Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ป้องกันตัวและบรรเทาความเสียหายจากวาตภัย                                          ...
คลื่นพายุซัดฝั่ง                                        เตรียมตัวให้พร้อมรับมือคลื...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

เตรียมตัวให้พร้อมรับมือคลื่นพายุซัดฝั่ง

1,293 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

เตรียมตัวให้พร้อมรับมือคลื่นพายุซัดฝั่ง

 1. 1. ป้องกันตัวและบรรเทาความเสียหายจากวาตภัย เทศบาลตำบลราไวยพรอมรับมือคลื่นพายุซัดฝง และคลื่นยักษสึนามิ คลื่นพายุซัดฝง (STORM SURGE) มาพรอมกับพายุ ตรวจสอบตนไม กิ่งไม บริเวณใกลเคียง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนฝนฟาคะนองลมกรรโชกแรง จึงตองระวัง ดังนี้ อาคารบานเรือน หากจะเปนอันตรายเมื่อเกิด เทศบาลตำบลราไวย ไดจัดเตรียมมาตรการเพื่อรับมือกับคลื่น พายุใหตัดเสีย พายุซัดฝง (STORM SURGE) และคลื่นยักษสึนามิ (TSUNAMI) ตั้งสติ เตรียมตัวพรอม ติดตามขาวสาร การพยากรณอากาศผานทางวิทยุโทรทัศน อยางสม่ำเสมอ เมื่อเกิดลมพายุ ไมควรออกไปในที่โลงแจง ไวพรอมแลว โดยใชจัดการทั้งกอน ระหวาง และหลังเกิดภัยพิบัติ แผนเตือนภัยและแผนการอพยพประชาชน รวมทั้งจัดใหมีการ ซักซอม แผนเตือนภัยและอพยพอีกดวย รับมือ คลื่นพายุซัดฝั่ง เพราะอาจเกิดอันตรายได ควรอยูในที่มั่นคง หากเกิดคลื่นพายุซัดฝง เทศบาลตำบลราไวยสามารถ STORM SURGE แข็งแรงปดประตูหนาตางใหเรียบรอย อยาเปด แจงเตือนประชาชนไดลวงหนา 4 - 6 วัน และหากเกิดแผนดิน เมื่อพายุพัดผาน ไหวระดับ 6 ริกเตอรขึ้นไป ซึ่งอาจจะกอใหเกิดคลื่นยักษสึนามิ ตรวจสอบบานเรือน ที่อยูอาศัยวามั่นคง เมื่อพายุพัดตนไมหรือกิ่งไมลมทับบานเรือน เทศบาลตำบลราไวยเฝาติดตามสถานการณ และแจงเตือน แข็งแรง ปลอดภัยจากลมแรงหรือไมสิ่งของที่ ที่อยูอาศัยไดรับความเสียหาย หรือมีคนบาดเจ็บ ประชาชนใหอพยพทันทีที่เกิดคลื่นยักษ อาจจะหลนลงมาแตกหักไดงาย ใหจัดวางในที่ ใหรีบแจงเทศบาลตำบลราไวย หรืองานปองกัน การกำหนดสีเพื่อแสดงถึงความรุนแรงในระดับตาง ๆ ปลอดภัยหรือผูกมัดใหแนนหนา และบรรเทาสาธารณภ ั ย กร ุ ง เทพมหานคร สีแดง = พื้นที่ที่จะเกิดภัยพิบัติรุนแรงมาก อาจมีคลื่นสูง 1 – 3 เมตร สีสม = พื้นที่ที่มีความรุนแรงนอย อาจเกิดคลื่นสูง 0.2 -1 เมตร หมายเลขโทรศัพท 199 ในขณะที่สีเหลืองและสีเขียวจะแสดงถึงพื้นที่ที่เกิดน้ำทวมขัง เพียงเล็กนอย สามารถควบคุมและแกไขได ภายในระยะเวลา ป้องกันตัวและบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัย อันสั้น ซึ่งประชาชนสามารถติดตามสถานการณดังกลาวไดที่ WWW.RAWAI.GO.TH พื้นที่ที่อาจไดรับผลกระทบ คลื่นพายุซัดฝง (STORM SURGE) ทำใหน้ำทวม อยาขับรถยนตฝาลงไปในกระแสน้ำหลาก แมบนถนนก็ตาม - หาดในหานมีคลื่นสูงซัดเขาฝง ก็อาจมีระดับน้ำทวมสูงอยางรวดเร็ว ควร ถาน้ำทวมมาก รถออกจากบานไมได ใหใชแมแรงยกรถ - อาวยะนุยปฏิบัติ ดังนี้ แลวนำอิฐบล็อก หรือขอนไมขนาดใหญ หรือเหล็กค้ำยันไว - หาดราไวยตลอดแนว - หาดแหลมกาตลอดแนว ใหรถลอยสูงหนีน้ำ เมื ่ อ ได ร ั บ แจ ง เตื อ นให อ พยพควรรี บ อพยพไปอยู  ท ี ่ ส ู ง หากระดับน้ำทวมสูงกวา 1 เมตร ใหหาทางเคลื่อนยายสิ่ง คูมือการเตรียมพรอมเพื่อรับมือกรณีคลื่นยักษสึนามิอาคารที่มั่นคงแข็งแรง ทั้งคนและสัตวเลี้ยงหรืออพยพตามเสน ของไปไวชั้นบนของบาน และคลื่นพายุซัดฝงทางที่กำหนดภายใตการแนะนำขอเทศบาลตำบลราไวย อยาลงเลนน้ำ อาจพบอุบัติภัยอื่น ๆ อีกได ถาอยูริมน้ำ ใหเอาเรือหลบเขาฝงในที่ที่จะใชงานไดเมื่อ หากน้ำทวมขัง จะเกิดโรคระบบทางเดินอาหารใหระวังเกิดน้ำทวม ความสะอาดของน้ำบริโภค เมื่อกระแสน้ำหลากทำลายวัสดุกอสรางเสนทางคมนาคม ฯลฯ ใหระวังกระแสน้ำพัดพาไป ดวยความปรารถนาดี จากเทศบาลตำบลราไวย
 2. 2. คลื่นพายุซัดฝั่ง เตรียมตัวให้พร้อมรับมือคลื่นพายุซัดฝั่ง STORM SURGE STORM SURGEคืออะไร เรียนรูตำแหนง และศึกษาวิธีการเปดปดของอุปกรณตาง ๆ เชน ตำแหนงประตูน้ำ (Valve) และคัตเอาทไฟฟา วาลวถังกาซ คลื่นพายุซัดฝง (STORM SURGE ) คือ ปรากฏการณคลื่นที่เกิดขึ้นพรอมกับพายุหมุนโซนรอน ในวันที่ทองฟาปนปวนไมแจมใสสภาพอากาศเลวราย เมฆฝนกอตัว ฝนตกหนักลมพัดแรง พื้นที่ชายฝงเกิดคลื่นโถมกระแทกอยางหนัก คลื่นในทะเลสูงและเมื่อศูนยกลางของพายุเคลื่อนตัวขึ้นฝง จะมีแรงกดยกระดับน้ำทะเลใหสูงกวาปกติ กลายเปนโดมน้ำขนาดใหญซัดจากทะเลเขาหาชายฝงอยางรวดเร็ว จนสรางความเสียหาย หมั่นฝกซอมการเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติตอชีวิต อาคารบานเรือนและทรัพยสินบริเวณพื้นที่ชายฝง และการอพยพหลบภัยตามเสนทางปลอดภัยที่จากขอมูลในอดีต ยังไมเคยมีปรากฏการณลักษณะเชนนี้เกิด เทศบาลตำบลราไวยกำหนด อยางนอยปละ 2 ครั้งขึ้นในพื้นที่เทศบาลตำบลราไวย เตรียมเครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณหรือของใชที่จำเปน จดชื่อ-นามสกุล หมายเลข ดูแลที่อยูอาศัยใหปลอด ใหพอใชอยางนอย 3 วัน เชน น้ำดื่มสะอาด อาหารแหงที่ โทรศัพทของสมาชิกในครอบครัว ภัยดวยการหมั่นซอมแซมโครงสราง รับประทานไดเลย ยารักษาโรค ไฟฉาย มีด เชือก เสื้อผาแหง หรือญาติที่อยูตางจังหวัด เพื่อ อาคารบานเรือนใหมั่นคงแข็ง ก่อนเกิด STORM SURGE จะมีสัญญาณเตือนหลายอย่าง นกหวีด อุปกรณการนอน บังแดดบังฝน ติดตอกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เชน แรงมีประตูทางออกหลายดานเช่น การเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยา และเทศบาลตำบลราไวย์หรือ เสียชีวิต สูญหาย เปนตน เขียน จัดวางสิ่งของใหเปนระเบียบสังเกตได้จากลักษณะอากาศ ที่จะค่อย ๆ เลวร้ายลง ทำให้รู้ตัวล่วงหน้า ชื่อ-นามสกุล ที่อยู เบอรโทรศัพท ไมกีดขวางเสนทางออกบริเวณได้หลายวันและอพยพได้ทัน พกกระเปาบรรจุเอกสารสำคัญ ไดแก บัตร ผูปกครอง ติดไวกับเสื้อผาของ ประตู บันไดหรือระเบียงบาน ประจำตัวประชาชนทะ เบียนบาน สูติบัตร แผนการด เด็กเพื่อปองกันการพลัดหลง ชื่อบุคคลในครอบครัว ที่อยู และความตองการ พิเศษ เชน โรคประจำตัว อาการแพยา หัวหนาครอบครัวควรวางแผนรับมือภัยพิบัติ และสอน พก ติดตัว ไวตลอดเวลา ถายสำเนา สมาชิกทุกคนในครอบครัว ใหเรียนรูเสนทางหนีภัยพื้นที่ปลอดภัย เมื่อเกิดภัยพิบัติ ใหชวย เอกสาร เกี่ยว กับสุขภาพ เชน และการชวยเหลือตนเองในเบื้องตน เหลื อ เด็ ก และผู  ส ู ง อายุ ก  อ น กรมธรรมประกัน ชีวิต บัตรประกันสังคม และอพยพออกจากพื้นที่เกิดภัย ฯลฯ ไวหลาย ๆ ชุด และเก็บไวในที่ อยางเรงดวน ปลอดภัยตามจุดตาง ๆ ของบาน STORM SURGE

×