บทความของ อ.มงคล กริชติทายาวุธ  เรืองที่ 532...ถาเขื่อนในจังหวัดกาญจนบุรีแตกจะมีอะไรเกิดขึ้น              ...
บทความของ อ.มงคล กริชติทายาวุธ  เรืองที่ 532...ถาเขื่อนในจังหวัดกาญจนบุรีแตกจะมีอะไรเกิดขึ้น              ...
บทความของ อ.มงคล กริชติทายาวุธ  เรืองที่ 532...ถาเขื่อนในจังหวัดกาญจนบุรีแตกจะมีอะไรเกิดขึ้น              ...
บทความของ อ.มงคล กริชติทายาวุธ  เรืองที่ 532...ถาเขื่อนในจังหวัดกาญจนบุรีแตกจะมีอะไรเกิดขึ้น              ...
บทความของ อ.มงคล กริชติทายาวุธ   เรืองที่ 532...ถาเขื่อนในจังหวัดกาญจนบุรีแตกจะมีอะไรเกิดขึ้น             ...
บทความของ อ.มงคล กริชติทายาวุธ   เรืองที่ 532...ถาเขื่อนในจังหวัดกาญจนบุรีแตกจะมีอะไรเกิดขึ้น             ...
บทความของ อ.มงคล กริชติทายาวุธ  เรืองที่ 532...ถาเขื่อนในจังหวัดกาญจนบุรีแตกจะมีอะไรเกิดขึ้น              ...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

ถ้าเขื่อนในจังหวัดกาญจบุรีแตกจะมีอะไรเกิดขึ้น

914
-1

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
914
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ถ้าเขื่อนในจังหวัดกาญจบุรีแตกจะมีอะไรเกิดขึ้น

 1. 1. บทความของ อ.มงคล กริชติทายาวุธ เรืองที่ 532...ถาเขื่อนในจังหวัดกาญจนบุรีแตกจะมีอะไรเกิดขึ้น ่ ถาเขื่อนในจังหวัดกาญจนบุรีแตก จะมีอะไรเกิดขึ้น นายสิทธิชัย โควสุรัตน รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย ไดชี้แจงใหนักทองเที่ยวมีความสบายใจหายหวง โดยแจงใหทราบวาถาแผนดินไหว แลวมีผลกระทบทําใหเขื่อนศรีนครินทรแตก ปริมาณน้ําที่อยูในเขื่อน จะตองใชเวลาเดินทางไปยังสถานที่ตาง ๆประมาณ 5 ชั่วโมง นักทองเที่ยวที่มไดอยูบริเวณใตเขื่อนโดยตรง หรือ ประชาชนทีมิไดอยู ิ ่บริเวณใตเขื่อนโดยตรง ยังสามารถหลบหนี และขนทรัพยสนหนีเอาชีวิต และสิ่งของตางๆ ได ิทันเวลา นายสิทธิชัยฯ กลาวตอไปวา มีผพูดถึงปญหาที่อาจจะเกิดขึ้น เนื่องจากมีขาว ูเกี่ยวกับการเกิดแผนดินไหวในหลายแหงของโลก และอาจเกิดแผนดินไหวที่อาจมีผลกระทบมาถึงเขื่อนในจังหวัดกาญจนบุรีนั้น นายสิทธิชัยฯ จึงมาตรวจเขื่อนศรีนครินทรครั้งนี้ใหมีหนา 1 จาก 7 มงคล กริชติทายาวุธ
 2. 2. บทความของ อ.มงคล กริชติทายาวุธ เรืองที่ 532...ถาเขื่อนในจังหวัดกาญจนบุรีแตกจะมีอะไรเกิดขึ้น ่ความแนใจ (ตุลาคม 2551) เนืองจากมีประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรีและพื้นที่ใกลเคียง ่วิตกกังวลวา หากเกิดแผนดินไหวอาจสงผลกระทบตอผูที่อยูในแนวลุมน้ําของจังหวัดกาญจนบุรีได เพราะจังหวัดกาญจนบุรีเปนที่ตงของ เขื่อนกักเก็บน้ําขนาดใหญ 2 แหง ั้คือ เขื่อนศรีนครินทร และเขื่อนวชิราลงกรณ ซึ่งตั้งอยูบนแนวแขนงรอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ และรอยเลื่อนเจดียสามองค ที่แยกจากแนวรอยเลื่อนสะแกงในประเทศพมา.(รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ และรอยเลื่อนเจดียสามองค นั้น ไดรับการยืนยันจากนักธรณีวิทยาแลววา เปนรอยเลื่อนที่มีการเคลื่อนตัว และ มีโอกาสทําใหเกิดแผนดินไหวไดแนนอน – ผูเรียบเรียง ) ประเด็นสําคัญสําหรับเรื่องนี้นายสิทธิชัย โควสุรัตน รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย ไดบอกแกสื่อมวลชนวา ดวยพระมหากรุณาธิคุณขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่ทานทรงมี พระราชดํารัสใหทางสวนราชการที่เกี่ยวของ ไดทําการแจงประชาชนให ทราบ "ความจริง" ในกรณีหากมีปญหาเกิดขึ้นกับเขื่อนศรีนครินทรที่จังหวัดกาญจนบุรี จะมีผลกระทบอะไรบาง ซึ่งหากเกิดแผนดินไหว ตรงรอยเลื่อน และเขื่อนแตกออก นายสิทธิชัย โควสุรัตน รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย ไดบอกแกสื่อมวลชนวา "ผลก็คือ " - ดวยพลังงานของน้ํา ที่มีปริมาณมหาศาล ตัว จ.กาญจนบุรี และพื้นที่ใกลเคียงในแนวเสนทางน้ําหลากลงมา ตองราบเปนหนากลองแนนอน มีเวลาอพยพ5 ชั่วโมง ดังนั้น ทานทีอยูในพื้นที่เสี่ยง เชน กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม สมุทรสาคร ่สมุทรสงคราม สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี ตองมีการเตรียมตัวกันเอาไวบาง ไมควรประมาทในเรื่องนี้ อยางไรก็ตาม ขาพเจา (นายมงคลฯ ผูติดตามปญหา และเรียบเรียงบทความ) เชื่อวา เหตุการณเขื่อนศรีนครินทร และเขื่อนวชิราลงกรณแตก ไมนาที่จะเกิดขึ้นภายใน 1-2 ปนี้ แมจะมีวิกฤตทางการเมือง โลกเขาสูกลียุคโดยสมบูรณแลวก็ตามทานผูอานบทความ ยังไมตองวิตกกังวลจนเกินเหตุ เพราะวาระเขื่อนแตกนาจะอยูหนา 2 จาก 7 มงคล กริชติทายาวุธ
 3. 3. บทความของ อ.มงคล กริชติทายาวุธ เรืองที่ 532...ถาเขื่อนในจังหวัดกาญจนบุรีแตกจะมีอะไรเกิดขึ้น ่ที่ป 2560 หรือ อีก 9 ปขางหนา และในชวงนั้น มิใชแตกเพียงเขื่อนเดียว แตจะแตกทั้งสองเขื่อนในเวลาใกลเคียงกัน ถาเขื่อนแตกจริง จะตองเตรียมการลวงหนาอยางไร เตรียมเปฉุกเฉิน (ถาตองขนของรักของหวง หรือ สิ่งของเพือการยังชีพดวยตัวคน ่เดียว ไมมีคนในครอบครัวไปหวยกัน) หรือ กระสอบกันน้ําใบใหญเพื่อใสสัมภาระ (ถามียานพาหนะ และ เคริ่องมือชวยในการขนยายของรักของหวง หรือ สิงของที่มีคุณคา หรือ ราคาแพงหรือหลักฐานความเปน ่คนไทย และ เจาของกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินตางๆ ไดแก สําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตรประชาชนของทุกคนในครอบครัว ถายเอกสารสํารองไวคนชะ 5 ชุด สําเนาทะเบียนรถยนตสําเนาโฉนดที่ดิน สมุดฝากเงินธนาคารฯ ทุกเลม ทุกธนาคารฯ สมุดฝากเงินสหกรณออมทรัพยหลักฐานการถือพันธบัตร หลักฐานการถือหลักทรัพยอื่นๆ เพื่อใชในการแสดงการมีกรรมสิทธิ์ เพราะในกรณีเกิดมหันตภัยนั้น เอกสารตัวจริงอาจไหมไฟ หรือ อาจถูกกระแสน้ําพัดพาหายไปหมด หรือ สวนราชการถูกเผาทําลายเอกสารสําคัญตางๆ ทานที่มีสําเนาการมีกรรมสิทธิ์ ยอมมีโอกาสไดกรรมสิทธิ์คืน และ ไดใชประโยชนในกรรมสิทธิ์ไดเร็วกวานอกจากนั้น ก็ไดแกบรรดาสิ่งของที่ชวยในการยังชีพชวงคับขันจําเปน ตองเตรียมความพรอมเอาไว และ เตรียมแผนอพยพของครอบครัว พรอมเสนทางอพยพวาจะใชเสนทางใดในการเดินทาง และ จะพบกันในระหวางที่ใด หลักกิโลเมตรที่เทาไร ของถนนสายนั้นๆจุดหมายปลายทางในการรวมพลนั้น อยูที่ใด หากที่อยูอาศัยหลับนอนในปจจุบัน อยูในพื้นที่เสี่ยงภัย หรือ ไมปลอดภัยแลว หามนัดหมายมาพบกันที่บานในกรุงเทพฯโดยเด็ดขาดมิฉะนั้น อาจกลายเปนนัดกันมาฆาตัวตาย ตองหาจุดนัดหมายในสถานที่มีความปลอดภัยสูงเทานั้น และ ตองมีการนัดหมายไวเปนการลวงหนา และซักซอมเปนครั้งคราว อยางนอยปละหนึงครั้ง เพื่อมิใหเกิดความผิดพลาด หรือ หลงลืม ่ -จังหวัด ที่อยูในเสนทางน้ําในระดับตอเนื่องลงมาจากจังหวัดกาญจนบุรีนน นาย ั้สิทธิชัย โควสุรัตน รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย กลาววายอมเกิดผลกระทบตามไปดวยแนนอน และระดับพลังการทําลายลาง ไมนอยกวาสึนามิแนนอนหนา 3 จาก 7 มงคล กริชติทายาวุธ
 4. 4. บทความของ อ.มงคล กริชติทายาวุธ เรืองที่ 532...ถาเขื่อนในจังหวัดกาญจนบุรีแตกจะมีอะไรเกิดขึ้น ่ -สําหรับกรุงเทพมหานคร หากเขื่อนศรีนครินทรแตก นายสิทธิชัย โควสุรัตนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย กลาววาจะมีเวลาอพยพมากถึง 35 ชั่วโมง (ตามขอมูลที่นายสิทธิชัย โควสุรัตน รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย ไดมาจากการไฟฟาฝายผลิต) สมมุติวาขอมูลนี้ถูกตอง ก็หมายถึง ทานทราบขาวทันทีในชั่วโมงแรกตั้งแตเขื่อนแตก ซึ่งเปนเรื่องคอนขางยากที่ทานจะทราบตั้งแตชั่วโมงแรก แตถาทานมาทราบในชั่วโมงที่35 ของวันที่เขื่อนแตก ก็คงหมดโอกาสหนีกระแสน้ําปริมาณมหาศาลได ซึ่งทานตองคํานวนเผื่อกรณีที่ประชาชนทั่วๆ ไปก็ไดทราบขาวเชนเดียวกันกับทาน และตางก็รีบอพยพเหมือนๆกัน แลวทานจะไปที่ไหน บิดามารดาเรา คูสมรสเรา บุตรธิดาเรา ญาติสนิทมิตรสหายที่เรารักและหวงใยของเรา ไดทราบแลวหรือยัง สิ่งของที่มีคุณคา หรือ ราคาแพงหรือหลักฐานความเปนคนไทย และ เจาของกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินตางๆ ไดแก สําเนาทะเบียนบานสําเนาบัตรประชาชนของทุกคนในครอบครัว สําเนาทะเบียนรถยนต สําเนาโฉนดที่ดินสมุดฝากเงินธนาคารฯทุกเลม ทุกธนาคารฯ สมุดฝากเงินสหกรณออมทรัพย หลักฐานการถือพันธบัตร หลักฐานการถือหลักทรัพยอื่นๆ เพื่อใชในการแสดงการมีกรรมสิทธิ์ เราเคยวางแผนนัดแนะกันไวกอนบางไหม ถามีภยันตรายที่รายแรงใดๆ เกิดขึ้น ทานควรที่จะนัดแนะวา ผูใดก็ตาม ถายังอยูที่บาน ใหไปนําของรักของหวงของทุกคนในครอบครัว ที่ใสรวมไวในตูใด ชั้นใด ทีทุกคนในบานทราบตรงกัน (ตองทําการรวบรวม ่ของที่มีคาสูง สิงของ และเอกสารสําคัญไวในที่เดียวกัน จะไดไมเสียเวลาไปคนหาอีก ตอง ่นํามารวมกันใหมากที่สด หากไวคนละที่ ก็ตองพยายามอยาใหเกิน 2-3 ที่เปนอยางมาก ถา ุไมจัดใหเปนระบบมีระเบียบ เวลามีสถานการณฉุกเฉิน จะสับสน และสูญเสียทรัพยสินที่มีมูลคาสูง หรือของรักของหวงแนนอน จึงตองมีสติ ทําการรวบรวมไวตั้งแตบัดนี้ ถาทานพิจารณาแลว เห็นวา ทานยังมีของรักของหวง หรือมีทรัพยสิน หรือ เอกสารหลักฐานสําคัญที่แสดงกรรมสิทธในทรัพยสิน หรือ เอกสารแสดงตัวตน และ บุคคลในครอบครัว ทานจะไดไมลําบาก เพราะหากสูญหายไป ปญหาความยุงยากในการแสดงตน จะติดตามมาอีกหลายประการ จึงขอเรียนเตือนไวกอนที่จะมีเหตุรายแรงเกิดขึน ้หนา 4 จาก 7 มงคล กริชติทายาวุธ
 5. 5. บทความของ อ.มงคล กริชติทายาวุธ เรืองที่ 532...ถาเขื่อนในจังหวัดกาญจนบุรีแตกจะมีอะไรเกิดขึ้น ่ สําหรับผูที่มไดอยูที่บานทุกคน ไมวาใครจะอยูที่ไหน ไมตองกลับมาที่บาน ถาที่ ิ  บานที่ทานพักอยูอาศัยนั้น มีความเสี่ยงสูงที่จะไดรับความเสียหาย หรือ เกิดภัยพิบัติ(เพราะเวลาที่จะเดินทางออกจากบานอีกครั้งนั้น จะเหลือเวลานอยลง) แตใหวางแผนใหทุกคนเดินทางไปอยูในที่ๆปลอดภัยมากที่สุดของครอบครัวของทาน ซึ่งหมายถึงสถานที่ใดที่ทุกคนทราบตรงกัน เชน ที่ปมน้ํามันอะไร ใกลหลักกิโลเมตรเทาไร แตถาไมเคยคิดไวกอนไมเคยนัดแนะไวกอน หากทานคิดวาในวันนี้ เรายังมีคนที่เรารัก หรือเรายังมีคนที่เรามีความปรารถนาดี เขาผูนั้นยังมีชีวิตอยูในโลกใบนี้ เราตองรีบคิดวางแผนไดแลว ตั้งแตบัดนี้  ทานตองตระหนักวา ในภาวะวิกฤติ มนุษยเราทุกคนจะมีสญชาตฺญาณการเอาตัว ัรอด ถนนทุกสายจะแนนไปดวยรถทุกชนิด รถจะติดอยางวินาศสันตะโร ผูที่ประมาท หรือเตรียมการชากวาคนอื่นๆก็ยอมไปไมรอดแนนอน อยาลืมวา ปริมาณน้ําที่ทวม 2 เมตรนั้นทวมมิดหัวคน ทวมมิดรถยนต เราจะเดินทางไปไหนมาไหนตามปกติไมไดเลย มีทานผูอื่นใหคําแนะนําในการเตรียมตัวสําหรับนําสิ่งของติดตัวไป เพื่อเอาชีวิตใหรอดในปญหาวิกฤติเฉพาะหนา ไวดังนี้ 1. เป...สําหรับบรรจุเสื้อผา, เสื้อกันหนาว, ผาเช็ดตัว, ถุงนอน, เตนท พรอมฟรายชีท 2. กระเปา หรือ ถุงใสของใชสวนตัว..แปรงสีฟน, ยาสีฟน, มีดโกนหนวด, แชมพู, สบู 3. กระเปา หรือถุงใสยา..ยาสามัญประจําบาน, ยาประจําตัว, อุปกรณทําแผล, ยาทําน้ําสะอาด, ดางทับทิม ยาทากันยุง, ยาหมอง, ยาแกบิด 4. กระเปาหรือถุงใสเครื่องมือและอุปกรณ...มีด, ผาหมฉุกเฉิน, กรองน้ํา ฉุกเฉิน,เสื้อกันฝน, ไฟฉายแบบไมใชถาน 5. กระเปาหรือถุงใสกลองและถาน , ถานสํารอง , ถุงซิบ 6. แผนที่และเข็มทิศ นกหวีด 7. อาหาร...ขาวสาร ขาวกระปองสําเร็จรูป อาหารแหง (ปลากระปอง ผักกาดดองกระปอง แกงกระปอง หาประเภทไมตองใชที่เปดกระปอง ใชนิ้วมือดึงปากกระปองใหเปดไดซื้อแบบดึงฝากระปองออกมาไดเลย และ อาจมีนาพริกเผา มามา ยํายํา ไวไว ฯลฯ เปนตน) ้ํหนา 5 จาก 7 มงคล กริชติทายาวุธ
 6. 6. บทความของ อ.มงคล กริชติทายาวุธ เรืองที่ 532...ถาเขื่อนในจังหวัดกาญจนบุรีแตกจะมีอะไรเกิดขึ้น ่ 8. อื่นๆ เชน ไฟแช็ค เทียนไข น้ําดื่ม ถุงขยะดําขนาด เล็กไวใสอึ ใสฉี่ (ถาหาที่ปลดทุกขมิได) และถุงขยะดําขนาดใหญ เงินสด กระติกใสน้ํารอนสูญญากาศ ทิชชูมวน เข็มเย็บผา ดาย เชือกมะลิลา หรือ เชือกเสนใหญๆ ไวผูกคน และสิ่งของตางๆ ไมใหไหลไปกับกระแสน้ําทีเ่ ชี่ยวกราก (ถาเอาหมดนี่คงตองใชเปแบกแพ็คใบใหญหนอย มีผูอื่นแนะนําวา ใหใช ยี่หอDueter or Northface อาจแพงหนอยแตคุมคาเวลาตองแบก เพราะเปพวกนี้จะออกแบบมาใหชวยกระจายน้ําหนักลงบนไหล หลัง และบันเอว ไมทําใหรูสึกหนักจนทรมาน แบกไมไหว ้จะทําใหเดินสบายขึ้น เดินไดไกลมากขึ้น) ในสวนนี้เปนขอแนะนําของทานอื่น ขาพเจา (นายมงคลฯ) ไมมีประสบการณในการขนยายครับ ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับวา ทานจะนําติดตัวไปเอง โดยแบกขนใสหลัง หรือ ขนใสรถยนต ถาจะขนใสรถยนต ถาตองขนผูโดยสารที่เปนคุณพอคุณแม คูสมรส บุตรธิดา จะมีพื้นที่เหลือใสสัมภาระตางๆ ไดแคไหน เพียงไร ชวงนี้ ยังพอมีเวลาเตรียมการ กรุณาหาเวลาเตรียมความพรอม และ ซักซอมกันภายในครอบครัวของทานไวบาง ไมนาจะเสียเวลามากนัก แตจะชวยใหทานไมลุกลน ไมสญเสียทรัพยสินมากจนเกินไปนัก ู ขอเรียนใหทานทราบวาโลกของเราเขาสูกลียุคแลว จะมีเหตุการณแบบมิคสัญญีให เห็นในหลายๆ พื้นทีของโลกมากขึ้น รวมทั้งทีจะเกิดขึนในประเทศไทยดวย ในชวง 9 ป ่ ่ ้ขางหนานี้ ทานจะไดพบเหตุการณไมคาดหมายหลายๆเหตุการณ ความมีสติ (ความระลืกได)ในทุกขณะ เปนเรืองจําเปนมากๆ ตองเรงฝกจิตใหมความสงบระงับมากขึ้น และตอง ่ ีเสริมความมีสัมปชัญญะ (ความรูตัว) ใหมากขึ้น นั่นคือ ตองฝกความระลึกได และ มีความรูตัวอยูตลอดเวลา เพือจะไดสามารถผานพนทุกเหตุการณไดดี โดยมีความเสียหาย หรือ มี ่ความสูญเสียนอยที่สุด ดวยความปรารถนาดี จาก นายมงคล กริชติทายาวุธ ราษฎรอาวุโสหนา 6 จาก 7 มงคล กริชติทายาวุธ
 7. 7. บทความของ อ.มงคล กริชติทายาวุธ เรืองที่ 532...ถาเขื่อนในจังหวัดกาญจนบุรีแตกจะมีอะไรเกิดขึ้น ่   หนา 7 จาก 7 มงคล กริชติทายาวุธ

×