TA DANG DOAN_MOT SO GIAI PHAP.pdf

1,987 views
1,865 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,987
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

TA DANG DOAN_MOT SO GIAI PHAP.pdf

 1. 1. INTERNATIONAL EXECUTIVE MBA PROGRAM (leMBA) Chirang trình cao hoc Quàn trj kinh doanh Quóc té LUÀN VAN TÒT NGHIÉP • • MOT SO GIÀI PHÀP NHÀM XAY DU^NG • • CHIÉN LirOC KINH DOANH CHO CÀC DOANH NGHIÉP V f A VA NHÒ TAI CÀC LÀNG NGHÈ TÌNH BÀC NINH GIAI DOAN 2007-2015 TA DANG DOAN IEMBA#3 THANG 05, 2007
 2. 2. INTERNATIONAL EXECUTIVE MBA PROGRAM (leMBA) Chirang trình cao hoc Quàn tri kinh doanh Quoc te BAN LUÀN VÀN NAY DUOC NÒP CHO TRLTÒNG DAI HOC IRVINE (HOA KY) VA KHOA QUAN TRI KINH DOANH (TRUÒNG DAI HOC QUÓC GIÀ HA NOI) BÀN LUÀN VÀN LÀ MOT PHÀN BÀT BUOC TRONG CHU'ONG TRÌNH DÀO TAO THAC SY QUÀN TK KINH DOANH QUÓC TÉ THANG 05, 2007
 3. 3. Phé duyét cùa Chirong trình Cao hoc quàn trj kinh doanh quóc té Chù nhiém chuang trình Tòi xàc nhàn ràng luàn vàn này dà dàp ùrng dugc càc yéu càu cùa mot luàn vàn tòt nghiép thuoc chuang trình dào tao Thac sy Quàn tri kinh doanh. dòng Chùng tòi, ky tén duai day xàc nhàn ràng chùng tòi dà dgc toàn bò luàn vàn này va còng nhàn bàn luàn vàn hoàn toàn dàp ùng càc tiéu chuàn cùa mot luàn vàn Thac sy quàn tri kinh doanh. .4&i^^^ < L ^ ^ ^ TS. Tran Doàn Kim Giào vìén huóng dan Càc thành vién Hòi dòng (Xép thù tu tén theo bang chù cài) PGS-TS. VùTriDùng TS. Tran Doàn Kim NCS. DàngNggcSy
 4. 4. CAMKET Tòi xin cam két ràng nói dung cùa bàn luàn vàn này chua dugc nòp cho bàt ky mot chuang trình càp bang cao hoc nào cùng nhu bàt ky mot chuang trình dào tao càp bang nào khàc. Tòi cung xin cam két thém ràng bàn luàn vàn này là nò lue eà nhàn cùa tòi. Càc két qua, phàn tich, két luàn trong luan vàn này (ngoài càc phàn dugc trich dàn) déu là két qua làm viéc cùa eà nhàn tòi. Hoc vién Tg Bang Doan
 5. 5. LOI CAM ON Tòi xin tran trong càm on sy huóng din nhiet tình, day tràch nhiém cùa Giàng vién - TS. Tran Doàn Kim va ban dào tao - HSB dà huóng din, tao diéu kien tòt nhàt cho tòi trong suòt qua trình nghién cuu de hoàn thành khoà hoc này. Xin tran trong càm an So Còng Nghiép, Sa Ké Hoach dàu tu, Cuc thòng ké, Còng ty Nam À, Còng ty TNHH Hung Thinh dà tao diéu kien cung càp so liéu, thòng tin trong qua trình nghién cùu va viét de tài. Xin chàn thành càm cm tap thè lóp leMBA#3, càc ban dòng nghiép voi sy doàn két, gàn bò trong cà qua trình hge tap nghién cùu. Tòi xin bay tò long biét an tói toàn thè giàng vién, càn bò nhàn vién tham già còng tàc giàng day, phuc vu khoà dào tao lóp IeMBA#3 da tan tình huóng dàn, tao diéu kien giùp chùng tòi hoàn thành khoà hoc. Hoc vien Tg Bang Boan
 6. 6. DANH MUC CÀC TÌT VIÉT TÀT BHXH: Bào hiém xà hòi BHYT: Bào hiém y té CLKD: Chién luac kinh doanh CN - TTCN: Còng nghiép - Tiéu thù còng nghiép CN: Còng nghiép CNDP: Còng nghiép dja Phuong CNH-HDH: Còng nghiép hoà - hién dai hoà CN-XD: Còng nghiép- xày dyng DN V&N: Doanh nghiép vùa va nhò DN: Doanh nghiép DNNN: Doanh nghiép nhà nuóc DNTN: Doanh nghiép tu nhàn DV: Dich vu GDP: Tòng san phàm quóc nói GNP: Tòng san phàm quòc dàn HTX: Hgp tàc xà KH & CN: Khoa hoc va còng nghé
 7. 7. KH: Ké hoach KHDT: Ké hoach va dàu tu KHKT: Khoa hoc ky thuat KT-XH: Kinh té - xà hòi LN: Làng nghé LNTT: Làng nghé truyén thòng NN-TS: Nòng nghiép - Thuy san SP: San phàm SXTT-CN: San xuàt tiéu thù còng nghiép SX: San xuàt SXKD: San xuàt kinh doanh TTCN: Tiéu thù còng nghiép VN: Viét Nam XD: Xày dyng XDCB: Xày dyng ca bàn
 8. 8. MUC LUC Chiro'ng 1: Phàn mò* dàu 1 Ly do ehgn de tài 1 1.1 . Muc tiéu nghién cuu 1 1.2 . Phuong phàp nghién cuu 2 1.3 . Dóng góp cùa de tài 3 1.4 . Két càu cùa luàn vàn 3 Chu-o-ng 2: Ce so* ly luàn 7 2.1. Mot so dinh nghTa ve doanh nghiép vùa va nhó 7 2.1.1. Khài niem doanh nghiép vùa va nhó 7 2.1.2. Càc doanh nghiép vùa va nhó vói vai 7 2.2. Khài niém làng nghé, làng nghé truyén thòng va càc tiéu ehi nhàn dien 8 2.2.1. Khài niem làng nghé, làng nghé truyén thòng 8 2.2.2.Càc tiéu chi xàc dinh làng nghé 8 2.3 . Mot so dinh nghia ve chién lugc vai trò cùa chién lugc trong quàn tri doanh nghiép vùa va nhó 10 2.4. Mot so mó hinh thuòng su dung de phàn tich mói truóng ben ngoài doanh nghiép trong xày dyng chién lugng 12 2.4.1. Mó hình phàn tich ba càp dò, mó hinh PEST 13 a). Mói truóng kinh té 13 b). Mói truóng còng nghé 15 e). Mói truóng vàn hoà 15 d). Mói truóng ty nhién 16 e). Mói truóng chinhtri va phàp luàt 16 f). Mói truóng toàn càu 17
 9. 9. 2.4.2 . Càc mó hình phàn tich ngành, mó hinh nàm lye lugng (five force) va càc nhàn tò thành còng ngành (industry's sueeeess factors) 18 2.4.2.1. Mó hình phàn tich nàm lyc lugng 18 2.4.2.2. Càc nhàn tó thành còng ngành (industry's sueeeess factors) ... 19 2.5. Mot so mó hình phàn tich nói bò doanh nghiép 21 2.5.1. Chuòi già tri (value chain) 21 2.5.2 . Phuong phàp lày chuàn (mó hình bench marking) 22 2.6. Mó hình tòng hgp phàn tich ben trong va ben ngoài (SWOT) 24 2.7. Khài niem nàng lyc còt lòi 29 2.8. Chién lugc canh tranh chung, diéu kien àp dung tùng chién lugc 30 2.8.1. Chién lugc din dàu ve ehi phi (Cost- leadership strategy) 31 2.8.2. Chién lugc khàc biét hoà san phàm 32 2.8.3. Chién lugc trgng tàm hoà (Focus strategy) 32 2.9. Càc buoc trong xày dyng chién lugc 33 Chu'O'ng 3 Phàn tich thirc trang càc doanh nghiép vira va nhò tai càc làng nghé tinh BàcNinh 35 3.1 . Giói thieu tóng quan ve càc doanh nghiép vùa va nhò tai càc làng nghé tinh BàcNinh 35 3.2 . Àp dung tòng hgp càc mó hình PEST, mó hình nàm lye lugng (five force) va càc nhàn tò thành còng (industry's sueeeess factors) 42 3.2.1. Mói truóng vi mó 42 a). Mói truóng ehinh tri va phàp luàt cùa doanh nghiép 42 b). Mói truóng kinh té cùa càc doanh nghiép vùa va nhó tai càc làng nghé tinh Bàc Ninh 43
 10. 10. e). Mòi truóng khoa hge ky thuàt cùa càc doanh nghiép vùa va nhó tai càc làng nghé tinh Bàc Ninh 46 d). Mòi truóng vàn hoà, xà hòi cùa doanh nghiép vùa va nhò tai càc làng nghé tinh Bàc Ninh 47 e). Mòi truóng quóc té 49 3.2.2. Phàn tich ngành 49 a). Canh tranh hién tai 49 b). Sue ép tu khàeh bang 51 e). Sue ép tu nhà cung càp 52 d). Canh tranh giira càc doanh nghiép cùng ngành CN-TTCN 53 3.2.3. Mó hình càc nhàn tò thành còng (industry's sueeeess factors) 54 a). Quan he vói chù dàu tu, dai dien càc khàeh hàng quan he vói càc dói tàc lién doanh 54 b). Nàng lye nhà san xuàt 54 e). Tó chùe san xuàt 55 d). Tiéu chi ve già 55 e). Khà nàng cung càp tin dung, vón 55 3.3. Àp dung chuòi già tri (Value Chain) va phuong phàp lày chuàn (Bench marking) de phàn tich nói bò càc doanh nghiép vùa va nhó tai càc làng nghé tinh Bàc Ninh 55 3.3.1. Chuoi già tri (Value Chain) 55 a). Ca sa ha tàng cùa doanh nghiép 56 b). Nguón nhàn lyc 59 e). Quàn ly tài ehinh 59 d). Thiét ké àp dung KH-KT 60
 11. 11. e). Quàn ly san xuàt "^ f). Tò chùe san xuàt "^ g). Tiép thi kinh doanh - phàn phòi 61 3.3.2 . Phuong phàp lày chuàn (Bench marking) 62 3.4. Phàn tich nàng lue cót lòi va Igi thè canh tranh cùa càc doanh nghiép vùa va nhó tai càc làng nghé tinh Bàc Ninh 64 3.5. Àp dung mó hình SWOT de dành già tòng hgp vi thè càc doanh nghiép vùa va nhó tai càc làng nghé tinh Bàc Ninh 66 3.6. Chién lugc canh tranh va lya chpn chién lugc cùa càc doanh nghiép vùa va nhó tai càc làng nghé tinh Bàc Ninh 69 Chu-oTig 4: Kien nghj va de xuat 71 4.1. Dinh huóng chién lugc phàt trién càc doanh nghiép vùa va nhó tai càc làng nghé tinh Bàc Ninh 71 4.1.1. Tàm nhìn 71 4.1.2. Su mang (chùe nàng nhiém vu) 71 4.1.3. Càc muc tiéu chién lugc dén 2010 va 2015 72 4.1.4. Càc chién lugc chùe nàng 72 4.1.4.1. Chién lugc phàt trién trgng tàm hoà san phàm tao sy khàc biét két hgp yéu tó truyén thòng vói yéu tó hién dai, giù gin bàn sàc dàn toc 73 4.1.4.2 . Chién lugc huy dòng vòn cho càc doanh nghiép 74 4.1.4.3 . Chién lugc nguón lyc va cùng co xày dung phàt trién ca càu tó chùe diéuhành cùa càc doanh nghiép 78 4.2. Mot so han che va càc kién nghi nhàm giài quyét nhiing vàn de ton tai 84 4.2.1. Càc kién nghi nhàm giài quyét nhùng vàn de ton tai 84
 12. 12. a).Dói vói doanh nghiép 84 b). Dói vói ngành còng nghiép nhà nuóc va dia phuong 85 4.2.2. Han che cùa luàn vàn 89 4.2.3. Huóng nghién cùu tuang lai 90 4.2.4. Két luàn 90
 13. 13. DANH MUC CÀC HINH VE CHLTONG 2 Hình 2.1 Vai tró cùa càc doanh nghiép vùa va nhó 7 Hình 2.2 Quàn tri chién lugc de truóng tòn va phàt trién mot the giói day bién dòng. 12 Hình 2.3. Quàn tri chién lugc de tnròng ton va phàt trién trong thè giói day bién dòng 13 Hình 2.4 Sa dò co càu canh tranh ngành (nàm tàc dòng cùa M. Porter) 18 Hình 2.5 Sodò chuòi già tri 22 Hình 2.6 Sa dò càc muc tiéu chùe nàng chéo va chuòi già tri 22 Hình 2.7 Phàn tich càc yéu tò ben trong va ben ngoài 25 Hình 2.8 Ma tran SWOT 27 Hình 2.9 Sodò càc buoc xày dyng va thyc hién CLKD 33 CHI/ONG 3 Hình 3.1 Mò hình tò chùe bo mày Doanh nghiép vùa va nhó tai Tinh Bàc Ninh ..41 Dò thi 3.1 Chi sé phàt trién tòng san phàm giai doan 1997-2006 43 Biéu dò 3.1 Ca càu kinh té tình Bàc Ninh nàm 2000 va 2005 44 Bièu dò 3.2 Co càu lao dòng qua càc giai doan 44 Hình 3.2 Chuòi già tri lién quan dén boat dòng cùa càc DN vùa va nhó tai càc làng nghé tinh BàcNinh 56
 14. 14. DANH MUC CAC BANG BIEU CHl/ONG 2 Bang 2-1 Két qua dành già cùa khàeh hàng ve nhùng yéu tó thành còng cùa càc dói thù canh tranh 23 Bang 2.2 Dac trung cùa chién lugc canh tranh 30 CHUONG 3 Biéu 3.1 Càc làng nghé vùa va nhò tai tinh Bàc Ninh nàm 2005 36 Biéu 3.2 Già tri san xuàt doanh nghiép vùa va nhó tai càc làng nghé tinh Bàc Ninh 38 Biéu 3.3 So doanh nghiép tai càc làng nghé 38 Biéu 3.4 So hg - lao dòng san xuàt CN-TTCN nàm 2005 39 Biéu 3.5 Tóng hgp boat dòng càc làng nghé tinh Bàc Ninh nàm 2005 57 Bang 3.6 Két qua ve nhùng yéu tó thành còng chù chót cùa càc doanh nghiép vùa va nhò tai càc làng nghè tình Bàc Ninh, Ha Tày, Nam Dinh 62 Bang 3.7 Dành già nàng lyc còt lòi va Igi thè canh tranh ben vùng 65 Bang 3.8 Quy mò vòn bình quàn càc co sa ngành nghè nòng thòn (nàm 2006)...66 PHU LUC Phu lue 1 Phiéu diéu tra Phu lue 2 Xàc dinh càc yéu tò thành còng cùa chù doanh nghiép Phu lue 3 Càc boat dòng cùa càc doanh nghiép tai càc khu cum CN tai tinh BN.... Phu lue 4 Tài liéu tham khào
 15. 15. CHU^ONG 1 PHÀN MÒ DÀU Ly do lya chon de tài Tèn de tài: "Mot so giài phàp nhàm xày du-ng CLKD cho càc doanh nghiép vira va nhò tai càc làng nghè tinh Bàc Ninh giai doan 2007-2015" Viéc khóng ngùng dói mai nàng cao khà nàng thich ùng vói xu thè cùa thói dai là mot trong nhùng nguyèn tàc hàng dàu trong giói kinh doanh. Trong còng cugc dòi mói dàt nuóc, CNH - HDH dàt nuóc ta phài dói dàu vói nhiéu thàch thùc ve kinh tè, ehinh tri, xà bòi, mói truóng, vàn hoà...Dac biét ngày 7/11/2006 Viét Nam dà ehinh thùc tró thành thành vién thù 150 cùa tò chùe thuong mai thè giói (WTO) két thùc chang duóng 11 nàm vói han 200 cugc dàm phàn song phuong va da phuong day khó khan, phùc tap. Càc doanh nhàn Viét Nam truóc nhixng thàch thùc, canh tranh se dién ra gay gàt han, nhiéu dói thù han trén bình dien róng han, sàu han. Dò là sy canh tranh càc san phàm trén thi truóng giùa càc doanh nghiép trong nuóc, thi truóng quóc té. Ve thyc trang càc doanh nghiép vùa va nhó, HTX, chù san xuàt tai càc làng nghè tinh Bàc Ninh gap nhiéu khó khan; vói quy mò kinh doanh nhò bé, quan he thi truóng han che, còng tàc quàn ly con nhiéu bàt càp, thòng tin ùng dung KH-CN con kém, hg chua biét bàt dàu tu dàu? Sy phàt trién doanh nghiép nhu thè nào? Phàt trién san phàm cùa ho ra sao?...Khà nàng canh tranh ra sao? Muòn vay càc doanh nghiép phài xàc dinh ro CLKD cùa doanh nghiép mình di dén dàu? Di nhu thè nào? nhùng khó khan thàch thùc nào càn vugt qua? Nhùng cài gì mình dà eó, tiém nàng, thuan lai co bòi, de mình chién thàng, nhùng nguy co va thàch thùc mình càn han che. Diéu quan trgng dò là y tri phàn dàu, dùng tinh boa cùa nhàn loai va kinh nghiem ké thùa, phàt huy hét khà nàng de dùng vùng trén con duóng phàt trién, hoà nhàp vói xu thè cùa thói dai.
 16. 16. Vói kién thùc hge tap tai HSB, tu thyc tien trong càc doanh nghiép vùa va nhò tai tinh Bàc Ninh tàc già dà ehgn de tài " Mot so giài phàp nhàm xày dyng CLKD cho càc doanh nghiép vùa va nhò tai càc làng nghè tinh Bàc Ninh", de dàp ùng dugc thyc tién cùa thi truóng Viét Nam sau hòi nhàp WTO va càc diéu kién cùa càc doanh nghiép vùa va nhó tai càc làng nghè tinh Bàc Ninh. 1.1 Muc dich nghién cihi - Nghién cùu va tong hgp phàn tich ly luàn , xày dyng chién lugc phàt trién kinh doanh - Càc mó hình su dung trong phàn tich chién lugc kinh doanh. - Àp dung ly luàn va càc mò hình de phàn tich dành già thyc trang cùa càc doanh nghiép vùa va nhò tai càc làng nghé tình Bàc Ninh va xày dyng chién lugc phàt trién theo huóng CNH-HDH. - Xàc dinh nhùng quan diém chung, de xuàt ành huóng, giài phàp chù yéu day manh phàt trién càc doanh nghiép, dac biét chù trgng dén càc san phàm làng nghè (khàc biét hoà san phàm). - De xuàt kién nghi. 1.2 Phu'ong phàp nghién ciru - Nghién cùu dinh tinh bang phuong phàp diéu tra, khào sàt, phuong phàp chuyén già. - Phuong phàp phàn tich tòng hgp, so sành thòng ké. - Phuong phàp thu thàp so liéu. + So liéu thù càp va sa càp + De nghi cung càp tài liéu, gùi phiéu diéu tra. - Viéc khào sàt thyc tien dugc thyc hién chù yéu càc doanh nghiép vùa va nhò trong càc làng nghé tinh Bàc Ninh giai doan tu 1986 dén nay.
 17. 17. - So liéu: So liéu thòng ké quòc già cùa tinh Bàc Ninh, càc so liéu chuyén ngành hàng TTCN, càc bào cao dành già tình hình san xuàt kinh doanh cùa càc doanh nghiép vùa va nhó tai càc làng nghè tình Bàc Ninh. 1.3 Dóng góp cùa de tài - He thòng hoà va làm rò mot so vàn de ly luàn ve chién lugc phàt trién doanh nghiép vùa va nhò ó càc làng nghé tinh Bàc Ninh trong thói ky bòi nhàp. - Phàn tich thyc trang va dòng lye phàt trién cùa càc doanh nghiép vùa va nhó tai càc làng nghé trong thói gian tu 1986 dén nay. + Khài quàt xu thè van dòng cùa doanh nghiép vùa va nhó duoi sy tàc dòng cùa thói ky dòi mai hòi nhàp. + Xày dyng nhijng quan diém va de xuàt nhùng giài phàp nhàm phàt trién càc Doanh nghiép vùa va nhò tai càc làng nghè ó Tinh Bàc Ninh giai doan 2007-2015. 1.4. Két càu luàn vàn: Luàn vàn gòm 4 chuang. Chu-ong 1: Phàn mó dàu Ly do ehgn de tài 1.1. Muc tiéu nghién cùu 1.2. Phuong phàp nghién cùu 1.3. Dóng góp cùa de tài 1.4. Két càu khoà luàn Chu-ong 2: Ca sfr ly luàn 2.1. Mot so dinh nghTa ve doanh nghiép vùa va nhó 2.1.1. Khài niém doanh nghiép vùa va nhó 2.1.2. Càc doanh nghiép vùa va nhó vói vai tró là nhà cung ùng (còng nghiép phu trg)
 18. 18. 2.2. Khài niém làng nghé, làng nghé truyén thòng va càc tiéu chi nhàn dién 2.2.1. Khài niem làng nghé, làng nghé truyén thòng 2.2 .2. Càc tiéu chi xàc dinh làng nghè 2.3. Mot so dinh nghìa ve chién lugc vai tró cùa chién lugc trong quàn tri doanh nghiép vùa va nhò 2.4. Mot so mò hình thuóng su dung de phàn tich mói truóng ben ngoài doanh nghiép trong xày dyng chién lugc 2.4.1. Mó hình phàn tich ba càp dò, mò hình PEST 2.4.2. Càc mò hình phàn tich ngành, mó hình nàm lue lugng (five force) va càc nhàn tò thành còng ngành (industry's sueeeess factors) 2.4.2.1. Mò hình phàn tich nàm lye lugng (five force) 2.4.2.2. Càc nhàn tó thành còng ngành (industry's sueeeess factors) 2.5. Mot so mó hình phàn tich nói bò doanh nghiép 2.5.1. Chuòi già tri (value chain) 2.5.2. So sành chuòi (mò hình bench marking) 2.6. Mò hình tóng hgp phàn tich ben trong va ben ngoài (SWOT) 2.7. Khài niem nàng lye còt I5i 2.8. Chién lugc canh tranh chung, diéu kién àp dung tùng chién lugc 2.8.1. Chién lugc dan dàu ve ehi phi (Cost- leadership strategy) 2.8.2. Chién lugc khàc biét hoà san phàm 2.8.3. Chién lugc trong tàm hoà (Focus strategy) 2.9. Càc buoc trong xày dyng chién lugc
 19. 19. Chu-ong 3: Phàn tich thirc trang càc doanh nghiép vira va nhò tai càc làng nghé tinh Bàc Ninh 3.1. Gioì thieu tòng quan ve càc doanh nghiép vùa va nhó tai càc làng nghé tinh Bàc Ninh 3.2. Àp dung tóng hgp càc mò hình PEST, mò hình nàm lye lugng (five force) va càc nhàn tó thành còng (industry's sueeeess factors) 3.2.1. Mòi truóng vTmò 3.2.2. Phàn tich ngành 3.2.3. Mò hình càc nhàn tò thành còng (industry's sueeeess factors) 3.3. Àp dung chuòi già tri (Value Chain) va phuong phàp lày chuàn (Bench marking) de phàn tich nói bò càc doanh nghiép vùa va nhó tai càc làng nghé tình Bàc Ninh 3.3.1. Chuòi già tri (Value Chain) 3.3.2. Phuong phàp lày chuàn (Bench marking) 3.4. Phàn tich nàng lye còt lói va Igi thè canh tranh cùa càc doanh nghiép vùa va nhó tai càc làng nghé tinh Bàc Ninh 3.5. Àp dung mó hình SWOT de dành già tóng hgp vi thè càc doanh nghiép vùa va nhò tai càc làng nghè tình Bàc Ninh 3.6. Chién lugc canh tranh va lya ehgn chién lugc cùa càc doanh nghiép vùa va nhó tai càc làng nghé tinh Bàc Ninh Cfatfong 4: Kién nghj va de xuàt 4.1. Dinh huóng chién lugc phàt trién càc doanh nghiép vùa va nhó tai càc làng nghé tinh Bàc Ninh 4.1.1. Tàm nhìn 4.1.2. Su mang (chùe nàng nhiém vu)
 20. 20. 4.1.3. Càc muc tiéu chién lugc dén 2010 va 2015 4.1.4. Càc chién lugc chùe nàng 4.1.4.1. Chién lugc phàt trién san phàm tao sy khàc biét, két hgp yéu tò truyén thòng vói yéu tò hién dai, giù gin bàn sàc dàn toc 4.1.4.2. Chién lugc huy dòng vòn cho càc doanh nghiép 4T.4.3. Chién lugc nguón lye va cùng eó xày dyng phàt trién co càu tò chùe diéu hành cùa càc doanh nghiép 4.2. Mot so han che va càc kién nghi nhàm giài quyét nhùng vàn de tòn tai 4.2.1. Càc kién nghi nhàm giài quyét nhiJng vàn de tòn tai 4.2.2. Han che cùa luàn vàn 4.2.3. Huóng nghién cùu tuong lai 4.2.4. Két luàn
 21. 21. CHU'ONG 2 CO SO LY LUÀN 2.1. Mot so djnh nghla ve doanh nghiép vira va nhò 2.1.1. Khài niem doanh nghìep vira va nhò "Doanh nghiép vùa va nhó là co so san xuàt kinh doanh dgc lap dà dàng ky kinh doanh theo phàp luàt hién hành, co vòn dàng ky khòng qua 10 ty dòng hoàc so lao dòng trung bình hàng nàm khòng qua 300 nguói" (Dièu 5 nghi dinh 90/2001/ND-CP). 2.1.2. Càc doanh nghiép vira va nhò vói vai trò là càc nhà cung irng (còng nghiép phu tro") Dinh nùi Thàn nùi Chàn nùi Hình 2-1 Vai trò cùa càc doanh nghiép vira va nhò SMES nhu chàn nùi tao phàn cùng de hình thành nén thàn nùi va dinh nùi ehinh là ngành còng nghiép san xuàt, lap ràp. (Phàt trién doanh nghiép vùa va nhó càc ehinh sàeh; PGS. TS Phan Dàng Tuàn -Vién truóng vién NC CL CS CN nàm 2005).
 22. 22. 2.2. Khài niém làng nghé, làng nghé truyén thòng va càc tiéu chi nhàn dién 2.2.1. Khài niem làng nghè, làng nghé truyén thong + Làng mot nghé là nhirng làng ngoài nghé nòng ra con eó thém mot nghè TTCN duy nhàt chiém uru thè tuyét dòi, nhu gòm Bàt Tràng, Lya Van Phùc, Sàt Da Hòi, gó Dòng KX- - Làng nhiéu nghé là nhirng làng ngoài nghé nòng con co mot so nghé TCN nhu Ninh Hiép (Ha Noi), Dinh Bang (Bàc Ninh). + Làng nghé truyén thòng là nhijng làng nghè xuàt hién tu làu dói trong lich su va con tòn tai dén ngày nay, là nhùng làng nghé da tòn tai hàng tram nàm, tham ehi hàng ngàn nàm, co lién quan chat che dén yéu tó truyén thòng va kinh nghiem dàn gian dà dugc tich luy lai qua nhiéu thè he, nhu giày dò Phong Khé, tranh Dóng Ho, gòm Luy Làu. + Làng nghé mai là nhùng làng nghè xuàt hién do sy phàt trién lan toà cùa càc LNTT trong nhixng nàm gàn day, dac biét trong thói ky dòi mói, thói ky chuyén sang nèn kinh té thi truóng. Vay eó thè quan niém làng nghé là mot cum dàn cu sinh song trong mot thòn (làng) eó mot bay mot so nghè dugc tàch ra khòi nòng nghiép de san xuàt kinh doanh dgc lap, là nhùng làng eó ngành nghé phi nòng nghiép chiém uu thè ve so ho, so lao dóng, va so thu nhàp so vói nghé nóng. 2.2.2. Càc tiéu chi xàc dinh làng nghé + Chùng ta eó the xàc dinh tiéu ehi ve mot làng nghé nhu sau: - So ho va so lao dòng làm nghè TTCN ó làng dat ty le tu 50% tró lén so vói tòng so ho va lao dòng cùa làng.
 23. 23. - sé ho làm mot nghè ehinh a làng chiém ty le trén 50% tòng thu nhàp cùa làng tró lén so vói ho làm nghé TTCN . Nghé ehinh ày là tèn goi cùa làng nghé. - Co ty trgng già tri thu nhàp TTCN ó làng nghé trén 50% trong 1 nàm lao dòng. - Co tè chùe diéu phòi boat dóng KT-XH, co dia diém là trung tàm sinh boat KT-XH. - San phàm eó quy trình còng nghè nhàt dinh, dugc truyén tu the he này sang thè he khàc. - San phàm làm ra eó tinh my thuàt cao, mang dàm net yéu tò vàn hoà va bàn sàc dàn toc Viét Nam. + Ve tiéu chi nghé truyén thòng. LNTT cho dén nay chua eó tiéu ehi dugc quy dinh ehinh thùc, de xàc dinh thè nào là nghé truyén thòng, Song càcb biéu phó bién hién nay là: Nghé truyén thòng: Bao gòm nhùng nghé TCN co tu truóc thói ky Phàp thuge con dén ngày nay, ké cà nhùng nghè dugc cài tién hoàc su dung mày móc hién dai trong san xuàt, nhung vàn tuàn thù nhiìng còng nghé truyén thòng. Làng nghé truyén thòng: là nhiìng làng eó tu 1/3 so ho tró lén, lao dóng cùng làm mot nghé truyén thòng. Xà nghè truyén thòng: là mot xà ma ó dò khòng chi co mot làng ma eó nhiéu làng cùng làm mot nghé truyén thòng. Ngành nghé truyén thòng là nhùng ngành nghé TTCN dà xuàt hién tu làu trong lich su phàt trién kinh té ò nuóc ta con tòn tai dén ngày nay, bao gòm eà ngành nghè ma phuong phàp san xuàt dugc cài tién hoàc su dung nhùng mày móc hién dai de ho trg san xuàt nhung vàn tuàn thù còng nghé truyén thòng (Nghi dinh 66/2006/ND-CP, 2006).
 24. 24. 2.3. Mot so dinh nghTa ve chién lu-tfc, vai trò ciìa chien lu-tfc trong quàn tri doanh nghiép vira va nhò Chién lugc kinh doanh cùa mot doanh nghiép là chuang trình hành dóng tòng quàt huóng tói viéc thyc hién nhìrng muc tiéu cùa doanh nghiép. Chién lugc tòng the khòng nhàm vach ra mot càch cu thè làm thè nào de dat dugc nhùng muc tiéu; vi dò: là nhiém vu cùa vò so càc chuang trình ho trg, càc chién lugc chùe nàng khàc, chién lugc cài tao ra khuynh huóng tu duy de hành dòng, chién lugc là mot tap hgp nhiìng muc tiéu va càc ehinh sàch cùng nhu càc ké hoach chù yéu de dat dugc muc tiéu dò, nò thày rò doanh nghiép se thuge vào ITnh vye kinh doanh gì? san xuàt cài gì? san phàm là gì? Ta co the du'a ra 3 càch tiép can phó bién sau: Thù nhàt: Càch tiép can theo mòi truóng. " Quàn tri chién lugc là mot qua trình quyét dinh nhàm lién két khà nàng ben trong cùa tò chùe vói ca bòi va de doa vói mói truóng ben ngoài " Dac diém cùa càch tiép can này là làm cho DN dinh huóng phàt huy diém manh, khàc phuc diém yéu, khai thàc co bòi né trành càc rùi ro, thàch thùc. Thù hai: Càch tiép can theo muc tiéu va bién phàp. "Quàn tri chién lugc là mot bò phàn nhùng quy dinh va nhùng hành dòng quàn tri àn dinh thành tich dai han cùa DN" Dac diém cùa càch tiép can này cho phép càc DN xàc dinh ehinh xàc han càc muc tiéu cùa tó chùe, dò là nén tàng cùa quàn tri, dòng thói cùng cho phép DN su dung biéu qua han càc nguón lye cùa tó chùe. Thù ba: Càch tiép càn hành dóng. " Quàn tri chién lugc là tién hành sy xem xét mói truóng hién tai va tuang lai, tao ra nhùng muc tiéu cùa tò chùe, ra quyét dinh, thyc thi nhijng quyét dinh va kiém soàt viéc thyc hién quyét dinh nhàm dat dugc muc tiéu trong mòi truóng hién tai va tuang lai" 10
 25. 25. (Chién lugc va ehinh sàeh kinh doanh trang 14-15, PGS.TS Nguyèn Thi Lién Diép, Thac sì Pham vàn Nam, NXB Lao dóng va xà bòi, 2001 ). Theo càch tiép can này chién lugc là viéc xàc djnh nhùng muc tiéu co bàn dai han cùa doanh nghiép va thyc hién chuang trình hành dòng cùng vói viéc phàn bò càc nguón lyc càn thiét de dat dugc càc muc tiéu dà xàc dinh, cùng eó thè hién chién lugc là phuong thùc Doanh nghiép su dung de dinh huóng tuang lai nhàm dat dugc va duy tri sy phàt trién tu nhùng quan diém trén. Ta eó thè dua ra khài niém Quàn tri chién lugc: " Quàn tri chién lugc là qua trình nghién cùu càc mói truóng hién tai cùng nhu tuang lai, hoach dinh càc muc tiéu cùa tó chùe; de ra, thyc hién kiém tra viéc thyc hién càc quy dinh nhàm dat dugc càc muc tiéu dò trong mòi truóng hién tai cùng nhu tuong lai (Chién lugc va ehinh sàch kinh doanh - trang 15 - PGS.TS Nguyèn thi Lién Diép ; Thac sì Nguyèn vàn Nam, NXB Lao dóng va xà hòi, 2001). Càc Doanh nghiép vùa va nhó tai làng nghé tinh Bàc Ninh san phàm cùa hg chù yéu là càc san phàm truyén thòng, ky thuàt thù còng mang tinh truyén thòng va bi quyét cùa dóng hg, dò là yéu tó tao nén chat lugng va sàc thài riéng cùa san phàm, khièn nò eó thè ben hon, dep han va khàc biét vói san phàm khàc, vi du trong nghé san xuàt dò go my nghé, còng nghé hién dai dugc àp dung trong khàu pha càt go, dành bóng san phàm, con càc khàu khàc nhu cham, khàc, phài dùng còng cu thù còng truyén thòng nhu dui, due... vói sy khéo léo tinh sào cùa nguói thg, càc Doanh nghiép tai càc làng nghè truyén thòng dugc àp dung chién lugc khàc biét hoà san phàm, tao nén nén san phàm khàc biét, vào thi truóng ma ó dò khàeh hàng là nhùng nguói yéu nghé thuat, biét thuóng thùc nhùng tinh boa cùa nhàn loai, bàn tay khéo léo cùa nguói thg. San xuàt càc san phàm mang y nghTa lich su, vi tri dia ly, hàng luu niém, khàeh hàng là nhùng nguói du lich, thàm quan, tìm biéu ve dàt nuóc con nguói Viét, vùng mién tò quóc. 11
 26. 26. 2.4. Mot so mó hình thu-òng su* dung de phàn tich mòi truóng ben ngoài doanh nghiép trong xày dirng chién lu'oc Phàn tich va dy bào mói truóng ben ngoài cho phép doanh nghiép chù dóng dugc truóc nhimg de doa, rùi ro khi eó nhùng bién dòng cùa thi truóng dóng thói tranh thù dugc nhùng co hòi ma mòi truóng mang dén. Thyc tè cho thày nhiéu doanh nghiép co mòi truóng ben ngoài rat thuan Igi, nhung ho thiéu vài yéu tò noi tai doanh nghiép, nén ho bò lo co hòi, ngugc lai co doanh nghiép phàt huy dugc so truóng nàng lyc san co cùa mình trong khi dò mòi truóng ben ngoài lai khóng lón hoàc eó nhiéu nguy co va thàch thùc. Do dò chùng ta nén phàn tich tòng hgp nhìmg yéu tò khàeh quan va chù quan cùa doanh nghiép eó y nghTa rat quan trgng khi xày dyng chién lugc. Mó hình phàn tich ba càp dò mói truóng ben trong va mói truóng ben ngoài (Hình 2.2) dùng de phàn tich mòi truóng vT mò, mòi truóng vi mò cùa doanh nghiép Mó hình phàn tich ba càp do Hình 2-2 Quàn tri chién lu'o'c de truóng tòn va phàt trién mot thè giói day bién dóng (NCS: Dàng Ngoc Su, Bài giàng quàn tri chién luac, HSB, 2006) 12
 27. 27. 2.4,1. Mò hình phàn tich ba càp dò, mò hình PEST Mó hình PEST dùng de phàn tich mòi truóng vT mó cùa doanh nghiép. Càc doanh nghiép phài phàn tich de nàm dugc co bòi va biét dugc thàch thùc cùa mòi truóng ben ngoài tàc dòng tói doanh nghiép. Càc yéu tó: Vàn hoà xà hòi, ehinh tri phàp luàt, kinh té, còng nghé dugc thè hién qua mó hình PEST (hình 2-3) Phàn tich mói tru-óng vi mó (Mó hình PEST) Chinh tri (Politicai) Sy ón dinh ehinh tri Luàt lao dòng , ehinh sàch thuè, luàt bào ve mói truóng Kinh té Xà hòi (Economie) (Social) Xu huóng GNP Dàn so va nhàn khàu, Lai xuàt, lam phàt, phàn phòi thu nhàp thàt nghiép, sy san eó quóc dàn, phong càch cùa nguón lye, chu ky song, dàn tri, vàn hoà. boat dóng Còng nghé (Teachnological) Phàt hién còng nghé mai, toc do chuyén giao còng nghé, chi tiéu cùa ehinh phù ve toc dò lói thói cùa còng nghé Hình 2-3 Quàn tri chién luoc de tru*ÒTig tòn va phàt trién trong thè giói day bién dóng (NCS: Dàng Ngoc Su, Bài giàng quàn tri chién luac, HSB, 2006) a - Mói tr^òng kinh té Thyc trang nén kinh té va xu huóng trong tuong lai eó ành huóng dén thành còng va chién lugc cùa doanh nghiép, càc nhàn tó chù yéu ma càc doanh nghiép thuóng phàn tich là: Toc dò tàng truóng cùa nén kinh té, lai xuàt, ty già hòi doài va ty le lam phàt. Khi nén 13
 28. 28. kinh té ó giai doan eó toc dò tàng truóng cao sé tao nhiéu co hòi cho dàu tu ma róng san xuàt cùa doanh nghiép, ngugc lai khi nén kinh té ó giai doan suy thoài giàm sùt dàn dén giàm chi phi tiéu dùng dòng thói làm tàng càc lyc lugng canh tranh. Thòng thuóng khi nèn kinh té giàm sùt se gay nén chién tranh già cà trong càc ngành san xuàt, dac biét càc ngành dà truóng thành. Mùc lai xuàt sé quyét dinh dén mùc dàu tu cho càc san phàm cùa doanh nghiép. Chinh sàeh tién té va ty so hòi doài cùng eó thè tao ra mot van bòi tòt cho doanh nghiép, nhung cùng co thè là nhiing nguy co cho sy phàt trién cùa chùng. Lam phàt va vàn de cbòng lam phàt cùng là mot nhàn tò quan trgng càn phài xem xét va phàn tich. Trén thyc té néu ty le lam phàt cao thi viéc kiém soàt già eà va tién còng eó thè khòng làm chù dugc lam phàt tàng lén, dy àn dàu tu tra nén mao hiém hon dàn dén càc doanh nghiép sé giàm nhiet tình dàu tu, phàt trién san xuàt. Nhu vay lam phàt là mói de doa dói vói càc doanh nghiép. - Trình dò phàt trién kinh tè là quy mò, toc dò phàt trién kinh té cùa quóc già va khu vye gòm co: GDP, GNP, tinh bình quàn dàu nguói, toc dò tàng truóng hàng nàm, viéc phàn tich này giùp doanh nghiép nàm dugc xu thè phàt trién nén kinh té. Trong còng cugc xày dyng còng nghiép hoà, hién dai hoà dàt nuóc, càc doanh nghiép tai càc làng nghé tinh Bàc Ninh gap nhiéu thuan Igi, dói song cùa nhàn dàn tàng cao tao diéu kién cho sy tiéu thu càc san phàm, già tri san xuàt càc doanh nghiép dugc tàng cao, càc doanh nghiép dà dàu tu mua day truyén san xuàt, mó ròng thi truóng san xuàt... Song trong thè giói bòi nhàp, già cà thi truóng khòng ón dinh, già nguyèn liéu dàu vào tàng cao, dan dén càc doanh nghiép san xuàt khóng ón dinh, tai cum còng nghiép làng nghè Dai Bài, Quàng BÓ càc doanh nghiép san xuàt san phàm nguyèn liéu tu kim loai màu (Dóng, Bae, Thiée...), càc nguyèn liéu này già cà lén xuóng bàt thuóng khóng ón dinh, din dén càc nhà san xuàt khó hoach dinh, khó ky nhùng hgp dóng lón... 14
 29. 29. b - Mói tru'òng còng nghé Day là nhàn tó ành huóng lón, tryc tiép tói chién lugc kinh doanh cùa càc ITnh vye, ngành cùng nhu doanh nghiép. Thè ky XX là thè ky cùa còng nghé va khoa hge. Do dò viéc phàn tich va phàn doàn sy bién dòi còng nghé rat quan trgng va càp bàch hon lue nào hét. Tu dò dói hòi càc nhà chién lugc phài thuóng xuyèn quan tàm tói sy thay dòi cùng nhu nhìhig dàu tu cho tién dò còng nghé. Càc doanh nghiép vùa va nhó tai càc làng nghè tinh Bàc Ninh dà thich ùng dugc co che mói tu nàm 1986 tró lai day vói ehinh sàeh co che thi truóng, càc doanh nghiép dà manh dan dàu tu àp dung còng nghé tién tién, chuyén giao còng nghé mai, hién dai vào qua trình san xuàt nhàm hién dai hoà còng nghé truyén thòng, thay thè còng nghé thù còng lac bau bang còng nghè hién dai de nàng cao nàm suàt lao dóng, tàng biéu qua kinh doanh, eó nhiéu doanh nghiép dà chuyén mình, thay thè san phàm cu bang san phàm mói. Càc doanh nghiép tai Da Hòi - Chàu Khé - Tu San dà chuyén tu san xuàt rèn sang san xuàt sàt thép càc loai, tai Phong Khé càc doanh nghiép ngoài duy tri san xuàt càc loai màt hành truyén thòng nhu giày dò, giày viét Hàn Nòm... thi ho dà manh dan dàu tu còng nghé mai, càc day chuyén san xuàt giày in, giày viét, giày duplex, bao bì càc loai... e - Mòi trtfòng vàn hoà xà hòi Trong thói gian trung va dai han, eó thè day là nhàn tò thay dòi nhanh chóng theo huóng du nhàp nhùng lòi song mói luòn là co hòi cho nhiéu nhà san xuàt, doanh nghiép cùng phài tinh dén thài dò tiéu dùng, sy thay dòi theo thàp tuoi, noi làm viéc va già dinh. Càc doanh nghiép vùa va nhó tai càc làng nghé tinh Bàc Ninh dà thich ùng dugc xu thè cùa thói dai, càc doanh nghiép dà giù dugc nhùng net riéng cùa càc san phàm truyén thòng, san phàm truyén thòng mang tinh nghè thuàt riéng cùa mói làng nghè, nò là biéu tugng nghè truyén thòng cùa dàn toc Viét Nam, càc san phàm làng nghè dà dugc khàeh hàng uà chugng nhu tranh Dai Bài, tranh Dòng Ho, dò gó Dòng Ky. 15
 30. 30. d - Mói tru'òng tu* nhién Càc nhà chién lugc khón ngoan thuóng eó nhùng quan tàm dén mòi truóng khi hau sinh thài, de doa cùa nhùng thay dòi khóng dy bào dugc ve khi hau dói khi dà dugc càc doanh nghiép ma san xuàt, dich vu cùa hg eó tinh mùa vu xem xét mot càch càn thàn. Bàc Ninh eó dièu kién ty nhién, vi tri dia ly thuan Igi dà tao cho Bàc Ninh som tró thành mot vùng vàn minh nóng nghiép phàt trién làu dói, mot vùng vàn hoà dac sàc, dgc dào tiéu bièu cho vùng Kinh Bàc, càc doanh nghiép tai càc làng nghé dà phàt huy tri tue cùa mình, ké thùa nhùng tinh boa cùa eha óng de lai, tao nén nhùng san phàm nói tièng nhu gòm Luy Làu, dò gó Dóng Ky, càc doanh nghiép dà biét Igi thè cùa diéu kien ty nhién xày dyng cho mình mot chién lugc san xuàt kinh doanh làu dai. Vào mùa le hòi, du lich dàu nàm san phàm tranh chù, dò luu niem cùa càc doanh nghiép làng nghé Dai Bài tinh toàn rat càn thàn. e - Mói tru'òng chinh tri va phàp luàt Càc yéu tò chinh phù va ehinh tri eó ành huóng ngày càng lón dén boat dòng cùa doanh nghiép. Doanh nghiép phài tuàn thù theo càc quy dinh ve thuè, cho vay, thué muón, an toàn, vat già, quàng cao, vi tri dàt nhà mày, bào ve mòi truóng, lién doanh, lién két. - Sy ón dinh ve ehinh tri, sy nhàt quàn ve quan diém ehinh sàeh lón luòn là sy hàp dàn càc nhà dàu tu, he thòng luàt phàp dugc xày dyng hoàn thien se là co bòi kinh doanh òn dinh, chàng han luàt bào ve mòi truóng là diéu ma càc doanh nghiép phài tinh dén. Vói mòi truóng ehinh tri va phàp luàt Viét Nam tuong dòi òn dinh, tai Bàc Ninh dà quy hoach 54 khu cum còng nghiép làng nghé tao diéu kién cho càc doanh nghiép san xuàt tap trung, tàch khòi khu dàn cu, vàn de bào ve mói truóng dói hòi càn co sy quan tàm cùa Nhà nuóc, va phàn gàn tràch nhiém cùa càc doanh nghiép. 16
 31. 31. f - Mói tru'òng toàn càu Khu vye hoà va toàn càu hoà, dà, dang va sé là mot xu thè tàt yéu cùa thói dai vàn de này càc doanh nghiép, càc ngành, chinh phù tinh dén. Viéc Viét Nam già nhàp ASEAN, APEC, WTO, va dà ehinh thùc tró thành thành vién càc tò chùe trén diéu dò tao cho càc doanh nghiép eó nhiéu co bòi, san chai, dugc huóng quy che tói bue quóc, khóng bi dói xù phàn biét thuong mai quóc té, song nhùng thàch thùc trong canh tranh thè giói quyét liét hon. Càc doanh nghiép vùa va nhò tai càc làng nghé tinh Bàc Ninh dà tao dugc san choi cho mình bang con duóng xuàt khàu, tai Bó Trai Trung Quòc dà eó han 200 gian hàng dò gó my nghé cùa càc doanh nghiép Dòng Quang, tai Lào dà eó gàn 100 nhà mày san xuàt thép cùa càc doanh nghiép làng nghè thép Da Hòi Chàu Khé, nàm 2002 giài thuóng Còng trói Chàu Àu ve còng nghé va chat lugng gó cùa Còng ty Bóng Mai dugc dòn nhàn, song nhùng khó khan va thàch thùc cùa càc doanh nghiép vùa va nhò tai càc làng nghé tinh Bàc Ninh là càc san phàm con mang tinh don ehiée, khòng déu nhau, luàt phàp Quóc té con thiéu bièu biét, trình do ngoai ngù con han che, thuong biéu trén thi truóng chua eó, dàn dén càc doanh nghiép xuàt khàu con phài qua càc buóc trung gian... diéu dò dàn dén giàm hièu qua SXKD. 17
 32. 32. 2.4.2. Càc mó hình phàn tich ngành: Mò hình phàn tich nàm Iure lu-ong (5 force) va càc nhàn to thành cóng ngành (industry's success factors) 2.4.2.1. Mó hình phàn tich nàm lyc lu'ong (live force) Nhùng doanh nghiép mai muòn vào (Canh tranh tiém tàng) Àp lye nhà Àp lye cùa cung càp nguói mua San phàm, dich vu thay thè Hình 2-4 Sa dò ca càu canh tranh ngành (nàm tàc dóng cùa M. Porter) Hién nhién là moi lyc lugng trong 5 lye lugng trén càng manh thi càng han che khà nàng cho càc doanh nghiép tàng già cà va kiém dugc lai nhuan: ngugc lai khi mot lyc lugng nào dò chàng han càc nhà cung càp ma dàu tu vào ma yéu thi co hòi de doanh nghiép eó dugc Igi nhuan se khà thi han. Dac thù cùa càc doanh nghiép vùa va nhó tai càc làng nghé tinh Bàc Ninh san xuàt càc san phàm chinh là: Che bién nòng làm thuy san, CN-TTCN, xày dyng va dich vu. Dac biét Bàc Ninh là vùng dàt bau nhu khòng eó nguyèn vat liéu tai cho, nhung dà hình thành lén càc nhà san xuàt, làng nghè phàt trién, tai khu vuc làng nghé Dóng Ky, nguyèn vat liéu là càc loai go quy hiém nhu gu, làt, càm lai. Pomu... phài chuyén tu noi khàc ve, tham chi phài nhàp khàu, diéu này càc doanh nghiép phài tinh dén thi truóng cung càp nguyèn vat liéu.Tai càc làng nghè ó trong tình Bàc Ninh hg dà co sy lién két chat che, giùa càc làng nghè. Vi du nhu càc nhà cung càp nguyèn vat liéu cho càc doanh nghiép làng nghè gó my nghé Dóng Ky hg cùng dùng luòn vai tró là khàeh hàng (dai ly) tiéu thu 18
 33. 33. san phàm cho Sàt thép Da Hòi, xuàt khàu sang Lào (nguòn go quy dugc chuyén tu Lào ve). Diéu dò dà tao nén sy bài hoà giùa càc doanh nghiép san xuàt vói nhà cung càp giàm chi phi van chuyén. Càc san phàm cùa càc doanh nghiép tai càc làng nghè dugc tao nén eó dac tinh truyén thòng va tinh xào riéng nhu tre hun khói, HTX Xuàn Lai - Già Bình - Bàc Ninh, càc san phàm tranh due dòng Dai Bài, tranh Dòng Ho. Dò là nhùng già tri nghé thuat dà dugc due két tu xua, nén khàeh hàng khó co thè mae cà vi già tri cùa nò là già tri nghé thuàt, già tri vàn hoà. Nhùng doanh nghiép mai muón vào de san xuàt càc màt hàng này là khó bàt chuóe, va eó bàt ehuóc dugc cùng chi ó mùc dò bé ngoài, chù khòng bàt chuóe ó càc bi quyét tinh sào ma chi eó ó làng nghé. Diéu này dà tao cho càc doanh nghiép ó càc làng nghé Bàc Ninh phàt trién. Càc doanh nghiép ó càc làng nghé càc tinh khàc nhu Ha Tày, Nam Dinh, Thài Bình... cùng dang phàt trién day là nhijng dòi thù canh tranh dòi vói càc doanh nghiép tai càc làng nghé tinh Bàc Ninh. Vói co che thj truóng, càc san phàm, dich vu khàc cùng dà dugc thay thè, nhu gò còng nghiép Bình Dinh, dà thay thè cho nhùng bò bàn ghé Dòng Ky, càc loai tranh chup, sao chép thay thè cho tranh dòng Dai Bài, tranh san mài Tu San. Song tìm hièu sàu hon nùa nhijng san phàm này chi thè hién dugc ó ehó còng nghiép, con ve nghé thuat va chièu sàu thi chua san phàm nào thay thè dugc san phàm làng nghè tinh Bàc Ninh, mòi bue tranh Dòng Ho là mot tich truyén, trong tranh dò con eó cà tinh siéng nàng va tàm hon cùa nguói thg. 2.4.2.2. Càc yeu to thành cóng trong ngành. (Mó hình Industry's success factors) Khi phàn tich chién lugc mot don vi kinh doanh nào dò, càc nhàn tò thành cóng ehinh thuóng ngay tu dàu dà dugc xem là càc cóng cu phàn tich de xem xét dac trung cùa ngành ma don vi kinh doanh dò tham già [1]. Thuóng thi sau dò càc nhàn tó thành còng chinh sé tra thành yéu tò de dành già sue manh kinh té cùa doanh nghiép tuong quan vói càc doi thù trong ngành [2]. Khi thiét ké he 19
 34. 34. thòng quàn ly chién lugc càc muc tiéu chién lugc thi càc yéu tó thành còng con lai giùp dua ra càc muc tiéu chién lugc hoàc giùp dua ra càc bién phàp de dat dugc càc muc tiéu chién lugc cùa doanh nghiép hoàc là cà hai. Càc nhàn tó thành còng chinh cùa mot ngành còng nghiép (KSF) là càc yéu tó canh tranh tàc dòng nhiéu nhàt dén khà nàng phàt trién trén thi truóng cùa càc doanh nghiép, thuoc ngành còng nghiép dò. KSF vi vay eó y nghTa rat quan trgng dói vói tuong lai canh tranh thành cóng, ma tàt cà càc còng ty trong ngành còng nghiép dò phài dù manh de thyc hién hoàc dat dugc càc yéu tò này, nèu khòng sé thàt bai. (Thompson Arthur A, A.J. Striekland, va John E Gamble lap va thyc hién chién lugc: Tìm kiém canh tranh - khài niem va nghién cùu dién hình. Boston nhùng nguói khàc: Me Graw-Hill Irwin, 2005). Càc doanh nghiép vùa va nhò tai càc làng nghè tinh Bàc Ninh, vói nguón lao dòng tré dèi dào, chiém tói 55 van lao dóng, càc doanh nghiép dà thich ùng dugc co che thi truóng trong thói dai bòi nhàp, càc nhà san xuàt dà lién hiép hgp tàc, tai càc làng nghé hg dà tò chùe dugc san xuàt tap trung, hình thành càc ehg lao dòng, tai càc khu vye làng nghè. Tu xua nguói Bàc Ninh dà due két tao dyng nén làn diéu dàn ca quan hg Bàc Ninh, nò bòi tu dù eà 3 yéu tò dò là vi thè, quan he, va cà nhàn. dièu này dà dugc càc nhà doanh nghiép nghién cùu àp dung, dò là: nhijng yéu tò song con de doanh nghiép tòn tai va phàt trién, càc doanh nghiép dà dàm manh dan dàu tu vòn màt hàng san xuàt, nhàn lye, mau ma, àp dung cóng nghè tién tién dua già thành san phàm xuóng thàp, dat hièu qua cao. Vói nghi quyét 04 tình Uy Bàc Ninh, Nhà nuóc tinh Bàc Ninh dà quy hoach càc cum cóng nghiép làng nghé, tao màt bang san xuàt cho càc doanh nghiép, tai càc cum làng nghè càc nhà san xuàt dà lién két thành càc hiép hòi nhu hiép bòi gò, hiép bòi sàt, hiép hòi giày,.. 20
 35. 35. Càc doanh nghiép lón là nhijng dàu mói, nggn eó, con càc doanh nghiép vùa va nhó, HTX, ho san xuàt là nhùng ve tinh. Dièu này tao nèn sue manh tòng hgp dan dén thành còng. Tai cum cóng nghiép giày Phong Khé san lugng giày nàm 2006 khoàng 250 nghìn tàn gap 3 san lugng nhà mày giày Bài Bang. 2.5. Mot so mó hình phàn tich nói bo doanh nghiép De khai thàc tao co bòi tòt cho doanh nghiép chùng ta càn phòi hgp chat che càc chùe nàng vói nhau nhàm mang biéu qua, chat lugng, dói mai va thoà man khàeh hàng, nàng cao san phàm, hièu qua san xuàt, cài tién san phàm. 2.5.1. Chuói già tri (value chain) Già tri mot doanh nghiép tao ra, dugc do bang khói lugng nguói mua san sàng tra cho san phàm hay dich vu. Doanh nghiép eó thè eó lai néu già tri nò tao ra lón hon chi phi de tao ra già tri dò cùa càc bó phàn chùe nàng. De dat dugc mot Igi thè canh tranh, càc bó phàn chùe nàng cùa mot doanh nghiép hoàc phài cài tao ra mot già tri voi chi phi thàp hon so vói dói thù canh tranh, hoàc phài làm cho san phàm cùa mình khàc biét vói san phàm cùa dòi thù canh tranh tao ra mùc bàn cao hon trén thi truóng. Nhu vay eó nghTa là doanh nghiép phài theo duòi chién lugc chi phi thàp hoàc chién lugc khàc biét hoà san phàm. Michael Porter dà dua ra khài niém chuoi già tri cùa dói thù nhu là mot càch de làm lo ra nhijng khàc biét. Moi boat dòng trong chuoi già tri là mot tiém nàng cung càp Igi thè canh tranh va do dò dugc xem xét khi dành già dói thù.(Hình 2-5) 21
 36. 36. Hoat Hau càn Tàc Hau càn Tiép thi Dich Muc dòng nói bò nghiép ben ngoà va kinh vu càp (vat tu (xuàt di' doanh Vx ^ tiéu mot vat liéu chién Hoat Ha tàng kién trùe (Càu trùe, lành dao) dóng Quàn tri nguòn nhàn lue càp Trién khai còng nghé / "^ / lugc hai Mua sàm / / Hình 2-5 So* dò chuói già tri De dat dugc nhijng muc tiéu tòi cao ve hiéu qua, chat lugng, dòi mói san phàm va thoà man khàeh bang thi doanh nghiép phài co chién lugc vói sy phòi hgp mot so boat dòng tao ra già tri khàc biét. Nhùng muc tiéu này eó thè dugc xem nhu nhijng muc tiéu chéo giùa càc bó phàn tao già tri khàc nhau cùa doanh nghiép. (Hinh 2-6) Thoà man khàeh hàng Chuàn già tri Càc muc tiéu chùe nàng chéo / 1 ' Ha tàng kién trùe ^' '' 1 ' 1 ^ Chat lugng Marketing Quàn tri nhàn lyc Hiéu qua Dòi mai RvàD Mua sàm V"^ ^ v^ ^ v^ ^ v^ y" / / / / Tàc nghiép / / / / Hình 2-6 Sa do càc muc tiéu chirc nàng chéo va chuói già tri 2.5.2. Phu-ang phàp lày chuàn (mó hình Bench marking) Mó hình này góp xàc dinh vi tri, dinh vi màt manh, màt yéu cùa doanh nghiép so vói dói thù canh tranh, giùp xàc dinh khà chuàn ve vi thè canh tranh cùa doanh nghiép mình. 22
 37. 37. Phu'ong phàp lày chuàn gom 7 bu'óc sau: 1- Xàc dinh nhùng tiéu ehi chùe nàng nào càn lày chuàn 2- Xàc dinh nhùng bién két qua càn do luóng 3- Phàt hién nhùng doanh nghiép vào loai tòt nhàt 4- Lugng thành tich cùa nbijng doanh nghiép giài nhàt 5- Lugng thành tich cùa doanh nghiép minh 6- Xày dung chuang trình va nhùng bién phàp de thu hep khoàng càch 7- Thyc hién va theo duòi két qua ( Philip Kohtler, 2003." Quàn tri Marketing", nguói dich: TS Vù Trgng Hùng. NXB Thòng ké) Bang 2.1 Két qua dành già cùa khàeh hàng ve nhirng yéu tó thành cóng cùa càc dói thù canh tranh Tiéu ehi Mùc dò biét Chat lugng Phàn phòi Ho trg Dòi ngù dén cùa khàeh san phàm san phàm ky thuat bàn hàng Tén DN hàng DNA E - tuyét vói E - tuyét vói F-bình thuóng P-kém G-tót DNB G-tòt F-bình thuóng E - tuyét vói E - tuyét vói F-bình thuóng DNC F-bình thuóng P-kém P-kém F-bình thuóng P-kém (Philip Kohtler, 2003. " Quàn tri Marketing", nguài dich: TS Vù Trong Hùng. NXB Thòng ké) Nhu vay doanh nghiép phài thu thàp so liéu mói ve tình hình kinh doanh cùa tùng dói thù canh tranh (cu thè mùc tiéu thu-doanh thu, san lugng, thi phàn, Igi nhuan kém, dàu tu vòn, mùc su dung nàng lugng,...) Càc thòng tin dò là nhùng so liéu thù eàp,lói dòn, kinh 23
 38. 38. nghiem doàn va phàn tich cùa lành dao doanh nghiép. Dòng thói phài thàt ehi tiét, khoa hoc khàeh quan khi dành già chuàn cho chinh doanh nghiép cùa mình de so sành vói dòi thù canh tranh. Bang 2.1 nèu két qua cùa mot doanh nghiép khi yéu càu khàeh hàng dành già ba dòi thù canh tranh cùa tình A, B, C. Qua bang thòng tin ggi y cho ta co che tàn còng doanh nghiép A ve bó trg ky thuat, doanh nghiép C ve bau hét càc màt. 2.6. Mó hình tóng hop phàn tich ben trong va ben ngoài - SWOT Day là mò hình phàn tich ben trong va ben ngoài doanh nghiép (SWOT): S=Strengths(diém manh), W=Weaknesses(diém yéu), 0=Opportunites(ca bòi), T= Threats (thàch thùc trong mói de doa). Xem xét càc yéu tó ben trong làn ben ngoài dóng vai trò quan trgng vi chùng giùp làm rò mòi truóng ma doanh nghiép dang hoat dóng cùng nhu hình dung rò hon ve tuong lai mong muón cùa mình. Phàn tich SWOT là chìa khóa de xày dyng chién lugc phàt trién, làm rò thè manh cùa nói bó doanh nghiép, nhùng diém yéu cùa doanh nghiép. De xày dyng chién lugc kinh doanh, phàn tich SWOT thuóng két hgp vói PEST va mot so mò hình khàc. (Hình 2-7) Càc muc tiéu cu thè de phàn tich càc yéu tò ben trong va ben ngoài cùa doanh nghiép tu dò ta hình thành nèn chién lugc phàn phàt trién doanh nghiép. 24
 39. 39. Càc yéu tò ben ngoài Muc tiéu Càc yéu tó ben trong - Khàeh hàng cu thè - Nàng lyc hién tai (vón, nguyèn liéu) - Khàng cu ve già - Sue manh hién tai - Dòi thù canh tranh - Co càu ehi phi - Phàn phòi - Danh muc dàu tu san phàm - Cóng nghé - Nghién cùu va phàt trién - Kinh té vT mò - Mùc thành thao ve ky thuàt - Luàt le, chinh sàch, vàn hoà - Càc khà nàng cùa nhàn vién - Phong càch làm viéc - Vàn hoà doanh nghiép - Nhùng rùi ro chù yéu - Nhà cung càp - Càc diém manh va diém yéu - Càc mòi de doa va co bòi Hình thành chién luac Hình 2.7 Phàn tich càc yéu tó ben trong va ben ngoài Ma tran diém manh - diém yéu, co hòi - nguy co (SWOT) Ma tran diém manh - diém yéu, co bòi - nguy co là cóng cu két hgp quan trong nò eó thè giùp cho càc nhà quàn tri phàt trién 4 loai chién lugc sau: - Chién lugc diém manh - co bòi (SO) - Chién lugc ca bòi - diém yéu (WO) - Chién lugc diém manh - nguy co (ST) - Chién lugc diém yéu - nguy co (WT) Sy két hgp càc yéu tó quan trong ben trong va ben ngoài là nhiém vu khó khan nhàt cùa viéc phàt trién mot ma tran SWOT, nò dói bòi phài co su phàn doàn tòt va sé khóng co mot két hgp nào là tòt nhàt (Hình 2-7) cho thày càc chién lugc két hgp SO, ST, WO, WT dugc cu thè nhu sau: - Chién lugc SO su dung nhùng chién lugc ben trong cùa doanh nghiép de tàn dung nhijng co hòi ben ngoài. Tàt cà càc nhà quàn tri déu mong muón tò chùe cùa hg vào vi tri ma nhùng diém manh ben trong eó thè su dung de Igi dung nhùng xu huóng va bién eó 25
 40. 40. cùa mòi truóng ben ngoài, thòng thuóng càc tò chùe sé theo duòi chién lugc WO, ST de tò chùe co thè ó vào vi tri ma hg eó thè co gang vugt qua làm cho chùng tró thành diém manh khi doanh nghiép phài dòi dàu vói nhùng de doa quan trgng thi ho sé tìm càch trành nhùng mói de doa dò co thè tap trung vào nhiJng co hòi. - Chién lugc WO nhàm cài thien nhùng diém yéu ben trong bang càch tàn dung nhijng co bòi ben ngoài. Dòi khi nhùng co bòi lón ben ngoài dang tòn tai nhung doanh nghiép eó nhùng diém yéu ben trong ngàn càn nò khai thàc co bòi này. - Chién lugc ST là su dung diém manh cùa doanh nghiép de tàch khói hay giàm di nhijng ành huóng hay nhùng mòi de doa ben ngoài. Diéu này khóng eó nghTa mot doanh nghiép hùng manh luòn gap phài nhùng mói de doa ben ngoài, - Chién lugc WT là chién lugc su dung phuong phàp phóng thù nhàm giàm di nhijng diém yéu ben trong va trành nhùng mói de doa tu mói truóng ben ngoài. Mot so tò chùe dòi dàu vói vò so nhùng mói de doa ben ngoài va nhùng diém yéu ben trong eó thè doanh nghiép dén tình trang khòng an toàn mot chùt nào. Thyc té doanh nghiép doanh nghiép nhu vay thuóng phài dàu tranh de tòn tai, lién két, han che ehi tiéu, tuyén bò phà san hay phài chiù va ng. Biéu dò cùa ma tran SWOT dugc bièu thi ó (Hình 2-8) luu y ràng mot ma tran SWOT gòm 9 ò, co 4 ò ebùa dyng nhùng yéu tó quan trgng, 4 ò chién lugc va 1 ò luòn luòn dugc de tróng (ó phia trén ben trai). Bón ò chién lugc ggi là SO, ST, WO, WT dugc phàt trién sau khi dà hoàn thành 4 ò ebùa dyng càc yéu tò quan trong ggi là S, W, 0, va T. 26
 41. 41. Ma tran SWOT X II 7 0 này luòn de tróng 0: Nhùng co bòi T: Nhùng nguy co 1 1 2 2 3 3 4 Liét ké nhùng co bòi 4 Liét ké nhijng nguy co 9 9 10 10 S: Nhijng diém manh Càc chién lugc SO Càc chién lugc ST 1 1 1 2 2 2 3 3 Su dung càc diém manh 3 Vugt qua nhùng de doa 4 Liét ké càc diém manh de bang • . tàn dung càc diém manh . tàn dung càc diém manh 9 9 9 10 10 10 7 W: Nhìrng diém yéu Càc chién lugc WO Càc chién lugc WT 1 1 1 2 2 2 3 3 Han che càc màt yéu de 3 Tói thiéu hoà nhijng diém. 4 Igi dung co bòi yéu va tàch khòi càc mói de. 5 Liét ké nhùng diém yéu • dea 9 9 9 10 10 10 Hình 2-8 Ma tran SWOT 27
 42. 42. Vi du ve chién lugc SO, ST, WB va WT: Càc doanh nghiép vùa va nhó tai càc làng nghé Bàc ninh eó Igi thè ve vi tri dia ly vùng dàt dia linh, nhàn kiet, chù truang cùa Nhà nuóc tinh Bàc Ninh dà eó ehinh sàeh uu tién phàt trién còng nghiép nóng thòn, là don vi dàu tién trong cà nuóc xày dyng quy hoach càc cum còng nghiép làng nghè, mó ròng mat bang san xuàt, xày dyng co so ha tàng, duóng giao thòng, dien nuóc dén càc cum còng nghiép làng nghè, khuyén khich nguón nhàn lye, nhàn còng khòi phuc nghè mai, nhu càu ve càc san phàm truyén thòng, già tri nghé thuat dugc tàng cao, càc già trj vàn hoà dugc nàng tàm, khoa hoc còng nghé tién tién dugc phàt trién, song càc doanh nghiép cùng phài duang dàu vói nhiéu nguy co va thàch thùc, eó nhiéu san phàm thay thè, vàn de hòi nhàp làm cho càc doanh nghiép khó canh tranh vói càc doanh nghiép lón, càc ehinh sàeh xuàt nhàp khàu con bàt càp, ha tàng co so, he thòng giao thòng con nhiéu khó khan dàn dén viéc luu thòng hàng boa con han che. Ve nói lyc càc doanh nghiép eó nhùng thè manh dò là càc san phàm mang tinh truyén thòng, nghé thuat, vàn hoà cao, dò là nhùng san phàm dgc dào, nhà san xuàt dà co tu làu dói nèn ho biét tién, biét lui, bò mày dièu hành ggn nhe, hg thich ùng dugc vói co che mói. Song càc doanh nghiép con gap phài nhijng thàch thùc dò là vón nhó chi phù hgp vói san xuàt nhó, trình dò ngoai ngù, cóng nghè thòng tin thàp so vói màt bang, khà nàng giói thieu san phàm con mang tinh chat ty phàt, móc mae chàn qué, nhiéu san phàm mang tinh co xua lói thói, dói ngù quàn ly con thiéu dóng bò, dac biét là khàu quàn ly tài chinh, nhièu nhà san xuàt vàn con mang tinh chat san xuàt don giàn, hach toàn mang tinh so ehg. Vói Igi thè , diém manh, diém yéu, nguy ea càc doanh nghiép vùa va nhó tai càc làng nghè tinh Bàc Ninh càn xày dyng 1 chién lugc kinh doanh phù hgp, chién lugc này sé dugc phàn tich va lya ehgn ó nhùng chuang sau. 28
 43. 43. 2.7 Khài niém ve nàng lire cót lói * Nàng lyc cót loi là nén tàng cho mgi chién lugc mói hoàc chién lugc dugc dièu ehinh. Nàng lyc còt lòi nhàm chi sy thành thao chuyén mòn hay càc ky nàng cùa doanh nghiép trong càc ITnh vye ehinh, tryc tiép dem lai hiéu suàt cao. Moi doanh nghiép phài ty xem xét mình làm tòt hon càc dòi thù khàc va dugc khàeh hàng dành già cao là nhùng loai san phàm gì?. De dành già sue manh cùa nàng lyc cót lòi va quy trình cót lòi là thòng qua vice tao diém chuàn - mot phuong phàp khàeh quan de dành già càc boat dóng cùa mot chù thè dya trén càc boat dòng tuang ty cùa nhùng tò chùe dà dugc còng nhàn là tòt nhàt. Viéc tao ra diém chuàn con nhàm muc dich xàc dinh càc co bòi nhàm cài thien quy trình. David Collis va Cynthia Montgomery cho ràng nàng lyc cót loi càn phài vugt qua mot so thù nghiem sau: 1- Khòng sao chép, dùng eó dat mot chién lugc làu dai phu thuge vào mot diéu gì dò ma dói thù canh tranh cùa ban eó thè sao chép nhanh cbòng. 2- Làu dai: Làu dai là già tri lién tue cùa nàng lye bay nguón lyc, thi du: san phàm tranh Dóng Ho eó già tri làu dai. Tuy nhién mot so cóng nghè co già tri thuong mai chi trong vài nàm. Sau dò chùng bi càc còng nghè mai tòt hon tiéu diet. 3- Khà nàng phù hgp: Thù nghiem này xàc dinh dòi tugng nàm bàt già tri dugc tao ra bòi nàng lyc hay nguòn lyc riéng cùa doanh nghiép. Trong mot so ITnh vye phàn Igi nhuan lón nhàt lai thuge ve nhùng nguói bàn le chù khòng phài doanh nghiép dà phàt trién va san xuàt ra nò. 4- Ben vùng: Nguón lue dac biét eó thè bi thay thè hay làn àp khòng? 5- Uu thè canh tranh: Nàng lyc hay nguòn lyc dac biét cùa doanh nghiép eó thyc sy gùi uu thè so vói nàng lue hay nguón lye cùa càc dói thù canh tranh?. Nàng lyc co bàn cùa doanh nghiép do 4 yéu tò tao thành. 29
 44. 44. Mot là: Tri thùc va nàng lye ky thuàt cùa còng nhàn vién, bao gòm tri thùc va ky nàng cà nhàn còng nhàn vién va tò chùe co càu tri thùc cùa toàn bò còng nhàn vién. Hai là: He thóng ky thuat doanh nghiép tue là he thóng tinh nàng ky thuat càn thiét de thyc hién chién lugc kinh doanh cùa doanh nghiép. Ba là: He thòng quàn ly cùa doanh nghiép, toàn bò thè manh cùa doanh nghiép dugc hình thành qua càc che dò, quy dinh cùa doanh nghiép , co càu tò chùe cùa doanh nghiép, ké hoach tò chùe, sy lành dao, khich le, ehi huy cùa doanh nghiép va nghé thuat lành dao cùa nguói lành dao. Bòn là: Quan niém già tri va he thòng vàn hoà cùa doanh nghiép, bò phàn hành chinh quan trgng cùa doanh nghiép. 2.8. Chién lu'o'c canh tranh chung, diéu kien àp dung tù-ng chién lu'o'c Càn cu vào tinh chat tap trung cùa chién lugc eó thè phàn chién lugc canh tranh chung thành chién lugc dan dàu ve ehi phi thàp, chién lugc khàc biét boa san phàm va chién lugc trong tàm boa. Bang 2.2 Dac tru'ng cùa chién lu'o'c canh tranh ^ C h i é n lugc Dàn dàu ve ehi phi Khàc biét hoà san Trgng tàm hoà Dac d i é m ^ ^ ^ ^ phàm Khàc biét hoà san Thàp (chù yéu bang Cao (chù yéu bang Thàp hoàc cao (già phàm già) tinh dòc dào) cà hoàc tinh dgc dào) Phàn doan thi Thàp (thi truóng dai Cao (nhiéu doan thi Thàp (mot vài doan truóng tra) truóng) thi truóng) Nàng lyc dac biét Quàn tri san xuàt va Nghién cùu va phàt Bàt ky nàng lyc dac quàn tri nguyèn liéu trién, bàn hàng, biét nào marketing 30
 45. 45. 2.8.1. Chién lu-ffc dàn dàu ve chi phi (Cost-Leadership Strategy) Muc tiéu cùa chién lugc dàn dàu ve chi phi thàp là san xuàt càc san phàm, dich vu vói chi phi thàp hon càc dói thù canh tranh trong ngành. Day ehinh là chién lugc tao ra Igi thè canh tranh ve già eà. Muòn chién thàng trong canh tranh, doanh nghiép phài tao ra Igi thè dò là già eà, su khàc biét hoà va toc dò cung ùng san xuàt san phàm, dich vu vói ehi phi thàp sé tao ra Igi thè canh tranh lón ve già eà cho doanh nghiép. Néu san xuàt nhùng san phàm, djch vu eó ehi phi thàp nhàt ngành, doanh nghiép eó khà nàng thu dugc Igi nhuan lón hon trong truóng hgp dat già ngang bang vói dòi thù canh tranh va tham ehi doanh nghiép sé eó khà nàng thu dugc Igi nhuan ngay cà trong truóng hgp dat mùc già thàp hon vói già cùa dòi thù canh tranh. Vi vay néu xày ra truóng hgp doanh nghiép trong ngành canh tranh vói nhau bang già thi doanh nghiép dàn dàu ve chi phi thàp se eó khà nàng dùng vùng trong canh tranh tòt hon so vói mgi dòi thù canh tranh cùa mình. Nhùng giài phàp chù yéu cùa chién lugc dàn dàu ve chi phi thàp: Càc doanh nghiép tai làng nghé giày Phong Khé dà thich nghi dugc thi truóng lue dàu tu san xuàt càc san phàm nhò nhu giày ve sinh, giày dò... càc doanh nghiép dà àp dung còng nghé day chuyén san xuàt tién tién, tài thiét lai co càu tó chùe bó mày, khoàn san phàm dén tùng bó phàn... tó chùe san xuàt theo day chuyén san xuàt, càc loai giày viét, giày in, giày bao bì dóng bop... eó ehi phi san xuàt thàp, nén hg dà dùng vùng trong canh tranh. Mot doanh nghiép tai cum cóng nghiép Phong Khé dàu tu day chuyén san xuàt 10.000 tàn nàm chi phi hét 40 ty dóng trong khi dò nhà mày Viét Tri xày dyng day chuyén san xuàt 25.000 tàn nàm hét 600 ty dóng. 31
 46. 46. 2.8.2. Chién lu'o'c khàc biét hoà san phàm Muc tiéu cùa chién lugc khàc biét hoà san phàm là dat dugc Igi thè canh tranh bang viéc tao ra san phàm, dich vu eó thè thoà man nhu càu eó tinh dgc dào hoàc nhùng nhu càu cu thè cùa nhóm khàeh hàng khàc nhau cùa doanh nghiép. Lgi thè cùa chién lugc khàc biét hoà san phàm là lién tue tao ra nhièu mau ma, dac tinh chat lugng san phàm, nhàm dàp ùng dóng thói hoàc làn lugc nhu càu cùa nhièu nhóm khàeh hàng khàc nhau. Khi tao ra sy khàc biét boa càc san phàm, thoà man nhu càu khàeh hàng, thi doanh nghiép eó thè dat già cao hon mùc trung bình ngành. San phàm cùa càc doanh nghiép tai càc làng nghé tình Bàc Ninh co nhiéu khàc biét eà ve hình thùc làn nói dung, càc bue tranh dòng, bae Dai Bài, tranh Dòng Ho, dà dugc cham khàc mot càch tinh tuy mang tinh nghé thuàt, duóng net tinh sào, càc san phàm dò gò my nghè mang mot net riéng cùa vùng Kinh Bàc, tinh nàng tàc dung dugc nói tròi, co tièng tàm eà mot vùng qué quan hg, càc san phàm thoà man dugc nhu càu cùa khàeh hàng tu giói thugng luu cho dén nguói eó thu nhàp trung bình, tu khàeh thàm quan du lich cho dén nguói bàn dia, trong càc san phàm nò con chua dyng linh hòn cùa nguói thg, dugc dóng càm vói tò chat linh hòn cùa nguói dùng san phàm dò, trong mòi san phàm cùng vói xuàt su cùa nò tao nén mot tài san co già tri, tai cum cóng nghiép gò Dòng Ky dà eó ehiée giuóng ngù lén dén 3.000USD. 2.8.3. Chién lu'o'c trong tàm hoà ( Focus Strategy) Chién lugc trgng tàm hoà dinh huóng phuc vu nhu càu cùa mot nhóm khàeh hàng nhò cu thè nhàt dinh, muc tiéu cùa chién lugc trgng tàm hoà là tap trung dàp ùng nhu càu cùa mot nhóm khàeh hàng theo dja ly, khu vye, theo thu nhàp, theo nghè nghiép; thi du khàeh hàng Bàc Ninh, khàeh hàng Viét Nam, khàeh hàng Trung quóc. Trong nhièu tình huóng, Doanh nghiép thyc hién chién lugc trgng tàm hoà là Doanh nghiép san xuàt chuyén mòn hoà thuóng eó quy mò nhò, eó thè khàc biét hoà san phàm 32
 47. 47. hoàc dàn dàu ve chi phi thàp, trong phàn doan thi truóng, cu thè ma Doanh nghiép dà lya ehgn. Trong càc tình huóng khàc, Doanh nghiép lya ehgn chién lugc tap trung boa khi muòn khai thàc thè manh dac biét nào dò cùa mình ma dói thù canh tranh khóng eó, Khi lya ehgn chién lugc trgng tàm hoà, Doanh nghiép chi nén tap trung vào mot nhóm khàeh hàng ma dà hiéu ky ve hg va eó khà nàng canh tranh thành còng. 2.9. Càc bu*óc trong xày dyng chien lu'o'c Xày dyng va thyc hién chién lugc kinh doanh thuóng trai qua 3 buóc: Phàn tich mòi truóng khàeh quan, diéu kién chù quan cùa Doanh nghiép; thiét ké phuong àn chién lugc kinh doanh; thyc hién, dành già va hoàn thien chién lugc kinh doanh. (Hinh 2-9) mó tà so dò càc buóc xày dyng va thyc hién chién lugc kinh doanh. Phàn tich hoàn cành Phàn tich hoàn cành khàeh quan cùaDN chù quan e ùaDN 1 r '^ ^' ' ^r 'r Phuong Muc Tu Thiét ké lya Sàch lugc huóng tiéu tuóng ehgn con cùa càc va ITnh chién chién duóng, bién bò phàn vye lugc lugc phàp de dat chùe kinh dugc nàng do anh 1' Chié n lugc Thyc hién chién Dành già va hoàn thien kinh doanh w lugc kinh doanh chién lugc kinh doanh ài a 'r Hình 2-9 So* do càc bu-óc xày dirng va thu-c hién CLKD 33
 48. 48. (Theo tài liéu cùa vién nghién cùu dào tao ve quàn ly (2006). 'Xày dung va trién khai chién luac kinh doanh con duùng di dén thành còng ") Trén day tàc già dà néu nhùng nói dung co bàn, co so ly luàn de phuc vu cho viéc nghién cùu xày dyng phàt trién chién lugc kinh doanh cùa doanh nghiép. Trén co so ly luàn dò se dugc àp dung nhàm thyc bién xày dyng chién lugc kinh doanh va phàt trién cùa doanh nghiép vùa va nhó tai càc làng nghé tinh Bàc Ninh. 34
 49. 49. CHLfONG 3 PHAN TICH THU^C TRANG CÀC DOANH NGHIÉP VÌTA V À NHÒ TAI CÀC LÀNG NGHÈ TINH BÀC NINH Vói nói dung giói thiéu tóng quan ve càc Doanh nghiép vùa va nhò tai càc làng nghé Tinh Bàc Ninh: Tàc già tóng hgp càc mò hình PEST, mò hình nàm lye lugng (Pive force), mó hình càc yéu tó thành cóng trong ngành ( Mò hình Industry's success factors) de phàn tich mòi truóng kinh doanh ngành TTCN, hàng thù còng my nghé; àp dung mò hình chuòi già tri (Value chain) va Mò hình so sành chuàn ( Mò bình Benehmarking) de phàn tich co bàn nói bò càc Doanh nghiép vùa va nhó tai càc làng nghé Tinh Bàc Ninh; Phàn tich canh tranh, càc chién lugc canh tranh va lya ehgn chién lugc kinh doanh cùa càc Doanh nghiép vùa va nhó tai càc Làng nghé Tinh Bàc Ninh . Phàn tich nàng lyc còt lòi cùa càc Doanh nghiép; àp dung mó hình SWOT de dành già tòng hgp vi thè cùa càc Doanh nghiép vùa va nhó tai càc làng nghè Tinh Bàc Ninh . 3.1. Giói thieu tóng quan ve càc Doanh nghiép vùa va nhò tai càc làng nghé Tình Bàc Ninh Bàc Ninh là mot tinh vùng dòng bang Bàc bò nàm trong vùng kinh té trgng diém phia Bàc, tu xua Bàc Ninh dà xuàt hién sinh ra va eó còng gin giù nhièu loai nghé dgc dào gàn lièn vói tén làng, tèn xà, gàn lién voi truyén thòng qué huong, tòn tai va phàt trién hàng tram nàm nay. Buóc vào thói ky dói mói, CNH, HDH vice dàu tu phàt trién càc khu, cum cóng nghiép làng nghè, khói phuc va phàt trién làng nghé TTCN tai Bàc Ninh là nhùng mùi nhgn nhàm thùc day nhanh toc dò phàt trién kinh té xà bòi, phù hgp vói duóng lói phàt trién kinh té cùa Dàng va chinh quyén Tinh Bàc Ninh. Tinh dén thàng 12/2006 tai Tinh Bàc Ninh dà xày dyng dugc 8 khu còng nghiép tap trung, 26 cum còng nghiép vùa va nhó, cum cóng nghiép làng nghè, trong dò 18 khu cum 35
 50. 50. còng nghiép dà co càc Doanh nghiép di vào hoat dòng. Dén nay trén dia bàn tinh Bàc Ninh eó trén 120 làng nghé trong dò eó 62 làng nghè truyén thóng ( eó 53 làng nghè SXCN-TTCN) dugc phàn bó khàp trong tinh va boat dòng bau hét ó càc ngành kinh té chù yéu.(Biéu dò 3.1) Biéu 3.1 Càc làng nghé vùa va nhò tai tinh Bàc Ninh nàm 2005 STT Huyén So làng Phàn bò theo ngành kinh te ( Thành phó) nghé CN-TTCN Xày dirng Thu'OTig mai Thuy san 1 Tu San 18 14 2 2 2 Tién Du 4 2 2 3 Yèn Phong 16 15 1 4 QuéVo 5 5 5 Thuan Thành 5 5 6 Già Bình 8 8 7 Luong Tài 6 5 1 8 Tóng còng 62 53 4 3 1 Nguòn: Sa còng nghiép Bàc Ninh nàm 2005 Càc doanh nghiép tai càc làng nghè phàt trién tòt chiém 32% (20 làng nghé) là nhùng doanh nghiép san xuàt càc san phàm phù hgp vói thi truóng, luòn eó sy dàu tu tàng euóng ve nàng lyc san xuàt, nhóm này gòm nhùng doanh nghiép san xuàt càc san phàm gò my nghé, sàt thép, dóng, giày, tre trùe, dét... - Càc doanh nghiép tai càc làng nghè boat dóng san xuàt càm chùng, sue phàt trién khó khan: (26 làng nghè) chiém 42% bao gòm càc doanh nghiép san xuàt che bién càc san phàm nhu san phàm móc dàn dung, che bién to tàm, mày, tre... che bién nóng san tu gao, ngo. 36
 51. 51. - Càc doanh nghiép tai càc làng nghè san xuàt kém, eó nguy co mai mot màt nghè: (16 làng nghé) chiém 26%: là nhùng ho san xuàt, HTX, ma san phàm làm ra khòng thich ùng vói thi truóng, bi canh tranh gay gàt cùa càc san phàm cóng nghiép nhu san phàm tu gòm, tranh dàn gian, che bién làm san (mày, tre dan...) - Càc doanh nghiép tai làng san xuàt sàt thép Da Hòi Chàu Khé huyén Tu San là mot làng nghè truyén thóng làu dói dén nay, càc doanh nghiép dà san xuàt hon 30 loai hàng sàt thép nhu thép xày dung D6-D20, thép xoàn, thép vuòng. Day buóc, luói thép, dinh... vói san lugng trén 100.000 tàn, san phàm tao ra già tri san lugng trén 700 ty dóng, bién eó 25 còng ty, 731 ho san xuàt kinh doanh, tao thu nhàp bình quàn 10 trieu dòng/nguói/nàm, toàn xà eó 1.300 dàn, trong dò eó 600 lao dòng làm nghè. - Càc doanh nghiép tai càc làng nghé san xuàt dò gò my nghè tiéu dùng trong nuóc va xuàt khàu; gòm eó càc cum làng nghé Dóng Quang, Huong Mac, Phù Khé huyén Tu San, càc loai san phàm chù yéu là bàn ghé, giuóng tu, tranh tugng, càc san phàm cùa hg dà co màt trén cà nuóc va nhiéu thi truóng nuóc ngoài Chàu Au, Chàu À, hàng nàm càc doanh nghiép tai càc làng nghé tao ra già tri SXCN trén 200 ty dòng, san phàm làm ra phuc vu trong nuóc 35%, con 65% phuc vu xuàt khàu, tai xà Dóng Quang dàn so eó 11.000 dàn trong dò eó 6.000 lao dóng làm nghé, ngoài ra con thu hùt hon 4.000 lao dòng tu ben ngoài. Dén nay tai DÓng Quang eó 102 doanh nghiép, va gàn 1.000 ho san xuàt kinh doanh dò go my nghè thu nhàp bình quàn dàu nguói chiém 8,4 trieu dòng/nguói/nàm. - Càc doanh nghiép tai làng nghè san xuàt giày Phong Khé huyén Yèn Phong xuàt phàt tu san xuàt giày dò. Dàu nàm 90 dà chuyén sang san xuàt giày càp thàp: giày ve sinh, giày bao gói, giày àn. Trong nhùng nàm gàn day mot so doanh nghiép dà chuyén sang san xuàt càc loai san phàm mai nhu giày Duplex, giày in....Hién nay tai Phong Khé eó 125 day chuyén san xuàt giày còng nghiép cóng suàt 300 tàn/nàm dén 2.000 tàn/nàm. Dac 37
 52. 52. biét nàm 2004 eó 3 doanh nghiép dàu tu xày dyng, làp dàt day truyén san xuàt còng suàt 10.000 tàn/nàm. San lugng nàm 2006 càc doanh nghiép giày làng nghè Phong Khé dat trén 250.000 tàn/nàm. Già tri san xuàt còng nghiép nàm 2006 dat trén 250 ty dóng. Doanh thu cùa càc doanh nghiép vùa va nhó tai càc làng nghè tinh Bàc Ninh dugc tàng lén rò ret nàm sau tàng hon nàm truóc.(Biéu 3.2) Biéu 3.2 Già tri san xuàt doanh nghiép vùa va nhò tai càc làng nghè tình Bàc Ninh 2004 2005 2006 Già tri SXCN 2.483,44 3.265,68 4.239,04 (già 1994. ty dòng) Tàng truang (%) 25 31,5 29,8 Nguòn: Sa còng nghiép Bàc Ninh (nàm 2006) Mò hình tó chùe san xuàt va lao dóng su dung ó càc doanh nghiép vùa va nhó tai càc làng nghè tinh Bàc Ninh. Càc doanh nghiép san xuàt dugc phàn bó tap trung ó càc huyén Tu San, Yèn Phong, Tién Du, Già Bình, Thuan Thành, là nhùng dia phuong càc doanh nghiép eó già tri san xuàt cóng nghiép cao trong khu vye kinh tè cùa tinh. Dén thàng 6/2006 co 876 doanh nghiép, Còng ty TNHH, HTX san xuàt còng nghiép, TTCN tai càc làng nghè cùa tinh Bàc Ninh. (Biéu 3.3) Biéu 3.3 So doanh nghiép tai càc làng nghé STT Huyén, thành phó CTTNHH DNTN HTX LD(ngu'òi) 1 TP Bàc Ninh 21 18 36 1.454 2 Tu San 265 120 103 4.656 3 Yèn Phong 32 77 37 1.561 4 Tién Du 19 14 12 1.284 38
 53. 53. 5 QuèVo 5 1 12 156 6 Thuan Thành 11 12 4 250 7 Già Bình 8 2 8 370 8 Luong Tài 12 47 990 Còng 373 244 259 10.721 Nguòn: Sa ké hoach dàu tu nàm 2006 Mò hình san xuàt kinh doanh cùa càc doanh nghiép tai càc làng nghè rat phong phù va da dang ben canh càc don vj san xuàt kinh doanh boat dóng theo luàt doanh nghiép, HTX con phàn lón là boat dòng ó mó hình ho san xuàt kinh doanh cà thè, dén thói diém hién tai tai càc làng nghè eó 15.759 ho càthé SXTTCN vói 36.515 lao dòng. ( Biéu 3.4) Bièu 3.4 So ho - lao dóng san xuàt CN-TTCN nàm 2006 STT Huyén So ho cà the Lao dóng ( ngu-òi) 1 Tu San 7.742 14.871 2 Yèn Phong 2.866 7.970 3 Già Bình 1.572 3.526 4 Luong Tài 554 1.509 5 Thuan Thành 734 1.685 6 QuéVò 711 1.425 7 Tién Du 1.580 5.529 Còng 15.759 36.515 Nguòn: Sa còng nghiép nàm 2006 Sau IO nàm tài lap tinh càc Doanh nghiép vùa va nhó tai càc làng nghè Tinh Bàc Ninh dà phàt trién lón manh, dugc càc noi biét dén, càc san phàm cóng nghiép làng nghè Tinh 39
 54. 54. Bàc Ninh dugc khàeh hàng uà thich, thi truóng tiéu thu dà dugc lan truyén khàp noi nhu My, EU, Nhàt, Hàn Quòc, Thài Lan... Nhiéu Doanh nghiép dà dugc giài thuóng cao quy nhu còng go Bóng Mai (Phù Khé - Tu San) dugc trao tàng giài thuóng CÓng trói Chàu àu; Còng ty san tinh dién Viét Thài dugc trao tàng giài thuóng chat lugng vàng... Mò hình co càu quàn ly, diéu hành Doanh nghiép vùa va nhò tai càc làng nghé tinh Bàc Ninh hién nay: Ve ca càu san phàm va ca càu ngành nghé; dugc da dang hoà, san xuàt bau hét càc màt hàng tiéu dùng va xuàt khàu nhu: Giày càc loai, sàt thép, gach ngói, gó my nghé, che bién làm san, théu ren, mày tre, giang... Diéu dò chùng tò ràng TTCN ó càc làng nghé Tinh Bàc Ninh eó khà nàng rat lón ve ngành nghè de san xuàt ra nhièu san phàm khàc nhau. Ve tò chùe san xuàt va tò chùe quàn ly: Càc Doanh nghiép dugc tò chùe chù yéu theo hình thùc: HTX thù cóng, chù ho kinh doanh, Còng ty TNHH, còng ty eó phàn, ve tò chùe nhìn chung quàn ly con thiéu khoa hge, càch thùc quàn ly theo mò hình già dinh, ty phàt, bàn nàng, chua chuyén sàu nén phàn nào dà ành huóng dén hiéu qua kinh té. Tu khi luàt Doanh nghiép ra dói, càc Doanh nghiép dà dugc trang bi va tap huàn nèn nhièu Doanh nghiép dà phàt trién, xoà bò càch thùc quàn ly theo mò hình già dinh, bàn nàng. Càc Doanh nghiép dà xày dyng co càu tò chùe, quàn ly mó hình còng ty va boat dòng theo luàt Doanh nghiép. Trong 876 DNTN, CT TNHH, HTX tai càc làng nghè ehi eó 783 chù DN là nam, 93 chù DN là nù, so nguói trén Dai hge là 5, 285 nguói co bang Dai hge va tin hge; 252 nguói tòt nghiép trung hge chuyén nghiép va còng nhàn ky thuat, nhàn vién phuc vu, con eó 336 nguói eó trình dò thàp.( Theo so liéu So KHDT nàm 2006) 40
 55. 55. - Ve lao dóng càc DN vùa va nhó tai Bàc Ninh chù yéu eó so lugng lao dòng duói 100 nguói, chi eó 32 DN eó tu 100-200 nguói, 10 DN eó tu 200-300 nguói. Càc lao dóng thuóng khòng qua dào tao, ma dugc truyén tu nguói này sang nguói khàc, tinh dén thàng 6/2006 Bàc Ninh eó 47.236 lao dòng. (Theo so liéu So KHDT nàm 2006) Che dò tién luong dugc DN thyc hién theo quy che tra luong theo khói lugng cóng viéc là ehinh, nhìn chung mùc thu nhàp cùa nguói lao dòng dugc tàng lén. Bò mày quàn ly càc DN thuóng ggn nhe, bó tri hgp ly, boat dóng trén co so chùe nàng nhiém vu, quyén han cu thè rò ràng, phàt huy hiéu qua. Giàm dòc phàn cóng nhiém vu uy quyén cóng viéc cu thè cho phó Giàm dòc thyc hién kiém tra, kiém soàt va diéu ehinh phù hgp. Càc DN chù yéu là san xuàt nhò, tu duy phàt trién kinh tè con mang hình thùc thù còng. Hoat dóng san xuàt càc DN thuóng phàn tàn nhó le, tùng bó phàn nguói lao dòng dugc tuyén dung, bòi duang bang càch ty dào tao, truyén nghé nguói này truyén cho nguói kia, mang tinh bàt ehuóc. Càc còng nhàn ky thuàt, thg van hành dà dugc tuyén ehgn qua càc truóng va dugc tap huàn thóng qua chuang trình dào tao. Nguói lao dòng càn eù chiù khó, doàn két khàc phuc khó khan barn hge bòi de hoàn thành cóng viéc. Giàm dee P.Giàm dóc P, Tó chirc P. Tài vu P. KT - TV P. K.doanh Nhà mày SX Hình 3-1 Mó hinh to chirc bó mày Doanh nghiép vùa va nhò tai Tinh Bàc Ninh 41
 56. 56. Bò mày quàn ly cùa càc Doanh nghiép theo quan he dgc, Giàm dòc, Phó Giàm dóc, càc phóng ban, xuóng san xuàt. (Hình 3-1) He thòng Dàng, sinh boat theo Dàng uy Dia phuong; Còng doàn, sinh boat theo ngành doc Còng doàn còng nghiép Tinh Bàc Ninh. 3.2. Àp dung tóng ho-p càc mó hình PEST, Pive force va Industry's success factors de phàn tich mói tru'òng kinh doanh ngành san xuàt TTCN 3.2.1. Mói tru'òng vi mó a. Mói tru-òng chinh trj va phàp luàt cùa Doanh nghiép cùa càc DN vùa va nhò tai càc làng nghé tinh Bàc Ninh Mòi truang Phàp luàt Nhà nuóc dà ban hành luàt Doanh nghiép, luàt dàu thàu, luàt Dàu tu trong nuóc, luàt xày dyng... tao diéu kién cho càc Doanh nghiép boat dóng san xuàt kinh doanh. Thè che kinh té: Nhà nuóc ban hành nhiéu quy dinh ve thàm quyén thù tue va diéu kien kinh doanh; càc co che ve dàu tu; thè che ve tài chinh dugc quy dinh cu thè, che do su dung boa don chùng tu, thè che ve tin dung, vay vón ngàn hàng. Quan he giùa càc Doanh nghiép vói ngành: Dugc thòng qua he thòng Còng doàn Ngành de nàm vùng thè che, chù truang ehinh sàeh cùa Ngành, cùa Nhà nuóc. Mòi truang chinh trj Thè hién sy òn dinh chinh tri rnòi truóng san xuàt kinh doanh. Nhà nuóc tinh Bàc Ninh dà de ra nhièu chù chuang ehinh sàeh phù hgp vói tình hình dac diém cùa dia phuong, tao nhièu co hòi cho càc DN vùa va nhò tai càc Làng nghé phàt trién, dò là càc Nghi quyét 02, 04 cùa tinh uy Bàc Ninh ve phàt trién khu cum CN Làng nghé. Tuy nhién eó mot so chinh sàeh chua quy dinh cu thè vói chù dàu tu, sy còng khai dàn chù, minh bach giùa chù dàu tu va nhà thàu, co che chua thay dói phù hgp vói già eà thi truóng. 42
 57. 57. b. Mói tru'òng kinh te cùa càc Doanh nghiép vùa va nhò tai càc làng nghè tinh Bàc Ninh Co càu kinh té xà bòi tiép tue chuyén dich theo huóng CNH - HDH, Ty trgng GDP cùa ngành CN-XD nàm 2006 là 47,8%, dén nàm 2010 là 53,5% riéng còng nghiép là 48,4%, già tri san xuàt cóng nghiép nàm 2006 là 8500,4 ty dóng, ké hoach dén nàm 2010 là 17.000 ty dòng, trong dò Còng nghiép dia phuong chiém 61,3%. Sau 10 nàm phàn dàu va xày dyng, Tình Bàc Ninh dà tra thành tinh phàt trién khà toàn dien, tàng truóng kinh té voi nhip dò cao, bình quàn GDP nàm 1997-2005 tàng 13,4% nàm, nàm 2006 tàng 15,3% gap 1,8 làn so vói bình quàn cà nuóc. Dùng thù 2 trong vùng kinh té trgng diém Bàc Bò. Co càu kinh tè chuyén dich nhanh theo huóng tich cyc. Ty trgng trong GDP cùa ngành CN - XD tàng tu 23,8% nàm 1997 lén 47,8% nàm 2006, thu ngàn sàch nhà nuóc dat 1.270 ty dóng, tàng bình quàn hàng nàm 22,7%, thu ehi ngàn sàeh dia phuong dang tién gàn dén muc tiéu ty càn dói, thu nhàp nguói dàn dugc tàng lén, GDP bình quàn dàu nguói 624,1 USD.(xem biéu dò 3-1, dò thi 3-1) 118 116.6 II5.9 115.3 116 t 114 112 110.2 110 108 106 I 107.8 104 • 102 H 1 1 1 1 1 ( 1 1 1 ^ 100 199 199 199 200 200 200 200 200 200 200 Do thi 3-1 Chi so phàt trién tong san phàm giai doan 1997-2006 (Nguòn: Nién giàm thòng ké nàm 2006) 43

×