9789740329787

686 views

Published on

แปลผิด แปลถูก : คัมภีร์การแปลยุคใหม่

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
686
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

9789740329787

  1. 1. บทนํา (Introduction) บทที่ 1 ในโลกยุคโลกาภิวัตน ประเทศไทยจําเปนตองติดตอสัมพันธกับนานาชาติมากขึ้นในทุก ๆ ดาน ไมวาจะเปนดานการคาพาณิชย การทองเที่ยว การศึกษา การเมือง การตางประเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในการติดตอสัมพันธดังกลาวจําเปนตองใชภาษาในการสื่อสารกันทั้งเพื่อการรับสารและเพื่อการสงสาร แตหากภาษาที่จะใชในการสื่อสารเปนคนละภาษา และผูสื่อสารมิไดเรียนรูหรือเขาใจภาษาของคนชาติอื่น ก็ยอมจําเปนตองใชการแปลเปนหนทางในการสือสารทําความเขาใจใหตรงกันได การแปลจึงมีบทบาทสําคัญยิงในการทําใหคนไทยสามารถ ่ ่ส ง สารไปถึ ง คนต า งชาติ และในขณะเดี ย วกั น ก็ ส ามารถรั บ สารจากคนต า งชาติ ม าได ด  ว ยกิจกรรมระหวางคนไทยกับคนตางชาติจึงจะสามารถเกิดขึ้นตามมาไดไมวาจะเปนกิจธุระในดานใด ๆ การแปลเปนสิ่งที่มีบทบาทอยางมากในชีวิตประจําวันของคนไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคพาณิชยสากล วิทยาการความรูใหม ๆ ที่เขามาในประเทศ สินคาตาง ๆ ที่ซื้อขายกันไมวาจะเปนอาหาร เสื้อผา เครื่องอุปโภคบริโภคตาง ๆ ลวนตองมีภาษาอังกฤษกํากับมา ทําใหจําเปนตองใชการแปล เพื่อใหคนไทยสวนใหญไดเขาใจ ในทางตรงกันขาม เมื่อคนไทยตองการจําหนายสินคาไทยไปตางประเทศ หรือตองการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารก็ยอมตองแปลขอความเปนภาษาอั ง กฤษเพื่ อ ให ข  อ มู ล ที่ ถู ก ต อ งเกี่ ย วกั บ สิ น ค า รวมทั้ ง การสื่ อ สารข า วสารนั้ น ๆ อย า งมีประสิทธิภาพ การแปลจึงอยูในฐานะเครื่องมือสําคัญในการทําใหคนไทยสามารถสื่อสารกับคนตางชาติ และทําใหคนตางชาติส่ือสารกับคนไทยได อยางไรก็ตาม การแปลที่บกพรองผิดพลาดยอมสงผลในทางตรงกันขามได นันก็คอทําใหการสือสารไมบรรลุผล อาจสรางความเขาใจผิดพลาด ่ ื ่คลาดเคลือนระหวางกัน ซึงอาจกอใหเกิดปญหานอยใหญลกลามตามมาแลวแตกรณี ดังนัน ผูแปล ่ ่ ุ ้ จึงตองใชความระมัดระวังอยางยิงยวดในกระบวนการทํางานแปล (process) เพือการผลิตบทแปล ่ ่(product) ที่มีประสิทธิภาพสูงในการถายทอดความหมายตามจุดประสงคของผูเขียน (intendedmeaning) ไปสูผูอานบทแปล หากบทแปลดอยคุณภาพยอมไมสามารถสื่อสารไดตรง อาจจะให 1
  2. 2. ความหมายผิด ๆ (wrong meaning) หรืออาจจะไรความหมาย (zero meaning) หรือใหความหมายคลุมเครือ (obscure meaning) มหาวิทยาลัยในประเทศไทยมีการเปดสอนวิชาการแปลกันอยางกวางขวาง เพือผลิตบุคลากร ่ที่สามารถทํางานแปลใหกับหนวยงาน บริษัท หางรานตาง ๆ เนื่องจากตลาดยังมีความจําเปนตองใชงานบุคลากรประเภทนีอยางสูง วิชาการแปลทีเ่ ปดสอนในมหาวิทยาลัย จึงมีทงการแปลจากภาษาไทย ้ ้ัเปนภาษาอังกฤษ และจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย และมีหลายระดับ เชน ระดับเบื้องตนระดับกลาง และระดับสูง รวมทั้งมีการแปลในมิติตาง ๆ เชน การแปลเพื่ออาชีพ การแปลเพื่อเสริมสรางทักษะการสื่อสาร การแปลเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ การแปลแยกประเภทตามตัวบทเชน ตัวบทวิชาการ ตัวบทวรรณกรรม ตัวบทขาวสาร ฯลฯ แตไมวาจะเรียนรูการแปลหรือทํางานแปลในระดับใด โอกาสแปลผิดพลาดเกิดขึ้นไดตลอดเวลาที่ทํางานแปล การเรียนรูจากขอผิดพลาด และเรียนรูวิธีหลีกเลี่ยงขอผิดพลาดเมื่อทํางานแปลนั้น ยอมชวยใหผูแปลเกิดความตระหนักรูและมีความระวังระไวมากขึ้น งานแปลเปนงานยากและตองการความละเอียดรอบคอบอยางยิ่ง Newmark (1995)กลาววา งานแปลเปนงานที่ทําอยางไมมีวันสิ้นสุด “A translation is never finished.” ผูแปลตองมีทักษะในการอาน การวิเคราะห การตีความ รวมไปถึงตองมีทักษะในการเขียนอีกดวย การเขียนก็มิใชเปนการเขียนจากความคิดของตนเอง แตเปนการเขียนความคิดของบุคคลอืน ผูแปลตองสมมติวา ่  ตัวเองเปนคนอื่น บอกเลาความคิดของคนอื่นดวยอีกภาษาหนึ่ง นั่นหมายความวา ผูแปลตองใชหลักภาษาถึง 2 ชุด และความเขาใจดานสังคมวัฒนธรรมอีก 2 ชุดของภาษาตนทางและภาษาเปาหมาย ปญหาจึงเกิดขึ้นไดเสมอในกระบวนการแปลทุกขั้นตอน ผูวิจัยไดสังเกตวางานแปลทั้งของนั ก ศึ ก ษาผู  เรี ย นวิ ช าการแปลและของบุ ค คลทั่ ว ไปที่ มี ผ ลงานแปลตามสื่ อ ต า ง ๆ เช น หนั ง สื อหนังสือพิมพ อินเทอรเน็ต และปายประกาศตาง ๆ ยังมีความบกพรองผิดพลาดอยูมาก ดังนั้นจึงสมควรอยางยิงทีจะทําการวิเคราะหวจยขอผิดพลาดเหลานัน เพือจําแนกประเภท สาเหตุ และเสนอ ่ ่ ิั ้ ่แนะแนวทางในการหลีกเลี่ยงและแกไขปญหา Newmark (1995: 4) อธิบายสาเหตุของความยุงยากซับซอนในการแปล อันเนืองมาจากการ  ่ที่ตองใชหลักภาษาและวัฒนธรรมถึง 2 ชุด โดยการเขียนสรุปเปนแผนภาพดังนี้2
  3. 3. 9. The truth (the facts of the matter) 1. SL writer 5. TL readership 2. SL norms 6. TL norms 3. SL culture TEXT 7. TL culture 4. SL setting and 8. TL setting and tradition tradition 10. Translator ตัวบทแปลนันเกียวของกับองคประกอบทังหมด 10 ประการ ดานหนึงคือ ผูเ ขียน เกณฑปกติ ้ ่ ้ ่ของสังคม วัฒนธรรม ภูมิหลังและขนบของสังคมในภาษาตนฉบับ (SL, source language) และอีกดานหนึ่งคือ ผูอาน เกณฑปกติ วัฒนธรรม ภูมิหลังและขนบของสังคมในภาษาแปล (TL, targetlanguage) รวมถึงขอเท็จจริงของสิ่งที่แปลและตัวผูแปลเองดวย ทั้งหมดเปนพลังในฝงตรงกันขามที่จะลากดึงการแปลไปในทิศทางที่ตรงกันขามกันได Hatim และ Mason (1994) อธิบายความยุงยากซับซอนนี้เชนเดียวกับ Newmark วาการแปลเปนกระบวนการสื่อสารอยางหนึ่งที่เกิดขึ้นภายในบริบทของสังคม เปนสื่อกลางระหวางผูเขียนในภาษาตนฉบับ (the producer of the source-language text) กับผูอานในภาษาแปล(the reader of the target-language text) ทังสองฝายตางก็อยูในกรอบสังคมของตัวเองทีแตกตาง ้  ่กัน กระบวนการแปลจึงเปนเรืองซับซอนเพราะการใชภาษาเปนสวนหนึงของการดําเนินชีวตในสังคม ่ ่ ิกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมคนละกรอบกันของทั้งสองฝาย บทแปลที่ผูอานในภาษาแปลไดอานนั้น แสดงใหเห็นเฉพาะการเขาใจและการตัดสินใจของผูแปล ผูอานจะไดเห็นก็เพียงบทแปลที่เปนผลของการเขาใจ และการตัดสินใจของผูแปล (endproduct) เทานั้น มิไดเห็นกระบวนการอันนําไปสูการตัดสินใจเชนนั้น ความเขาใจตาง ๆ เปนของผูแปลแตเพียงผูเดียวที่ถายทอดออกมาเปนบทแปลใหผูอานไดอาน ผูอานไดอานก็เพียงเฉพาะผลสุดทายของกระบวนการแปลในลักษณะสมบูรณในตัว (self-contained) แมวาผูแปลอาจจะอานตนฉบับแลวเขาใจผิด ตีความผิด และถายทอดผิด หรือเขาใจถูก ตีความถูก แตถายทอดผิดก็ตามที Hatim และ Mason (1994: 4) ยังเนนใหตระหนักถึงความแตกตางที่อาจจะเกิดขึ้นไดในเรื่องของจุดประสงคในการสื่อสารของผูเขียนกับผูแปลวา “… text can be seen as the result ofmotivated choice: producers of texts have their own communicative aims and selectlexical items and grammatical arrangement to serve those aims. Naturally, in translating, 3
  4. 4. these are potentially two sets of motivations: those of the producer of the sourcetext and those of the translator.” ในเมื่อผูอานมิไดเห็นตัวตนฉบับ ผูแปลจึงเปนผูทําหนาที่เปนสื่อกลางระหวางผูเขียนกับผูอาน ผูอานจะเขาใจเรื่องราวไดก็โดยการผานคนกลางคือผูแปลเทานั้น ทุกอยางที่ผูอานเห็นยอมเปนความเขาใจ การตีความและทางเลือกของผูแปลเทานั้น หากสื่อกลางดอยประสิทธิภาพ ขาดทักษะในการอาน การวิเคราะห การตีความ และการถายทอด สารของผูเขียนยอมจะไปไมถึงผูอานอยางแนนอน หรือไปถึงอยางกระทอนกระแทน หรือบิดเบี้ยว ผิดเพี้ยนไป อาจสรางความอับอายตอวงการตาง ๆ ที่ผูแปลเขาไปทําหนาที่ถายทอดสารนั้น ๆ ได ยกตัวอยางเชน หนาหองนํ้าสาธารณะแหงหนึ่งในสถานที่ทองเที่ยวที่มีนกทองเที่ยวไปเยี่ยม  ัชมมากมาย เขียนประกาศขอความวา “หองนําไมมกระดาษชําระ หากทานใดประสงคจะใช โปรดซือ ้ ี ้จากพนักงานหนาหองนํา” โดยมีคาแปลเปนภาษาอังกฤษสําหรับนักทองเทียวชาวตางชาติกากับไววา ้ ํ ่ ํ  “Because we have no tissue. Please buy the used one.” ผูรบสารที่อานไดเฉพาะภาษาอังกฤษ จะมีความเขาใจวา ใหนักทองเที่ยวซื้อกระดาษชําระที่ ัใชแลว เพื่อเอามาใชงานตอ นับเปนการสงสารที่ผิดพลาด แทนที่จะแปลวา “Toilet paper notprovided. Please buy some.” หรือถาตองการรายละเอียดก็อาจแปลวา “No toilet paperprovided. Please buy some (from the attendant) at the entrance.” ซึ่งอาจจะดูรุงรังอยูบาง เพราะอธิบายยืดยาว แตก็สื่อสารไดถูกตอง การแปลผิดพลาดเชนนีอาจเพียงสรางความขบขันแกผอานชาวตางชาติเทานัน หรือไมกอาจ ้ ู  ้ ็สรางความหงุดหงิด หรือทําใหเกิดการดูถูกเหยียดหยามในความดอยความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของคนไทย ในบางกรณีการแปลผิดพลาดอาจกอใหเกิดความเสียหายได ตัวอยางเชน โรงแรมแหงหนึ่งตองการแจงใหผเู ขาพักทราบวา หากผูเ ขาพักมีความประสงคสงใด โปรดเรียกใชบริการไดจากพนักงาน ิ่ประจําโรงแรมซึงพรอมใหบริการ แตการแปลขอความประกาศนีกลับทําใหผอานเฉพาะภาษาอังกฤษ ่ ้ ู เขาใจไปอีกอยางหนึ่ง ขอความนั้นมีวา If you have a desire, please take advantage of our chambermaid. ขอความแปลนี้มีความหมายวา หากทานเกิดความตองการขึ้นมาก็กรุณาลวนลามหรือรวมหลับนอนกับพนักงานของเราไดเลย เนื่องจากคําวา “take advantage” ที่ใชในบริบทเชนนี้ยอมมี ความหมายวา “seduce” หรือ “have sex with” ได อาจทําใหชาวตางชาติหัวหมอถือโอกาสใชประโยชนจากปายประกาศนี้ ผลเสียจะตกอยูกับพนักงานโรงแรมและชื่อเสียงของโรงแรม ขอความเชนนี้อาจแปลไดวา “Please ask for anything you need from our staff.”4
  5. 5. ในกรณีการแปลจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยก็เชนเดียวกัน การถายทอดความหมายไมตรงกับตนฉบับยอมสรางความเขาใจผิดและความเสียหายได ขอสําคัญคือ ไมเปนความจริง ยกตัวอยางเชน ในบทความที่วาดวยเรื่องการใชพลาสติกอยางมากมายในประเทศอังกฤษ ซึ่งมากถึงขนาดที่ผูเขียนใชคําพูดเกินจริง เพื่อใหเห็นภาพวาเกาะอังกฤษนั้นแทบจะจมอยูในกองพลาสติก โดยผูเขียนตั้งคําถามวา Is Britain drowning in plastic ? มีผูแปล แปลวา ประเทศอังกฤษกําลังนําเอาพลาสติกไปถวงนํ้า ผูอานเฉพาะภาษาไทยยอมเขาใจวาประเทศอังกฤษกําจัดขยะพลาสติกโดยการนําเอาไปทิ้งทะเล หรือโยนลงในแมนํ้า อาจทําใหผูอานโดยเฉพาะนักอนุรักษสิ่งแวดลอมไมพอใจ กอการประทวงหรือนึกตําหนิการกระทําของประเทศอังกฤษ อีกตัวอยางหนึง ในบทความเกียวกับนางฮิลลารี คลินตัน ผูไมมใครเอาชนะได แตกลับแพใน ่ ่  ีการเลือกตัวแทนพรรคใหแกนายบารัก โอบามา ขาวพาดหัวเขียนวา How the “unbeatable” Hillary still managed to lose (ความหมาย = ฮิลลารีผูไมเคยสยบแกผูใดพายแพไดอยางไร) ผูแปลแปลวา ฮิลลารีผูไมเคยชนะ จะจัดการอยางไรกับความพายแพของตน อีกสองสามตัวอยางตอไปนีลวนแลวแตเปนการแสดงใหเห็นวา การแปลทีผดพลาดนันไมเพียง ้ ่ิ ้แตจะสรางความตลกขบขันเทานั้นยังสรางความเขาใจผิดตลอดจนความเสียหายไดดวย A: How are you? (= สบายดีหรือ) B: I’ve been better. (= ไมคอยดีเลย) C: Never better. (= ดีมากเลย)คําแปลผิด : B: ผมรูสึกดีขึ้นมากเลย C: ไมเคยดีขึ้นเลย I’ve been better. มีความหมายเทากับ I don’t feel very well. หรือไมคอยดีเทาไหร(เคยดีกวานี้ ตอนนี้ไมดี) สวน Never better. มีความหมายวา ไมเคยรูสึกดีกวานี้มากอนเลยแปลวา เวลานี้สบายดีมากที่สุด The terrorist leader will never negotiate. (คําแปล : หัวหนาผูกอการรายจะไมมีวันยอมเจรจาโดยเด็ดขาด) คําแปลผิด : หัวหนาผูกอการรายไมเคยไดรับการติดตอเจรจาใด ๆ เลย 5
  6. 6. Get the flavour of dinosaurs. Escobar’s mansion with several “life-sized” concretedinosaurs is now open to the public. (คําแปล : เชิญมาสัมผัสไดโนเสารกันอยางใกลชิด คฤหาสนเอสโคบารพรอมดวยเหลาไดโนเสารหุนขนาดเทาตัวจริง ไดเปดใหเขาชมแลว) คําแปลผิด : เชิญชิมรสชาติเนื้อไดโนเสาร คฤหาสนเอสโคบารพรอมดวยไดโนเสารมีชีวิตเทาของจริงที่เปนรูปธรรม รอตอนรับทุกทานอยู ดังนั้น เมื่อขอผิดพลาดในการแปลสามารถทําใหเขาใจผิดไดเชนนี้ การศึกษาวิจยเพื่อทราบ ัลักษณะและเหตุทมาของขอผิดพลาดในกระบวนการแปล เพือหาทางหลีกเลียงและแกไขจึงเปนเรือง ี่ ่ ่ ่สําคัญและจําเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยตาง ๆ ที่เปดสอนวิชาการแปล จําเปนตองศึกษาคนควาอยางละเอียดรอบคอบ เพราะเปนแหลงที่ผลิตบุคลากรทํางานดานการแปลที่สําคัญใหแกประเทศ เพื่อบุคลากรเหลานี้จะไดสามารถทําหนาที่เปนสื่อกลางระหวางภาษา ทั้งจากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ และจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ รูเทาทันขอผิดพลาด รูทาง  แกไข และมีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นตอไป สามารถปฏิบัติงานไดดีในหนวยงานตาง ๆ ทั้งราชการและเอกชน 6

×