Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
โครงการในพระราชดาริ ไบโอดีเซล "การใช้ น้ามันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์ เป็นน้ามัน     เชือเพลิงเครื่องยนต์ดีเซล"
ประวัติและความเป็นมา       นับเป็นความโชคดีของประชาชนชาวไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีสายพระเนตรยาวไกล ทรงเห็น...
จาก นั้นในปี ๒๕๔๓ กองงานส่วนพระองค์ได้ท้าวิจัยพัฒนา และทดลองน้าน้้ามันปาล์มบริสุทธิ์หรือปาล์มดีเซล มาทดลองใช้กับเครื่องยนต...
วัตถุประสงค์การดาเนินโครงการ       ๑. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม ให้มีการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงาน ตามแนวทางพระร...
ไบโอดีเซล คืออะไร      ไบโอดีเซล (Biodiesel) คือ น้้ามันพืชหรือน้้ามันสัตว์ รวมทั้งน้้ามันใช้แล้วจากการปรุงอาหารน้ามา...
วัตถุดิบสาหรับการผลิตไบโอดีเซล      วัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซลได้แก่น้ามันพืชและน้้ามันสัตว์ทุกชนิด แต่การน้าพืชน้้า...
หลักการในการผลิต      วัตถุดิบที่มีศักยภาพในการผลิตไบโอดีเซลในประเทศไทยได้แก่ น้้ามันพืชใช้แล้วและพืชน้้ามัน โดยน้ามา...
วัสดุอุปกรณ์- จัดซื้อถังน้้าแบบกลมขนาด ๒๐๐ ลิตร ๑ ใบ- จัดซื้อถังน้้าแบบกลมขนาด ๑๐๐ ลิตร ๑ ใบ- ซื้อวาล์วน้้าขนาด ๑ นิ้ว ๑ ต...
ขั้นตอนในการผลิต- จัดหาน้้ามันพืชที่ใช้แล้ว- น้าน้้ามันพืชเทลงถัง ๒๐๐ ลิตร โดยผ่านกรวยกรองขนาด ๙ นิ้ว ลงถัง- เปิดวาวล์ตัวท...
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ     ๑.ก้าลังพลที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ร.๑๑ พัน.๒ รอ.ทั้งส่วนราชการและบ้านพัก ได้ช่วยประหยัดทร...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

โครงการในพระราชดำริ ไบโอดีเซล

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

โครงการในพระราชดำริ ไบโอดีเซล

 1. 1. โครงการในพระราชดาริ ไบโอดีเซล "การใช้ น้ามันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์ เป็นน้ามัน เชือเพลิงเครื่องยนต์ดีเซล"
 2. 2. ประวัติและความเป็นมา นับเป็นความโชคดีของประชาชนชาวไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีสายพระเนตรยาวไกล ทรงเห็นประโยชน์ของพลังงานทดแทนจากพืช พระองค์ทรงริเริ่มให้มีการวิจัยทดลองผลิตและใช้พลังงานทดแทนจากพืช ทั้งเอทานอลที่ใช้ผสมน้้ามันแก๊สโซฮอล์ รวมทั้งการผลิตไบโอดีเซลจากน้้ามันพืชใช้แล้วโดยน้ามาจากห้องเครื่องในวัง น้ามาผลิตในโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา มานานกว่า ๒๐ ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเห็นความส้าคัญของน้้ามันจากพืช ไบโอดีเซลอย่างต่อเนื่อง และขยายผลไปสู่ภาคชนบท โดยในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง มีพระราชด้าริให้ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ สร้างโรงงานสกัดน้้ามันปาล์ม ณ สหกรณ์นิคมอ่าวลึกจ.กระบี่ เนื่องจากเป็นแหล่งปลูกปาล์มน้้ามันจ้านวนมาก และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างโรงงานสกัดน้้ามันปาล์มบริสุทธิ์ขนาดเล็กมีก้าลังผลิตวันละ ๑๑๐ ลิตร ณ ศูนย์การศึกษาพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ จ.นราธิวาส
 3. 3. จาก นั้นในปี ๒๕๔๓ กองงานส่วนพระองค์ได้ท้าวิจัยพัฒนา และทดลองน้าน้้ามันปาล์มบริสุทธิ์หรือปาล์มดีเซล มาทดลองใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลของกองงานส่วนพระองค์ ที่พระราชวังไกลกังวล จากความส้าเร็จดังกล่าว ใน วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้นายอ้าพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ยื่น จดสิทธิบัตร ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ในพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชื่อ ที่แสดงถึงการประดิษฐ์คือ "การใช้ น้้ามันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์ เป็นน้้ามัน เชื้อเพลิงเครื่องยนต์ดีเซล" สิทธิบัตรเลขที่ ๑๐๗๖๔
 4. 4. วัตถุประสงค์การดาเนินโครงการ ๑. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม ให้มีการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงาน ตามแนวทางพระราชด้าริเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จฯ พระเจ้าอยู่หัว เรื่องพลังงานทดแทน ๒. เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ การผลิตพลังงานทดแทน(ไบโอดีเซล) เพื่อให้ค้าแนะน้าขั้นตอนการด้าเนินการ ให้กับก้าลังพลของหน่วย ครอบครัว, เยาวชน ที่พักอาศัยในหน่วย, ชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย และส่วนราชการต่างๆ ๓. เพื่อส่งเสริมความรู้และปลูกจิตส้านึกให้แก่ ก้าลังพล และ ครอบครัวตลอดจน บุคคล,เยาวชน ที่พักอาศัยในหน่วยและชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย ได้มีความรู้และทราบว่าน้้ามันพืชที่ได้ผ่านการปรุงอาหารมาแล้วแทนที่จะน้าไปทิ้งหรือน้้าไปปรุงอาหารซ้้าซึ่งอาจเป็นสารก่อมะเร็งต่อมนุษย์ได้นั้นสามารถน้ามาเป็นวัตถุดิบในการผลิต น้้ามันไบโอดีเซลได้ ๔. เพื่อศึกษาหาข้อมูลว่ามีข้อดี-ข้อเสียของน้้ามัน ไบโอดีเซล หรือเปรียบเทียบกับน้้ามันดีเซลที่มีขายตามท้องตลาด เช่น ประหยัดค่าใช้จ่ายน้้ามันเชื้อเพลิง ลดมลภาวะ ฝุ่นละออง ควันด้าลดการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นสาเหตุ ที่ท้าให้เกิดภาวะโลกร้อน ๕. เพื่อให้สามารถผลิตน้้ามัน ไบโอดีเซลได้เองเพื่อน้ามาใช้กับรถยนต์ของทางราชการ ๖. เพื่อจ้าหน่ายให้กับประชาชน / ชุมชนรอบค่ายในราคาที่ถูกกว่าราคาตลาด
 5. 5. ไบโอดีเซล คืออะไร ไบโอดีเซล (Biodiesel) คือ น้้ามันพืชหรือน้้ามันสัตว์ รวมทั้งน้้ามันใช้แล้วจากการปรุงอาหารน้ามาท้าปฏิกิรยาทางเคมีกับแอลกอฮอล์ เรียกอีกอย่างว่าสารเอสเตอร์ มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับน้้ามันดีเซลมาก และในกระบวนการผลิตยังได้กลีเซอรอลเป็นผลพลอยได้ ซึ่งสามารถน้ามาใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องส้าอางอีกด้วย
 6. 6. วัตถุดิบสาหรับการผลิตไบโอดีเซล วัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซลได้แก่น้ามันพืชและน้้ามันสัตว์ทุกชนิด แต่การน้าพืชน้้ามันชนิดใดมาท้าเป็นไบโอดีเซลนั้น แตกต่างกันไปตามลักษณะสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศ ส้าหรับในประเทศไทยผลิตไบโอดีเซลจากมะพร้าวและปาล์มน้้ามัน โดยผลการวิจัยในปัจจุบันพบว่าปาล์มคือพืชที่ดีและเหมาะสมที่สุดในการน้ามาใช้ท้าไบโอดีเซล เพราะเป็นพืชที่มีศักยภาพในการน้ามาผลิตเป็นเชื้อเพลิงสูงกว่าพืชน้้ามันชนิดอื่น จากการที่มีต้นทุนการผลิตต่้า ให้ผลผลิตต่อพื้นที่สูง ปาล์มน้้ามันให้ผลผลิตน้้ามันต่อไร่สูงกว่าเมล็ดเรพซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซลในประเทศแถบยุโรปถึง ๕ เท่า และสูงกว่าถั่วเหลืองที่ใช้กันมากในสหรัฐอเมริกาถึง๑๐ เท่า นอกจากพืชดังกล่าวมาแล้ว น้้ามันพืชใช้แล้วก็สามารถน้ามาท้าไบโอดีเซลได้เช่นกัน และน้้ามันพืชใช้แล้วก็เป็นวัตถุดิบอีกชนิดหนึ่งที่โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาใช้ผลิตไบโอดีเซลมาเนิ่นนานแล้ว โดยน้าน้้ามันเหลือใช้จากห้องเครื่องมาท้าเป็นไบโอดีเซล
 7. 7. หลักการในการผลิต วัตถุดิบที่มีศักยภาพในการผลิตไบโอดีเซลในประเทศไทยได้แก่ น้้ามันพืชใช้แล้วและพืชน้้ามัน โดยน้ามาผสมกับเมทานอลหรือเอทานอล จะได้เมทิลเอสเตอร์หรือเอทิลเอสเตอร์ ซึ่งก็คือไบโอดีเซล และได้กลีเซอรอลเป็นผลพลอยได้ ซึ่งสามารถน้ามาใช้ในอุตสาหกรรมและเครื่องส้าอางอีกด้วย
 8. 8. วัสดุอุปกรณ์- จัดซื้อถังน้้าแบบกลมขนาด ๒๐๐ ลิตร ๑ ใบ- จัดซื้อถังน้้าแบบกลมขนาด ๑๐๐ ลิตร ๑ ใบ- ซื้อวาล์วน้้าขนาด ๑ นิ้ว ๑ ตัว-ข้องอ PVC ๔๕ องศา ขนาด ๖ หุน ๑ ตัว-ตัวลด PVC จาก ๖ หุน เหลือ ๔ หุน ยาว ๑ เมตร- ตัวลัดสายยางขนาด ๑ นิ้ว ๑ ตัว-ตัวลัดสายยางขนาด ๔ หุน ๑ ตัว- สายยางใสขนาด ๔ หุน ยาว ๑ เมตร- กรองดักน้้ารถบรรทุกแบบใสมองเห็นน้้ามันได้ ๑ ตัว-กรองดักน้้ารถบรรทุกแบบใสมองเห็นน้้ามันได้ ๑ ตัว- ลวดเชื่อม ๑ ห่อ- เหล็กท่อขนาด ๑ นิ้ว ครึ่ง จ้านวน ๔ เส้น- กรวยกรองน้้าขนาดปากกรวย ๙ นิ้ว มีตระแกรงกรอง ๑ ตัว(สั่งท้าจากร้านท้ารางน้้า)- กรวยกรองรูปไซทางเข้า ๑ นิ้ว และทางออก ๑ นิ้วมีตระแกรงจ้านวน ๑ ตัว(สั่งท้าจากร้านท้ารางน้้า)- ถังเก็บน้้ามันขนาด ๒๐ ลิตร จ้านวน ๒ ใบ- ท่อ PVC ขนาด ๑ นิ้ว ยาว ๒ เมตร
 9. 9. ขั้นตอนในการผลิต- จัดหาน้้ามันพืชที่ใช้แล้ว- น้าน้้ามันพืชเทลงถัง ๒๐๐ ลิตร โดยผ่านกรวยกรองขนาด ๙ นิ้ว ลงถัง- เปิดวาวล์ตัวที่ ๑ ที่ติดกับถัง ๒๐๐ ลิตร- น้้ามันจะไหลตามท่อ พีวีซี ขนาด ๑ นิ้ว ลงถัง ๑๐๐ ลิตร โดยผ่านกรวยกรองรูปไซ- เมื่อน้าน้้ามันเทลงถังขนาด ๑๐๐ ลิตร แล้วเปิดวาวล์ถัง ๑๐๐ ลิตรตามท่อ พีวีซี ขนาด ๖ หุนและไหลตามสายยางใสสามารถมองเห็นน้้ามันไหลตามสายยางได้- น้้ามันจะไหลเข้าทางท่อผ่านกรองน้้ามันจนกว่าจะเต็มกรองน้้ามัน- น้้ามันจะไหลผ่านกรองและไหลออกทางท่อของกรองน้้ามัน- กรองน้้ามันสามรถถอดเปลี่ยนได้ถ้ากรองอุดตัน- น้้ามันจะไหลตามสายยางใสผ่านไปยังกรองดักน้้า ส่วนกรองดักน้้านั้นจะมีทั้งท่อออกและท่อเข้า- เมื่อน้้ามันไหลเข้าจนเต็มกรองดักน้้ามันแล้ว น้ามันจะไหลออกทางท่อ- กรองดักน้้าจะท้าการแยกน้้ามันออกจากน้้าซึ่งอยูในตัวเดียวกัน ่- ที่กรองดักน้้าจะมีท่อระบายน้้าทิ้งซึ่งอยูด้านล่างของกรองดักน้้า ่- เมื่อเปิดน้้าทิ้งจะต้องปิดทุกครั้ง- กรองดักน้้าสามารถเปลี่ยนสามารถเปลี่ยนไส้กรองได้เมื่อเกิดการอุดตัน- เมื่อน้้ามันที่กรองได้แล้ว สามารถน้าไปใช้กับรถที่ใช้น้ามันดีเซลทุกชนิดและเครื่องจักรที่ใช้ดีเซล
 10. 10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ๑.ก้าลังพลที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ร.๑๑ พัน.๒ รอ.ทั้งส่วนราชการและบ้านพัก ได้ช่วยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ และยังช่วยอนุรักษ์และประหยัดพลังงานในการด้าเนินงานตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว ตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจ ่พอเพียง ๒. ประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่ายในด้านเชื้อเพลิงของ กองพันทหารราบที่ ๒กรมทหารราบที่ ๑๑รักษาพระองค์ ๓.ประหยัดพลังงานและรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศในการลดมลพิษในอากาศ ๔.ให้ก้าลังพลรู้จักคุณค่าของสิ่งของที่เหลือใช้ประเภทน้้ามันพืชสามารถน้ามาพัฒนาเป็นพลังงานทดแทนน้้ามันเชือเพลิงได้ ้ นางสาวธนวรรณ สิทธิศุข ชัน ม.4/6 เลขที่ 39

×