ทฤษฎีสร้างความรู้ใหม่โดยผู้เรียนเอง

1,023 views
925 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,023
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
76
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ทฤษฎีสร้างความรู้ใหม่โดยผู้เรียนเอง

  1. 1. ทฤษฎีสร้ างความรู้ ใหม่ โดยผู้เรี ยนเอง (Constructivism)
  2. 2. เป็ นทฤษฎีการเรียนร้ ูท่มีพืนฐานทางจิตวิทยา ี ้ปรั ชญา และมานุษยวิท ยา โดยเฉพาะอย่างย่ ิง จากจิต วิท ยาด้ า นปั ญญา เป็ นทฤษฎี ท่ ีอ ธิ บ ายถึง การได้ มาซึ่งความรู้ และนําความร้ ู นันมาเป็นของตนได้ ้อย่างไร
  3. 3. พอร์ กิ น ได้ อธิ บ ายว่ า Constructivismคื อ การ ท่ ี ผ้ ู เรี ย น ไม่ ไ ด้ รั บ เอาข้ อมู ล และเก็ บข้ อมูลความรู้ นั นมาเป็ นของตนทันที แต่ จะแปล ้ความหมาย ของข้ อมู ล ความร้ ู เหล่ านั ้น โดยประสบการณ์ ของตน และเสริ ม ขยาย และทดสอบการแปลความหมายของตนด้วย
  4. 4. ทฤษฎี การสร้างความร้ ู ใหม่ โ ดยผ้ ู เ รี ย นเอง ผู้เรี ยนจะปะทะสัมพันธ์ กับสิ่งแวดล้ อมและวั ฒ นธรรม การเรี ย นร้ ู ของแต่ ล ะบุ ค คล จะมีระดั บ แตกต่ า งกั น ไป เรี ย กได้ ว่ า ส่ ิง แวดล้ อ มมีอิ ท ธิ พ ลมากขึ ้น เป็ นลํ า ดั บ และผู้ เรี ยน จะควบคุ ม การเรี ยนร้ ู ด้ วยตนเอง ทฤษฎี ส ร้ างความร้ ู ใหม่ โดยผู้ เ รี ย นเองมี ห ลั ก การว่ า การเรียนรู้ คอ การแก้ ปัญหา ซึ่งขึนอยู่กับการค้ นพบ ื ้ของแต่ละบคคล ุ
  5. 5. การออกแบบการสอนตามทฤษฎการสร้างความร้ ู ี ใหม่ โดยผู้เรียนเอง• ผู้ สอนต้ อ งให้ บริ บ ทการเรี ย นร้ ู ท่ ี มี ค วามหมาย เพื่ อ สนับสนุน แรงจูงใจภายในของผ้ ูเรียนและ การควบคุม การเรียนร้ ูด้วยตนเอง ของผ้ ูเรียน• สร้ างรู ปแบบการเรี ยนรู้ ให้ ผ้ ู เรี ยนได้ เรี ยนรู้ จากสิ่ งที่ร้ ู แล้ วไปสู่ สิ่ งที่ ไ ม่ รู้ รู ป แบบนี จ ะคล้ ายกั บ ทฤษฎี ก าร ้ เรี ยนรู้ อย่างมีความหมาย ของออสซูเบล คือให้ เรี ยนรู้ จากสิ่งที่มป ระสบการณ์ มาก่ อนไปสู่ส่ ิงที่เป็ นเรื่องใหม่ ี• ให้ เกิ ด ความสมดุ ล ระหว่ างการเรี ย นร้ ู แบบอนุ ม าน (Deductive) และอุปมาน (Inductive) คือ เรี ยนจาก เร่ ืองท่ วไปไปส่ ูเร่ ือง เฉพาะเจาะจง ั
  6. 6. การออกแบบการสอนตามทฤษฎการสร้างความร้ ู ี ใหม่ โดยผู้เรียนเอง• เน้ นประโยชน์ ของความผิดพลาด แต่ ทังนีการผิดพลาด้ ้ นันจะเกิดประโยชน์ ก็ต่อเมื่อเปา ประสงค์ ของกิจกรรม ้ ้ นัน ชัดเจน เพ่ อผ้ ูเรียนจะได้หาวิธีแก้ไขข้อผิดพลาดไปสู่ ้ ื เปาประสงค์นันได้ถูกต้ อง ้ ้• ให้ ผ้ ูเรี ยนคาดการณ์ ล่วงหน้ า และรักษาไว้ซ่ ึงการเรียนร้ ู ที่ เ กิ ด ขึ น ตามโอกาสอํ า นวย ดั ง นั น ผู้ เ รี ย นอาจ แสวง ้ ้ ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ได้ ตามสภาพแวดล้ อ ม หรื อ เหตุการณ์ท่ ีอํานวยให้ หลักการนีเ้ หมาะสม สําหรั บการ ออกแบบ การสอนที่ให้ ผ้ ูเรียนเรียนรู้ ผ่ านคอมพิวเตอร์
  7. 7. สรุ ปได้ ว่า ทฤษฎี ก ารเรี ยนร้ ู แบบสร้ าง ความรู้ ใหม่ โดยผู้ เรี ยนเองนี จะไม่ เน้ น ้ การให้ เนือหาที่ผ้ ูเรี ยนจะต้ องเรี ยนแต่ ้ เน้นท่ ีตัวผ้ ูเรียน และประสบการณ์ ของ ผ้ ูเรียน http://www.novabizz.com/NovaAce/Learning/Learn ing_Constructivism.htm

×