ตัดสิน-กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

ตัดสิน-กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

on

  • 561 views

 

Statistics

Views

Total Views
561
Views on SlideShare
561
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
2
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

ตัดสิน-กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Document Transcript

  • 1. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน พิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่ วมกิจกรรม การปฏิบติกิจกรรมและผลงานของผูเ้ รี ยน ลาการเข้ ั ยน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนดและให้ผลการประเมินเป็ นผ่าน และไม่ผาน ตามเกณฑ์ ่ กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน มี ๓ ลักษณะ คือ ๑) กิจกรรมแนะแนว ๒) กิจกรรม นักเรี ยน ซึ่งประกอบด้วย (๑) กิจกรรมลูกเสื อ เนตรนารี ยุวกาชาด และผูบาเพ็ญประโยชน์ โดยผูเ้ รี ยนเลือก ้ ํ อย่างใดอย่างหนึ่ง ๑ กิจกรรม (๒) กิจกรรมชุมนุมหรื อชมรมอีก ๑ กิจกรรม ๓) กิจกรรมเพื่อสังคม และ สาธารณประโยชน์ให้ใช้ตวอักษรแสดงผลการประเมิน ดังนี้ ั “ผ” หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีเวลาเข้าร่ วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ไม่นอยกว่าร้อยละ ๘๐ ปฏิบติ ้ ั กิจกรรม และมีผลงาน มีคะแนนไม่นอยกว่าร้อยละ ๕๐ ้ “มผ” หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีเวลาเข้าร่ วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ปฏิบติกิจกรรมและมีผลงาน มีคะแนนน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในกรณี ท่ีผเู ้ รี ยนได้ผลการเรี ยน “มผ” ั สถานศึกษา ต้องจัดซ่อมเสริ มให้ผเู ้ รี ยนทํากิจกรรมในส่ วนที่ผเู ้ รี ยนไม่ได้เข้าร่ วมหรื อไม่ได้ทาจนครบถ้วน ํ แล้วจึงเปลี่ยนผลการเรี ยนจาก “มผ” เป็ น “ผ” ได้ ทั้งนี้ ต้องดําเนินการให้เสร็ จสิ้ นภายในปี การศึกษานั้น ่ ยกเว้นมีเหตุสุดวิสยให้อยูในดุลยพินิจของสถานศึกษา ั ในกรณี ที่ผเู ้ รี ยนได้ผลการเรี ยน “มผ” สถานศึกษาต้องจัดซ่อมเสริ มให้ผเรี ยนทํา ูเ้ รี กิจกรรมในส่ วนที่ผเู ้ รี ยนไม่ได้เข้าร่ วมหรื อไม่ได้ทาจนครบถ้วน แล้วจึงเปลี่ยนผลการเรี ยนจาก “มผ” เป็ น “ผ” ํ ่ ได้ ทั้งนี้ ต้องดําเนิ นการให้เสร็ จสิ้ นภายในปี การศึกษานั้น ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยูในดุลยพินิจของ สถานศึกษา