• Like
ทฤษฎีสร้างความรู้ใหม่โดยผู้เรียนเอง
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

ทฤษฎีสร้างความรู้ใหม่โดยผู้เรียนเอง

 • 737 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
737
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
8
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. ทฤษฎีสร้ างความรู้ ใหม่ โดยผู้เรี ยนเอง (Constructivism)
 • 2. เป็ นทฤษฎีการเรียนร้ ูท่มีพืนฐานทางจิตวิทยา ี ้ปรั ชญา และมานุษยวิท ยา โดยเฉพาะอย่างย่ ิง จากจิต วิท ยาด้ า นปั ญญา เป็ นทฤษฎี ท่ ีอ ธิ บ ายถึง การได้ มาซึ่งความรู้ และนําความร้ ู นันมาเป็นของตนได้ ้อย่างไร
 • 3. พอร์ กิ น ได้ อธิ บ ายว่ า Constructivismคื อ การ ท่ ี ผ้ ู เรี ย น ไม่ ไ ด้ รั บ เอาข้ อมู ล และเก็ บข้ อมูลความรู้ นั นมาเป็ นของตนทันที แต่ จะแปล ้ความหมาย ของข้ อมู ล ความร้ ู เหล่ านั ้น โดยประสบการณ์ ของตน และเสริ ม ขยาย และทดสอบการแปลความหมายของตนด้วย
 • 4. ทฤษฎี การสร้างความร้ ู ใหม่ โ ดยผ้ ู เ รี ย นเอง ผู้เรี ยนจะปะทะสัมพันธ์ กับสิ่งแวดล้ อมและวั ฒ นธรรม การเรี ย นร้ ู ของแต่ ล ะบุ ค คล จะมีระดั บ แตกต่ า งกั น ไป เรี ย กได้ ว่ า ส่ ิง แวดล้ อ มมีอิ ท ธิ พ ลมากขึ ้น เป็ นลํ า ดั บ และผู้ เรี ยน จะควบคุ ม การเรี ยนร้ ู ด้ วยตนเอง ทฤษฎี ส ร้ างความร้ ู ใหม่ โดยผู้ เ รี ย นเองมี ห ลั ก การว่ า การเรียนรู้ คอ การแก้ ปัญหา ซึ่งขึนอยู่กับการค้ นพบ ื ้ของแต่ละบคคล ุ
 • 5. การออกแบบการสอนตามทฤษฎการสร้างความร้ ู ี ใหม่ โดยผู้เรียนเอง• ผู้ สอนต้ อ งให้ บริ บ ทการเรี ย นร้ ู ท่ ี มี ค วามหมาย เพื่ อ สนับสนุน แรงจูงใจภายในของผ้ ูเรียนและ การควบคุม การเรียนร้ ูด้วยตนเอง ของผ้ ูเรียน• สร้ างรู ปแบบการเรี ยนรู้ ให้ ผ้ ู เรี ยนได้ เรี ยนรู้ จากสิ่ งที่ร้ ู แล้ วไปสู่ สิ่ งที่ ไ ม่ รู้ รู ป แบบนี จ ะคล้ ายกั บ ทฤษฎี ก าร ้ เรี ยนรู้ อย่างมีความหมาย ของออสซูเบล คือให้ เรี ยนรู้ จากสิ่งที่มป ระสบการณ์ มาก่ อนไปสู่ส่ ิงที่เป็ นเรื่องใหม่ ี• ให้ เกิ ด ความสมดุ ล ระหว่ างการเรี ย นร้ ู แบบอนุ ม าน (Deductive) และอุปมาน (Inductive) คือ เรี ยนจาก เร่ ืองท่ วไปไปส่ ูเร่ ือง เฉพาะเจาะจง ั
 • 6. การออกแบบการสอนตามทฤษฎการสร้างความร้ ู ี ใหม่ โดยผู้เรียนเอง• เน้ นประโยชน์ ของความผิดพลาด แต่ ทังนีการผิดพลาด้ ้ นันจะเกิดประโยชน์ ก็ต่อเมื่อเปา ประสงค์ ของกิจกรรม ้ ้ นัน ชัดเจน เพ่ อผ้ ูเรียนจะได้หาวิธีแก้ไขข้อผิดพลาดไปสู่ ้ ื เปาประสงค์นันได้ถูกต้ อง ้ ้• ให้ ผ้ ูเรี ยนคาดการณ์ ล่วงหน้ า และรักษาไว้ซ่ ึงการเรียนร้ ู ที่ เ กิ ด ขึ น ตามโอกาสอํ า นวย ดั ง นั น ผู้ เ รี ย นอาจ แสวง ้ ้ ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ได้ ตามสภาพแวดล้ อ ม หรื อ เหตุการณ์ท่ ีอํานวยให้ หลักการนีเ้ หมาะสม สําหรั บการ ออกแบบ การสอนที่ให้ ผ้ ูเรียนเรียนรู้ ผ่ านคอมพิวเตอร์
 • 7. สรุ ปได้ ว่า ทฤษฎี ก ารเรี ยนร้ ู แบบสร้ าง ความรู้ ใหม่ โดยผู้ เรี ยนเองนี จะไม่ เน้ น ้ การให้ เนือหาที่ผ้ ูเรี ยนจะต้ องเรี ยนแต่ ้ เน้นท่ ีตัวผ้ ูเรียน และประสบการณ์ ของ ผ้ ูเรียน http://www.novabizz.com/NovaAce/Learning/Learn ing_Constructivism.htm