Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Enquesta inicial alumnes

730 views

Published on

Encuesta de calidad de centro de formación

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Enquesta inicial alumnes

  1. 1. ENQUESTA DE SATISFACCIÓ DELS ALUMNES Curs: Data revisió: Nº revisió: 1 2010-2011 28-12-2010IIntroduccióL’ empresa 5.TIC té com a objectiu la millora constant en la qualitat dels seus serveis es peraixò, que li dona gran importància a les opinions dels seus usuaris.La present enquesta demana la seva col·laboració per conèixer el seu grau de satisfacció tantdels cursos, serveis, com dels recursos oferts.El qüestionari és anònim, sha de contestar amb la màxima sinceritat. No ha de posar el seunom.En aquesta prova, vostè trobarà una sèrie de preguntes sobre el grau de satisfacció que té enrelació amb les activitats que es fan a la nostra empresa.Les respostes a les preguntes les haurà de valorar del 0 al 3. O.- MAI7 RES 1.- A VEGADES/ POC 2.- GAIREBÉ SEMPRE / BASTANT 3.- SEMPRE / MOLTMoltes gràcies per ajudar-nos a millorar. Pàgina 1 de 4
  2. 2. ENQUESTA DE SATISFACCIÓ DELS ALUMNES Curs: Data revisió: Nº revisió: 1 2010-2011 28-12-20101. Curs actual que està estudiant. Marqui amb una X la casella corresponent Curs sobre marcadors socials per a les empreses Curs introducció als navegadors i cercadors d’Internet Curs sobre nou sistemes d’etiquetatge Altre (especificar)......................................................2. Càrrec dins de l’empresa Directiu/Gerent Cap de personal/Cap de Recursos humans Cap de secció/departament Empleat qualificat (Ingenier, Llicenciat,) Altres3. Experiències anteriors de formació (potser marcar les dos) Cursos de 5.TIC Cursos d’altres institucions educatives públiques o privades Pàgina 2 de 4
  3. 3. ENQUESTA DE SATISFACCIÓ DELS ALUMNES Curs: Data revisió: Nº revisió: 1 2010-2011 28-12-20104.- Marqui amb una X la casella corresponent segons el grau de satisfacció4.1 Satisfacció sobre el procés formatiu. A. Pla d’estudis i la seva estructura GRAU DE SATISFACCIÓ 0 1 2 3  1 Distribució i seqüència de les activitats del curs Distribució adequada entre les hores previstes i les reals 2 de dedicació de cada activitat B . Organització del procés d’ensenyament - aprenentatge Informació rebuda sobre els objectius del curs,duració, 3 materials, metodologia i avaluació estaven clars abans de la matriculació 4 Nombre d’alumnes per classe Disposi dels recursos tecnològics adequats per fer el 5 curs 6 Coordinació entre temes, activitats, fòrums i tasques Metodologies amb participació activa de l’estudiant dins 7 les aules virtuals (treball en grup, resolució de casos,...) Recursos en Internet per ajudar al teu aprenentatge 8 (fòrums, materials d’ajuda on-line, pàgines web,wikis,..) C.- AVALUACIÓ Coherència entre els objectius, els continguts i allò que 9 es demana per aprovar 10 Eficàcia dels mitjos d’avaluació (treballs, fòrums, ...) 11 Objectivitat de les qualificacions de les proves Es valora adequadament els teus esforços i 12 aprenentatges adquirits 13 Revisió de les qualificacions de les proves. D.- Tutories 14 Ajuda i orientació durant el teu aprenentatge 15 Tutoria on-line (correu-electrónic, plataforma virtual) El tutor respon a les necessitats i preguntes dels 16 alumnes amb rapidesa. E.- Professorat 17 Qualitat docent del professorat, en general 18 El professor es accessible quan necessiti ser atès F.- Coneixements i formació adquirida 19 Coneixements teòrics específics sobre temes actuals 20 Practiques especifiques sobre temes actuals Formació que faciliti el desenvolupament de les habilitats personals (treball en equip, comunicació oral i 21 escrita, capacitat d’iniciativa, capacitat de resoldre problemes, ...) Sensació de realització personal i augment dels 22 coneixements Pàgina 3 de 4
  4. 4. ENQUESTA DE SATISFACCIÓ DELS ALUMNES Curs: Data revisió: Nº revisió: 1 2010-2011 28-12-20104.2 Satisfacció sobre instal·lacions i servicis per al procés formatiu. G. Aules GRAU DE SATISFACCIÓ 0 1 2 3  23 Condicions de les instal·lacions (ordre, neteja, silenci) 24 Condicions ambientals (il·luminació, climatització) 25 Condicions del mobiliari de les aules d’informàtica 26 Equipament de les aules d’informàtica 27 Facilitat d’ accés a les aules Virtuals 28 Disseny i contingut de la pàgina web H. Servicis informàtics GRAU DE SATISFACCIÓ 0 1 2 3  29 Respostes a preguntes pel Correu electrònic 30 Plataforma virtual intuïtiva i fàcil d’usar Material de suport virtual per accedir a la plataforma 31 virtual4.3 Satisfacció sobre servicis generals de l’empresa. I. Servicis generals GRAU DE SATISFACCIÓ 0 1 2 3  Atenció i amabilitat prestada pel nostre personal de 32 l’empresa 33 Horari d’atenció Admissió de suggeriments, reclamacions, opinions, o 34 queixes dels estudiants 35 Oferta de cursos de formació actualitzats 36 Instal·lacions i decoració generals de l’empresa 37 Neteja lavablos.4.4 Satisfacció general de l’empresa. J. Valoració global. GRAU DE SATISFACCIÓ 0 1 2 3  38 Quina es la seva valoració general de l’empresa 39 Quina es la seva valoració general del curs5. Recomanaria aquest curs a altres persones? Sí No Pàgina 4 de 4

×