Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Luan van tot nghiep ke toan (67)

674 views

Published on

Published in: Education
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và cao học Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Nick: dvluanvan ( Hãy add nick yahoo để đươc chúng tôi hỗ trợ ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ và NHẬN LÀM SLIDE GIÁ RẺ CHỈ VỚI 10.000Đ/1SLIDE. DỊCH VỤ NHANH CHÓNG HIỆU QUẢ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Luan van tot nghiep ke toan (67)

 1. 1. www.kinhtehoc.net LVTN: Phân tích hi u qu H KD c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n T i C n Thơ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- L IC MT ----- ---- Sau th i gian th c t p, nghiên c u và th c hi n n nay ã hoàn thành quy n lu n văn “Phân tích hi u qu ho t ng kinh doanh c a Chi Nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n Nam T i C n Thơ” qua ó em ã ư c làm quen v i cách nghiên c u trình bày m t tài, năng ng trong vi c tìm ki m thông tin, g t hái ư c nhi u i u b ích, có cơ h i v n d ng ki n th c mà mình ã ư c h c trong vi c ánh giá th c ti n và ưa ra bi n pháp gi i quy t v n . ng th i cũng làm quen d n môi trư ng làm vi c, r t có ích cho công vi c tương lai c a mình khi ra trư ng. Em xin chân thành c m ơn t t c các th y cô khoa kinh t -qu n tr kinh doanh trư ng i H c C n Thơ, c bi t là s hư ng d n c a th y Tr n Qu c Dũng ã t n tình ch d n giúp em hoàn thành quy n lu n văn c a mình. Vì ki n th c và th i gian còn h n ch và do l n u tiên th c hi n tài nên không trách kh i sai sót mong quý th y cô thông c m và hư ng d n. ng th i em xin chân thành cám ơn Ban Giám c cùng toàn th nhân viên Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n Nam T i C n Thơ ã t n tình giúp và hư ng d n em hoàn thành tài c a mình. Cu i cùng em xin chúc quý th y cô d i dào s c kh e và công tác t t t nhi u thành công trong s nghi p c a mình… Chúc Ban Giám c cùng toàn th nhân viên Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n Nam T i C n Thơ kinh doanh ngày càng phát tri n. Em xin chân thành c m ơn! Ngày … tháng …. năm 2009 Sinh viên th c hi n Nguy n Hoàng Long ----------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.kinhtehoc.net GVHD: Th.S Tr n Qu c Dũng 1 SVTH: Nguy n Hoàng Long
 2. 2. www.kinhtehoc.net LVTN: Phân tích hi u qu H KD c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n T i C n Thơ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- L I CAM OAN ----- ---- Tôi cam oan r ng tài này là do chính tôi th c hi n, các s li u thu th p và k t qu phân tích trong tài là trung th c, tài không trùng v i b t kỳ tài nghiên c u khoa h c nào. Ngày … tháng …. năm 2009 Sinh viên th c hi n Nguy n Hoàng Long ----------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.kinhtehoc.net GVHD: Th.S Tr n Qu c Dũng 2 SVTH: Nguy n Hoàng Long
 3. 3. www.kinhtehoc.net LVTN: Phân tích hi u qu H KD c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n T i C n Thơ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- NH N XÉT C A CƠ QUAN TH C T P ----- ---- ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ Ngày … tháng …. năm 2009 Th trư ng ơn v ----------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.kinhtehoc.net GVHD: Th.S Tr n Qu c Dũng 3 SVTH: Nguy n Hoàng Long
 4. 4. www.kinhtehoc.net LVTN: Phân tích hi u qu H KD c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n T i C n Thơ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- B NG NH N XÉT LU N VĂN T T NGHI P IH C ----- ---- H tên giáo viên hư ng d n: Tr n Qu c Dũng H cv: Th c sĩ Chuyên ngành: K Toán – Ki m Toán Cơ quan công tác: Khoa Kinh T - Qu n Tr Kinh Doanh, i h c C n Thơ Tên sinh viên: Nguy n Hoàng Long Mã s sinh viên: B060011 Chuyên ngành: K Toán T ng H p Tên tài: Phân tích k t qu ho t ng kinh doanh t i Công ty C Ph n Kho V n Mi n Nam chi nhánh C n Thơ. N I DUNG NH N XÉT 1. Tính phù h p c a tài v i chuyên ngành ào t o:.................................... ............................................................................................................................ 2. V hình th c: ................................................................................................ ............................................................................................................................ 3. Ý nghĩa khoa h c, th c ti n và tính c p thi t c a tài:............................. ............................................................................................................................ 4. tin c y c a s li u và tính hi n i c a lu n văn: .................................. ............................................................................................................................ 5. N i dung và k t qu t ư c (theo m c tiêu nghiên c u):......................... ............................................................................................................................ 6. Các nh n xét khác: ....................................................................................... ............................................................................................................................ 7. K t lu n (c n ghi rõ m c ng ý hay không ng ý n i dung tài và các yêu c u s a):................................................................................................ ............................................................................................................................ Ngày … tháng …. năm 2009 Giáo viên hư ng d n ----------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.kinhtehoc.net GVHD: Th.S Tr n Qu c Dũng 4 SVTH: Nguy n Hoàng Long
 5. 5. www.kinhtehoc.net LVTN: Phân tích hi u qu H KD c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n T i C n Thơ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- M CL C Trang -------------------------------------------------------------------------------------------------- CHƯƠNG 1: GI I THI U ..................................................................................... 1 1.1 tv n nghiên c u ....................................................................................... 1 1.1.1 S c n thi t nghiên c u .............................................................................. 1 1.1.2 Căn c khoa h c và th c ti n...................................................................... 2 1.2 M c tiêu nghiên c u .......................................................................................... 3 1.2.1 M c tiêu chung........................................................................................... 3 1.2.2 M c tiêu c th ........................................................................................... 3 1.3 Các gi thuy t c n ki m nh và câu h i nghi v n.............................................. 4 1.3.1 Các gi thuy t c n ki m nh...................................................................... 4 1.3.2 Các câu h i nghiên c u .............................................................................. 4 1.4 Ph m vi nghiên c u ........................................................................................... 4 1.4.1 Không gian................................................................................................. 4 1.4.2 Th i gian.................................................................................................... 4 1.4.3 i tư ng nghiên c u................................................................................. 4 1.5 Lư c kh o tài li u có liên quan n tài nghiên c u........................................ 5 CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP LU N VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U ........ 6 2.1 Phương pháp lu n.............................................................................................. 6 2.1.1 M t s v n chung v phân tích ho t ng kinh doanh ............................ 6 2.1.2 Khái ni m v doanh thu, chi phí, l i nhu n và b ng báo cáo tài chính ........ 7 2.1.3 N i dung phân tích ..................................................................................... 9 2.1.4 Tài li u s d ng phân tích.................................................................... 11 2.1.5 Các ch s tài chính s d ng phân tích ................................................. 12 2.1.6 Phương pháp phân tích ............................................................................. 14 2.1.7 Phân tích các nhân t nh hư ng n l i nhu n trong ho t ng s n xu t kinh doanh............................................................................................................. 15 2.2 Phương pháp nghiên c u ................................................................................. 17 2.2.1 Phương pháp thu th p s li u.................................................................... 17 2.2.2 Phương pháp phân tích s li u.................................................................. 17 CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH TH C TR NG K T QU KINH DOANH CÔNG TY C PH N KHO V N MI N NAM CHI NHÁNH C N THƠ....................... 18 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.kinhtehoc.net GVHD: Th.S Tr n Qu c Dũng 5 SVTH: Nguy n Hoàng Long
 6. 6. www.kinhtehoc.net LVTN: Phân tích hi u qu H KD c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n T i C n Thơ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.1 Gi i thi u Công ty C Ph n Kho V n Mi n Nam chi nhánh C n Thơ.............. 18 3.1.1 L ch s hình thành và phát tri n................................................................ 18 3.1.2 Linh v c kinh doanh................................................................................. 18 3.1.3 Cơ c u t ch c.......................................................................................... 19 3.1.4 Tình hình ho t ng kinh doanh ............................................................... 20 3.2 Phân tích k t qu ho t ng kinh doanh........................................................... 23 3.2.1 Tình hình k t qu kinh doanh giai o n 2006-2008 .................................. 23 3.2.2 Phân tích tình hình kinh doanh ................................................................. 24 3.2.3 Phân tích tình hình l i nhu n .................................................................... 39 3.2.4 ánh giá k t qu kinh doanh qua các ch s tài chính ............................... 42 CHƯƠNG 4 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN T NH HƯ NG N HO T NG KINH DOANH ..................................................................................................... 48 4.1 Phân tích các nhân t nh hư ng n tình hình ho t ng kinh doanh ............. 48 4.1.1 Nguyên nhân ch quan ............................................................................. 48 4.1.2 Nguyên nhân khách quan ......................................................................... 49 4.2 Phân tích các nhân t nh hư ng n k t qu ho t ng kinh doanh ................ 50 4.2.1 Phân tích các nhân t nh hư ng năm 2007 so v i năm 2006 ................... 50 4.2.2 Phân tích các nhân t nh hư ng năm 2008 so v i năm 2007 ................... 53 CHƯƠNG 5 M T S GI I PHÁP NÂNG CAO K T QU HO T NG KINH DOANH C A CHI NHÁNH CÔNG TY C PH N KHO V N MI N NAM T I C N THƠ ........................................................................................... 57 5.1 M t s gi i pháp nâng cao hi u qu ho t ng................................................. 57 5.1.1 Các bi n pháp tăng doanh thu................................................................... 57 5.1.2 Các bi n pháp gi m chi phí ...................................................................... 59 5.2 M t s gi i pháp khác...................................................................................... 60 CHƯƠNG 6 K T LUÂN VÀ KI N NGH ........................................................... 62 6.1 K t lu n........................................................................................................... 62 6.2 Ki n ngh ......................................................................................................... 62 TÀI LI U THAM KH O ..................................................................................... 64 PH L C ............................................................................................................. 65 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.kinhtehoc.net GVHD: Th.S Tr n Qu c Dũng 6 SVTH: Nguy n Hoàng Long
 7. 7. www.kinhtehoc.net LVTN: Phân tích hi u qu H KD c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n T i C n Thơ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- DANH M C BI U B NG Trang -------------------------------------------------------------------------------------------------- B ng 1: Tình hình k t qu kinh doanh giai o n 2006 – 2008 .......................... 21 B ng 2: B ng báo cáo k t qu kinh doanh giai o n 2006 – 2008 ................... 23 B ng 3: B ng t ng h p doanh thu bán hàng và các kho n thu nh p giai o n 2006 – 2008 ......................................................................................................... 25 B ng 4: Tình hình doanh thu bán hàng theo cơ c u m t hàng giai o n 2006 – 2008 .................................................................................................................... 28 B ng 5: Tình hình thu nh p tài chính và thu nh p khác giai o n 2006 – 2008. 30 B ng 6: Tình hình chi phí s n xu t kinh doanh giai o n 2006 – 2008 ............. 32 B ng 7: Tình hình chi phí tài chính và chi phí khác giai o n 2006 – 2008 ...... 37 B ng 8: Tình hình l i nhu n giai o n 2006 – 2008 ......................................... 39 B ng 9: B ng cân i k toán giai o n 2006 – 2008 ...................................... 42 B ng 10: Các ch s ánh giá kh năng thanh toán ........................................... 43 B ng 11: Các ch s ánh giá kh năng ho t ng............................................ 44 B ng 12: M t s ch s v kh năng sinh l i .................................................... 46 B ng 13: M t s ch tiêu ph c v phân tích các nhân t nh hư ng năm 2006 và năm 2007......................................................................................................... 50 B ng 14: M t s ch tiêu ph c v phân tích các nhân t nh hư ng năm 2007 và năm 2008......................................................................................................... 53 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.kinhtehoc.net GVHD: Th.S Tr n Qu c Dũng 7 SVTH: Nguy n Hoàng Long
 8. 8. www.kinhtehoc.net LVTN: Phân tích hi u qu H KD c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n T i C n Thơ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- DANH M C HÌNH Trang -------------------------------------------------------------------------------------------------- Hình 1: Cơ c u t ch c c a Chi Nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n Nam T i C n Thơ ..............................................................................................................19 Hình 2: Cơ c u t ch c c a Công ty C Ph n Kho V n Mi n Nam .....................65 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.kinhtehoc.net GVHD: Th.S Tr n Qu c Dũng 8 SVTH: Nguy n Hoàng Long
 9. 9. www.kinhtehoc.net LVTN: Phân tích hi u qu H KD c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n T i C n Thơ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- DANH M C CÁC C M T VI T T T Ti ng Vi t GVHD Giáo viên hư ng d n H KD Ho t ng kinh doanh LVTN Lu n văn t t nghi p SVTH Sinh viên th c hi n ----------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.kinhtehoc.net GVHD: Th.S Tr n Qu c Dũng 9 SVTH: Nguy n Hoàng Long
 10. 10. www.kinhtehoc.net LVTN: Phân tích hi u qu H KD c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n T i C n Thơ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- TÓM T T N I DUNG TÀI Năm 2008 n n kinh t th gi i ph i i m t v i cu c kh ng ho ng tr m tr ng và toàn di n, nh hư ng n t t c các lĩnh v c, n t t c các nư c trên th gi i và Vi t Nam – n n kinh t non tr v a gia nh p WTO - cũng không n m ngoài t m nh hư ng c a cu c kh ng ho ng ó. Trong ba tháng u năm, Vi t Nam liên ti p nh n ư c các ngu n v n u tư t nư c ngoài, m t d u hi u y l c quan cho s phát tri n c a n n kinh t Vi t Nam. Nhưng cũng t tháng 3 tr i, cùng v i s kh ng ho ng c a n n kinh t th gi i, n n kinh t Vi t Nam b t u i phó v i tình tr ng l m phát tăng v t lên 25%, nh p siêu vư t quá m c an toàn, th trư ng ch ng khoán s t gi m k l c, bong bóng th trư ng b t ng s n b v , ch s giá tiêu dùng c a nhi u m t hàng tăng cao, giá c các m t hàng như lương th c, th c ph m, v t li u xây d ng, xăng d u luôn tăng, có th i i m giá xăng d u lên n 19.000 ng/lít. Khi ó Nhà nư c ra các bi n pháp nh m h n ch l m phát như: th t ch t ti n t , tăng lãi su t cơ b n,… và n nh ng tháng cu i năm, nhà nư c ph i “cung ti n”, kích thích tiêu dùng. Chính s bi n i ph c t p như th òi h i các doanh nghi p kinh doanh c n ph i có các ánh giá úng n v tình hình kinh doanh hi n t i c a doanh nghi p, t ó có các chính sách kinh doanh hi u qu nh m i phó v i s bi n ng không ng ng c a môi trư ng kinh doanh. Và tài phân tích hi u qu ho t ng kinh doanh c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n Nam T i C n Thơ trong giai o n 2006 – 2008 nh m ánh giá tình hình c a Chi Nhánh Công ty qua các năm t ó có các bi n pháp nh m nâng cao h u qu kinh doanh. Thông qua phương pháp so sánh, tài ã phân tích s bi n ng c a các kho n m c doanh thu, chi phí, l i nhu n c a Chi nhánh trong giai o n 2006 – 2008. Th y ư c tình hình tăng gi m, tăng gi m như th nào, và t c tăng gi m ra sao t ó có cái nhìn t ng quát v tình hình kinh doanh c a Chi nhánh trong các năm qua. ng th i thông qua phương pháp thay th liên hoàn, tài ã giúp chúng ta th y ư c các nhân t tác ng n k t qu kinh doanh. Nh n ra các nhân t tích c c có tác ng t t k t qu kinh doanh mà c th là làm l i nhu n tăng. Cũng thông qua bư c phân tích trên cũng cho chúng ta th y các nh n t ã nh hư ng tiêu c c n k t qu ho t ng c a Chi nhánh, làm gi m l i nhu n. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.kinhtehoc.net GVHD: Th.S Tr n Qu c Dũng 10 SVTH: Nguy n Hoàng Long
 11. 11. www.kinhtehoc.net LVTN: Phân tích hi u qu H KD c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n T i C n Thơ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- D a trên các bư c phân tích trên ã cho chúng ta th y rõ tình hình kinh doanh th c t t i Chi nhánh, các v n còn t n t i c n kh c ph c hay phát huy và t ó giúp chúng ta có th ra các bi n pháp trong kinh doanh nh m giúp Chi nhánh phát huy các th m nh và h n ch các i m y u, giúp cho vi c kinh doanh doanh c a Chi nhánh ngày càng phát tri n. Và ph n cu i cùng c a tài là t ng k t l i các v n ã phân tích khái quát chung tình hình kinh doanh c a Chi nhánh trong giai o n 2006 – 2008 và ra m t s ki n ngh cho Chi nhánh nh m nâng cao hi u qu ho t ng kinh doanh. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.kinhtehoc.net GVHD: Th.S Tr n Qu c Dũng 11 SVTH: Nguy n Hoàng Long
 12. 12. www.kinhtehoc.net LVTN: Phân tích hi u qu H KD c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n T i C n Thơ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- CHƯƠNG 1 GI I THI U 1.1 TV N NGHIÊN C U 1.1.1 S c n thi t nghiên c u Trong năm 2008, tình hình kinh t th gi i lâm vào cu c kh ng ho ng tr m tr ng. Khi ó n n kinh t th gi i luôn ph i i m t v i nh ng khó khăn, v i m c nh hư ng r ng l n trên toàn th gi i, và bi n i ph c t p. u năm 2008, kinh t các nư c l n trên th gi i b t u chao o, b t u t s kh ng ho ng c a th trư ng th ch p M , tiêu bi u là s s p c a hai t p oàn th ch p l n nh t nư c M là Freddie Mac và Fannie Mae, sau ó lan r ng ra kh p nư c M và toàn th gi i, nh hư ng sâu r ng n t t c lĩnh v c kinh doanh, gây h u qu nghiêm tr ng. T l l m phát tăng cao, ng ti n m t giá, ch s giá tiêu dùng gia tăng d n n xu t hi n tình tr ng thi u lương th c và các m t hàng thi t y u, làm cho ngư i nghèo, thi u ăn gia tăng. Trư c cu c kh ng ho ng v i quy mô r ng l n như th , ch c ch n n n kinh t Vi t Nam – m t n n kinh t non tr v a gia nh p WTO – không th không b nh hư ng. Trong 3 tháng u năm 2008, v i v th m t nư c v a gia nh p WTO, có n n chính tr n nh trong khu v c, ngu n v n u tư t nư c ngoài liên t c tràn vào Vi t Nam. M ra cơ h i phát tri n cho Vi t Nam, nhưng chúng ta l i không có chính sách, cơ ch s d ng v n có hi u qu , d n n tình tr ng u tư tràn lan; và cũng t tháng 03 năm 2008, n n kinh t Vi t Nam b t u i chi u như: l m phát tăng v t lên 25%, nh p siêu vư t quá m c an toàn, th trư ng ch ng khoán s t gi m k l c, bong bóng th trư ng b t ng s n b v , ch s giá tiêu dùng c a nhi u m t hàng tăng cao, giá c các m t hàng như lương th c, th c ph m, v t li u xây d ng, xăng d u luôn tăng, có th i i m giá xăng d u lên n 19.000 ng/lít. Khi ó Nhà nư c ra các bi n pháp nh m h n ch l m phát như: th t ch t ti n t , tăng lãi su t cơ b n,… và n nh ng tháng cu i năm, nhà nư c ph i “cung ti n”, kích thích tiêu dùng. Chính s nh hư ng c a cu c kh ng ho ng n n kinh t toàn c u, cũng như cu c kh ng ho ng c a n n kinh t Vi t Nam ã nh hư ng n tình hình ho t ng kinh doanh c a các doanh nghi p Vi t Nam. Trong năm qua, các doanh nghi p Vi t Nam luôn ph i i m t v i r t nhi u khó khăn, bi n i liên t c. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.kinhtehoc.net GVHD: Th.S Tr n Qu c Dũng 12 SVTH: Nguy n Hoàng Long
 13. 13. www.kinhtehoc.net LVTN: Phân tích hi u qu H KD c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n T i C n Thơ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ch ng h n như lãi su t cho vay, khi ó lãi su t cho vay nh ng tháng u năm lên n 21%/năm nhưng vào nh ng tháng cu i năm l i liên t c i u ch nh theo chi u hư ng gi m, dao ng kho ng 10%/năm. i phó v i tình hình kinh t ph c t p như th , òi h i các doanh nghi p c n có nh ng chính sách kinh doanh phù h p, c n bi t ư c nh ng gì ã và chưa t ư c, nh ng l i th cũng như nh ng khó khăn c a doanh nghi p. Do ó doanh nghi p c n ph i phân tích k t qu ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p, t ó ra các chi n lư c kinh doanh có hi u qu , i phó v i cu c kh ng ho ng kinh t . Nh n th c ư c t m quan tr ng ó nên tôi ch n tài: “Phân tích k t qu ho t ng kinh doanh t i công ty c ph n kho v n Mi n Nam chi nhánh C n Thơ” th c hi n lu n văn t t nghi p cho mình. 1.1.2 Căn c khoa h c và th c ti n 1.1.2.1 Căn c khoa h c B ng cách s d ng phương pháp so sánh các i tư ng phân tích như doanh thu, chi phí, l i nhu n gi a các kỳ cho ta th y ư c tình hình tăng gi m, cũng như t c tăng gi m c a các i tư ng phân tích. T ó giúp nhà qu n tr th y ư c tính hi u qu c a ho t ng kinh doanh. Ch ng h n như khi chúng ta so sánh l i nhu n c a kỳ phân tích v i kỳ g c cho chúng ta th y s tăng gi m, cũng như t c tăng gi m c a l i nhu n. M t doanh nghi p kinh doanh có hi u qu khi l i nhu n qua các kỳ phân tích tăng cũng như t c tăng n nh qua các kỳ. Ngoài ra, thông qua s phân tích các ch s tài chính, c bi t là các ch s sinh l i có th cho chúng ta bi t v hi u qu ho t ng kinh doanh. Các ch s sinh l i ư c các nhà qu n tr , nhà u tư quan tâm, chúng là cơ s ánh giá hi u qu ho t ng kinh doanh. Ch ng h n như ch s ROS (t su t l i nhu n/doanh thu). T s này ph n ánh c m t ng doanh thu s mang l i bao nhiêu ng l i nhu n. Ngoài ra ta có th dùng t s này so sánh v i t s c a các năm trư c th y ư c s phát tri n c a doanh nghi p. Hay ch s ROE (t su t l i nhu n/v n ch s h u), t s này cho chúng ta th y m t ng v n ch s h u s sinh ra bao nhiêu ph n trăm l i nhu n. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.kinhtehoc.net GVHD: Th.S Tr n Qu c Dũng 13 SVTH: Nguy n Hoàng Long
 14. 14. www.kinhtehoc.net LVTN: Phân tích hi u qu H KD c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n T i C n Thơ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.1.2.2 Căn c th c ti n Phân tích k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh, chúng ta s có cái nhìn toàn di n v quá trình ho t ng kinh doanh c a m t doanh nghi p. Qua ó chúng ta có th th y nh ng gì t ư c và chưa t ư c. Th y ư c các ngu n l c còn ti m tàng, th y ư c các th m nh cũng như các h n ch c a doanh nghi p. T ó mà các nhà qu n tr có các chi n lư c kinh doanh hi u qu , phát tri n b n v ng trong m i i u ki n, ưa doanh nghi p ngày càng phát tri n. Hi n nay, môi trư ng kinh doanh r t ph c t p, luôn b nh hư ng b i nhi u y u t . Do ó, k t qu c a phân tích ho t ng kinh doanh giúp cho các nhà qu n tr nh n ra các nhân t tác ng trong quá trình kinh doanh t ó có ư c các quy t nh qu n tr úng n, giúp cho doanh nghi p kinh doanh có hi u qu . Th c t hi n nay trên a bàn thành ph C n Thơ, i v i m t s doanh nghi p có quy mô ho t ng v a và nh , công tác phân tích k t qu ho t ng kinh doanh thư ng không ư c các doanh nghi p quan tâm th c hi n. D n n các doanh nghi p không th nh n bi t ư c các nhân t nh hư ng n k t qu ho t ng kinh doanh, cũng như không th y ư c nh ng h n ch c n ư c kh c ph c và nh ng ưu i m c n ư c phát huy. T ó doanh nghi p s khó khăn trong vi c i phó v i các bi n i ph c t p c a n n kinh t , gây nh hư ng tr c ti p n s phát tri n c a doanh nghi p. Riêng Chi Nhánh Công Ty C Ph n Kho V n Mi n Nam T i C n Thơ trong nh ng năm qua không có tài phân tích k t qu ho t ng kinh doanh cũng như phía Chi nhánh cũng không th c hi n phân tích. Chính i u ó ã h n ch m t ph n nào s phát tri n c a Chi nhánh trong th i gian v a qua. 1.2. M C TIÊU NGHIÊN C U 1.2.1. M c tiêu chung M c tiêu chung c a tài là nh m phân tích và ánh giá k t qu ho t ng kinh doanh c a Chi nhánh giai o n 2006 – 2008, qua ó nh n bi t ư c các nhân t nh hư ng n k t qu ho t ng kinh doanh ưa ra các gi i pháp nâng cao k t qu kinh doanh trong th i gian t i. 1.2.2. M c tiêu c th : th c hi n dư c m c tiêu chung, tài i vào các m c tiêu sau: + Phân tích tình hình doanh thu, chi phí, l i nhu n. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.kinhtehoc.net GVHD: Th.S Tr n Qu c Dũng 14 SVTH: Nguy n Hoàng Long
 15. 15. www.kinhtehoc.net LVTN: Phân tích hi u qu H KD c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n T i C n Thơ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- + Phân tích tình hình tài chính qua các ch s v tài chính th y r hi u qu c a Chi nhánh. + Phân tích các y u t nh hư ng n ho t ng kinh doanh c a Chi nhánh. + ra các gi i pháp nh m nâng cao hi u qu ho t ng kinh doanh. 1.3 CÁC GI THUY T C N KI M NH VÀ CÂU H I NGHIÊN C U 1.3.1 Các gi thuy t c n ki m nh - Chi nhánh ho t ng có hi u qu . - Giá bán tăng thì hi u qu tăng. - Kh i lư ng hàng hóa tăng thì hi u qu ho t ng kinh doanh tăng. - Chi phí th p thì hi u qu tăng. 1.3.2 Các câu h i nghiên c u - Doanh thu c a Chi nhánh qua các năm trong giai o n 2006 - 2008? T c tăng gi m doanh thu như th nào? -T c tăng gi m l i nhu n như th nào? - Các nhân t nào nh hư ng n tình hình ho t ng kinh doanh c a Chi nhánh? Nhân t nào nh hư ng tích c c, nhân t nào nh hư ng tiêu c c n tình hình ho t ng kinh doanh c a Chi nhánh? 1.4 PH M VI NGHIÊN C U 1.4.1 Không gian Lu n văn ư c th c hi n t i Công ty c ph n Kho V n Mi n Nam chi nhánh C n Thơ. 1.4.2 Th i gian Lu n văn ư c th c hi n t ngày 02/02/2009 n 25/04/2009 S li u ph c v cho n i dung nghiên c u là s li u giai o n 2006 - 2008. 1.4.3 i tư ng nghiên c u Do h n ch v th i gian nên vi c nghiên c u tài ch t p trung nghiên c u các v n sau: - Phân tích s bi n ng c a doanh thu, chi phí, l i nhu n qua các năm trong giai o n 2006 - 2008. - Phân tích các nhân t nh hư ng n k t qu ho t ng kinh doanh. - xu t m t s ý ki n nh m nâng cao hi u qu ho t ng kinh doanh c a Chi nhánh. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.kinhtehoc.net GVHD: Th.S Tr n Qu c Dũng 15 SVTH: Nguy n Hoàng Long
 16. 16. www.kinhtehoc.net LVTN: Phân tích hi u qu H KD c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n T i C n Thơ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vì v y, lu n văn này còn nhi u thi u sót. R t mong s óng góp ý ki n b sung c a quý th y cô, ban lãnh o Công ty C Ph n kho v n Mi n Nam chi nhánh C n Thơ lu n văn ư c hoàn ch nh hơn. 1.5 LƯ C KH O TÀI LI U CÓ LIÊN QUAN N TÀI NGHIÊN C U. - Nguy n Như Anh, lu n văn t t nghi p “Phân tích ho t ng kinh doanh c a công ty c ph n Nông Lâm S n Kiên Giang”. Bài vi t phân tích v tình hình kinh doanh c a công ty c ph n Nông Lâm S n Kiên Giang. N i dung t ư c c a bài vi t là phân tích tình hình tiêu th s n ph m g o c a Công ty trong giai o n 2004 – 2006. Cũng như phân tích tình hình tăng gi m và t c tăng gi m c a doanh thu, chi phí, l i nhu n và ra m t s gi i pháp nh m nâng cao hi u qu ho t ng kinh doanh. tài ã s d ng phương pháp so sánh và thay th liên hoàn phân tích. - Bùi Tr nh Vân Anh, lu n văn t t nghi p “Phân tích hi u ho t ng kinh doanh t i công ty TNHH TM Quang Giàu”. Bài vi t phân tích hi u qu ho t ng kinh doanh c a công ty TNHH TM Quang Giàu trong giai o n 2004 – 2006. K t qu t ư c c a bài vi t là tình hình kinh doanh s n ph m s t thép xi măng c a Công ty trong giai o n năm 2004 – 2006. Cũng như ã ra các gi i pháp nh m nâng cao hi u qu ho t ng kinh doanh. tài s d ng phương pháp so sánh và phương pháp thay th liên hoàn trong bài phân tích. - Nguy n Quang Thu (2007), “Qu n tr tài chính căn b n”, NXB Th ng Kê. - Phan c Dũng (2008), K toán tài chính, NXB Th ng Kê. - Bùi Văn Tr nh, Giáo trình Phân tích ho t ng kinh doanh., t sách i h c C n Thơ. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.kinhtehoc.net GVHD: Th.S Tr n Qu c Dũng 16 SVTH: Nguy n Hoàng Long
 17. 17. www.kinhtehoc.net LVTN: Phân tích hi u qu H KD c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n T i C n Thơ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP LU N VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 2.1 PHƯƠNG PHÁP LU N 2.1.1 M t s v n chung v phân tích ho t ng kinh doanh 2.1.1.1 Khái ni m phân tích ho t ng kinh doanh. Phân tích ho t ng kinh doanh là môn h c nghiên c u quá trình s n xu t kinh doanh, b ng nh ng phương pháp riêng, k t h p v i các lý thuy t kinh t và các phương pháp k thu t khác nh m n vi c phân tích, ánh giá tình hình kinh doanh và nh ng nguyên nhân nh hư ng n k t qu kinh doanh, phát hi n nh ng quy lu t c a các m t ho t ng trong doanh nghi p d a vào các d li u l ch s , làm cơ s cho các d báo và ho ch nh chính sách. qu n lý doanh nghi p trong n n kinh t th trư ng hi n nay, òi h i các doanh nghi p không nh ng ph i t ch c h ch toán kinh doanh m t cách chính xác mà còn ph i tích c c t ch c công tác phân tích ho t ng kinh doanh. Cùng v i k toán và các khoa h c kinh t khác, phân tích ho t ng kinh doanh là m t công c cl c qu n lý và i u hành có hi u qu các ho t ng c a doanh nghi p. 2.1.1.2 Ý nghĩa c a phân tích ho t ng kinh doanh. - K t qu c a phân tích ho t ng kinh doanh giúp cho các nhà qu n tr th y ư c nh ng kh năng ti m tàng c a doanh nghi p. B t k doanh nghi p nào cũng có th m nh riêng. i u c n thi t là doanh nghi p c n nh n ra và phát huy úng th i i m thì hi u qu mang l i trong kinh doanh s r t cao. - Qua phân tích ho t ng kinh doanh cho phép các nhà qu n tr ánh giá úng th m nh cũng như h n ch c a doanh nghi p. Trong quá trình phân tích ho t ng kinh doanh s giúp cho các nhà phân tích th y ư c các nhân t n i t i doanh nghi p nh hư ng tích c c n hi u qu kinh doanh. Cũng như th y ư c các h n ch t i doanh nghi p nh hư ng không t t n ho t ng kinh doanh. T ó có ư c nh ng chính sách kinh doanh hi u qu nh m phát huy th m nh và h n ch nh ng i m y u c a doanh nghi p. - Thông qua phân tích ho t ng kinh doanh giúp cho nhà qu n tr th y ư c các nhân t c bên trong l n bên ngoài daonh nghi p nh hư ng tr c ti p, gián ti p n ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.kinhtehoc.net GVHD: Th.S Tr n Qu c Dũng 17 SVTH: Nguy n Hoàng Long
 18. 18. www.kinhtehoc.net LVTN: Phân tích hi u qu H KD c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n T i C n Thơ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.1.1.3 i tư ng phân tích ho t ng kinh doanh. i tư ng c a phân tích ho t ng kinh doanh chính là quá trình kinh doanh và k t qu kinh doanh – t c là nh ng s vi c ã x y ra; phân tích, mà m c ích cu i cùng là úc k t chúng thành quy lu t nh n th c hi n t i và nh m chúng n tương lai cho t t c các m t ho t ng c a doanh nghi p. Trong quá trình phân tích, các nhà qu n tr s phân tích các nhân t n i t i hay khách quan bên ngoài doanh nghi p nh hư ng tr c ti p n các m t c a ho t ng kinh doanh. Phân tích tình hình s d ng các ngu n l c: v n, con ngư i, trang thi t b , cũng như s phân tích các nhân t bên ngoài trong các quá trình như cung ng u vào, s n xu t và tiêu th . Phân tích s tác ng c a các nhân t ó như th nào, ng th i lư ng hóa s tác ng c u các nhân t n hi u qu ho t ng kinh doanh. 2.1.2 Khái quát v doanh thu, chi phi, l i nhu n và Báo cáo tài chính. 2.1.2.1 Khái ni m v doanh thu. Ta có hai khái ni m v doanh thu: doanh thu và doanh thu thu n. Doanh thu: là toàn b doanh s thu ư c trong kỳ t bán hàng và cung c p d ch v . Doanh thu thu n là ph n doanh thu tr i các kho n gi m tr doanh thu như: gi m giá hàng bán, hàng bán b tr l i, chi t kh u thương m i. ây chính là ch tiêu ph n ánh tình hình doanh thu th c t mà doanh nghi p r t quan tâm. Ngoài ra ta còn có khái ni m doanh thu t ho t ng tài chính, ó là các kho n thu nh p t ho t ng tài chính g m nh ng ho t ng, khai thác, qu n lý và s d ng v n c a doanh nghiêp nh m tăng thu nh p, năng cao hi u qu kinh doanh 2.1.2.2 Khái ni m v chi phí. Chi phí là th hi n b ng ti n c a t ng các hao phí v v t l c và nhân l c trong quá trình s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p. Trong ho t ng kinh doanh, các nhà qu n tr c bi t quan tâm v ch tiêu chi phí. Vì ch tiêu này nh hư ng tr c ti p n l i nhu n, nh hư ng n hi u qu ho t kinh doanh. s d ng hi u qu ch tiêu chi phí ph c v trong vi c qu n tr , phân tích ho t ng kinh doanh, các nhà qu n tr ã phân chia chi phí ra thành nhi u lo i. Trong gi i h n c a quy n lu n văn này, em ch trình bày m t s lo i chi phí ph c v cho quá trình phân tích. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.kinhtehoc.net GVHD: Th.S Tr n Qu c Dũng 18 SVTH: Nguy n Hoàng Long
 19. 19. www.kinhtehoc.net LVTN: Phân tích hi u qu H KD c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n T i C n Thơ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Chi phí s n xu t i v i m t doanh nghi p s n xu t là t ng các chi phí trong quá trình s n xu t m t lo i s n ph m, hình thành nên giá thành c a s n ph m ó. Nó bao g m chi phí nguyên v t li u tr c ti p, chi phí nhân công tr c ti p, chi phí s n xu t chung. Chi phí ngoài s n xu t, bao g m: Chi phí bán hàng là t ng các chi phi phát sinh trong quá trình tiêu th s n ph m hàng hóa d ch v như chi phí ti n lương cho nhân viên bán hàng, chi phí hoa h ng, chi phí v n chuy n, qu ng cáo,… Chi phí qu n lý doanh nghi p là các chi phí liên quan n vi c t ch c, qu n lý, i u hành trong ho t ng s n xu t kinh doanh. Nó bao g m chi phí c a nhân viên văn phòng, chi phí mua các tài s n và kh u hao ph c v cho văn phòng,…. 2.1.2.3 Khái ni m v l i nhu n. L i nhu n ư c tính theo công th c: L i nhu n = Doanh thu – chi phí D a vào công th c trên ta th y l i nhu n có m i quan h tr c ti p v i doanh thu và chi phí, l i nhu n b ng doanh thu tr i chi phí ã b ra. L i nhu n c a doanh nghi p bao g m các kho n l i nhu n sau: L i nhu n thu n v bán hàng và cung c p d ch v là s chênh l ch gi a doanh thu thu n v bán hàng và cung c p d ch v v i giá v n hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí qu n lý doanh nghi p. L i nhu n thu n t ho t ng kinh doanh là s chênh l ch gi a doanh thu thu n v bán hàng và cung c p d ch v , doanh thu tài chính và tr giá v n hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí qu n lý doanh nghi p, chi phí tài chính. L i nhu n khác là nh ng kho n l i nhu n n m ngoài danh m c ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p. Như: l i nhu n t thanh lý tài s n, l i nhu n t vi c thu ti n ph t vi ph m h p ng,… 2.1.2.4 Khái ni m báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính là báo cáo t ng h p và trình bày m t cách t ng quát, toàn di n tình hình tài s n, ngu n v n, công n , tình hình và k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p trong m t kỳ k toán. Báo cáo tài chính còn ph n ánh vi c hình thành và s d ng lư ng ti n phát sinh trong kỳ báo cáo c a doanh nghi p. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.kinhtehoc.net GVHD: Th.S Tr n Qu c Dũng 19 SVTH: Nguy n Hoàng Long
 20. 20. www.kinhtehoc.net LVTN: Phân tích hi u qu H KD c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n T i C n Thơ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Thông tin l p nên các báo cáo tài chính chính là các thông tin trong quá trình ho t ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p, cung c p d li u cho k toán. B ng nh ng phương pháp khoa h c c a mình, k s hình thành nên cáo b ng báo cáo tài chính. Các bàng báo cáo tài chính bao g m: B ng cân ik toán, b ng báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh, b ng lưu chuy n ti n t , thuy t minh báo cáo tài chính. - B ng cân i k toán là m t phương pháp k toán, là m t báo cáo tài chính t ng h p ph n ánh t ng quát toàn b giá tr tài s n hi n có và ngu n v n hình thành nên tài s n ó c a doanh nghi p t i m t th i i m nh t nh. - B ng báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh còn g i là báo cáo thu nh p hay báo cáo l i t c – là báo cáo tài chính t ng h p ph n ánh tình hình và k t qu ho t ng kinh doanh, ph n ánh thu nh p qua m t kỳ k toán. 2.1.3 N i dung phân tích Xu t phát t nh ng yêu c u th c t trong quá trình ho t ng s n xu t kinh doanh, n i dung phân tích k t qu ho t ng kinh doanh bao g m: * Phân tích tình hình kinh doanh Phân tích tình hình kinh doanh c a doanh nghi p chính là phân tích tình hình doanh thu và chi phí trong kỳ phân tích. Thông qua b ng báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh cho chúng ta các ch tiêu v doanh thu, chi phí c a doanh nghi p trong kỳ phân tích. D a vào ó các nhà phân tích ánh giá tình hình th c hi n doanh thu c a doanh nghi p trong các kỳ phân tích, ã t ư c doanh thu theo k ho ch ra hay chưa, tăng hay gi m, t c tăng gi m như th nào. T t c các thông tin trên giúp cho nhà qu n tr th y ư c tình hình kinh doanh c a doanh nghi p V các kho n m c chi phí trong b ng báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh giúp cho nhà qu tr n m rõ tình hình th c hi n chi phí c a doanh nghi p trong các kỳ phân tích như th nào, có vư t qua nh m c chi phí hay không, có ti t ki m ư c kho n m c chi nào không, tình hình chi phí tăng gi m như th nào, cũng nhu t c tăng gi m...? T nh ng thông tin ó giúp cho các nhà phân tích n m ư c tình hình th c hi n chi phí c a doanh nghi p t ó có k ho ch s d ng h p lý chi phí nh m năng cao hi u qu trong ho t ng kinh doanh. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.kinhtehoc.net GVHD: Th.S Tr n Qu c Dũng 20 SVTH: Nguy n Hoàng Long
 21. 21. www.kinhtehoc.net LVTN: Phân tích hi u qu H KD c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n T i C n Thơ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- * Phân tích tình hình l i nhu n T k t qu c a vi c phân tích tình hình doanh thu và l i nhu n, nhà phân tích ti p t c ánh giá tình hình th c hi n l i nhu n qua các kỳ phân tích, ánh giá l i nhu n có t ư c như k ho ch ra hay không, l i nhu n tăng hay gi m và t c tăng gi m như th nào? Thông qua vi c ánh giá tình hình th c hi n l i nhu n giúp cho nhà phân tích nh n ra ư c tình hình kinh doanh th c t c a doanh nghi p, t ó giúp các nhà qu n tr ho ch nh chi n lư c phát tri n doanh nghi p. * Phân tích k t qu kinh doanh qua các ch s tài chính Vi c phân tích doanh thu, chi phí, l i nhu n qua các kỳ phân tích ch m i ánh giá tương i tình hình tăng gi m các kho n m c trong ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p ch chưa th ánh giá h t th c l c c a m t doanh nghi p. B ng cách k t h p các ch tiêu trong b ng cân i k toán, b ng báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh, các nhà phân tích có th tính toán m t s ch s tài chính ph n ánh quá trình ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p. Ch thông qua các t s m i có th giúp các nhà phân tích, nhà qu n tr c nhà u tư có cái nhìn toàn di n v doanh nghi p phân tích. Ch ng h n như thông qua t s ROS giúp cho ta th y ư c t su t l i nhu n trên doanh thu, t s này càng cao thì càng t t, i u ó ch ng t hi u qu trong kinh doanh c a doanh nghi p. Trong quá trình phân tích có các ch s tài chính mà nhà qu n tr , ngư i u tư c n quan tâm phân tích như: - Các t s v kh năng thanh toán. - Các t s v kh năng ho t ng. - Các t s v kh năng sinh l i. * Phân tích các nhân t nh hư ng n ho t ng kinh doanh N u ch phân tích các n i dung trên ch m i giúp các nhà phân tích ánh giá ư c tình hình th c hi n các ch tiêu cũng như tình hình tăng gi m và t c tăng gi m c a các ch tiêu ó, ch chưa hoàn toàn xác nh ư c các nguyên nhân, các y u t nh hư ng tr c ti p, gián ti p n k t qu ó. Thông qua vi c phân tích tác ng c a các nhân t n k t qu ho t ng kinh doanh giúp cho nhà qu n tr xác nh ư c các nhân t tích c c, th m nh ng th i cũng giúp các nhà phân tích nh n ra các h n ch nh hư ng không t t n k t qu kinh doanh. T ó giúp cho nhà qu n tr ra các chi n lư c kinh ----------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.kinhtehoc.net GVHD: Th.S Tr n Qu c Dũng 21 SVTH: Nguy n Hoàng Long
 22. 22. www.kinhtehoc.net LVTN: Phân tích hi u qu H KD c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n T i C n Thơ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- doanh nh m phát huy các nhân t tích c c và h n ch các nhân t tiêu c c làm h n ch k t qu ho t ng kinh doanh. Các nhân t thư ng ư c quan tâm trong quá trình phân tích như: giá bán, s n lư ng, k t c u s n ph m, giá v n hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí qu n lý. Xác nh xem các nhân t trên nhân t nào làm l i nhu n tăng, y u t nào làm l i nhu n gi m, t ó mà có chi n lư c kinh doanh hi u qu nh m phát huy các nhân t tích c c h n ch các nhân t nh hư ng không t t cho l i nhu n. T k t qu phân tích các n i dung trên cho ta th y tình hình kinh doanh th c t c a doanh nghi p, tình hình doanh thu, chi phí và l i nhu n c a doanh nghi p, cũng như cho ta th y ư c th c l c c a doanh nghi p ư c phân tích qua các t s tài chính, th y ư c các nhân t nh hư ng n k t qu ho t ng kinh doanh. T ó giúp cho nhà phân tích ưa ra các bi n pháp nh m phát huy các th m nh ng th i h n ch các khuy t i m còn t n ng trong doanh nghi p t ó năng cao hi u qu ho t ng c a doanh nghi p. 2.1.4 Tài li u dùng phân tích Tài li u thư ng ư c dùng ph c v cho phân tích bao g m: - Các văn ki n c a các c p b ng, các ngh quy t, ch th c a các c p và các cơ quan qu n lý có liên quan n ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p. Thông qua các văn b n trên có th giúp doanh nghi p ưa ra chi n lư c kinh doanh phù h p dư i tác ng c a môi trư ng kinh doanh. ng th i giúp doanh nghi p n m b t ư c ch trương, chính sách c a Nhà nư c nh m t n d ng cơ h i phát tri n. - Các tài li u k ho ch, d toán, nh m c s n xu t kinh doanh. Thông qua các b ng k ho ch giúp chúng ta có th phân tích tình hình th c hi n chi phí c a doanh nghi p, t ó ki m soát ư c chi phí phát sinh nâng cao hi u qu kinh doanh c a doanh nghi p - Các tài li u, s sách h ch toán: b ng cân i k toán, b ng báo cáo k t qu kinh doanh, …. D a vào các tài li u ó giúp chúng ta ánh giá ư c tình hình kinh doanh th c t c a doanh nghi p, so v i k ho ch ã hoàn thành chưa, n i dung nào ã hoàn thành, n i dung nào chưa hoàn thành. T ó nhà phân tích có th ra các gi i pháp nh m nâng cao hi u qu ho t ng kinh doanh. - Các biên b n h i ngh , các biên b n x ki n có liên quan. Ý ki n c a t p th lao ng trong doanh nghi p. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.kinhtehoc.net GVHD: Th.S Tr n Qu c Dũng 22 SVTH: Nguy n Hoàng Long
 23. 23. www.kinhtehoc.net LVTN: Phân tích hi u qu H KD c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n T i C n Thơ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.1.5 Các ch s tài chính s d ng phân tích. Phân tích báo cáo tài chính nh m áp ng nhu c u s d ng thông tin c a nhi u i tư ng quan tâm n nh ng khía c nh khác nhau v m t tài chính ph c v cho m c ích c a mình. Trong quá trình phân tích, các nhà phân tích tài chính ã tính toán m t s ch s tài chính ch y u o lư ng hi u qu c a doanh nghi p. Các ch s này có th giúp cho các nhà phân tích có cái nhìn chính xác v doanh nghi p c n phân tích. Trong quá trình phân tích, các phân tích s kh o sát các m i liên h gi a các kho n m c khác nhau trong báo cáo tài chính dư i hình th c các t s tài chính, so sánh chúng v i nhau và cho chúng ta th y ư c l i ích c a chúng trong vi c ánh giá kh năng sinh l i và r i ro c a m t công ty. Ch ng h n, thông qua các t s sinh l i, nhà phân tích có th th y hi u qu kinh doanh c a doanh nghi p. Qua t s thanh toán s giúp các nhà u tư ra quy t nh có nên u tư vào doanh nghi p hay không? Các t s tài chính khi ng m t mình cung c p r t ít thông tin ho c h u hư không có ý nghĩa. Chúng ch có ý nghĩa khi ư c so sánh v i nhau. Chính vì v y phương pháp phân tích các ch s tài chính ch y u là phương pháp so sánh. 2.1.5.1 Các t s thanh toán - T s thanh toán hi n hành là m t trong nh ng thư c o kh năng thanh toán c a doanh nghi p, ư c s d ng r ng rãi trong phân tích. Tài s n lưu ng T s thanh toán hi n hành (Rc) = N ng n h n Trong ó tài s n lưu ng bao g m các kho n v n b ng ti n, u tư tài chính ng n h n, các kho n ph i thu, hàng t n kho và tài s n lưu ng khác. N ng n h n là các kho n n ph i tr trong năm bao g m: vay ng n h n, vay dài h n n h n tr và các kho n ph i tr khác. T s Rc cho th y doanh nghi p có bao nhiêu tài s n có th chuy n thành ti n m t m b o thanh toán các kho n n ng n h n. ây là t s o lư ng kh năng tr n c a doanh nghi p. - T s thanh toán nhanh là t s ư c tính d a trên nh ng tài s n có th nhanh chóng chuy n thành ti n. ó là tài s n lưu ng tr i giá tr hàng t n kho. ây là t s th hi n kh năng th c s c a doanh nghi p. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.kinhtehoc.net GVHD: Th.S Tr n Qu c Dũng 23 SVTH: Nguy n Hoàng Long
 24. 24. www.kinhtehoc.net LVTN: Phân tích hi u qu H KD c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n T i C n Thơ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tài s n lưu ng – Hàng t n kho T s thanh toán nhanh (Rq) = N ng n h n 2.1.5.2 T s ho t ng T s ho t ng o lư ng ho t ng kinh doanh c a m t doanh nghi p. năng cao t s ho t ng, các nhà qu n tr c n ph i bi t nh ng tài s n chưa dùng ho c không dùng, không t o ra thu nh p vì th doanh nghi p c n ph i bi t cách s d ng chúng có hi u qu ho c lo i b chúng i. Kỳ thu ti n bình quân Các kho n ph i thu Kỳ thu ti n bình quân = (Ngày) Doanh thu bình quân ngày Ch s này cao hay th p là tùy thu c vào chính sách bán ch u c a doanh nghi p. N u ch s này cao thì hi u qu s d ng v n kém do v n b chi m d ng, ngư c l i khi ch s này th p thì s làm gi m s c c nh tranh d n n doanh thu gi m. Vòng quay hàng t n kho S vòng quay hàng t n kho là m t tiêu chí ánh giá hi u qu c a doanh nghi p trong vi c s d ng hàng t n kho như th nào. Tùy theo c i mc a ngành ngh kinh doanh mà có s vòng quay hàng t n kho phù h p. Doanh thu thu n Vòng quay hàng t n kho = Hàng t n kho 2.1.5.3 Các t s sinh l i - T s l i nhu n trên doanh thu (ROS): ch tiêu này ư c o b ng công th c L i nh n L i nhu n trên doanh thu = (%) Doanh thu Là t s o lư ng lãi ròng có trong 1 ng doanh thu thu ư c. ây là ch s ph n ánh kh năng c a doanh nghi p trong vi c ki m tra m c chi phí liên quan n doanh thu. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.kinhtehoc.net GVHD: Th.S Tr n Qu c Dũng 24 SVTH: Nguy n Hoàng Long
 25. 25. www.kinhtehoc.net LVTN: Phân tích hi u qu H KD c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n T i C n Thơ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Su t sinh l i trên t ng tài s n (ROA): Là t s o lư ng hi u qu s d ng và qu n lý ngu n tài s n c a m t doanh nghi p. T s này ư c tính theo công th c sau: L i nhu n L i nhu n trên tài s n = (%) T ng tài s n - L i nhu n trên v n ch s h u (ROE): o lư ng hi u qu s d ng v n ch s h u c a m t doanh nghi p t o ra thu nh p và lãi cho các c ông, ư c tính theo công th c L i nhu n L i nhu n trên v n ch s h u = (%) V n ch s h u 2.1.6 Phương pháp phân tích 2.1.6.1 Phương pháp so sánh a. Khái ni m: là phương pháp phân tích ch tiêu d a trên vi c so sánh v i ch tiêu ư c ch n làm g c. ây là phương pháp ư c s d ng r ng rãi trong phân tích ho t ng kinh doanh. b. Nguyên t c so sánh: L a ch n ch tiêu g c so sánh. Tùy theo yêu c u so sánh mà ch n ch tiêu g c cho phù h p. Có th là năm g c, năm k ho ch,… i u ki n so sánh: phép so sánh có ý nghĩa thì các ch tiêu em so sánh ph i m b o tính ch t so sánh ư c c v không gian và th i gian. V th i gian: các ch tiêu ph i trong cùng m t th i gian h ch toán (tháng, quý, năm) và ph i ng nh t trên c ba m t là cùng ph n ánh n i dung kinh t , cùng phương pháp tính toán, cùng m t ơn v tính. V không gian: các ch tiêu kinh t ph i cùng i v quy mô s n xu t. c. K thu t so sánh: trong quá trình phân tích, các nhà phân tích thư ng dùng các phương pháp so sánh sau: so sánh b ng s tuy t i, so sánh b ng s tương i. - So sánh b ng s tuy t i: là k t qu c a phép tr gi a ch tiêu c a kỳ phân tích và kỳ g c. K t qu c a phép so sánh này bi u th b ng kh i lư ng, quy mô c a hi n tư ng kinh t . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.kinhtehoc.net GVHD: Th.S Tr n Qu c Dũng 25 SVTH: Nguy n Hoàng Long
 26. 26. www.kinhtehoc.net LVTN: Phân tích hi u qu H KD c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n T i C n Thơ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- - So sánh b ng s tương i: là k t qu c a phép chia gi a tr s c a kỳ phân tích v i kỳ g c. K t qu c a phép so sánh này cho th y t c tăng trư ng c a ch tiêu kinh t . 2.1.6.2 Phương pháp thay th liên hoàn Là phương pháp mà ó các nhân t l n lư t thay th theo m t trình t nh t nh xác nh m c nh hư ng c a các nhân t n i tư ng phân tích b ng cách c nh các nhân t khác trong m i l n thay th . K thu t phân tích - Xác nh các nhân t nh hư ng n h tiêu phân tích qua công th c nh t nh. Công th c này g m tích c a các nhân t nh hư ng n ch tiêu phân tích. Các nhân t ph i s p x p theo trình t nh t nh. Nhân t lư ng xép trư c, nhân t ch t x p sau, nhân t ch y u trư c nhân t th y u sau. Gi s có ch tiêu phân tích Q, nh hư ng b i các nhân t a, b, c. - Xác nh i tư ng phân tích b ng cách so sánh s th c hi n v i k ho ch. G i Q1 = a1 x b1 x c1 là ch tiêu c a kỳ phân tích. Q0 = a0 x b 0 x c0 là ch tiêu c a kỳ k ho ch. Khi ó ∆ Q = Q1 - Q0 = a1 x b 1 x c1 - a0 x b0 x c0 là i tư ng c n phân tích. - Xác nh m c nh hư ng c a các nhân t n i tư ng c n phân tích. Th c hi n theo trình t các bư c thay th . Xác nh m c nh c a nhân t a ∆ a = a1 x b 0 x c0 - a0 x b0 x c0 Xác nh m c nh c a nhân t b ∆ b = a1 x b 1 x c0 – a1 x b 0 x c0 Xác nh m c nh c a nhân t c ∆ c = a1 x b1 x c1 – a1 x b1 x c0 T ng h p ∆ Q = ∆ a + ∆ b + ∆ c 2.1.7 Phân tích các nhân t nh hư ng n l i nhu n trong ho t ng s n xu t kinh doanh Phương pháp so sánh ch xác nh m c tăng gi m cũng như t c tăng gi m c a ch tiêu l i nhu n. có th ánh giá tác ng c a t ng y u t nl i nhu n ta có th dùng phương pháp thay th liên hoàn ánh giá v i n i dung như sau, g i: L: l i nhu n, DT: doanh thu, GV: giá v n. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.kinhtehoc.net GVHD: Th.S Tr n Qu c Dũng 26 SVTH: Nguy n Hoàng Long
 27. 27. www.kinhtehoc.net LVTN: Phân tích hi u qu H KD c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n T i C n Thơ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- q: s n lư ng. p: giá bán, z: giá v n k: k t c u kh i lư ng hàng hóa. CBH, CQL: Chi phí bán hàng, chi phí qu n lý. Khi ó l i nhu n ư c tính thông qua các nhân t như sau: n L= ∑ (q p i =1 i i − q i z i ) − C BH − C QL Và i tư ng phân tích là ∆ L = L1 – L0 Trong ó 1 là kỳ phân tích, 0 là kỳ g c. -M c nh hư ng c a y u t s n lư ng n l i nhu n: T l doanh thu kỳ phân tích so v i kỳ g c n ∑q i =1 1i p 0i T = n x 100% ∑q i =1 1i p 0i Khi ó ∆ q = L0 x T – L0 -M c nh hư ng nhân t k t c u kh i lư ng s n ph m. n ∆k = ∑ [(q i =1 1i − q 0i )( p 0i − z 0i − C BH 0i − C QL 0i ) − ∆q ] n = ∑ (q1i p0i − q1i z 0i − q1i C BH 0i − q1i CQL 0i ) - DT0 + GV0 + CBH0 + CQL0 - ∆ q i =1 -M c nh hư ng c a giá bán ơn v s n ph m. 4 ∆p = ∑q (p i =1 1i 1i − p 0i ) -M c nh hư ng c a y u t giá v n ơn v s n ph m. 4 ∆z = ∑ q (z i =1 1i 1i − z 0i ) -M c nh hư ng c a nhân t chi phí bán hàng 4 ∆ CBH = ∑ q (C i =1 1i BH 1i − C BH 0i ) -M c nh hư ng c a nhân t chi phí qu n lý 4 ∆ CQL = ∑ q (C i =1 1i QL1i − CQL 0i ) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.kinhtehoc.net GVHD: Th.S Tr n Qu c Dũng 27 SVTH: Nguy n Hoàng Long
 28. 28. www.kinhtehoc.net LVTN: Phân tích hi u qu H KD c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n T i C n Thơ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- T ng h p các y u t nh hư ng. ∆ L = ∆ q + ∆ k + ∆ p - ∆ z - ∆ CBH - ∆ CQL 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 2.2.1 Phương pháp thu th p s li u Ch y u thu th p thông tin t phòng k toán, trên Internet ph c v cho tài nghiên c u. - Thu th p s li u sơ c p: ph ng v n tr c ti p các anh ch trong công ty. - Thu th p s li u th c p: t b ng cân i k toán, báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh… t phòng k toán. 2.2.2 Phương pháp phân tích s li u Trong quá trình phân tích s d ng ch y u 2 phương pháp: phương pháp so sánh và phương pháp thay th liên hoàn. K t qu c a phương pháp so sánh cho chúng ta th y tình hình bi n ng, t c tăng trư ng c a i tư ng phân tích, t ó có các bi n pháp kh c ph c cũng như phát huy. Còn phương pháp thay th liên hoàn giúp chúng ta th y ư c s tác ng c a các nhân t n i tư ng phân tích. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.kinhtehoc.net GVHD: Th.S Tr n Qu c Dũng 28 SVTH: Nguy n Hoàng Long
 29. 29. www.kinhtehoc.net LVTN: Phân tích hi u qu H KD c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n T i C n Thơ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH TH C TR NG K T QU KINH DOANH CÔNG TY C PH N KHO V N MI N NAM CHI NHÁNH C N THƠ 3.1 GI I THI U CÔNG TY C PH N KHO V N MI N NAM CHI NHÁNH C N THƠ. 3.1.1 L ch s hình thành và phát tri n. Ngày 14 tháng 10 năm 1975 Công ty C Ph n Kho V n Mi n Nam -Sotrans mà ti n thân là Công ty Kho V n Mi n Nam (thu c B Thương M i) ư c thành l p. Ngành ngh kinh doanh chính c a Công ty là kho bãi c ng, giao nh n, v n t i trong nư c và qu c t . n năm 1990, Công ty thành l p xí nghi p hóa d u SOLUBE (trư c khi c ph n là Xí Nghi p Kinh Doanh Thương M i) và Xí nghi p Kho V n Giao Nh n (trư c khi c ph n là Xí Nghi p D ch V V n T i Giao Nh n Ki m Ki n). T ó Công ty còn cung c p thêm s n ph m xăng, d u nh t ra th trư ng v i thương hi u SOLUBE. n năm 1992, Công ty thành l p Xí nghi p Giao nh n V n T i Qu c T b t u ho t ng v i h th ng i lý trên toàn th gi i. ơn v này chuyên cung c p d ch v giao nh n n i a, d ch v v n t i qu c t ư ng bi n và ư ng hàng không ư c ánh giá là mang l i hi u qu l n cho Công ty. n năm 1993 thành l p thêm Chi Nhánh Công ty Kho V n Mi n Nam t i ng Nai. Trên à phát tri n và m r ng kinh doanh, Công ty ã thành l p thêm các chi nhánh m t s t nh: Chi nhánh Công ty Kho V n Mi n Nam T i Hà N i (1995), Chi nhánh Công ty Kho V n Mi n Nam T i C n Thơ (2000). Ngày 18 tháng 12 năm 2006, Công ty chính th c chuy n i thành Công ty C Ph n v i tên chính th c là Công ty C ph n Kho V n Mi n Nam. Và năm 2007 thành l p Trung tâm Du l ch và D ch v Thương M i Mi n Nam (South Travel) Vào ngày 19/01/2000, Công ty Kho V n Mi n Nam – Tr m kinh doanh thương m i và d ch v t i C n Thơ ư c thành l p, v i tên y là: Chi Nhánh Công Ty C Ph n Kho V n Mi n Nam t i C n Thơ. a ch : 08 ư ng 3/2, P. Hưng L i. Q, Ninh Ki u. TP C n Thơ Ngư i ng u chi nhánh: Ông Hoàng Văn ông. 3.1.2 Lĩnh v c kinh doanh Ngành ngh kinh doanh ch y u c a Chi Nhánh Công ty là: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.kinhtehoc.net GVHD: Th.S Tr n Qu c Dũng 29 SVTH: Nguy n Hoàng Long
 30. 30. www.kinhtehoc.net LVTN: Phân tích hi u qu H KD c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n T i C n Thơ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Là i lý kinh doanh xăng d u. - Mua bán d u nh t, hóa ch t (Tr hóa ch t có tính c h i m nh). - Mua bán v t tư, thi t b v n t i kho hàng. - Mua bán, s a ch a tân trang các lo i thùng phuy s t – nh a (tr gia công cơ khí, xí nghi p, m i n). - Kinh doanh kho bãi, x p d giao nh n hàng hóa, d ch v logistics, d ch v h i quan. Nhưng tình hình kinh doanh th c t t i khu v c ng b ng sông C u Long c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n Nam t i C n Thơ trong các năm qua ch kinh doanh ch y u và có th nói duy nh t là d u nh t SOLUBE. 3.1.3 Cơ c u t ch c. Do c i m ch là chi nhánh nên t ch c c a Chi nhánh Công ty ơn gi n, t t c ch có 9 nhân viên. GIÁM C PHÓ GIÁM C KIÊM PHÒNG K TOÁN TRƯ NG PHÒNG KINH DOANH NHÂN VIÊN SALE Hình 1: Cơ c u t ch c c a Chi Nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n Nam T i C n Thơ V cơ c u t ch c c a Chi Nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n Nam t i C n Thơ g m có 1 Giám c chi nhánh, 1 Phó Giám c kiêm trư ng phòng kinh doanh, 1 nhân viên k toán, 1 th qu , 1 th kho và 4 nhân viên Sale. Giám c Chi nhánh là ngư i giám sát toàn b ho t ng c a Chi nhánh, i u hành t ng quát. Do không có phòng marketing nên Phó Giám c kiêm luôn trư ng phòng kinh doanh và qu n lý 4 nhân viên Sale. V phòng k toán ch có m t nhân viên k toán t ng h p th c hi n h ch toán toàn b các nghi p v kinh t phát sinh, m t nhân viên thũ qu th c hi n công vi c qu n lý qu ti n m t và ti n g i ngân hàng. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.kinhtehoc.net GVHD: Th.S Tr n Qu c Dũng 30 SVTH: Nguy n Hoàng Long
 31. 31. www.kinhtehoc.net LVTN: Phân tích hi u qu H KD c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n T i C n Thơ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.1.4 Tình hình ho t ng kinh doanh. Trong các năm 2003, 2004, 2005 và 4 tháng u năm 2006, t c tăng trư ng toàn công ty n nh, bình quân năm t 15-20% v doanh s , t 5-7% v l i nhu n, riêng năm 2005, doanh thu tăng 24,51% và l i nhu n tăng 58,83% so v i năm trư c do m t s tài s n ã h t kh u hao, 4 tháng u năm 2006 k t qu kinh doanh l do h ch toán tài chính khi c ph n hóa. Ngành d ch v kho v n giao nh n tăng trư ng hàng năm trong kho ng 15- 20%, có l i th uy tín v thương hi u, ch t lư ng d ch v v.v… chi m th ph n l n t i các phân khúc: giao nh n hàng d án, giao nh n và b o qu n hàng th c ăn gia súc, phân bón, th trư ng mua bán cư c (d ch v i lý v n t i ư ng bi n, ư ng hàng không) cũng có bư c phát tri n kh i s c. Trong 3 năm 2003 -2005, d ch v này chi m t tr ng bình quân 40,63% doanh s và 56,71% l i nhu n toàn Công ty. Sau khi c ph n hóa, Công ty ã ra m c tiêu l i nhu n trư c thu năm 2007 là 7,5 t và 7,8 t cho năm 2008. Nhưng th c t l i nhu n trư c thu c a Công ty hoàn thành vư t m c k ho ch, năm 2007 l i nhu n trư c thu c a Công ty là 25,19 t và năm 2008 là 23 t , vư t r t xa k ho ch ã ra. Riêng v Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n Nam T i C n Thơ, trong các năm qua tình hình kinh doanh ch y u là phân ph i l i s n ph m d u nh t v i thương hi u SOLUBE c a Xí Nghi p Hóa D u SOLUBE cho các i lý cũng như khách hàng khu v c ng b ng sông C u Long. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.kinhtehoc.net GVHD: Th.S Tr n Qu c Dũng 31 SVTH: Nguy n Hoàng Long
 32. 32. B ng 1: TÌNH HÌNH K T QU KINH DOANH GIAI O N 2006 -2008 VT: ng Chênh l ch Năm 2007/2006 2008/2007 Ch tiêu 2006 2007 2008 S tì n % S ti n %http://www.kinhtehoc.netGVHD: Th.S Tr n Qu c Dũng Doanh thu 33.914.690.991 40.697.558.666 19.520.575.207 6.782.867.675 20 -21.176.983.639 - 52,04 T ng chi phí 33.561.198.224 40.267.800.347 19.065.015.958 6.706.602.123 19,98 -21.202.784.389 -52,65 32 L i nhu n 353.492.767 429.758.319 455.559.069 76.265.552 21,57 25.800.750 6 (Ngu n: Phòng k toán) LVTN: Phân tích hi u qu H KD c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n T i C n Thơ SVTH: Nguy n Hoàng Long---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- www.kinhtehoc.net
 33. 33. www.kinhtehoc.net LVTN: Phân tích hi u qu H KD c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n T i C n Thơ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nhìn chung thông qua b ng 1 cho ta th y doanh thu c a Chi nhánh trong giai o n năm 2006 – 2008 có s bi n i ph c t p. Năm 2007 doanh thu tăng thêm 20% so v i năm 2006, nhưng n năm 2008 doanh thu l i i chi u và s t gi m, gi m n 52,04% so v i năm 2007. M c d u tình hình tăng gi m doanh thu như th , nhưng l i nhu n c a Chi nhánh u tăng qua các năm, l i nhu n năm 2007 tăng 20% so v i năm 2006 và l i nhu n trư c thu năm 2008 tăng 6% so v i năm 2007. Tuy doanh thu năm 2008 so v i năm 2007 gi m n 52,04%, nhưng l i nhu n năm 2008 v n tăng so v i năm 2007, m c dù t c tăng th p hơn năm 2007, i u ó ch ng t Chi nhánh ã ki m soát t t các kho n chi phí, giá bán s n ph m tăng ã làm cho l i nhu n tăng trong i u ki n doanh thu gi m. C th chi phí năm 2008 gi m 52,65% so v i năm 2007 trong khi ó doanh thu năm 2008 ch gi m 52,04% so v i năm 2007, do t l gi m c a chi phí l n hơn t l gi m c a doanh thu nên l i nhu n c a Chi nhánh v n tăng. 3.1.4.1 Thu n l i: - Là Công ty có l ch s hình thành trong th i kỳ i m i, ho t ng nhi u năm trong lĩnh v c kho bãi giao nh n, nên có th trư ng phát tri n n nh, t o d ng ư c uy tín v i m t s khách hàng truy n th ng. - V i ch t lư ng uy tín c a s n ph m d u nh t ã t o nên s tín nhi m c a khách hàng, làm cho th trư ng ngày càng m r ng. - Công ty có s oàn k t nh t trí gi a ban giám c và t p th cán b công nhân viên. 3.1.4.2 Khó khăn - Do nh hư ng c a cu c kh ng ho ng kinh t toàn c u trong nh ng tháng u năm 2008, giá d u thô tăng cao, làm cho ngu n hàng sáu u năm 2008 không n nh, thi u hàng nhi u nh t vào quý II. - Vùng ng b ng sông C u Long ch y u tiêu th s n ph m d u nh t công nghi p. - Giá c luôn bi n i c ng thêm ngu n cung không n nh, khan hi m làm cho tình hình kinh doanh thêm khó khăn, nh hư ng n doanh thu. - S n ph m nh t phuy và can tiêu th gi m r t nhi u do giá c bi n ng nhi u, l i không c nh tranh các hãng nh t giá r khác. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.kinhtehoc.net GVHD: Th.S Tr n Qu c Dũng 33 SVTH: Nguy n Hoàng Long
 34. 34. www.kinhtehoc.net LVTN: Phân tích hi u qu H KD c a Chi nhánh Công ty C Ph n Kho V n Mi n T i C n Thơ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.2 PHÂN TÍCH K T QU HO T NG KINH DOANH 3.2.1 Tình hình k t qu kinh doanh giai o n 2006 – 2008 B ng 2: B NG BÁO CÁO K T QU KINH DOANH GIAI O N 2006-2008 VT: ng Ch tiêu 2006 2007 2008 Doanh thu thu n t 33.912.196.385 40.694.635.663 19.518.935.933 bán hàng Giá v n hàng bán 32.339.464.654 38.803.517.584 17.924.478.609 Lãi g p 1.572.731.731 1.891.118.079 1.594.457.324 Doanh thu ho t 1.806.859 2.132.094 1.639.094 ng tài chính Chi phí tài chính - - - Chi phí bán hàng 859.698.266 1.053.922.177 615.092.293 Chi phí qu n lý 361.440.468 409.646.783 525.445.056 doanh nghi p L i nhu n thu n 353.399.856 429.681.213 455.559.069 Thu nh p khác 687.747 790.909 - Chi phí khác 594.836 713.803 - L i nhu n khác 92.911 77.106 - Lãi th c hi n n p 353.492.767 429.758.319 455.559.069 Công ty (Ngu n: Phòng k toán) Do c i m, tình hình kinh doanh khu v c ng b ng sông C u Long, s n ph m tiêu th c a Chi nhánh trong các năm qua ch y u là d u nh t thương hi u SOLUBE. Còn v kho n doanh thu t ho t ng tài chính, ngu n thu ch y u c a Chi nhánh là lãi ti n g i t i ngân hàng và h u như không phát sinh chi phí tài chính. V ngu n thu nh p khác cũng như chi phí khác c a Chi nhánh ch y u là t ho t ng thanh lý tài s n. Thông qua b ng 2 ã khái quát toàn b tình hình kinh doanh c a Chi nhánh trong giai o n 2006 – 2008. Năm 2007 doanh thu bán hàng, doanh thu t ho t ng tài chính tăng so v i năm 2006 nhưng n năm 2008 các kho n doanh thu ----------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.kinhtehoc.net GVHD: Th.S Tr n Qu c Dũng 34 SVTH: Nguy n Hoàng Long

×