luan van tot nghiep ke toan (64).pdf

453 views
365 views

Published on

1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và cao học Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Nick: dvluanvan ( Hãy add nick yahoo để đươc chúng tôi hỗ trợ ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
453
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

luan van tot nghiep ke toan (64).pdf

 1. 1. www.kinhtehoc.net TRƯ NG I H C C N THƠ KHOA KINH T - QU N TR KINH DOANH LU N VĂN T T NGHI P TH M NH D ÁN U TƯ XÂY D NG NHÀ MÁY CH BI N PH LI U, PH TH I NGÀNH TH Y S N Giáo viên hư ng d n: Sinh viên th c hi n:HUỲNH TH C M LÝ PH M TH Y N Mã s SV: 4053689 L p: K toán t ng h p K31 C n Thơ - 2009http://www.kinhtehoc.net
 2. 2. www.kinhtehoc.netGVHD: Huỳnh Th C m Lý SVTH: Ph m Th Y n LỜI CẢM TẠ         ư c s gi i thi u c a Khoa Kinh t - Qu n tr kinh doanh Trư ng ih cC n Thơ và s ch p thu n c a Ngân hàng u Tư và Phát Tri n chi nhánh H uGiang, v i v n ki n th c ã h c và qua hơn hai tháng th c t p t i Ngân hàng,cùng v i s hư ng d n c a cô Huỳnh Th C m Lý và s giúp c a quý Ngânhàng, em ã hoàn thành lu n văn t t nghi p c a mình. Em xin g i l i c m ơnchân thành n: Toàn th quý th y cô Trư ng i h c C n thơ nói chung và KhoaKinh t - Qu n tr kinh doanh nói riêng ã t n tâm d y b o và truy n t chochúng em nh ng tri th c quý báo làm hành trang bư c vào i. Cô Huỳnh Th C m Lý, cô ã dành nhi u th i gian hư ng d n, giúp , óng góp ý ki n và s a ch a nh ng sai sót trong su t quá trình th c hi n bàivi t t t nghi p này. Ban lãnh o Ngân hàng u Tư và Phát Tri n chi nhánh H u Giang,cùng toàn th các cán b , nhân viên ang công tác t i ngân hàng ã nhi t tìnhgiúp , ch b o cho em nh ng kinh nghi m th c t trong quá trình th c tâp t iNgân hàng. Xin kính chúc quý th y cô c a trư ng i h c C n Thơ, Ban lãnh o Ngânhàng cùng toàn th các cán b và nhân viên ang làm vi c t i các phòng, ban c angân hàng u Tư và Phát Tri n ư c d i dào s c kh e và t nhi u th ng l im i trong công tác. Ngày …. tháng ….năm 2009 Sinh viên th c hi n Ph m Th Y nTh m nh d án u tư Trangihttp://www.kinhtehoc.net
 3. 3. www.kinhtehoc.netGVHD: Huỳnh Th C m Lý SVTH: Ph m Th Y n LỜI CAM ĐOAN        Lu n văn này trình bày v n nghiên c u là phân tích và th m nh d ánxây d ng nhà máy ch bi n ph li u, ph th i ngành th y s n c a công ty TNHHThiên Mã t i ngân hàng u Tư và Phát Tri n chi nhánh H u Giang nên h u h tcác thông tin trong tài ư c thu th p t i ơn v th c t p và ã ư c s ng ý,cho phép s d ng c a lãnh o cơ quan. Tôi cam oan r ng tài này là do chính tôi th c hi n, các s li u thu th pvà k t qu phân tích trong tài là trung th c, tài không trùng v i b t kỳtài nghiên c u khoa h c nào. Ngày …. tháng ….năm 2009 Sinh viên th c hi n Ph m Th Y nTh m nh d án u tư Trangiihttp://www.kinhtehoc.net
 4. 4. www.kinhtehoc.netGVHD: Huỳnh Th C m Lý SVTH: Ph m Th Y n NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP             ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Ngày …. Tháng ….năm 2009 Th trư ng ơn vTh m nh d án u tư Trangiiihttp://www.kinhtehoc.net
 5. 5. www.kinhtehoc.netGVHD: Huỳnh Th C m Lý SVTH: Ph m Th Y n NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN              ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Ngày …. tháng …. năm 2009Th m nh d án u tư Trangivhttp://www.kinhtehoc.net
 6. 6. www.kinhtehoc.netGVHD: Huỳnh Th C m Lý SVTH: Ph m Th Y n NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN              ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Ngày….tháng …. năm 2009Th m nh d án u tư Trangvhttp://www.kinhtehoc.net
 7. 7. www.kinhtehoc.netGVHD: Huỳnh Th C m Lý SVTH: Ph m Th Y n M CL C TrangCHƯƠNG 1: GI I THI U .................................................................................. . 1 1.1. tv n nghiên c u.................................................................................. . 1 1.1.1. S c n thi t nghiên c u......................................................................... . 1 1.1.2. Căn c khoa h c và th c ti n................................................................ . 2 1.1.2.1. Căn c khoa h c ............................................................................ . 2 1.1.2.2. Căn c th c ti n............................................................................. . 2 1.2. M c tiêu nghiên c u..................................................................................... . 3 1.2.1. M c tiêu chung ..................................................................................... . 3 1.2.2. M c tiêu c th ...................................................................................... . 3 1.3. Ph m vi nghiên c u...................................................................................... . 3 1.3.1. Ph m vi v th i gian ............................................................................. . 3 1.3.2. Ph m vi v không gian.......................................................................... . 3 1.3.3. i tư ng nghiên c u ........................................................................... . 3 1.4. Lư c kh o tài li u liên quan n tài nghiên c u ..................................... . 4CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LU N VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U . 5 2.1. Phương pháp lu n......................................................................................... . 5 2.1.1. Gi i thi u v th m nh d án u tư ................................................... . 5 2.1.1.1. Th m nh d án u tư................................................................. . 5 2.1.1.2. Ý nghĩa c a công tác th m nh d án u tư ............................... . 5 2.1.2. Gi i thi u v d án u tư .................................................................... . 5 2.1.2.1. Khái ni m d án u tư ................................................................. . 5 2.1.2.2. Nh ng yêu c u c a m t d án ....................................................... . 6 2.1.2.3. Phân lo i d án u tư ................................................................... . 6 2.1.3. Lãi su t chi t kh u c a d án................................................................ . 9 2.1.4. Các ch tiêu tài chính ánh giá hi u qu tài chính c a d án................ . 9 2.1.4.1. Hi n giá thu n NPV....................................................................... . 9 2.1.4.2. T su t sinh l i n i b IRR ........................................................... 11 2.1.4.3. i m hòa v n ................................................................................. 12 2.1.4.4. Th i gian hoàn v n có chi t kh u ................................................. 13Th m nh d án u tư Trangvihttp://www.kinhtehoc.net
 8. 8. www.kinhtehoc.netGVHD: Huỳnh Th C m Lý SVTH: Ph m Th Y n 2.1.4.5. Ch s kh năng thanh toán n dài h n c a d án DSCR............. 14 2.1.5. M t s ch tiêu tài chính trong doanh nghi p ....................................... 14 2.1.6. N i dung th m nh d án .................................................................... 17 2.1.7. Sơ quy trình th m nh tín d ng ...................................................... 20 2.2. Phương pháp nghiên c u............................................................................... 21 2.2.1. Phương pháp thu th p s li u................................................................ 21 2.2.2. Phương pháp phân tích s li u............................................................... 21CHƯƠNG 3: KHÁI QUÁT V NGÂN HÀNG U TƯ VÀ PHÁT TRI NVI T NAM CHI NHÁNH T NH H U GIANG.................................................. 22 3.1. Lư c s hình thành và phát tri n c a BIDV ................................................ 22 3.2. Ngân hàng u tư và phát tri n chi nhánh t nh H u Giang ......................... 23 3.2.1. Gi i thi u v BIDV H u Giang ............................................................ 23 3.2.2. Cơ c u, ch c năng nhi m v c a các phòng, t t i ngân hàng ............. 24 3.2.3. K t qu ho t ng kinh doanh c a ngân hàng ...................................... 32CHƯƠNG 4: TH M NH D ÁN U TƯ XÂY D NG NHÀ MÁYCH BI N PH LI U, PH TH I NGÀNH TH Y S N C A CÔNG TYTNHH XU T NH P KH U TH Y S N THIÊN MÃ...................................... 33 4.1. Gi i thi u v công ty TNHH xu t nh p kh u th y s n Thiên Mã ................ 33 4.1.1. Năng l c pháp lý ................................................................................... 33 4.1.2. Năng l c tài chính c a công ty ............................................................. 33 4.2. Th m nh d án u tư xây d ng nhà máy ch bi n ph li u, ph th ingành th y s n ......................................................................................................... 37 4.2.1. Gi i thi u d án u tư xây d ng nhà máy ch bi n ph li u, ph th ingành t y s n .......................................................................................................... 37 4.2.1.1. M c tiêu c a d án ........................................................................ 37 4.2.1.2. S c n thi t hình thành d án ................................................... 38 4.2.1.3. D ki n th i gian xây d ng d án .................................................. 38 4.2.2 ánh giá v ngu n nguyên li u u vào c a d án ............................... 39 4.2.3. Phân tích v th trư ng và kh năng tiêu th s n ph m c a d án ........ 42 4.2.4. ánh giá, nh n xét v phương di n k ................................................. 48 4.2.4.1. a i m th c hi n d án .............................................................. 48 4.2.4.2. Thi t b công ngh c a d án ........................................................ 48Th m nh d án u tư Trangviihttp://www.kinhtehoc.net
 9. 9. www.kinhtehoc.netGVHD: Huỳnh Th C m Lý SVTH: Ph m Th Y n 4.2.4.3.Quy trình s n xu t b t cá, m cá t ph li u, ph th i ngành th ys n ............................................................................................................................. 50 4.2.4.4. Cơ s v t ch t c a d án................................................................. 51 4.2.4.5. ánh giá tác ng lên môi trư ng và bi n pháp kh c ph c ônhi m môi trư ng ..................................................................................................... 52 4.2.5. ánh giá hi u qu v m t tài chính c a d án ...................................... 53 4.2.5.1. Cơ s d li u................................................................................... 53 4.2.5.2. K t qu kinh doanh d ki n c a d án .......................................... 54 4.2.5.3. Các ch tiêu ánh giá hi u qu tài chính c a d án ....................... 63 4.2.5.4. Ch tiêu ánh giá kh năng tr n .................................................. 69 4.2.5.5. Phân tích nh y c a d án.......................................................... 70 4.2.6. Hi u qu kinh t xã h i c a d án.......................................................... 77 4.2.6.1. Hi u qu kinh t c a d án ............................................................ 77 4.2.6.2. Ch tiêu m c thu hút lao ng .................................................. 77 4.2.6.3. T o ngu n thu ngo i t cho t nư c ............................................ 77 4.2.6.4. óng góp cho ngân sách nhà nư c................................................ 77 4.3. Phân tích r i ro khi u tư vào d án ........................................................... 78CHƯƠNG 5: GI I PHÁP H N CH R I RO U TƯ VÀO D ÁN VÀBI N PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC TH M NH T I NGÂN HÀNG .... 81 5.1. Gi i pháp h n ch r i ro cho vi c u tư vào d án..................................... 81 5.2. Bi n pháp nâng cao công tác th m nh t i ngân hàng ................................ 82CHƯƠNG 6: K T LU N VÀ KI N NGH ........................................................ 84 6.1. K t lu n ........................................................................................................ 84 6.2. Ki n ngh ...................................................................................................... 85Tài li u tham kh o ................................................................................................. 86Th m nh d án u tư Trangviiihttp://www.kinhtehoc.net
 10. 10. www.kinhtehoc.netGVHD: Huỳnh Th C m Lý SVTH: Ph m Th Y n DANH M C BI U B NG TrangB ng 1: K t qu ho t ng kinh doanh c a ngân hàng ............................................ 32B ng 2: K t qu kinh doanh c a công ty xu t nh p kh u Thiên Mã ....................... 34B ng 3: M t s ch tiêu ánh giá hi u qu ho t ng c a công ty xu t nh p khâuThiên Mã................................................................................................................... 36B ng 4: Ti n hoàn thành d án............................................................................ 39B ng 5: S n lư ng cá nguyên li u ưa vào s n xu t hàng ngày t 2006-2008........ 39B ng 6: S n lư ng ph ph m cá tra, basa t o ra hàng ngày t năm 2006-2008 ...... 40B ng 7: S n lư ng xu t kh u cá da trơn c a Vi t Nam 2006-2008 ......................... 40B ng 8: S n lư ng m cá tiêu th qua cá năm 2006-2008....................................... 44B ng 9: S n lư ng th c t và s n lư ng d trù trong quá kh ................................. 44B ng 10: D báo nhu c u m cá t 2009-2018........................................................ 45B ng 11: Nhu c u s n lư ng b t cá c a Vi t Nam 2006-2008 ................................ 46B ng 12: S n lư ng th c t và s n lư ng d trù trong quá kh ............................... 47B ng 13: D báo nhu c u b t cá t 2009-2018 ........................................................ 47B ng 14: Doanh thu d ki n khi d án i vào ho t ng ......................................... 55B ng 15: Kh u hoa tài s n c nh ........................................................................... 56B ng 16: Chi phí ho t ng c a nhà máy................................................................. 58B ng 17: K ho ch tr lãi vay ngân hàng ................................................................. 59B ng 18: T ng chi phí s n xu t c a d án ............................................................... 60B ng 19: K t qu ho t ng kinh doanh c a d án.................................................. 61B ng 20: Xác nh NPV c a d án........................................................................... 63B ng 21: Xác nh IRR c a d án ............................................................................ 64B ng 22: T ng chi phí, nh phí, bi n phí c a d án ............................................... 65B ng 23: i m hòa v n c a d án............................................................................ 67B ng 24: Cân i ngu n tr n vay .......................................................................... 69B ng 25: Ch s ánh giá kh năng tr n dài h n DSCR....................................... 69B ng 26: NPV thay i khi giá bán m cá và giá mua nguyên v t li u thay i..... 71B ng 27: NPV thay i khi giá bán b t cá và giá mua nguyên v t li u thay i..... 71B ng 28: IRR thay i khi giá bán m cá và giá mua nguyên v t li u thay i ...... 72Th m nh d án u tư Trangixhttp://www.kinhtehoc.net
 11. 11. www.kinhtehoc.netGVHD: Huỳnh Th C m Lý SVTH: Ph m Th Y nB ng 29: IRR thay i khi giá bán b t cá và giá mua nguyên v t li u thay i ...... 72B ng 30: NPV thay i khi giá bán m cá và lãi vay ngân hàng thay i............... 74B ng 31: NPV thay i khi giá bán b t cá và klãi vay ngân hàng thay i ............. 74B ng 32: IRR thay i khi giá bán m cá và lãi vay ngân hàng thay i ................ 75B ng 33: IRR thay i khi giá bán b t cá và lãi vay ngân hàng thay i ................ 75B ng 34: NPV thay i khi giá mua nguyên v t li u và lãi vay ngân hàng thay i ............................................................................................................................. 76B ng 35: IRR thay i khi giá mua nguyên v t li u và lãi vay ngân hàng thay i 76B ng 36: Thu TNDN n p cho ngân sác Nhà nư c................................................. 78Th m nh d án u tư Trangxhttp://www.kinhtehoc.net
 12. 12. www.kinhtehoc.netGVHD: Huỳnh Th C m Lý SVTH: Ph m Th Y n DANH M C HÌNH TrangHình 1: Quy trình th m nh tín d ng ...................................................................... 20Hình 2: Cơ c u t ch c ngân hàng BIDV chi nhánh H u Giang ............................. 25Hình 3: Bi u l i nhu n trư c thu c a d án....................................................... 62Th m nh d án u tư Trangxihttp://www.kinhtehoc.net
 13. 13. www.kinhtehoc.netGVHD: Huỳnh Th C m Lý SVTH: Ph m Th Y n DANH M C CÁC T VI T T T BSCL: ng b ng sông C u Long.BIDV: Ngân hàng u Tư và Phát Tri n Vi t Nam.BIDV H u Giang: Ngân hàng u Tư và Phát Tri n Vi t Nam chi nhánh H uGiang.EU ( European Union): Liên Minh Châu Âu.HACCP: Hazard Analysis and Critical Control Points.ISO (International Organization for Standardization): T ch c tiêu chu n hóaqu c t .WB (World Bank): Ngân hàng th gi iVAESP (Virginia Association of Elementary School Principals): Hi p h i Chbi n và Xu t kh u th y s n Vi t Nam.Th m nh d án u tư Trangxiihttp://www.kinhtehoc.net
 14. 14. www.kinhtehoc.netGVHD: Huỳnh Th C m Lý SVTH: Ph m Th Y n CHƯƠNG 1 GI I THI U1.1 TV N NGHIÊN C U 1.1.1 S c n thi t tài nghiên c u ng b ng sông C u Long ( BSCL), vùng châu th trù phú ã và ang ópgóp to l n cho quá trình phát tri n kinh t c a t nư c, có di n tích g n 4 tri uha, chi m kho ng 12% di n tích c nư c trong ó lo i t t t nh t là t phù sachi m kho ng 30%. Là m t vùng t th p, khá b ng ph ng, c trưng b i ho t ng tương tác m nh và an xen gi a các h nư c m n v i nư c ng t trên m tkhông gian r ng l n. Toàn vùng có 22 c a sông, l ch l n, nh v i di n tích vùngtri u kho ng 800.000 ha. i u ki n giao thoa m n, l , ng t ã t o nên m t vùngsinh thái t thù r t thu n l i cho phát tri n th y s n Th i gian qua, nuôi tr ng và khai thác th y h i s n vùng BSCL ư ckh ng nh là nh ng ngh s n xu t mang l i hi u qu kinh t và xã h i cao, gópph n thay i cơ c u kinh t các vùng ven bi n và nông thôn. Chính vì thnhi u nhà máy ch bi n th y s n ã ư c xây d ng g n v i các vùng nguyênli u, a s nhà máy ư c xây m i và ư c u tư nâng c p, i m i trang thi tb , s n xu t các m t hàng áp ng yêu c u ch t lư ng v sinh, an toàn th c ph mc a EU. Công ngh m i trong ch bi n ã ư c áp d ng nh m s n xu t các m thàng ch t lư ng cao theo tiêu chu n qu c t , g n v i vi c ki m soát ch t lư ngtheo HACCP, m b o các tiêu chu n an toàn v sinh, không có kháng sinh ho chóa ch t c m s d ng. Nhi u doanh nghi p và doanh nhân trong vùng có nh ngn l c và r t năng ng, linh ho t trong thương m i m r ng và tăng th ph ntrên các th trư ng. T trư c n nay tín d ng ngân hàng là m t trong nh ng nghi p v quantr ng, nó chi m m t t tr ng l n trong t ng ngu n thu c a ngân hàng. Ngu n v nmà ngân hàng ho t ng ch y u là v n huy ng nên n u u tư vào d ánkhông hi u qu s làm cho hi u qu ho t ng c a ngân hàng suy gi m và thual . Vì th th m nh s ánh giá trung th c, khách quan d án nh m giúp ngânhàng có quy t nh úng n khi cho vay và kh c ph c r i ro n u có x y ra. ng th i giúp cho ch u tư s d ng v n có hi u qu , tránh ư c lãng phí khih nh th c hi n m t d án không hi u qu . Do ó th m nh tín d ng s sTh m nh d án u tư Trang - 1 -http://www.kinhtehoc.net
 15. 15. www.kinhtehoc.netGVHD: Huỳnh Th C m Lý SVTH: Ph m Th Y nd ng các công c , k thu t phân tích nh m ki m tra r i ro c a d án là vi c làmcó ý nghĩa quan tr ng i v i khách hàng và ngân hàng.Vì v y, gi m thi u r iro cho ngân hàng ng th i tránh t n th t cho doanh nghi p thì th m nh là m tvi c quan tr ng. Do ó, tôi quy t nh ch n tài: “TH M NH D ÁN XÂYD NG NHÀ MÁY CH BI N PH LI U, PH TH I NGÀNH TH Y S N”làm tài nghiên c u. 1.1.2 Căn c khoa h c và th c ti n 1.1.2.1. Căn c khoa h c H u Giang là m t t nh ư c chia tách không lâu t t nh C n Thơ (theo NghQuy t s 22/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 c a Qu c h i nưóc C nghòa XHCN Vi t Nam khóa XI và Ngh nh s 05/2004/N – CP ngày 02 tháng01 năm 2004 c a Chính ph ) nên ph i i m t v i nhi u khó khăn, th thách.Chính vì th c n ph i ư c h tr , u tư kinh phí t nhi u ngu n phát tri ncác ngành ngh trong a bàn. Ngân hàng u tư và Phát tri n H u Giang là m t ơn v có vai trò quan tr ng trong vi c u tư v n cho các thành ph n kinh tt o i u ki n phát tri n t nh nhà. Do ó, ngân hàng BIDV H u Giang ph i th chi n vi c u tư có hi u qu tránh gây lãng phí v n nên công tác th m nh c acác cán b tín d ng trong ngân hàng là có vai trò quan tr ng khi quy t nh utư c a ngân hàng. Có như v y ngân hàng m i nâng cao hi u qu ho t ng, áp ng ư c nhu c u s n xu t kinh doanh trên a bàn. 1.1.2.2. Căn c th c ti n Thông thư ng khi khách hàng l p d án s mong mu n ư c vay v n ngânhàng nên có th h s th i ph ng hay ư c lư ng l c quan hi u qu c a d ánho c theo th i gian k t qu t ư c s b thay i theo s bi n ng c a nhi unhân t . Vì th th m nh s ánh giá trung th c, khách quan d án nh m giúpngân hàng có quy t nh úng n khi cho vay và kh c ph c r i ro n u có x y ra. ng th i nó cũng giúp cho các ch u tư s d ng v n có hi u qu , tránh ư clãng phí khi h nh th c hi n m t d án không có hi u qu . Do ó th m nh tínd ng s s d ng các công c , k thu t phân tích nh m ki m tra r i ro c a d ánlà khách hàng xu t trình là vi c làm có ý nghĩa quan tr ng i v i c ngân hàngvà khách hàng.Th m nh d án u tư Trang- 2 -http://www.kinhtehoc.net
 16. 16. www.kinhtehoc.netGVHD: Huỳnh Th C m Lý SVTH: Ph m Th Y n1.2 M C TIÊU NGHIÊN C U 1.2.1 M c tiêu chung Th m nh d án xây d ng nhà máy ch bi n ph li u, ph th i ngành th y s nnh m ánh giá tính kh thi c a d án, qua ó ưa ra quy t nh nên hay khôngnên u tư vào d án và qua ó ra bi n pháp h n ch r i ro khi u tư vào dán. 1.2.2 M c tiêu c th Xem xét năng l c pháp lý và năng l c tài chính c a công ty TNHH xu t nh pkh u thu s n Thiên Mã. Khái quát v d án xây d ng nhà máy ch bi n ph li u, ph th i ngành th ys n c a công ty TNHH xu t nh p kh u th y s n Thiên Mã. Th m nh d án v các m t hi u qu xã h i c a d án, k thu t, th trư ngtiêu th , th trư ng y u t u vào và hi u qu v m t tài chính c a d án. K t lu n v tính hi u qu c a d án u tư. ra m t s bi n pháp h n ch r i ro khi u tư vào d án và nâng cao côngtác th m nh t i BIDV H u Giang.1.3 PH M VI NGHIÊN C U 1.3.1 Ph m vi v th i gian S li u s d ng cho tài nghiên c u thu th p t năm 2006 - 2008. tài ư c nghiên c u trong th i gian t ngày 02/02/2009 n ngày01/05/2009. 1.3.2 Ph m vi v không gian tài nghiên c u này ư c th c hi n t i ngân hàng u tư và phát tri n Vi tNam chi nhánh H u Giang. 1.3.3 i tư ng nghiên c u th m nh t t c các phương di n c a d án là m t quy trình l n òi h iph i có nhi u kinh nghi m và ki n th c, i v i b n thân do th i gian th c t p t ingân hàng không nhi u và ki n th c th c ti n h n ch nên trong khuôn kh n idung lu n văn này em ch t p trung nh ng n i dung chính như sau: Nghiên c u nh ng lý lu n có liên quan n th m nh d án u tư. Phân tích tính hi u qu c a d án ch y u v phương di n tài chính, th trư ngtiêu th s n ph m, th trư ng nguyên v t li u u vào c a d án.Th m nh d án u tư Trang- 3 -http://www.kinhtehoc.net
 17. 17. www.kinhtehoc.netGVHD: Huỳnh Th C m Lý SVTH: Ph m Th Y n xu t gi i pháp h n ch r i ro khi u tư vào d án và nâng cao hi u quc a công tác th m nh t i ngân hàng.1.4 LƯ C KH O TÀI LI U LIÊN QUAN TÀI NGHIÊN C U. Lê Y n Xuân (2007), Th m nh và quy t nh cho vay i v i d án xây d ngnhà máy ch bi n thu s n xu t kh u Huỳnh Mai. M c tiêu c th c a tài này th m nh d án xây d ng nhà máy trên cácphương di n pháp lý, k thu t, môi trư ng và tài chính ưa ra quy t nh utư vào d án hay không? Bên c nh ó v ph n phương pháp phân tích hi u qutài chính c a d án tài cũng xoay quanh các ch tiêu như NPV, IRR, th i gianhoàn v n không chi t kh u và có chi t kh u. V i các ch tiêu này thì có th k tlu n ư c tính kh thi c a d án v tài chính nhưng v n còn chưa hoàn ch nh khichưa phân tích nh y i v i d án. Vì phân tích nh y s cho ta bi t ư chi u qu c a d án khi th trư ng các nhân t nh hư ng n d án có s bi n i. Lê Th Xuân Th o (2007), Th m nh d án b nh vi n Ch R y – Tây ô. M c tiêu nghiên c u c a tài là giúp ngân hàng có nên cho vay hay không i v i d án? Bên c nh ó thì có s gi ng nhau là tài ch y u i sâu nghiênc u v phương di n tài chính c a d án. Nhìn chung các tài th m nh u là xem xét tính kh thi c a d án.Nhưng m i d án có nh ng nét riêng nên trong quá trình nghiên c u, th c hi n tài s có s khác bi t. c bi t các bài th m nh nêu trên v n chưa phân tích nh y c a d án hay ch phân tích nh y m t chi u nên k t lu n ưa ra làchưa hoàn ch nh. Chính vì th trong tài tôi th c hi n s có s khác bi t chy u v i các tài này là th m nh l i d án ã gi i ngân và phân tích nh yhai chi u.Th m nh d án u tư Trang- 4 -http://www.kinhtehoc.net
 18. 18. www.kinhtehoc.netGVHD: Huỳnh Th C m Lý SVTH: Ph m Th Y n CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP LU N VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U2.1 PHƯƠNG PHÁP LU N 2.1.1 Gi i thi u v th m nh d án u tư 2.1.1.1 Th m nh d án u tư Th m nh d án u tư là vi c t ch c, xem xét m t khách quan, có cơ skhoa h c và toàn di n các n i dung cơ b n c a d án; t ó ra quy t nh v utư và cho phép u tư. K t qu c a vi c th m nh d án u tư là ph i ưa ranh ng k t lu n v tính kh thi hay không kh thi c a d án. i v i cơ quanth m nh Nhà nư c, m c ích c a vi c th m nh d án là nh m xem xét nh ngl i ích kinh t - xã h i mà d án em l i có phù h p v i m c tiêu chi n lư c pháttri n kinh t - xã h i c a qu c gia, c a vùng, c a a phương hay không và thôngqua ó ưa ra nh ng k t lu n v s ch p nh n ho c ph i s i, b sung hay bácb d án. i v i nh ng nh ch t ch c qu c gia ho c qu c t , ngoài vi c xemxét kh năng sinh l i cho bên u tư và s òng góp c a d án i v i n n kinht qu c dân, vi c th m nh còn nh m m c ích xem xét phương hư ng pháttri n lâu dài, n nh c a d án mà nh hư ng tài tr h c cho vay v n. 2.1.1.2 Ý nghĩa c a công tác th m nh d án u tư Thông qua th m nh giúp ta xác nh l i ích và tác h i c a d án khi chophép i vào ho t ng trên các lĩnh v c: pháp lý, th trư ng, k thu t - côngngh , môi trư ng, tài chính và l i ích kinh t - xã h i. Giúp cơ quan qu n lý Nhà nư c ành giá ư c tính phù h p c a d án iv iquy ho ch phát tri n chung c a ngành, c a i phương hay c a vùng và c nư c. Giúp cho ch u tư l a ch n ư c phương án u tư t t nh t: các chuyên giatrong h i th m nh nhi u lĩnh v c khác nhau c a d án nên h s giúp cho ch u tư ch n ư c phương án t i ưu và kh thi c a d án. Giúp cho các nhà tài chính ra quy t nh chính xác v vi c cho vay ho c tài trcho các d án u tư. Qua th m nh giúp xác nh ư c tư cách pháp nhân và kh năng tài chính,kh năng s n xu t kinh doanh c a các bên tham gia u tư.Th m nh d án u tư Trang- 5 -http://www.kinhtehoc.net
 19. 19. www.kinhtehoc.netGVHD: Huỳnh Th C m Lý SVTH: Ph m Th Y n 2.1.2 Gi i thi u v d án u tư 2.1.2.1 Khái ni m d án u tư Khái ni m m t: Theo Ngân hàng th gi i “D án u tư là t ng th các chínhsách, ho t ng và chi phí liên quan v i nhau ư c ho ch nh nh m t nh ngm c tiêu nào ó trong m t th i gian nh t nh”. Khái ni m hai: Theo Lu t u tư năm 2005 “D án u tư là t p h p cácxu t b v n trung và dài h n ti n hành các ho t ng u tư trên a bàn cth , trong kho ng th i gian xác nh”. 2.1.2.2 .Nh ng yêu c u c a m t d án Tính pháp lý: D án m b o tính pháp lý là d án không vi ph m an ninh,qu c phòng, môi trư ng, thu n phong m t c cũng như Pháp lu t c a Nhà nư cVi t Nam. ng th i các d án ph i phù h p v i quy ho ch phát tri n kinh t , xãh i c a vùng d án. Tính khoa h c: Các d án m b o tính khoa h c có nghĩa là các d án ph ihoàn toàn khách quan. V s li u thông tin ph i m b o tính trung th c, khách quan. Phương pháp tính toán ph i m b o tính chính xác, m b o tính ch t có thso sánh ư c gi a nh ng ch tiêu c n so sánh. Vi c s d ng th , b n v kthu t ph i m b o tính chính xác kích thư c và t l . Phương pháp lý gi i ph i h p lý, logic, ch t ch gi a các n i dung riêng l c ad án. Tính kh thi: D án có tính kh thi nghĩa là d án u tư ph i có kh năng ngd ng và tri n khai trong th c t . Tính hi u qu : ư c ph n ánh thông qua các ch tiêu hi u qu kinh t , các chtiêu th hi n tính kh thi v m t tài chính và các ch tiêu nói lên tính hi u qukinh t - xã h i mà d án em l i. 2.1.2.3 Phân lo i d án u tư Tùy theo tính ch t, m c quan tr ng c a d án, c i m ngành ngh s nxu t kinh doanh và quy mô d án, ngư i ta ch n các tiêu th c khác nhau phânlo i. Căn c vào t m quan tr ng và quy mô xây d ng c a công trình.Th m nh d án u tư Trang- 6 -http://www.kinhtehoc.net
 20. 20. www.kinhtehoc.netGVHD: Huỳnh Th C m Lý SVTH: Ph m Th Y n Theo ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 c a Chínhph : D a vào tính ch t, t i m và quy mô c a d án u tư xây d ng côngtrình chúng ta có các lo i d án như sau: a.D án t m quan tr ng qu c gia: Do tính ch t quan tr ng có nh hư ng nkinh t - xã h i c a các nư c, các d án quan tr ng Qu c gia ph i ư c xác nhtheo Ngh quy t c a Qu c H i. b.D án nhóm A Các d án u tư xây d ng công trình không k m c v n u tư thu c các lĩnhv c: an ninh, qu c phòng có tính ch t b o m t qu c gia, có ý nghĩa chính tr - xãh i quan tr ng. Các d án u tư xây d ng công trình không k m c v n u tư thu c các lĩnhv c: s n xu t c h i, ch t n ; h t ng khu công nghi p. Các d án u tư xây d ng công trình có v n u tư trên 600 t ng thu ccác lĩnh v c: công nghi p i n, khai thác d u khí, hóa ch t, phân bón, ch t omáy, xi măng, luy n kim, khai thác ch bi n khoán s n, các d án giao thông,xây d ng khu nhà . Các d án u tư xây d ng công trình có v n u tư trên 400 t ng n 600t ng thu c các lĩnh v c: th y l i, giao thông, c p thoát nư c và công trình ht ng k thu t, k thu t i n, s n xu t thi t b thông tin, i n t , tin h c, hóa dư c,thi t b y t , công trình cơ khí khác, s n xu t v t li u, bưu chính, vi n thông. Các d án u tư xây d ng công trình có v n u tư trên 300 t ng n 400t ng thu c các lĩnh v c: công nghi p nh , sành s , th y tinh, vư n qu c gia,khu b o t n thiên nhiên, s n xu t nông, lâm nghi p, nuôi tr ng th y s n, ch bi nnông, lâm s n. Các d án u tư xây d ng công trình có v n u tư trên 200 t ng n 300t ng thu c các lĩnh v c: y t , văn hóa, giáo d c, phát thanh, truy n hình, xâyd ng dân d ng khác, kho tàng, du l ch, th d c th thao, nghiên c u khoa h c vàcác d án khác. c.D án nhóm B Các d án u tư xây d ng công trình có v n u tư t 30 n 600 t ngthu c các lĩnh v c: công nghi p i n, khai thác d u khí, hóa ch t, phân bón, chTh m nh d án u tư Trang- 7 -http://www.kinhtehoc.net
 21. 21. www.kinhtehoc.netGVHD: Huỳnh Th C m Lý SVTH: Ph m Th Y nt o máy, xi măng, luy n kim, khai thác ch bi n khoáng s n, các d án giaothông xây d ng khu nhà . Các d án u tư xây d ng công trình có v u tư t 20 n 400 t ngthu c các lĩnh v c: th y l i, giao thông, c p thoát nư c và công trình h t ng kthu t, k thu t i n, s n xu t thi t b thông tin, i n t , tin h c, hóa dư c, thi t by t , công trình cơ khí khác, s n xu t v t li u bưu chính, vi n thông Các d án u tư xây d ng công trình có v n u tư t 15 n 300 t ngthu c các lĩnh v c: công nghi p nh , sành s . th y tinh, in, vư n qu c gia, khub o t n thiên nhiên, s n xu t nông, lâm nghi p, nuôi tr ng th y s n, ch bi nnông, lâm s n. Các d án u tư xây d ng công trình có v n u tư t 7 n 200 t ngthu c cá lĩnh v c: y t , văn hóa, giáo d c, phát thanh, truy n hình, xây d ng dând ng khác, kho tàng, du l ch, th d c th thao, nghiên c u khoa h c và các d ánkhác. d.D án nhóm C Các d án u tư xây d ng công trình có v n u tư dư i 30 t ng thu c cáclĩnh v c: công nghi p i n, khai thác d u khí, hóa ch t, phân bón, ch t o máy,xi măng, luy n kim, khai thác ch bi n khoáng s n, các d án giao thông, xâyd ng khu nhà . Các d án u tư xây d ng công trình có v n u tư dư i 20 t ng thu c cáclĩnh v c: th y l i, giao thông, c p thoát nư c, và công trình h t ng k thu t, kthu t i n, s n xu t thi t b thông tin, i n t , tin h c, hóa dư c, thi t b y t ,công trình cơ khí khác, s n xu t v t li u, bưu chính, vi n thông. Các d sán u tư xây d ng công trình có v n u tư dư i 15 t ng thu ccác lĩnh v c: công nghi p nh , sành s , th y tinh, in, vư n qu c gia, khu b o t nthiên nhiên, s n xu t nông, lâm nghi p, nuôi tr ng th y s n, ch bi n nông, lâms n. Các d án u tư xây d ng công trình có v n u tư dư i 17 t ng thu c cáclĩnh v c: y t , văn hóa, giáo d c, phát thanh, truy n hình, xây d ng dân d ngkhác, kho tàng, du l ch, th d c th thao, nghiên c u khoa h c và các d án khác. Căn c vào ngành mà v n u tư b ra: Theo tiêu th c này thì d án u tư ư c phân thành các lo i như sau:Th m nh d án u tư Trang- 8 -http://www.kinhtehoc.net
 22. 22. www.kinhtehoc.netGVHD: Huỳnh Th C m Lý SVTH: Ph m Th Y n D án u tư phát tri n công nghi p. D án u tư phát tri n nông nghi p. D án u tư phát tri n giao thông v n t i... Căn c vào tính ch t c a ngành mà v n u tư b ra. D án u tư phát tri n ngành khai thác. D án u tư phát tri n ngành ch bi n. D án u tư phát tri n ngành d ch v . D án u tư nuôi tr ng cây, con… Căn c vào m c im ic a i tư ng u tư: u tư m i: là u tư thành l p doanh nghi p m i. u tư i m i và hi n i hóa: là u tư c i t o, m r ng, trang b máymóc m i ho c dây chuy n s n xu t m i hi n i hơn. 2.1.3 Lãi xu t chi t kh u c a d án. Lãi su t chi t kh u c a d án ư c xác nh d a trên cơ s chi phí các ngu nv n huy ng và chi phí cơ h i trên v n t có c a ch u tư tham gia vào d án. Công th c xác nh lãi su t chi t kh u. r= ∑ Ci * ri *100% ∑ Ci Trong ó: + r : Lãi su t chi t kh u c a d án. + Ci :Lư ng ti n c a ngu n v n th i. + ri : Lãi su t c a ngu n v n th i. 2.1.4 Các ch tiêu tài chính ánh giá hi u qu tài chính c a d án 2.1.4.1 Hi n giá thu n NPV (Net Present Value). ây là ch tiêu cơ b n dùng ánh giá hi u qu c a m t d án u tư vì nóth hi n giá tr tăng thêm mà d án em l i. Hi n già thu n (NPV) c a m t d ánlà t ng giá tr c a dòng ti n ròng c a d án v i lãi xu t chi t kh u thích h p. Công th c xác nh NPV. NPV = ∑ PV − ∑ PCTh m nh d án u tư Trang- 9 -http://www.kinhtehoc.net
 23. 23. www.kinhtehoc.netGVHD: Huỳnh Th C m Lý SVTH: Ph m Th Y n Trong ó: + NPV: Giá tr hi n t i thu n. + PV: Hi n giá thu nh p ròng. + PC: Hi n giá v n u tư. Ngoài ra ngư i ta còn xác nh NPV b ng cách dùng hàm NPV trong Excelv i cú pháp là: NPV (rate, value1, value2, ….) Trong ó: + Rate: t l lãi su t chi t kh u. + Value: giá tr các dòng ti n ròng trong t ng năm. * ánh giá tính kh thi c a d án d a vào NPV: Khi NPV = 0, d án ã ư c bù p v giá tr c a ti n t theo th i gian và cr i ro, ngoài ra chúng không nh n thêm gì n a. Có nghĩa d án trang tr i ư c t tc chi phí u tư và chi phí v n hành và có m c lãi su t chính b ng lãi su t chi tkh u r. Khi NPV > 0, d án có su t sinh l i cao hơn chi phí cơ h i c a v n. Có nghĩalà ngoài vi c trang tr i chi phí u tư, chi phí v n hành và có m c lãi su t chi tkh u b ng r thì d án còn thu ư c m t lư ng chính b ng NPV t i th i i m hi nt i. Khi NPV <0, d án có su t sinh l i th p hơn chi phí cơ h i c a v n. Như v y, m t d án ch áng u tư khi có NPV l n hơn ho c b ng không, vìch khi y thu nh p t d án m i trang tr i chi phí và mang l i l i nhu n tăngthêm cho nhà u tư. Trong r t nhi u trư ng h p, s l a ch n ph i ư c th chi n gi a các d án lo i tr nhau. Vi c ch p nh n m t trong nh ng d án này òih i ph i t b nh ng d án còn l i. Khi áp d ng tiêu chu n NPV i v i các dán lo i tr l n nhau, chúng ta s ch n d án nào có NPV cao nh t và NPV caonh t ph i l n hơn không. * Ưu và như c i m c a NPV Ưu i m: Có tính n y u t th i gian c a dòng ti n, xem xét toàn b dòngti n c a d án, ơn gi n và có tính ch t c ng, có th so sánh gi a các d án.Th m nh d án u tư Trang- 10 -http://www.kinhtehoc.net
 24. 24. www.kinhtehoc.netGVHD: Huỳnh Th C m Lý SVTH: Ph m Th Y n Như c i m: Lãi su t chi t kh u có nh hư ng l n n NPV nên khi xác nhlãi su t chi t kh u không phù h p s làm cho NPV không chính xác. 2.1.4.2 T su t sinh l i n i b IRR ( Internal Rate of Return) T su t sinh l i n i b là t l chi t kh u t i ó giá tr hi n t i c a dòng ti nvào tương ương v i giá tr hi n t i c a dòng ti n ra. Nói cách khác, nó là t lchi t kh u sao cho giá tr hi n t i c a thu nh p t d án tương ương v i giá trhi n t i c a u tư và NPV b ng 0. Công th c xác nh IRR: NPV1 IRR = r1 + (r2 – r1)* NPV1 + NPV2 Trong ó: + r1 : T l chi t kh u ng v i NPV1 l n hơn 0 và nh nh t. + r2 : T l chi t kh u ng v i NPV2 nh hơn 0 và l n nh t. Dùng hàm trong Excel xác nh IRR: IRR (values, guess) Trong ó: + Values: Là m t m ng ho c các tham chi u n các ô có ch a s li u c ncho vi c tính toán l i su t th c t . Values ph i ch a ít nh t 1 giá tr âm và 1 giátr dương. + Guess : M t con s % ư c lư ng g n v i k t qu c a IRR. N u b qua thìm c nh guess = 10%. * ánh giá tính kh thi c a d án d a vào IRR: T su t sinh l i n i b IRRchính là t su t sinh l i th c t c a d án u tư. IRR cho nhà u tư bi t chi phís d ng v n cao nh t mà d án có th ch p nh n ư c. Khi IRR nh hơn chi phí s d ng v n (lãi su t chi t kh u) thì không nên utư vào d án. Khi IRR l n hơn chi phí s d ng v n thì nên u tư vào d án.Th m nh d án u tư Trang- 11 -http://www.kinhtehoc.net
 25. 25. www.kinhtehoc.netGVHD: Huỳnh Th C m Lý SVTH: Ph m Th Y n 2.1.4.3 i m hòa v n (BEP – Break Even Point). a. i m hòa v n lý thuy t: Là i m mà doanh thu ngang b ng v i chi phí s n xu t, có nghĩa là t i th i i m hòa v n lý thuy t d án không có l i nhưng cũng không b l . Công th c xác nh i m hòa v n lý thuy t HVlt HVlt = D−B Trong ó: : T ng chi phí c nh ( nh phí). B: T ng bi n phí (Bi n phí). D: Doanh thu. Nh n xét v tính kh thi c a d án qua vi c xem xét i m hòa v n lý thuy t. HVlt > 1: D án b l , t c là không kh thi v m t tài chính. HVlt < 0: D án b l . 0 < HVlt < 1: D án kh thi v m t tài chính. b. i m hòa v n ti n t . Xác nh i m hòa v n ti n t cho phép d trù kh năng c a d án ti n ( k cdùng kh u hao cơ b n, tài s n c nh và chi t gi m chi phí thành l p) tr nvay Công th c xác nh i n hòa v n ti n t HVtt: − KH HVtt = D−B Trong ó : T ng chi phí c nh ( nh phí). B: T ng bi n phí (Bi n phí). D: Doanh thu. KH: Kh u hao tài s n c nh.Th m nh d án u tư Trang- 12 -http://www.kinhtehoc.net
 26. 26. www.kinhtehoc.netGVHD: Huỳnh Th C m Lý SVTH: Ph m Th Y n c. i m hòa v n tr n i m hòa v n tr n cho phép bi t t i m này tr i d án ph i tr n ti nvay và óng thu . Công th c xác nh i m hòa v n tr n HVtn: − KH + N g + Ttn Hvtn = D−B Trong ó: : T ng chi phí c nh ( nh phí). B: T ng bi n phí (Bi n phí). D: Doanh thu. KH: Kh u hao tài s n c nh. Ng: N g c vay trung h n và dài h n ph i tr trong năm. Ttn: Thu l i t c ph i óng. 2.1.4.4 Th i gian hòa v n có chi t kh u: PP (Payback period). Th i gian hòa v n có chi t kh u cho th y kho ng th i gian thu h i l i v n u tư ã có tính n chi phí cơ h i c a vi c s d ng v n u tư, kho ng sinh l imà s v n này ki m ư c t nh ng d án khác. D án g i là hòa v n có chi t kh u khi: Lũy k hi n giá thu nh p ròng = T ng hi n giá v n u tư ban u V i: Lũy k hi n giá thu nh p ròng = Lũy k hi n giá TNR năm (t-1) + Hi n giá TNR năm t Công th c tính th i gian hòa v n có chi t kh u: n CFt ∑ (1 + r ) t =0 t PP = n + CFn +1 n +1 (1 + r )Th m nh d án u tư Trang- 13 -http://www.kinhtehoc.net
 27. 27. www.kinhtehoc.netGVHD: Huỳnh Th C m Lý SVTH: Ph m Th Y n Trong ó: CFt: Dòng thu nh p ròng năm t. n: S năm dòng ti n tích lũy ư c c a d án nh hơn 0 và dòng ti ntích lũy s l n hơn 0 vào năm (n + 1). r: lãi su t chi t kh u c a d án. 2.1.4.5 Ch s kh năng thanh toán n dài h n c a d án DSCR (DebtService Coverage Ratio). ây là t s gi a ngu n tr n hàng năm t d a án và n ph i tr (g c và lãi)theo k ho ch tr n . Cho bi t kh năng thanh toán n t ngu n tr hình thành tho t ng c a d án so v i k ho ch tr n d ki n ban u và năm nào d ánkhó khăn trong tr n (DSCR th p). Công th c tính: (LNR + KH + M c tr lãi vay c nh)(năm t) DSCR = K h ach tr n vay (g c và lãi) Ch tiêu DSCR thư ng ư c so sánh v i 1: N u DSCR l n hơn 1 thì d án m b o kh năng tr n như d ki n. N u DSCR nh hơn 1 thì d án không có kh năng tr n như d ki n. N u DSCR l n hơn 1 nhi u thì có th rút ng n th i gian vay v n và tăngm c tr n trong kỳ. 2.1.5 M t s ch tiêu tài chính trong doanh nghi p. 2.1.5.1 T s thanh toán hi n th i: T s thanh toán hi n th i th hi n m c trang tr i c a tài s n lưu ng iv i n ng n h n mà không c n t i m t kho n vay mư n thêm nào. Nó cho th ykh năng áp ng các kho n n ng n h n c a doanh nghi p là cao hay th p. Công th c tính: Tài s n lưu ng T s thanh toán hi n th i = N ng n h n 2.1.5.2 T s thanh toán nhanh: H s này o lư ng m c áp ng nhanh c a v n lưu ng trư c các kho nn ng n h n. H s này l n hơn 0,5 là t t.Th m nh d án u tư Trang- 14 -http://www.kinhtehoc.net
 28. 28. www.kinhtehoc.net GVHD: Huỳnh Th C m Lý SVTH: Ph m Th Y n Công th c tính: Tài s n lưu ng – hàng t n kho T s thanh toán nhanh = N ng n h n 2.1.5.3 Vòng quay hàng t n kho: T s này nói lên ch t lư ng và ch ng lo i hàng hóa kinh doanh có phù h p v i th trư ng hay không, s vòng quay càng cao thì càng t t. Công th c tính: Giá v n hàng bán Vòng quay hàng t n kho = Hàng hóa t n kho bình quân 2.1.5.4 Vòng quay t ng tài s n Ch tiêu này th hi n kh năng s d ng tài s n c a doanh nghi p t o radoanh thu. Ch tiêu này càng l n càng t t, ph thu c vào ch tiêu gi a các ngànhkhác nhau. Doanh thu thu n Vòng quay t ng tài s n = T ng giá tr tài s n bình quân 2.1.5.5 T s n trên tài s n: H s n hay t s n là ph n vay trong t ng ngu n v n, o lư ng cơ c u v n. Cơ c u v n này nh hư ng tr c ti p n l i nhu n trên t ng c phi u. H s này l n hay nh tùy thu c vào hoàn c nh c th c a doanh nghi p. Thông thư ng thì i vay n t t hơn cho các c ông. Tuy nhiên, t s n càng l n thì nguy cơ phá s n c a công ty d x y ra. Công th c tính: T ng s n T s s n trên tài s n = T ng tài s n Th m nh d án u tư Trang- 15 - http://www.kinhtehoc.net
 29. 29. www.kinhtehoc.netGVHD: Huỳnh Th C m Lý SVTH: Ph m Th Y n 2.1.5.6 T s n trên v n ch s h u: H s này dung so sánh n vay và v n ch s h u. Trong trư ng h p, n nh ho t ng và kinh doanh có lãi thì h s này càng cao hi u qu mang l i chodoanh nghi p càng l n. Ngư c l i, trong trư ng h p, kh i lư ng ho t ng bgi m và kinh doanh thua l thì h s này càng th p m c an toàn càng mb o. Thông thư ng RE không l n hơn 1, ngo i tr các doanh nghi p nhà nư c. Công th c tính: T ng s n T s s n trên v n ch s h u = T ng v n CSH 2.1.5.7 L i nhu n ròng trên doanh thu (ROS) T s l i nhu n ròng trên doanh thu ph n ánh kh năng sinh l i trên cơ sdoanh thu ư c t o ra trong kỳ. Nói m t cách khác, t s này cho ta bi t m t ng doanh thu t a ra bao nhiêu ng l i nhu n ròng. Công th c tính: L i nhu n ròng ROS = Doanh thu thu n 2.1.5.8 L i nhu n ròng trên t ng tài s n (ROA): T s l i nhu n ròng trên t ng tài s n o lư ng kh năng sinh l i c a tài s n.Ch tiêu này cho bi t rrong kỳ m t ng tài s n t o ra bao nhiêu ng l i nhu nròng. Công th c tính: L i nhu n ròng ROA = T ng tài s n 2.2.5.9 L i nhu n ròng trên v n ch s h u (ROE): T s này o lư ng m c sinh l i c a v n ch s h u. ây là t s r t quantr ng i v i các c ông vì nó g n li n v i hi u qu u tư. Công th c tính: L i nhu n ròng ROE = V n CSHTh m nh d án u tư Trang- 16 -http://www.kinhtehoc.net
 30. 30. www.kinhtehoc.netGVHD: Huỳnh Th C m Lý SVTH: Ph m Th Y n 2.1.6 N i dung th m d án: 2.1.6.1 Th m nh v phương di n pháp lý: Tư cách pháp nhân. ơn xin thành l p công ty. i u l công ty. Các văn b n pháp lý khác. 2.1.6.2 Th m nh v phương di n th trư ng a. Th m nh nhu c u: Ki m tra nh ng s li u v nhu c u quá kh . Xác nh l i tính h p lý c a phương pháp d trù nhu c u d án. So sánh, phân tích nhu c u d trù. b. Th m nh th ph n c a d án: Th m nh th ph n t ng lo i s n ph m c a d án t ng khu v c th trư ng,theo t ng th i gian khi d án i vào ho t ng. c. Th m nh giá bán d trù c a s n ph m d án d ki n: Chi phí s n xu t ư c tính c a d án. i v i th trư ng trong nư c, c n ph i so sánh nh ng l i th và b t l i v chiphí các y u t u vào c a d án so v i nhà c nh tranh. i v i th trư ng nư c ngoài ( n u s n ph m d án có tri n v ng l n iv ith trư ng nư c ngoài) òi h i ph i ánh giá l lư ng l i th và b t l i v chi phís n xu t trong trư ng h p xu t kh u hàng hóa. Tìm hi u giá bán hi n t i c a các nhà c nh tranh trên th trư ng hi n t i và dbáo trong tương lai. d.Th m nh trương trình ti p th : Các chương trình qu ng cáo, chào hàng. Các kênh phân ph i trên t ng lo i th trư ng c th m c bi t v i nh ng thtrư ng m i. Nh ng hình th c t ch c d ch v trong và sau bán hàng.Th m nh d án u tư Trang- 17 -http://www.kinhtehoc.net
 31. 31. www.kinhtehoc.netGVHD: Huỳnh Th C m Lý SVTH: Ph m Th Y n 2.1.6.3 V phương di n k thu t: a. Th m nh phương pháp s n xu t: So sánh các phương pháp s n xu t hi n có, rút ra m t ưu như c i m c a t ngphương pháp trong môi trư ng u tư c th , qua ó xác nh phương pháp ư cl a ch n c a d án ã h p lý và t t nh t hay chưa. b. Xác minh v m t k thu t các y u t u vào: Th m tra v m t k thu t i v i nguyên v t li u, nhiên li u, năng lư ng,phương ti n chuyên ch và kh năng cung ng c a các ngu n nguyên li u. c. Máy móc thi t b : Ki m tra tính ng b v s lư ng và ch t lư ng thi t b , máy móc, ph tùngthay th . Ki m tra l i giá bán c a máy móc thi t b . d. Quy mô s n xu t, kinh doanh c a d án: Xác nh h p lý quy mô mà d án ã ch n. ánh giá kh năng m r ng trong tương lai. e. Quy mô công ngh : Th m nh cách b trí h th ng dây chuy n, thi t b máy móc ã h p lý chưa,có phù h p v i các thông s k thu t hay không. f. a i m xây d ng công trình d án: Nguyên v t li u và chi phí chuyên ch nguyên v t li u. Nhiên li u và chi phí chuyên ch nhiên li u. i n năng. Ngu n nhân công. Cư c phí chuyên ch thành ph m n nơi tiêu th . H th ng x lý ch t th y. 2.1.6.4 V môi trư ng: Nên xem xét m c nh hư ng môi trư ng c a d án. Cách th c s d ng các ph ph m. Phương pháp x lý ch t th y, k t qu sau khi x lý. Môi trư ng trư c và sau khi d án ho t ng.Th m nh d án u tư Trang- 18 -http://www.kinhtehoc.net
 32. 32. www.kinhtehoc.netGVHD: Huỳnh Th C m Lý SVTH: Ph m Th Y n 2.1.6.5 V phương di n t ch c qu n tr : Ngày kh i công, tri n khai d án. Hình th c t ch c doanh nghi p. Tư cách c ông trong công ty c ph n. C p lãnh o. Cơ c u t ch c c a d án. Các h p ng và tư cách pháp nhân c a các b n ký h p ng. 2.1.6.6 V phương di n tài chính – tài tr : a. Th m nh v nhu c u v n c a d án V n u tư cho tài s n c nh. V n lưu ng. Nh ng chi phí trư c khi s n xu t. b. Th m nh ch tiêu doanh thu, chi phí và l i nhu n. So sánh nh ng ch tiêu v doanh thu, chi phí bán hàng, l i nhu n, th i gian thuh i v n, i m hòa v n, tr giá thu n, t su t doanh l i n i b gi a d án v i sli u th c t t ư c nh ng công ty trong và ngoài nư c cùng s n xu t m t lo im t hàng tương t . V phương di n tài tr , ph i bi t m c ích tài tr c a các t ch c tài tr , xemxét các ngu n tài tr . Ki m tra an toàn v m t tài chính, tính kh thi c a các ch tiêu tài chínhthông qua các ch tiêu th hi n kh năng tr n , th i gian hòa v n, hi n giá thu n( NPV ), t su t sinh l i n i b ( IRR )… 2.1.6.7 V phương di n kinh t - xã h i: Xác nh m c óng góp c a d án vào n n kinh t t nư c thông qua s sosánh v i các d án khác nhau trên các m t: Thu n p vào ngân sách Nhà nư c,s ngo i t ti t ki m ho c thu ư c, s nhân công và s vi c làm do d án mangl i. Xác nh l i ích v phương di n xã h i: H th ng giao thông, thông tin liênl c, h th ng i n, nư c trư c và sau khi d án ư c hình thành.Th m nh d án u tư Trang- 19 -http://www.kinhtehoc.net
 33. 33. www.kinhtehoc.netGVHD: Huỳnh Th C m Lý SVTH: Ph m Th Y n 2.1.7 Sơ quy trình th m nh tín d ng: 1. Xác nh các thông s quan tr ng trong d án 2. Ki m tra tin c y Không tin c y 3. Xây d ng các thông s các thông s quan tr ng quan tr ng trong các d án có tin c y trong d án Tin c y 4. Ki m tra cơ s khoa h c Không phù h p 5. Xây d ng l i các và tính th c ti n trong phương pháp khoa h c, phù phương pháp l p d án h p th c ti n tính toán Phù h p ánh giá các b ng k t K t qu x u ngh bác d án qu theo m c l c quan K t qu t t Xây d ng nh y theo các thông s ch y u trong các tình hu ng B ng nh n nh k t qu t ng K T LU N h p theo nh y RA QUY T NH Hình 1: Quy trình th m nh tín d ngTh m nh d án u tư Trang- 20 -http://www.kinhtehoc.net
 34. 34. www.kinhtehoc.netGVHD: Huỳnh Th C m Lý SVTH: Ph m Th Y n2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 2.2.1 Phương pháp thu th p s li u S li u v d án và thông tin v ngân hàng ư c thu th p t các phòng, ban t ingân hàng BIDV chi nhánh H u Giang c bi t là phòng th m nh và qu n lý tínd ng. Ph ng v n tr c ti p cán b tín d ng t i ngân hàng. ng th i thu th p m t s thông tin t t p chí, báo và internet ph c vthêm cho vi c phân tích. 2.2.2 Phương pháp phân tích s li u Phương pháp th ng kê – t ng h p s li u: Sau khi ã có nh ng s li u, thôngtin thì t p h p l i s li u, sau ó ti n hành th ng kê, t ng h p l i cho có h th ng phân tích. Phương pháp so sánh: Giúp ta i chi u các ch tiêu, các hi n tư ng kinh t ã ư c lư ng hóa cócùng m t n i dung, m t tính ch t tương t xác nh xu hư ng, m c bi n ng c a ch tiêu. S d ng phương pháp so sánh, ta có th t ng h p ư c nh ngnét chung, tách ra ư c nh ng nét riêng c a các hi n tư ng ư c so sánh, trên cơs ó ánh giá ư c các m t phát tri n hay kém phát tri n, hi u qu hay kémhi u qu tìm gi i pháp qu n lý t i ưu trong m i trư ng h p c th . Tùy theom c ích phân tích, tính ch t và n i dung c a các ch tiêu kinh t mà có th sd ng k thu t so sánh thích h p như so sánh tuy t i, so sánh tương i. S d ng phương pháp phân tích các ch s tài chính nh m ánh giá tính hi uqu c a d án v phương di n tài chính.Th m nh d án u tư Trang- 21 -http://www.kinhtehoc.net
 35. 35. www.kinhtehoc.netGVHD: Huỳnh Th C m Lý SVTH: Ph m Th Y n CHƯƠNG 3 GI I THI U V NGÂN HÀNG U TƯ VÀ PHÁT TRI N VI T NAM CHI NHÁNH H U GIANG.3.1 LƯ C S HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI N C A NGÂN HÀNG UTƯ VÀ PHÁT TRI N VI T NAM. Tên y : Ngân hàng u Tư và Phát Tri n Vi t Nam. Tên giao d ch qu c t : Bank for Invesment and Development of Vietnam. Tên g i t t: BIDV. a ch : Tháp A, tòa nhà VINCOM, 191 Bà Tri u, qu n HaiBà TRưng, Hà N i. i n tho i: 04 2200422. Fax: 04 2200399. Website: www.bidv.com.vn. Email: bidv@hn.vnn.vn. Ngân hàng u Tư và Phát Tri n Vi t Nam ư c thành l p theo Ngh nh s177/TTg ngày 26 tháng 4 năm 1957 c a Th tư ng Chính Ph . Hơn 50 năm quangân hàng u Tư và Phát Tri n ã có nh ng tên g i: Thành l p ngày 26/4/1957 v i tên g i Ngân hàng Ki t Thi t Vi t Nam. Ngày 24/06/1981 chuy n thành Ngân hàng u Tư và Xây D ng Vi t Nam. Ngày 14/11/1990 chuy n thành Ngân hàng u Tư và Phát tri n Vi t Nam. Tr ng tâm ho t ng và là ngh nghi p truy n th ng c a BIDV là ph c v utư phát tri n, các d án th c hi n các chương trình phát tri n kinh t then ch tc a t nư c. Th c hi n y các m t nghi p v c a ngân hàng ph c v cácthành ph n kinh t , có quan h h p tác ch t ch v i các doanh nghi p, t ng côngty ngân hàng u Tư và Phát Tri n không ng ng m r ng quan h i lý v i hơn400 ngân hàng và quan h thanh toán v i hơn 50 ngân hàng trên th gi i. Hơn 50 năm xây d ng và trư ng thành, Ngân hàng u tư và Phát tri n Vi tNam ã t ư c nh ng thành t u r t quan tr ng ư c c ng ng trong nư c vàqu c t bi t n và ghi nh n như là m t trong nh ng thương hi u ngân hàng l nnh t Vi t Nam, ư c ch ng nh n b o h thương hi u t i M , nh n gi i thư ngSao Vàng t Vi t cho thương hi u m nh… và nhi u gi i thư ng hàng năm c aTh m nh d án u tư Trang- 22 -http://www.kinhtehoc.net
 36. 36. www.kinhtehoc.netGVHD: Huỳnh Th C m Lý SVTH: Ph m Th Y ncác t ch c, nh ch tài chính trong và ngoài nư c, góp ph n c l c cùng toànngành Ngân hàng th c hi n chính sách ti n t qu c gia và phát tri n kinh t xãh ic a t nư c. Qua các th i kỳ h at ng c a ngân hàng u tư và phát tri n Vi t Nam thìngân hàng ã có nh ng óng góp quan tr ng vào vi c th c hi n chính sách ti n tqu c gia và phát tri n kinh t xã h i c a t nư c. ghi nh n s óng góp óc a ngân hàng thì ng và Nhà nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam ãt ng BIDV Vi t Nam nhi u danh hi u và ph n thư ng cao quý như: Huânchương c l p h ng nh t, h ng ba; Huân chương Lao ng h ng nh t, h ng nhì,h ng ba; Danh hi u Anh hùng lao ng th i kỳ m i; Huân chương H ChíMinh… Kinh doanh a ngành, a lĩnh v c v tài chính, ti n t , tín d ng, d ch v ngânhàng và phi ngân hàng phù h p v i quy nh c a pháp lu t, không ng ng nângcao l i nhu n c a ngân hàng, góp ph n th c hi n chính sách ti n t qu c gia,ph c v phát tri n kinh t t nư c.V i phương châm ho t ng: “Hi u qu kinhdoanh c a khách hàng là m c tiêu ho t ng c a BIDV” BIDV luôn là s l ach n, tín nhi m c a các t ch c kinh t , các doanh nghi p hàng u c a c nư c,cá nhân trong vi c ti p c n các d ch v tài chính ngân hàng.3.2 NGÂN HÀNG U TƯ VÀ PHÁT TRI N CHI NHÁNH H U GIANG. 3.2.1 Gi i thi u v BIDV H u Giang. Tên ơn v : Chi nhánh ngân hàng u Tư và Phát Tri n t nh H u Giang. Tên giao d ch: Bank for Investment and Development of Vietnam,Haugiang Branch. Tên vi t t t: BIDV – HAUGIANG BRANCH. Tr s giao d ch: S 30 ư ng 1/5 phư ng 1 TX.V Thanh H u Giang. i n tho i: (0711) 878673; Fax: 878647. Ngân hàng u Tư và Phát Tri n chi nhánh t nh H u Giang ư c thành l ptheo quy t nh s 5362/Q – H QT ngày 25/12/2003 c a h i ng qu n trngân hàng u Tư và Phát Tri n Vi t Nam. Ngoài ra còn căn c vào các quy t nh:Th m nh d án u tư Trang- 23 -http://www.kinhtehoc.net
 37. 37. www.kinhtehoc.netGVHD: Huỳnh Th C m Lý SVTH: Ph m Th Y n + Căn c vào ngh quy t s 5266/NQ- H QT ngày 23/12/2003 v vi c m chinhánh ngân hàng u Tư và Phát Tri n t nh H u Giang c a h i ng qu n trngân hàng u Tư và Phát Tri n Vi t Nam. + Căn c vào văn b n s 1428/NHNN-CNH ngày 25/12/2003 c a Th ng cngân hàng nhà nư c v vi c m chi nhánh ngân hàng u Tư và Phát Tri n t icác t nh Lai Châu, ăk Nông, H u Giang. Ngành ngh kinh doanh c a ngân hàng là kinh doanh ti n t , tín d ng, d ch vngân hàng và các ho t ng khác ghi trong i u l (theo quy t nh 287/Q -NH5ngày 21/09/1996 c a NHNN Vi t Nam). 3.2.2 Cơ c u, ch c năng nhi m v c a các phòng, t t i BIDV H u Giang. Cơ c u t ch c c a BIDV H u Giang nói riêng và c h th ng BIDV nóichung k t ngày 01/10/2008 s v n hành theo mô hình t ch c m i (TA2) theoQuy t nh s 681/Q -TCCB2 ngày 03/09/2008 c a T ng giám c Ngân hàng u tư và Phát tri n Vi t Nam. Theo mô hình t ch c này thì t ch c c a ngânhàng chia làm 4 kh i: Kh i quan h khách hàng; Kh i qu n lý r i ro; Kh i tácnghi p; Kh i qu n lý n i b . Trong ó, kh i quan h khách hàng g m 1 phòng làphòng quan h khách hàng, kh i qu n lý r i ro g m 1 phòng là phòng qu n lý r iro, kh i tác nghi p g m 3 phòng và 1 t là phòng qu n tr tín d ng, phòng d chv khách hàng, phòng qu n lý và d ch v kho qu , t thanh toán qu c t , kh iqu n lý n i b g m 3 phòng và 1 t là phòng k ho ch t ng h p, phòng tài chínhk toán, phòng t ch c hành chính, t i n toán.Th m nh d án u tư Trang- 24 -http://www.kinhtehoc.net
 38. 38. GVHD: Huỳnh Th C m Lý GIÁM C PHÓ GIÁM Chttp://www.kinhtehoc.net PHÒNG PHÒNG PHÒNG PHÒNG T PHÒNG PHÒNG PHÒNG QUAN QU N QU N D CH THANH K TÀI HÀNH H LÝ R I TR TÍN V TOÁN HO CH CHÍNH CHÍNH KHÁCH RO D NG KHÁCH QU C T NG K NHÂN HÀNG HÀNG T H P TOÁN S Hình 2: Sơ cơ c u t ch c BIDV H u Giang Th m nh d án u tư www.kinhtehoc.net Trang - 25 -
 39. 39. www.kinhtehoc.netGVHD: Huỳnh Th C m Lý SVTH: Ph m Th Y n Ch c năng c a ban giám c: i u hành toàn b ho t ng c a chi nhánh, ch u trách nhi m v k t qu kinhdoanh c a Chi nhánh trư c T ng Giám c, th c hi n các m c tiêu, nhi m v ư c giao. Giám c: i u hành ho t ng kinh doanh c a chi nhánh, ch u trách nhi mv k t qu kinh doanh c a Chi nhánh trư c T ng Giám c, th c hi n các m ctiêu, nhi m v ư c giao. T ch c tri n khai các ho t ng c a Chi nhánh theoQuy ch t ch c và ho t ng c a s giao d ch/Chi nhánh ngân hàng u tư vàPhát tri n do H i ng qu n tr ban hành. Xây d ng chi n lư c phát tri n, kho ch kinh doanh dài h n và hàng năm. Phó giám c: X lý các công vi c theo s phân công c a Giám c chinhánh. Ch u trách nhi m trư c Giám c v các m ng ho t ng ư c phân côngph trách. Kh i quan h khách hàng: G m 1 phòng là phòng quan h khách hàng . A.Công tác ti p th và phát tri n quan h khách hàng: Tham mưu, xu t chính sách, k ho ch phát tri n quan h khách hàng. Tr c ti p ti p th và bán s n ph m (s n ph m bán buôn, tài tr thương m i,d ch v …) Ch u trách nhi m thi t l p, duy trì và phát tri n quan h h p tác v i kháchhàng và bán s n ph m c a ngân hàng. B. Công tác tín d ng: Tr c ti p xu t h n m c, gi i h n tín d ng và xu t tín d ng. Theo dõi, qu n lý tình hình ho t ng c a khách hàng. Ki m tra, giám sát quátrình s d ng v n vay, tài s n m b o n vay. ôn c khách hàng tr n g c,lãi (k c các kho n n ã chuy n ngo i b ng). xu t cơ c u th i h n tr n ,theo dõi thu n g c, lãi, phí (n u có) n khi t t toán h p ng tín d ng. X lýkhi khách hàng không áp ng ư c các i u ki n tín d ng. Phát hi n k p th icác kho n vay có d u hi u r i ro và xu t x lý. Phân lo i, rà soát phát hi n r i ro. L p báo cáo phân tích, xu t các bi npháp phòng ng a, x lý r i ro. Th c hi n x p h ng tín d ng n i b cho kháchhàng theo quy nh và tham gia ý ki n v vi c trích l p d phòng r i ro tín d ng.Th m nh d án u tư Trang - 26 -http://www.kinhtehoc.net
 40. 40. www.kinhtehoc.netGVHD: Huỳnh Th C m Lý SVTH: Ph m Th Y n Ti p nh n, ki m tra sơ b ngh mi n/gi m lãi, xu t mi n/gi m lãi vàchuy n phòng Qu n lý r i ro x lý ti p theo quy nh. Tuân th các gi i h n h n m c tín d ng c a ngân hàng i v i khách hàng.Theo dõi vi c s d ng h n m c c a khách hàng. C. Các nhi m v khác. Qu n lý thông tin. Ph i h p, h tr các ơn v liên quan trong ph m vi qu n lý nghi p v (tínd ng, phát tri n s n ph m, marketing, phát tri n thương hi u…). C p nh t thông tin di n bi n th trư ng và s n ph m trong ph m vi qu n lýliên quan n nhi m v c a phòng. Tham gia ý ki n i v i các v n chung c a c a chi nhánh theo ch c năng,nhi m v ư c giao (chính sách tín d ng, d ch v , quy ch , quy trình tín d ng,chính sách khách hàng, Marketing…). Th c hi n các nhi m v khác theo yêu c u c a Giám c chi nhánh. Kh i qu n lý r i ro: G m 1 phòng là phòng qu n lý r i ro. Nhi m v chínhc a phòng qu n lý r i ro là: Tham mưu xu t chính sách, bi n pháp phát tri n và nâng cao ch t lư ngho t ng tín d ng. u m i nghiên c u, xu t trình lãnh o phê duy t h n m c, i u ch nhh n m c, cơ c u, gi i h n tín d ng cho t ng ngành, t ng nhóm và t ng kháchhàng phù h p v i ch o c a BIDV và tình hình th c t t i chi nhánh. Ki m tavi c th c hi n gi i h n tín d ng c a các Phòng liên quan và xu t x lý n u cóvi ph m. um i xu t Giám c k ho ch gi m n x u c a chi nhánh, c a kháchhàng và phương án cơ c u l i các kho n n vay c a khách hàng theo quy nh. u m i ph i h p v i các b ph n liên quan th c hi n dánh giá tài s n mb otheo ùng quy nh c a BIDV. Th c hi n vi c x lý n x u. Ph i h p, h tr phòng quan h khách hàngphát hi n, x lý các kho ng n có v n . Ch u trách nhi m hoàn toàn v vi c thi t l p, v n hành, th c hi n và ki m tra,giám sát h th ng qu n lý r i ro c a Chi nhánh. Ch u trách nhi m v an toàn,ch t lư ng, gi m thi u r i ro trong ho t ng tín d ng theo ph m vi nhi m vTh m nh d án u tư Trang - 27 -http://www.kinhtehoc.net
 41. 41. www.kinhtehoc.netGVHD: Huỳnh Th C m Lý SVTH: Ph m Th Y n ư c giao. m b o m i kho n tín d ng ư c c p ra tuân th úng quy nh vqu n lý r i ro c a BIDV và c a Chi nhánh. Hư ng d n, h tr các phòng nghi p v trong Chi nhánh t ki m tra và ph ih p th c hi n vi c ánh giá, phát hi n r i ro, rà soát, phát hi n r i ro tác nghi pcác phòng, các s n ph m hi n có ho c s p có. Ti p thu, ph bi n các văn b n quy nh, quy ch v phòng ch ng r a ti n c aNhà nư c và c a BIDV. Tham mưu cho Giám c chi nhánh v vi c hư ng d nth c hi n trong chi nhánh. Hư ng d n ki m tra, h tr phòng d ch v khách hàng và các phòng liên quanth c hi n công tác phòng ch ng r a ti n. Là u m i ph i h p xây d ng quy trình qu n lý h th ng ch t lư ng theo cáctiêu chu n ISO t i Chi nhánh. Xây d ng k ho ch và ph i h p th c hi n k ho ch tri n khai, ki m tra, ánhgiá, duy trì h th ng qu n lý ch t lư ng t i các ơn v trong chi nhánh. u m i ph i h p v i oàn ki m tra c a BIDV và các cơ quan có th m quy n t ch c các cu c ki m tra/thanh tra/ki m toán t i Chi nhánh theo quy nh.Kh i tác nghi p: G m 3 phòng và 1 t là phòng qu n tr tín d ng, phòng d ch vkhách hàng, phòng qu n lý và d ch v kho qu , t thanh toán qu c t . + Ch c năng, nhi m v chính c a phòng qu n tr tín d ng: Tr c ti p th c hi n tác nghi p và qu n tr cho vay, b o lãnh i v i kháchhàng theo quy nh, quy trình c a BIDV và c a Chi nhánh. Th c hi n tính toán trích l p d phòng r i ro theo k t qu phân lo i n c aphòng quan h khách hàng theo úng quy nh c a BIDV; g i k t qu cho phòngqu n lý r i ro th c hi n rà soát, trình c p có th m quy n quy t nh. Ch u trách nhi m hoàn toàn v an toàn trong tác nghi p c a T ; tuân th ùngquy trình ki m soát n i b trư c khi giao d ch ư c th c hi n. Giám sát kháchhàng tuân th các i u ki n c a h p ng tín d ng. u m i lưu tr ch ng t giao d ch, h sơ nghi p v tín d ng, b o lãnh và tàis n m b o n ; qu n lý thông tin (thu th p, x lý, lưu tr , b o m t, cung c p) vàl p các lo i báo cáo, th ng kê v qu n tr tín d ng theo quy nh.Th m nh d án u tư Trang - 28 -http://www.kinhtehoc.net
 42. 42. www.kinhtehoc.netGVHD: Huỳnh Th C m Lý SVTH: Ph m Th Y n + Ch c năng, nhi m v chính c a phòng d ch v khách hàng: Tr c ti p qu n lý tài kho n và giao d ch v i khách hàng. Th c hi n công tác phòng ch ng r a ti n i v i các giao d ch phát sinh theoquy nh c a Nhà nư c và c a BIDV; phát hi n, báo cáp và x lý k p th i cácgiao d ch có d u hi u áng ng trong trong tình hu ng kh n c p. Ch u trách nhi m: Ki m tra tính pháp lý, tính y d , úng n c a các ch ng t giao d ch. Th c hi n úng các quy nh, quy trình nghi p v , th m quy n và các quy nh v b o m t trong m i ho t ng giao d ch v i khách hàng. Th c hi n y các bi n pháp ki m soát n i b trư c khi hoàn t t m t giaod ch v i khách hàng. Ch u trách nhi m hoàn toàn v vi c t ki m tra tính tuân th các quy nh c aNhà nư c và c a BIDV trong ho t ng tác nghi p c a Phòng, m b o an toànv ti n và tài s n c a ngân hàng và khách hàng. + Ch c năng, nhi m v chính c a phòng qu n lý và d ch v kho qu : Tr c ti p th c hi n nghi p v v qu n lý kho và xu t (nh p) qu . Qu n lý khoti n và qu nghi p v c a ngân hàng và khách hàng. Qu n lý qu thu (chi), ph ih p ch t ch v i phòng d ch v khách hàng. Tr c ti p th c hi n các giao d ch thu– chi ti n m t ph c v khách hàng theo quy nh. Ch u trách nhi m: xu t, tham mưu v i giám c v các bi n pháp, i uki n m b o an toàn kho, qu an ninh ti n t , phát tri n các d ch v v kho qu ,b o m an toàn v tài s n c a chi nhánh. Các nhi m v khác theo yêu c u c a giám c chi nhánh. + Ch c năng, nhi m v chính c a t thanh toán qu c t : Tr c ti p th c hi n tác nghi p các giao d ch tài tr thương m i v i kháchhàng. Ph i h p v i các phòng có liên quan ti p th , ti p c n phát tri n kháchhàng, gi i thi u và bán s n ph m v tài tr thương m i. Theo dõi, ánh giá vi cs d ng các s n ph m tài tr thương m i, xu t c i ti n nâng cao ch t lư ngs n ph m, d ch v . Ti p c n các ý ki n ph n h i t khách hàng và xu t cáchgi i quy t; tư v n cho khách hàng v các giao d ch i ngo i, h p ng thươngm i qu c t …Th m nh d án u tư Trang - 29 -http://www.kinhtehoc.net
 43. 43. www.kinhtehoc.netGVHD: Huỳnh Th C m Lý SVTH: Ph m Th Y n Ch u trách nhi m v vi c phát tri n và nâng cao hi u qu h p tác kinh doanh i ngo i c a Chi nhánh; ch u trách nhi m v tính chính xác, úng n mb oan toàn ti n v n tài s n c a Chi nhánh/BIDV và c a khách hàng trong các giaod ch kinh doanh i ngo i. Qu n lý h sơ, thông tin (thu th p, x lý, lưu tr , phân tích, b o m t, cungc p) liên quan n công tác c a Phòng và l p các lo i báo cáo nghi p v ph c vqu n tr i u hành theo quy nh. Tham gia ý ki n v i các phòng trong quy trình tín d ng và quy trình qu n lýr i ro theo ch c năng, nhi m v ư c giao. Th c hi n các nhi m v khác theo yêu c u c a Giám c Chi nhánh. Kh i qu n lý n i b : G m 3 phòng và 1 t là phòng k ho ch t ng h p, phòngtài chính k toán, phòng t ch c hành chính, t i n toán. + Ch c năng, nhi m v chính c a phòng k ho ch t ng h p: Thu th p thông tin ph c v công tác k ho ch – t ng h p. Tham mưu, xây d ng k ho ch phát tri n và k ho ch kinh doanh. T ch c tri n khai k ho ch kinh doanh. Theo dõi tình hình th c hi n k ho ch kinh doanh. Giúp vi c Giám c qu n lý, ánh giá t ng th ho t ng kinh doanh c a Chinhánh. xu t và t ch c th c hi u i u hành ngu n v n; chính sách bi n pháp, gi ipháp phát tri n ngu n v n và các bi n pháp gi m chi phí v n góp ph n nângcao l i nhu n. xu t các bi n pháp nâng cao hi u su t s d ng ngu n v n theoch trương và chính sách c a Chi nhánh/BIDV. Tr c ti p th c hi n nghi p v kinh doanh ti n t v i khách hàng theo quy nhvà trình Giám c Chi nhánh giao h n m c mua bán ngo i t cho các phòng cóliên quan. Thu th p và báo cáo BIDV nh ng thông tin liên quan n r i ro th trư ng, cács c r i ro th trư ng chi nhánh và xu t phương án x lý. Ch u trách nhi m qu n lý các h s an toàn, tr ng thái ngo i h i c a Chinhánh. Ch u trách nhi m v vi c th c hi n các quy nh v công tác ngu n v nt i Chi nhánh. Ch u trách nhi m v vi c th c hi n úng các quy nh v công tácngu n v n t i Chi nhánh.Th m nh d án u tư Trang - 30 -http://www.kinhtehoc.net
 44. 44. www.kinhtehoc.netGVHD: Huỳnh Th C m Lý SVTH: Ph m Th Y n + Ch c năng, nhi m v chính c a phòng tài chính k toán: Qu n lý và th c hi n công tác h ch toán k toán chi ti t, k toán t ng h p.Tr c ti p h ch toán các nghi p v phát sinh t i phân h k toán t ng h p. Th chi n ch báo cáo k toán, th c hi n công tác h u ki m i v i ho t ng tàichính k toán c a chi nhánh. xu t giao k ho ch thu chi, l i nhu n và d toán k ho ch mua s m,chi tiêu. L p quy t toán tài chính c a chi nhánh. Ch u trách nhi m v tính úng n, chính xác, k p th i, h p lý, trung th cc a s li u k toán, báo cáo k toán, báo cáo tài chính. L p các báo cáo k toántài chính theo quy nh c a Nhà nư c và cá báo cáo ph c v cho qu n tr i uhành c a chi nhánh. Các nhi m v khác theo yêu c u c a giám c chi nhánh. + Ch c năng, nhi m v chính c a phòng t ch c hành chính: Ph bi n, quán tri t các văn b n quy nh, hư ng d n và quy trình nghi pv liên quan n công tác t ch c, qu n lý nhân s và phát tri n ngu n nhân l cc a nhà nư c, BIDV và cán b nhân viên trong chi nhánh. T ch c tri n khaith c hi n và qu n lý công tác thi ua khen thư ng c a chi nhánh theo quy nh. Th c hi n công tác văn thư, qu n lý, s d ng con d u c a chi nhánh theo úng quy nh c a pháp lu t và BIDV. Th c hi n công tác h u c n m b o côngc , phương ti n làm vi c an toàn lao ng cho cán b công nhân viên, mb omôi trư ng làm vi c văn minh, s ch p. + Ch c năng, nhi m v chính c a t i n toán: T ch c v n hành h th ng công ngh thông tin ph c v ho t ng kinhdoanh, ph c v khách hàng m b o liên t c và thông su t. Th c hi n công táck thu t, b o trì, x lý s c h th ng máy móc thi t b và chương trình ph nm m. T ch c lưu tr , b o m t, ph c h i d li u và x lý các s c k thu t c ah th ng. Tham mưu xu t giám c v k ho ch ng d ng công ngh thông tinliên quan công ngh t i chi nhánh.Th m nh d án u tư Trang - 31 -http://www.kinhtehoc.net
 45. 45. www.kinhtehoc.net GVHD: Huỳnh Th C m Lý SVTH: Ph m Th Y n 3.2.3 K t qu ho t ng kinh doanh c a ngân hàng. B ng 1: k t qu ho t ng kinh doanh c a ngân hàng ( 2006-2008 ) ơn v tính: Tri u ng Chênh l chCh tiêu 2006 2007 2008 2007/2006 2008/2007 S ti n % S ti n %T ng thu 67.146 110.989 202.876 43.843 65,30 91.887 82,79T ng chi 58.521 79.507 170.400 20.986 35,86 90.893 114,32L i nhu n trƀ

×