วิศวกรน้ำวิเคราะห์น้ำท่วมกรุงเทพ

921 views

Published on

Published in: Education
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
921
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

วิศวกรน้ำวิเคราะห์น้ำท่วมกรุงเทพ

 1. 1. นาทวมแคไหน?นาทวมแคไหนน้ําทวมแคไหน? หน? สู  ไ ? สงเทาไร? นานแคไหน? นานแคไหน นานแคไหน? หน? โดย วิศวกรน้ํา วศวกรนา
 2. 2. เหตุผลทเลาใหฟง เปนเพราะ ี่ ใ ป 1. 1 ครอบครว ตนตระหนกเปนอยางมาก ครอบครัว ตื่นตร หนกเปนอยางมาก 2. ภรรยาที่บานไมยอมฟง เลยตองมาหา คนฟง 3. ตอนนีี้ ขนของหนีีน้ําตามคําสั่งภรรยา เสรจแลวเลยมานงเลาใหฟง เสร็จแลวเลยมานั่งเลาใหฟง ยิ้มหนอยนะ ฟงจนจบ แลวความกลัวจะลดลง
 3. 3. จากภาพ จะเห็นไดวา มี จะเหนไดวา ม แนวคลอง ทั้งหมด 7 A1 คลอง พนทรบนา 6 ื้ ี่ ั ้ํ พื้นที่ ใครอยูตรงไหนนึก ู A2 กันเองนะครับ A3 น้ําจะออกสูทะเล ได 3 A4 คอ ทางเจาพระยา ทาง คือ ทางเจาพระยากรุงเทพชั้นใน ทางแนวระบายน้ํา A5 ชายทะเล และทางบาง ประกง A6อาวไทยอาวไทย
 4. 4. คลองระพี คลองระพีพัฒน A1 A2 กรุงเทพชั้นในเรามาวิเคราะหกัน บนพื้นฐาน ใหนํ้าเขา กรุงเทพชัั้นใน  ื ใ  ใไดนดหนอย ลนคลองภายใน ทวมไมเกิน 30 ิเซนติเมตร
 5. 5. ตารางที่ 1 ประกอบการคํานวณปริมาณน้ํา
 6. 6. ทวม 50  เรามาเริ่มกันเลยครับ เรามาเรมกนเลยครบ เซนติเมตร L1 ความยาวคลองระพีพฒน 35กิโลเมตร ความยาวคลองระพี ั 35กิ L1 A1 พื้นที่ 596.4 ตารางกิโลเมตร 596. h นาทวม 50 เซนตเมตร ้ํ  ซ ิ A1 Q ปริมาณน้ํา 298 ลาน ลบ.ม. ลบ. จากภาพ จะเห็็นไ วา นํ้าระบาย ได A2 จากคลองระพีพฒนแยกตก และ จากคลองระพี ั แยกตก ปลอยผานทุงใ ื้นทีี่ A1 ถาคิิด ป   ในพื  A3 วาน้ําเต็มทุง สูง 50 เซนติเมตร A4 คดเปนปรมาณนา คิดเปนปริมาณน้ํา 298 ลาน ลานกรุงเทพชั้นใน ลบ. ลบ.ม. A5 A6อาวไทยอาวไทย
 7. 7. จากภาพ จะเห็นไดวา บางพื้นที่ของ A1 มีหมูบานจัดสรรอยูไมมากนักมีพื้นที่ทํานา คอนขางมาก แตอยางไรก็ตาม น้ําจะทวมสง 0.50 – 1มพนททานา คอนขางมาก แตอยางไรกตาม นาจะทวมสูงเมตร ทวมนานประมาณ 30-45 วัน 30- สรุป A1 ทวม 50  50  เซนติเมตร
 8. 8. L2 ความยาวคลองรังสิต 33 กิโลเมตร A2 พื้นที่ 471 ตารางกิโลเมตร h น้ําทวม 50 เซนติเมตร Q ปริมาณน้ํา 235 ลาน ลบ.ม. ลบ. A1 ทวม 50  เซนติเมตร จากภาพ จะเห็นไดวา ปลาย L2 คลองรงสตมเครองสูบนาระบาย คลองรังสิตมีเครืองสบน้ําร บาย ่ A2 น้ําลงสูเจาพระยาและบางประ กง สวนที่เหลือจะลนจากคลอง สวนทเหลอจะลนจากคลอง A3 รังสิต ในปริมาณ 335 ลบม.ตอลบม. วินาที เขาสูพื้นที่ A2 น้ําเต็มทง ุกรุงเทพชั้นใน A4 สูง 50 เซนติเมตร คิดเปน ปริมาณน้ํา 235 ลาน ลบ.ม. ลบ. A5 ใ เวลา 9 วัน น้้ําจะเต็มทุง แลว ใช ็ เขาสูคลองหกวา A6อาวไทยอาวไทย
 9. 9. A2จากภาพ จะเห็นไดวา บางพื้นที่ของ A2 มีหมูบานจัดสรรอยูเปนจํานวนมาก แตอยางไรกตาม นาจะทวมสูง 0.50 – 1 เมตร ทวมนานประมาณ แตอยางไรก็ตาม น้ําจะทวมสง ทวมนานประมาณ30-30-45 วัน ทวม 50  ุ สรุป A2 เซนติิเมตร
 10. 10. L3 ความยาวคลองหกวา 49 กิโลเมตร A3 พื้นที่ 524 ตารางกิโลเมตร h น้ําทวม 50 เซนติเมตร Q ปริมาณน้ํา 262 ลาน ลบ.ม. ลบ. A1 จากภาพ จะเห็นไดวา ปลาย คลองหกวามเครองสูบนา คลองหกวามีเครืองสบน้ํา ่ ทวม 50  A2 เซนติเมตร ระบายน้ําลงสูบางประกง สวนที่ L3 เหลอจะลนจากคลองหกวา เหลือจะลนจากคลองหกวา ใน A3 ปริมาณ 285 ลบม.ตอวินาที เขา ลบม. ู ุ ู สพื้นที่ A3 น้ําเต็มทง สง 50กรุงเทพชั้นใน A4 เซนติเมตร คิดเปนปริมาณน้ํา 263 ลาน ลบ.ม. ลบ. A5 ใ เวลา 12 วัน น้้ําจะเต็มทุง แลว ใช ็ เขาสูคลองแสนแสบ A6อาวไทยอาวไทย
 11. 11. 12 2 วััน น้ําเต็มทุง A350 ทวม เซนตเมตร เซนติเมตร สรุป
 12. 12. L4 ความยาวคลองแสนแสบ 43 กิโลเมตร A4 พื้นที่ 597 ตารางกิโลเมตร h น้ําทวม 50 เซนติเมตร Q ปริมาณน้ํา 299 ลาน ลบ.ม. ลบ. A1 จากภาพ จะเห็นไดวา ปลาย คลองแสนแสบมเครองสูบนา คลองแสนแสบมีเครื่องสบน้ํา A2 ระบายน้ําลงสูบางประกง สวนที่ เหลอจะลนจากคลองแสนแสบ เหลือจะลนจากคลองแสนแสบ A3 ทวม 50  ในปริมาณ 235 ลบม.ตอวินาที ลบม. L4 เซนติเมตร เขาสูพื้นที่ A4 น้ําเต็มทง สง 50 ุ ูกรุงเทพชั้นใน A4 เซนติเมตร คิดเปนปริมาณน้ํา 299 ลาน ลบ.ม. ลบ. A5 ใ เวลา 18 วัน น้้ําจะเต็มทุง แลว ใช ็ เขาสูคลองประเวศน A6อาวไทยอาวไทย
 13. 13. A4 18 วัน น้ําเต็มทุง50 ทวม ทวม เซนติเมตร สรุป
 14. 14. L5 ความยาวคลองประเวศน 35 กิโลเมตร A5 พื้นที่ 419 ตารางกิโลเมตร h น้ําทวม 50 เซนติเมตร Q ปริมาณน้ํา 209 ลาน ลบ.ม. ลบ. A1 จากภาพ จะเห็นไดวา ปลาย คลองประเวศนมเครองสูบนา คลองปร เวศนมีเครื่องสบน้ํา A2 ระบายน้ําลงสูบางประกง สวนที่ เหลอจะลนจากทวมทุ เหลือจะลนจากทวมทง ใน A3 ปริมาณ 185 ลบม.ตอวินาที เขา ลบม. ู ุ ู สพื้นที่ A4 น้ําเต็มทง สง 50กรุงเทพชั้นใน A4 เซนติเมตร คิดเปนปริมาณน้ํา L5 209 ลาน ลบ.ม. ลบ. ทวม 50 50  ใ เวลา 18 วัน น้้ําจะเต็มทุง แลว ใช ็ A5 เซนติเมตร เขาสูคลองสําโรง A6อาวไทยอาวไทย
 15. 15. 50 ทวม ทวม เซนติเมตร A5 18 วัน น้ําเต็มทุง
 16. 16. L6 ความยาวคลอง สําโรง 29 กิโลเมตร A6 พื้นที่ 223 ตารางกิโลเมตร h น้ําทวม 50 เซนติเมตร Q ปริมาณน้ํา 111 ลาน ลบ.ม. ลบ. A1 จากภาพ จะเห็นไดวา ปลาย คลองสาโรงมเครองสูบนา คลองสําโรงมีเครืองสบน้ํา ่ A2 ระบายน้ําลงสูบางประกง สวนที่ เหลอจะลนจากทวมทุ เหลือจะลนจากทวมทง ใน A3 ปริมาณ 135 ลบม.ตอวินาที เขา ลบม. ู สแนวคลองระบายน้ําชายทะเลกรุงเทพชั้นใน A4 ซึ่งเปนพระเอกของเรา รออยู แลว พระเอกของเรา A5 L6 ทวม 50 ทวม 50 อาวไทยอาวไทย A6 เซนติเมตร รออยู นะ เครื่องสูบน้ํา เพียบเลย
 17. 17. 50 ทวม ทวม เซนติเมตร A5สรุป ุน้้ําทั้งหมด ที่อยูทางเหนือตามภาพถายดาวเทียม มีมากถึง หมื่นกวาลาน ลูกบาศกเมตร ขณะที่เราระบายไดวันละ สามรอยกวาลาน ูคิดแลวเอา 14000 หารดวย 300 คงตองอยูกับน้ําอีก 30-60 วัน
 18. 18. ภรรยา เรียก ยกของอีกแลว !!!! เรยก ยกของอกแลวยิ้มกันได บาง หรือยัง ครับ ผมเชอวา ชาวกรุงเทพทุกคน คงมภาพฝงใจเกยวกบนาทวม ที ผมเชื่อวา ชาวกรงเทพทกคน คงมีภาพฝงใจเกี่ยวกับน้าทวม ท่ ํ นครสวรรค ลพบุรี อยุธยา ภาพน้ําทวมถึงหลังคาบาง น้ําทวม เตมชนลางบาง น้ําพังนิคม สง เต็มชันลางบาง นาพงนคม สูง 2 เมตร บาง ้ บาง ภาพเหลานีเปนภาพที่นากลัว แตสภาพภูมิประเทศที่แตกตาง ้ กน กรงเทพอย กลทะเล ระบายนาลงทะเลได กัน กรุงเทพอยูใกลทะเล ระบายน้ําลงทะเลได เรื่องนี้ ไมสามารถอธิบายใหภรรยา ฟงได..... ฮา ฮา.. โชคดีครับ

×