แนวทางการจัดตั้งศูนย์พักพิงชุมชนชั่วคราว

1,570 views

Published on

 • Be the first to comment

แนวทางการจัดตั้งศูนย์พักพิงชุมชนชั่วคราว

 1. 1. á¹Ç·Ò§ ¡Òà ¨Ñ ´ μÑ้ §Èٹ¾Ñ¡¾Ô§ªØ Á ª ¹ªÑ่ Ç ¤ Ã Ò Çฉ บั บ ที่ ห นึ่ ง วั น ที่ 2 6 ตุ ล า ค ม 2 5 5 4จัดทำโดยศูนยประสานจัดการความรูเพือรับมือภัยพิบติ (ศจภ.)  ่ ั www.k4flood.net
 2. 2. 2 แนวทางการจัดตั้งศูนยพักพิงชุมชนชั่วคราว
 3. 3. 3 มาพักรวมกันที่ศูนยพักพิงชั่วคราวใน¡ÒÃ5 ประการคือ สถานการณภัยพิบัติมีขอดีอยางนอย1. การดูแลเรื่องความปลอดภัยเปนไปไดงาย2. การจัดการเรืองสวัสดิการ อาหาร สุขาภิบาลและ ่ ความเปนอยูมีความสะดวก3. การ รักษา พยาบาล และ การ ควบคุม ปองกัน โรค เปนไปไดอยางทั่วถึง4. การมีกิจกรรมรวมกันทำใหมีสุขภาพจิตดีกวาการ แยกอยูตามลำพัง5. การติดตอขอการสนับสนุนจากภายนอกเปนไปได งายกวาการแยกยายอยูกันอยางกระจัดกระจาย
 4. 4. 4 แนวทางการจัดตั้งศูนยพักพิงชุมชนชั่วคราว การเลือกสถานที่สำหรับจัดตั้งศูนยพักพิงตองเลือกสถานที่ปลอดภัย เขาถึงไดงาย และมีพื้นที่และอาคาร เหมาะ กับ การ รองรับ ผู ประสบ ภัย (ใช พื้นที่3.5 ตารางเมตรตอคน) หากเปนศูนยพักพิงในระดับชุมชน อาจใชวัด โรงเรียน หรือสถานีอนามัยซึ่งเปนอาคารหลายชั้นจัดทำเปนศูนยพักพิงที่ไมไกลจากชุมชนที่แมน้ำจะทวมชั้นลางก็ยังพักอาศัยอยูไดโดยการจัดการระบบรองรับที่เหมาะสม ระบบที่ตองเตรียมใหพรอมไดแก
 5. 5. 51. Ãкºä¿¿‡Ò1.1 ตอง สามารถ ตัด กระแส ไฟฟา ชั้น ลาง ได เพื่อ ความปลอดภัยหากเกิดน้ำทวมศูนย1.2 ตองจัดใหมีไฟฟาสำรองในกรณีที่การไฟฟาตัด การจายกระแสไฟ เชน มีเครื่องปนไฟสำรอง (สำหรับศูนยที่มีผูพักอาศัยราว 400 คน ควร ใช เครื่ อ ง ป น ไฟ ขนาด 4 กิ โ ล วั ต ต ซึ่ ง จะ ใช น้ำมันประมาณชั่วโมงละ 1 ลิตร หรือในกรณี ที่ ใช เฉพาะ ไฟ ส อ ง สว า ง ก็ อาจ ใช เครื่ อ งยนต การเกษตรขนาด 15 แรงมาประกอบกับไดนาโม 3-5 กิโลวัตตได)1.3 การเดินไฟสำรองควรแยกระบบไฟจากระบบไฟ ปกติ เดินสายไฟในลักษณะปลอดภัยทั้งไฟสอง สวางในพื้นที่พัก พื้นที่ทำงาน พื้นที่เปลี่ยวและ เสี่ยงภัย และปลั๊กไฟสำหรับพัดลมและสำหรับ
 6. 6. 6 แนวทางการจัดตั้งศูนยพักพิงชุมชนชั่วคราว ชารจโทรศัพทมือถือในหองพักทุกหอง1.4 ใน กรณี ไฟฟ า ดั บ หรื อ ไม มี ไฟฟ า สำรอง ควร เตรียมอุปกรณสองสวาง เชน ตะเกียงน้ำมัน เทียน ตะเกียงเจาพายุ รวมทั้งไมขีดไฟ ไฟแช็ค เปนตน
 7. 7. 72. Ãкº¹้Ó2.1 ต อ ง มี ระบบ สำรอง น้ ำ ที่ สะอาด ปลอดภั ย สามารถ เข า ถึ ง ได แม ใน เวลา ที่ น้ ำ ท ว ม แล ว (องคการอนามัยโลกกำหนดใหมีน้ำสะอาดทั้ง น้ำดื่มและน้ำใชอยางนอย 5 ลิตรตอคนตอวัน)2.2 น้ำใช อาจใชน้ำธรรมชาตินำมากรองแบบงายๆ โดยแกวงสารสม กรองดวยผาสะอาดแลวเติม คลอรีน “หยดทิพย” ของกรมอนามัยเพื่อฆา เชื้อโรค2.3 น้ำ ดื่ม ใช น้ำ กรอง หรือ น้ำ แกวง สารสม และ ใส คลอรีน “หยดทิพย” หรือน้ำตม2.4 หาก จำเปน อาจ ตอง จัดหา การ สนับสนุน น้ำ สะอาด โดย เฉพาะ น้ำดื่มจากภายนอก
 8. 8. 8 แนวทางการจัดตั้งศูนยพักพิงชุมชนชั่วคราว3. ÃкºÍÒËÒÃ3.1 ประสาน รับ การ สนับสนุน จากองคกรตางๆ เชน อบต. เทศบาล มูลนิธิ เพื่อจัดหาอาหารใหเพียงพอ (อั ต รา การ บริ โ ภค ข า วสาร เฉลี่ ย 300 กรั ม หรือ 3 ขีดตอคนตอวัน)3.2 มี ภาชนะ สำหรับ ปรุง เก็บ รักษา และ แจก จาย อาหารอยางเพียงพอ ควรหลีกเลียงการใชกลองโฟม ่ เพื่อลดปริมาณขยะในศูนยฯ และเปนไปไดควร แจกจายภาชนะพลาสติกและชอนประจำตัวเพือ ่ ใหมีการลางแลวนำมาใชใหม3.3 เตรียมสถานที่สำหรับการจัดเก็บ การประกอบ อาหาร การ แจก จ า ย รวม ทั้ ง การ ชำระ ล า ง ภาชนะ
 9. 9. 93.4 เตรียมแกสหรือไฟฟาสำหรับการปรุงอาหารให เพียงพอ3.5 มีระบบการกำจัดขยะและเศษอาหาร หากเปน ไปไดรับประทานใหหมดในแตละครั้ง
 10. 10. 10 แนวทางการจัดตั้งศูนยพักพิงชุมชนชั่วคราว4. ÃкºÊØ¢ÒÀÔºÒÅ ไดแกเรื่องสุขา ขยะ และสัตวเลี้ยง4.1 ทีตังสุขาไมควรหางไกลเกิน 50 เมตร จากทีพก ่ ้ ่ ั และใหหางจากจุดปรุงอาหาร จุดรับประทาน อาหาร และแหลงน้ำดื่มน้ำใชไมนอยกวา 20 เมตร4.2 ควรจัดใหมีสุขา 1 หองตอ 50 คนเปนเบื้องตน และ สร า ง เพิ่ ม ขึ้ น ให ได 1 ห อ ง ต อ 20 คน โดยเร็ว4.3 จัดเวรทำความสะอาดหองสุขาอยางนอยวันละ 2 ครั้งทุกวัน4.4 การเก็บรวบรวมขยะและกำจัดขยะ ควรมีการ คัดแยกขยะ เชน ขยะรีไซเคิล (ขวดพลาสติก ขวดแกว) ขยะเปยกและเศษอาหาร
 11. 11. 114.5 อัตราสำหรับการคำนวณเตรียมการเก็บรวบรวม ขยะในศูนยคือ 40 คนตอถุงดำ 100 ลิตรตอวัน4.6 สำหรับขยะเปยกหรือเศษอาหาร ควร มีขนาด 50-100 ลิตร ตอผูพักอาศัย 12-15 คน ตอง มีฝาปดมิดชิด และมีถุงพลาสติกรองรับอีกชั้น ควรใส EM กอนนำไปกำจัดทุกวัน เพื่อไมให เปนแหลงอาหารของพาหะนำโรค เชน แมลงวัน หนู และแมลงสาบ4.7 ควรจัดสถานทีสำหรับสัตวเลียงเปนบริเวณทีโลง ่ ้ ่ อากาศถายเทไดดี เฉพาะแยกออกจากบริเวณ ที่ คน พักอาศัย และ แยก ประเภท สัตว สถาน ที่ สำหรั บ สั ต ว เลี้ ย ง ควร เป น พื้ น ที่ โล ง อากาศ ถายเทดี
 12. 12. 12 แนวทางการจัดตั้งศูนยพักพิงชุมชนชั่วคราว5. Ãкº´ÙáÅÊØ¢ÀÒ¾áÅл‡Í§¡Ñ¹âä ตองมีหนวยดูแลดานสุขภาพ แตถาเปนผูปวยที่ ตองการ การ ดูแล ตอ เนื่องจาก แพทย ควร สง ตอหรือพาออกมาอยูที่ศูนยพักพิงใหญที่มีบุคลากรและเครื่องมือทางการแพทยพรอม5.1 ซั ก ประวั ติ โรค ประจำ ตั ว และ ความ เจ็ บ ป ว ย พรอมกับการลงทะเบียน ผูพักอาศัย โดยเก็บ ขอมูลเปนระบบครอบครัว5.2 มี ผูรับ ผิด ชอบ หนวย พยาบาล ทำ หนาที่ ใหการ ดูแลรักษาและบันทึกขอมูลการเจ็บปวย โดยมีการ สงตอขอมูลกรณีมีการผลัดเปลี่ยนกันทำหนาที่5.3 จัดใหมียาและอุปกรณการแพทยที่จำเปน5.4 จัดทีพกใหเหมาะสมกับผูปวยและผูมีความเสียง ่ ั   ่ โดยใหผูปวยนอนอยูใกลทางเขาออกเพื่อความ สะดวกในการเขาไปดูแล และหลีกเลี่ยงการจัด
 13. 13. 13 ใหหญิงมีครรภและผูสูงอายุอยูชั้นบน5.5 ดูแลใหผูปวยโรคเรื้อรังไดกินยาอยางตอเนื่อง5.6 ปองกันการแพรกระจายเชื้อโรค เชน การแยก ผูปวยไขหวัดหรือตาแดง การปดปากดวยผาหรือ  ตนแขนเวลาไอหรือจาม การดูแลการขับถาย และอาเจียนในผูปวยอุจจาระรวง5.7 พูดคุยและสังเกตความ ผิดปกติในดานสุขภาพ เปนระยะ เชน อาการซึมเศรา การมีบาดแผล5.8 มี ระบบ ประสาน งาน ขอ ความ ช ว ย เหลื อ กั บ ภายนอกเมื่อเกินความสามารถในการดูแล5.9 มี ระบบ เฝา ระวัง โรค โดย กำหนด ผูรับ ผิด ชอบ มีการบันทึกการปวยของผูอาศัย และเมือพบการ  ่ ปวยผิดปกติใหรายงานแกหนวยงานสาธารณสุข ที่รับผิดชอบในพื้นที่ (รายละเอียดการปองกัน และควบคุมโรคตางๆ ศึกษาไดจาก website กรมควบคุมโรค www.ddc.moph.go.th)
 14. 14. 14 แนวทางการจัดตั้งศูนยพักพิงชุมชนชั่วคราว6. Ãкº¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ6.1 จัด สถาน ที่ ให ปลอดภัย เชน มี ราว จับ บันได ทางลาด ตรวจสอบจุดทีอาจมีไฟฟารัว กลบถม ่ ่ หลุมบอ และติดไฟสองสวางเพิ่มในจุดอับที่มืด หรือเปลี่ยว6.2 จัดการระวังภัยจากบุคคล เชน คนรายที่เขามา ลักขโมยทรัพยสิน ภัยคุกคามทางเพศ6.3 จัดการระวังและปองกันภัยจากสัตวรายตางๆ เชน งู จระเข หรือแมลงที่มีพิษ6.4 มีมาตรการปองกันที่เขมแข็งไดแก การมีระบบ เวรยาม การควบคุมเวลาเปดปดประตูเขาออก การกันสัดสวนของผูพักอาศัย การจัดทีพกแบบ ้  ่ ั แยกเพศ การหามดืมสุราและเลนการพนัน การ ่ ลดการสงเสียงดังกระทบกระทั่งกัน6.5 มีการลงทะเบียน ผูพักพิงอยางเปนระบบ โดย
 15. 15. 15เจ า หน า ที่ สอบถาม ลง ราย ละเอี ย ด ชื่ อ เพศอายุ ภูมิลำเนา โรคประจำตัว ยาที่ใชประจำหมายเลข โทรศัพท บาน และ โทรศัพท มือ ถือและถายรูปผูเขาพักพิงเพื่อใหเกิดความสะดวกสำหรับญาติพี่นองในการติดตอและติดตาม
 16. 16. 16 แนวทางการจัดตั้งศูนยพักพิงชุมชนชั่วคราว7. Ãкº¡ÒÃÊ×่ÍÊÒà สำหรับการติดตอประสานงานภายในศูนยและสื่อสารกับภายนอกเพื่อขอการสนับสนุนและความชวยเหลือเมื่อจำเปนÃкº¡ÒÃÊ×่ÍÊÒÃã¹Èٹ¾Ñ¡¾Ô§7.1 จัดทำระบบการลงทะเบียนผูมีหนาทีรับผิดชอบ  ่ ในศูนยพักพิงและอาสาสมัคร เพื่อทราบกำลัง คน และงานที่แตละฝายรับผิดชอบ ไมสับสนในแตละวัน 7.2 ควรจัดทำแผนที่ ปายชื่อบุคคล สถาน ที่ ป า ย คำ เตื อ น และ ระเบี ย บ การ อยู ร ว ม กั น ที่ ชัดเจน
 17. 17. 177.3 กำหนด พื้นที่ ติด ปาย ประชาสัมพันธ ขาวสาร เพื่ อ แจ ง ทุ ก คน ให รั บ ทราบ สถานการณ และ เขาถึงความชวยเหลือดานตางๆ7.4 ควรมีการตังวงพูดคุยสือสารกันเพือแลกเปลียน ้ ่ ่ ่ ขอมูลขาวสารและแกปญหาที่พบรวมกัน7.5 หาก ศูนย ใด มี แรงงาน ขาม ชาติ เขา พักพิง ดวย แนะนำใหมีลามประจำศูนยสามารถติดตอขอ ความ ชวย เหลือ ได จาก ผู ประสาน งาน แรงงาน ขามชาติ โทร. 085 332 5753Ãкº¡ÒÃÊ×่ÍÊÒÃμÔ´μ‹Í˹‹Ç§ҹÀÒ¹͡7.6 แจงการจัดตั้งศูนย ตำแหนงที่ตั้ง ปริมาณคน ความ จำเป น ต า งๆ และ ช อ ง ทาง ติ ด ต อ ให สำนักงาน เขต องคการ ปกครอง สวน ทอง ถิ่น (อปท. เชน อบต. เทศบาล) และหนวยงานที่ เกี่ยวของกับศูนยพักพิงทราบเพื่อวางแผนและ
 18. 18. 18 แนวทางการจัดตั้งศูนยพักพิงชุมชนชั่วคราว สง การ ชวย เหลือ ได อยาง เปน ระบบ (ดู แบบ ฟอรมตอนทายของเอกสารนี้)7.7 จั ด ทำ ราย ชื่ อ พร อ ม หมายเลข โทรศั พ ท ของ หนวย งาน องคกร และ สื่อ ทุก ประเภท ที่ เปน ผูประสานความชวยเหลือดานตางๆ เพื่อใชใน ยามจำเปน ฉุกเฉิน7.8 แตง ตั้ง ผู ประสาน งาน และ ชอง ทางการ ติดตอ ระหวาง ศูนย พักพิง กับ หนวย งาน ภายนอก ให ชัดเจน7.9 แนะนำ ให ทุก ศูนย มี ระบบวิทยุ สื่อสาร เพื่อ ใช ยามจำเปนเมื่อระบบการสื่อสารหลักลม7.10 ติด ธง หรือ สัญลักษณ ที่ ระบุ เปน ศูนย พักพิง ผู ประสบ ภั ย ให ชั ด เจน เพื่ อ ให ก าร ส ง ความ ชวยเหลือทางการอากาศและเรือเขาถึงไดงาย
 19. 19. 198. Ãкº¡Òâ¹Ê‹§ÅÓàÅÕ§8.1 วางแผน และ ออกแบบ ชอง ทางการ เขา ถึง ศูนย พักพิง เชน ทางเดินรถที่กวางพอหรือทาเรือที่ สามารถเชื่อมตอกันไดโดยไมขาดตอน8.2 ควร ประสาน เพื่ อ ขอรั บ การ สนั บ สนุ น เสบี ย ง อาหาร น้ำ และอุปกรณที่จำเปน โดยกำหนด เสนทางการขนสงลำเลียงที่ชัดเจน8.3 กำหนดวิธีการกำจัดและการขนสงลำเลียงขยะ และของเสียออกจากศูนย8.4 กำหนดระบบและรูปแบบการสงตอผูปวย โดย เฉพาะอยางยิ่งในสถานการณฉุกเฉิน
 20. 20. 9. Ãкº¡ÒèѴ¡ÒáÒèѴ¡ÒÃÈٹ9.1 แตง ตั้ง ผู จัดการ ศูนย ที่ เปน หลัก ใน การ บริหาร จัดการและประสานงานในภาพรวม9.2 มีผูรบผิดชอบทีชัดเจนในแตละระบบเชน ระบบ ั ่ น้ำ ระบบไฟ ระบบความปลอดภัย ฯลฯ9.3 ดานการเงิน ควรมีการจัดทำบัญชีรายรับรายจาย ที่ชัดเจน โปรงใส โดยเฉพาะเงินบริจาคและงบ สนับสนุนจากองคกรตางๆ (งบประมาณในการ จัดการศูนยพักพิงจะตกประมาณ 200 บาท/ คน/วัน)9.4 ดานสังคม ควรเคารพในคุณคา วัฒนธรรมและ ศรัทธาทางศาสนาของผูพักอาศัย
 21. 21. 21¡ÒèѴ¡Òä¹9.5 ควร มีการจัดเวรอาสาสมัครจากผูพักอาศัยให ทำหนาที่ตางๆ เชน ดูแลรักษาความสะอาด งาน รักษา ความ ปลอดภัย งาน บาน งาน ครัว เปนตน9.6 สำหรั บ อาสา สมั ค ร จาก ภายนอก ควร แบ ง ประเภท งาน ให เหมาะ สม เชน อาสา สมัคร ประเภทวันหรือสองวัน และอาสาสมัครระยะ ยาว หรืออาสาสมัครที่มีทักษะเฉพาะดาน เชน การพยาบาล การใหคำปรึกษา การดูแลเด็ก ออกกำลังกายและสันทนาการ
 22. 22. 22 แนวทางการจัดตั้งศูนยพักพิงชุมชนชั่วคราว¡ÒèѴ¡Òâͧ9.7 มีระบบจัดเก็บขาวของบริจาคที่หยิบก็งาย หาย ก็รู ดูก็งามตา มากอน ใชกอน¡ÒÃàμÃÕÂÁʶҹ·Õ่9.8 จัด ทำ แผนผัง ของ ศูนย และ จัด แบง โซน (1) ที่พักผูประสบภัย (2) ที่พักเจาหนาที่และอาสา สมัคร (3) จุดตอนรับและลงทะเบียน (4) หอง พยาบาล (5) จุดรับของบริจาคและหองเก็บของ (6) หองครัว (7) โซนซักลางและตากผา9.9 จัดแบงที่พักใหเปนสัดสวน หากผูพักอาศัยมา เปนครอบครัวควรใหพักอยูดวยกัน หากมาเปน  บุคคล ควรจัดใหพักแยกระหวางเพศหญิง-ชาย
 23. 23. 23 ÁÒμðҹÈٹ¾Ñ¡¾Ô§ (ͧ¤¡ÒÃÊË»ÃЪҪÒμÔ) ÃÒ¡Òà ¨Ó¹Ç¹/»ÃЪҡÃสวม 1:20ระยะทางจากสวมถึงที่พัก 5-51 เมตรเจาหนาที่หลัก 1:100อาสาสมัครชวยเหลือ 4:100น้ําสวนตัว 15-20 ลิตร/คน/วันน้ําสําหรับครัวในศูนย 20-30 ลิตร/คน/วันน้ําสำหรับหนวยแพทย/พยาบาล 40-60 ลิตร/คน/วันอาหาร 2100 Kcal/คน/วันพื้นที่ 3.5 ตารางเมตร/คนขนาดพื้นที่ศูนย 30 ตารางเมตร/คน
 24. 24. 24 แนวทางการจัดตั้งศูนยพักพิงชุมชนชั่วคราวμÑÇÍ‹ҧ ¡μÔ¡Ò¡ÒÃÍÂًËÇÁ¡Ñ¹ã¹Èٹ¾Ñ¡¾Ô§ 1. กํา หนด เวลา การ ปด ประตู ศูนย ที่ ชัดเจนเชนประตูศูนยปดเวลา 22.30 น. ปดไฟนอนเวลา22.30 น. งดสงเสียงรบกวนหลังเวลา 20.00 น.การ เข า ออก ศู น ย นอก เวลา ดั ง กล า ว ต อ ง แจ งผูรับผิดชอบศูนย 2. ตองมีการลงทะเบียนเขาออกศูนยฯ โดยอา จนํา ปาย ประ จํา ตัว ไป ฝาก ณ จุด ลง ทะเบียนทุกครั้ง 3. ถอดรองเทาไวดานนอกจัดเรียงใหดี หรือหากตองการเก็บไวใกลตัวใหใสถุงพลาสติก 4. หา มนํา อาหาร เขาไป รับ ประทาน บริเวณที่นอนยกเวนผูปวยและคนชรา 5. ไมดืมแอลกอฮอล ไมเลนการพนัน สูบบุหรี่ ่เฉพาะในสถานที่จัดไวใหสูบนอกบริเวณอาคาร 6. โปรดชวยกันรักษาความสะอาดในหองน้ําและเปลี่ยนรองเทากอนเขาหองน้ํา
 25. 25. 25 7. เก็บทีนอนทุกครังเพือทําความสะอาดงายขึน ่ ้ ่ ้ 8. โปรด รักษา ทรัพยสิน ของ ตนเอง และ ของเพื่อนรวมหอง 9. การ ใช ห อ ง ส ว ม ขอ ให ช ว ย กั น ดู แ ลไมทิ้งผาอนามัย ทิชชูในโถ เพราะสวมจะเต็ม และหากเห็นวาตรงไหนสกปรก เลอะเทอะ ขอใหชวยกันทําความสะอาดดวย 10. กรุณาอาบน้ําในที่ที่จัดไว ไมควรอาบในหองสวม เพื่อปองกันพื้นแฉะและอาจเปนอันตรายกับผูสูงอายุ 11. กรุณาทิ้งขยะในจุดที่เตรียมไว แยกเปนขวดน้ํา และ ขยะทั่วไป สวนขยะเปยก เศษอาหารขอใหทิ้งนอกอาคาร 12. กรณีมีญาติมาเยี่ยม ขอใหญาติรอพบ ณจุดลงทะเบียนดานหนา 13. หากมีปญหา ขอสงสัยในการอยูรวมกันกรุ ณ า แจ ง ผู จั ด การ ศู น ย หรื อ ผู ประสาน งาน ลงทะเบียน โทร. ...........................
 26. 26. 26 แนวทางการจัดตั้งศูนยพักพิงชุมชนชั่วคราว¢ŒÍÁÙÅÈٹ¾Ñ¡¾Ô§¼ÙŒ»ÃÐʺÀÑÂชือศูนย..............................................................เลขที.่ ................... ่หมูบาน.............................ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต ................................... จังหวัด ............................เจาหนาที่ประจำศูนย...............................................................เบอรโทร..........................................................................................ประเภท ❍ วัด ❍ โรงเรียน❍ ชุมชน .......................... ❍ อื่นๆ...................................ขนาดพื้นที่ใชสอย (ตรม.) .....................................................ศักยภาพที่รับผูประสบภัยได ...................................... คน
 27. 27. 27สถานที่ ไมมี มี (ปริมาณ/ขนาด) หมายเหตุ1. โรงนอน เครื่องนอน/ฟูก มุง เสื่อ ผาหม2.1 หองน้ํา หญิง ชาย2.2 หองอาบน้ํา หญิง ชาย
 28. 28. 28 แนวทางการจัดตั้งศูนยพักพิงชุมชนชั่วคราวสถานที่ ไมมี มี (ปริมาณ/ขนาด) หมายเหตุ3. โรงครัว อุปกรณทำครัว จาน/ชอน/ถวย4. พื้นท่ีสวนกลาง5. จุดพยาบาล6. จุดลงทะเบียนผูประสบภัย7. จุดบริจาคของและคลังเก็บ8. ที่จอดรถ
 29. 29. 29ขอเสนอแนะอื่นๆ ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ผูประสานงาน ............................................................................เบอรโทร..........................................................................................
 30. 30. ศูนยประสานจัดการความรูรับมือภัยพิบัติ (ศจภ.)ตั้งขึ้นเพื่อเปนหนวยขับเคลื่อนพลังปญญาของเครือขายรวมพัฒนาศักยภาพผูนำการสรางสุขภาวะแนวใหม (คศน.)กัลยาณมิตร องคกรภาคี และผูสนใจ ที่รวมคิดรวมทำเพื่อจัดการความรูรับมือภัยพิบัติจัดทำ ศูนยประสานจัดการความรูรับมือภัยพิบติ (ศจภ.)  ั อาคารสุขภาพแหงชาติ ชั้น 6 กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 www.k4flood.net
 31. 31. สนับสนุนวิชาการ - เครือขายรวมพัฒนาศักยภาพผูนำการสราง สุขภาวะแนวใหม (คศน.) - สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) - สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) - สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) - สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวาง ประเทศ (IHPP) - สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม สุขภาพ (สสส.)สนับสนุนการจัดพิมพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม สุขภาพ (สสส.) โดย แผนงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

×