Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentació pd c

169 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentació pd c

 1. 1. MARC GENERAL
 2. 2. PRESENTACIÓ• El marc general del pla ha estat elaborat pels orientadors i orientadores de les escoles maristes conjuntament amb l’Equip d’Educació del Servei d’Obres Maristes.• S’adreça a les etapes d’Infantil, Primària, ESO, Batxillerat, cicles formatius i PQPI de les escoles maristes• document que reflecteix les accions que el centre docent desenvolupa per tal de capacitar tot l’alumnat i la resta de la comunitat educativa per a la convivència i la gestió positiva de conflictes. Aquestes accions van adreçades a la millora de la convivència a l’aula, al centre o a l’entorn.• Recull els mecanismes que l’escola estableix a l’hora de resoldre els conflictes i de crear una atmosfera de treball i convivència entre els membres de la comunitat educativa i de l’entorn.
 3. 3. PER QUÈ UN PLA DE CONVIVÈNCIA?• Conviure significa viure plegats i en bona relació.• Necessitat de persones capaces de saber conviure en un pla d’igualtat, des del profund respecte a la diferència.• Ajudar a construir una nova ciutadania: aprendre i ensenyar a pensar, a gestionar emocions, a compartir valors, a trobar noves i millors formes de relació.• oferir a l’escola una eina per l’autoconeixement i la socialització de l’alumnat.
 4. 4. Marc normatiu• La Llei Orgànica d’Educació de 2/2006 de 3 de maig, estableix a l’article 121 apartat 2n., l’obligatorietat que tots els centres elaborin un Pla de Convivència i l’incloguin dins el PEC.
 5. 5. Principis bàsics del Pla de Convivència1. La convivència és imprescindible per aconseguir un bon ambient escolar.2. El Pla de Convivència ha d’incloure estratègies de prevenció.3. Cal un plantejament integral i coordinat de tota la comunitat educativa.4. La millora de la convivència es planteja a partir d’una organització que gestioni, articuli i doni sentit a les actuacions i als processos.
 6. 6. 5. S’entén la resolució de conflictes des d’una perspectiva de model integrat, lluny del model punitiu de tipus sancionador.• Pretén atendre aquestes facetes: la reparació, la reconciliació i la resolució. Aprendre a conviure en el context escolar implica un esforç individual i col·lectiu: correponsabilitat, participació i millora contínua.7. Ha d’involucrar a tota la comunitat educativa. Cal que tothom hi estigui implicat per facilitar canvis més globals: - Famílies - Educadors - Alumnes - Comunitat educativa: monitor, extraescolars...
 7. 7. Objectius específics què volem?1. Projecte global amb la participació de tota la comunitat educativa.2. Potenciar l’equitat educativa i el respecte a la diversitat.3. Ajudar a lalumnat a relacionar-se amb si mateix, amb els altres i amb el món.4. Vetllar per una aplicació ferma i flexible de les normes.5. Fomentar la cultura de mediació com a eina bàsica en la gestió del conflicte.
 8. 8. I les competències a on? PdC i Competències1. Les Competències Personals Portar a l’aula activitats que afavoreixin un millor coneixement d’un/a mateix/a. Competència d’autonomia i iniciativa personal Contribuir a que els nostres alumnes estiguin motivats i siguin capaços d’imaginar, emprendre, desenvolupar i avaluar accions amb creativitat, confiança, responsabilitat i sentit crític.2.Competència conviure i habitar el món Fonamentar a partir de la premissa que aprendre dels valors en els que es fonamenta la societat democràtica i els drets humans. Competència Social i ciutadana comprendre la realitat social en la que vivim, cooperar, conviure, resoldre els conflictes de valors i interessos amb una actitud constructiva, solidària i responsable davant dels drets i obligacions cívics. El treball en equip, l’ús del diàleg en la resolució de conflictes i el plantejament crític
 9. 9. Àmbits d’actuació El dia de la Pau, Tutoria,la setmana de la Solidaritat, treball cooperatiu, el lema de cada any, les JOVS ,els Jocs Atlètics, assemblea de classe, la Cançó Resposta, metodologia participativa dia de la classe AULA CENTRE Dia a dia fora de l’escola ENTORN
 10. 10. MARC ORGANITZATIUDues estructures:a) Comissió de convivènciab) Equip de mediació.
 11. 11. Comissió de Convivència Vetlla pel bon funcionament de la convivènciaA)Comissió de disciplinaProposa, revisa i coordina el pla de convivència.Reunions trimestrals o en situacions molt greus.Persones que la formen:Equip directiu.Representant dels professors.Representant dels pares.Representants dels alumnesB) Comissió de mediació (equips pedagògics)vetlla pel bon funcionament de la convivènciaPersones que la formen:Cap d’estudis.Orientador de l’etapaCoordinadors de cicle.Un representant de Pastoral.Un representant dels alumnes, quan s’escaigui
 12. 12. Equip de mediació• Fomentar la cultura de la mediació• Regular la convivència en el centre: - Desenvolupant actituds i habilitats relacionals positives - Prevenint la violència - Intervenint constructivament enfront dels conflictes - Propiciant la reparació responsable i la reconciliació entre persones que passen molt de temps juntes.• Creació d’un servei de mediació (curs 13-14)• Persones que el formen: Núria Terradas i Marta Mas

×