bctntlvn (6).pdf

541 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
541
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

bctntlvn (6).pdf

 1. 1. TRƯỜNG …………………. KHOA………………………. ----- ----- CHUYÊN ĐỀĐỀ TÀI:Đánh giá hiệu quả hoạt động củacán bộ 248 trong công tác khuyến nông cơ sở tại huyện Đại Từ
 2. 2. 1 PhÇn 1 Më ®Çu1.1. §Æt vÊn ®Ò ViÖt Nam lµ mét n−íc n«ng nghiÖp víi h¬n 80% d©n sè sèng ë n«ng th«nvµ h¬n 70% lao ®éng trong lÜnh vùc n«ng nghiÖp. N«ng nghiÖp, n«ng th«n vµn«ng d©n lu«n lµ vÊn ®Ò chiÕn lưîc, ®−îc §¶ng vµ Nhµ n−íc ta quan t©m. §· cãnhiÒu nghÞ quyÕt cña §¶ng, chÝnh s¸ch cña nhµ n−íc ®Ò cËp tíi vÊn ®Ò nµy. ChØ thÞ 100 - CT/TW cña Ban BÝ th− Trung −¬ng §¶ng ngµy 13/1/1981:“VÒ c¶i c¸ch c«ng t¸c kho¸n, më réng kho¸n s¶n phÈm ®Õn nhãm vµ ng−êi lao®éng trong hîp t¸c x· n«ng nghiÖp. §¹i héi §¶ng lÇn thø VIII (1996), ®· x¸c®Þnh c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa n«ng nghiÖp n«ng th«n lµ mét trong nh÷ng−u tiªn hµng ®Çu cña nh÷ng n¨m nöa thËp niªn 90. N¨m 1988 nghÞ QuyÕt 10cña Bé ChÝnh trÞ Trung ¦¬ng §¶ng ngµy 5 th¸ng 4 n¨m 1988 vÒ: “§æi míiqu¶n lý kinh tÕ n«ng nghiÖp ®· thùc sù ®−a nÒn n«ng nghiÖp ViÖt Nam sangmét b−íc ph¸t triÓn míi, chÝnh s¸ch tÝn dông, ng©n hµng, chuyÓn ®æi c¬ cÊukinh tÕ n«ng nghiÖp thuÇn tóy sang n«ng nghiÖp - ngµnh nghÒ vµ dÞch vô...®·lµm thay ®æi ®¸ng kÓ ®êi sèng x· héi n«ng th«n æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn. Trong nh÷ng chÝnh s¸ch ®æi míi ®ã ph¶i kÓ ®Õn sù thay ®æi cña hÖthèng tÝn dông, ng©n hµng. T¹i héi nghÞ lÇn thø 5 cña Ban chÊp hµnh Trung¦¬ng §¶ng khãa VII n¨m 1993, ®· v¹ch ra ®Þnh hưíng c¬ b¶n vµ c¸c gi¶iph¸p chñ yÕu ®Ó tiÕp tôc ®æi míi, ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam nh− sau: Mëréng tÝn dông cña nhµ n−íc vµ nh©n d©n, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó t¨ng tû lÖn«ng d©n nghÌo ®−îc vay vèn ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh...Do vËy ®Ó ph¸ttriÓn n«ng nghiÖp, n«ng th«n th× mét trong nh÷ng nhiÖm vô hµng ®Çu lµ mëréng tÝn dông cho khu vùc n«ng th«n ®Ó ®¸p øng ®−îc nhu cÇu vÒ vèn ®Ó ®Çut− vµ ph¸t triÓn. HiÖn nay, hÖ thèng tÝn dông ng©n hµng t¹i n«ng th«n n−íc ta ®· vµ ®angph¸t triÓn, ®¸p øng mét phÇn nhu cÇu cña ph¸t triÓn n«ng nghiÖp n«ng th«n. Tuy nhiªn, thùc tÕ tÝn dông n«ng th«n vÉn cßn nh÷ng mÆt h¹n chÕ cÇnph¶i kh¾c phôc. ViÖc tiÕp cËn ®Çy ®ñ, toµn diÖn c¸c nguån tÝn dông vÉn lµ méttrong nh÷ng vÊn ®Ò hÕt søc khã kh¨n cña nhiÒu hé n«ng d©n, c¸c thµnh phÇn B¹n ®ang xem tµi liÖu trªn website: http://36kn.info
 3. 3. 2kinh tÕ kh¸c, nhÊt lµ ë khu vùc n«ng th«n, miÒn nói, vïng s©u, vïng xa, tõ ®ã®ßi hái ho¹t ®éng tÝn dông n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n cÇn ph¶i c¶i thiÖn h¬nn÷a, gãp phÇn gióp cho c¸c hé n«ng d©n tiÕp cËn c¸c nguån tÝn dông cã hiÖuqu¶ h¬n. Theo NghÞ quyÕt cña ®¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc khãa VII cña §¶ng:“§Ó c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt n−íc cÇn huy ®éng ®−îc nguån vèns½n cã vµ sö dông cã hiÖu qu¶, trong ®ã nguån vèn trong n−íc lµ quyÕt ®Þnh,nguån vèn bªn ngoµi lµ quan träng”. V× vËy vai trß cña tÝn dông ng©n hµngtrong viÖc ph©n phèi vµ tèi −u hãa nguån vèn x· héi lµ rÊt quan träng ®èi víinÒn kinh tÕ n−íc ta hiÖn nay ®ang ph¸t triÓn lªn mét cÊp ®é míi, nÒn kinh tÕhéi nhËp. §iÒu ®ã ®ang ®Æt ra cho c¸c chñ thÓ kinh doanh cña nÒn kinh tÕ ph¶i®èi mÆt víi nh÷ng th¸ch thøc míi. §ã lµ lµm thÕ nµo ®Ó cã thÓ tån t¹i, ®øngv÷ng vµ ph¸t triÓn trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh gay g¾t cña héi nhËp quèc tÕ.Trong bèi c¶nh nh− vËy ho¹t ®éng ng©n hµng næi lªn nh− mét m¾t xÝch trängyÕu trong ho¹t ®éng cña nÒn kinh tÕ hiÖn ®¹i, tÝn dông ng©n hµng cã vai trßcùc kú quan träng, víi vÞ trÝ trung gian tµi chÝnh cña nÒn kinh tÕ, th«ng quac¸c nguån lùc x· héi ®−îc ph©n bæ mét c¸ch hîp lý vµ cã hiÖu qu¶. Nam §Þnh lµ mét tØnh cã nh÷ng nÐt ®Æc thï riªng vµ còng ch−a cã sù®¸nh gi¸ toµn diÖn vµ cô thÓ vÒ viÖc sö dông hiÖu qu¶ ho¹t ®éng tÝn dông cñahÖ thèng ng©n hµng, ®Æc biÖt lµ trªn ®Þa bµn huyÖn Vô B¶n. V× vËy ®¸nh gi¸mét phÇn hiÖu qu¶ häat ®éng cña hÖ thèng ng©n hµng trong n«ng nghiÖp n«ngth«n nhÊt lµ ®èi víi Ng©n hµng CSXH ë huyÖn Vô B¶n th«ng qua kªnh ph©nphèi lµ Héi phô n÷ lµ viÖc lµm cÇn thiÕt ®èi víi ®Þa ph−¬ng vµ ®èi víiNHCSXH huyÖn Vô B¶n. §©y lµ c¬ së ®Ó ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p, tõng b−íc hoµnthiÖn c¬ chÕ, chÝnh s¸ch lµm cho tÝn dông thùc sù lµ ®ßn bÈy cho sù ph¸t triÓnkinh tÕ n«ng nghiÖp n«ng th«n ®èi víi huyÖn Vô B¶n nãi riªng, tØnh Nam§Þnh nãi chung. XuÊt ph¸t tõ ý nghÜa trªn, viÖc nghiªn cøu thùc tr¹ng ho¹t ®éng tÝn dôngcña NHCSXH th«ng qua kªnh héi phô n÷ ®èi víi hé n«ng d©n, t×nh h×nh södông vèn vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn vay cña ng−êi d©n trong huyÖn lµ rÊt quanträng vµ cÇn thiÕt. ChÝnh v× vËy t«i chän nghiªn cøu ®Ò tµi: “§¸nh gi¸ t×nhh×nh cho vay vèn vµ sö dông vèn vay −u ®·i cña Ng©n Hµng ChÝnh S¸chX· Héi cho hé n«ng d©n nghÌo th«ng qua Héi Phô n÷ huyÖn Vô B¶n”. B¹n ®ang xem tµi liÖu trªn website: http://36kn.info
 4. 4. 31.2. Môc tiªu nghiªn cøu cña ®Ò tµi1.2.1. Môc tiªu chung Trªn c¬ së ®¸nh gi¸ t¸c ®éng nghiªn cøu ®Ó t×m ra c¸c gi¶i ph¸p thóc®Èy viÖc sö dông vèn ®óng môc ®Ých vµ cã hiÖu qu¶ cña c¸c hé n«ng d©nnh»m gi¶m tØ lÖ hé nghÌo, rót ng¾n kho¶ng c¸ch giµu nghÌo gi÷a c¸c hé n«ngd©n trong huyÖn.1.2.2. Môc tiªu cô thÓ - §¸nh gi¸ thùc tr¹ng cña c¸c nguån vèn tÝn dông ®ang ®ưîc huy ®éng®Ó ®Çu t− cho c¸c hé nghÌo vay vèn, hiÖu qu¶ sö dông c¸c nguån vèn nµy cñac¸c hé n«ng d©n ë huyÖn Vô B¶n. - KiÕn nghÞ mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m ®Èy m¹nh ho¹t ®éng huy®éng cung øng vèn tÝn dông vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông nguån vèn tÝn dôngtrong xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo ë ®Þa ph−¬ng nghiªn cøu.1.3. ý nghÜa cña ®Ò tµi1.3.1. ý nghÜa trong häc tËp vµ nghiªn cøu khoa häc ViÖc thùc hiÖn ®Ò tµi lµ c¬ së gióp sinh viªn cñng cè kiÕn thøc ®· häc,vËn dông nh÷ng kiÕn thøc khoa häc vµo thùc tiÔn s¶n xuÊt. §©y lµ b−íc ®Çugióp sinh viªn tiÕp cËn víi thùc tÕ s¶n xuÊt, b¸m s¸t c¬ së nh»m tÝch luünh÷ng kinh nghiÖm thùc tÕ ®Ó phôc vô cho c«ng viÖc sau nµy.1.3.2. ý nghÜa trong thùc tiÔn s¶n suÊt §Ò tµi lµ c¬ së khoa häc ®¸nh gi¸ ®−îc thùc tr¹ng ho¹t ®éng tÝn dôngcña NHCSXH, ®¸nh gi¸ ®−îc tÇm quan träng cña nguån vèn vay tõ NHCSXH®èi víi ho¹t ®éng vay vèn cña c¸c hé vay vèn, ®ång thêi còng gióp n¾m ®ưîcnh÷ng khã kh¨n trë ng¹i tõ phÝa ng©n hµng trong viÖc huy ®éng vèn vµ chovay vèn còng nh− nh÷ng khã kh¨n vµ trë ng¹i cña ng−êi d©n trong viÖc vayvèn, sö dông vèn lµm sao cã hiÖu qu¶. Tõ ®ã cã nh÷ng ®iÒu chØnh vµ biÖnph¸p tèi −u nhÊt ®Ó gi¶i quyÕt c¸c kh©u trong huy ®éng, tÝch luü, cho vay, vµsö dông vèn vay. §Ò tµi hoµn thµnh sÏ lµ tµi liÖu tham kh o cho c¸c hé, c¸c c¸n bé cñaNHCSXH, héi phô n÷ vµ nh÷ng ng−êi quan t©m trong huyÖn còng nh− c¸cvïng l©n cËn. §©y lµ tµi liÖu cã gi¸ trÞ trong c«ng t¸c tÝn dông n«ng th«n. B¹n ®ang xem tµi liÖu trªn website: http://36kn.info
 5. 5. 4 phÇn 2 tæng quan tµi liÖu2.1. C¬ së khoa häc2.1.1. Vèn tÝn dông −u ®·i vµ vai trß cña vèn tÝn dông −u ®·i ®èi víi xãa ®ãigi¶m nghÌo2.1.1.1. Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm cña dônga. Kh¸i niÖm tÝn dông TÝn dông lµ ho¹t ®éng ra ®êi sím do sù ph©n c«ng lao ®éng x· héi vµ chÕ®é së h÷u t− nh©n vÒ t− liÖu s¶n xuÊt. Theo tiÕng La tinh tÝn dông cã nghÜa lµGredittum, tøc lµ tÝn nhiÖm. Theo lÞch sö ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi tÝn dông cãh×nh thøc ®Çu tiªn lµ tÝn dông nÆng l·i ra ®êi vµo thêi k× cæ ®¹i. Sau ®ã nã®−îc ph¸t triÓn vµ më réng h¬n trong x· héi n« lÖ ®Æc biÖt lµ ë x· héi phongkiÕn. Khi ph−¬ng thøc s¶n xuÊt t− b¶n ra ®êi vµ ph¸t triÓn th× tÝn dông TBCNc¬ b¶n ®· thay thÕ tÝn dông nÆng l·i. C¸c häc gi¶ theo thuyÕt kinh tÕ cæ ®iÓn ®· kÕt luËn r»ng “Trong nÒn s¶nxuÊt hµng hãa tÝn dông tån t¹i vµ ho¹t ®éng nh− mét thùc thÓ kh¸ch quan vµcÇn cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi”. Do ®ã, x· héi nµo cã s¶n xuÊt hµng hãath× ë ®ã tÊt yÕu cã ho¹t ®éng tÝn dông. Khi ®ã quan hÖ cung cÇu vÒ tiÒn vènsuÊt hiÖn vµ dï lµ nhµ n−íc, doanh nghiÖp, c¸c hé gia ®×nh, c¸c tæ chøc tµichÝnh. Tæ chøc x· héi th× cã thÓ cã cung hoÆc cÇu vÒ vèn kh¸c nhau trongnh÷ng kho¶ng thêi gian vµ kh«ng gian kh¸c nhau. Riªng víi c¸c hé gia ®×nhkhi cã nhu cÇu vÒ vèn th× cã thÓ ®i vay t¹i c¸c tæ chøc tµi chÝnh tÝn dông hoÆcb¹n bÌ, anh em.... ChÝnh v× vËy, theo ®¹i tõ ®iÓn kinh tÕ thÞ tr−êng: “TÝn dông lµ nh÷nghµnh ®éng cho vay vµ b¸n chÞu hµng hãa vµ vèn gi÷a nh÷ng ng−êi së h÷ukh¸c nhau”. TÝn dông kh«ng ph¶i lµ ho¹t ®éng vay tiÒn ®¬n gi¶n mµ lµ vaytiÒn cã ®iÒu kiÖn, nghÜa lµ ph¶i tr¶ c¶ gèc lÉn l·i khi ®Õn k× h¹n. Theo quan ®iÓm hiÖn ®¹i: “TÝn dông lµ mét ph¹m trï kinh tÕ, thÓ hiÖnmèi quan hÖ gi÷a ng−êi ®i vay vµ ng−êi cho vay, nã lµ sù nh−îng mét l−înggi¸ trÞ hay mét l−îng hiÖn vËt theo ®iÒu kiÖn mµ hai bªn ®· tháa thuËn”. B¹n ®ang xem tµi liÖu trªn website: http://36kn.info
 6. 6. 5 PhÇn kh¸i niÖm bµi gi¶ng tÝn dông n«ng th«n: “TÝn dông lµ mét ph¹m trïkinh tÕ chØ mèi quan hÖ vay m−în dùa trªn nguyªn t¾c cã hoµn tr¶ c¶ vèn vµl·i sau mét thêi gian nhÊt ®Þnh [2].b. §Æc ®iÓm cña tÝn dông Vèn tÝn dông ®a d¹ng vµ phong phó vÒ h×nh thøc. §Æc ®iÓm næi bËt cñavèn tÝn dông lµ tÝnh kh«ng thay ®æi vÒ tr¹ng th¸i vµ gi¸ trÞ mÆc dï nã lu«n l−uchuyÓn trong giao dÞch vµ nã ®−îc thÓ hiÖn thµnh mét sè c¸c ®Æc ®iÓm: Thø nhÊt: Ng−êi së h÷u mét sè tiÒn hoÆc hµng hãa chuyÓn cho ng−êikh¸c sö dông trong thêi gian nhÊt ®Þnh - vèn chuyÓn tõ ng−êi cho vay sangng−êi ®i vay. Thø hai: Sau khi vay ng−êi ®i vay cã quyÒn sö dông vèn tÝn dông theomôc ®Ých nhÊt ®Þnh Thø ba: HÕt thêi h¹n vay do hai bªn tháa thuËn. Ng−êi vay hoµn tr¶ laÞcho ng−êi cho vay mét l−îng gi¸ trÞ lín h¬n vèn vay ban ®Çu, phÇn t¨ng thªmnµy ®−îc gäi lµ tiÒn l·i [2].c. C¬ së nguån vèn Kh¸i niÖm nguån vèn ra ®êi dùa trªn sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña tµi chÝnh.Tõ khi xuÊt hiÖn kh¸i niÖm tµi chÝnh con ng−êi ®· hiÓu nã mét c¸ch ®Çy ®ñ ®ãlµ “Tæng thÓ c¸c quan hÖ kinh tÕ g¾n víi viÖc ph©n phèi s¶n phÈm x· héi d−íih×nh thøc gi¸ trÞ, th«ng qua ®ã lËp vµ sö dông c¸c quü tiÒn tÖ nh»m ®¸p øngyªu cÇu tÝch lòy vµ tiªu dïng cña c¸c chñ thÓ trong nÒn kinh tÕ”[4]. Theo kinhtÕ chÝnh trÞ M¸c - Lª nin th× tµi chÝnh thuéc vÒ ph¹m trï ph©n phèi cña qu¸tr×nh s¶n xuÊt. Trong s¶n xuÊt, l−u th«ng hµng hãa ®ßi hái ph¶i cã tr−íc nguånvèn, tiÒn tÖ ®Çu t− vµo c¸c yÕu tè s¶n xuÊt, vèn tiÒn tÖ trë thµnh tiÒn ®Ò choqu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ l−u th«ng hµn hãa, vèn tiÒn tÖ cã ®−îc nhê tµi chÝnh cãchøc n¨ng t¹o vèn. Trong bÊt k× ph−¬ng thøc s¶n xuÊt nµo, viÖc t¹o vèn ®Òudùa vµo s¶n xuÊt thÆng d− tiÕt kiÖm ®−îc, tÝch lòy ®−îc c¸c quü kh¸c nhau,qu¸ tr×nh t¹o lËp vèn mang h×nh thøc vµ b¾t nguån tõ c¸c chñ thÓ kh¸c nhau. §èi víi ng©n s¸ch nhµ n−íc: víi t− c¸ch nhµ n−íc lµ chñ thÓ cã quyÒnlùc chÝnh trÞ m¹nh nhÊt th«ng qua luËt ph¸p do nhµ n−íc ban hµnh, chøc n¨ngt¹o lËp vèn thÓ hiÖn viÖc t¹o lËp c¸c quü tiÒn tÖ tËp chung trong tay nhµ n−íc.Nhµ nuíc b¾t buéc c¸c doanh nghiÖp, nh©n d©n ph¶i ®ãng thuÕ, phÝ, lÖ phÝ ®Ó B¹n ®ang xem tµi liÖu trªn website: http://36kn.info
 7. 7. 6t¹o nguån thu cho ng©n s¸ch nhµ n−íc. MÆt kh¸c nhµ n−íc víi t− c¸ch lµ chñsë h÷u tµi s¶n cña quèc gia h×nh thµnh c¸c doanh nghiÖp nhµ n−íc ®Ó t¹o lËpnguån vèn khi ng©n s¸ch bÞ thiÕu hôt nhµ n−íc l¹i ph¸t hµnh c¸c tr¸i phiÕunhµ n−íc ®Ó t¹o lËp nguån vèn. §èi víi tµi chÝnh doanh nghiÖp: ®Ó ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinhdoanh, mçi doanh nghiÖp ®Òu ph¶i cã vèn. Vèn lµ ®iÒu kiÖn kh«ng thÓ thiÕu ®−îc®Ó doanh nghiÖp tån t¹i vµ ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. §Ó cã vèn ®¶m b¶ocho sù tån t¹i, c¸c doanh nghiÖp ®· huy ®éng tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau: Nguån vèn chñ së h÷u gåm: vèn gãp kinh doanh cña c¸c chñ thÓ, lîinhuËn cã ®−îc sau mçi chu k× s¶n xuÊt kinh doanh nh−ng ch−a ®−îc ph©nphèi vµ vèn chñ së h÷u kh¸c (quü ®Çu t− ph¸t triÓn, quü dù phßng tµi chÝnh...) Nî ph¶i tr¶ do ®i vay chñ thÓ x· héi: Ng©n hµng vay d©n chóng b»ngc¸ch ph¸t hµnh c¸c giÊy tê cã gi¸ trÞ: tr¸i phiÕu, th−¬ng phiÕu .... §Ó huy ®éng ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi l−îng vèn cÇn thiÕt th× doanh nghiÖpph¶i cã dù tÝnh nhu cÇu vÒ vèn, tiÕp ®ã cÇn lùa chän nguån vèn cho phï hîp:nªn huy ®éng vèn tõ chñ së h÷u hay nªn vay, c¬ cÊu gi÷a nî vµ vèn chñ sëh÷u thÕ nµo lµ tèt nhÊt? nÕu vay th× nªn ph¸t hµnh tr¸i phiÕu hay vay ë c¸c tæchøc tin dông? thêi h¹n vµ l·i suÊt vay? §èi víi tµi chÝnh cña c¸c chñ thÓ kh¸c (gia ®×nh, tæ chøc x· héi, c¸ctrung gian tµi chÝnh ....) ®Òu th«ng qua chøc n¨ng t¹o lËp vèn cña tµi chÝnh ®Óh×nh thµnh c¸c quü tiÒn tÖ phï hîp víi ho¹t ®éng cña m×nh[4]. Nh− vËy c¬ së h×nh thµnh vèn xuÊt ph¸t tõ vai trß chøc n¨ng cña tµichÝnh, xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu cÇn thiÕt ®Ó ®Çu t− kinh doanh cña doanh nghiÖp,®Ó duy tr× ho¹t ®éng cña bé m¸y nhµ n−íc2.1.1.2. Ph−¬ng thøc huy ®éng vèn §Ó huy ®éng ®−îc l−îng vèn cho ho¹t ®éng cña m×nh c¸c ng©n hµng ®·sö dông nhiÒu biÖn ph¸p kh¸c nhau ®Ó t¹o lËp nguån vèn. C¸c ng©n hµng(trung gian tµi chÝnh) huy ®éng vèn th«ng qua mét sè ph−¬ng thøc chñ yÕu:* NhËn tiÒn göi cña c¸c tæ chøc “Ng©n hµng ®−îc nhËn tiÒn göi cña tæ chøc, c¸ nh©n vµ c¸c tæ chøc tÝndông kh¸c d−íi h×nh thøc tiÒn göi kh«ng k× h¹n, tiÒn göi cã kú h¹n vµ c¸c lo¹itiÒn göi kh¸c”[20]. B»ng c¸ch nµy mét l−îng lín tiÒn nhµn rçi trong d©n B¹n ®ang xem tµi liÖu trªn website: http://36kn.info
 8. 8. 7chóng ®−îc tËp chung trong c¸c NH t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ho¹t ®éng cñaNH trong kh©u duy tr× sù tån t¹i vµ cho vay vèn cña m×nh.* Vay tõ ng©n hµng trung −¬ng “Tæ chøc tÝn dông lµ ng©n hµng ®−îc vay vèn ng¾n h¹n cña NH nhµ n−ícd−íi h×nh thøc t¸i cÊp vèn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 30 cña LuËt NH nhµ n−íc ViÖtNam” [23]. NHT¦ cÊp vèn tÝn dông cho c¸c NH nh»m ®¶m b¶o cho nÒn kinh tÕcã ®ñ c¸c ph−¬ng tiÖn thanh to¸n cÇn thiÕt trong tõng thêi kú nhÊt ®Þnh. NHT¦cÊp vèn cho c¸c NH b»ng nghiÖp vô triÕt khÊu hoÆc t¸i triÕt khÊu.* Huy ®éng vèn b»ng ph¸t hµnh giÊy tê cã gi¸ “Khi ®−îc thèng ®èc NH nhµ n−íc chÊp thuËn, tæ chøc tÝn dông ®−îcph¸t hµnh chøng chØ tiÒn göi, tr¸i phiÕu vµ giÊy tê cã gi¸ kh¸c ®Ó huy ®éngvèn cña tæ chøc, c¸ nh©n trong vµ ngoµi n−íc” [21]. Theo ph−¬ng thøc nµyc¸c NH ph¸t hµnh c¸c giÊy tê cã mÖnh gi¸ kh¸c nhau - ng©n hµng ®ãng vai trßlµ ng−êi ®i vay, ng−êi mua c¸c lo¹i giÊy cã gi¸ trÞ nµy - ng−êi cho vay. Saumét thêi gian Ên ®Þnh trªn giÊy ®ã, NH hoµn tr¶ cho ng−êi cho vay vèn gèc vµkho¶n l·i.* Huy ®éng vèn b»ng c¸ch vay vèn gi÷a c¸c tæ chøc tÝn dông C¸c tæ chøc tÝn dông ®−îc vay vèn cña nhau vµ cña tæ chøc tÝn dôngn−íc ngoµi [22].2.1.1.3. Vai trß cña vèn tÝn dông ®èi víi gi¶m nghÌo Gióp ng−êi d©n cã nh÷ng t− liÖu s¶n xuÊt: mua ph©n, con, c©y gièng, thuècb¶o vÖ thùc vËt..... Vèn tÝn dông t¹o ra trang thiÕt bÞ, m¸y mãc, tµi s¶n cè ®Þnh n©ng cao n¨nglùc s¶n xuÊt cho c¸c n«ng tr¹i, n«ng hé. T¹o tiÒn ®Ò ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt lao®éng, hiÖu qu¶ kinh tÕ, ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cho hä. Gióp ng−êi n«ng d©n cã nguån lùc vÒ vèn ®Ó ®Çu t− ph¸t triÓn, më réngngµnh nghÒ n«ng th«n, ®a d¹ng hãa trong n«ng nghiÖp, CNH - H§H c¬ cÊukinh tÕ n«ng th«n. Gióp x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, cñng cè vµ c¶i t¹o n«ng th«n. B¹n ®ang xem tµi liÖu trªn website: http://36kn.info
 9. 9. 8 Thóc ®Èy ng−êi n«ng d©n trong trong sù lùa chän nh÷ng TBKHKT míi,ng−êi d©n cã ®iÒu kiÖn tiÕp cËn n¾m b¾t c¸c TBKT gãp phÇn vµo viÖc CNH -H§H n«ng nghiÖp n«ng th«n. Gãp phÇn gi¶i quyÕt d− thõa lao ®éng n«ng th«n t¹o c«ng ¨n viÖc lµm æn®Þnh cho hä[1].2.1.2. Nh÷ng nh©n tè chñ yÕu ¶nh h−ëng tíi huy ®éng vèn cña ng©n hµng2.1.2.1. Ph−¬ng h−íng vµ môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi Trong c¸c ch−¬ng tr×nh x©y dùng ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt n−íc§¶ng vµ Nhµ n−íc rÊt coi träng vïng n«ng th«n. §iÒu nµy ®−îc thÓ hiÖn trongc¸c ®Ò ¸n: “§Èy nhanh CNH - H§H n«ng nghiÖp n«ng th«n thêi k× 2001 -2010” [3]. Theo quan ®iÓm cña Nhµ n−íc th× ph¶i ph¸t triÓn n«ng nghiÖp n«ngth«n theo h−íng c¬ chÕ thÞ tr−êng d−íi sù qu¶n lý cña nhµ n−íc. §iÒu nµy®−îc thÓ hiÖn th«ng qua hÖ thèng quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ®Þnh h−íng, c¸c c«ngcô qu¶n lý nh− kÕ ho¹ch tµi chÝnh tÝn dông, ng©n hµng.... N¨m 2002 ViÖt Nam c«ng bè chiÕn l−îc “t¨ng tr−ëng toµn diÖn vµ xãa®ãi gi¶m nghÌo” bao gåm 8 môc tiªu lín trong ®ã môc tiªu ®Çu tiªn lµ xãa bát×nh tr¹ng cïng cùc vµ thiÕu ®ãi trong nh©n d©n [30]. Thùc hiÖn kÕ ho¹ch 5 n¨m tõ 2006 - 2010 víi ch−¬ng tr×nh môc tiªuquèc gia vÒ xãa ®ãi gi¶m nghÌo. §Ó thùc hÞªn c¸c môc tiªu nµy hÖ thèng c¸cchØ tiªu ®· ®−îc x¸c lËp: t¨ng 1,45 lÇn thu nhËp cña nhãm ng−êi nghÌo so víi2005; c¸c x· ®Æc biÖt khã kh¨n cã ®ñ c¬ së h¹ tÇng thiÕt yÕu; 6 triÖu l−ît hénghÌo ®−îc vay vèn; 4,2 triÖu l−ît hé ®−îc tËp huÊn vÒ khuyÕn n«ng l©m ng−;500 ngh×n hé nghÌo ®−îc hç trî xãa nhµ t¹m...[30]. Trong n¨m 2007 kÕt thóc mét n¨m ViÖt Nam trë thµnh thµnh viªn chÝnhthøc cña tæ chøc th−¬ng m¹i thÕ giíi. NÒn kinh tÕ cña ViÖt Nam cã nhiÒub−íc ph¸t triÓn v−ît bËc: hoµn thµnh v−ît møc 20 chØ tiªu trong sè 23 chØ tiªu®Ò ra, ®−a tèc ®é t¨ng tr−ëng kinh tÕ lªn 8,5% cao nhÊt trong vßng 10n¨m....riªng vïng n«ng nghiÖp n«ng th«n tØ lÖ hé nghÌo gi¶m tõ 17,2% n¨m2006 xuèng cßn 14,7 % n¨m 2007 [14]. N¾m b¾t ®−îc nh÷ng c¬ héi míi, ®Æc biªt lµ nh÷ng thµnh qu¶ ®· ®¹t ®−îctrong n¨m 2007. §¶ng vµ Nhµ n−íc tiÕp tôc x¸c ®Þnh vµ lËp kÕ ho¹ch môc tiªu B¹n ®ang xem tµi liÖu trªn website: http://36kn.info
 10. 10. 9kinh tÕ x· héi cho n¨m tíi “PhÊn ®Êu ®¹t tèc ®é t¨ng tr−ëng kinh tÕ cao, chÊtl−îng bÒn v÷ng, n©ng cao søc c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕ g¾n víi c¶i thiÖn ®êisèng nh©n d©n; phÊn ®Êu v−ît ng−ìng n−íc cã thu nhËp thÊp ....”. B»ng c¸cchØ tiªu cô thÓ “gi¶m hé nghÌo xuèng cßn 11 - 12%, tæng vèn ®Çu t− ph¸ttriÓn x· héi 42% GDP...[15]. Tãm l¹i, ®Ó gi¶m tØ lÖ nghÌo ®ãi nhµ n−íc ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch ®Çu t−vÒ vèn, nguån lùc nh»m n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt cho c¸c ®èi t−îng nghÌo.2.1.2.2. C¬ chÕ chÝnh s¸ch Nhu cÇu vÒ vèn ®Ó ph¸t triÓn n«ng nghiÖp n«ng th«n trong nh÷ng n¨m tíilµ rÊt lín. Trong ®iÒu kiÖn vèn ®Çu t− trùc tiÕp cña nhµ n−íc vµo n«ng nghiÖpn«ng th«n cã h¹n th× viÖc t¨ng c−êng vèn cho n«ng th«n th«ng qua con ®−êngtÝn dông cã ý nghÜa ®Æc biÖt quan träng. Cïng víi viÖc ®Çu t− tµi chÝnh th× nhµn−íc còng ph¶i x©y dùng c¸c chÝnh s¸ch tÝn dông hîp lý. Nh»m ®¶m b¶oquyÒn lîi cho ng−êi cho vay vµ ng−êi ®i vay trong viÖc t¹o kh¶ n¨ng cho ho¹t®éng huy ®éng vèn cña c¸c tæ chøc tµi chÝnh vµ kh¶ n¨ng vay vèn cña c¸c hén«ng d©n, ®oµn thÓ: “Nhµ n−íc cã chÝnh s¸ch tÝn dông −u ®·i vÒ vèn, l·i suÊt,®iÒu kiÖn vµ thêi h¹n vay ®èi víi ng−êi nghÌo, c¸c ®èi t−îng chÝnh s¸ch kh¸c®Ó cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn s¶n xuÊt, kinh doanh”[19]. Trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch tÝn dông −u ®·i cÇnl−u ý ®Õn mét sè vÊn ®Ò: Do ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, ®èi t−îng cña s¶n xuÊt n«ng nghiÖpkh«ng ®ång nhÊt vÒ thêi gian sinh tr−ëng. Cã nh÷ng c©y trång, gia sóc cã chuk× s¶n xuÊt ng¾n: lóa, gµ....vµ cã nh÷ng c©y trång, gia sóc cã chu kú s¶n xuÊtdµi: nh·n v¶i, tr©u bß ... Trong khi ®ã vèn tÝn dông chñ yÕu cho n«ng d©n chñyÕu lµ h×nh thøc tÝn dông ng¾n h¹n ®· lµm ¶nh h−ëng tíi viÖc s¶n xuÊt nh÷ngc©y trång c«ng nghiÖp, c©y ¨n qu¶: chÌ, cµ phª, cao su....lµ nh÷ng c©y trångthÕ m¹nh cña n«ng nghiÖp ViÖt Nam. V× vËy ph¶i më réng thªm c¸c lo¹i h×nhcho vay: vay trung h¹n vµ dµi h¹n. Cã chÝnh s¸ch l·i suÊt −u ®·i ®èi víi n«ng d©n khi vay vèn −u ®·i. §ÆcbiÖt lµ ®èi víi vïng nhiÒu khã kh¨n vµ hé nghÌo. B¹n ®ang xem tµi liÖu trªn website: http://36kn.info
 11. 11. 10 Ph¶i cã h×nh thøc thÕ chÊp phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña n«ng d©n hiÖn naybëi sè hé vay vèn lµ hé nghÌo kh«ng cã tµi s¶n thÕ chÊp. Do vËy cÇn më réngh×nh thøc tÝn chÊp tËp thÓ qua c¸c hiÖp héi nghÒ nghiÖp, tæ ch÷c x· héi, tæchøc n«ng d©n lËp ra..... Më réng h×nh thøc cho vay theo ch−¬ng tr×nh dù ¸n. §æi míi hoµn thiÖn c¬ chÕ huy ®éng vèn vµ cho vay vèn c¸c tæ chøc tÝndông: NHNN vµ PTNT, NHCSXH, QT§N....[7].2.1.2.3. §Æc ®iÓm s¶n xuÊt cña c¸c hé n«ng d©n §Æc ®iÓm s¶n xuÊt cña c¸c hé n«ng d©n lµ yÕu tè ¶nh h−ëng trùc tiÕp tíinhu cÇu vÒ vèn vµ kh¶ n¨ng tiÕt kiÖm cña c¸c hé: S¶n xuÊt n«ng nghiÖp cßn nhá lÎ tuy ®· cã sù ®Çu t− song vÉn cßn ë møc®é thÊp, ch−a m¹nh d¹n, s¶n xuÊt cßn m¹ng nÆng tÝnh tù cung tù cÊp, chØ cãmét sè Ýt lµ tham gia vµo thÞ truêng víi c¸c s¶n phÈm ®ãng vai trß lµ hµng hãa. S¶n xuÊt n«ng nghiÖp th−êng gÆp nhiÒu rñi ro: lò lôt, h¹n h¸n, s©u bÖnh...t¸c ®éng nhiÒu tíi t©m lý cña nguêi n«ng d©n ®Æc biÖt lµ nh÷ng ng−êi s¶n xuÊtnhá. NÕu cã x¶y ra rñi do th× víi quy m« nh− vËy thiÖt h¹i lµ ®¸ng kÓ. Ng−êid©n kh«ng d¸m ®Çu t− cho vô sau còng nh− kh«ng t¹o ®−îc sù tÝch lòy tõ thunhËp s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. Gi¸ trÞ c¸c n«ng s¶n phÈm thÊp do s¶n xuÊt nhá ch−a ®−îc chó trängnhiÒu vµo mÉu m· còng nh− c¸c quy tr×nh c«ng nghÖ b¶o qu¶n, chÕ biÕn, s¬chÕ. S¶n phÈm n«ng nghiÖp kh«ng cã th−¬ng hiÖu do vËy gi¸ c¶ thÊp dÉn tíithu nhËp thÊp ¶nh h−ëng tíi nhu cÇu vÒ vèn vµ kh¶ n¨ng tÝch lòy. S¶n xuÊt n«ng nghiÖp mang nÆng tÝnh thêi vô. Do ®Æc ®iÓm vÞ trÝ ®Þa lý,®Þa h×nh cña ®Êt n−íc n»m trong khu vùc nhiÖt ®íi giã mïa, mét n¨m cã bènmïa t¹o nªn c¬ cÊu c©y trång phong phó ®a d¹ng, t¹o nªn s¶n phÈm n«ngnghiÖp mang tÝnh thêi vô. Khã kh¨n cho viÖc b¶o qu¶n sau thu ho¹ch kÕt hîpnh−îc ®iÓm vÒ mÉu m·, chÊt l−îng th−¬ng hiÖu ¶nh h−ëng tíi gi¸ trÞ s¶n xuÊtcña n«ng hé [1]. Nh− vËy, ch−¬ng tr×nh xãa ®ãi gi¶m nghÌo cÇn ph¶i ®−îc thùc hiÖn ®ångbé ®Æc biÖt lµ nhµ n−íc trong viÖc x¸c ®Þnh chiÕn l−îc ph¸t triÓn kinh tÕ x·héi, ho¹ch ®Þnh c¬ chÕ chÝnh s¸ch trong viÖc hç trî cung øng c¸c nhuån lùc B¹n ®ang xem tµi liÖu trªn website: http://36kn.info
 12. 12. 11®Çu vµo còng nh− ®¶m b¶o cho ®Çu ra sau mçi chu k× s¶n xuÊt. Nh»m lµmt¨ng nhu cÇu vÒ vèn cña n«ng d©n vµ t¨ng kh¶ n¨ng tÝch lòy, tiÕt kiÖm trongnh©n d©n.2.2. T×nh h×nh ho¹t ®éng tÝn dông cña mét sè n−íc trªn thÕ giíi2.2.1. ThÕ giíi2.2.1.1 .T×nh h×nh ho¹t ®éng tÝn dông ë NhËt B¶n Sau chiÕn tranh thÕ giíi thø hai, ChÝnh phñ NhËt cã nhiÒu chÝnh s¸chkhuyÕn khÝch n«ng nghÞªp nh− thµnh lËp ng©n hµng hµng cÇm ®å bÊt ®éng s¶n,ng©n hµng n«ng c«ng th−¬ng ®Þa ph−¬ng. C¸c tæ hîp tµi chÝnh n«ng, l©m nghiÖpthñy s¶n hiÖn t¹i ®· thay thÕ hai h×nh thøc trªn. C¸c tæ hîp nµy ®· cung cÊp tiÒnvay cho n«ng nghiÖp víi sè l−îng lín, l·i suÊt thÊp vµ dµi h¹n ®Ó ®Çu t− cho viÖch×nh thµnh vèn cè ®Þnh trong hé n«ng d©n vµ c¸c trang tr¹i n«ng nghiÖp. §Çu nh÷ng n¨m 1960, ch−¬ng tr×nh cho vay n«ng nghiÖp (GPALs) cñachÝnh phñ ®· t¨ng ®Çu t− c¬ b¶n cho n«ng nghiÖp, cho vay chñ yÕu ®Ó mua tµis¶n cè ®Þnh, më réng ®Êt ®ai, trang tr¹i, c¬ së h¹ tÇng. Nguån vèn cña ch−¬ngtr×nh nµy lµ cña ChÝnh phñ vµ t− nh©n th«ng qua HTXNN. §©y lµ ch−¬ng tr×nhcho lµ kh¸ hoµn h¶o víi l·i suÊt vay thÊp vµ thêi han vay dµi, ch−¬ng tr×nh ®· h¹nchÕ ®−îc sù thèng trÞ cña nh÷ng ng−êi cho vay kh«ng tæ chøc vµ l·i suÊt cao. ë NhËt HTXNN cã vai trß quan träng ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµ tµi chÝnhcña c¸c trang tr¹i n«ng nghiÖp. Vai trß nµy ®−îc thÓ hiÖn th«ng qua ho¹t ®éng tÝndông trùc tiÕp víi n«ng d©n vµ c¸c trang tr¹i. Ho¹t ®éng tÝn dông cña NHNNNhËt B¶n lµ huy ®éng sù tiÕt kiÖm vèn d− thõa trong n«ng nghiÖp, n«ng d©n ®Óvõa cho kinh doanh n«ng nghiÖp võa cho kinh doanh ngoµi n«ng nghiÖp. Hµngn¨m HTXNN cung cÊp tíi 70% sè tiÒn vay cho n«ng l©m thñy s¶n [8].2.2.1.2. T×nh h×nh ho¹t ®éng tÝn dông ë Th¸i Lan ë Th¸i Lan, tæ chøc tÝn dông chÝnh thèng cung cÊp tÝn dông trung h¹n vµng¾n h¹n. Trong ®ã BAAC lµ tæ chøc tÝn dông lín nhÊt trùc tiÕp cung cÊp tÝndông cho n«ng nghiÖp. §−îc thµnh lËp cuèi n¨m 1966, hiÖn nay BAAC gåm657 chi nh¸nh, 850 v¨n phßng, 99,7% nguån vèn cña ng©n hµng BAAC tõ Bétµi chÝnh. §èi t−îng mµ BAAC cho vay lµ c¸c HTX, c¸c HiÖp Héi n«ng d©n,trùc tiÕp tõng hé n«ng d©n vµ nhãm hé. §øng thø hai lµ hÖ thèng NHTM: B¹n ®ang xem tµi liÖu trªn website: http://36kn.info
 13. 13. 12ng©n hµng B¨ng cèc cho n«ng d©n c¸ thÓ vay cã tµi s¶n thÕ chÊp vµ cho nhãmn«ng d©n vay kh«ng cÇn tµi s¶n thÕ chÊp, ng©n hµng Ayudhya, tËp ®oµn c¸cNHTM kÕt hîp gi÷a c¬ quan ph¸t triÓn n«ng th«n víi 5 NHTM cña Th¸i lando v¨n phßng Thñ t−íng ChÝnh phñ chØ ®¹o trùc tiÕp, ng©n hµng nhµ n−ícTh¸i Lan ®ãng vai trß chñ ®¹o trong viÖc cung cÊp tÝn dông cho n«ng nghiÖp. N«ng d©n Th¸i Lan vay vèn tÝn dông b»ng nhiÒu h×nh thøc tuú theothùc tr¹ng vµ thùc lùc kinh tÕ cña m×nh. Nh÷ng ng−êi giµu cã thÓ vay vèntrùc tiÕp tõ c¸c tæ chøc tÝn dông chÝnh thèng mµ hä muèn. Trong khi ®ãnh÷ng n«ng d©n nghÌo cã thÓ vay vèn tÝn dông gi¸n tiÕp khi tham gia vµoHTX, c¸c hiÖp héi vµ nhãm n«ng d©n: HTXTD, tæ hîp t¸c ®Êt ®ai, hiÖphéi thuû lîi nh©n d©n [8].2.2.1.3. T×nh h×nh ho¹t ®éng tÝn dông ë Philippin ë Philippin, tÝn dông chÝnh thèng cung cÊp tÝn dông cho n«ng nghiÖp,n«ng th«n gåm: N g©n hµng n«ng th«n, Ng©n hµng tiÕt kiÖm, NHTM, c¸cng©n hµng ®Æc biÖt cña ChÝnh phñ. §Æc biÖt lµ m¹ng l−íi ng©n hµng ®· ®−îctriÓn khai xuèng tËn c¸c lµng x· trong c¶ n−íc. ChÝnh phñ Philippin ®· cãnhiÒu chÝnh s¸ch tÝn dông phôc vô ph¸t triÓn n«ng nghiÖp n«ng th«n: buécNHTM ph¶i dµnh tèi ®a 20% quü tiÒn vay cã thÓ cho n«ng nghiÖp, chÝnh phñ®· thµnh lËp ng©n hµng ®Êt ®ai, ng©n hµng nµy ®· dµnh 60% sè vèn chuyªncho hé n«ng d©n nghÌo vay vèn, b»ng nh÷ng kho¶n tÝn dông nhá kho¶ng 20 -82 ®« la, cho nh÷ng phô n÷ nghÌo vay vèn, cho nh÷ng chñ doanh nghiÖp nhávay l−îng vèn nhá ®Ó më réng s¶n xuÊt. Nh÷ng NH nµy ®−îc tæ chøc thµnhm¹ng l−íi cung cÊp vèn tíi tËn tay ng−êi vay vµ víi l·i suÊt tèi thiÓu b»ng trªnthÞ tr−êng 40% [8].2.2.1.4. T×nh h×nh ho¹t ®éng tÝn dông ë B¨ngla®et ë B¨ngla®et tÝn dông chÝnh thèng trong n«ng nghiÖp n«ng th«n bao gåm2 bé phËn: Thø nhÊt, nh÷ng chi nh¸nh ë n«ng th«n cña NH ph¸t triÓn n«ng nghiÖpvµ NHTM quèc gia: n¨m 1977 ChÝnh phñ B¨ngladet ®· ®−a ra chÝnh s¸chng©n hµng yªu cÇu mçi chi nh¸nh Ng©n hµng thµnh thÞ ph¶i më hai chi nh¸nhng©n hµng ë n«ng th«n. N¨m 1982, toµn bé tæ chøc tÝn dông chÝnh thèngthuéc hoµn toµn vÒ ChÝnh Phñ. Ho¹t ®éng cho vay cña Ng©n hµng nhµ n−íc B¹n ®ang xem tµi liÖu trªn website: http://36kn.info
 14. 14. 13trong khu vùc n«ng nghiÖp gi¶m qua c¸c n¨m, ho¹t ®éng thu håi vèn vay ®óngh¹n cña NHTM nhµ n−íc kh«ng nh÷ng thÊp mµ cßn gi¶m víi tèc ®é nhanh:n¨m 1981 - 1982 lµ 51% th× n¨m 1992 - 1993 chØ cßn 19%. Tõ 1992 ChÝnhphñ d· xo¸ bá viÖc quy ®Þnh l·i suÊt cè ®Þnh, c¸c NH ®−îc tù do ®−a ra tû lÖl·i cè ®Þnh cho tõng ho¹t ®éng. Mét tßa ¸n chuyªn ph©n xö kh«ng tr¶ ®−îc nî®óng h¹n ®· ®−îc thµnh lËp. Thø hai, nh÷ng tæ chøc tµi chÝnh n«ng th«n d−íi sù qu¶n lý ®iÒu hµnhcña mét sè tæ chøc phi chÝnh phñ. HiÖn t¹i B¨ngladet cã 7 tæ chøc Phi chÝnhphñ cung cÊp tµi chÝnh tÝn dông cho n«ng th«n. Ho¹t ®éng cña nh÷ng tæ chøcnµy kh«ng nh»m môc ®Ých lîi nhuËn vµ m¹ng l−íi ®−îc tæ chøc tíi tËn c¸clµng, x· theo h×nh thøc di ®éng hay cè ®Þnh [8].2.2.2. T×nh h×nh ho¹t ®éng tÝn dông ë ViÖt Nam §¶ng vµ ChÝnh phñ ViÖt Nam ®· cã nh÷ng chÝnh s¸ch tÝn dông phï hîpvíi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ ë tõng thêi kú trong mçi giai ®o¹n lÞch sö cña ®Êtn−íc nh»m ®¸p øng nhu cÇu vèn cho ph¸t triÓn n«ng nghiÖp n«ng th«n. Thêi kú tr−íc ®æi míi (tr−íc 1988): nÒn kinh tÕ n«ng th«n ViÖt Nam ph¸ttriÓn dùa trªn c¬ chÕ tËp chung bao cÊp. Nh÷ng ®¬n vÞ kinh tÕ c¬ b¶n trongthêi kú nµy nh− HTXNN, c¸c n«ng tr−êng quèc doanh. NHNNVN lµ tæ chøctµi chÝnh cung cÊp tÝn dông cho n«ng nghiÖp n«ng th«n. Nã gåm nhiÒu chinh¸nh ë cÊp tØnh, huyÖn. C¸c HTXNN ®−îc thµnh lËp ë miÒn B¾c vµ trë thµnhtæ chøc tÝn dông ®éc lËp. Nguån vèn chñ yÕu nhËn vay tõ NHNN vµ tiÒn göitiÕt kiÖm. §èi víi n«ng nghiÖp miÒn Nam, c¸c tæ chøc tÝn dông còng ®−îcthµnh lËp nh»m ®¸p øng nhu cÇu vÒ ph¸t triÓn n«ng nghiÖp. Ho¹t ®éng tÝndông ®ãng vai trß lµ c«ng cô trong ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng nghiÖp n«ng th«n.Hµng n¨m khèi l−îng vèn tÝn dông vµ ng−êi vay ®Òu t¨ng. Ng©n hµng ph¸ttriÓn n«ng th«n −u tiªn gióp ®ì ng−êi nghÌo thùc sù s¶n xuÊt. V× vËy viÖc chovay cña NH ®· gÆt h¸i ®−îc nhiÒu thµnh c«ng. Thêi kú sau ®æi míi (tõ 1988 ®Õn nay) nÒn kinh tÕ n−íc ta tõ tËp chungbao cÊp sang c¬ chÕ thÞ tr−êng, hé n«ng d©n trë thµnh ®¬n vÞ kinh tÕ tù chñ, lµthêi kú c¶ n−íc thùc hiÖn CNH - H§H n«ng nghiÖp n«ng th«n. V× vËy §¶ngvµ Nhµ n−íc cã nhiÒu chÝnh s¸ch tÝn dông cho n«ng nghiÖp n«ng th«n. C¸c B¹n ®ang xem tµi liÖu trªn website: http://36kn.info
 15. 15. 14loaÞ h×nh tæ chøc tÝn dông n«ng th«n còng ®a d¹ng vµ tr¶i réng trªn ®Þa bµnn«ng th«n. C¸c tæ chøc tÝn dông nh−: NHNN vµ PTNT, NHCSXH,QTDNN....., HTXTD, Ng©n hµng cæ phÇn n«ng th«n. C¸c tæ chøc tÝn dôngkh«ng chuyªn nh−: Kho b¹c nhµ n−íc ViÖt Nam, Héi Liªn hiÖp phô n÷ ViÖtNam, Héi n«ng d©n [8].2.3. T×nh h×nh huy ®éng vµ hÖ thèng cung øng tÝn dông cña NHCSXHtrong n«ng th«n ViÖt Nam2.3.1. C¸c quy ®Þnh cho vay vèn cña NHCSXH2.3.1.1. §èi t−îng cho vay cña ng©n hµng CSXH a. Hé nghÌo b. HSSV cã hoµn c¶nh khã kh¨n ®ang häc trong c¸c tr−êng ®¹i häc, cao®¼ng, trung cÊp, chuyªn nghiÖp, häc nghÒ. c. C¸c ®èi t−îng cÇn vay vèn ®Ó gi¶i quyÕt viÖc lµm theo nghÞ quyÕt120/H§BT ngµy 11/4/1992 cña Héi ®ång Bé tr−ëng. d. C¸c ®èi t−îng chÝnh s¸ch ®i lao ®éng cã thêi h¹n ë n−íc ngoµi. e. C¸c tæ chøc kinh tÕ vµ hé s¶n xuÊt, kinh doanh thuéc h¶i ®¶o, thuéckhu vùc II, III miÒn nói vµ thuéc ch−¬ng tr×nh 135 cña ChÝnh phñ. g. C¸c ®èi t−îng kh¸c khi cã quyÕt ®Þnh cña ChÝnh phñ [24].2.3.1.2. §iÒu kiÖn cho vay vèn Thø nhÊt: C¸c hé vay vèn ph¶i cã tªn trong danh s¸ch hé nghÌo cña banxãa ®ãi gi¶m nghÌo ë x·, thÞ trÊn. Thø hai: Hé nghÌo ph¶i cã hé khÈu th−êng tró t¹i ®Þa ph−¬ng n¬i cã chinh¸nh NHCSXH ®ãng trô së. Thø ba: Hé nghÌo vay vèn −u ®·i kh«ng ph¶i thÕ chÊp tµi s¶n khi lµthµnh viªn cña tæ t−¬ng trî, nÕu kh«ng lµ thµnh viªn cña tæ t−¬ng trî th× ph¶icã sù b¶o l·nh cña mét tæ chøc chÝnh trÞ nµo ®ã. Thø t−: Chñ hé vµ ng−êi thõa kÕ hîp ph¸p ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm trongviÖc vay vµ tr¶ nî ng©n hµng. Thø n¨m: Lµ hé nghÌo kh«ng cßn vay nî cña tæ chøc tµi chÝnh, tÝn dôngnµo kh¸c. B¹n ®ang xem tµi liÖu trªn website: http://36kn.info
 16. 16. 15 Thø s¸u: Lµ hé nghÌo ph¶i tr¶ hÕt nî nÇn tr−íc míi ®−îc xÐt cho vaylÇn sau. Thø bÈy: Ph¶i lµ hé cã møc thu nhËp d−íi møc quy ®Þnh (d−íi 200.000®ång ®èi víi n«ng th«n vµ 260.000 ®ång ®èi víi thµnh thÞ). Thø t¸m: hé nghÌo ph¶i chÊp nhËn quy ®Þnh nghiÖp vô cho vay vµ chÞu sùkiÓm so¸t cña ng©n hµng tõ khi nhËn tiÒn vay ®Õn khi tr¶ hÕt nî gèc vµ l·i [24].* Tr−êng hîp kh«ng ®−îc vay vèn Thø nhÊt: nh÷ng ng−êi kh«ng cßn kh¶ n¨ng lao ®éng chñ hé, ng−êi thõakÕ hîp ph¸p ®ang m¾c c¸c tÖ n¹n x· héi. Thø hai: ng−êi ®ang m¾c bÖnh t©m thÇn, ng−êi ®ang bÞ truy cøu tr¸chnhiÖm h×nh sù. Thø ba: c¸n bé nh©n viªn cña NH ®−¬ng nhiÖm. §èi víi ng−êi vay lµ c¸c ®èi t−îng chÝnh s¸ch kh¸c thùc hiÖn theo quy®Þnh hiÖn hµnh cña nhµ n−íc.2.3.1.3. Môc ®Ých sö dông vèn vay a. §èi víi hé nghÌo, hé s¶n xuÊt kinh doanh thuéc h¶i ®¶o, thuéc khu vùc IIIII miÒn nói vµ vïng thuéc ch−¬ng tr×nh 135 sö dông vèn ®Ó: * Mua s¾m vËt t− thiÕt bÞ, gièng c©y trång vËt nu«i, thanh to¸n c¸c dÞchvô s¶n xuÊt kinh doanh. * Gãp vèn thùc hiÖn c¸c dù ¸n s¶n xuÊt, kinh doanh ®−îc cÊp cã thÈmquyÒn quy ®Þnh. * Gi¶i quyÕt mét phÇn nhu cÇu thiÕt yÕu vÒ nhµ ë, ®iÖn th¾p s¸ng, n−ícs¹ch vµ häc tËp. b. §èi víi tæ chøc kinh tÕ thuéc h¶i ®¶o, thuéc khu vùc II, III miÒn nói vµc¸c x· thuéc ch−¬ng tr×nh 135 sö dông vèn vay ®Ó chi phÝ cho s¶n xuÊt, kinhdoanh theo ch−¬ng tr×nh, dù ¸n ®−îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. c. §èi víi HSSV cã hoµn c¶nh khã kh¨n sö dông vèn vay ®Ó mua s¾mph−¬ng tiÖn häc tËp, c¸c chi phÝ kh¸c phôc vô cho viÖc häc t¹i tr−êng. d. Ng−êi vay lµ ®èi t−îng chÝnh s¸ch ®i lao ®éng cã thêi h¹n ë n−ícngoµi, sö dông vèn vay ®Ó tr¶ chi phÝ ®µo t¹o, chi phÝ dÞch vô, tiÒn ®Æt cäc vÐm¸y bay. B¹n ®ang xem tµi liÖu trªn website: http://36kn.info
 17. 17. 16 e. Ng−êi vay lµ ®èi t−îng kh¸c thùc hiÖn theo quyÕt ®Þnh cña Thñ t−íngChÝnh phñ. g. Vèn nhËn ñy th¸c cho vay −u ®·i ®−îc sö dông theo c¸c môc ®Ých dohai bªn ñy th¸c yªu cÇu vµ ®−îc ghi trong hîp ®ång ñy th¸c [24].2.3.1.4. Møc vay Møc vay ®èi víi mét l−ît vay phï hîp víi tõng lo¹i ®èi t−îng ®−îc vayvèn tÝn dông −u ®·i do héi ®ång qu¶n trÞ NHCSXH quy ®Þnh vµ c«ng bè trªnc¬ së nhu cÇu vay vèn vµ kh¶ n¨ng nguån vèn cã thÓ huy ®éng ®−îc trongtõng thêi k×.2.3.1.5. Thêi h¹n cho vay, gia h¹n nî, chuyÓn nî qu¸ h¹n Thêi h¹n cho vay cña NH ®−îc quy ®Þnh c¨n cø vµo môc ®Ých sö dôngvèn vay cña ng−êi vay vµ thêi h¹n thu håi vèn cña ch−¬ng tr×nh dù ¸n cã tÝnh®Õn kh¶ n¨ng tr¶ nî cho ng−êi vay. Tr−êng hîp ng−êi vay ch−a tr¶ ®−îc nî ®óng thêi h¹n ®· cam kÕt donguyªn nh©n kh¸ch quan, ®−îc NHCS xem xÐt cho gia h¹n nî. Tr−êng hîp ng−êi vay sö dông vèn vay sai môc ®Ých, ng−êi vay cã thÓ tr¶kho¶n nî ®Õn h¹n nh−ng kh«ng tr¶ th× chuyÓn nî qu¸ h¹n. Tæ chøc cho vaykÕt hîp víi chÝnh quyÒn së t¹i, c¸c tæ chøc chÝnh trÞ cã biÖn ph¸p thu håi nî. Thêi h¹n cho vay, gia h¹n nî, chuyÓn nî qu¸ h¹n do héi ®ång NHCSXHquy ®Þnh [24].2.3.1.6. L·i suÊt cho vay L·i suÊt cho vay do Thñ t−íng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh cho tõng thêi kútheo ®Ò nghÞ héi ®ång qu¶n trÞ cña NHCSXH, thèng nhÊt mét møc trong ph¹mvi c¶ n−íc. L·i suÊt nî qu¸ h¹n ®−îc tÝnh b»ng 130% l·i suÊt khi vay [24].2.4.1.7. Quy tr×nh vµ thñ tôc cho vay NHCSXH quy ®Þnh quy tr×nh vµ thñ tôc cho vay ®èi víi tõng ng−êi vayb¶o ®¶m ®¬n gi¶n, râ rµng, dÔ thùc hiÖn. * Quy tr×nh chung: NHCSXH thùc hiÖn quy tr×nh cho vay qua tæ t−¬ng trî sau ®ã NH ®−a vèn tíi tËn tay ng−êi vay vèn. B¹n ®ang xem tµi liÖu trªn website: http://36kn.info
 18. 18. 17 1 6 Tæ tiÕt kiÖm Hé nghÌo vµ vay vèn 7 Tæ chøc ChÝnh 2 trÞ – x· héi 8 Ng©n hµng 4 Ban xãa ®ãi chÝnh s¸ch x· gi¶m nghÌo vµ héi UBND x· 5 3H×nh 2.1: S¬ ®å quy tr×nh xÐt duyÖt cho vay vèn hé nghÌo cña NHCSXH Chó thÝch: 1. Hé nghÌo ®Ò nghÞ vay vèn göi tæ tiÕt kiÖm vµ vay vèn. 2. Tæ vay vèn b×nh xÐt hé nghÌo ®−îc vay vèn vµ göi danh s¸ch hé nghÌo®Ò nghÞ vay vèn lªn ban xãa ®ãi gi¶m nghÌo vµ UBND x·. 3. Ban xãa ®ãi gi¶m nghÌo x· vµ UBND x· x¸c nhËn vµ chuyÓn danhs¸ch lªn NH. 4. NH xÐt duyÖt vµ th«ng b¸o c¸c hé ®−îc vay vèn, lÞch gi¶i ng©n, ®Þa®iÓm gi¶i ng©n cho UBND x·. 5. UBND x· th«ng b¸o kÕt qu¶ phª duyÖt cña NH ®Õn tæ chøc chÝnh trÞ -x· héi. 6. Tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi th«ng b¸o kÕt qu¶ phª duyÖt ®Õn tæ tiÕt kiÖmvµ vay vèn. 7. Tæ tiÕt kiÖm vµ vay vèn th«ng b¸o cho hé vay biÕt kÕt qu¶ phª duyÖtcña NH, th«ng b¸o thêi gian vµ ®Þa ®iÓm gi¶i ng©n ®Õn c¸c hé vay vèn. 8. NH cïng tæ tiÕt kiÖm vµ vay vèn gi¶i ng©n ®Õn tõng hé gia ®×nh ®−îcvay vèn [28]. B¹n ®ang xem tµi liÖu trªn website: http://36kn.info
 19. 19. 18* Chu tr×nh vay vèn cña NHCSXH th«ng qua héi phô n÷ Phô n÷ nghÌo 1 8 Chi héi phô n÷ th«n 2 7 9 Héi phô n÷ x· 3 6 Héi phô n÷ huyÖn 4 5 Ng©n hµng chÝnh s¸ch x· héiH×nh 2.2: S¬ ®å quy tr×nh xÐt duyÖt cho vay vèn cña NHCSXH th«ng qua héi phô n÷ huyÖn Chó thÝch: B−íc 1: Hé nghÌo lµm ®¬n vay vèn göi chi héi phô n÷ th«n. B−íc 2: Chi héi phô n÷ th«n tiÕp nhËn ®¬n ®Ò nghÞ, sau ®ã göi danh s¸chhé nghÌo lªn héi phô n÷ x·. B−íc 3: Héi phô n÷ x· tiÕp nhËn danh s¸ch vay vèn tõ c¸c chi héi phô n÷th«n, lËp danh s¸ch hé vay vèn cña toµn x· kÌm theo x¸c nhËn vµ göi lªn héiphô n÷ huyÖn. B−íc 4: Héi phô n÷ huyÖn tæng hîp danh s¸ch c¸c hé vay vèn trong toµnhuyÖn vµ göi danh s¸ch lªn NHCS . B−íc 5: NHCSXH th«ng b¸o cho héi phô n÷ huyÖn vÒ danh s¸ch PNnghÌo ®−îc vay vèn, thêi gian, ®Þa ®iÓm gi¶i ng©n. B−íc 6: Héi PN huyÖn th«ng b¸o danh s¸ch PN c¸c x· ®−îc vay vèn,thêi gian, ®Þa ®iÓm gi¶i ng©n. B¹n ®ang xem tµi liÖu trªn website: http://36kn.info
 20. 20. 19 B−íc 7: Héi PN x· th«ng b¸o s¸ch PN c¸c th«n ®−îc vay vèn, thêi gian,®Þa ®iÓm gi¶i ng©n. B−íc 8: Chi héi PN th«n th«ng b¸o c¸c PN cña th«n ®−îc vay vèn, thêigian, ®Þa ®iÓm gi¶i ng©n. B−íc 9: NHCS XH trùc tiÕp tiÕn hµnh gi¶i ng©n ®Õn tËn tay c¸c hévay vèn [11]. B¹n ®ang xem tµi liÖu trªn website: http://36kn.info
 21. 21. 20 PHÇN 3 §èI T¦îNG, NéI DUNG Vµ PH¦¥NG PH¸P NGHI£N CøU3.1. §èi t−îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu3.1.1. §èi t−îng nghiªn cøu TËp chung ph©n tÝch t×nh h×nh cung øng vèn tÝn dông cña NHCSXH vµviÖc sö dông vèn c¸c hé n«ng d©n nghÌo vay vèn tÝn dông −u ®·i cñaNHCSXH th«ng qua héi phô n÷ huyÖn Vô B¶n.3.1.2. Ph¹m vi nghiªn cøu - Ph¹m vi kh«ng gian nghiªn cøu: ®¸nh gi¸ t×nh h×nh cho vay vèn cñaNHCSXH huyÖn Vô B¶n vµ t×nh h×nh sö dông vèn vay −u ®·i cña c¸c hénghÌo th«ng qua héi phô n÷ trong viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ. - Ph¹m vi thêi gian nghiªn cøu: Sè liÖu vµ kÕt qu¶ nghiªn cøu ®−îc södông trong vßng 3 n¨m (2005 - 2007). - C¸c sè liÖu ®iÒu tra kinh tÕ hé tËp chung vµo n¨m 2007, ®iÒu tra 45 hé®Ó thu thËp th«ng tin s¬ cÊp cña 3 x· Céng Hoµ, Trung Thµnh, Hîp H−ng.3.2. §Þa ®iÓm vµ thêi gian nghiªn cøu3.2.1. §Þa ®iÓm nghiªn cøu §Ò tµi ®−îc triÓn khai t¹i héi phô n÷ huyÖn Vô B¶n, NHCSXH huyÖnVô B¶n, nghiªn cøu cô thÓ t¹i 3 x· Céng Hoµ, Trung Thµnh, Hîp H−ng.3.2.2. Thêi gian nghiªn cøu §Ò tµi ®−îc thùc hiÖn tõ ngµy 18/2 - 18/6/2008. §Ò tµi nghiªn cøu c¸csè liÖu trong vßng 3 n¨m 2005 - 2007. TiÕn hµnh ®iÒu tra cô thÓ n¨m 2007. SèliÖu ®iÒu tra hé lµ sè liÖu thùc hiÖn trong n¨m 2007.3.3. Néi dung nghiªn cøu3.3.1. Ph©n tÝch ¶nh h−ëng cña c¸c nh©n tè tù nhiªn, kinh tÕ x· héi, ®Õn sùph¸t triÓn n«ng l©m ng− nghiÖp ë huyÖn Vô B¶n3.3.2. Nghiªn cøu qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ cho vay vèn −u ®·i th«ng quahéi phô n÷ huyÖn Vô B¶n3.3.3. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hiÖn c«ng t¸c tÝn dông −u ®·i t¹i héi phô n÷huyÖn Vô B¶n giai ®o¹n tõ 2005 - 2007 B¹n ®ang xem tµi liÖu trªn website: http://36kn.info
 22. 22. 213.3.4. §¸nh gi¸ t×nh h×nh sö dông vèn vay −u ®·i cña c¸c hé gia ®×nh n«ngd©n nghÌo t¹i 3 x· Céng Hoµ, Trung Thµnh, Hîp H−ng3.3.5. §Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p vÒ viÖc cho hé nghÌo vay vèn −u ®·i vµ viÖcsö dông vèn vay −u ®·i cã hiÖu qu¶ h¬n cña c¸c hé nghÌo3.4. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu3.4.1. C¸c c©u hái nghiªn cøu ®Æt ra - Nguån vèn vay −u ®·i cña ng©n hµng th«ng qua héi phô n÷ huyÖn ®·lµm gi¶m tØ lÖ hé nghÌo ®ãi trong huyÖn lµ bao nhiªu? - Nguån vèn tÝn dông −u ®·i cña ng©n hµng uû quyÒn cho Héi Phô n÷huyÖn ®ã ®−îc sö dông cã hiÖu qu¶ kh«ng? - Vèn tÝn dông −u ®·i cña NHCSXH uû quyÒn cho Héi Phô n÷ ®· ®−îcnh÷ng ng−êi d©n sö dông vµo nh÷ng ngµnh nghÒ s¶n suÊt nµo? ViÖc sö dôngvèn vay −u ®·i cã ®óng môc ®Ých hay kh«ng? - §Ó ®¸p øng ®ñ vèn cho viÖc xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo vµ n©ng cao hiÖu qu¶sö dông vèn vay cho hé nghÌo ë huyÖn Vô B¶n cÇn ph¶i gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn®Ò g×?3.4.2. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu ®Ó thùc hiÖn ®Ò tµi3.4.2.1. Chän ®iÓm nghiªn cøu - Chän ®iÓm nghiªn cøu ph¶i ®Çy ®ñ, cã c¸c ®Æc ®iÓm ®¹i diÖn vÒ ®iÒukiÖn tù nhiªn, kinh tÕ x· héi, t×nnh h×nh s¶n suÊt kinh doanh, t×nh h×nh södông vèn tÝn dông. C¸c ®iÓm nghiªn cøu ph¶i cã ho¹t ®éng vay vèn vµ viÖc södông vèn vay −u ®·i cã hiÖu qu¶ hay kh«ng cã hiÖu qu¶. - §Ò tµi nghiªn cøu ë huyÖn Vô B¶n do h¹n chÕ vÒ thêi gian, kinh phÝnªn t«i tiÕn hµnh nghiªn cøu c¸c hé n«ng d©n nghÌo t¹i 3 x· Céng Hoµ, TrungThµnh, Hîp H−ng.3.4.2.2. Thu thËp th«ng tin thø cÊp Tµi liÖu thø cÊp lµ nh÷ng tµi liÖu, sè liÖu ®−îc c«ng bè bao gåm c¸cth«ng tin vÒ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, kinh tÕ n«ng th«n, c¸c tµi liÖu liªn quan®Õn chÝnh s¸ch n«ng th«n, n«ng nghiÖp, tµi chÝnh, tÝn dông, thùc tr¹ng cungcÊp tÝn dông cho hé n«ng d©n cña c¸c tæ chøc tÝn dông trªn ®Þa bµn huyÖn; c¸ctµi liÖu vÒ d©n sè vµ lao ®éng cña huyÖn, tµi liÖu vÒ t×nh h×nh sö dông ®Êt ®ai B¹n ®ang xem tµi liÖu trªn website: http://36kn.info
 23. 23. 22cña huyÖn….; c¸c kÕt qu¶ ®ã tiÕn hµnh tr−íc ®ã ®Ó ®¸nh gi¸ møc ®é vµ ph¹mvi c¸c vÊn ®Ò ®−îc gi¶i quyÕt tiÕp theo. C¸c nguån cung cÊp tµi liÖu thø cÊp: - Phßng Thèng kª huyÖn Vô B¶n. - NHCSXH huyÖn Vô B¶n. - Héi Phô n÷ huyÖn Vô B¶n. - Phßng Néi vô. - Phßng Lao ®éng - Th−¬ng binh X· héi huyÖn Vô B¶n. - Phßng C«ng th−¬ng huyÖn Vô B¶n. Ngoµi c¸c nguån trªn tµi liÖu thø cÊp cßn ®−îc thu thËp tõ c¸c t¹p chÝchuyªn ngµnh, b¸o trÝ, c¸c b¸o c¸o khoa häc ®ã ®−îc c«ng bè, b¸o ®iÖn tö...3.4.2.3. Thu thËp th«ng tin s¬ cÊp Nh÷ng th«ng tin nµy ®−îc thu thËp dùa trªn c¸c ph−¬ng ph¸p: ®¸nh gi¸nhanh n«ng th«n (RRA); ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ n«ng th«n cã sù tham gia(PRA); ph−¬ng ph¸p ®iÒu tra hé. - Ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ nhanh n«ng th«n (RRA): th«ng qua viÖc ®i thùc®Þa ®Ó quan s¸t thùc tÕ, pháng vÊn kh«ng chÝnh thøc c¸c c¸n bé vµ nh÷ngng−êi d©n sèng t¹i ®Þa ph−¬ng thu thËp nh÷ng tµi liÖu th«ng tin ®ã cã t¹i ®Þa®iÓm nghiªn cøu. - Ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ nhanh n«ng th«n cã sù tham gia (PRA): lµph−¬ng ph¸p tiÕp xóc trùc tiÕp víi ng−êi d©n t¹i c¸c ®iÓm nghiªn cøu, thu thËpnh÷ng ý kiÕn vµ sù hiÓu biÕt cña hä vÒ nh÷ng khã kh¨n mµ hä ®ang gÆp ph¶itrong s¶n suÊt kinh doanh còng nh− c¸c gi¶i ph¸p ®Ó v−ît qua khã kh¨n ®ã. - Ph−¬ng ph¸p ®iÒu tra hé: viÖc thu thËp tµi liÖu míi chñ yÕu dùa trªn c¬së ®iÒu tra hé n«ng d©n ®−îc vay vèn −u ®·i do NHCSXH cÊp th«ng qua HéiPhô n÷. MÉu ®iÒu tra ®−îc chän ngÉu nhiªn theo ph−¬ng ph¸p kho¶ng c¸ch tõdanh s¸ch c¸c hé vay vèn cña c¸c x· vµ sè hé cßn d− nî ®Õn thêi ®iÓm ®iÒutra trong d÷ liÖu cña ng©n hµng.* X©y dùng phiÕu ®iÒu tra PhiÕu ®iÒu tra ®−îc x©y dùng nh»m thu thËp nh÷ng th«ng tin tõ c¸c hé ®iÒu tra. Néi dung cña phiÕu ®iÒu tra gåm: B¹n ®ang xem tµi liÖu trªn website: http://36kn.info
 24. 24. 23 1, Nh÷ng th«ng tin c¬ b¶n vÒ chñ hé ®−îc pháng vÊn: tuæi giíi tÝnh,tr×nh ®é häc vÊn, sè nh©n khÈu, sè lao ®éng trong gia ®×nh, nghÒ nghiÖp, tµis¶n, thu nhËp b×nh qu©n, diÖn tÝch ®Êt b×nh qu©n, còng nh− t×nh h×nh s¶n suÊtcña hé trong n¨m 2007. 2, T×nh h×nh vay vèn tÝn dông cña hé: vay ë ®©u, vay bao nhiªu, thêigian vay bao l©u, l·i suÊt vay bao nhiªu, môc ®Ých vay lµ g×? 3, KÕt qu¶ s¶n suÊt kinh doanh cña hé: kÕt qu¶ s¶n suÊt kinh doanh cñahé trong n¨m 2007 cña ngµnh trång trät, ch¨n nu«i, dÞch vô … 4, Nh÷ng th«ng tin vÒ sù hiÓu biÕt cña c¸c hé ®èi víi tÝn dông gåm: sèl−îng tiÒn vay, thêi gian vay, l·i suÊt vay, thñ tôc vay, c¸n bé tÝn dông. Sau khi chän mÉu ®iÒu tra, h×nh thµnh bé c©u hái pháng vÊn, tiÕn hµnhpháng vÊn thö mét sè hé nghÌo trong mÉu ®· x¸c ®Þnh. Nh×n chung nh÷ng th«ngtin trong bé c©u hái ®Çy ®ñ, dÔ hiÓu ng−êi d©n cã thÓ rµnh m¹ch tr¶ lêi. V× vËyt«i ®· tiÕn hµnh pháng vÊn chÝnh thøc c¸c hé trong mÉu ®iÒu tra.3.4.2.4. Ph−¬ng ph¸p xö lý vµ ph©n tÝch sè liÖua. Ph−¬ng ph¸p thèng kª m« t¶ - Lµ ph−¬ng ph¸p dùa trªn nh÷ng sè liÖu thèng kª, m« t¶ sù biÕn ®éngcòng nh− xu h−íng ph¸t triÓn cña mét hiÖn t−îng kinh tÕ x· héi, rót ra nh÷ngkÕt luËn cÇn thiÕt phôc vô cho c«ng t¸c nghiªn cøu øng dông vµo s¶n xuÊt.b. Ph−¬ng ph¸p so s¸nh - Lµ ph−¬ng ph¸p sö dông réng r·i trong nghiªn cøu, th«ng qua so s¸nhrót ra sù kh¸c nhau cña tõng ngµnh sö dông vèn vay, −u nh−îc ®iÓm cña tõngngµnh sö dông vèn, tõ ®ã rót ra nh÷ng kÕt luËn bæ xung cho ho¹t ®éng tÝndông cña tõng ngµnh.3.4.3. HÖ thèng c¸c chØ tiªu nghiªn cøua. Nhãm chØ tiªu ph©n tÝch ho¹t ®éng cña NHCSXH - L−îng vèn huy ®éng. - Sè hé ®−îc vay vèn −u ®·i. - B×nh qu©n vèn vay/hé. - L·i suÊt vay −u ®·i. - Thêi h¹n cho vay. B¹n ®ang xem tµi liÖu trªn website: http://36kn.info
 25. 25. 24b. Nhãm chØ tiªu ph¶n ¸nh hiÖu qña ho¹t ®éng tÝn dông cña ng©n hµng - TØ lÖ thu nî. - TØ lÖ nî qu¸ h¹n.* Nhãm chØ tiªu ph¶n ¸nh kÕt qu¶ sö dông vèn tÝn dông −u ®·i cña c¸c hé vay vèn. - Sè l−îng vèn vay cho ngµnh trång trät, ch¨n nu«i, dÞch vô. - TØ lÖ vèn vay cho trång trät, ch¨n nu«i, dÞch vô.c. Nhãm chØ tiªu ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông vèn vay −u ®·i cña c¸c hé n«ng d©n - KÕt qu¶ sö dông vèn vay: + Sè hé ®−îc vay vèn −u ®·i. + L−îng vèn −u ®·i mçi hé nghÌo ®−îc vay. + Môc ®Ých sö dông sö dông vèn vay −u ®·i cña c¸c hé. + T×nh h×nh sö dông ®Êt ®ai cña c¸c hé. + Thu nhËp cña ng−êi d©n tr−íc vµ sau khi vay vèn. + Nhu cÇu vay vèn −u ®·i cña c¸c hé. - Nh÷ng khã kh¨n cña hé khi sö dông vèn vay.d. HiÖu qu¶ sö dông vèn* Mét sè chØ tiªu x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ sö dông vèn - Tæng gi¸ trÞ s¶n suÊt (GO): lµ toµn bé gi¸ trÞ cña c¸c s¶n phÈm vËt chÊt, dÞchvô n«ng nghiÖp do lao ®éng cña c¸c hé gia ®×nh lµm ra trong mét thêi giannhÊt ®Þnh (th−êng lµ 1 n¨m). n C«ng thøc: ∑ Qi.Pi 1 Trong ®ã: Qi lµ s¶n l−îng c©y trång vËt nu«i Pi lµ gi¸ trÞ s¶n phÈm c©y trång vËt nu«i - Chi phÝ trung gian (IC): lµ toµn bé c¸c chi phÝ vÒ vËt chÊt nh− gièng, ph©n bãn, thøc ¨n ch¨n nu«i …vµ chi phÝ vÒ dÞch vô: cµy bõa, thuû lîi…®−îc sö dông trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh (th−êng lµ 1 n¨m). N C«ng thøc: IC = ∑ Cj 1 Trong ®ã: IC lµ chi phÝ trung gian Cj lµ chi phÝ thø IC ¶nh h−ëng trùc tiÕp tíi quy m«, kÜ thuËt s¶n xuÊt nã quyÕt ®Þnh tíi hiÖu qu¶ kinh tÕ cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. B¹n ®ang xem tµi liÖu trªn website: http://36kn.info
 26. 26. 25 - Gi¸ trÞ gia t¨ng (VA): lµ thu nhËp cña ng−êi s¶n xuÊt ®−îc tÝnh b»ngtæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt trõ ®i chi phÝ trung gian C«ng thøc: VA= GO - IC Trong ®ã: VA lµ gi¸ trÞ gia t¨ng GO lµ gi¸ trÞ s¶n xuÊt IC lµ chi phÝ trung gian Trong qu¸ tr×nh s¶n suÊt còng nh− trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng ng−êi s¶nsuÊt quan t©m tíi gi¸ trÞ gia t¨ng. §ã lµ c¬ së cho qu¸ tr×nh t¸i s¶n suÊt vµ t¸is¶n xuÊt më réng. Nã lµ c¬ së ®Ó ®Ò ra c¸c quyÕt ®Þnh s¶n xuÊt ng¾n h¹n. Tõ VA cã thÓ tÝnh ®−îc c¸c chØ tiªu kh¸c ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ.§ã lµ c¸c chØ tiªu thÓ hiÖn mèi t−¬ng quan gi÷a thu nhËp vµ c¸c nh©n tè kh¸c. - Thu nhËp hçn hîp (MI): lµ phÇn thu nhËp cña c«ng lao ®éng trùctiÕp, lao ®éng qu¶n lý vµ l·i, lç thu d−îc trong mét kÝ s¶n suÊt trªn mét®¬n vÞ diÖn tÝch. C«ng thøc: MI = VA - (T+L) Trong ®ã: MI lµ thu nhËp hçn hîp VA lµ gi¸ trÞ gia t¨ng T lµ tiÒn thuÕ, tiÒn lÖ phÝ sö dông ®Êt L lµ l·i suÊt tiÒn vay ph¶i tr¶* HiÖu qu¶ sö dông vèn vay cña c¸c hé ®iÒu tra - TØ sè gi¸ trÞ s¶n suÊt theo chi phÝ: lµ tØ sè biÓu hiÖn mèi t−¬ng quangi÷a l−îng gi¸ trÞ s¶n suÊt thu ®−îc víi l−îng chi phÝ trung gian trªn mét quym« diÖn tÝch hay mét chu k× s¶n xuÊt. C«ng thøc: GO T= IC - TØ sè gi¸ trÞ gia t¨ng theo chi phÝ: lµ tØ sè biÓu hiÖn mèi quan hÖ gi÷al−îng gi¸ trÞ s¶n phÈm vËt chÊt, dÞch vô ®−îc t¹o ra víi l−îng chi phÝ trunggian trong mét chu k× s¶n suÊt. B¹n ®ang xem tµi liÖu trªn website: http://36kn.info
 27. 27. 26 C«ng thøc tÝnh: VA T= IC §iÒu nµy cho biÕt víi mét ®¬n vÞ chi phÝ bá ra ®Ó s¶n xuÊt th× sÏ thu ®−îcmét l−îng gi¸ trÞ t−¬ng øng gÊp bao nhiªu lÇn. Qua ®ã cho phÐp ta x¸c ®ÞnhviÖc cã nªn hay kh«ng nªn vay vèn trong qu¸ tr×nh më réng ®Çu t− s¶n xuÊt. - TØ suÊt thu nhËp hçn hîp theo chi phÝ: lµ tØ sè biÓu hiÖn mèi t−¬ngquan gi÷a thu nhËp hçn hîp víi l−îng chi phÝ trung gian trong mét chu k× s¶nxuÊt nhÊt ®Þnh. C«ng thøc tÝnh: MI T= IC - Thu nhËp b×nh qu©n trªn lao ®éng: lµ l−îng gi¸ trÞ s¶n phÈm vËt chÊt,dÞch vô ®−îc ph©n bè ®Òu cho nh÷ng ng−êi lao ®éng t¹o nªn l−îng gi¸ trÞ ®ã C«ng thøc tÝnh: VA TNBQ = Sè lao ®éng §©y lµ chØ tiªu quan träng dïng ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n suÊt, ®¸nh gi¸møc sèng, møc b×nh ®¼ng trong céng ®ång. - Thu nhËp b×nh qu©n trªn hé: lµ l−îng gi¸ trÞ s¶n phÈm vËt chÊt, dÞchvô míi t¹o ra tÝnh trªn mét hé s¶n suÊt n«ng nghiÖp trong mét chu k× s¶n suÊtnhÊt ®Þnh. C«ng thøc tÝnh: VA TNBQ/hé = Sè hé ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh t×nh tr¹ng kinh tÕ cña gia ®×nh lµ hé nghÌo hékh¸ hay hé giµu tõ ®ã mµ chÝnh quyÒn c¸c cÊp cã c¸c chÝnh s¸ch phï hîp.* Mét sè chØ tiªu ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng tÝn dông n«ng th«n trªn quan ®iÓm ph¸ttriÓn bÒn v÷ng. - Mét sè chØ tiªu vÒ kinh tÕ: + Møc t¨ng tr−ëng kinh tÕ: lµ møc ®é gia t¨ng thu nhËp cña nÒn kinh tÕtrong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh. B¹n ®ang xem tµi liÖu trªn website: http://36kn.info
 28. 28. 27 + Thu nhËp b×nh qu©n: lµ lù¬ng gi¸ trÞ c¸c s¶n phÈm vËt chÊt, dÞch vômíi ®−îc t¹o ra do s¶n xuÊt ®−îc ph©n bæ ®Òu cho c¸c ®¬n vÞ tham gia vµoqu¸ tr×nh lao ®éng s¶n xuÊt ®ã. + Møc chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n: lµ møc ®é thay ®æi tû lÖcña c¸c ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt vµ dÞch vô trong kinh tÕ n«ng th«n vµ c¸c mèiquan hÖ cña hÖ thèng kinh tÕ n«ng th«n theo chñ ®Ých vµ ®Þnh h−íng ®· ®Þnh. - Mét sè chØ tiªu vÒ x· héi: + Sè lao ®éng cã viÖc lµm ®−îc t¨ng lªn khi sö dông vèn vay. + Tû lÖ hé nghÌo ®ãi gi¶m ®i. + TÖ n¹n x· héi gi¶m. B¹n ®ang xem tµi liÖu trªn website: http://36kn.info
 29. 29. 28 PhÇn 4 KÕt Qu¶ Nghiªn Cøu Vµ Th¶o LuËn4.1. Kh¸i qu¸t vÒ ®Þa bµn nghiªn cøu4.1 .1. §Æc ®iÓm tù nhiªn ®Þa bµn nghiªn cøu4.1.1.1. VÞ trÝ ®Þa lý ®Þa h×nh Vô B¶n lµ huyÖn n»m phÝa T©y Nam cña tØnh Nam §Þnh PhÝa ®«ng gi¸p trung t©m thµnh phè vµ c¸ch trung t©m thµnh phè 2km PhÝa B¾c gi¸p víi huyÖn Mü Léc thuéc tØnh Nam §Þnh PhÝa T©y gi¸p víi tØnh Hµ Nam PhÝa Nam gi¸p víi huþªn ý Yªn thuéc tØnh Nam §Þnh §Þa h×nh cña huyÖn nh×n chung t−¬ng ®èi b»ng ph¼ng lµ tØnh n»m trongvïng ®ång b»ng ch©u thæ S«ng Hång. §Þa h×nh kh«ng bÞ chia c¾t mµ lµ métgi¶i liªn tôc rÊt thuËn lîi cho viÖc s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, ®Æc biÖt lµ c©y lóa®©y lµ c©y trång chÝnh cña huyÖn, thuËn lîi cho viÖc trao ®æi hµng ho¸ gi÷ahuyÖn víi c¸c vïng l©n cËn kh¸c. Ngoµi ra, cßn mét lo¹i c©y trång ng¾n ngµykh¸c nh− ng«, l¹c, ®Ëu...4.1.1.2. KhÝ hËu thuû v¨n HuyÖn Vô B¶n chÞu ¶nh h−ëng cña ®íi khÝ hËu giã mïa. Mét n¨m ph©nra lµm 2 mïa râ rÖt. Mïa kh« tõ th¸ng 11 tíi th¸ng 4 n¨m sau vµ mïa m−a tõth¸ng 4 tíi th¸ng 10. NhiÖt ®é trung b×nh n¨m 230C, mïa h¹ th−êng rÊt nãngcã khi lªn tíi 37 - 380C, ng−îc l¹i mïa ®«ng trêi l¹nh cã khi xuèng d−íi100C. HuyÖn Vô B¶n c¸ch bê biÓn gÇn nhÊt kho¶ng 40 km v× vËy ph¶i ®ãnl−îng h¬i n−íc lín mçi khi cã giã ®«ng thæi vÒ ®Æc biÖt lµ nh÷ng c¬n m−alín, l−îng m−a b×nh qu©n hµng n¨m kho¶ng 2500 mm chñ yÕu tËp trung vµomïa m−a. ThÕ m¹nh cña vïng lµ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp bëi vËy viÖc chó träng ®Çut− x©y dùng hÖ thèng kªnh m−¬ng lµ mét yªu cÇu th−êng xuyªn. CãthÓ nãim¹ng l−íi thuû lîi ®Æc: sè l−îng s«ng lín chiÕm kho¶ng 20% nh− s«ng Tr©uB¹c, s«ng §èng L−¬ng ...lÊy n−íc tõ c¸c s«ng lín nh−: s«ng §¸y (Ninh B×nh),s«ng §µo (thµnh phè Nam §Þnh), hÖ thèng kªnh m−¬ng m¸ng chiÕm kho¶ng35%, vµ c¸c r¹ch kªnh nhá dÉn n−íc vµo ruéng chiÕm kho¶ng 45%. HÖ thèng kªnh m−¬ng lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó chñ ®éng dÉn nø¬c vµth¸o n−íc phôc vô cho s¶n xuÊt, còng nh− phßng chèng óng h¹n [13]. B¹n ®ang xem tµi liÖu trªn website: http://36kn.info
 30. 30. 294.1.1.3. Thæ nh−ìng Lµ huyÖn thuéc vïng ch©u thæ s«ng Hång nªn ®Êt ®ai mµu mì rÊt thuËnlîi cho th©m canh lóa n−íc, bªn c¹nh ®ã còng cã mét phÇn diÖn tÝch nhá cñahuyÖn lµ ®åi nói tËp chung ë c¸c x· Kim Th¸i vµ thÞ trÊn G«i ®−îc sö dôngtrång c¸c lo¹i c©y: b¹ch ®µn, th«ng nhùa, keo...Sè liÖu vÒ t×nh h×nh sö dông®Êt ®ai cña huyÖn ®−îc tæng hîp qua b¶ng sau:B¶ng 4.1: T×nh h×nh sö dông ®Êt ®ai cña huyÖn qua 3 n¨m (2005 - 2007 ) N¨m So S¸nh §¬n (% ) vÞ 2005 2006 2007 tÝnh 06/05 07/06 TBLo¹i ®ÊtTæng diÖn tÝch TN ha 14797,3 14797,3 14797,3 100 100 100I. §Êt n«ng nghiÖp - 10873,3 10873,3 10873,3 100 100 1001. §Êt c©y hµng n¨m - 9802,3 9802,3 9802,3 100 100 100a. Lóa - 9570,5 9581,73 9590,4 100,1 100,1 100,1b.Mµu, c©y c«ng nghiÖp NN - 100,5 100,5 100,5 100 100 100c. C©y rau ®Ëu - 131,3 120,07 111,4 91,45 92,78 92,112. §Êt c©y l©u n¨m - 387,8 387,8 387,8 100 100 100 - §Êt v−ên - 387,8 387,8 387,8 100 100 1003. §Êt mÆt n−íc dïng cho NN - 666,9 666,9 666,9 100 100 100II. §Êt l©m nghiÖp - 41,2 41,2 41,2 100 100 1001. §Êt rõng trång - 41,2 41,2 41,2 100 100 100III. §Êt chuyªn dïng - 2462,6 2517,3 2587,6 102,2 102,8 102,51. §Êt x©y dùng 163,2 271,1 390,3 166,1 143,9 1552. §Êt giao th«ng - 888,7 896,4 100,9 100,9 100,3 100,63. §Êt thñy lîi - 1095,1 1098,9 111,53 100,4 100,5 1014. §Êt kh¸c - 315,6 250,9 189,1 75,9 73 76,25IV. §Êt khu d©n c− - 767,1 797,1 817,7 103,9 102,6 103,3V. §Êt ch−a sö dông 653,1 568,4 477,5 87,1 84 85,6 - DiÖn tÝch ®Êt NN/hé NN ha/hé 0,4 0,39 0,39 97,5 100 98,75 - DiÖn tÝch ®Êt NN/L§NN ha/l® 0,2 0,21 0,22 105 110 107,5 “Nguån phßng thèng kª n«ng nghiÖp huyÖn Vô B¶n” B¹n ®ang xem tµi liÖu trªn website: http://36kn.info
 31. 31. 30 Qua b¶ng 4.1 ta thÊy: DiÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp vµ l©m nghiÖp kh«ngcã sù biÕn ®éng lín, chØ cã ®Êt x©y dùng, ®Êt chuyªn dïng, ®Êt thæ canh thæc− lµ cã sù biÕn ®éng ®iÒu ®ã còng rÊt phï hîp víi qu¸ tr×nh CNH - H§Hn«ng th«n. Cô thÓ nh− ®Êt chuyªn dïng qua 3 n¨m t¨ng trung b×nh 2,5%, ®Êtkhu d©n c− t¨ng trung b×nh 3,3%. Trong c¸c lo¹i ®Êt th× ®Êt n«ng nghiÖp cãdiÖn tÝch lín nhÊt v× vËy s¶n xuÊt n«ng nghiÖp lµ ngµnh chñ ®¹o cña huyÖn.Qua mét sè chØ tiªu cho thÊy b×nh qu©n ®Êt n«ng nghiÖp/hé n«ng nghiÖp qua 3n¨m gi¶m trung b×nh 1,25%, diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp/lao ®éng n«ng nghiÖpqua 3 n¨m t¨ng 7,5%. §iÒu nµy lµ do sè l−îng lao ®éng n«ng nghiÖp qua 3n¨m gi¶m trong khi ®Êt n«ng nghiÖp kh«ng t¨ng.4.1.2. T×nh h×nh kinh tÕ x· héi huyÖn Vô B¶n4.1.2.1. D©n sè vµ lao ®éng TÝnh ®Õn ngµy 8/11/2007 toµn huyÖn cã 133730 ng−êi, mËt ®é d©n sèn¨m 2007 lµ 903,4 ng−êi /km2, n¨m 2006 lµ 892 ng−êi /km2. So víi mËt ®échung cña toµn tØnh vµ c¶ n−íc th× vÉn cßn kh¸ cao, toµn huyÖn tÝnh tíi thêi®iÓm 8/11/2007 cã 74293 lao ®éng trong ®ã lao ®éng n«ng nghiÖp lµ 48002ng−êi vµ lao ®éng trong phi n«ng nghiÖp lµ 26291 ng−êi. §· cã sù chuyÓnbiÕn vÒ sè lao ®éng gi÷a c¸c ngµnh, xu h−íng biÕn ®éng lµ gi¶m tû lÖ lao®éng n«ng nghiÖp vµ t¨ng tû lÖ lao ®éng phi n«ng nghiÖp: n¨m 2005 lao ®éngn«ng nghiÖp lµ 51934 ng−êi chiÕm 71,82 % th× ®Õn n¨m 2006 sè lao ®éngn«ng nghiÖp lµ 49968 ng−êi (67,9%), n¨m 2007 lµ 48002 (64,61%).Trong khi®ã lao ®éng phi n«ng nghiÖp n¨m 2005 lµ 21007 ng−êi (28,18%), n¨m 2006 lµ23622 ng−êi (32,1%) vµ n¨m 2007 lµ 26219 ng−êi (35,39%). Tuy vËy sè nh©n khÈu n«ng nghiÖp b×nh qu©n cña mçi n«ng hé vÉnkh«ng cã sù thay ®æi nhiÒu n¨m 2005 lµ 3,96 ng−êi th× sang n¨m 2006 lµ 3,86ng−êi vµ n¨m 2007 lµ 3,87 ng−êi. Trong sè mçi hé n«ng nghiÖp th−êng cãb×nh qu©n 2 ng−êi lao ®éng n«ng nghiÖp. Mét nguyªn nh©n chñ yÕu khiÕn chosè lao ®éng n«ng nghiÖp gi¶m vµ sè lao ®éng phi n«ng nghiÖp t¨ng lµ do cã sùdÞch chuyÓn lao ®éng tõ huyÖn ra thµnh phè Nam §Þnh lµm viÖc trong c¸c khuc«ng nghiÖp: Khu c«ng nghiÖp Hoµ X¸, khu c«ng nghiÖp Hoµ Léc,.... ®· thuhót hµng ngµn lao ®éng n«ng nghiÖp ®i lµm viÖc mµ phÇn lín lµ nh÷ng lao®éng cã ®é tuæi 15 - 40. B¹n ®ang xem tµi liÖu trªn website: http://36kn.info
 32. 32. 31 B¶ng 4.2: T×nh h×nh d©n sè vµ lao ®éng cña huyÖn Vô B¶n tõ 2005 - 2007 N¨m §¬n 2005 2006 2007 So s¸nh (%) vÞ C¬ C¬ Sè C¬ Sè l−îng Sè l−îng 06/05 07/06 BQChØ tiªu cÊu(%) cÊu(%) l−îng cÊu(%)1.Tæng sè hé Hé 34.184 100,00 34.787 100,00 35.228 100,00 101,8 101,30 101,55a.Hé NN - 27.108 79,30 27.013 77,60 26.987 76,60 99,6 99,90 99,75b.Hé phi NN - 7.076 20,70 7.684 22,40 8.241 23,40 108,6 103,60 106,102.Tæng sè khÈu Ng−êi 131.650 100,00 131.987 100,00 133.730 100,00 100,3 103,30 100,80a.Nh©n khÈu NN - 106.992 81,27 105.656 80,05 104.583 78,95 98,7 98,98 98,84b.Nh©n khÈu phi NN - 24.658 18,73 26.331 19,95 29.147 21,05 106,8 110,70 108,753.Tæng L§ - 72.941 100,00 73.590 100,00 74.293 100,00 100,8 1001,00 100,90a.L§ NN - 51.934 71,82 49.968 67,90 48.002 64,61 96,2 96,10 96,20b.L§ phi NN - 21.007 28,18 23.622 32,10 26.291 35,39 112,4 111,30 111,804.Sè hé nghÌo Hé 4.553 13,50 3.671 10,55 3.530 10,005.Mét sè chØ tiªua.Nh©n khÈu BQ/hé KhÈu/hé 3,960 3,860 3,870 97,5 100,30 98,90b.L§NN/hé NN L®/hé 1,910 1,850 1,780 95,3 95,60 95,45 ” Nguån phßng Thèng kª huyÖn Vô B¶n” B¹n ®ang xem tµi liÖu trªn website: http://36kn.info
 33. 33. 324.1.2.2. C¬ së vËt chÊt cña huyÖn a. Giao th«ng vËn t¶i Trªn ®Þa bµn huyÖn Vô B¶n cã 3 tuyÕn ®−êng quèc lé ch¹y qua. TængchiÒu dµi kho¶ng 65 km gåm: quèc lé 21 nèi tØnh Hµ Nam vµ tØnh Nam §Þnh,quèc lé 10 nèi tØnh Ninh B×nh vµ tØnh Nam §Þnh, quèc lé 56 nèi 3 tØnh HµNam, Nam §Þnh, Ninh B×nh. Trong huyÖn cßn 1 tuyÕn ®−êng tØnh lé 12 dµi 15km, ®−êng liªn tØnh vµ liªn th«n ®Òu ®· ®−îc gi¶i nhùa, bª t«ng hãa, kh«ngcßn ®−êng ®Êt ®−êng kÐm chÊt l−îng. §©y lµ ®iÒu kiÖn cho s¶n xuÊt n«ngnghiÖp còng nh− viÖc trao ®æi l−u th«ng hµng hãa gi÷a c¸c tØnh, gi÷a huyÖnVô B¶n víi c¸c huyÖn trong tØnh vµ gi÷a huyÖn víi trung t©m thµnh phè Nam§Þnh [25].b. Thñy lîi Trong nh÷ng n¨m qua nhiÒu c«ng tr×nh t−íi tiªu ®· ®−îc ®Çu t− x©y dùngvµ n©ng cÊp: n¨m 2004 huyÖn ®· tiÕn hµnh n¹o vÐt s«ng Tr©u B¹c, lµ s«ng dÉnn−íc chÝnh cho c¸c x· HiÓn Kh¸nh, Minh T©n, T©n Kh¸nh. Mçi x· ®Òu cãtr¹m b¬m riªng. 40% sè kªnh m−¬ng ®· ®−îc bª t«ng hãa, phÇn kªnh m−¬ngch−a ®−îc bª t«ng hãa ®Òu ®−îc n¹o vÐt khai dßng sau mçi vô. V× vËy l−îngn−íc phôc vô t−íi tiªu cho c©y trång lu«n ®¶m b¶o, chñ ®éng. §©y lµ c¬ sëlµm t¨ng n¨ng suÊt c©y trång qua c¸c vô [25].c. Th«ng tin liªn l¹c §Òu ®−îc x©y dùng míi vµ n©ng cÊp. Mçi x· ®Òu cã b−u ®iÖn ho¹t ®éngliªn tôc. HÖ thèng ®µi ph¸t thanh cã ë c¸c cÊp: th«n, x·, huyÖn. §Æc biÖt lµc«ng nghÖ th«ng tin ®ang ®−îc ng−êi d©n sö dông hiÖu qu¶: 100% c¬ quan c¬quan c¸c cÊp cña x· cã ®iÖn tho¹i, m¸y vi tÝnh, 70 % ng−êi d©n sö dông ®iÖntho¹i cè ®Þnh vµ di ®éng [25].4.1.2.3. §êi sèng nh©n d©n trong huyÖn Trong nh÷ng n¨m qua ®êi sèng cña nh©n d©n trong huyÖn ®−îc c¶i thiÖnrâ rÖt c¶ vÒ sè l−îng vµ chÊt l−îng so víi thêi k× tr−íc. Theo b¸o c¸o kinh tÕx· héi n¨m 2005 cña phßng Thèng kª huyÖn th× cã 86,7 % sè hé cã møc sèngtrung b×nh trë lªn trong ®ã cã 23,7 % sè hé cã móc sèng kh¸ vµ giµu, sè hénghÌo chiÕm 13,3%. Sang n¨m 2006 sè hé nghÌo trong huyÖn ®· gi¶m chØ cßn10,55%, kÐo theo ®ã sè hé cã møc sèng trung b×nh trë lªn còng gia t¨ng B¹n ®ang xem tµi liÖu trªn website: http://36kn.info
 34. 34. 33chiÕm 89,45% trong ®ã sè hé giµu vµ kh¸ chiÕm 25,1%. B−íc sang n¨m 2007tØ lÖ hé nghÌo gi¶m xuèng cßn 10,00 % n©ng tû lÖ hé tõ trung b×nh trë lªn lµ90,21 %. B¶ng 4.3: T×nh h×nh nghÌo ®ãi huyÖn Vô B¶n tõ (2005 - 2007) N¨m 2005 2006 2007 Sè hé Tû lÖ hé Sè hé Tû lÖ hé sè hé Tû lÖ hé X· (Hé) nghÌo (Hé) nghÌo (Hé) nghÌo (%) (%) (%) Minh T©n 1.373 11,5 1.388 8,60 1.364 9,5 Tam Thanh 1.414 16,0 1.467 12,40 1.467 10,5 Liªn Minh 2.451 11,6 2.455 9,50 2.597 9,0 Quang Trung 1.582 13,8 1.647 13,40 1.647 9,1 Minh ThuËn 2.531 17,2 2.649 11,30 2.641 10,6 HiÓn Kh¸nh 1.897 15,7 2.005 11,30 2.015 8,7 Kim Th¸i 2.295 13,5 2346 10,20 2.246 8,0 Trung Thµnh 1.524 9,5 1.498 8,10 1.552 7,8 ThÞ TrÊn G«i 1.596 11,3 1.729 7,20 1.746 4,7 Liªn B¶o 2.115 10,5 2.152 6,70 2.204 7,4 §¹i Th¾ng 2.543 16,4 2.666 16,30 2.725 16,0 §¹i An 1.709 7,8 1.743 9,30 1.700 16,2 Céng Hßa 1.473 7,9 1.471 9,10 1.480 9,7 T©n Kh¸nh 1.605 18,8 1.674 13,30 1.723 9,5 Thµnh Lîi 3.670 15,9 3.670 9,50 3.670 8,5 T©n Thµnh 1.121 13,5 1.168 8,50 1.185 15,2 Hîp H−ng 1.548 13,9 1.558 14,10 1.720 11,5 VÜnh Hµo 1.375 11,2 1.501 9,30 1.546 9,6 Tæng 33.822 13,5 34.787 10,55 35.228 10,0 ” Nguån Phßng Lao ®éng Th−¬ng binh vµ X· héi huyÖn Vô B¶n” Nh×n vµo b¶ng trªn ta thÊy sù ph©n bè c¸c hé nghÌo trªn ®Þa bµn kh«ng®ång ®Òu, cã nh÷ng x· tû lÖ nghÌo vÉn cßn kh¸ cao nh− x· §¹i Th¾ng n¨m2007, 2006 cã sè hé nghÌo ®Òu ®øng ®Çu huyÖn, trong khi ®ã t¹i thÞ trÊn G«i cãsè hé nghÌo Ýt nhÊt. Trong sè nh÷ng hé nghÌo cña n¨m 2007 th× cã 25 hé cÇnhç trî lµm nhµ ë míi, 48 hé cÇn hç trî söa ch÷a. PhÇn lín x· cã sè hé nghÌo B¹n ®ang xem tµi liÖu trªn website: http://36kn.info
 35. 35. 34cao ®Òu lµ nh÷ng x· ë xa trung t©m huyÖn ë n¬i ®ã kh«ng cã c¸c trôc ®−ênggiao th«ng chÝnh, phÇn lín ng−êi d©n s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, cã bu«n b¸n còngchØ lµ bu«n b¸n nhá nh−: ch¹y chî, b¸n rau, cua èc, b¸n t¹p hãa nhá....4.1.2.4. T×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña huyÖn Vô B¶n Trong nh÷ng n¨m qua cïng víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt n−íc, kinh tÕcña Vô B¶n còng cã nhiÒu biÕn chuyÓn. Giai ®o¹n 2005 - 2007 lµ giai ®o¹nchóng ta gia nhËp tæ chøc Th−¬ng m¹i thÕ giíi. Sau 1 n¨m trë thµnh thµnhviªn chÝnh thøc cña tæ chøc th−¬ng m¹i thÕ giíi, nÒn kinh tÕ ®¹t ®−îc nhiÕukÕt qu¶ song còng ®øng tr−íc nhiÒu thö th¸ch. Nh×n l¹i kinh tÕ ViÖt Nam nãichung, kinh tÕ huyÖn Vô B¶n nãi riªng giai ®o¹n 2005 - 2007 cã nh÷ng kÕtqu¶ ®· ®¹t ®−îc. Sè liÖu ®−îc tæng hîp qua b¶ng sau: B¶ng 4.4: KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña huyÖn tõ 2005 - 2007 §VT: TriÖu ®ång N¨m So s¸nh (%) 2005 2006 2007 B×nh 06/05 07/06ChØ tiªu qu©nTæng GTSX 711.759 863.599 1.015.439 121,32 117,58 119,451. N«ng l©m nghiÖp 476.733 587.518 698.303 123,34 118,86 121,102. Ngµnh c«ng nghiÖp 102.906 122.674 142.442 119,42 116,11 117,673. Ngµnh dich vô 132.120 153.407 174.694 116,11 113,88 115,004. ChØ tiªuGi¸ trÞ s¶n xuÊt BQ/hé 5,410 6,540 7,590 120,10 116,06 118,08Gi¸ trÞ s¶n xuÊtBQ/L§ 11,850 14,770 17,870 124,64 120,99 128,80 "Nguån phßng Thèng kª huyÖn Vô B¶n " Nh×n chung qua 3 n¨m tõ 2005 - 2007 tèc ®é t¨ng tr−ëng kinh tÕ cñahuyÖn lµ kh¸ cao. Tèc ®é t¨ng tr−ëng b×nh qu©n ®¹t 119,45%, n¨m 2005 ®¹t711759 triÖu ®ång, n¨m 2006 ®¹t 863599 triÖu ®ång vµ n¨m 2007 lµ 1015439triÖu ®ång. Qua c¸c n¨m th× tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña c¸c ngµnh ®Òu t¨ng,ngµnh c«ng nghiÖp vµ dÞch vô ®· ®ãng gãp tû lÖ kh¸ lín trong toµn bé gi¸ trÞs¶n xuÊt cña huyÖn, song thÕ m¹nh cña huyÖn vÉn lµ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. C¬ B¹n ®ang xem tµi liÖu trªn website: http://36kn.info
 36. 36. 35cÊu tæng gi¸ trÞ ngµnh s¶n xuÊt n«ng nghiÖp trong n¨m 2005 chiÕm 67% ®Õnn¨m 2007 chØ t¨ng 1,7%. Tèc ®é t¨ng tr−ëng b×nh qu©n cña ngµnh n«ngnghiÖp lµ 121,1 %. Do cã sù ®Çu t− sö dông c¸c tiÕn bé kÜ thuËt míi, chuyÓn®æi c¬ cÊu c©y trång lµm t¨ng gi¸ trÞ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp trong khi diÖn tÝch®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp kh«ng thay ®æi qua c¸c n¨m. Trªn ®Þa bµn huyÖn s¶n xuÊt c«ng nghiÖp còng kh¸ ph¸t triÓn. N¨m 2005trªn ®Þa bµn huyÖn cã 1828 c¬ së s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, n¨m 2006 lµ 1965 c¬së sang n¨m 2007 cã 2013 c¬ së. §· thu hót 5930 lao ®éng n¨m 2005, 6449lao ®éng n¨m 2006 vµ 6968 lao ®éng n¨m 2007. Trªn ®Þa bµn huyÖn thÕ m¹nhs¶n xuÊt c«ng nghiªp lµ c«ng nghiÖp chÕ biÕn: s¶n xuÊt s¶n phÈm dÖt, s¶n xuÊts¶n phÈm gç vµ l©m s¶n, s¶n xuÊt s¶n phÈm tõ kim lo¹i ...trong ®ã cã c¸cdoanh nghiÖp næi tiÕng nh−: doanh nghiÖp t− nh©n Hoµng H¶i, Hoµng S¬n,HTX Tre ViÖt ... chÝnh v× vËy n¨m 2005 gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp lµ102906 triÖu ®ång, sang n¨m 2006 lµ 122647 triÖu ®ång vµ n¨m 2007 lµ142442 triÖu ®ång tè ®é ph¸t triÓn b×nh qu©n ®¹t 117,67 %. Víi tèc ®é ph¸ttriÓn nh− vËy th× dù tÝnh trong mét vµi n¨m tíi ngµnh c«ng nghiÖp sÏ chiÕmmét tû träng lín trong c¬ cÊu kinh tÕ cña huyÖn. VÒ ho¹t ®éng dÞch vô trªn ®Þa bµn huyÖn còng kh¸ ph¸t triÓn, nhiÒu lo¹ih×nh nh»m ®¸p øng nhu cÇu thiÕt yÕu cña ng−êi d©n. Toµn huyÖn n¨m 2005 cã1582 c¬ së ho¹t ®éng dÞch vô, n¨m 2007 cã 1592 c¬ së t¹o ra 132120 triÖu®ång n¨m 2005 vµ 174694 triÖu ®ång n¨m 2007. Do nhu cÇu cña ng−êi d©nngµy cµng ®a d¹ng nªn xuÊt hiÖn c¸c lo¹i h×nh dÞch vô nh»m tho¶ m·n nhucÇu cña ng−êi d©n, c¸c lo¹i h×nh dÞch vô nh−: dÞch vô t− nh©n, söa ch÷a xe cã®éng c¬, m« t« xe m¸y vµ ®å dïng c¸ nh©n, dÞch vô vËn t¶i… §Ó thÊy râ h¬n vÒ tèc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ cña huyÖn qua c¸c n¨m tatheo dâi biÓu ®å sau: B¹n ®ang xem tµi liÖu trªn website: http://36kn.info
 37. 37. 36 H×nh 4.1: BiÓu ®å biÓu hiÖn kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña huyÖn Vô B¶n qua 3 n¨m4.1.2.5. §¸nh gi¸ chunga. Nh÷ng thuËn lîi VÞ trÝ ®Þa lý thuËn lîi lµ mét lîi thÕ quan träng. HuyÖn Vô B¶n c¸chtrung t©m thµnh phè kh«ng xa lµ trung t©m ®µo t¹o c¸n bé c¸c ngµnh c¸c cÊp,lµ n¬i cã ho¹t ®éng kinh tÕ diÔn ra s«i næi m¹nh mÏ, lµ n¬i tËp chung c¸cnguån lùc tõ c¸c n¬i trong tØnh vµ ph©n phèi c¸c nguån lùc cho c¸c huyÖn vµcho c¸c vïng l©n cËn. HuyÖn Vô B¶n cã tiÒm n¨ng du lÞch ®iÒu nµy ®−îcchøng minh b»ng l−îng kh¸ch vÒ víi Phñ DÇy t¨ng lªn qua c¸c n¨m. Tµi nguyªn ®a d¹ng, phong phó trong ®ã tµi nguyªn ®Êt ®ãng vai trßquyÕt ®Þnh tíi diÖn tÝch vµ s¶n l−îng c©y trång cña huyÖn. Bªn c¹nh ®ã, ®iÒukiÖn khÝ hËu thêi tiÕt kh¸ thuËn lîi t¹o ®iÒu kiÖn cho hÖ c©y trång ®a d¹ng.Trong ®ã t¹o ®iÒu kiÖn cho c©y trång thÕ m¹nh cña huyÖn lµ c©y lóa ph¸ttriÓn, n¨ng suÊt vµ s¶n l−îng c©y trång ®Òu t¨ng qua c¸c vô. Trªn ®Þa bµn huyÖn cã nhiÒu doanh nghiÖp, lµng nghÒ cã nhiÒu ngµnhnghÒ kh¸c nhau ®· thu hót ®«ng ®¶o lùc l−îng lao ®éng trªn ®Þa bµn huyÖntham gia, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho bé phËn ®«ng ®¶o ng−êi d©n. Mét sè B¹n ®ang xem tµi liÖu trªn website: http://36kn.info
 38. 38. 37ngµnh nghÒ næi tiÕng: m©y tre ®an, s¬n mµi, s¶n phÈm ®−îc ®«ng ®¶o ng−êitiªu dïng sö dông, trong ®ã ®· xuÊt khÈu sang c¸c vïng vµ c¸c n−íc l©n cËn. Nh©n d©n trong huyÖn cã truyÒn thèng c¸ch m¹ng ®oµn kÕt s¸t c¸nhbªn nhau, kh¾c phôc mäi khã kh¨n ®Ó x©y dùng huyÖn Vô B¶n thµnh huyÖngiµu m¹nh. D−íi sù chØ ®¹o cña c¸c CÊp ñy ®¶ng, chÝnh quyÒn cã biÖn ph¸p thùchiÖn c¸c c¬ chÕ cña tØnh, cã chÝnh s¸ch hç trî ®Çu t− s¶n xuÊt, t¹o ®iÒu kiÖnthuËn lîi cho viÖc mua, chÕ biÕn s¶n phÈm n«ng nghiÖp trªn ®Þa bµn. C¬ së h¹tÇng ®−îc n©ng cÊp x©y dùng: m¹ng l−íi giao th«ng n«ng th«n ®−îc c¶i t¹o tètthuËn lîi cho cho l−u th«ng hµng hãa, hÖ thèng kªnh m−¬ng ®−îc kiªn cè hãaph¸t huy t¸c dông tèt, nguån vèn −u ®·i cña NHCSXH ®· gãp phÇn t¹o ®iÒukiÖn cho c¸c hé nghÌo v−¬n lªn trong s¶n xuÊt vµ æn ®Þnh ®êi sèng.b. Nh÷ng khã kh¨n Bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi cßn tån t¹i nh÷ng khã kh¨n ch−a gi¶i quyÕt®−îc. §ã lµ ¸p lùc t¨ng d©n sè qu¸ nhanh ®ßi hái viÖc lµm, tr×nh ®é d©n trÝ vÉncßn thÊp, ®éi ngò lao ®éng ch−a qua ®µo t¹o chiÕm tû lÖ kh¸ cao, h¹n chÕ viÖctiÕp cËn khoa häc kÜ thuËt vµ gi¶m hiÖu qu¶ lao ®éng. C¸c xÝ nghiÖp, c«ng ty ®−îc x©y dùng nhiÒu ®ång thêi viÖc thanh niªn ®æx« ra thµnh phè t×m viÖc trong c¸c khu c«ng nghiÖp ®· ¶nh h−ëng ®Õn l−înglao ®éng n«ng nghiÖp trong c¸c vô mïa. NhiÒu hé nghÌo cã diÖn tÝch línnh−ng do kh«ng cã ng−êi lµm buéc ph¶i cho thuª bít ¶nh h−ëng tíi viÖc qu¶nlý vµ sö dông vèn vay. Trong giai ®o¹n nµy bïng ph¸t nhiÒu lo¹i dÞch bÖnh ¶nh h−ëng tíi viÖcch¨n nu«i, trång trät cña c¸c hé. trªn ®Þa ®Þa bµn huyÖn ®· xuÊt hiÖn c¸c ædÞch cóm gia cÇm, dÞch lîn tai xanh….. §iÒu nµy ¶nh h−ëng t©m lý cña ng−êid©n nhiÒu ng−êi ph¶i b¸n sím vËt nu«i khi ch−a ®ñ träng l−îng xuÊt chuånghoÆc kh«ng d¸m ®Çu t− vµo c¸c ®èi t−îng ®ang cã dÞch. MÆt kh¸c trong giai®o¹n nµy thÞ tr−êng gi¸ c¶ cã nhiÒu biÕn ®éng, nhiÒu mÆt hµng c«ng nghiÖpnh− ph©n bãn, gièng, thuèc BVTV ... ®Òu t¨ng ®¸ng kÓ nhiÒu hé gÆp khã kh¨ntrong viÖc trang tr¶i c¸c chi phÝ cho s¶n xuÊt. B¹n ®ang xem tµi liÖu trªn website: http://36kn.info
 39. 39. 38 C¬ cÊu s¶n xuÊt, c¬ cÊu sö dông ®Êt ®ai, lao ®éng cßn nhiÒu bÊt hîp lý®ßi hái ph¶i cã sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ m¹nh mÏ míi cã thÓ ph¸t huyhÕt tiÒm n¨ng cña huyÖn.4.2. Mét sè nÐt c¬ b¶n vÒ hÖ thèng tÝn dông chÝnh thøc vµ b¸n chÝnh thøctrªn ®Þa bµn huyÖn4.2.1. NHCSXH huyÖn Vô B¶n NHCSXH tiÒn th©n lµ Ng©n hµng phôc vô ng−êi nghÌo. NHCSXH chÝnhthøc ®−îc thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh sè 525/TTG cña Thñ t−íng ChÝnh phñngµy 31/8/2002. NHCSXH ho¹t ®éng kh«ng v× môc tiªu lîi nhuËn, phôc vôcho c¸c ®èi t−îng chÝnh s¸ch: ng−êi nghÌo, th−¬ng binh, ng−êi khuyÕt tËp,häc sinh sinh viªn, ..... nh»m thùc hiÖn c¸c b¶o toµn ®−îc vÒ vèn vµ NHCSXH®−îc h−ëng c¸c chÕ ®é −u ®·i cña nhµ n−íc: miÔn gi¶m thuÕ, bï ®¾p rñi ro....Nguån vèn ho¹t ®éng chñ yÕu tõ ng©n s¸ch nhµ n−íc, bªn c¹nh ®ã vèn cßn®−îc huy ®éng th«ng qua h×nh thøc ph¸t hµnh chøng tõ cã gi¸, huy ®éng tiÒngöi cã h¹n hoÆc kh«ng k× h¹n. Môc tiªu chñ yÕu cña ng©n hµng lµ phôc vô ®èi t−îng chÝnh s¸ch nh−ngkh«ng ®−a ra c¸c tiªu chÝ riªng ®Ó x¸c ®Þnh ng−êi h−ëng lîi mµ sö dông c¸cchØ tiªu theo tiªu chuÈn cña chÝnh phñ. NhiÖm vô cña NHCSXH lµ cung cÊptÝn dông cho c¸c ®èi t−îng chÝnh s¸ch ®Æc biÖt lµ nh÷ng hé nghÌo cña huyÖn.Ng©n hµng cho c¸c hé nghÌo vay b»ng tÝn chÊp th«ng qua Héi N«ng d©n hoÆcHéi Phô n÷ t¹i c¸c x· theo danh s¸ch ®−îc duyÖt cña Ban xãa ®ãi gi¶m nghÌocña x·, phßng Lao ®éng Th−¬ng binh vµ X· héi huyÖn .4.2.2. Ng©n hµng NN vµ PTNT huyÖn Vô B¶n Ng©n hµng NN vµ PTNT huyÖn Vô B¶n lµ tæ chøc tÝn dông n«ng th«nlín nhÊt trªn ®Þa bµn huyÖn, nã ®ãng vai trß lµ tæ chøc kinh doanh tiÒn tÖ n»mtrong hÖ thèng NN vµ PTNT ViÖt Nam. Víi t− c¸ch lµ mét ng©n hµng th−¬ngm¹i chuyªn kinh doanh trong khu vùc n«ng th«n. Ph−¬ng ch©m cña ng©n hµnglµ “®i vay ®Ó cho vay “ nh»m huy ®éng tiÒn tÖ tõ c¸c nguån kh¸c nhau ®Ó ®¶mb¶o ®¸p øng nhu cÇu vÒ tiÒn trong viÖc më réng s¶n xuÊt vµ l−u th«ng hµnghãa trong lÜnh vùc n«ng nghiÖp. Trong ho¹t ®éng cña m×nh, NHNN vµ PTNT Vô B¶n ®ãng vai trß lµ méttæ chøc tµi chÝnh trung gian, võa lµ chñ thÓ cÇn vèn tÝn dông, võa lµ chñ thÓ B¹n ®ang xem tµi liÖu trªn website: http://36kn.info
 40. 40. 39cung vèn tÝn dông. Ng©n hµng huy ®éng vèn t¹m thêi nhµn dçi qua ph−¬ngthøc më c¸c tµi kho¶n tiÒn göi, nhËn göi tiÕt kiÖm, b¸n tr¸i phiÕu vµ k× phiÕu.§ång thêi ng©n hµng còng cho vay vèn kinh doanh ®èi víi tÊt c¶ c¸c ph¸pnh©n vµ thÕ nh©n cã nhu cÇu vÒ vèn. Kh¸ch hµng chñ yÕu th−êng xuyªn chñyÕu quan hÖ víi ng©n hµng lµ c¸c n«ng d©n vµ hé n«ng d©n, nh©n d©n tronghuyÖn, c¸c thµnh phµn kinh tÕ, c¸c doanh nghiÖp t− nh©n ®ãng trªn ®Þa bµnhuyÖn vµ thuéc huyÖn qu¶n lý. Nh÷ng ng−êi n«ng d©n ®· trë thµnh kh¸chhµng quen thuéc cña NHNN vµ PTNT huyÖn Vô B¶n. Ng©n hµng ho¹t ®éngc¸c phiªn giao dÞch tÝn dông ®èi víi c¸c hé n«ng d©n qua hai ph−¬ng thøc.Thø nhÊt lµ cho c¸c hé n«ng d©n vay trùc tiÕp tøc lµ c¸c hé n«ng d©n cã nhucÇu vay vèn trùc tiÕp ®Õn ng©n hµng lµm thñ tôc vay vèn. Thø hai lµ cho c¸ché n«ng d©n vay gi¸n tiÕp tøc lµ cho c¸c hé n«ng d©n vay th«ng qua c¸c tæchøc nh− Héi phô n÷, Héi N«ng d©n, Héi Thanh niªn,....ë c¸c x·.4.2.3. Quü tÝn dông nh©n d©n Theo QuyÕt ®Þnh 390/TTg ngµy 27/3/1993 m« h×nh tÝn dông nh©n d©nb¾t ®Çu ®−îc thÝ ®iÓm trªn c¬ së c¨n cø vµo LuËt HTX (1/1/1997), luËt nhµn−íc vµ LuËt tæ chøc tÝn dông (12/1997). Cho ®Õn nay QTDNN giao dÞch víikh¸ch hµng th«ng qua ho¹t ®éng huy ®éng vèn vµ cho vay. VÒ lo¹i h×nh tæchøc cña QTDND phøc t¹p víi c¸c nghiÖp vô phong phó. QTDND cã thÓ dotËp thÓ thµnh lËp vµ së h÷u nh−ng còng cã thÓ së h÷u cæ phÇn. QTDND ho¹t ®éng trªn nguyªn t¾c cho vay ph¶i cã tµi s¶n thÕ chÊp.Nh÷ng kho¶n vay d−íi 5 triÖu kh«ng cÇn cã tµi s¶n thÕ chÊp. L·i suÊt vèn vayqua quü ¸p dông nhiÒu møc kh¸c nhau c¨n cø ®Æc ®iÓm vïng d©n c− sinh sèngvµ th−êng cao h¬n l·i suÊt cña NHNN vµ PTNT. Quü TDND huyÖn cho vaytrùc tiÕp tíi hé gia ®×nh kh«ng cã h×nh thøc vay gi¸n tiÕp qua c¸c nhãm nh−Héi N«ng d©n, Héi Phô n÷,......4.2.4. Kho b¹c nhµ n−íc huyÖn Vô B¶n Kho b¹c nhµ n−íc huyÖn chÞu sù qu¶n lý trùc tiÕp cña Kho b¹c nhµ n−íctØnh Nam §Þnh, nhiÖm vô chñ yÕu cña kho b¹c nhµ n−íc lµ qu¶n lý ng©n s¸chnhµ n−íc vµ thùc hiÖn chøc n¨ng tÝn dông nhµ n−íc. Kho b¹c nhµ n−íc huyÖnVô B¶n huy ®éng vèn tõ nh©n d©n b»ng viÖc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu. Khi thùc sù B¹n ®ang xem tµi liÖu trªn website: http://36kn.info
 41. 41. 40cÇn thiÕt nh»m ®¸p øng môc tiªu cña nhµ n−íc. Tr¸i phiÕu ®−îc ph¸t hµnh cãthÓ lµ dµi h¹n hoÆc ng¾n h¹n do tõng ®iÒu kiÖn cô thÓ.4.3. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng cña NHCSXH huyÖn Vô B¶n4.3.1. Ho¹t ®éng huy ®éng vèn NHCSXH huyÖn lµ tæ chøc tÝn dông lín trªn ®Þa bµn huyÖn. Ho¹t ®éngcña ng©n hµng lµ cung cÊp tÝn dông cho n«ng th«n. Nguån vèn cña NHCSXHhuyÖn ®−îc cÊp ph¸t chñ yÕu theo tÝnh chÊt ph©n bæ tõ Ng©n hµng cÊp trªn.NHCSXH huyÖn Vô B¶n chÞu tr¸ch nhiÖm b¶o toµn, qu¶n lý vµ quay vßng sèvèn ®ã cho c¸c ®èi t−îng chÝnh s¸ch theo quy ®Þnh. Ngoµi ra nguån vèn cñang©n hµng ®−îc thµnh lËp mét phÇn do ho¹t ®éng huy ®éng tiÒn göi víi l·isuÊt −u ®·i. H×nh 4.2: Ng−êi d©n göi tiÕt kiÖm trong NHCSXH ( ¶nh minh ho¹) B¹n ®ang xem tµi liÖu trªn website: http://36kn.info
 42. 42. 41 §vt: Tû ®ång B¶ng 4.5: T×nh h×nh nguån vèn cña NH tõ 2005 - 2007 N¨m So s¸nh 2005 2006 2007 06/05 07/06 C¬ChØ tiªu C¬ c©ó C¬ cÊu C¬ c©ó C¬ c©ó Sè l−îng Sè l−îng Sè l−îng c©ó Sè l−îng Sè l−îng (%) (%) (%) (%) (%)Tæng nguån vèn 35,8 100,0 41,3 100,0 57,0 100,0 5,5 115,4 15,7 138,01. Nguån vèn tõ NSNN 21,3 59,5 25,3 61,3 30,7 53,8 4,0 118,8 5,4 121,32. Nguån vèn huy ®éng 14,5 40,5 16,0 38,7 26,3 46,2 1,5 110,3 10,3 164,4tõ tiÒn göi tiÕt kiÖm- Göi ng¾n h¹n 13,4 92,7 14,6 91,3 23,7 90,3 1,2 109,0 9,1 162,3- Göi dµi h¹n 1,1 7,3 1,4 8,7 2,6 9,7 0,3 127,3 1,2 186,0 ” Nguån NHCSXH huyÖn Vô B¶n” B¹n ®ang xem tµi liÖu trªn website: http://36kn.info
 43. 43. 42 Qua b¶ng 4.5 ta thÊy nguån vèn cña ng©n hµng ®Õu t¨ng qua c¸c n¨m kÓ c¶ nguån vèn tõ ph©n bæ vµ vèn huy ®éng. §èi víi chØ tiªu ph©n bæ: n¨m 2005 lµ 21,3 tû ®ång, 2006 lµ 25,3 tû ®ång, 2007 lµ 30,7 tû ®ång. Trong 2 n¨m 2005, 2006 c¬ cÊu vèn t¨ng nh−ng 2007 c¬ cÊu vèn l¹i gi¶m so víi n¨m tr−íc. §èi víi vèn tõ huy ®éng thÞ tr−êng sè l−îng còng t¨ng qua c¸c n¨m 2005 lµ 14,5 tû ®ång, n¨m 2006 lµ 16 tû ®ång nh−ng vÒ c¬ cÊu vèn cña 2005 cao h¬n c¬ cÊu vèn cña 2006 n¨m 2005 lµ 40,5% th× n¨m 2006 lµ 38,4 % sang n¨m 2007 c¬ cÊu cña vèn lµ 46,2%. §iÒu nµy chøng tá trong n¨m nµy tiÒn göi cña nh©n d©n vµo ng©n hµng t¨ng lªn. §ã còng lµ do ®êi sèng cña nh©n d©n trong huyªn t¨ng lªn vµ do Ng©n hµng cã c¸c chÝnh s¸ch l·i suÊt cho vay −u ®·i. 4.3.2. Ho¹t ®éng cho vay cña ng©n hµng Tõ khi thµnh lËp ®Õn nay NHCSXH huyÖn Vô B¶n lu«n lµ tæ chøc cung cÊp tÝn dông quan träng cho c¸c ®èi t−îng chÝnh s¸ch trªn ®Þa bµn huyÖn. C¨n cø vµo c¸c nhãm ®èi t−îng chÝnh s¸ch NHCSXH gi¶i ng©n cho nh©n d©n theo 5 ch−¬ng tr×nh lín: ch−¬ng tr×nh cho vay häc sinh viªn cã hoµn c¶nh khã kh¨n, ch−¬ng tr×nh cho vay gi¶i quyÕt viÖc lµm, ch−¬ng tr×nh cho vay n−íc s¹ch vµ vÖ sinh m«i tr−êng, ch−¬ng tr×nh cho vay hé nghÌo, ch−¬ng tr×nh cho vay xuÊt khÈu lao ®éng. Sè liÖu ®−îc tæng hîp qua b¶ng sau: B¶ng 4.6: Doanh sè cho vay cña ng©n hµng qua 3 n¨m (2005 - 2007) §VT: Tû ®ång N¨m 2005 2006 2007 Sè C¬ cÊu Sè C¬ cÊu Sè C¬ cÊuChØ tiªu l−îng (%) l−îng (%) l−îng (%)Tæng doanh sè cho vay 19,11 100,0 23,83 100,0 29,90 100,01. HSSV 1,13 4,7 1,26 4,22. Gi¶i quyÕt viÖc lµm 1,23 6,4 1,99 8,4 4,38 14,63. N−íc s¹ch vµ VSMT 2,71 14,8 3,15 13,2 5,33 17,84. Hé nghÌo 14,38 75,2 16,71 70,1 17,57 58,85. XuÊt khÈu lao ®éng 0,79 3,6 0,85 3,6 1,32 4,6 “Nguån NHCSXH huyÖn Vô B¶n” B¹n ®ang xem tµi liÖu trªn website: http://36kn.info

×