Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ต้นคิด ฝ่าวิกฤตอุทกภัยครั้งใหญ่

1,109 views

Published on

 • Be the first to comment

ต้นคิด ฝ่าวิกฤตอุทกภัยครั้งใหญ่

 1. 1. จดหมายขาวเพื่อการเทาทันสถานการณสุขภาพ โดย สำนักงานพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ และ โครงการศูนยวิชาการ สสส.ฝาวิกฤตการณอุทกภัยครั้งใหญ
 2. 2. Hi5 Hiso นพ.พินิจฟ้าอำนวยผล สำนักงานพัฒนา ระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ กู้วิกฤตหลังน้ำท่วม ฟ้าหลังฝนของเกษตรกรไทย?ต้นคิด มหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่กลางปีจนถึงปลายปี 2554 เป็น ท่ามกลางวิกฤตการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้น “ต้นคิด” จึงเปิด 2 วิ ก ฤตการณ์ ที่ ส ร้ า งผลกระทบต่ อ ทุ ก ภาคส่ ว นของสั ง คมอย่ า ง ประเด็นใหญ่ดวย สุขภาพทรุดเพราะน้ำท่วม... โศกนาฎกรรม ้ จดหมายข่าว “ต้นคิด” รายเดือน ถ้วนหน้าโดยเฉพาะกลุมทีตองจับตาคือภาคเกษตรกรรมจาก ่ ่ ้ ซ้ำอุบตภย ซึ่งนอกจากความเสียหายที่ประเมินได้ทางเศรษฐกิจ ั ิ ั เจ้าของ สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ การสำรวจพื้นที่นาข้าวในเขตอุทกภัยพบว่า มีพื้นที่เสียหายกว่า ซึ่งมีมหาศาลแล้ว สังคมไทยยังต้องเผชิญกับความสูญเสียชีวิต ที่ปรึกษา 10ล้านไร่ หรือประมาณร้อยละ7ของพื้นที่นาข้าวของทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือญาติพี่น้องอันเป็นโศกนาฏกรรมที่ไม่มีใคร นพ.พินิจฟ้าอำนวยผล เบญจมาภรณ์จันทรพัฒน์ ในประเทศไทย อยากให้เกิดขึ้น แล้วอะไรเป็นสาเหตุของการสูญเสีย..เราจะมา ข้อมูลจาก หน่วยประสานวิชาการสำนักงานพัฒนาระบบ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.)ยังได้ เรียนรู้ปัญหาจากวิกฤตนี้ร่วมกัน ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ สำรวจความเสียหายพื้นที่น้ำท่วมใน 62 จังหวัด พบว่า เฉพาะ วิถีเสี่ยง มีเรื่องเตือนภัยมาฝากในช่วงน้ำท่วม ท้องร่วง บรรณาธิการ อภิญญาตันทวีวงศ์ กลุ่ ม ลู ก ค้ า เกษตรกรของธนาคารที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบ จำนวน ทุกข์หนักที่ไหลมากับ “น้ำ” และ พาเหรดโรคร้าย... มันมา ผู้เขียน 400,000 กว่าครัวเรือน ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ภาคเกษตรกรรม มีมูลค่า กับน้ำท่วม! โดยมีเหตุปัจจัยจากน้ำเน่าเสียและปฏิกูลจำนวน สิริกรเค้าภูไทย,ลักษนันท์สุวรัตนานนท์ รูปเล่ม ความเสี ย หายประมาณ 400,000 กว่ า ล้ า นบาท โดยแยกเป็ น มหาศาล ที่ เ ป็ น แหล่ ง เพาะพั น ธุ์ ข องเชื้ อ โรค และเป็ น กลุ่ ม โรค วัฒนสินธ์ุสุวรัตนานนท์ นาข้าว 5,000,000 กว่าไร่ พืชไร่ 8,000,000 กว่าไร่ พืชสวน ติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด สนับสนุนโดย โครงการศูนย์วิชาการ 2,000,000 กว่ า ไร่ ภาคประมง 50,000 กว่ า ไร่ ภาคปศุ สั ต ว์ คนต้นคิดพาไปทำความรู้จักกับ ปรเมศวร์ มินศิร ผู้อยู่ ิ สำนักงานกองทุนสนับสนุน- การสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) 10,000กว่าตัวและสัตว์ปีก100,000กว่าตัว เบื้องหลังเว็บไซต์ที่โด่งดังและได้รับการตอบรับมากที่สุดในช่วงเกิด สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เริ่มหาแนวทางในการจัดการ น้ำท่วมwww.thaiflood.com ห้องA3ชั้น3อาคาร4PLUSBuilding เลขที56/22-24ซ.งามวงศ์วาน4ถ.งามวงศ์วาน ่ ผลกระทบหลังน้ำท่วมผ่านพ้นทังมาตรการฟืนฟูและการปรับเปลียน ้ ้ ่ ท่ามกลางอุทกภัยที่เกิดขึ้น“กระแสน้ำ”ได้พัดพาซาก ต.บางเขนอ.เมืองจ.นนทบุรี11000 โครงสร้ า งการผลิ ต ภาคเกษตรกรรมให้ ส อดคล้ อ งกั บ พื้ น ที่ ตะกอนให้ ค นไทยได้ ต าสว่ า งกั บ ปั ญ หาซุ ก ซ่ อ นอยู่ โดย ติดต่อและสมัครสมาชิก ตู้ปณ.126ปณฝ.คลองจั่น10240 อย่ างเช่น พื้ น ที่ที่ เ สี่ ยงน้ ำ ท่ วมควรส่ ง เสริ ม ให้ ป ลู กพื ช ที่ ทนน้ ำ ได้ เฉพาะระบบการจัดการน้ำของประเทศไทยที่ต้องจัดการ โทรศัพท์02-668-2854โทรสาร02-241-0171 รวมถึงมาตรการพักชำระหนีและการกูยมดอกเบียต่ำเพือช่วยเหลือ ้ ้ื ้ ่ และแก้ ไ ขทั้ ง ระบบ แม้ ว่ า สถานการณ์ น้ ำ ท่ ว มได้ ค่ อ ยๆ ข้อมูลทั้งหมดจากชุดสื่อ“ต้นคิด”สืบค้นได้ จากเว็บไซต์สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูล เกษตรกรไทย คลี่คลายลงแต่อย่าให้บทเรียนที่เกิดขึ้นสูญเปล่าและหายไป ข่าวสารสุขภาพwww.hiso.or.thหรือ กับสายน้ำนะครับ... www.hiso.or.th/hiso/tonkit พิมพ์ที่บริษัททิคิวพีจำกัด
 3. 3. มหาอุทกภัสุยภาวะคนไทย กลืนกิน ข ... Good ต้นคิดเรื่องเด่น ช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกปี เป็นช่วงฤดูฝนของประเทศไทย ความสูญเสียที่น่าเศร้าใจมากที่สุดคือมีพี่น้องคนไทยอีกหลายร้อยชีวิตที่และบางครั้งก็เรียกกันว่า“ฤดูน้ำหลาก” โดยเฉพาะช่วงประมาณปลายปีจะ เสี ย ชี วิ ต จากอุ ท กภั ย ครั้ ง นี้ ทว่ า โศกนาฏกรรมครั้ ง นี้ ยั ง มิ ไ ด้ ปิ ด ฉากลง...เป็นช่วงที่ปริมาณน้ำค่อนข้างมากและในบางปีน้ำหลากเกินไป ทำให้หลาย ประเด็ น ที่ สั ง คมต้ อ งช่ ว ยกั น เฝ้ า ระวั ง ภั ย ที่ ม ากั บ น้ ำ ท่ ว มอี ก ประการคื อพื้นที่ของเมืองไทยถูกน้ำท่วม ผลกระทบทางสุขภาพของผู้ประสบภัย ย้อนกลับในอดีต จะพบว่าคนไทยส่วนใหญ่มีประสบการณ์น้ำท่วมกันมา ว่ากันว่า น้ำท่วมปีนี้ พ.ศ.2554 หนักหนาสาหัสอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาหลายครั้งหลายครา ทั้งน้ำท่วมสูง น้ำป่าไหลหลาก ไปจนถึงดินโคลนถล่ม นานกว่าครึ่งศตวรรษโดยน้ำท่วมครั้งล่าสุดนี้เป็นภัยพิบัติที่คนไทยต้องจดจำ ทั้งผลกระทบทาง มหาอุทกภัยมีพลานุภาพกัดเซาะสุขภาพคนไทยเพียงไร?เศรษฐกิจพื้นที่เกษตรกรรมเสียหายนับล้านไร่ สัตวเลี้ยงอีกหลายร้อยล้านตัว หาคำตอบได้จากต้นคิดฉบับนี้...รวมถึงบ้านเรือนหลายสิบล้านหลังคาเรือนที่จมอยู่ใต้มวลน้ำขนาดมหึมา 3 ต้ลาคม 2554 ตุ นคิด
 4. 4. วิถเี สี่ยง สุขภาพทรุด เพราะน้ำท่วม...ต้นคิด 4 โศกนาฏกรรมซ้ำอุบัติภัย ผลจากอิทธิพลมรสุมลูกแล้วลูกเล่า โดยเฉพาะพายุโซนร้อน “นกเตน” และร่องความกดอากาศต่ำที่ พาดผ่านภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบน นับตั้งแต่กลางปี 2554 ทำให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับ ภัยพิบัติจากน้ำท่วมมายาวนาน และพื้นที่ภัยพิบัติได้ขยายอาณาเขตเป็นบริเวณกว้างทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ภาคเหนือและภาคกลางรวมถึงพื้นที่เมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานคร มหาอุ ท กภั ย นี้ ไ ด้ ทิ้ ง ร่ อ งรอยความเสี ย หายทั้ ง ชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น อย่ า งมหาศาล กล่ า วได้ ว่ า เป็ น ความสูญเสียยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งที่คนไทยต้องจดจำ... ไม่ว่าพื้นที่เกษตรกรรม นิคมอุตสาหกรรม ย่าน การค้าขายบ้านเรือนและทรัพย์สนของประชาชนหลายสิบล้านหลังคาเรือนต่างจมหายไปพร้อมกับน้ำท่วมขัง ิ จากความเสียหายครั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย ประเมินว่าประเทศไทยจะได้รับผลกระทบคิดเป็น มูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า1แสนล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ1ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(จีดีพี) เหนือสิ่งอื่นใด ช่วงเวลากว่า 4 เดือน นับตั้งแต่เกิดวิกฤตการณ์น้ำท่วมจนถึงปัจจุบัน มีพี่น้อง ชาวไทยมากกว่า500ชีวิตที่สังเวยไปพร้อมกับมหาอุทกภัยครั้งนี้... อะไรเป็นสาเหตุแห่งการสูญเสีย และหากเกิดวิกฤตเช่นนี้อีก... เราจะช่วยกันปกป้องชีวิตให้อยู่ รอดปลอดภัยได้หรือไม่?นี่คือโศกนาฏกรรมอันเป็นบทเรียนที่สังคมไทยควรต้องเรียนรู้.... สืบค้นจากwww.hiso.or.th/hiso/tonkit/tonkits_27.php
 5. 5. หลายร้อยชีวิตกลืนหายไปกับ “น้ำ” ! ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่ม ชี้ถึงสาเหตุการเสียชีวิตจากสถานการณ์อุทกภัย ตั้งแต่วันที่ 29กรกฎาคม-12ตุลาคม2554โดยระบุว่าผู้ประสบอุทกภัยส่วนใหญ่เสียชีวิตจากการจมน้ำหรือถูกกระแสน้ำพัดพาไปมีจำนวน226รายหรือคิดเป็นสัดส่วน3ใน4ของผู้ประสบภัยที่เสียชีวิตส่วนสาเหตุการเสียชีวิตอื่นๆมักเกิดจากอุบัติภัยทางธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากและต้นไม้ทับ(ดังภาพที่2) นอกจากนี้ สิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งในช่วงน้ำท่วม คือ “ไฟฟ้าช๊อต” ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในพื้นที่ประสบภัยมากถึง ร้อยละ 12แม้ว่าโดยปกติในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะมีการตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อป้องกันความปลอดภัยให้แก่ประชาชน ทว่า อาจมีบางพื้นที่ที่ไม่ตัดกระแสไฟฟ้าจึงต้องเตือนประชาชนให้ระวังไม่เดินในบริเวณที่น้ำท่วมถึงปลั๊กไฟสัมผัสคัทเอาท์หรือปลั๊กไฟขณะที่ตัวเปียกน้ำ จมน้ำเพราะพฤติกรรมเสี่ยงๆ เหตุร้ายที่ป้องกันได้! เมื่อวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการจมน้ำของผู้ประสบภัยที่เสียชีวิต ตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมจนถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2554 สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่า ในจำนวนผู้ที่เสียชีวิตจาก จากความเสียหายครั้งนี้การจมน้ำทั้งหมด253รายสามารถตรวจสอบสาเหตุการจมน้ำได้ 227รายโดยระบุว่าสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ประสบภัยเอง ธนาคารแห่งประเทศไทย สาเหตุการจมน้ำเสียชีวิตอันดับแรก คือ การหาปลา มีผู้เสียชีวิต ประเมินว่าประเทศไทยจำนวน 52 ราย หรือ ร้อยละ 22.9 ส่วนใหญ่ถูกตาข่ายพันขาและจมน้ำโดยเฉพาะวัยกลางคนหรือผู้สูงอายุในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างซึ่งมีวัฒนธรรม จะได้รับผลกระทบคิดเป็นมูลค่าการหาปลาโดยการลงข่ายดักปลา ทำให้ต้องดำน้ำเพื่อวางข่ายและดูปลา ทางเศรษฐกิจมากกว่า1แสนล้านบาทติดข่ายทำให้เพิ่มความเสี่ยงในการจมน้ำเสียชีวิต หรือคิดเป็นร้อยละ1 สาเหตุรองลงมา คือ เมาสุราแล้ว ลื่นล้ม หรือกระโดดน้ำแล้วน้ำพัดหายไป มีจำนวน 33 ราย หรือ ร้อยละ 14.50 ดังนั้น กระทรวง ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(จีดีพี) 5 ต้ลาคม 2554 ตุ นคิด ที่มา:สาเหตุการเสียชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยจากอิทธิพลพายุโซนร้อน“นกเตน”
 6. 6. ภาพที่ 1 แสดงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ภาพที่ 2 สาเหตุการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับอุทกภัยและดินโคลนถล่ม ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม-12 ตุลาคม 2554 จมน้ำ/น้ำพัดจมน้ำ(226ราย) 14 ดินสไลด์/โคลนถล่ม(14ราย) 10 8 น้ำป่าพัด/น้ำป่าไหลหลาก(10ราย) 12 เรือพลิกคว่ำ/เรือล่ม(8ราย) 226% 2 17 ไฟฟ้าช็อต(12ราย) ต้นไม้ล้มทับ(2ราย)ต้นคิด พลัดตกน้ำ(17ราย) 6 ที่มา : รายชื่อผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์อุทกภัย (พายุนกเตน) และร่องความกดอากาศต่ำ ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ค. 2554 ถึงปัจจุบัน สรุปรายชื่อผู้เสียชีวิต วันที่ 12 ตุลาคม 2554 ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม อ้างใน http:// disaster.go.th/dhm/flood/flood.htm./ “จำนวนผู้เสียชีวิต” ภาพที่ 3 จำนวนผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำในประเทศไทย 1.กทม. จำแนกตามรายละเอียดของสาเหตุการเสียชีวิต ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม- วันที่ 7 ตุลาคม 2554 2.สมุทรปราการ 3.สมุทรสาคร หาปลา(23%) 4.สมุทรสงคราม 10% เมาสุราตกน้ำ/เล่นน้ำ(15%) 23% เล่นน้ำ(10%) 5.นครปฐม 6% เรือพลิกคว่ำ(8%) 6.นนทบุรี 2% พืการทางสมอง/จิตเวช/ลมชัก/โรคหัวใจ(7%) 2% 7.ปุทมธานี 3% เดินผ่านทางน้ำไหลแล้วโดนน้ำพัด(7%) 8.พระนครศรีอยุธยา 3% พลัดตกสะพานเข้าบ้านบันไดหรือคันดิน(4%) 15% พลัดตกขอบถนนหรือที่ลาดชันขณะเดินลุยน้ำ(3%) 9.สุพรรณบุรี 4% 10.อ่างทอง น้ำท่วมฉับพลัน/น้ำป่าไหลหลาก(3%) 7% เดินลุยน้ำท่วมสูงโดนน้ำพัด(2%) 11.สิงห์บุรี 7% 10% ขี่จักรยาน/จักรยานยนต์โดนน้ำพัด(2%) 8% อื่นๆเช่นเป็นลมตะคริว(6%) จมน้ำไม่ทราบสาเหตุ(10%) ที่มา : สรุปสถานการณ์ผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับอุทกภัยและโคลนถล่ม ที่มาhttp://www.thaiflood.com/ข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย13ต.ค.54 ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2554 สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อ้างใน http://www.boe.moph.go.th/files/urgent/BOE-flood-death-7Oct54[1].pdf
 7. 7. สาธารณสุขจึงออกมารณรงค์ให้ประชาชนลดหรืองดการดื่มสุราเนื่องจากการดื่มสุราทำให้ขาดสติและการทรงตัวไม่ดี มีโอกาสลื่นล้ม พลัดตกน้ำ หรือ ในจำนวนผู้ที่เสียชีวิตทำกิ จ กรรมที่ เ พิ่ ม ความเสี่ ย งต่ อ การเสี ย ชี วิ ต เช่ น กระโดดจากสะพาน จากการจมน้ำทั้งหมด253รายลงเล่นน้ำหรือว่ายข้ามแม่น้ำที่กำลังเชี่ยว สามารถตรวจสอบสาเหตุการจมน้ำ ในขณะที่การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุอย่างเรือพลิกคว่ำ การพลัดตกน้ำการโดนน้ำพัดพาขณะเดินลุยน้ำหรือขับขี่ยานพาหนะกลับมีสัดส่วนที่น้อยกว่า ได้227รายสาเหตุส่วนใหญ่อย่างเห็นได้ชัดเจน(ดังภาพที่3) เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยง อย่ า งไรก็ ต าม กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ อ อกเตื อ นประชาชนในพื้ น ที่ ของผู้ประสบภัยเองประสบภัยพิบัติ ให้งดการออกมาทำกิจกรรมนอกบ้านที่ไม่จำเป็น สำหรับกรณีทหลีกเลียงไม่ได้ควรหาอุปกรณ์ปองกันเช่นการสวมเสือชูชพโดยเฉพาะ ี่ ่ ้ ้ ีในกลุ่ ม ที่ นั่ ง เรื อ เนื่ อ งจากอาจเจอช่ ว งที่ น้ ำ เชี่ ย วและเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ท ำให้เรือพลิกคว่ำ จมเพราะเล่นน้ำ เป็นเด็กกว่า ร้อยละ 80 พฤติกรรมเสี่ยงสำหรับกลุ่มเด็กที่ต้องระมัดระวัง คือ การเล่นน้ำ ซึ่งในภาวะปกติ การจมน้ำเป็นสาเหตุการเสียชีวตในกลุมเด็กอันดับหนึง โดยเฉพาะ ิ ่ ่ในช่วงน้ำท่วมเป็นสภาวะการณ์ที่เพิ่มความเสี่ยงมากขึ้น เนื่องจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ทำให้เด็กเล่นน้ำในบริเวณที่มีน้ำเชี่ยวและถูกน้ำพัดพาไป จากข้อมูลสรุปสถานการณ์ผู้เสียชีวิตในเหตุอุทกภัยและดินถล่ม พบว่าประมาณร้อยละ80ของผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำเพราะเล่นน้ำเป็นกลุ่มเด็กอายุน้อยกว่า15ปี ดังนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ควรปล่อยให้บุตรหลานเล่นน้ำในช่วงน้ำท่วม เพราะนอกจากอันตรายจากกระแสน้ำแล้ว สิ่งที่ต้องระวังคือสิ่งสกปรกและเชื้อโรคต่างๆที่พัดพามากับน้ำท่วม นอกจากนี้อีกปัจจัยเสี่ยงที่พ่อแม่ต้องระวังเนื่องจากเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในกลุ่มเด็กมากกว่าผู้ใหญ่ คือ การพลัดตกขอบถนนขณะเดินลุยน้ำและการขี่จักรยานหรือจักรยานยนต์บนถนนที่มีน้ำท่วม 7 ต้ลาคม 2554 ตุ นคิด
 8. 8. ร้อยละ 80ของผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำ เป็นกลุ่มเด็กอายุน้อยกว่า15ปี ดังนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ควรปล่อย ให้บุตรหลานเล่นน้ำในช่วงน้ำท่วมต้นคิด เพราะนอกจากอันตรายจากกระแสน้ำแล้ว 8 สิ่งที่ต้องระวังคือสิ่งสกปรกและเชื้อโรคต่างๆ ที่พัดพามากับน้ำท่วม
 9. 9. วัยเสี่ยงตายคือ วัยแรงงานภาพที่ 4 แสดงจำนวนผู้เสียชีวิตจำแนกตามอายุ จากการวิเคราะห์สาเหตุเสียชีวิตทุกสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นการจมน้ำเพราะ ออกหาปลา เมาสุ ร าแล้ ว เล่ น น้ ำ หรื อ พลั ด ตก หรื อ เรื อ พลิ ก คว่ ำ พบว่า ช่วงอายุที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตมากที่สุด คือ วัยแรงงาน โดยจำแนกเป็น 14% กลุ่มอายุ15-59ปีร้อยละ61รองลงมาคือผูสงอายุ60ปีขนไปร้อยละ25 ู้ ึ้ 0-14ปี และเด็กอายุ0-14ปีร้อยละ14(ดังภาพที4)่ 61% 15-59ปี 25% 60ปีขึ้นไป ผู้สูงวัยเสียชีวิตเพิ่มขึ้น 4 เท่า! สำหรับครอบครัวที่มีเด็กและผู้สูงอายุต้องช่วยกันระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะเป็นกลุ่มที่ต้องให้การดูแลและช่วยเหลือ จากข้อมูลผู้เสียชีวิตในพื้นที่ที่มา : รายชื่อผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์อุทกภัย (พายุนกเตน) และร่องความกดอากาศต่ำ ประสบภัย พบว่า เด็กที่เสียชีวิตมีอายุน้อยที่สุดเพียง 6 เดือน และผู้สูงวัยที่ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ค. 2554 ถึงปัจจุบัน สรุปรายชื่อผู้เสียชีวิต วันที่ 12 ตุลาคม 2554 เสียชีวิตมีอายุมากที่สุด94ปีศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มอ้างใน http:// disaster.go.th/dhm/flood/flood.htm./ “จำนวนผู้เสียชีวิต” เมื่ อ นำตั ว เลขผู้ เ สี ย ชี วิ ต มาวิ เ คราะห์ สั ด ส่ ว นผู้ เ สี ย ชี วิ ต ในแต่ ล ะเดื อ น พบสิ่งที่น่าเป็นห่วง คือ ช่วงเดือนกันยายนซึ่งเป็นช่วงที่สถานการณ์น้ำเข้าภาพที่ 5 จำนวนรวมของผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมจำแนกตามอายุและเดือน ขั้นวิกฤตมีผู้เสียชีวิตที่เป็นผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นถึง4เท่าโดยเดือนสิงหาคม มีจำนวน 10 ราย เพิ่มเป็น 46 ราย ในเดือนกันยายน ในขณะที่จำนวน 92 ผู้เสียชีวิตในช่วงวัยเด็กและวัยแรงงานที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม โดยเฉลี่ย2เท่า(ดังภาพที่5) 46 ดังนั้น ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่ต้องเพิ่มมาตรการการดูแลอย่างใกล้ชิด โดย 40 25 32 สร้างสภาพแวดล้อมให้ลดความเสี่ยงต่อการพลัดตกน้ำ เช่น สะพานไม้เล็กๆ 12 10 13 ที่ ท ำเป็ น ทางเดิ น ชั่ ว คราว หรื อ การทำราวสำหรั บ จั บ ตามทางเข้ า บ้ า น 0 3 1 0 นอกจากนี้ ต้องดูแลยาที่จำเป็นต้องใช้ในการรักษาอาการเจ็บป่วยต่างๆของ 0-14 15-59 60+ ผู้สูงวัย ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. นี่คือ ความทรงจำที่เต็มไปด้วยความสูญเสียและคราบน้ำตาที่เราที่มา : รายชื่อผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์อุทกภัย (พายุนกเตน) และร่องความกดอากาศต่ำตั้งแต่วันที่ 29 ก.ค. 2554 ถึงปัจจุบัน สรุปรายชื่อผู้เสียชีวิต วันที่ 12 ตุลาคม 2554 ต่างต้องน้อมรับในชะตากรรมอันเกิดจากธรรมชาติ ทว่าสิงทีเราทำได้ดี ่ ่ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มอ้างใน http:// disaster.go.th/dhm/flood/flood.htm./ “จำนวนผู้เสียชีวิต” ที่สุดคือการเรียนรู้จากบทเรียนที่ผ่านมาและหาแนวทางป้องกันเพื่อ ลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สิน 9 ต้ลาคม 2554 ตุ นคิด
 10. 10. ท้องร่วง วิถเี สี่ยง ทุกข์หนักที่ไหลมากับน้ำท่วมต้นคิด 10 “ท้องร่วง”ถูกจัดอันดับให้เป็น1ใน7โรคที่กรมอนามัยกระทรวง และในช่วงระยะเวลาเพียง 1 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2554) มี สาธารณสุขเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทุกภัยต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ผู้ป่วยเฉพาะในพื้นที่ประสบอุทกภัยมีอัตราป่วย 136.15 ต่อแสนประชากร (ดังภาพ)นับเป็นโรคที่มีอัตราป่วยสูงมากที่สุดในช่วงน้ำท่วม..... ภาพแสดงอัตราป่วยด้วยโรคเฝ้าระวัง 7 โรคในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย ตั้งแต่ วันที่ 1-30 กันยายน 2554 ท้องร่วง มันมากับน้ำสกปรก! 136.15 โรคท้องร่วงหรืออุจจาระร่วงเป็นโรคที่พบได้บ่อยและสามารถเกิดขึ้นได้ กับคนทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะวัยเด็ก องค์การอนามัยโลก (WHO) ชี้ว่า ใน แต่ละปีมีเด็กทั่วโลกเกือบ 2 ล้านคนที่เสียชีวิตด้วยโรคนี้ หรือคิดเป็นสัดส่วน ประมาณร้อยละ20ของเด็กที่เสียชีวิตทั้งหมด ผู้ป่วยที่เป็นโรคท้องร่วงหรือท้องเสียมักมีอาการถ่ายเป็นน้ำหรือถ่ายเหลว 21.74 28.75 9.96 14.78 เฉลี่ยมากกว่าวันละ 3 ครั้ง ในบางรายอาจมีอาการถ่ายเป็นมูกปนเลือด 0.85 6.04 นอกจากนี้อาจมีอาการไข้ปวดท้องและอาเจียนร่วมด้วย ตาแดง ฉี่หนู ไข้เลือดออก อุจจาระ มือเท้า ไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม ส่วนสาเหตุเกิดได้จากหลายปัจจัย การรับประทานอาหารไม่ปรุงสุกหรือ ร่วง ปาก อาหารที่ตั้งทิ้งไว้นานๆ รวมถึงการปรุงอาหารอย่างไม่ถูกสุขอนามัย ทำให้ อัตราป่วยต่อแสนประชากรในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย เกิดเชื้อโรคปนเปื้อน ที่มา : สรุปรายงานผู้ป่วยจากโรคที่ต้องเฝ้าระวังพิเศษในสถานการณ์อุทกภัย ณ วันที่ 12 ตุลาคม โดยเฉพาะในช่วงน้ำท่วม ผู้ประสบภัยส่วนใหญ่ต้องอยู่กับน้ำไม่สะอาด 2554 สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อ้างใน http://www.boe.moph.go.th/files/urgent/BOE-Flood-cases-12Oct2011[1].pdf และยิ่งน้ำที่ขังนานๆ จนกลายเป็นน้ำนิ่งและเน่าเสีย จึงมีโอกาสที่จะสัมผัส สืบค้นจากwww.hiso.or.th/hiso/tonkit/tonkits_29.php
 11. 11. น้ำสกปรก รับประทานอาหาร และดื่มน้ำไม่สะอาด ที่สำคัญในบางพื้นที่ที่ขาดน้ำดื่มสะอาด ทำให้ผู้ประสบภัยต้องบริโภคน้ำที่ท่วมขังซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของโรคนี้ รักษาไม่ยาก แต่ถึงตาย ถ้าไม่ดูแล ระดับความรุนแรงของโรคท้องร่วงขึ้นอยู่กับสาเหตุและวัย โดยเด็กและ ผู้สูงอายุอาจมีอาการของโรคในระดับรุนแรงมากกว่าวัยอื่นๆ ส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้สามารถหายได้เอง แต่ที่ต้องระวังและเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในกลุ่มเด็กคือภาวะขาดน้ำ ดังนั้น จึงควรให้ผู้ป่วยดื่มน้ำสะอาด หรือน้ำละลายน้ำตาล เกลือแร่โอ อาร์ เอส น้ำแกงจืดหรือน้ำข้าวใส่เกลือเพือป้องกันภาวะขาดน้ำแต่หากมีอาการทีรนแรงหรือไม่ดขน ่ ุ่ ี ึ้ควรรีบพบแพทย์ ท้องร่วง ป้องกันได้! “การรักษาความสะอาด” เป็นพฤติกรรมทีชวยลดโอกาสเสียงต่อการเกิดโรคท้องร่วง ่่ ่โดยเฉพาะในช่ ว งที่ น้ ำ ท่ ว มซึ่ ง โอกาสที่ เ ชื้ อ โรคต่ า งๆ พั ด พามากั บ น้ ำ โดยอาหารที่รับประทานควรเลือกอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ และสะอาด การใช้ภาชนะใส่อาหารที่ไม่มีเชื้อโรคปนเปื้อนส่วนน้ำดื่มต้องใช้น้ำต้มสุกน้ำที่ผ่านการกรองหรือน้ำบรรจุขวด ที่สำคัญคือ การรักษาสุขอนามัยของตนเอง โดยการล้างมือให้สะอาดและฟอกสบู่หลังขับถ่ายและก่อนการรับประทานอาหารทุกครั้ง การดูแลสุขภาพอนามัยในช่วงเวลาที่มีปัจจัยเสี่ยงอย่างน้ำท่วมเช่นนี้ เป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากความยากลำบากในการดูแลรักษาแล้วยังอาจนำมาซึ่งความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและผู้สูงอายุ 11 ต้ลาคม 2554 ตุ นคิด ที่มา:รายงานผู้ป่วยที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในช่วงน้ำท่วม
 12. 12. พาเหรดโรคร้าย... วิถเี สี่ยง มันมากับน้ำท่วม!ต้นคิด มวลน้ำจำนวนมหาศาลที่ไหลบ่าท่วมพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย นอกจาก ข้อควรปฏิบัต ิ 12 นำพาความเสียหายมาสู่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนจำนวนมากแล้ว สิ่งที่ตามมา หลีกเลี่ยงไม่อยู่ในสถานที่ที่มีคนอยู่หนาแน่น หรือสถานที่ไม่มีอากาศถ่ายเท จากน้ำท่วมคือสภาพน้ำเน่าเสียจากการท่วมขังเป็นระยะเวลานานรวมถึงกองขยะ รวมถึงการหลีกเลี่ยงไม่สัมผัส คลุกคลี หรือใช้สิ่งของร่วมกับผู้ป่วย ที่สำคัญคือ ที่ไหลตามมารวมกันนับล้านๆตัน การรักษาความสะอาด และการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงด้วยการรับประทานอาหารที่ น้ำเน่าเสียรวมกับสิ่งปฏิกูลจำนวนมหาศาล นี่คือ แหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรค มีประโยชน์และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ชนิดต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้เกิดโรคติดต่อต่างๆ ตามมา นอกจากโรค ท้องร่วงหรืออุจจาระร่วงที่กระทรวงสาธารณสุขเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัย โรคตาแดง ต้องระวังกันเป็นพิเศษแล้วยังมีอีก6โรคร้ายที่ต้องดูแลและจับตากันอย่างใกล้ชิด โรคตาแดงเป็นโรคติดต่อกันได้ง่ายทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ สามารถติดต่อจาก การสัมผัสน้ำตาขีตาและน้ำมูกของผูปวยจากข้อมูลพบว่า3จังหวัดทีมอตราป่วย ้ ้ ่ ่ ีั โรคปอดบวม สู ง สุ ด คื อ จ.แพร่ มี อั ต ราป่ ว ย 106.0 ต่ อ แสนประชากร รองลงมาคื อ โรคปอดบวมเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังเป็นอันดับต้นๆจากข้อมูลสรุปรายงาน จ.เชียงใหม่ พบอัตราป่วย 89.7 ต่อแสนประชากร และ จ.ลำปาง พบอัตราป่วย ผู้ ป่ ว ยจากโรคที่ ต้ อ งเฝ้ า ระวั ง พิ เ ศษในสถานการณ์ อุ ท กภั ย ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1-30 89.3ต่อแสนประชากร(ดังภาพที่2) กันยายน 2554 โดยสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยเกื อ บทุ ก พื้ น ที่ ที่ ป ระสบอุ ท กภั ย พบผู้ ป่ ว ยที่ เ ป็ น โรคตาแดง ยกเว้ น ระบุว่า พื้นที่ที่มีอัตราป่วยมากที่สุด คือ จ.ปทุมธานี มีอัตราป่วย 99.5 ต่อแสน จ.ปทุมธานีเป็นพื้นที่แห่งเดียวที่ยังไม่มีการรายงานผู้ติดเชื้อโรคนี้ ประชากร รองลงมาคือ จ.ฉะเชิงเทรา มีอัตราป่วย 96.8 ต่อแสนประชากร และ ตาแดงเป็นโรคที่ไม่มีอันตรายรุนแรง เนื่องจากส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อ จ.อ่างทองมีอัตราป่วย73.0ต่อแสนประชากร(ดังภาพที่1) ไวรัสสามารถหายได้เองภายใน1-2สัปดาห์แต่หากไม่ได้รับการรักษาในช่วงทีเ่ ริม ่ จากข้ อ มู ล ดั ง กล่ า ว สั ง เกตได้ ว่ า พื้ น ที่ ป ระสบภั ย ทุ ก แห่ ง ล้ ว นมี ผู้ ป่ ว ยเป็ น เป็นอย่างถูกวิธ อาจทำให้เกิดการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนได้ เช่น กระจก ี โรคปอดบวมทั้งสิ้น โดยแต่ละพื้นที่มีสัดส่วนมากน้อยแตกต่างกันไป เนื่องจากเป็น ตาดำอักเสบทำให้ปวดตาและตามัว โรคที่มีความเสี่ยงสูงในกรณีที่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมสำลักน้ำหรือสิ่งสกปรกต่างๆ เข้าไปในปอดโดยเฉพาะกลุ่มที่มีภูมิต้านทานต่ำอย่างเด็กผู้สูงอายุหรือคนพิการ สืบค้นจากwww.hiso.or.th/hiso/tonkit/tonkits_28.phpและwww.hiso.or.th/hiso/tonkit/tonkits_29.php
 13. 13. อัตราป่วยต่อแสนประชากร99.5 96.8 ภาพที่ 1 อัตราป่วยโรคปอดบวมในจังหวัดที่ประสบอุทกภัย ตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2554 73.0 47.1 40.7 38.6 35.3 34.5 33.6 31.6 31.0 29.5 28.2 27.4 27.3 27.2 26.4 25.0 22.4 20.2 19.2 17.9 17.7 17.7 14.2 11.6 10.6 6.6ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา อ่างทอง ยโสธร เชียงใหม่ อุทัยธานี แพร่ นครนายก สุโขทัย สุรินทร์ อยุธยา เพชรบูรณ์ ร้อยเอ็ด ปราจีนบุร อุบลราชธานี นครสวรรค์ สุพรรณบุร พิษณุโลก ลพบุรี เลย นครปฐม ชัยนาท พิจิตร ลำปาง นนทบุร สิงห์บุร ศรีสะเกษ สระบุร ี ี ี ี ีอัตราป่วยต่อแสนประชากร106.0 89.7 89.3 ภาพที่ 2 อัตราป่วยโรคตาแดงในจังหวัดที่ประสบอุทกภัย ตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2554 46.8 42.4 34.5 23.8 21.9 19.3 18.4 17.4 17.1 16.8 15.6 14.3 12.3 11.6 11.6 11.2 8.6 7.4 6.5 6.3 4.9 4.4 3.6 1.3 0.0แพร่ เชียงใหม่ ลำปาง สุโขทัย เลย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อยุธยา สระบุรี พิจิตร นครปฐม ปราจีนบุรี ยโสธร ฉะเชิงเทรา สิงห์บุรี ร้อยเอ็ด อุทัยธานี นนทบุรี อ่างทอง ลพบุรี ศรีสะเกษ นครนายก สุพรรณบุรี สุรินทร์ ชัยนาท อุบลราชธานี ปทุมธานีอัตราป่วยต่อแสนประชากร 55.0 52.2 45.6 ภาพที่ 3 อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ในจังหวัดที่ประสบอุทกภัย ตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2554 41.4 31.9 18.4 17.4 12.7 12.6 10.9 10.0 8.8 8.7 7.8 6.7 6.7 6.0 4.7 4.3 4.2 3.5 2.7 2.5 2.0 1.6 1.6 1.5 0.9ลำปาง พิษณุโลก เชียงใหม่ อุบลราชธานี เลย อยุธยา อุทัยธานี พิจิตร อ่างทอง สุโขทัย ลพบุรี ชัยนาท สุพรรณบุรี นครสวรรค์ นนทบุรี นครปฐม สระบุรี สิงห์บุรี ปราจีนบุรี สุรินทร์ ยโสธร แพร่ ฉะเชิงเทรา นครนายก เพชรบูรณ์ ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด ปทุมธานีที่มา : สรุปรายงานผู้ป่วยจากโรคที่ต้องเฝ้าระวังพิเศษในสถานการณ์อุทกภัย ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2554 สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอ้างใน http://www.boe.moph.go.th/files/urgent/BOE-Flood-cases-12Oct2011[1].pdf 13 ต้ลาคม 2554 ตุ นคิด ที่มา:ระวังภัยโรคที่มาพร้อมกับน้ำท่วม,รานงานผู้ป่วยที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในช่วงน้ำท่วม

×