บ่`

ญิโรี้'ดํ`ตํขุ่ขุ่ซั่^ ขุ่ษุ^ ขุ่ต๊ซั่^`รี่พั้

นี๊รั่จุ๋จู๋ฒ่ริ่.ฒ่ธูจู๋ร.ธตฒ่ธีน์วิ่รจู๋จด่รจี้?.ธยื่ ฒ่โา จู๋ยี่ษิ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

คำแนะนำข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้เข้าอาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อป้องกันโรค สีฟ้า

613 views

Published on

คำแนะนำข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้เข้าอาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อป้องกันโรค เวอร์ชั่นมีภาพประกอบ โดยสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขครับ

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
613
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

คำแนะนำข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้เข้าอาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อป้องกันโรค สีฟ้า

  1. 1. บ่` ญิโรี้'ดํ`ตํขุ่ขุ่ซั่^ ขุ่ษุ^ ขุ่ต๊ซั่^`รี่พั้ นี๊รั่จุ๋จู๋ฒ่ริ่.ฒ่ธูจู๋ร.ธตฒ่ธีน์วิ่รจู๋จด่รจี้?.ธยื่ ฒ่โา จู๋ยี่ษิน์ฒ่ฮ๊ธย็ จู๋ญ่อืธีขิ รํมุ้ษิ[รํมุ้ธิ์ธ?พื้ค จู๋จ«มื้เ?ญ บมื้ก์ โศ์โ`ข`โ งํพี ปู้จี้ ` สี่« - ธุ์บ่ปี้ล๊กีคึฒ่๒ฑด่ริ้ขุ่ล๊จั้หู่กึ๋ญ์หู่ริ้นี๊บ่ตั้ป็ หิ7'โจี๊[`.฿7ฮิบ่ร๊ว็ผ็คิ้คบีสื้'ฮิน๊ฐ์ตุ๋ร์หิโขิรู้โฮิ`ขุ่บ่จี้บ่เ`ปั` อื ` อื วุ่ซั่ มี ปุ๋ จี๋หุ่ดุณุรนี๊ปี้รึจี๋ธีนื้ง่งี้ "วู ร์ฑ"บ่อืโยื้มื้`ซึ้` ลื่ญ์ วืหึยี่ริ้นุ๊นื้วุ่เชุ่' ริ้ร๖ขุ่เ`คเจู๋๒"ริ้บ่รึจี๋ร`ริ้กุ๊ ลึ่ล็|ษธีบ่ะ1ตี๋ธีด่ะนจขุ่ปุ๋฿รอิ่เ.ขุ่ยุ่ภิย๊จู๋ ฑษินื่ข์หู่ริ้ตึ ฉี่ด่ปื้ด่' จี๋เซื้๑ขุ่ ทึ่ซ๊วู๊1 ปิ่ล๊จุ๋บ่'อู๊บ่งี้ สิ 'ง่จี๋ร็หู่'ร์เยี่หึเรุ่บ่อี่บ่วุ้งี้ษ;เอื้ย๊ ขื่รึฉี่ขหู่บ่รษิฑยี่ย๊รั่ดี๋ะยี่จั้จี้ขื่บู๑พุ หิ่ซ๊ยื้1 ยี่กี๊ฮิท่1ท่ฒิกู่[ขุ่งี้` ลุ้ขุ่ !จ็ย๊!หิ่เชุ่1ญ้ปี้พุ `ต่เ.ชุ่{`๒`โล๊๒หู่สุ่ขุ่ญิเขุ่ลั้จี๋!ปิ่อี้จ๋งี่ `|*|บ่_ ๒'ด่บ่ค็ธี-กึ๋บู๑` หิ่ช๊อ่1 อุ๋`1 ฆั' ทํ ช๊ บ่ฒจี๊ปี้ริ้ฒ่บ่รซฒ่ด่ริ้ฒ!ทบิธี฿'ยี่ขุ่ล๊จ็ด่ต๊กึ๋บึ๑บ่[งีเ_มั๊ปุ๋ ปื่ขุ่ขุ่พื้ฐ์ขุ่กีอื"ขุ่คึขุ่ตึขุ่ณุคึขุ่วุ้คี่ดํขุ่ขุ่ฐิขุ่ฮู้ขุ่หุ่จู๋คึจุ๋สื้มื้'ภิจู๋ขุ่คึพุ อึ๋ขื่วุ้เขุ่จุ๋รึขุ่ตั้ฒ'ยี่เ๑นี๊ตี๋นื่รู่เอื้บ่๒ฐิขื่วุ้|ยุ่ภิตั้บิปู่ ปิ่ล๊ตื้จวุ้ ริ้ซึหึริ้ฮัดบ่เ บ่?ฒิ;นื้ขุ่ปั้อซสั้ม๊นี๊บ่1 'ธิฝืตู่ร่ปั้๑1ปุ๋ธิตุ๋ยี่ริ้ษ|จ็ฝั่สั้ธุ์เ๑บ่ พื้หิพ็ เ'ตั้ปิ๊ ขุ่?งี้จ'เปุ๋สุ่ฉี[_ย๊[_ฉัพื้นั้ ๒ขุ่.๒' บ่ขุ่ขุ่ญ์ หึ ขุ่หึอืมื้จุ`ยี่ย๊รู่พื้จู๋ขุ่|,รุ๊บี้มื้'ฐีจู๋ฐีฝ้วุ้รุ๊บี้ วู๊1ชุ่|งัซี้ด่ริ้บ่ฒิเชุ่คี้ด่จ๊ธีบ่ !ภิย๊1 จู๋วุ้คี่เบ๋บ่'๒ตุ๋ ๆข์ด่ริ้฿บ่ บี รื ขุ่ฉ้ จี๋ ขื่ฑิตั้ษิ$บ่บูโสั้สั้ธีบ่ ? "รั่ "" " ` ` คึ 9 `จื`ตั้7`บ่ธีจ็จ๋ฒกุ๊ลซ`อ่| จุ๋เชุ่1๑ชั'หึ`วุ หู่1_จู๋ดั๊'หึริ้เ๑ธํ1{' ย๊1ลื้ย็`1ล็1วั"จุ่'มิ้ท๊หิ| 61!`|!จี้คเยี่| ขี่ล็1โ`฿บ่โ-ขุ่?1ปิ๊๑บ่1_ บ่ธีตึ ย็รุ่ ผิงิ้ฉี่ด่จ้กึ๋!ถื่เชุ่บ่รึบ่เสั้`ธุ์บ่รี้|ยุ่ขุ่บ่ปุ่|บ่หมึ . จํ `ขุ่ ` `ขุ่ สี่` ยี่[_ 'อู๋๒_.เฮืณักี๊บ่ณบํบ่ศผุ้_.บ่ฑ โ หุ่ อื ฆั ลุ้อู๊บ่ปั้ลงิ้'สั้ธุ์จ๊1ฒิลซด่ขุ่ !ด่วู๊บ่จ็ษฟื้บ่จุขุ่ชุ่ว๊ศิ เ ๐ 'บั๊หึพิ บ่ฒ๑ปิ๊ขื่บ่๒ท็จี๋ตู ปี้ชั้๑บ่บ่โ`บ่ขุ่ !พิตั้ชิ่บูร |!ฝั่สั้ง่หึ' อื ด่'ตุ้ขุ่ ๆซ ”`ธี1ท่1 `โนี๊โ`ขุ่จึโ'อืบี้จั้ฆังืจีนิ้หิไ จู๋` _ งุ” จู๋“ จู๋ริ้` อื?โพ็`เย่บ่@นุ๊_ขุ่ปี้ล๊วัพ็`ปี้ซํตั้|หิร็"รู่ชี้รึย๊กึ๋ธี1วุ่1 ฿บ่ช์บั๊บุ๊บ่ฟื้๒เชุ่คี่ขุ่ตี๋ม๊บ่บ่บ่กีขุ่|ลบ่เฒิเป๋ขุ่ รุ๊' จี๋ยุ่บ่บื้`บ่บ่ซจ๋บ่ด่บ่จบ่บ่.!ด่ขุ่ยื้วู๊|บ่ขึ้จบ่ธุ๖บุ๊|ถืบ่งี้หุ่ หึ`บ่จิโ หึ ฒคี้1จู๋ บ่1จู๋อิ๊ชั้ฟื้ยี่อึเปื่1 สั้อ้ร้1`}` ขุ่ขุ่. รื่ซี รุ่1ขุ่. รื่เ ›` ฟิ ฉี่ฌ.ชุ่|ห็ด่วู๊ จี๋จู๋ตั้ธีรู่บ่๑ผ็ศิชิ้อืฮ๊นื้ ลิว' จ๒ปี๊แขุ่บุ๊'จู๋บ่ดี๋ขื่1 คีเยุ่๘1วั่`ธีบ่ฒ'ขื่ธุ์บ่ล๊ด่บู๊โขุ่ขุ่ ธุปี่ ;` บ่ฒ๒ฑตุ๋หึริ้ขุ่ผุ้ข์หึริ้กั้ ณัลวุยี่หุ่ปี้|ตั้'ชุ่|อู๋บ่!ตุ๋ยี่ริ้` `ตื่ว๊`ขื่กึ๋ขุ่ขุ่'_'กึ๋ขึ้๖ญี่ลขุ่ปู้_.ตี่ผุ้จู๋บ์หุ่ ฟื่ งี้ | จื้รบ่ผูยี่สั้ |ล"สั้ธ์ปิ๊จ๋บ่!หึฌ"เ๑วุ หี้พู่ษนี้เงี้ย๊ผุ้ !ลธะฆธียี่ธจ็ธียี่ด " ด่งัฉื จี๋หึญิงั ›บ่".บ่ จ็เชุ่ว้ขุ่บู.ลึเชุ่ษ1บ่อี่ย๊'พื้พ็ว๊ ๑บ่อืว่จ็คึ รื่ขุ่ ขุ่. . รึ่หึ ขุ่ จิ1_ฒ่|!ภีเชุ่บ่ล๊ด่เฐ์ปุ๋บ่ขื่|ขุ่ยุ่|จู๋บ่บ่ฑิตั้หู่จี๊งี่" ญิ๒_.อั้๓?ท่ขีชุ่บ่ค็๖_.หี้ กีฐ์ เ 1 ` ยี่ชื้จษกั้ยี่รื้ขุ่บ่เยี่ตั้ษ|จ1'ริ้ขุ่บ่บ่เรุ๊หู่ริ้วุ ' หู่ ผ่" ซํ 1 ลํ อึ้ โล๊| ' บ่ฑิบ่สื้กี๊|กี๊กึ๋บี้น่ฑิคั้!๑}ปิ่จ' หึ เธี! หึ ด ลุ้รู๊ษนี๊ธ1จู๋!จ๋วู๊1 !หื่เธํบ่ล๊บ่แ`ลั๊ชิ่จี๋เงี้|ยุ่ยุ่'จู๋|บ่หฮี่| จุ๋วั`บ่ญิแขุ่อ็ณิธีบ่ตั้บ่ศิเ`ขุ่ฑิ ชิ้ธีสื้ฑิ1ษิคั้5ล๊กี้{ชุ่บ๊ปิ๊บึ้คั้ปุ๋ ญิ1จี้จั้|สั้ล๊บ่วู๊ตั้ผิ|จุ๋คั้1 `จี้ฮิ`ปั๊ย่ร็'ฆั`[๑วู๊โพ็ ` อื อื บ่ปี๊'ขุ่ซปี่บ่|บู๊ยํขุ่วู๊ไ "บี้ขี้!ตั้บ่ท็บ่!๖วู๊|!ขุ่|^|บ่ห่จี่1 'ฝ้ธีธ!บุ๊!บ่ชํรี้!บ่!."๖หบ่"|๑ค่ยุ่|อืตื้" ขุ่บ่ข์ล๊บ่บ่ฒยุ่ห'พี่ปี่ยื้ขุ่บ่อื ฐ์'ทุ่รบ่ผล`ฝ้ ปิ๊วู๊{`› ต๊กุ่ฮ๊|อบ่ขั้'ขุ่!กุ่ขุ่อี้รุ่ขุ่เณั'ขุ่ขุ่บ่ตื้"บ่บ่| 'ขุ่` หุ่ ' ฉื' ญิ ' "ฑ์` เ'ฉื จี๊!`บ่ยื่บ่จั้ฒ!!ด่|ฮกั้฿วู๊!^พุ " ' กุ๊ยี่ บ่จั้ขื่!|ผิตั้วุบ่บ่|ขุ!น๊รบีงี้ บ่กั้ฒขุ่จั้ขึ้าเรุ่บึ้โ`ธี`จั้สํขุ่!สุ่งัหุ้1 หุ่ โ ขุ่`$5ฐ์โขุ่7 จู๋› ผุ้จุ้7 ทํ* 'หึ มุ่|๖รุ๊

×