Môi trường kinh doanh

10,064 views

Published on

Môi trường kinh doanh

Published in: Business
2 Comments
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
10,064
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
75
Comments
2
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Môi trường kinh doanh

 1. 1. Môi trường kinh doanh ngân hàng gồm: <ul><li>Môi trường vĩ mô </li></ul><ul><li>Môi trường vi mô </li></ul>
 2. 2. M«i tr­êng vi m« <ul><li>Môi trường dân số </li></ul><ul><li>Môi trường địa lý </li></ul><ul><li>Môi trường kinh tế </li></ul><ul><li>Môi trường công nghệ </li></ul><ul><li>Môi trường pháp luật </li></ul><ul><li>Môi trường văn hoá xã hội </li></ul>
 3. 3. M«i tr­êng d©n sè <ul><li>Tốc độ tăng dân số ở mức cao 0,2%, dân số VN hiện khoảng 86 triệu người </li></ul><ul><li>Tỉ trọng dân số được đào tạo tăng </li></ul><ul><li>C ¬ cấu lao động trẻ cao yªu cÇu ®a d¹ng nhiÒu lo¹i h×nh s¶n phÈm dÞch vô ng©n hµng . </li></ul><ul><li>Môi trường dân số: </li></ul><ul><li>Tạo thị t r­êng réng lín cho kinh doanh ngân hàng </li></ul><ul><li>Yªu cÇu ng©n hµng ph¶i ®æi míi c«ng nghÖ, chÊt l­îng dÞch vô ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cho kh¸ch hµng </li></ul>
 4. 4. Môi trường địa lý <ul><li>Đang có sự điều chỉnh phân vùng để phù hợp hơn cho quản lý nhà nước </li></ul><ul><li>Đang hình thành nh iÒu trung tâm kinh tế, các khu kinh tế, khu công nghiệp </li></ul><ul><li>Môi trường địa lý: </li></ul><ul><li>Tạo điều kiện thuận lợi cho kinh doanh ngân hàng </li></ul><ul><li>Yªu cÇu c¸c ng©n hµng ph¶i ®Çu t­ ph¸t triÓn cã träng t©m phï hîp víi tõng khu vùc </li></ul>
 5. 5. Môi trường kinh tế <ul><li>Tốc độ tăng trưởng GDP 7-7,5%/năm; tốc độ tăng trưởng GDP/ người đạt 400 USD/người </li></ul><ul><li>Tỉ lệ xuất nhập khẩu chưa được cải thiện </li></ul><ul><li>Tỉ lệ lạm phát có xu hướng tăng trong năm 2005, 2006, ®Çu 2007 t¨ng chËm h¬n </li></ul><ul><li>Đầu tư của chính phủ vẫn tiếp tục tăng đặc biệt trong lĩnh vực h¹ tÇng , các công trình quan trọng. </li></ul><ul><li>Nh×n chung m«i tr­êng kinh tÕ æn ®Þnh, tèc ®é t¨ng tr­ëng cao thuËn lîi cho kinh doanh ng©n hµng . </li></ul><ul><li>Thu hót nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh </li></ul><ul><li>NH còng ph¶i ph¸t triÓn ®Ó ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu ®ã </li></ul>
 6. 6. Môi trường công nghệ <ul><li>§ang cã ra ®êi vµ øng dông c¸c c«ng nghÖ míi hiÖn ®¹i vµo lÜnh vùc ng©n hµng. </li></ul><ul><li>C¸c ng©n hµng VN b­íc ®Çu cã sù tiÕp cËn øng dông c¸c c«ng nghÖ míi hiÖn ®¹i vµo ho¹t ®éng ng©n hµng. </li></ul><ul><li>M«i tr­êng c«ng nghÖ: </li></ul><ul><li>T¹o ®iÒu kiÖn ®Ó hiÖn ®¹i ho¸ ng©n hµng </li></ul><ul><li>Yªu cÇu ph¶i cã vèn lín vµ chiÕn l­îc ®Çu t­ hîp lý. </li></ul><ul><li>C¹nh tranh gi÷a c¸c NH ngµy cµng khèc liÖt h¬n </li></ul>
 7. 7. Môi trường pháp luật <ul><li>T¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc h×nh thµnh ng©n hµng 100% vèn n­íc ngoµi. </li></ul><ul><li>Xu h­íng söa ®æi c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt phï hîp víi c¸c cam kÕt quèc tÕ cña ViÖt Nam sÏ t¹o sù b×nh ®¼ng, tù chñ cho c¸c ng©n hµng trong kinh doanh. </li></ul><ul><li>M«i tr­êng ph¸p luËt: </li></ul><ul><li>C¸c NH ®­îc ®èi xö b×nh ®¼ng tù do trong kinh doanh </li></ul><ul><li>Cã ®iÒu kiÖn th«ng tin ®a d¹ng ®Çy ®ñ vµ chuÈn mùc h¬n </li></ul><ul><li>C¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t khèc liÖt h¬n </li></ul>
 8. 8. Môi trường văn hoá xã hội <ul><li>Tr×nh ®é d©n trÝ ®­îc n©ng cao. </li></ul><ul><li>Nhu cÇu sö dông c¸c ph­¬ng tiÖn dÞch vô ng©n hµng hiÖn ®¹i t¨ng </li></ul><ul><li>§a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh dÞch vô. </li></ul><ul><li>M«i tr­êng v¨n ho¸: </li></ul><ul><li>Thóc ®Èy ng©n hµng ph¸t triÓn </li></ul><ul><li>Ph¶i n¾m b¾t vµ cã kh¶ n¨ng ®¸p øng c¸c yªu cÇu ®ã </li></ul>
 9. 9. M«i tr­êng vi m« <ul><li>C¸c yÕu tè néi lùc cña ng©n hµng </li></ul><ul><li>C¸c ®¬n vÞ hç trî cho ho¹t ®éng ng©n hµng </li></ul><ul><li>§èi thñ c¹nh tranh </li></ul><ul><li>Kh¸ch hµng cña ng©n hµng </li></ul>
 10. 10. C¸c yÕu tè néi lùc cña ng©n hµng <ul><li>Vèn tù cã cña c¸c ng©n hµng cßn nhá. HiÖn c¸c ng©n hµng ®ang cã xu h­íng t¨ng vèn ®iÒu lÖ </li></ul><ul><li>Tr×nh ®é kü thuËt c«ng nghÖ ®· ®­îc n©ng cao </li></ul><ul><li>Tr×nh ®é c¸n bé ng©n hµng còng ®­îc ®µo t¹o n©ng cao </li></ul><ul><li>HÖ thèng m¹ng l­íi cã xu h­íng ®­îc më réng ®Æc biÖt lµ ë c¸c trung t©m kinh tÕ lín, c¸c khu vùc cã tiÒm n¨ng ph¸t triÓn </li></ul><ul><li>Mèi quan hÖ gi÷a c¸c bé phËn trong ng©n hµng ®­îc s¾p xÕp tæ chøc hîp lý ®Ó ph¸t huy hiÖu qu¶ h¬n </li></ul><ul><li>TiÒm lùc tµi chÝnh h¹n chÕ nªn kh¶ n¨ng c¹nh tranh yÕu </li></ul><ul><li>TÝnh chuyªn nghiÖp ch­a cao </li></ul><ul><li>C¬ së vËt chÊt kü thuËt cßn h¹n chÕ </li></ul>
 11. 11. C¸c ®¬n vÞ hç trî cho ho¹t ®éng ng©n hµng <ul><li>C¸c ph­¬ng tiÖn kü thuËt, dÞch vô ngµy cµng ®a d¹ng vµ ph¸t triÓn hç trî ngµy cµng ph¸t triÓn. </li></ul><ul><li>C¬ chÕ thÞ tr­êng gióp NH sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c ho¹t ®éng hç trî </li></ul><ul><li>Gióp NH dÔ dµng tiÕp cËn vµ ®Þnh vÞ h×nh ¶nh cña m×nh víi c¸c ®èi t­îng kh¸ch hµng </li></ul><ul><li>C¹nh tranh gi÷a c¸c NH cµng gay g¾t h¬n </li></ul>
 12. 12. §èi thñ c¹nh tranh <ul><li>Ngµy cµng cã nhiÒu ®èi thñ vµ thùc sù m¹nh vÒ mäi mÆt. </li></ul><ul><li>C¹nh tranh vÒ kh¸ch hµng, nguån nh©n lùc ngµy cµng t¨ng. </li></ul><ul><li>Thóc ®Èy c¸c NH ph¶i ®æi míi vµ hoµn thiÖn h¬n. </li></ul><ul><li>C¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t khèc liÖt h¬n. </li></ul>
 13. 13. Kh¸ch hµng cña ng©n hµng <ul><li>Nhu cÇu cña kh¸ch hµng ngµy cµng ®a d¹ng vÒ c¶ sè l­äng chÊt l­îng, tiÖn Ých mµ c¸c dÞch vô ng©n hµng ®em l¹i. </li></ul><ul><li>Quan hÖ ng©n hµng víi kh¸ch hµng ngµy cµng trë nªn b×nh ®¼ng h¬n. </li></ul><ul><li>Yªu cÇu ng©n hµng ph¶i ®æi míi vÒ c«ng nghÖ dÞch vô vµ ®a d¹ng vÒ chÊt l­îng dÞch vô. </li></ul><ul><li>Ph¶i ®µo t¹o th­êng xuyªn ®éi ngò nh©n viªn ®Ó ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu ngµy cµng cao. </li></ul>

×