Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ระเบียบการ

7,839 views

Published on

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

ระเบียบการ

  1. 1. ระเบียบการแข่ งขันฟุตบอล 7 คน ภาคฤดูร้อน ต้ านยาเสพติด (โคกสี คัพ ครั้งที่ 1 ) ณ สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนโคกสี วทยาสรรค์ ิ 1. ให้ ใช้ ระเบียบการแข่ งขันฟุตบอลนีเ้ ฉพาะการแข่ งขันฟุตบอล 7 คน ในรายการภาคฤดูร้อน ต้ านยาเสพติด (โคกสีคพ ครั้งที่ 1 ) ั 2. ข้ อบังคับและกติกาการแข่ งขัน ให้ใช้กติกาการแข่งขันฟุตบอลของสหพันธ์ฟตบอลนานาชาติ (ฟี ฟ่ า) ซึ่งทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ุประกาศใช้แล้ว 3. ประเภทและคุณสมบัตของผู้สมัครเข้ าแข่ งขัน ิ ประเภทรุ่ นอายุไม่เกิน 16 ปี (ไม่เกิดก่อน ปี พ.ศ 2540) - ไม่จากัดสัญชาติ - ผูเ้ ล่น 1 คน สามารถเล่น 1 ทีมเท่านั้น ประเภทอายไม่เกิน 13 ปี (ไม่เกิดก่อน ปี พ.ศ 2543) - ไม่จากัดสัญชาติ - ผูเ้ ล่น 1 คน สามารถเล่น 1 ทีมเท่านั้น 4. หลักฐานประกอบการสมัคร 4.1 รู ปถ่ายนักกีฬา หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รู ป (ไม่ อนุญาตให้ ใช้ รูปโพลารอย และรู ปถ่ ายเอกสาร) ติดตามแผงรู ปที่กรรมการฯจัดให้ 4.2 ใบส่งรายชื่อ (ตามที่กรรมการฯ จัดให้) 4.3 เงินค่าสมัคร และค่าประกันทีม 4.4 รู ปถ่ายผูจดการทีมและผูที่เกี่ยวข้องในทีม หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รู ป ้ั ้ 4.5 จะต้ องนาบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดงต่ อคณะกรรมการจัดการแข่ งขันในการแข่ งขันนัดแรกของทุกทีม 4.6 จะต้ องส่ งสาเนาบัตรประชาชน นักกีฬาและเจ้ าหน้ าที่ จานวน 1 ฉบับ5. การสมัคร 5.1 ส่งรายชื่อนักกีฬาได้ไม่เกิน 12 คน และไม่นอยกว่า 7 คน เจ้าหน้าที่ประจาทีม ไม่นอยกว่า 1 คน ้ ้ 5.2 ให้ส่งใบสมัครใบส่งรายชื่อ แผงรู ปนักกีฬา และพร้อมทั้งค่าสมัครและค่าประกันทีม ก่อนวันจับสลากแบ่งสาย 5.3 หมายเลขประจาตัวนักกีฬาที่เข้าทาการแข่งขัน ต้องตรงกับใบส่งรายชื่อ (ยกเว้นบางกรณี ใช้เสื้ อกองกลาง)6. วัน เวลา และสถานทีรับสมัคร ่ 6.1 รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ – วันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2556 ( ไม่ เว้ นวันหยุดราชการ ) 6.2 สมัครได้ที่ กลุ่มสาระสุขพลศึกษา โรงเรี ยนโคกสี วทยาสรรค์ โทร 042-776050 ิ ผู้ประสานงาน ว่าที่ร.ท.อนุศกดิ์ บุญรักษา 088 -3325252 นายศุภวุฒิ สุ ภาชาติ 0833356674 ั นายมนูญ คูณศรี 0895721336 6.3 เงินค่าสมัคร 200 บาท ค่าประกันทีม 300 บาท รวมเป็ นจานวนเงินทั้งสิ้น 500 บาท (เฉพาะรุ่ นอายุไม่เกิน 16 ปี ) 6.4 จับสลากแบ่ งสาย วันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2556 เวลา 15.30 น. ณ ห้ องประชุมหลวงปู่ จันดี โรงเรียนโคกสีวทยาสรรค์ ิ 6.5 ไม่รับสมัครทางโทรศัพท์ 6.6 คณะกรรมการฝ่ ายจัดการแข่งขันฯ สงวนสิ ทธิ์ไม่รับสมัครทีมที่จ่ายค่าสมัครและค่าประกันทีมที่ชาระเงิน ไม่ครบ ตามข้อ 6.3 เป็ นจานวนเงินทั้งสิ้น 500 บาท(เฉพาะรุ่ นอายุไม่เกิน 16 ปี )
  2. 2. 7. วิธีการแข่ งขัน 7.1 รอบแรกแบ่งสายในแต่ละสาย แข่งขันแบบพบกันหมด คัดเอาคะแนนที่ 1 และ ที่ 2 ของแต่ละสายเข้ารอบต่อไป (ในกรณี คะแนนเท่ากันจะจับฉลากเพื่อหาทีมเข้ารอบ) 7.2 ในรอบที่ 2 และรอบต่อ ๆ ไปถ้าเสมอกันในเวลาการแข่งขันให้ยงจุดโทษ ยกเว้นรอบชิงชนะเลิศ จะใช้วธีต่อเวลา ิ ิ การแข่งขัน 2 ครึ่ งๆ ละ 5 นาที หากเสมอกันอีกจให้ใช้วธียงจุดโทษ ทีมละ 3 คนหรื อจนกว่าจะมีผชนะ ิ ิ ู้ 7.3 ทีมชนะได้ 3 คะแนน เสมอได้ 1 คะแนน แพ้ได้ 0 คะแนน 7.4 การแข่งขันแบ่งออกเป็ น 2 ครึ่ งๆ ละ 20 นาที พักครึ่ ง 5 นาที8 ข้ อปฏิบตในการแข่ งขัน ั ิ 8.1 ทีมที่เข้าร่ วมการแข่งขันจะต้องนาทีมฟุตบอลเข้าทาการแข่งขัน ตามวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการจัดการ แข่งขันกาหนดไว้ 8.2 ส่งรายชื่อ และตรวจสอบคุณสมบัติผเู ้ ล่น ก่อนทาการแข่ งขัน 15 นาที 8.3 ทีมใดไม่เข้าทาการแข่งขันตามเวลาที่กาหนด ปรับเป็ นแพ้ในครั้งนั้น และปรับเงิน 50 บาทต่อครั้ง 8.4 ทีมที่มีผเู ้ ล่นน้อยกว่า 5 คน ไม่สามารถลงลงทาการแข่งขันและให้ปรับเป็ นแพ้ พร้อมทั้งปรับเงิน 300 บาท และจะพิจารณาโทษต่อไป 8.5 เมื่อนักกีฬามาไม่ครบ ( ตามข้อ8.4 ) อนุญาตให้ใช้สิทธ์เลยเวลาตามกาหนดไม่เกิน 10 นาที 8.6 หากทีมที่ใช้สิทธ์ ( ตามข้อ8.5 ) ใช้เวลาการแข่งขันเท่าที่เหลือ 8.7 ให้ทุกทีมเข้าร่ วมในพิธีเปิ ดการแข่งขัน อย่างน้อย 5 คน (ใส่ชุดที่ใช้ทาการแข่งขัน หรื อชุดอื่นๆ ที่มีสีเดียวกัน ห้ามใส่รองเท้าแตะ ) ทีมที่ไม่เข้าร่ วม ปรับเงินประกัน จานวน 300 บาท 8.8 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะทาการตรวจสอบรายชื่อและแผงรู ปก่อนเริ่ มทาการแข่งขันทุกครั้ง ถ้าหากนักกีฬา ไม่มีรูปถ่าย หรื อรู บถ่ายไม่ถูกต้องจะไม่ให้ลงทาการแข่งขันโดยเด็ดขาด 8.9 คณะกรรมการจัดการแข่งขันไม่อนุญาตให้นกกีฬาที่ไม่สวมใส่สนับแข้งลงทาการแข่งขันตามโปรแกรม ั การแข่งขันฟุตบอล 7 คนโดยเด็ดขาด9.การกาหนดโทษ 9.1 ทีมใดที่ไม่เข้าทาการแข่งขันตามที่โปรแกรมที่กาหนด ถือว่ากระทาความผิดอย่างร้ายแรง ให้ปรับเงิน 500 บาท ปรับเป็ นแพ้ในนัดนั้น และห้ามทาการแข่งในนัดต่อไป 9.2 ผูเ้ ล่นที่ถูกคาดโทษใบเหลืองจากผูตดสิ นมาแล้ว 2 ครั้ง จะติดต่อกันหรื อไม่ก็ตาม หรื อใบแดง ห้ามลงทาการ ้ั แข่งขันในนัดถัดไป 1 นัด 9.3 ใบเหลืองปรับเงิน 50 บาท / ครั้ง ใบแดง 100 บาท / ครั้ง 9.4 นักกีฬาหรื อผูที่เกี่ยวข้องกับทีมฟุตบอลทุกทีม ต้องยอมรับการตัดสิ นของผูตดสิ นในสนาม และคณะกรรมการ ้ ้ั จัดการแข่งขันทุกกรณี และถือว่าการตัดสิ นของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็ นสิ้นสุด ่ 9.5 ในกรณี เกิดทะเลาะกันในสนามการแข่งขันให้อยูในดุลยพินิจของกรรมผูตดสิ น แต่หากถึงร้ายแรงหาข้อยุติ ้ั หรื อตกลงกันไม่ได้ให้ออกจากการแข่งขัน และทางฝ่ ายคณะกรรมการจัดการแข่งขันครั้งนี้จะเป็ นผูพจารณา ้ ิ ตัดสิ นและผลการตัดสิ นถือว่าสิ้นสุด และจะรายงานให้การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตดาเนินการต่อไป10. การประท้ วง 10.1 ต้องทาการประท้วงเป็ นลายลักษณ์อกษร ก่อนทาการแข่งขัน เท่านั้น ั 10.2 ผูประท้วงต้องวางเงินประกันการประท้วง 1,000 บาท หากการประท้วงไม่เป็ นผลต่อทีมที่ประท้วงให้ยดเงิน ้ ึ ดังกล่าวทั้งหมด 10.3 เมื่อทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้รับหนังสื อประท้วง ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะแจ้งให้ทีมที่ถูก ประท้วงทราบ และให้ช้ ีแจงต่อคณะกรรมการฯ ภายใน 1 ชัวโมง ( หลังจากแจ้งให้ทราบ ) ่
  3. 3. 10.4 เมื่อคณะกรรมการตัดสิ น ประกาศคาประท้วงไปแล้ว ถือว่าสิ้นสุด ทั้งทีมที่ประท้วง และทีมที่ถูกประท้วงจะ อุทธรณ์ใด ๆไม่ได้ท้ งสิ้น ั11. รางวัลการแข่ งขัน 11.1 รุ่ นอายุไม่เกิน 16 ปี 11.1.1 ทีมชนะเลิศ ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินบารุ งทีม 3,000.- บาท 11.1.2 ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินบารุ งทีม 2,000.- บาท 11.1.3 ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินบารุ งทีม 1,000.- บาท 11.1.4 และรางวัลอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 11.2 รุ่ นอาวุโส 11.2.1 ทีมชนะเลิศ ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินบารุ งทีม 3,000.- บาท 11.2.2 ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินบารุ งทีม 2,000.- บาท 11.2.3 ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินบารุ งทีม 1,000.- บาท 11.2.4 และรางวัลอื่น ๆ ตามความเหมาะสม12. นักกีฬา ผู้จดการทีม เจ้ าหน้ าทีประจาทีมและผู้ทเี่ กียวข้ องทุกทีม จะต้ องปฎิบตตามระเบียบการแข่ งขันการ ั ่ ่ ั ิแข่ งขันฟุตบอล 7 คน ภาคฤดูร้อน ต้ านยาเสพติด (โคกสีคพ ครั้งที่ 1 ) ไม่ ทราบระเบียบการแข่ งขันนี้ ไม่ ได้ ด้วยประการ ัทั้งปวง และคาตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่ งขันถือว่ าสิ้นสุ ด13. หากกรณีเกิดการบาดเจ็บ หรือเสียหายแก่ ทมของท่ านทางคณะกรรมการจัดการแข่ งขันจะไม่ รับผิดชอบค่ าเสียหายใดๆ ี บทเฉพาะกาล14. ระเบียบการแข่ งขันในข้ อใดทีไม่ ได้ กาหนดในระเบียบการแข่ งขันนีให้ เป็ นสิทธิขของคณะกรรมการจัดการแข่ งขัน ่ ้ เป็ นผู้พจารณาดาเนินการ โดยทีมทีเ่ ข้ าร่ วมการแข่ งขันไม่มสิทธิขอุทธรณ์ ใด ๆ ทั้งสิ้น ิ ี ……………………………………………………………………………………… ขอแสดงความนับถือ คณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คนภาคฤดูร้อน ต้านยาเสพติด (โคกสีคพ ครั้งที่ 1 ) ั ( ดูโปรแกรม / ผลการแข่ งขัน และภาพถ่ ายทีมทีเ่ ข้ าร่ วมการแข่ งขันได้ ที่ ) http : // www. http://www.facebook.com/khoksiwit 042-776050
  4. 4. ใบสมัครการแข่ งขันโครงการแข่ งขันกีฬาฟุตบอล ภาคฤดูร้อน ต้ านยาเสพติด (โคกสี คพ ครั้งที่ 1 ) ประจาปี 2556 ั ณ สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนโคกสี วทยาสรรค์ิ ที่ ...................................................................................... วันที่.....................เดือน.......................................พ.ศ. 2556เรื่ อง ขอสมัครเข้าร่ วมการการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ภาคฤดูร้อน ต้านยาเสพติด (โคกสี คพ ครั้งที่ 1 ) ัเรียน ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ภาคฤดูร้อน ต้านยาเสพติด (โคกสี คพ ครั้งที่ 1 ) ั ข้าพเจ้า ...........................................................นามสกุล..........................................................ที่อยู่บ้านเลขที่......................หมู่ท่ี.................ตาบล...................................................................................................อาเภอ...........................................จังหวัด..........................................รหัสไปรษณี ย.์ ......................................โทรศัพท์มือถือ..................................................................... ขอส่ งทีมฟุตบอลเข้าร่ วมการแข่งขัน ฟุตบอล 7 คน ภาคฤดูร้อน ต้านยาเสพติด (โคกสี คพ ครั้งที่ 1 ) ัรุ่ นอายุ .....................................ปี จานวน....................ทีม 1.ทีม......................................................................................... 2.ทีม......................................................................................... ด้วยความสมัครใจ และเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนได้มีส่วนร่ วมในกิจกรรม ตามวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันครั้งนี้ และขอสนับสนุนการการแข่งขันฟุตบอล 7 คนภาคฤดูร้อน ต้านยาเสพติด(โคกสี คพ ครั้งที่ 1 ) ั ข้าพเจ้าขอจ่ายเงินค่าสมัคร จานวน ............................................บาท 1. ค่าประกันทีม....................................บาท 2. ค่าสมัครทีม.......................................บาท รวมเป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น.....................บาท (................................................................) ทั้งนี้ ข้าพเจ้าและทีมนักกีฬาของข้าพเจ้าขอปฎิบติตามระเบียบการแข่งขันตามระเบียบการแข่งขันฟุตบอล ั7 คน ภาคฤดูร้อน ต้านยาเสพติด (โคกสี คพ ครั้งที่ 1 ) ั ขอแสดงความนับถือ (ลงชื่อ)........................................................... (................................................................) ผูจดการทีม / ผูควบคุมทีม ้ั ้
  5. 5. ใบส่ งรายชื่อการแข่ งขันฟุตบอล 7 คนภาคฤดูร้อน ต้ านยาเสพติด (โคกสีคพ ครั้งที่ 1 ) ั วันที.่ ...............เดือน............................................ พ.ศ. 2556 ณ สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนโคกสีวทยาสรรค์ ิ ชื่อทีม ......................................................................................... เสื้อสี..................................................................กางเกงสี.............................................................. รุ่นอายุไม่ เกิน................................ปีลาดับที่ ชื่อ สกุล หมายเลข ปี พ.ศ. เกิด อายุ หมายเหตุ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (ลงชื่อ )................................................................... (................................................................................) ………./……../……... ผู้จดการทีมและผู้ฝึกสอน ั เบอร์ โทร...............................................................................
  6. 6. ใบติดแผงรู ปถ่ ายสมัครการแข่ งขันฟุตบอล 7 คน ภาคฤดูร้อน ต้ านยาเสพติด (โคกสีคพ ครั้งที่ 1 ) ั ณ สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนโคกสีวทยาสรรค์ ิ ชื่อทีม ................................................................................... รุ่นอายุไม่ เกิน................................ปีชื่อ .......................................... ชื่อ .......................................... ชื่อ .......................................... ชื่อ ..........................................หมายเลข................................ หมายเลข................................ หมายเลข................................ หมายเลข................................ชื่อ .......................................... ชื่อ .......................................... ชื่อ .......................................... ชื่อ ..........................................หมายเลข................................ หมายเลข................................ หมายเลข................................ หมายเลข................................ชื่อ .......................................... ชื่อ .......................................... ชื่อ .......................................... ชื่อ ..........................................หมายเลข................................ หมายเลข................................ หมายเลข................................ หมายเลข................................ ชื่อ .......................................... ผู้จดการทีม / ผู้ฝึกสอน ั

×