Hsp Moral Tahun Empat

45,449 views

Published on

Published in: Travel, Sports
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
45,449
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
35,274
Actions
Shares
0
Downloads
240
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hsp Moral Tahun Empat

 1. 1. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN 4 PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
 2. 2. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSR PENDIDIKAN MORAL RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut : KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN i
 3. 3. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSR PENDIDIKAN MORAL FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. ii
 4. 4. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSR PENDIDIKAN MORAL KATA PENGANTAR Huraian Sukatan Pelajaran ialah dokumen yang memperincikan Dalam melaksanakan mata pelajaran Pendidikan Moral, kandungan Sukatan Pelajaran yang bertujuan untuk memenuhi cita- guru perlu peka terhadap pembinaan akhlak dengan cita murni dan semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan, dan mengambil kira perkembangan pemikiran moral, perasaan menyediakan murid menghadapi arus globalisasi serta ekonomi moral dan tingkah laku moral. Pengajaran dan berasaskan pengetahuan pada abad 21. pembelajaran hendaklah dilakukan secara berkesan dengan memberi tumpuan kepada penglibatan murid Dokumen ini menyarankan strategi pengajaran dan pembelajaran secara aktif dalam suasana yang kondusif dan yang merangkumi pelbagai aktiviti dan penggunaan sumber. Guru menggembirakan. digalakkan menggunakan kreativiti untuk memilih, menyusun dan mengolah aktiviti mengikut kesesuaian murid. Huraian ini diharap Dalam menyediakan Huraian Sukatan Pelajaran ini, banyak dapat membantu guru merancang dan melaksanakan pengajaran pihak yang terlibat terutamanya guru, pensyarah maktab, dan pembelajaran secara berkesan. dan universiti serta pegawai Kementerian Pendidikan dan individu yang mewakili badan-badan tertentu. Dalam melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran, guru diharap dapat memberi penekanan kepada unsur bernilai tambah, Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan iaitu kemahiran berfikir, kemahiran belajar cara belajar, kepakaran, masa dan tenaga sehingga terhasilnya Huraian penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi, teori kecerdasan Sukatan Pelajaran ini, Kementerian Pendidikan pelbagai, pembelajaran masteri, pembelajaran secara merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan konstruktivisme, dan pembelajaran akses kendiri. Di samping itu, terima kasih. nilai murni dan semangat patriotic dan kewarganegaraan tetap diutamakan. Semua elemen ini diharapkan dapat memberi keyakinan kepada murid dan diaplikasikan dalam kehidupan harian dan dunia pekerjaan. Dr. SHARIFAH MAIMUNAH BINTI SYED ZIN Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia iii
 5. 5. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSR PENDIDIKAN MORAL KANDUNGAN BIDANG PEMBELAJARAN 3 : 20 RUKUN NEGARA i Nilai Berkaitan Dengan Diri Dan Masyarakat FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN ii BIDANG PEMBELAJARAN 4 : 24 Nilai Berkaitan Dengan Diri Dan Alam Sekitar KATA PENGANTAR iii BIDANG PEMBELAJARAN 5 : 28 Nilai Berkaitan Dengan Diri Dan Negara KANDUNGAN iv PENDAHULUAN 1 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN 3 PEMUPUKAN KEMAHIRAN MENERUSI 6 PENDIDIKAN MORAL BIDANG PEMBELAJARAN 1 : 8 Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri BIDANG PEMBELAJARAN 2 : 16 Nilai Berkaitan Dengan Diri Dan Keluarga iv
 6. 6. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSR PENDIDIKAN MORAL PENDAHULUAN • menghormati hak asasi manusia; dan Takrifan Pendidikan Moral ialah satu program yang mendidik murid Pendidikan • mengamalkan prinsip demokrasi dalam supaya menjadi insan yang bermoral atau berakhlak mulia Moral dengan menekankan aspek perkembangan pemikiran kehidupan. moral, perasaan moral dan tingkah laku moral. Pemilihan prinsip-prinsip di atas dilakukan untuk Pendidikan Moral di sekolah rendah memberi tumpuan merealisasikan semangat dan hasrat yang kepada usaha memupuk kekuatan kerohanian dan terkandung dalam Rukun Negara, Wawasan 2020 kemoralan murid melalui penghayatan dan amalan nilai- dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. nilai murni masyarakat Malaysia yang terdapat dalam agama, tradisi dan adat resam pelbagai kaum di negara ini. Dengan itu murid dapat membina satu panduan hidup yang membolehkan mereka menjadi insan yang bermoral. Ini KANDUNGAN SUKATAN PELAJARAN membolehkan mereka menjadi individu yang bertanggungjawab moral dan sosial terhadap segala Lima Untuk membolehkan murid memahami, menghayati keputusan dan tindakan yang dilakukan. Bidang serta mengamalkan prinsip-prinsip tersebut, Pembelajaran sebanyak lima bidang pembelajaran telah dikenal Beberapa prinsip utama telah dikenal pasti sebagai pasti dan nilai-nilai moral disampaikan menerusi panduan dalam melahirkan insan yang menyeluruh dari bidang pembelajaran tersebut. Selain aspek segi jasmani, intelek, emosi, rohani dan sosial. kerohanian dan kemanusiaan, bidang pembelajaran itu juga menekankan aspek kemasyarakatan dan Prinsip-prinsip itu adalah : kebudayaan. Bidang pembelajaran tersebut adalah seperti berikut : • bertanggungjawab pada diri, keluarga dan orang lain; 1. Nilai berkaitan dengan Perkembangan Diri. • berpegang teguh pada ajaran agama; • prihatin kepada alam sekitar; 2. Nilai berkaitan dengan Diri dan Keluarga 3. Nilai berkaitan dengan Diri dan Masyarakat • mengekalkan keamanan dan keharmonian hidup; 4. Nilai berkaitan dengan Diri dan Alam Sekitar • bersemangat patriotik; 5. Nilai berkaitan dengan Diri dan Negara 1
 7. 7. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSR PENDIDIKAN MORAL Rangka Pengajaran nilai harus berfokus pada Model Insan Menyeluruh Konsepsi yang meliputi tiga dimensi moral yang saling berkaitan. (Rajah 1 : Model Insan Menyeluruh). Perwatakan yang positif harus PEMIKIRAN terdiri daripada tiga dimensi moral ini, iaitu pemikiran moral, MORAL perasaan moral dan tingkah laku moral. Pendidikan Moral yang efektif seharusnya membantu murid supaya memahami nilai- nilai moral, menerima dan menunjukkan komitmen PERASAAN KESEDARAN terhadapnya, serta mengamalkannya dalam kehidupan harian. MORAL HATI NURANI Ketiga-tiga dimensi ini perlu untuk membolehkan seseorang murid mencapai tahap kematangan moral. INSAN BERAKHLAK Teori perkembangan moral yang sebaik-baiknya ialah yang MULIA mempertimbangkan ketiga-tiga dimensi ini, iaitu pemikiran moral, perasaan moral dan tindakan moral. Perkembangan moral yang meliputi ketiga-tiga dimensi ini akan menyubur dan merangsangkan lagi kesedaran hati nurani yang menyebabkan insan berkenaan berasa gembira membuat apa yang betul dan TINDAKAN berasa bersalah jika melakukan sesuatu yang tidak betul MORAL atau tidak bermoral. Program Pendidikan Moral ini tidak seharusnya mengabaikan aspek kesedaran hati nurani yang berfungsi menyepadukan ketiga-tiga dimensi moral tersebut. RAJAH 1 : MODEL INSAN MENYELURUH 2
 8. 8. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSR PENDIDIKAN MORAL HURAIAN SUKATAN PELAJARAN Tujuan Huraian Sukatan Pelajaran disediakan untuk Matlamat Kurikulum Pendidikan Moral bermatlamat membentuk Pendidikan individu yang berakhlak mulia, bertanggungjawab dan membantu guru merancang aktiviti dan menghasilkan Moral boleh menyumbang ke arah keharmonian dan kestabilan bahan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai negara serta masyarakat global. dengan tahap kematangan murid. Buku ini juga menyediakan penerangan untuk membantu guru melaksanakan kurikulum Pendidikan Moral dalam Objektif Pendidikan Moral adalah untuk membolehkan bilik darjah dengan berkesan. Objektif Pendidikan murid: Penerangan Huraian Sukatan Pelajaran mengandungi bidang Moral Lajur pembelajaran, nilai, penerangan nilai, kandungan 1. Memahami dan menghayati nilai-nilai murni masyarakat Malaysia; akademik, hasil pembelajaran, dan cadangan aktiviti pembelajaran. Setiap bidang pembelajaran dan nilai 2. Meningkatkan amalan budi pekerti mulia; diperincikan mengikut tahun. Walaupun bidang pembelajaran dan nilai yang sama diajar pada setiap 3. Menyedari dan menerima kepentingan tahun, skop dan penekanan adalah berbeza kerana tanggungjawab moral dan sosial bagi mengekalkan isu moral atau kandungan yang dikemukakan kesejahteraan hidup dalam perhubungan diri semakin kompleks dan mendalam selaras dengan dengan keluarga, masyarakat, negara serta alam tahap kematangan murid. sekitar; dan Format Huraian Sukatan Pelajaran menggunakan format 4. Mengembangkan pemikiran moral, perasaan moral Empat empat lajur utama, iaitu : Lajur dan amalan moral dalam membuat sesuatu pertimbangan dan keputusan yang selaras dengan Lajur Nilai 1 nilai-nilai murni masyarakat Malaysia. Lajur Kandungan Akademik 2 Lajur Hasil Pembelajaran 3 Lajur Cadangan Aktiviti Pembelajaran 4 3
 9. 9. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSR PENDIDIKAN MORAL 1 Kandungan akademik bagi setiap tahun disusun 2 dengan jelas bermula dengan tema 6 diikuti oleh tajuk 3 pengajaran 7 dan huraian tajuk pengajaran 8 4 yang disertakan dengan contoh di mana yang perlu 5 bagi memudahkan pengajaran. 6 Dalam perkembangan kurikulum dan proses 7 pembelajaran, nilai dan kemahiran tidak boleh 8 dipisahkan daripada kandungan atau pengetahuan akademik. Diandaikan bahawa murid akan berfikir secara kritikal serta bertindak lebih efektif terhadap sesuatu isu moral jika mereka dapat mengkaji dan memahami konsep isu itu, asal usulnya dan kesan- kesannya. Dengan adanya kandungan akademik ini, murid dapat mentelaah dan mengkaji bahan Lajur Dalam lajur ini disenaraikan nilai-nilai yang terkandung di pembelajaran secara lebih terperinci. Kandungan Nilai bawah Bidang Pembelajaran. Setiap nilai disertakan akademik yang dimasukkan meliputi pelbagai bidang seperti agama, sejarah, alam sekitar, isu-isu semasa penerangannya 5 yang dipetik daripada Sukatan dan dasar-dasar kerajaan. Oleh itu, kandungan Pelajaran Pendidikan Moral Kurikulum Bersepadu Sekolah akademik harus diajar serta dipelajari bersama nilai dan kemahiran dalam usaha mencapai matlamat pendidikan Rendah (Semakan). moral. Lajur Hasil pembelajaran ialah penerangan atau penyataan Lajur Bagi setiap nilai disediakan kandungan akademik yang Hasil tentang pengetahuan, kemahiran dan sikap yang murid Kandungan diolah bersesuaian dengan kebolehan dan tahap Pembelajaran dijangka atau diharap mencapai dalam setiap tahun. Akademik kematangan murid bermula dari diri, keluarga, Guru boleh mencerakinkan hasil pembelajaran ini masyarakat, negara hingga ke peringkat antara bangsa. dalam bentuk yang lebih spesifik bersesuaian dengan kandungan yang disampaikan. 4
 10. 10. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSR PENDIDIKAN MORAL Lajur Lajur ini memuatkan cadangan aktiviti dan contoh isu Penerangan nilai : Cadangan atau situasi untuk pengajaran dan pembelajaran. Isu Aktiviti atau situasi yang dikemukakan bukan sahaja yang Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam Pembelajaran berkaitan dengan pengalaman diri murid tetapi juga dan mematuhi segala suruhan Nya berlandaskan meliputi hubungannya dengan keluarga, komuniti, pegangan agama masing-masing selaras dengan negara, dan peringkat antarabangsa. Aktiviti, isu atau prinsip Rukun Negara. situasi tersebut tidak hanya terbatas kepada cadangan yang terdapat dalam Huraian Sukatan LAJUR KANDUNGAN AKADEMIK Pelajaran ini tetapi guru boleh mengambil contoh lain daripada pelbagai sumber asalkan dapat Tema : Pegangan agama pedoman hidup memperkukuh nilai yang diajar. Tajuk pengajaran : Tuntutan agama Walaupun fokus pengajaran dan pembelajaran adalah tanggungjawab kita kepada satu nilai, nilai-nilai lain yang sesuai perlu dihubungkaitkan dan digabungjalinkan supaya Huraian tajuk pengajaran : pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih menarik, berkesan dan menyeluruh. Selain itu, unsur-unsur ilmu • Amalan baik dituntut oleh setiap agama daripada pelbagai mata pelajaran lain harus - Bermaaf-maafan disepadukan dalam merancang aktiviti sama ada di - Bersyukur dalam atau di luar bilik darjah. LAJUR HASIL PEMBELAJARAN Mengamal dan menghayati cara hidup mengikut Tuntutan agama masing-masing Contoh TAHUN 4 Persembahan LAJUR CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Lajur BIDANG PEMBELAJARAN 1: Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri i. Perbincangan tentang amalan baik mengikut ajaran agama masing-masing LAJUR NILAI ii. Main peranan : Nilai : Kepercayaan kepada Tuhan - Cara meminta maaf - Cara mengucapkan terima kasih 5
 11. 11. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSR PENDIDIKAN MORAL PEMUPUKAN KEMAHIRAN MENERUSI PENDIDIKAN MORAL pemikiran kritikal ini juga membantu murid menyelesai masalah dan membuat keputusan yang lebih baik dan seterusnya berjaya dalam kerjaya Kemahiran Pendidikan Moral memberi peluang kepada murid mereka. Utama menguasai kemahiran-kemahiran tertentu seperti kemahiran generik, kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif, kemahiran menyelesaikan konflik dan kemahiran Kemahiran Kebolehan berfikir secara kreatif membantu kita sosial. Penguasaan kemahiran-kemahiran ini akan Pemikiran mencari dan bertemu dengan cara penyelesaian dan membolehkan murid menghadapi dunia ledakan maklumat Kreatif alternatif yang lebih baik ketika menghadapi masalah dan alaf baru dengan penuh keyakinan dan sikap dan konflik dalam kehidupan. Pendidikan Moral bertanggungjawab sosial dan moral. Penguasaan memberi peluang kepada murid untuk berfikir secara kemahiran ini juga akan membantu pembinaan daya tahan kreatif dalam menjalankan aktiviti yang bermanfaat dan kebolehan menghadapi segala tekanan dan cabaran untuk diri sendiri dan orang lain. hidup di kalangan murid. Mengajar murid kemahiran- kemahiran ini boleh dianggap sebagai satu cara memupuk dan menggalakkan perkembangan moral mereka. Kemahiran Penguasaan kemahiran menentang tekanan rakan Menentang sebaya sangat penting dalam pendidikan nilai atau Tekanan moral, khususnya apabila kemahiran ini digunakan Rakan Kemahiran Guru boleh mengajar kemahiran penyelesaian konflik yang Sebaya dalam usaha pencegahan salahguna dadah atau Penyelesaian akan membantu murid membuat keputusan berasaskan sebarang bentuk salahlaku yang lain. Mengajar murid Konflik nilai dengan mengambil kira perbezaan nilai yang ada pada menentang tekanan rakan sebaya tidak bermakna diri sendiri dan orang lain. Penguasaan kemahiran mengajar mereka tidak mempedulikan nasihat yang penyelesaian konflik melalui Pendidikan Moral boleh baik daripada rakan sebaya mereka tetapi mengajar membantu murid berhubung atau berkomunikasi dengan murid supaya berfikir, berbincang dengan sumber lain orang lain secara lebih berkesan dan mengelakkan dan mempertahankan nilai moral sendiri. sebarang konflik. Kemahiran Pendidikan Moral memupuk kemahiran mengkaji Kemahiran Guru juga perlu mengajar murid cara menggunakan Mengkaji masa depan di kalangan murid iaitu pendekatan Pemikiran kemahiran pemikiran kritikal berpandukan pengetahuan Masa pembelajaran yang membolehkan murid menyedari Kritikal moral supaya murid dapat menilai sama ada sesuatu Depan tentang isu atau permasalahan yang berlaku pada tindakan atau perkara itu bermoral atau tidak. Dalam masa yang lampau, masa kini dan masa depan. Ini konteks ini, pengajaran kemahiran ini akan membantu membantu murid membuat ramalan, menjangka menyemai nilai moral dalam jiwa murid. Kemahiran akibat serta bersedia menyesuaikan diri terhadap perubahan yang mungkin berlaku. 6
 12. 12. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSR PENDIDIKAN MORAL Kemahiran Dalam pengajaran Pendidikan Moral, murid diberi Teknologi kesempatan mencari dan memperoleh sumber-sumber Maklumat maklumat yang tepat melalui Teknologi Maklumat dan Komunikasi seperti Internet, laman web, e-mail, CD-Rom dan sidang telekomunikasi. Aktiviti seperti ini dapat berfungsi sebagai perangsang dan pemangkin kepada perkembangan minda murid. Selain itu melalui Pendidikan Moral, murid-murid dapat membuat pertimbangan dengan mencari maklumat yang positif dan mengelakkan mereka daripada melayari laman-laman web yang berunsur negatif. Kemahiran Kemahiran sosial memberi penekanan kepada kebolehan Sosial sosial untuk berkomunikasi dengan orang lain dalam sesuatu situasi sosial yang boleh diterima oleh masyarakat dan pada masa yang sama bermanfaat kepada diri dan orang lain. Kemahiran sosial ini boleh diajar dengan menggunakan pelbagai kaedah pengajaran. 7
 13. 13. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN 4 TAHUN PENDIDIKAN MORAL BIDANG PEMBELAJARAN 1 NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI
 14. 14. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN 4 TAHUN PENDIDIKAN MORAL BIDANG PEMBELAJARAN 1 : NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI KANDUNGAN HASIL CADANGAN AKTIVITI NILAI AKADEMIK PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN 1.1 Kepercayaan kepada Pegangan agama pedoman hidup Tuhan Keyakinan wujudnya Tuntutan agama tanggungjawab kita Mengamal dan menghayati cara hidup i. Perbincangan tentang amalan baik mengikut Tuhan sebagai pencipta • Amalan baik dituntut oleh setiap agama mengikut tuntutan agama masing-masing ajaran agama masing-masing alam dan mematuhi - Bermaaf-maafan segala suruhan Nya - Bersyukur ii. Main peranan: berlandaskan pegangan - Cara meminta maaf agama masing-masing - Cara mengucapkan terima kasih selaras dengan prinsip Rukun Negara. 1.2 Kebersihan Fizikal dan Bahasa yang sopan dalam pertuturan Mental melambangkan peribadi seseorang Kebersihan dan Kesopanan dalam pertuturan demi Menggunakan bahasa yang sopan dan i. Lakonan kesihatan diri serta keharmonian bersama bertata susila pada setiap masa - Cara sopan meluahkan perasaan tidak puas pemikiran yang sihat dan • Kepentingan dan cara menggunakan hati kepada seseorang kawan positif dalam setiap bahasa yang sopan dalam pelbagai perlakuan. situasi ii. Menyedia dan menyampaikan satu ucapan dalam - Pergaulan harian perhimpunan sekolah - Majlis rasmi 9
 15. 15. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN 4 TAHUN PENDIDIKAN MORAL KANDUNGAN HASIL CADANGAN AKTIVITI NILAI AKADEMIK PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN 1.3 Harga Diri Berani menghadapi cabaran untuk kecemerlangan Keupayaan dan Kecemerlangan diri lahir daripada i. Melibatkan diri dalam pertandingan i. Pertandingan syarahan, mendeklamasi sajak, keyakinan diri agar kesungguhan dan keyakinan menghadapi di peringkat sekolah dan peringkat melukis dan bersukan mampu memulia dan cabaran yang lebih tinggi menjaga maruah diri • Penglibatan dan usaha untuk ii. Menyediakan satu jadual ulang kaji untuk dalam kehidupan. mendapatkan kejayaan dalam pelbagai ii. Berusaha sedaya upaya untuk menghadapi peperiksaan pertandingan yang disertai mencapai kecemerlangan dalam semua bidang yang diceburi 1.4 Kerajinan Tanpa usaha, tiada kejayaan Usaha yang berterusan Ketekunan dalam melaksanakan sesuatu Melakukan tugas yang diberi dengan i. Perbincangan tentang tugas yang penuh dengan semangat tugas demi kejayaan tekun dipertanggungjawabkan dalam aktiviti keceriaan ketekunan, kecekalan, • Kesungguhan dalam menjalankan tugas sekolah kegigihan, dedikasi dan yang dipertanggungjawabkan berdaya maju dalam - Anggota keluarga ii. Penilaian rakan sebaya berdasarkan senarai melakukan sesuatu - Murid semak yang telah disediakan. perkara. - Anggota Masyarakat 10
 16. 16. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN 4 TAHUN PENDIDIKAN MORAL KANDUNGAN HASIL CADANGAN AKTIVITI NILAI AKADEMIK PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN 1.5 Hemah Tinggi Pertuturan dan perlakuan yang sopan mencerminkan budi pekerti seseorang Beradab sopan dan Batasan dalam pergaulan seharian memupuk i. Mengamalkan tingkah laku dan tutur Perbincangan berdasarkan isu / situasi contoh: berbudi pekerti mulia peribadi mulia kata yang tidak keterlaluan - Batasan pertuturan dalam pergaulan • Kesedaran tentang pentingnya batasan - Batasan perlakuan seharian. dalam pergaulan ii. Menghindarkan diri daripada - Persahabatan antara murid pergaulan yang terlalu bebas perempuan dan lelaki - Perbincangan kumpulan 1.6 Kasih Sayang Sayangi diri kesihatan terjamin Kepekaan dan perasaan Amalan yang sihat tanda sayangkan diri Mengamalkan cara hidup yang sihat Kerja kumpulan cinta yang mendalam • Penjagaan diri untuk kesihatan tubuh dalam kehidupan - Menyenaraikan jenis makanan yang digemari serta berkekalan yang badan - Mengkategorikan makanan yang telah lahir daripada hati yang - Tabiat makan yang sihat disenaraikan mengikut jenis berzat dan tidak ikhlas. - Riadah berzat - Menyediakan menu makanan harian yang seimbang 11
 17. 17. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN 4 TAHUN PENDIDIKAN MORAL KANDUNGAN HASIL CADANGAN AKTIVITI NILAI AKADEMIK PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN 1.7 Kesederhanaan Sikap kesederhanaan menjamin keharmonian hidup Bersikap tidak Kesederhanaan dalam pertuturan dan Bersikap sederhana dalam pertuturan i. Menyenaraikan tingkah laku yang boleh dicontohi keterlaluan dalam perlakuan demi kesejahteraan hidup dan perlakuan pada setiap masa membuat pertimbangan bermasyarakat ii. Simulasi tentang pertuturan dan tingkah laku yang dan tindakan sama ada • Perlakuan diri yang sederhana dan tidak tidak menyinggung perasaan rakan dan jiran dalam pemikiran, menyinggung perasaan orang lain pertuturan atau - Rakan perlakuan tanpa - Jiran tetangga mengabaikan - Anggota masyarakat kepentingan diri dan orang lain. 1.8 Kejujuran Kejujuran asas prinsip hidup Kewajipan bercakap Keikhlasan menjamin kehidupan harmonis Bersikap jujur seperti yang dituntut oleh Mengumpul kata-kata hikmat berdasarkan tema benar, bersikap amanah • Keikhlasan dalam setiap perlakuan agama dan norma masyarakat kejujuran dan ikhlas dalam setiap seperti yang dituntut agama dan norma perlakuan. masyarakat 12
 18. 18. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN 4 TAHUN PENDIDIKAN MORAL KANDUNGAN HASIL CADANGAN AKTIVITI NILAI AKADEMIK PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN 1.9 Baik Hati Sumbangan ikhlas dikenang selalu Kepekaan terhadap Sikap murah hati sentiasa disanjung Bersikap murah hati dalam kehidupan i. Menulis sebuah cerita ringkas bertemakan”Murah perasaan dan kebajikan • Kepentingan dan cara memberi seharian Hati” diri sendiri dan orang lain sumbangan kepada orang yang dengan memberi memerlukan ii. Mengumpul keratan akhbar tentang sumbangan bantuan dan sokongan derma oleh individu atau pertubuhan kepada moral secara tulus ikhlas. rumah-rumah kebajikan / orang yang memerlukan 1.10 Berterima Kasih Berterima kasih mengerat hubungan Perasaan dan perlakuan Sumbangan rakan dan jiran tetangga Mengiktiraf dan menghargai sumbangan Simulasi : Cara berterima kasih kepada rakan dan jiran untuk menunjukkan dihargai rakan dan jiran tetangga pengiktirafan dan • Pengiktirafan terhadap sumbangan penghargaan terhadap rakan dan jiran tetangga sesuatu jasa, - Sokongan moral sumbangan atau - Kebendaan pemberian. - Buah fikiran - Tenaga 13
 19. 19. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN 4 TAHUN PENDIDIKAN MORAL BIDANG PEMBELAJARAN 2 NILAI BERKAITAN DENGAN DIRI DAN KELUARGA
 20. 20. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN 4 TAHUN PENDIDIKAN MORAL BIDANG PEMBELAJARAN 2 : NILAI BERKAITAN DENGAN DIRI DAN KELUARGA KANDUNGAN HASIL CADANGAN AKTIVITI NILAI AKADEMIK PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN 2.1 Kasih Sayang terhadap Kasih sayang asas keluarga bahagia Keluarga Perasaan cinta dan Kasih sayang sesama anggota keluarga Menunjukkan kasih sayang sesama i. Menyenarai kepentingan amalan kasih sayang sayang yang mendalam melahirkan keluarga bahagia anggota keluarga sesama anggota keluarga serta berkekalan • Kepentingan dan cara menunjukkan terhadap keluarga demi amalan kasih sayang sesama anggota ii. Perbincangan berkumpulan tentang tugasan yang melahirkan keluarga keluarga dilakukan di rumah untuk membantu anggota bahagia. - Saling membantu keluarga - Saling menghormati 2.2 Hormat dan Taat Hormati anggota keluarga kembangan kepada Anggota mengeratkan ikatan kekeluargaan Keluarga Memuliakan setiap Hubungan berterusan mengekalkan ikatan Menghormati anggota keluarga i. Membuat folio tentang salasilah keluarga / anggota keluarga kekeluargaan kembangan keturunan (pohon keluarga, nama panggilan) dengan berinteraksi dan • Kepentingan dan cara menghormati memberi layanan secara anggota keluarga kembangan ii. Membincangkan cara mengeratkan perhubungan bersopan untuk - Layanan bersopan sesama anggota keluarga mewujudkan keluarga - Kunjung-mengunjungi yang harmoni. - Bertanya khabar 15
 21. 21. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN 4 TAHUN PENDIDIKAN MORAL KANDUNGAN HASIL CADANGAN AKTIVITI NILAI AKADEMIK PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN 2.3 Tanggungjawab Personaliti yang baik mencerminkan terhadap Keluarga nama baik keluarga Kewajipan yang harus Perlakuan yang baik mencerminkan imej Menjaga tingkah laku dan penampilan i. Membanding beza dari segi dilaksanakan oleh setiap keluarga diri untuk memelihara maruah keluarga - Pakaian individu terhadap • Kepentingan dan cara menjaga imej - Tutur kata keluarga untuk dan maruah keluarga - Tingkah laku melahirkan keluarga bahagia, meningkatkan ii. Perbincangan tentang personaliti anggota imej dan menjaga keluarga yang lain maruah keluarga. 16
 22. 22. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN 4 TAHUN PENDIDIKAN MORAL BIDANG PEMBELAJARAN 3 NILAI BERKAITAN DENGAN DIRI DAN MASYARAKAT
 23. 23. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN 4 TAHUN PENDIDIKAN MORAL BIDANG PEMBELAJARAN 3 : NILAI BERKAITAN DENGAN DIRI DAN MASYARAKAT KANDUNGAN HASIL CADANGAN AKTIVITI NILAI AKADEMIK PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN 3.1 Tanggungjawab Kesejahteraan tempat tinggal identiti terhadap Masyarakat masyarakat Kesanggupan memikul Kesejahteraan tempat tinggal tanggungjawab Melibatkan diri dalam aktiviti masyarakat i. Menyenaraikan program yang dijalankan oleh serta melaksanakan bersama setempat masyarakat setempat tugas dan kewajipan • Penglibatan dalam aktiviti setempat dengan sempurna - Rukun tetangga ii. Bercerita tentang aktiviti masyarakat setempat sebagai anggota - Pengebumian masyarakat. - Kenduri / majlis sosial iii. Ceramah keselamatan - Kerja amal - Polis - Wakil Rukun Tetangga - Bomba dan Penyelamat 3.2 Toleransi dalam Toleransi asas persefahaman Masyarakat Kesanggupan bertolak Toleransi menjamin kelancaran aktiviti Bertolak ansur semasa melaksanakan i. Menyenaraikan tugasan dalam aktiviti gotong- ansur, sabar dan kemasyarakatan kerja-kerja kemasyarakatan royong mengawal diri bagi • Kepentingan bersikap toleransi dalam mengelakkan berlakunya menjalankan aktiviti kemasyarakatan ii. Membincangkan cara hidup masyarakat masa pertelingkahan dan hadapan jika tiada amalan bertolak ansur dalam perselisihan faham demi kerja-kerja berkumpulan kesejahteraan hidup. 18
 24. 24. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN 4 TAHUN PENDIDIKAN MORAL KANDUNGAN HASIL CADANGAN AKTIVITI NILAI AKADEMIK PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN 3.3 Semangat Sukan memupuk semangat kekitaan Bermasyarakat Kesediaan melakukan Aktiviti sukan dijayakan bersama Mengambil bahagian dalam pelbagai i. Menyenaraikan acara-acara sukaneka sesuatu dengan • Penglibatan dalam pelbagai aktiviti aktiviti sukan di kawasan setempat semangat kekitaan untuk sukan di kawasan setempat ii. Mengadakan acara sukaneka kepentingan bersama - Sukaneka demi keharmonian hidup - Permainan bermasyarakat. - Jogathon 3.4 Peka terhadap Isu-isu Amalan sihat, masyarakat sejahtera, Sosial negara makmur Bertanggungjawab dan Aktiviti berfaedah dijayakan bersama, Melibatkan diri dalam aktiviti yang i. Klip video yang memaparkan isu-isu sosial prihatin terhadap kegiatan tidak berfaedah dihindari jua berfaedah dan menghindari kegiatan masalah dan isu semasa • Kepentingan melibatkan diri dalam tidak berfaedah ii. Pertandingan melukis poster bertemakan isu-isu yang berlaku dalam aktiviti berfaedah sosial masyarakat dan • Kepentingan mengelakkan diri daripada berusaha terlibat dalam kegiatan tidak berfaedah iii. Menulis karangan yang bertajuk “Membuang menyelesaikannya. Masa Itu Amalan Yang Tidak Sihat” 19
 25. 25. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN 4 TAHUN PENDIDIKAN MORAL BIDANG PEMBELAJARAN 4 NILAI BERKAITAN DENGAN DIRI DAN ALAM SEKITAR
 26. 26. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN 4 TAHUN PENDIDIKAN MORAL BIDANG PEMBELAJARAN 4 : NILAI BERKAITAN DENGAN DIRI DAN ALAM SEKITAR KANDUNGAN HASIL CADANGAN AKTIVITI NILAI AKADEMIK PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN 4.1 Kebersihan dan Keceriaan persekitaran melalui Keindahan Persekitaran permuafakatan Pemeliharaan dan Kebersihan dan keindahan persekitaran Turut serta dalam aktiviti membersih dan i. Sumbang saran tentang aktiviti kebersihan dan pemuliharaan setempat tanggungjawab bersama mengindah kawasan setempat keceriaan di kawasan setempat persekitaran agar • Penglibatan dalam aktiviti kebersihan dan sentiasa bersih dan ceria keceriaan di kawasan setempat ii. Bercerita tentang aktiviti kebersihan dan demi kesejahteraan keceriaan yang disertai di kawasan setempat hidup. 4.2 Menyayangi Alam Mesra alam menjadi gaya hidup Sekitar Mencintai dan Gaya hidup mesra alam menjamin Melibatkan diri dalam aktiviti mesra alam i. Membuat buku skrap bertemakan mesra alam menghargai alam sekitar pemeliharaan persekitaran untuk memelihara persekitaran demi mengekalkan • Penglibatan dalam aktiviti pemeliharaan ii. Menganjurkan kem alam sekitar keharmonian hidup. persekitaran melalui gaya hidup mesra alam iii. Kerja projek - Penggunaan basikal - Membuat herbarium - Penggunaan panel solar - Penggunaan kenderaan awam / berkongsi kereta - Penanaman pokok 21
 27. 27. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN 4 TAHUN PENDIDIKAN MORAL KANDUNGAN HASIL CADANGAN AKTIVITI NILAI AKADEMIK PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN 4.3 Peka terhadap Isu Alam Alam sekitar berkualiti masyarakat Sekitar sejahtera Prihatin terhadap Sikap bertanggungjawab menjamin kualiti Tidak melibatkan diri dalam kegiatan i. Membincangkan kesan dan akibat bencana alam persoalan yang berkaitan alam sekitar yang boleh mencemar dan di dalam dan luar negara dengan alam sekitar dan • Prihatin terhadap masalah alam sekitar memusnahkan alam sekitar berusaha - Pencemaran akibat tindakan ii. Membuat lawatan ke tempat yang tercemar dan menyelesaikannya. manusia membuat laporan - Pencemaran akibat faktor semulajadi 22
 28. 28. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN 4 TAHUN PENDIDIKAN MORAL BIDANG PEMBELAJARAN 5 NILAI BERKAITAN DENGAN DIRI DAN NEGARA
 29. 29. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN 4 TAHUN PENDIDIKAN MORAL BIDANG PEMBELAJARAN 5 : NILAI BERKAITAN DENGAN DIRI DAN NEGARA KANDUNGAN HASIL CADANGAN AKTIVITI NILAI AKADEMIK PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN 5.1 Hormat dan Setia Raja sebagai payung negara kepada Pemimpin, Raja dan Negara Hormat dan kepatuhan Institusi raja kemegahan kita Mengenali dan menghormati institusi raja i. Mengumpul maklumat tentang sejarah Kesultanan yang berkekalan kepada • Kenali dan hormati institusi raja Melayu pemimpin dan raja serta - Sejarah Kesultanan setia kepada negara. - Raja Berpelembagaan ii. Membuat buku skrap tentang salasilah Yang Di - Majlis Raja-Raja Pertuan Agong hingga sekarang iii. Membuat peta minda tentang peranan dan fungsi raja 5.2 Patuh kepada Peraturan dan undang-undang dalam Peraturan dan Undang- komuniti menjamin kesejahteraan hidup undang Menerima dan mematuhi Undang-undang menjamin kesejahteraan Menerima peraturan dan undang- i. Menyediakan senarai semak peraturan yang peraturan dan undang- masyarakat undang yang telah ditetapkan oleh dipatuhi undang yang • Peraturan hidup bermasyarakat masyarakat setempat dikuatkuasakan sebagai dipatuhi ii. Melukis poster dengan ungkapan yang berhemah amalan hidup. - Hidup berjiran untuk menggalakkan orang mematuhi peraturan - Penglibatan dalam membanteras Contoh : Terima kasih kerana tidak merokok kegiatan salah laku 24
 30. 30. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN 4 TAHUN PENDIDIKAN MORAL KANDUNGAN HASIL CADANGAN AKTIVITI NILAI AKADEMIK PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN 5.3 Cinta akan Negara Malaysia boleh Perasaan sayang dan Imej negara yang positif di mata dunia Melakukan sesuatu dengan penuh i. Mengumpul maklumat tentang kejayaan Malaysia bangga kepada negara kebanggaan kita semangat untuk mencapai kejayaan dan dalam pelbagai bidang serta meletakkan • Penglibatan diri dalam mengangkat dan mengharumkan nama negara dalam kepentingan negara menaikkan imej negara pelbagai bidang yang diceburi ii. Menulis karangan pendek bertajuk “Cita-Cita Saya melebihi kepentingan diri. - Aktiviti kokurikulum Untuk Negara” - Aktiviti akademik 5.4 Keamanan dan Hidup muafakat masyarakat sejahtera Keharmonian Kedamaian dan Saling membantu sesama anggota Melibatkan diri dalam aktiviti kebajikan i. Bercerita tentang aktiviti kebajikan yang diadakan perpaduan yang masyarakat menjamin keharmonian hidup masyarakat setempat di kawasan tempat tinggal masing-masing berkekalan dan bermasyarakat berterusan di kalangan • Penyertaan dalam aktiviti kebajikan ii. Main peranan : mesyuarat membincangkan cara rakyat Malaysia serta masyarakat setempat menjalankan kutipan derma untuk membantu masyarakat global. - Gotong-royong di kawasan tempat pesakit kronik ibadat - Kutipan derma untuk membantu individu yang menghidap penyakit ( pesakit jantung atau barah) 25

×