Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Chuong 3 nlkt

1,127 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Chuong 3 nlkt

 1. 1. Taøi khoaûn vaø ghi soå keùp Chöông 3 PGS.TS Mai Thi Hoang Minh
 2. 2. <ul><li>Taøi khoaûn. </li></ul><ul><li>Ghi soå keùp. </li></ul><ul><li>Keá toaùn toång hôïp vaø keá toaùn chi tieát. </li></ul><ul><li>Quan heä giöõa baûng caân ñoái keá toaùn vôùi taøi khoaûn keá toaùn. </li></ul><ul><li>Ñoái chieáu soá lieäu ghi cheùp trong caùc taøi khoaûn. </li></ul><ul><li>Heä thoáng taøi khoaûn keá toaùn thoáng nhaát aùp duïng cho caùc doanh nghieäp. </li></ul>NOÄI DUNG TRÌNH BAØY
 3. 3. <ul><li>Khaùi nieäm </li></ul><ul><li>Taøi khoaûn: laø phöông phaùp keá toaùn phaân loaïi nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh theo yeâu caàu phaûn aùnh vaø giaùm ñoác moät caùch thöôøng xuyeân, lieân tuïc vaø coù heä thoáng soá hieän coù vaø tình hình bieán ñoäng cuûa töøng loaïi taøi saûn, töøng loaïi nguoàn voán cuõng nhö töøng loaïi doanh thu, chi phí trong quaù trình hoaït ñoäng cuûa ñôn vò keá toaùn. </li></ul>TAØI KHOAÛN
 4. 4. <ul><li>Ñaëc ñieåm cô baûn cuûa phöông phaùp taøi khoaûn: </li></ul><ul><li>Veà hình thöùc : Ñöôïc trình baøy döôùi soå keá toaùn duøng ñeå ghi cheùp soá hieän coù cuõng nhö söï bieán ñoäng cuûa töøng ñoái töôïng keá toaùn baèng thöôùc ño tieàn. </li></ul><ul><li>Veà noäi dung : phaûn aùnh moät caùch thöôøng xuyeân, lieân tuïc söï bieán ñoäng cuûa töøng ñoái töôïng keá toaùn. </li></ul><ul><li>Veà chöùc naêng : kieåm tra moät caùch thöôøng xuyeân vaø kòp thôøi tình hình baûo veä vaø söû duïng töøng loaïi taøi saûn, töøng loaïi nguoàn voán, vieäc phaùt sinh hình thaønh chi phí, doanh thu vaø thu nhaäp cuûa ñôn vò keá toaùn. </li></ul>TAØI KHOAÛN
 5. 5. <ul><li>Phaân loaïi taøi khoaûn: </li></ul><ul><li>Phaân loaïi taøi khoaûn theo noäi dung kinh teá. </li></ul><ul><li>Phaân loaïi taøi khoaûn theo coâng duïng. </li></ul><ul><li>Phaân loaïi taøi khoaûn theo moái quan heä vôùi caùc baùo caùo taøi chính </li></ul>TAØI KHOAÛN
 6. 6. Phaân loaïi taøi khoaûn theo noäi dung kinh teá <ul><li>Taøi khoaûn taøi saûn </li></ul><ul><li>Taøi khoaûn nguoàn voán </li></ul><ul><li>Taøi khoaûn trung gian </li></ul>
 7. 7. Phaân loaïi taøi khoaûn theo coâng duïng <ul><li>Goàm 3 loaïi : </li></ul><ul><ul><li>Loaïi taøi khoaûn chuû yeáu </li></ul></ul><ul><ul><li>Loaïi taøi khoaûn ñieàu chænh </li></ul></ul><ul><ul><li>Loaïi taøi khoaûn nghieäp vuï </li></ul></ul>
 8. 8. Phaân loaïi taøi khoaûn theo moái quan heä vôùi caùc baùo caùo taøi chính <ul><li>GOÀM : </li></ul><ul><li>Caùc taøi khoaûn thuoäc baûng caân ñoái keá toaùn </li></ul><ul><li>Caùc taøi khoaûn ngoaøi baûng caân ñoái keá toaùn </li></ul><ul><li>Caùc taøi khoaûn thuoäc baûng baùo caùo keát quaû kinh doanh </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Keát caáu cuûa taøi khoaûn : Söï vaän ñoäng cuûa taøi saûn laø söï vaän ñoäng hai maët . Ñeå phaûn aùnh ñöôïc hai maët ñoù thì taøi khoaûn phaûi ñöôïc môû theo hình thöùc 2 beân : </li></ul><ul><ul><ul><li>Beân traùi goïi laø “Nôï” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Beân phaûi goïi laø “Coù” </li></ul></ul></ul>TAØI KHOAÛN Nợ Tên tài khoản Có
 10. 10. <ul><li>Nguyeân taéc ghi cheùp treân caùc taøi khoaûn keá toaùn: </li></ul><ul><li>Nhoùm caùc taøi khoaûn phaûn aùnh taøi saûn. </li></ul><ul><li>Nhoùm caùc taøi khoaûn phaûn aùnh nguoàn voán. </li></ul><ul><li>Nhoùm caùc taøi khoaûn trung gian ñöôïc duøng ñeå phaûn aùnh caùc loaïi chi phí, doanh thu vaø xaùc ñònh keát quaû kinh doanh . </li></ul>TAØI KHOAÛN
 11. 11. <ul><li>Nguyeân taéc ghi cheùp treân caùc taøi khoaûn phaûn aùnh taøi saûn : </li></ul><ul><li>Beân nôï : </li></ul><ul><ul><li>Soá dö ñaàu kyø. </li></ul></ul><ul><ul><li>Soá phaùt sinh taêng trong kyø. </li></ul></ul><ul><ul><li>Soá dö cuoái kyø. </li></ul></ul><ul><li>Beân coù : </li></ul><ul><ul><li>Soá phaùt sinh giaûm trong kyø. </li></ul></ul><ul><ul><li>Soá dö cuoái kyø = Soá dö ñaàu kyø + Soá phaùt sinh taêng trong kyø – Soá phaùt sinh giaûm trong kyø. </li></ul></ul>TAØI KHOAÛN
 12. 12. <ul><li>Ví duï : Giaû söû vaøo ñaàu ngaøy 01/10/20x5 trò giaù vaät lieäu hieän coù cuûa doanh nghieäp laø 100.000ñ. Trong thaùng coù 2 nghieäp vuï lieân quan ñeán vaät lieäu nhö sau : </li></ul><ul><li>NV1 : mua theâm moät soá vaät lieäu trò giaù 800.000 chöa traû tieàn ngöôøi baùn. </li></ul><ul><li>NV2 : doanh nghieäp xuaát ñeå saûn xuaát saûn phaåm moät soá vaät lieäu trò giaù 120.000ñ. </li></ul><ul><li>Yeâu caàu : phaûn aùnh vaøo taøi khoaûn “nguyeân lieäu, vaät lieäu”. </li></ul>TAØI KHOAÛN
 13. 13. Taøi khoaûn “nguyeân lieäu, vaät lieäu” Nô Nguyeân lieäu, vaät lieäu Coù SD ñaàu thaùng : 100.000 Phaùt sinh taêng : 8 0.000 Phaùt sinh giaûm : 12 0.000 SD cuoái thaùng : 60.000
 14. 14. <ul><li>Nguyeân taéc ghi cheùp treân caùc taøi khoaûn phaûn aùnh nguoàn voán : </li></ul><ul><li>Beân nôï : </li></ul><ul><ul><li>Soá phaùt sinh giaûm trong kyø. </li></ul></ul><ul><li>Beân coù : </li></ul><ul><ul><li>Soá dö ñaàu kyø. </li></ul></ul><ul><ul><li>Soá phaùt sinh taêng trong kyø. </li></ul></ul><ul><ul><li>Soá dö cuoái kyø. </li></ul></ul><ul><ul><li>Soá dö cuoái kyø = Soá dö ñaàu kyø + Soá phaùt sinh taêng trong kyø – Soá phaùt sinh giaûm trong kyø. </li></ul></ul>TAØI KHOAÛN
 15. 15. <ul><li>Ví duï : Giaû söû vaøo ñaàu ngaøy 01/10/20x5 khoaûn tieàn maø doanh nghieäp ñang vay ngaén haïn laø 600.000ñ. Trong thaùng coù 2 nghieäp vuï lieân quan ñeán khoaûn vay ngaén haïn nhö sau : </li></ul><ul><li>NV1 : doanh nghieäp duøng tieàn gôûi ngaân haøng ñeå traû nôï vay ngaén haïn laø 200.000ñ. </li></ul><ul><li>NV2 : doanh nghieäp vay ngaén haïn ñeå traû nôï cho ngöôøi baùn 150.000ñ. </li></ul><ul><li>Yeâu caàu : phaûn aùnh vaøo taøi khoaûn “vay ngaén haïn”. </li></ul>TAØI KHOAÛN
 16. 16. Taøi khoaûn “vay ngaén haïn” Nô Vay ngaén haïn Coù SD ñaàu thaùng : 600.000 Phaùt sinh taêng : 15 0.000 Phaùt sinh giaûm : 20 0.000 SD cuoái thaùng : 55 0.000
 17. 17. <ul><li>Nguyeân taéc ghi cheùp treân caùc taøi khoaûn trung gian : </li></ul><ul><li>Beân nôï : </li></ul><ul><ul><li>Caùc khoaûn ñöôïc ghi nhaän töø caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh laøm taêng chi phí, laøm giaûm doanh thu vaø thu nhaäp cuõng nhö caùc khoaûn ñöôïc keát chuyeån vaøo cuoái kyø. </li></ul></ul><ul><li>Beân coù : </li></ul><ul><ul><li>Caùc khoaûn ñöôïc ghi nhaän töø caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh laøm taêng doanh thu vaø thu nhaäp, giaûm chi phí cuõng nhö caùc khoaûn ñöôïc keát chuyeån vaøo cuoái kyø. </li></ul></ul><ul><ul><li>Soá dö cuoái kyø : KHOÂNG COÙ SOÁ DÖ. </li></ul></ul>TAØI KHOAÛN
 18. 18. <ul><li>Ví duï : Taøi lieäu veà chi phí baùn haøng. </li></ul><ul><li>NV1 : chi phí baùn haøng phaùt sinh trong thaùnh laø 300.000ñ. </li></ul><ul><li>NV2 : toaøn boä chi phí baùn haøng ñöôïc keát chuyeån vaøo cuoái kyø ñeå xaùc ñònh keát quaû kinh doanh . </li></ul><ul><li>Yeâu caàu : phaûn aùnh vaøo taøi khoaûn “ chi phí baùn haøng ”. </li></ul>TAØI KHOAÛN
 19. 19. Taøi khoaûn “Chi phí baùn haøng” Nô Chi phí baùn haøng Coù SD ñaàu thaùng : 00 Phaùt sinh taêng : 30 0.000 K/C vaøo cuoái kyø:30 0.000 SD cuoái thaùng : 00 Coäng PS taêng : 30 0.000 Coäng PS taêng : 30 0.000
 20. 20. TS = N + V Taøi khoaûn Nôï TS Coù SDÑK SPS Taêng SDCK SPS Giaûm Nôï V Coù SPS Giaûm SDÑK SPSù Taêng SDCK
 21. 21. <ul><ul><li>Moät NVKT phaùt sinh aûnh höôûng ít nhaát ñeán 2 TK vôùi ñoái öùng nôï, coù baèng nhau. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ghi soå keùp laø phöông phaùp ñöôïc duøng ñeå phaûn aùnh soá tieàn cuûa caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh vaøo taøi khoaûn keá toaùn theo ñuùng noäi dung kinh teá cuûa nghieäp vuï vaø moái quan heä giöõa caùc loaïi taøi saûn, caùc loaïi nguoàn voán cuõng nhö caùc ñoái töôïng keá toaùn khaùc. </li></ul></ul><ul><ul><li>Vieäc xaùc ñònh quan heä NÔÏ – COÙ ñöôïc goïi laø “ ñònh khoaûn keá toaùn hay laäp buùt toaùn”. Ñònh khoaûn keá toaùn laø cô sôû ñeå thöïc hieän phöông phaùp ghi soå keùp. </li></ul></ul>GHI SOÅ KEÙP
 22. 22. Ví duï veà ghi soå keùp <ul><li>Nghieäp vuï 1: Doanh nghieäp ruùt TGNH veà nhaäp quyõ tieàn maët 100.000 </li></ul><ul><li>Ñònh khoaûn : </li></ul><ul><li>Nôï TK111 “tieàn maët” : 100.000 </li></ul><ul><li>Coù TK112 “TGNH” : 100.000 </li></ul><ul><li>Sô ñoà </li></ul>Nôï TGNH Co ù 100.000 Nôï Tieàn maët Coù 100.000 xxx xxx
 23. 23. Ví duï veà ghi soå keùp <ul><li>Nghieäp vuï 2 : Doanh nghieäp vay ngaén haïn 50.000ñ traû nôï cho ngöôøi baùn </li></ul><ul><li>Ñònh khoaûn : </li></ul><ul><li>Nôï TK331 “phaûi traû ngöôøi baùn” 50.000 </li></ul><ul><li>Coù 311 “ vay ngaén haïn” 50.000 </li></ul><ul><li>Sô ñoà : </li></ul>Nôï Vay NH Co ù 50.000 Nôï Phaûi traû NB Coù 50.000 xxx xxx
 24. 24. CAÙC LOAÏI ÑÒNH KHOAÛN <ul><li>Ñònh khoaûn giaûn ñôn : laø ñònh khoaûn ghi Nôï moät taøi khoaûn ñoái öùng vôùi ghi Coù moät taøi khoaûn vaø ngöôïc laïi. </li></ul><ul><li>Ñònh khoaûn phöùc taïp : laø loaïi ñònh khoaûn ghi Nôï moät taøi khoaûn ñoái öùng ghi Coù 2 taøi khoaûn trôû leân hoaëc ngöôïc laïi. </li></ul>
 25. 25. Ví duï veà ñònh khoaûn giaûn ñôn <ul><li>Taïi moät doanh nghieäp trong thaùng coù caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh nhö sau: </li></ul><ul><li>NV1 : doanh nghieäp duøng tieà gôûi ngaân haøng traû nôï vay ngaén haïn 80.000ñ. </li></ul><ul><li>NV2 : Doanh nghieäp mua chòu ngöôøi baùn moät soá nguyeân vaät lieäu coù trò giaù 100.000ñ. </li></ul>
 26. 26. Ví duï veà ñònh khoaûn giaûn ñôn <ul><li>NV1 : Nôï TK “ vay ngaén haïn” : 80.000 </li></ul><ul><li>Coù TK “TGNH” : 80.000. </li></ul><ul><li>NV2 : Nôï TK “ nguyeân vaät lieäu” : 100.000. </li></ul><ul><li>Coù TK “phaûi traû NB” : 100.000 </li></ul>Nôï Vay NH Co ù Nôï Co ù TGNH Nguyeân VL Nôï Nôï Co ù Co ù xxx xxx xxx xxx 100.000 80.000 Phaûi traû NB 80.000 100.000
 27. 27. Ví duï veà ñònh khoaûn phöùc taïp <ul><li>Taïi moät doanh nghieäp trong thaùng coù caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh nhö sau: </li></ul><ul><li>NV1 : doanh nghieäp duøng tieà gôûi ngaân haøng traû nôï vay ngaén haïn 100.000ñ, vaø traû nôï ngöôøi baùn 50.000 </li></ul><ul><li>NV2 : Doanh nghieäp nhaäp kho 100.000ñ nguyeân vaät lieäu trong ñoù mua baèng tieàn maët 10.000ñ, mua baèng TGNH 90.000ñ. </li></ul>
 28. 28. Ví duï veà ñònh khoaûn phöùc taïp <ul><li>Nghieäp vuï1 : </li></ul><ul><li>Nôï TK “ vay ngaén haïn” : 100.000 </li></ul><ul><li>Nôï TK “ phaûi traû ngöôøi baùn” : 50.000 </li></ul><ul><li>Coù TK “TGNH” : 150.000. </li></ul>Nôï Vay NH Co ù Nôï Co ù TGNH Phaûi traû NB Nôï Co ù xxx xxx xxx 150.000 100.000 50.000 (1)
 29. 29. Ví duï veà ñònh khoaûn phöùc taïp <ul><li>Nghieäp vuï2 : </li></ul><ul><li>Nôï TK “ nguyeân vaät lieäu” : 100.000 </li></ul><ul><li>Coù TK “ tieàn maët” : 10.000 </li></ul><ul><li>Coù TK “TGNH” : 90.000. </li></ul>Nôï Tieàn maët Co ù Nôï Co ù TGNH Nguyeân vaät lieäu Nôï Co ù xxx xxx xxx 10.000 100.000 (2) 90.000
 30. 30. KEÁ TOAÙN TOÅNG HÔÏP VAØ KEÁ TOAÙN CHI TIEÁT <ul><ul><li>Keá toaùn toång hôïp: laø vieäc phaûn aùnh caùc NVKT phaùt sinh vaøo caùc TK keá toaùn c ấp 1 coù lieân quan. Keá toaùn toång hôïp chæ söû duïng thöôùc ño ñoàng tieàn. </li></ul></ul><ul><ul><li>Keá toaùn chi tieát: laø vieäc phaûn aùnh chi tieát caùc NVKT phaùt sinh vaøo caùc TK chi tieát vaø soå chi tieát. TK chi tieát: phaûn aùnh chi tieát soá lieäu treân TK toång hôïp. TK chi tieát ñöôïc phaân chia theo töøng caáp ñoä: TK caáp 1, TK caáp 2,… </li></ul></ul>
 31. 31. <ul><li>Taøi khoaûn caáp 2 : laø moät hình thöùc keá toaùn chi tieát noäi dung vaø soá tieàn ñaõ phaûn aùnh treân taøi khoaûn caáp 1. Tröôøng hôïp ñaëc bieät coøn söû duïng taøi khoaûn caáp 3. </li></ul><ul><li>Ví duï : </li></ul><ul><li>TK “ Tieàn maët” coù 3 taøi khoaûn caáp 2 goàm : </li></ul><ul><ul><li>TK “ Tieàn Vieät Nam”. </li></ul></ul><ul><ul><li>TK “ Ngoaïi teä”. </li></ul></ul><ul><ul><li>TK “ Vaøng baïc, kim khí quyù, ñaù quyù”. </li></ul></ul><ul><li>TK “ Haøng hoùa” coù 3 taøi khoaûn caáp 2 goàm : </li></ul><ul><ul><li>TK “ Giaù mua haøng hoùa”. </li></ul></ul><ul><ul><li>TK “ Chi phí thu mua haøng hoùa”. </li></ul></ul><ul><ul><li>TK “ Haøng hoùa baát ñoäng saûn”. </li></ul></ul>KEÁ TOAÙN CHI TIEÁT
 32. 32. <ul><li>Taøi khoaûn caáp 2 : </li></ul><ul><ul><li>Chæ laø moät boä phaän cuûa taøi khoaûn caáp 1 . </li></ul></ul><ul><ul><li>Veà keát caáu vaø nguyeân taéc phaûn aùnh gioáng taøi khoaûn caáp 1. </li></ul></ul><ul><ul><li>Vieäc phaûn aùnh treân taøi khoaûn caáp 2 phaûi ñöôïc tieán haønh ñoàng thôøi vôùi vieäc phaûn aùnh treân caùc taøi khoaûn caáp 1 vaø cuõng duøng thöôùc ño baèng tieàn. </li></ul></ul>KEÁ TOAÙN CHI TIEÁT
 33. 33. <ul><ul><li>Taïi moät doanh nghieäp vaøo ñaàu ngaøy 01/01/201X soá dö treân taøi khoaûn “haøng hoùa” laø 600.000ñ, trong ñoù giaù mua haøng hoùa 550.000ñ, chi phí thu mua haøng hoùa 50.000 ñ. </li></ul></ul><ul><ul><li>Trong thaùng 01/201X coù phaùt sinh 2 nghieäp vuï sau : </li></ul></ul><ul><ul><li>NV1 : duøng tieàn gôûi ngaân haøng mua 800.000ñ haøng hoùa vaø traû tieàn vaän chuyeån haøng 80.000ñ. </li></ul></ul><ul><ul><li>NV2 : Xuaát kho haøng hoùa 600.000ñ ñeå baùn vaø phaân boå chi phí mua haøng laø 60.000ñ. </li></ul></ul><ul><ul><li>Yeâu caàu : Phaûn aùnh vaøo taøi khoaûn haøng hoùa vaø caùc taøi khoaûn caáp 2. </li></ul></ul>Ví duï veà taøi khoaûn caáp 2
 34. 34. Ví duï veà taøi khoaûn caáp 2 TK “ Haøng Hoùa” Nôï Coù SD ñaàu thaùng Mua vaøo Coäng PS SD cuoái thaùng Xuaát baùn 660.000 600.000 880.000 880.000 820.000 Coäng PS 660.000
 35. 35. Ví duï veà taøi khoaûn caáp 2 TK “ Giaù mua haøng hoùa” Nôï Coù SD ñaàu thaùng Mua vaøo Coäng PS SD cuoái thaùng Xuaát baùn 600.000 550.000 800.000 800.000 750.000 Coäng PS 600.000
 36. 36. Ví duï veà taøi khoaûn caáp 2 TK “ Chi phí thu mua haøng hoùa” Nôï Coù SD ñaàu thaùng Mua vaøo Coäng PS SD cuoái thaùng Xuaát baùn 60.000 50.000 80.000 80.000 70.000 Coäng PS 60.000
 37. 37. SOÅ CHI TIEÁT <ul><li>Phaûn aùnh thöôùc ño baèng tieàn, hieän vaät, thôøi gian lao ñoäng vaø moät soá chæ tieâu khaùc. </li></ul><ul><li>Ví duï : soå chi tieát “ phaûi traû ngöôøi baùn” bao goàm : </li></ul><ul><ul><li>Teân ngöôøi baùn haøng. </li></ul></ul><ul><ul><li>Soá vaø ngaøy cuûa hoùa ñôn baùn haøng. </li></ul></ul><ul><ul><li>Noäi dung thanh toaùn, thôøi haïn thanh toaùn. </li></ul></ul><ul><li>Vieäc phaûn aùnh vaøo soå chi tieát phaûi ñöôïc tieán haønh ñoàng thôøi vôùi vieäc phaûn aùnh vaøo taøi khoaûn caáp 1, caáp 2. </li></ul>
 38. 38. Ví duï veà soå chi tieát <ul><li>Laáy soá dö ñaàu thaùng ví duï treân nhöng cho theâm caùc taøi lieäu chi tieát sau : </li></ul>50.000ñ Chi phí mua haøng hoùa 550.000ñ Coäng 400.000ñ 400 caùi x 1.000ñ/caùi Haøng hoùa B 150.000 ñ 500 caùi x 300ñ/caùi Haøng hoùa A
 39. 39. Ví duï veà soå chi tieát <ul><li>NV1 : Duøng TGNH mua: </li></ul>NV2 : xuaát haøng hoùa ñeå baùn vaø phaân boå chi phí mua haøng hoùa: <ul><li>Trong thaùng phaùt sinh 2 nghieäp vuï : </li></ul>80.000ñ Chi phí mua haøng hoùa 800.000ñ Coäng 200.000ñ 200 caùi x 1.000ñ/caùi Haøng hoùa B 600.000 ñ 2.000 caùi x 300ñ/caùi Haøng hoùa A 660.000ñ Coäng 60.000ñ Chi phí mua haøng hoùa 300.000ñ 300 caùi x 1.000ñ/caùi Haøng hoùa B 300.000 ñ 1.000 caùi x 300ñ/caùi Haøng hoùa A
 40. 40. SOÅ CHI TIEÁT Teân haøng hoùa : Haøng hoùa A Ñôn vò tính : ñoàng, caùi. 450.000 1.500 300.000 1.000 300 Xuaát baùn 300.000 1.000 600.000 2.000 Coäng PS 450.000 1.500 300 SD cuoái thaùng 750.000 2.500 600.000 2.000 300 Mua vaøo 150.000 500 300 SD ñaàu thaùng ST SL ST SL ST SL Ngaøy Soá Coøn laïi Xuaát kho Nhaäp kho Ñôn giaù Trích yeáu Chöùng töø
 41. 41. SOÅ CHI TIEÁT Teân haøng hoùa : Haøng hoùa B Ñôn vò tính : ñoàng, caùi. 300.000 300 300.000 300 1.000 Xuaát baùn 300.000 300 200.000 200 Coäng PS 300.000 300 1.000 SD cuoái thaùng 600.000 600 200.000 200 1.000 Mua vaøo 400.000 400 1.000 SD ñaàu thaùng ST SL ST SL ST SL Ngaøy Soá Coøn laïi Xuaát kho Nhaäp kho Ñôn giaù Trích yeáu Chöùng töø
 42. 42. MOÁI QUAN HEÄ GIÖÕA TAØI KHOAÛN CAÙC CAÁP VAØ SOÅ CHI TIEÁT <ul><li>Toång soá dö, toång soá phaùt sinh taêng, toång soá phaùt sinh giaûm cuûa caùc taøi khoaûn caáp 2 thuoäc moät taøi khoaûn caáp 1 naøo ñoù thì luoân luoân baèng soá dö, soá phaùt sinh taêng, soá phaùt sinh giaûm cuûa chính taøi khoaûn caáp 1 ñoù. </li></ul><ul><li>Toång soá dö, toång soá phaùt sinh taêng, toång soá phaùt sinh giaûm cuûa caùc soå chi tieát thuoäc moät taøi khoaûn caáp 1, caáp 2 naøo ñoù thì luoân luoân baèng soá dö, soá phaùt sinh taêng, soá phaùt sinh giaûm cuûa chính taøi khoaûn caáp 1 hoaëc caáp 2 ñoù. </li></ul><ul><li>Quan heä veà maët soá lieäu naøy giuùp cho vieäc kieåm tra, ñoái chieáu soá lieäu giöõa caùc loaïi soå saùch keá toaùn ñöôïc chính xaùc vaø chaët cheõ. </li></ul>
 43. 43. MOÁI QUAN HEÄ GIÖÕA BAÛNG BCÑKT vaø TAØI KHOAÛN <ul><li>Ñoái töôïng phaûn aùnh: Taøi saûn vaø söï vaän ñoäng taøi saûn </li></ul><ul><ul><li>Toång hôïp </li></ul></ul><ul><ul><li>Chi tieát ñoái töôïng </li></ul></ul><ul><li>Ñaëc ñieåm phaûn aùnh: </li></ul><ul><ul><li>Thoâng tin toång hôïp ñònh kyø </li></ul></ul><ul><ul><li>Thoâng tin chi tieát thöôøng xuyeân, lieân tuïc vaø coù heä thoáng. </li></ul></ul><ul><li>Soá lieäu: </li></ul><ul><ul><li>Ñaàu kyø: caên cöù SDÑK cuûa caùc TK trình baøy treân BCÑKT môû caùc TK doanh nghieäp ñang söû duïng. </li></ul></ul><ul><ul><li>Trong kyø: Phaûn aùnh caùc NVKT phaùt sinh vaøo caùc TK coù lieân quan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cuoái kyø: caên cöù vaøo SDCK cuûa caùc TK ñeå laäp BCÑKT cuoái kyø. </li></ul></ul>
 44. 44. Ví duï : Taïi moät doanh nghieäp vaøo ngaøy 31/12/201X coù baûng CÑKT nhö sau Ñôn vò tính : 1.000 <ul><li>Ï </li></ul>70.000 2 – Quyõ ñaàu tö phaùt trieån. 25.100.000 - TSCÑ höõu hình 26.000.000 26.000.000 Toång Coäng TS 30.000 3 – Quyõ khen thöôûng phuùc lôïi 25.500.000 1 – Nguoàn voán kinh doanh. 25.100.000 LOAÏI B : TS DAØI HAÏN 25.600.000 LOAÏI B : VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU 500.000 4 Nguyeân vaät lieäu. 50.000 3 – Phaûi traû vaø phaûi noäp khaùc. 100.000 3 – Phaûi thu khaùch haøng. 150.000 2 – Phaûi traû cho ngöôøi baùn. 280.000 2 – Tieàn gôûi ngaân haøng. 200.000 1 – Vay ngaén haïn 20.000 1 – Tieàn maët 400.000 LOAÏI A : NÔÏ PHAÛI TRAÛ 900.000 LOAÏI A : TS NGAÉN HAÏN SOÁ TIEÀN NGUOÀN VOÁN SOÁ TIEÀN TAØI SAÛN
 45. 45. Trong thaùng 1/201X phaùt sinh caùc nghieäp vuï kinh teá sau ( ñôn vò tính 1.000ñ) <ul><li>Khaùch haøng traû nôï cho doanh nghieäp baèng TGNH 80.000. </li></ul><ul><li>Nhaäp kho 100.000 nguyeân vaät lieäu traû baèng TGNH. </li></ul><ul><li>Vay ngaén haïn ñeå traû nôï ngöôøi baùn 80.000. </li></ul><ul><li>Ruùt TGNH veà nhaäp quyõ tieàn maët 50.000. </li></ul><ul><li>Chi tieàn maët ñeå traû khoaûn traû khaùc 40.000. </li></ul><ul><li>Nhaø nöôùc caáp cho DN 1 TSCÑHH coù trò giaù 500.000. </li></ul><ul><li>Chuyeån quyõ ñaàu tö phaùt trieån ñeå boå sung voán KD 50.000. </li></ul><ul><li>YEÂU CAÀU : </li></ul><ul><li>Môû caùc TK vaøo ñaàu thaùng 1/201X vaø ghi soá dö ñaàu thaùng. </li></ul><ul><li>Laäp ñònh khoaûn caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh trong thaùng 1/20x5, sau ñoù caên cöù vaøo ñònh khoaûn ñeå phaûn aùnh vaøo sô ñoà TK. </li></ul><ul><li>Tìm soá dö cuoái thaùng 1/201X cuûa caùc taøi khoaûn vaø caên cöù vaøo soá dö ñoù ñeå laäp BCÑKT môùi. </li></ul>
 46. 46. <ul><li>ÑÒNH KHOAÛN: </li></ul><ul><li>1 - Nôï TK “ TGNH” : 80.000 </li></ul><ul><li>Coù TK “ phaûi thu khaùch haøng” : 80.000. </li></ul><ul><li>2 – Nôï TK “ nguyeân vaät lieäu” : 100.000. </li></ul><ul><li>Coù TK “ TGNH” : 100.000. </li></ul><ul><li>3 – Nôï TK “ phaûi traû ngöôøi baùn” : 80.000. </li></ul><ul><li>Coù TK “ vay ngaén haïn” : 80.000. </li></ul><ul><li>4 – Nôï TK “ tieàn maët” : 50.000 </li></ul><ul><li>Coù TK “ TGNH” : 50.000 </li></ul><ul><li>5 – Nôï TK “ phaûi traû khaùc” : 40.000 </li></ul><ul><li>Coù TK “ tieàn maët” : 40.000 </li></ul><ul><li>6 – Nôï TK “ TSCÑHH” : 500.000 </li></ul><ul><li>Coù TK “ nguoàn voán kinh doanh” : 500.000 </li></ul><ul><li>7 – Nôï TK “ quyõ ñaàu tö phaùt trieån” : 50.000 </li></ul><ul><li>Coù TK “ nguoàn voán kinh doanh” : 50.000 </li></ul>
 47. 47. Nôï Nôï Nôï Nôï Coù TK “ TSCÑHH” TK “ Tieàn gôûi NH” TK “ Tieàn Maët” Coù Coù Coù SD TK “ Phaûi traû cho NB” SD SD SD PS PS PS PS SD SD (1) 80.000 20.000 (4) 50.000 40.000 30.000 150.000 25.600.000 25.100.000 (6) 500.000 (5) 40.000 80.000 50.000 500.000 280.000 210.000 150.000 (2) 100.000 (4) 50.000 SD (3) 80.000 80.000 SD 70.000
 48. 48. Nôï Nôï Nôï Nôï Coù TK “ Quyõ ÑTPT” TK “ Nguyeân vaät lieäu” TK “ NV kinh doanh” Coù Coù Coù SD TK “ Phaûi traû vaø Phaûi noäp” ” SD SD SD PS PS PS PS SD SD (2) 100.000 20.000 (7) 50.000 70.000 50.000 50.000 25.500.000 (6) 500.000 20.000 100.000 550.000 500.000 600.000 SD (5) 40.000 40.000 SD 10.000 26.050.000 (7) 50.000
 49. 49. Nôï Nôï Nôï Coù TK “ Vay ngaén haïn” TK “ Quyõ KTPL” TK “ Phaûi thu KH” Coù Coù SD SD SD SD PS PS PS SD SD 20.000 (1) 80.000 200.000 80.000 30.000 280.000 80.000 500.000 30.000 (3) 80.000
 50. 50. BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN Ngaøy 31/01/201X Ñôn vò tính : 1.000 <ul><li>Ï </li></ul>20.000 2 – Quyõ ñaàu tö phaùt trieån. 25.600.000 - TSCÑ höõu hình 26.460.000 26.460.000 Toång Coäng TS 30.000 3 – Quyõ khen thöôûng phuùc lôïi 26.050.000 1 – Nguoàn voán kinh doanh. 25.600.000 LOAÏI B : TS DAØI HAÏN 26.100.000 LOAÏI B : VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU 600.000 4 Nguyeân vaät lieäu. 10.000 3 – Phaûi traû vaø phaûi noäp khaùc. 20.000 3 – Phaûi thu khaùch haøng. 70.000 2 – Phaûi traû cho ngöôøi baùn. 210.000 2 – Tieàn gôûi ngaân haøng. 280.000 1 – Vay ngaén haïn 30.000 1 – Tieàn maët 360.000 LOAÏI A : NÔÏ PHAÛI TRAÛ 860.000 LOAÏI A : TS NGAÉN HAÏN SOÁ TIEÀN NGUOÀN VOÁN SOÁ TIEÀN TAØI SAÛN
 51. 51. Kieåm tra ñoái chieáu soá lieäu treân caùc taøi khoaûn. <ul><li>Muïc ñích: Kieåm tra ñoái chieáu soá lieäu treân caùc TK tröôùc khi laäp caùc baùo caùo taøi chính. </li></ul><ul><li>Coâng cuï söû duïng: </li></ul><ul><li>Baûng caân ñoái taøi khoaûn (BCÑSPS) </li></ul><ul><li>Cô sôû xaây döïng: TS=NV </li></ul><ul><li>Toång PS Nôï= Toång PS Coù </li></ul><ul><li>Keát caáu vaø caùch laäp </li></ul><ul><ul><li>Soá dö ñaàu kyø </li></ul></ul><ul><ul><li>Toång soá phaùt sinh trong kyø: </li></ul></ul><ul><ul><li>muïc tieâu kieåm tra, ñoái chieáu. </li></ul></ul><ul><ul><li>Soá dö cuoái kyø </li></ul></ul>
 52. 52. Heä thoáng taøi khoaûn keá toaùn thoáng nhaát. <ul><li>Heä thoáng TK keá toaùn thoáng nhaát laø taäp hôïp taát caû caùc TK keá toaùn ñöôïc Nhaø nöôùc qui ñònh söû duïng chung cho caùc ngaønh saûn xuaát kinh doanh. </li></ul><ul><li>Giôùi thieäu chung </li></ul><ul><ul><li>Soá löôïng TK-Soá hieäu-Teân goïi </li></ul></ul><ul><ul><li>Loaïi- keát caáu </li></ul></ul>
 53. 53. Số hiệu tài khoản : - 3 số đối với tài khoản cấp 1 - 4 số đối với tài khoản cấp 2 Nguyên tắc : - Số đầu tiên : Loại tài khoản - Số thứ 2 : Nhóm tài khoản - Số thứ 3 : Thứ tự tài khoản trong nhóm Ví dụ: Tài khoản “ tiền mặt” . Loại 1, nhóm 1, thứ tự đầu tiên= > mang số 111 Tài khoản tiền mặt có 3 tài khoản cấp 2 : - TK1111 “ Tiền Việt Nam “ - TK1112 “ Ngoại tệ” TK1113 “ Vàng bạc, kim khí quý, đá quý”
 54. 54. <ul><li>Loại 1. Tài sản ngắn hạn Loại 2. Tài sản dài hạn </li></ul><ul><li>Loại 3. Nợ phải trả Loại 4. Nguồn vốn chủ sở hữu </li></ul><ul><li>Loại 5. Doanh thu Loại 6. Chi phí SXKD </li></ul><ul><li>Loại 7. Thu nhập khác Loại 8. Chi phí khác </li></ul><ul><li>Loại 9. Xác định kết quả Loại 10 Tài khoản ngoài bảng </li></ul><ul><li>Từ Tài khoản loại 1 – 4 Dùng lập Bảng cân đối kế toán </li></ul><ul><li>Từ loại 5 – 9 Dùng lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh </li></ul>
 55. 55. Tài khoản loại 0 : Tài khoản ngoài bảng TK001 Tài sản thuê ngoài TK002 Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công TK003 Hàng hoá, nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược TK004 Nợ khó đòi đã xử lý TK007 Ngoại tệ các loại TK008 Dự toán chi sự nghiệp , dự án Đặc điểm ghi chép vào các tài khoản này là ghi đơn ( không đối ứng với tài khoản khác Khi tăng lên thì ghi bên Nợ, khi giảm xuồng ghi bên Có và có số dư Nợ ( Ví dụ trang 88 )
 56. 56. TS = N + V Taøi khoaûn- BCÑKT TS (1,2) Nôï Taêng Coù Giaûm V (4) Nôï Giaûm Coù Taêng N (3) Nôï Giaûm Coù Taêng
 57. 57. LN = DT - CP Taøi khoaûn- Keát quaû kinh doanh CP(6,8) Nôï Taêng Coù Giaûm DT (5,7) Nôï Giaûm Coù Taêng
 58. 58. CP  KQKD  DT Taøi khoaûn- Xaùc ñònh KQKD CP(6,8) Nôï Taêng Coù Giaûm  DT (5,7) Nôï  Giaûm Coù Taêng XÑKQKD (9) Nôï CP Laõi Coù DT Loã
 59. 59. <ul><li>Một số Tài khoản có tính chất đặc biệt </li></ul><ul><li>Nhóm TK điều chỉnh giảm giá trị tài sản gồm </li></ul><ul><li>TK129 “ Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn” </li></ul><ul><li>TK139 “ Dự phòng phải thu khó đòi </li></ul><ul><li>TK159 “ Dự phòng giảm giá hàng tồn kho “ </li></ul><ul><li>TK229 “ Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn” </li></ul><ul><li>TK214 “ Hao mòn tài sản cố định “ </li></ul>
 60. 60. TK214 được dùng để điều chỉnh giảm giá trị của TSCĐ được phản ánh trên các tài khoản 211, 212, 213 và bất động sản đầu tư được phản ánh trên TK217 Nợ TK214 “ hao mòn” Có Giá trị hao mòn giảm xuống Giá trị hao mòn tăng lên SD: Giá trị hao mòn hiện có Lưu ý : Khi ghi chỉ tiêu hao mòn TSCĐ trên BCĐKT phải ghi số âm để phản ánh giá trị hiện còn của TSCĐ
 61. 61. Kết cấu của các tài khoản dự phòng : Nợ 129, (139, 159, 229 ) Có Hoàn nhập khoản đã lập dự phòng <ul><li>Khoản lập dự phòng tính vào chi phí </li></ul><ul><li>SD: Khoản đã lập dự phòng hiện có </li></ul>TK129 điều chỉnh giảm đầu tư ngắn hạn phản ánh ởTK121… TK229 Điều chỉnh giảm đầu tư dài hạn phản ánh ở TK228 TK139 Điều chỉnh giảm NPT khó đòi phản ánh ở TK131,138… TK159 Điều chỉnh giảm HTK được phản ánh ở các TK152,156
 62. 62. Tại thời điểm lập báo cáo giá gốc của hàng hoá là 10.000.000 ( số dư Nợ TK1561 : 10.000.000 ) giả định giá thị trường của số hàng hoá này tại thời điểm lập báo cáo là 9.000.000 và do vậy doanh nghiệp lập dự phòng giảm giá là 1.000.000 Nợ TK159” DPGGHTK” Có Nợ 632” GVHB” Có 1.000.000 1.000.000
 63. 63. <ul><li>(2) Nhóm Tài khoản điều chỉnh giảm cho nguồn vốn </li></ul><ul><li>TK412 “ Chênh lệch đánh giá lại tài sản” </li></ul><ul><li>Sử dụng điều chỉnh tăng, giảm cho nguồn vốn </li></ul><ul><li>Nợ TK412 “ Chênh lệch đánh giá lại tài sản “ Có </li></ul><ul><li>Khoản Chênh lệch giảm phát sinh do đánh giá lại TS </li></ul><ul><li>Kết chuyển khi được xử lý </li></ul>Khoản chênh lệch tăng phát sinh do đánh giá lại TS - Kết chuyển khi được xử lý
 64. 64. TK412 “ Chênh lệch đánh giá lại tài sản” Tài khoản này có thể có số dư Có hoặc dư Nợ Dư Nợ : Số chênh lệch giảm do đánh giá lại tài sản Dư Có Chênh lệch tăng do đánh giá lại tài sản Khi lập bảng cân đối kế toán : Nếu TK412có số dư Có thì ghi bình thường làm tăng nguồn vốn , nếu dư Nợ thì phải ghi số âm ( làm giảm nguồn vốn ).
 65. 65. Ví dụ : Doanh nghiệp đánh giá lại làm tăng thêm giá trị của số vật liệu hiện có là 500.000đ Như vậy ứng với giá trị của vật liệu tăng thêm tức là sẽ ghi Có TK421 “ Lợi nhuận chưa phân phối” việc ghi này có ý nghĩa điều chỉnh tăng nguồn vốn Nợ 412” ĐGLTS” Có Nợ 152 “NVL” Có 500.000 500.000 Ghi Có 412 có ý nghĩa điều chỉnh tăng NV(ứng với giá trị của vật liệu tăng thêm
 66. 66. Doanh nghiệp đánh giá lại làm giảm giá trị của số vật liệu hiện có là 500.000đ. Điều này có nghĩa là vật liệu giảm xuống Nợ 152 NVL Có Nợ 412 CLĐGLTS Có 500.000 500.000 Ghi NợTK 412 có ý nghĩa điều chỉnh giảm NV(ứng với giá trị của vật liệu giảm xuống)
 67. 67. TK413 “ Chênh lệch tỷ giá hối đoái “ Tài khoản này điều chỉnh tăng, giảm cho nguồn vốn Nợ 413” Chênh lệch tỷ giá hối đoái” Có Tài khoản này có thể có số dư Có hoặc dư Nợ Dư có là chênh lệch tỷ giá hiện có làm tăng nguồn vốn ( lãi tỷ giá) Dư Nợ là chênh lệch tỷ giá hiện có làm giảm nguồn vốn ( lỗ tỷ giá ) <ul><li>Chênh lệch tỷ giá phát sinh </li></ul><ul><li>KC chênh lệch tỷ giá khi được xử lý </li></ul><ul><li>Chênh lệch tỷ giá phát sinh </li></ul><ul><li>KC chênh lệch tỷ giá khi được xử lý </li></ul>
 68. 68. Ví dụ 1: Điều chỉnh tỷ giá cho số ngoại tệ mà khách hàng đang nợ làm phát sinh khoản chênh lệch tăng thêm là 100.000đ Như vậy để biểu thị tăng nguồn vốn sẽ ghi Có TK413 điều này sẽ ứng với số tiền mà khách hàng đang nợ ở Bảng cân đối kế toán tăng thêm do điều chỉnh tỷ giá ) 100.000 xxx 100.000 Nợ 413 CLTGHĐ Có Nợ 131 PTKH Có
 69. 69. Ví dụ 2 ; Điều chỉnh tỷ gía cho số ngoại tệ hiện doanh nghiệp đang nợ người bán = > phát sinh khoản chênh lệch tăng thêm là 100.000đ = > Ghi Nợ TK413 và ghi Có TK331 Trường hợp này nguồn vốn của doanh nghiệp không thay đổi . Do vẫn nợ người bán 1 lượng ngoại tệ như cũ . Việc phản ánh vào tài khoản như trên để biểu thị giảm nguồn vốn nhằm tạo sự cân bằng trong điều kiện tổng nguồn vốn không đổi Nợ 331 PTNB Có Nợ 413 CLTGHĐ Có xxx 100.000 100.000
 70. 70. Ví dụ 3 : Điều chỉnh tỷ giá cho số ngoại tệ mà khách hàng đang nợ = > phát sinh chênh lệch giảm là 100.000 Việc phản ánh như trên = > nguồn vốn giảm và ứng với sô tiền mà khách hàng đang nợ doanh nghiệp ở trên Bảng cân đối kế toán = > giảm do điều chỉnh tỷ giá Nợ 131 PTKH Có Nợ 413 CLTGHĐ Có xxx 100.000 100.000
 71. 71. Ví dụ 4 : Điều chỉnh tỷ giá cho số ngoại tệ hiện đang nợ người bán = > chênh lệch giảm là 100.000đ Ghi CóTK 413 trong trường hợp này chỉ tạo nên sự cân bằng trong điều kiện tổng nguồn vốn không đổi Kết luận : Tài khoản 413 có tác dụng điều chỉnh tăng, giảm cho nguồn vốn Nợ TK413 Có 100.000 Nợ TK331 Có 100.000
 72. 72. Lưu ý : Nếu TK413 “ Chênh lệch tỷ giá hối đoái” có dư Có = > Trên bảng cân đối kế toán sẽ ghi tăng vốn = > Ngược lại nếu có số dư Nợ thì = > giảm nguồn vốn TK421 “ Lợi nhuận chưa phân phối : Nếu có số dư Có = > Doanh nghiệp có lãi chưa phân phối = > tăng nguồn vốn trên bảng cân đối kế toán Nếu có số dư Nợ = > Doanh nghiệp bị lỗ chưa được xử lý = > làm giảm nguồn vốn = > trên bảng cân đối kế toán ghi âm
 73. 73. (3) Nhóm Tài khoản hỗn hợp phản ánh ( TS và NV): Gồm TK131 “ Phải thu khách hàng “ và TK331” Phải trả cho người bán “ Nhóm tài khoản này phản ánh cả tài sản và nguồn vốn gắn liền với 1 đối tượng kế toán cụ thể TK131 “ Phải thu khách hàng” vừa phản ánh khoản phải thu khách hàng vừa phản ánh khoản tiền khách hàng ứng trước cho doanh nghiệp Nợ TK131 “ Phải thu khách hàng” Có Số tiền khách hàng nợ doanh nghiệp <ul><li>Số tiền khách hàng đã thanh toán cho doanh nghiệp </li></ul><ul><li>Số tiền khách hàng ứng trước cho doanh nghiệp </li></ul>
 74. 74. TK131 có thể có số dư Nợ hoặc số dư Có - Số dư Nợ là tiền khách hàng đang nợ doanh nghiệp ; hoặc khoản chênh lệch số tiền đang nợ lớn hơn số tiền ứng trước. Số dư Có là tiền khách hàng đang ứng trước cho doanh nghiệp hoặc khoản chênh lệch số tiền ứng trước lớn hơn số tiền đang nợ - Trên bảng cân đối kế toán không được bù trừ giữa số tiền đang nợ và số tiền đang ứng trước ( Vì số tiền phải thu phản ánh bên tài sản, số tiền khách hàng đang ứng trước phản ánh bên nguồn vốn )
 75. 75. Ví dụ : 1. Khách hàng A mua hàng chưa thanh toán cho doanh nghiệp là 300.000 2. Khách hàng B ứng trước cho doanh nghiệp khoản tiền mua hàng bằng tiền mặt là 200.000 N 511 DT C N 131 PTKH C N 111 TM C 300.000 (1 ) 300.000 200.000 (2 ) 200.000 <ul><li>300.000 Khách hàng A nợ là tài sản </li></ul><ul><li>200.000 Khách hàng B ứng cho doanh nghiệp là nguồn vốn </li></ul><ul><li> Hình thành tiền mặt là 200.000 </li></ul>
 76. 76. <ul><li>TK331 “ Phải trả cho người bán “ vừa phản ánh số tiền doanh nghiệp nợ người bán vừa phản ánh số tiền doanh nghiệp ứng trước cho người bán . </li></ul><ul><li>Khi lập bảng cân đối kế toán không được bù trừ 2 khoản này với nhau vì: </li></ul><ul><li>khoản nợ người bán phản ánh bên nguồn vốn </li></ul><ul><li>Khoản ứng trước cho người bán phản ánh bên tài sản </li></ul>Nợ TK 331 “ Phải trả cho người bán “ Có <ul><li>Số tiền đã trả cho người bán </li></ul><ul><li>Số tiền ứng trước cho người bán </li></ul>Số tiền phải trả cho người bán * TK 331 có thể có số dư Có hoặc dư Nợ
 77. 77. <ul><li>Ví dụ : </li></ul><ul><li>Nhập kho 300.000 nguyên vật liệu chưa trả tiền cho đơn vị A </li></ul><ul><li>Chi tiền mặt 200.000 để ứng trước tiền mua vật liệu cho đơn vị B </li></ul>N 111 TM C N 331 “PTNB” C N 152 NVL C 200.000 (2 ) 200.000 300.000 (1 ) 300.000 <ul><li>200.000 tiền ứng trước cho người bán là tài sản </li></ul><ul><li>300.000 tiền đang nợ người bán là nguồn vốn </li></ul><ul><li> Hình thành vật liệu có giá trị là 300.000 </li></ul>
 78. 78. <ul><li>(4) Nhóm TK phân phối theo dự toán : ( nguyên tắc phù hợp ) </li></ul><ul><li>Phản ánh chi phí phân bổ dần và chi phí trích trước gồm : TK142” Chi phí trả trước ngắn hạn”; TK242 “ Chi phí trả trước dài hạn “ và TK335 “ Chi phí phải trả “ </li></ul>N 142 (242 ) C <ul><li>Chi phí liên quan đến nhiều kỳ ( cần phân bổ) phát sinh trong kỳ. </li></ul><ul><li>Số dư : Chi phí chờ phân bổ hiện có </li></ul><ul><li>Mức phân bổ cho các đối tượng trong kỳ </li></ul>TK142 và TK242 được dùng để phản ánh chi phí thực tế cần được phân bổ dần theo kỳ dự kiến vào chi phí sản xuất kinh doanh
 79. 79. Ví dụ : Xuất kho một số công cụ dụng cụ có trị giá 3.000.000 để dùng cho hoạt động quản lý doanh nghiệp và phân bổ dần trong 12 tháng N 153 - CCDC C N 142 – CPTTNH C N 642 C 3.000.000 (1) 3.000.000 250.000 T1 250.000 T2 T3
 80. 80. TK335 “ Chi phí trả trước “ Phản ánh các khoản trích trước chi phí để tính vào các đối tượng có liên quan gồm : * Trích trước chi phí sửa chữa TSCĐ * Trích trước lương nghỉ phép của công nhân… Nợ TK335” Chi phí trả trước Có Chi phí thực tế được chuyển trừ vào số đã trích trước Khoản trích trước tính vào chi phí của các, đối tượng có liên quan SD: Khoản đã trích trước hiện có
 81. 81. <ul><li>Ví dụ : </li></ul><ul><li>Trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân trực tiếp sản xuất là 500.000 </li></ul><ul><li>Tiền lương nghỉ phép thực tế phải thanh toán cho công nhân trực tiếp là 400.000 </li></ul>N 334- PTCNV C N 335 – CPTT C N 622 – CPNCTT C 400.000 (2) 400.000 500.000 (1) 500.000 Tuân thủ nguyên tắc phù hợp và nguyên tắc rạch ròi giữa 2 niên độ, cuối niên độ phải điều chỉnh số trích trước theo số thực tế phát sinh TK335 có số dư = 0 Trường hợp doanh nghiệp được phép duy trì khoản trích trước cho niên độ sau thì số dư của TK335 được coi như là một khoản thuộc nguồn vốn
 82. 82. (5) Nhóm TK tính giá thành : Gồm : TK 154 “ Chi phí SXKDDD” TK241 “ XD cơ bản dở dang “ Nợ TK 154 ( 241 ) Có Tập hợp chi phí phát sinh SD: Chi phí của sản phẩm đang làm dở dang ( chi phí sản xuất hoặc xây dựng cơ bản dở dang ) Gía thành sản phẩm, lao vụ hoàn thành
 83. 83. <ul><li>Ví dụ : </li></ul><ul><li>Tổng chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ được tập hợp từ các TK 621, 622, 627 là 5.000.000 </li></ul><ul><li>Tổng giá thành sản phẩm hoàn thành trong kỳ được nhập kho thành phẩm là 4.000.000 </li></ul>N 621- 622 – 627 C N 154 C N 155 C SD: 0 5.000.000 (1) 5.000.000 4.000.000 (2) 4.000.000 1.000.000 <ul><li>Trên TK154 sản phẩm dở dang cuối kỳ là 1.000.000 </li></ul><ul><li>Là một khoản tài sản trên bảng cân đối kế toán </li></ul>
 84. 84. ( 6) Nhóm TK điều chỉnh giảm doanh thu bán hàng gồm TK 521 “ chiết khấu thương mại “ ; TK 531 “ Hàng bán bị trả lại” ; TK 532 “ giảm giá hàng bán” . Các TK này không có số dư : Nợ TK 521 – 531 – 532 Có Khoản chiết khấu thương mại ( giảm giá hàng bán, doanh thu của hàng bán bị trả lại ) phát sinh trong kỳ Kết chuyển chiết khấu thương mại ( giảm giá hàng bán , doanh thu của hàng bị trả lại ) để trừ vào doanh thu trong kỳ.
 85. 85. Ví dụ : Khoản giảm giá hàng bán phát sinh trong kỳ được doanh nghiệp chi trả cho khách hàng bằng tiền mặt là 500.000. Cuối kỳ , kế toán kết chuyển khoản chiết khấu này để trừ vào doanh thu trong kỳ . N TK 111 C N TK 532 C N TK 511 C 500.000 (1 ) 500.000 500.000 (2) 500.000
 86. 86. Mối quan hệ giữa các tài khoản trong hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp TK yếu tố CP (loại 1,2,3 ) TKtập hợp CPSX ( loại 6 ) TK tính giá Thành TK Thành phẩm Chi phí phát sinh Tổng hợp Chi phí sản xuất Tổng giá thành SP hoàn thành
 87. 87. TK Thành phẩm ( loại 1) TK Giá vốn ( Loại 6) TK xác định KQ ( loại 9 ) Giá vốn SP Tiêu thụ Kết chuyển TK yếu tố CP ( loại 1,2,3 ) TK tập hợp chi phí Thời kỳ ( loại 6 ) Chi phí phát sinh Kết chuyển
 88. 88. TK Tiền và Nợ phải thu (loại 1) TK điều chỉnh giảm TD TK Doanh thu TK tiên và nợ phải thu Phát sinh Trong kỳ Kết chuyển Doanh thu phát sinh TK xác định kết quả kinh doanh Kết chuyển doanh thu thuần
 89. 89. Chi phí tạo ra doanh thu TK ( loại 6 ) TK xác định KQKD ( loại 9 ) TK doanh thu ( loại5 ) TK Chi phí khác ( loại 8 ) TK Thu nhập khác ( loại 7) Lỗ Lãi TK Lợi nhuận

×