Successfully reported this slideshow.
David ก จิตAusubel เป็น นั     P. วิท ยาแนว
ทฤษฎีก ารเรีย นรู้ข องออซูเ บลรีย นรู้อ ย่า งมีค วามหมายearningfuil learning)         Advance organiz      ...
แนวคิด ของออซูเ บล   ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมายของ  ออซูเบล ได้เน้น ความสำาคัญของการเรียนรู้อย่างมีความหมาย  และ...
ทฤษฎีก ารเรีย นรู้อ ย่า งมีค วามหมาย    ออซูเบล ได้แบ่งการเรียนรู้ออกเป็น 4 ประเภทดังต่อไปนี้ 1.การเรียนรู้โดยการรับอย่...
ความหมายการเรีย นรูอ ย่า งมี          ้ความหมาย    เป็นการเรียนที่ผู้เรียนได้รับมาจากการที่ ผู้สอน อธิบายสิ่งท...
ตัว แปรของการเรีย นรู้โ ดยการรับอย่า งมีค วามหมายสิ่ง (Materials) ที่จะต้องเรียนรู้ต้องมีความ หมายผู้เรียนจะต้องมีประสบก...
ประเภทของการเรีย นรู้โ ดยการรับ อย่า งมีค วามหมายSubordinate learning เป็นการเรียนรู้โดยการรับอย่างมีความหมาย โดยมี วิธีก...
Advance organizer      เป็นเทคนิคที่ชวยให้ผเรียนได้เรียนรู้             ่   ู้  อย่างมีความหมายจากกา...
หลัก การ Advance organizerที่น ำา ไปใช้การจัดเรียบเรียงข้อมูลข่าวสารนำาเสนอกรอบและหลักการกว้างแบ่งบทเรียนเป็นหัวข้อ
รูป แบบที่ย ด ทฤษฎีแ ละแนวคิด      ึของออซูเ บลการเรียนรู้เกิดขึ้นได้เมื่อผูเรียนสามารถเชื่อมโยง          ...
ลำา ดับ ขั้น ตอนการเรีย นการสอน1. ครูให้สาระหลักที่ใช้เป็นสือเชื่อมโยง               ่ ความรู้ใหม่และเก่าให้...
สรุป   ทฤษฎีการเรียนรู้ของออซูเบลเป็นทฤษฎี กลุ่มพุทธิปัญญา เน้นความสำาคัญของผู้เรียน ออซุเบลจะสนับสนุน ทั้งการค้นพบ(Dis...
แหล่ง อ้า งอิงศึก ษาจากหนัง สือ - จิตวิทยาการเรียนการสอนและการแนะแนว สำาหรับครูศึก ษาจากเว็บ ไซค์ http://tupadu.multiply...
คำา ถามท้า ยบท1. ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมายของออซู เบลเกิดขึ้นเมื่อไหร่ เน้นความสำาคัญในเรื่องใด และเพราะเหตุใด ?
จัด ทำา โดยนางสาวนูซ ัย ลัน ดือ ราแม รหัส   นัก ศึก ษา 405404005นางสาวคอลีเ ย๊า ะ เตะ   รหัส   นัก ศึก ษา 405404017น...
ทฤษฎีของออซูเบล
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ทฤษฎีของออซูเบล

5,026 views

Published on

 • Be the first to comment

ทฤษฎีของออซูเบล

 1. 1. David ก จิตAusubel เป็น นั P. วิท ยาแนว
 2. 2. ทฤษฎีก ารเรีย นรู้ข องออซูเ บลรีย นรู้อ ย่า งมีค วามหมายearningfuil learning) Advance organiz เป็นเทคนิคทีช่วยให้ผเรียนได้เรียนรู้อ ่ ู้ ความหมายจากการสอนหรือบรรยายข
 3. 3. แนวคิด ของออซูเ บล ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมายของ ออซูเบล ได้เน้น ความสำาคัญของการเรียนรู้อย่างมีความหมาย และความเข้าใจ การ เรียนรู้เกิดขึ้นเมื่อผูเรียนได้เชื่อมโยงสิ่งที่ได้รู้ ้ ใหม่เข้าไปใน โครงสร้างของสติปญญากับความรู้เดิมที่อยู่ ั ในสมองของผูเรียนแล้ว ้
 4. 4. ทฤษฎีก ารเรีย นรู้อ ย่า งมีค วามหมาย ออซูเบล ได้แบ่งการเรียนรู้ออกเป็น 4 ประเภทดังต่อไปนี้ 1.การเรียนรู้โดยการรับอย่างมีความ หมาย(Meaningful Reception Learning)2.การเรียนรู้โดยรับแบบท่องจำาโดยไม่คิด(Rote Reception Learning)3.การเรียนรู้โดยค้นพบอย่างมีความ หมาย(Meaningful Discovery Learning)4.การเรียนรู้โดยการค้นพบแบบท่องจำาโดยไม่คิด (Rote Discovery Learning)
 5. 5. ความหมายการเรีย นรูอ ย่า งมี ้ความหมาย เป็นการเรียนที่ผู้เรียนได้รับมาจากการที่ ผู้สอน อธิบายสิ่งที่จะต้องเรียนรู้ให้ทราบ และผู้เรียนรับฟังด้วยความเข้าใจ
 6. 6. ตัว แปรของการเรีย นรู้โ ดยการรับอย่า งมีค วามหมายสิ่ง (Materials) ที่จะต้องเรียนรู้ต้องมีความ หมายผู้เรียนจะต้องมีประสบการณ์ความตั้งใจของผูเรียน้
 7. 7. ประเภทของการเรีย นรู้โ ดยการรับ อย่า งมีค วามหมายSubordinate learning เป็นการเรียนรู้โดยการรับอย่างมีความหมาย โดยมี วิธีการ 2 ประเภท คือ - Deriveration Subsumption - Correlative SubsumptionSuperordinate learning เป็นการเรียนรู้โดยการอนุมานCombinatorial learning เป็นการเรียนรู้หลักการกฎเกณฑ์ต่างๆ
 8. 8. Advance organizer เป็นเทคนิคที่ชวยให้ผเรียนได้เรียนรู้ ่ ู้ อย่างมีความหมายจากการสอนหรือบรรยายของครู โดยการสร้าง ความเชือมโยงระหว่างความรู้ ่ที่มีมาก่อนกับข้อมูลใหม่ หรือความคิดรวบยอด ใหม่ ที่จะต้องเรียน จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย ที่ไม่ต้องท่องจำา
 9. 9. หลัก การ Advance organizerที่น ำา ไปใช้การจัดเรียบเรียงข้อมูลข่าวสารนำาเสนอกรอบและหลักการกว้างแบ่งบทเรียนเป็นหัวข้อ
 10. 10. รูป แบบที่ย ด ทฤษฎีแ ละแนวคิด ึของออซูเ บลการเรียนรู้เกิดขึ้นได้เมื่อผูเรียนสามารถเชื่อมโยง ้ ความรูใหม่ผสมผสานกับความรู้เดิม ้ผูเรียนได้ฝกการใช้ความคิดเชื่อมโยงโดยมีสาระ ้ ึ เป็นสื่อผูสอนจะมีความสำาคัญในการช่วยเหลือให้ผเรียน ้ ู้ ให้มีความคิดรวบยอดการเขียนแผนผังความคิดรวบยอดจะช่วยให้ผู้ สอนเลือกจัดระบบ ระเบียบในการนำาเสนอข้อมูล ให้เหมาะสมกับผู้เรียนผูสอนสามารถใช้วิธีการให้ความคิดรวบยอดและ ้ กฎเกณฑ์แก่ผเรียนเป็นการนำาเข้าสู่บทเรียนก่อน ู้
 11. 11. ลำา ดับ ขั้น ตอนการเรีย นการสอน1. ครูให้สาระหลักที่ใช้เป็นสือเชื่อมโยง ่ ความรู้ใหม่และเก่าให้เข้ากัน2. ผู้สอนเสนอเนื้อหาใหม่3. ผู้สอนให้ผเรียนผสมผสานความรู้ ู้
 12. 12. สรุป ทฤษฎีการเรียนรู้ของออซูเบลเป็นทฤษฎี กลุ่มพุทธิปัญญา เน้นความสำาคัญของผู้เรียน ออซุเบลจะสนับสนุน ทั้งการค้นพบ(Discovery) และเทคนิคในการชีแจง ้ (Expository technique) เป็นการสอนที่ครูให้หลักเกณฑ์ และผลลัพธ์ ออซูเบลมี ความเห็นว่าสำาหรับเด็กโต (อายุเกิน 11 หรือ 12 ปี) นั้น การจัดการ
 13. 13. แหล่ง อ้า งอิงศึก ษาจากหนัง สือ - จิตวิทยาการเรียนการสอนและการแนะแนว สำาหรับครูศึก ษาจากเว็บ ไซค์ http://tupadu.multiply.com/journal/i tem/2 http://www.cis.psu.ac.th/depis/elear ning/psychology/223ausubel.html
 14. 14. คำา ถามท้า ยบท1. ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมายของออซู เบลเกิดขึ้นเมื่อไหร่ เน้นความสำาคัญในเรื่องใด และเพราะเหตุใด ?
 15. 15. จัด ทำา โดยนางสาวนูซ ัย ลัน ดือ ราแม รหัส นัก ศึก ษา 405404005นางสาวคอลีเ ย๊า ะ เตะ รหัส นัก ศึก ษา 405404017นางสาวอาอีเ ซาะห์ ยานยา รหัส นัก ศึก ษา 405404037 โปรแกรมวิช า คณิต ศาสตร์

×