms¼½xmnsÌÁ®ªs[V Bª«s*ÊÁ²R¶V»R½VLiµj¶. 85. (J ª«sVV'x¤¦¦¦ª«sVøµ`¶!) ¬saRPè¸R¶VLigS C ÅÁVL`iA©±s©«sV ¬dsNRPV DCB A −sµ³j¶gS ¿Á[zqs©«sªy²R¶V (@ÍýØ£¤¦¦¦) »R½xmsöNRP ¬s©«sVõ ¬ds ¬sLñki»R½ róy©y¬sNTP ¼½Ljigji J IH GFE ¾»½ryò²R¶V.2 ªyLji»][ BÍØ @©«sV: ""Fsª«s²R¶V PONML K ª«sWLæRiµR¶LRi+NRP»R½*LiÍÜ[ D©yõ²][ ª«sVLji¸R¶VV Fsª«s²R¶V xqsöxtísQLigS ª«sWLæRiQú˳ÏÁxtísQ»R½*LiÍÜ[ UTSR Q xms²T¶D©yõ²][, ©y úxms˳ÏÁVª«soNRPV ËØgS ¾»½ÌÁVxqsV.'' 86. ª«sVLji¸R¶VV ¬dsNRPV C úgRiLi´R¶Li ZYX WV (ÅÁVL`iA©±s) Bª«s*ÊÁ²R¶V»R½VLiµR¶¬s ¬ds ®ªs©«sõ²R¶W AbPLi¿RÁÛÍÁ[µR¶V, Bµj¶ ZNP[ª«sÌÁLi ¬ds ][ úxms˳ÏÁVª«so NSLRiVßáùLi ª«sÌýÁ®©s[ ÌÁÕ³ÁLiÀÁLiµj¶. NSª«so©«s ¬dsª«so Fs©«sõÉÓÁNUP c b a`_^ xqs»R½ù¼½LRiryäLRiVÌÁNRPV »][²R¶ö®²¶[ªy²R¶ª«so NSª«sµôR¶V! fed 1. ¿RÁW²R¶Li²T¶, 27:89 úxms¼½ ª«sVLiÀÁxms¬sNTP xmsµj¶ª«sLi»R½VÌÁV @µ³¶NRPLigS xmsoßáùxmsÖÁ»R½Li j n Bª«s*ÊÁ²R¶V»R½VLiµj¶. @ÍýØ£¤¦¦¦ (xqsV.»y.) N][Li¾»½[ @Li»R½NRPLiÛÉÁ[ FsNRPV䪫s xmsoßáù xmsÖÁ»R½Li Bryò²¶V. j n R NS¬s úxms¼½ ¿Á²ï¶xms¬sNTP µy©«sLi»R½Á bPORPQ ª«sWú»R½®ªs[V −sµ³¶Li¿RÁÊÁ²R¶V»R½VLiµj¶. xmso©«sLRiV»óy©«sµj¶©«sª«sVV©«s R j Fsª«sLjiNUP @©yù¸R¶VLi ÇÁLRiVgRiµR¶V. ¿RÁW²R¶Li²T¶, 6:160. 2. @LiÛÉÁ[ »R½xmsöNRP ¼½Ljigji ª«sVNSäNRPV ¾»½ryò²¶V. NSª«so©«s z¤¦¦¦úÇÁ»`½NRPV 8 xqsLiª«s»y=LSÌÁ »R½LRiVªy»R½ R ®µ¶ª«súxmsª«sNRPò ('xqs'@xqs) ¼½Ljigji ª«sVNSäNRPV −sÛÇÁ[¸¶VVÛÍÁ ª«s¿yèLRiV. (BÛËÁõc'@ËØ÷£qs LRi'µj¶.'@. R NRP´R¶©«sLi, 'xqs'{¤¦¦¦'£¤¦¦¦ ÊÁV'ÆØLki).
 25. 25. 28. xqsWLRi£¤¦¦¦ @ÍÞ-ÅÁ'xqs'£qs ˳ØgRiLi: 20 888 87. ª«sVLji¸R¶VV @ÍýØ£¤¦¦¦ A¸R¶V»R½VÌÁV, ¬ds|ms @ª«s»R½LjiLixmsÛÇÁ[¸R¶VÊÁ²T¶©«s »R½LRiVªy»R½; lk ji hg ªyLRiV (xqs»R½ù¼½LRiryäLRiVÌÁV) ªyÉÓÁ (xmshRi©«sLi / úxms¿yLRiLi) ©«sVLi²T¶ ¬s©«sVõ G rq ponm ª«sWú»R½Li »]ÌágjiLixms¬sª«s*LSµR¶V. ª«sVLji¸R¶VV (úxmsÇÁÌÁ©«sV) ¬ds úxms˳ÏÁVª«so ®ªsxmso©«sNRPV wvu ts A¥¦¦¦*¬sLi¿RÁV. ª«sVLji¸R¶VV ¬dsª«so ÊÁx¤¦¦¦§®µ¶ªyLSµ³R¶NRPVÌÁÍÜ[ ¿Á[LjiF¡NRPV. yx 88. ª«sVLji¸R¶VV @ÍýØ£¤¦¦¦»][ FyÈÁV G ~}|{z B»R½LRi ®µ¶ªy¬dsõ ALSµ³j¶Li¿RÁNRPV. A¸R¶V©«s (@ÍýØ£¤¦¦¦) »R½xmsö ª«sVL]NRP ALSµ³R¶ùQ®µ¶ª«sLi ÛÍÁ[²R¶V. ZNP[ª«sÌÁLi A¸R¶V©«s D¬sNTP (ª«sVVÅÁLi) »R½xmsö úxms¼½µk¶ ©«sbPxqsVòLiµj¶.1 xqsLRi* ©yù¸R¶Wµ³j¶xms»R½ùLi ZNP[ª«sÌÁLi A¸R¶V©«s®µ¶[ ª«sVLji¸R¶VV A¸R¶V©«s ®ªsxmso©«sZNP[ −dsVLRiLi»y ª«sVLRiÖÁLixmsÊÁ²R¶»yLRiV. (3/4) ***** 1. ¿RÁW²R¶Li²T¶, 55:26c27.

×