• Like
Lab school thungkhananwittaya
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
2,244
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3

Actions

Shares
Downloads
12
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. เอกสารประกอบการตรวจเยี่ยม เพื่อรับรองต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ ๓ “โรงเรียนดี ประจาอาเภอ” วันศุกร์ ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา อ.สอยดาว จ.จันทบุรี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 2. คำนำ เอกสารประกอบการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 3 (โรงเรียนดีประจาอาเภอ) ฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นคู่มือประกอบการตรวจเยี่ยมกิจกรรมโรงเรียนดีประจาอาเภอโรงเรียนทุ่งขนานวิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ เอกสารฉบับนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้น ที่แสดงให้เห็นถึงการดาเนินงาน และการพัฒนาการของโรงเรียนตามแนวทางการดาเนินงานของโครงการโรงเรียนในฝันของรัฐบาล ที่มุ่งหวังให้เกิดโรงเรียนที่เป็นที่พึ่งของชุมชน โรงเรียนดีประจาอาเภอของชุมชนอย่างแท้จริง ขอขอบพระคุณสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะศึกษานิเทศก์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะครูนักเรียน ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ร่วมกันให้ การดาเนินงานต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จนสาเร็จลุล่วง และก้าวมาถึงที่หมายในวันนี้ วันที่มีการตรวจเยี่ยมเพื่อให้การรับรองโรงเรียนทุ่งขนานวิทยา เป็น “โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3” (โรงเรียนดีประจาอาเภอ) นายทองขาน บุญลา ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งขนานวิทยา
 • 3. สำรบัญ หน้ำข้อมูลพื้นฐาน ๑ผลงานดีเด่น ๑๕เส้นทางการประเมิน ๑๙รายละเอียดการประเมิน/ตรวจเยี่ยม ๒๗
 • 4. -๑-ข้อมูลพื้นฐาน
 • 5. -๒- ข้อมูลพื้นฐำนโรงเรียนทุ่งขนำนวิทยำ๑. ข้อมูลทั่วไป ชื่อโรงเรียนทุ่งขนานวิทยา ที่ตั้ง หมู่ ๑ ตาบลทุ่งขนาน อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ โทร ๐-๓๙๔๙-๗๕๔๖ โทรสาร๐-๓๙๔๙-๗๕๔๗ websitehttp://www.Thungkhananwittaya.com/เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เนื้อที่ ๓๕ ไร่ เขตพื้นที่บริกำร ๑๗ หมู่บ้าน ได้แก่ ทุ่งขนาน เขาสะท้อน บ่อยาง หนองบอน หนองบอน ๒ หนองแก ซับตารี ซับตารี ๒ เตาถ่าน สวนส้ม เขานมนาง หนองมะค่า บ้านใหม่รวมมิตร ไผ่ล้อม หินขาวโพธิ์ศรี และ โป่งเจริญชัย ประวัติโรงเรียนโดยย่อ เปิดสอน เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๙ โดยเป็นสาขาของโรงเรียนทรายขาววิทยา(โรงเรียนสอยดาววิทยาในปัจจุบัน) เริ่มแรกมีอาคารไม้ จานวน ๕ ห้องเรียน จานวน ๑ หลัง มีครูที่บรรจุ ๒คน และมีครูบางส่วนมาจากโรงเรียนทรายขาววิทยามาช่วยสอน โรงเรียนได้รับการประกาศจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๓๐ โดยมีท่านอาจารย์วิศิษฐ์ สุมิตร อาจารย์ใหญ่โรงเรียนทรายขาววิทยาเป็นผู้ดูแลสาขา โรงเรียนทุงขนานวิทยา ่๒. ข้อมูลผู้บริหำร ๒.๑ ผู้อานวยการโรงเรียน นายทองขาน บุญลา โทรศัพท์ ๐๘-๑๙๘๓-๑๐๙๑ อายุ ๕๐ ปีวุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต สาขา บริหารการศึกษา ดารงตาแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จนถึงปัจจุบัน ๒.๒ รองผู้อานวยการโรงเรียน นายคมสัน ณ รังษี โทรศัพท์ ๐๘-๑๗๗๒-๔๒๘๐ อายุ ๔๒ ปีวุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต สาขา บริหารการศึกษา ดารงตาแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ จนถึงปัจจุบัน
 • 6. -๓-๓. ข้อมูลนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔) ๑) จานวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น ๖๐๖ คน ๒) จานวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น คน จาแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน เพศ เฉลี่ย ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง รวม ชำย หญิง ต่อห้อง อ.๑ - - - - - อ.๒ - - - - - รวม - - - - ป.๑ - - - - - .......... - - - - - ป.๖ - - - - - รวม - - - - ม.๑ ๔ ๗๔ ๗๑ ๑๔๕ ม.๒ ๔ ๕๔ ๕๑ ๑๐๕ ม.๓ ๔ ๕๔ ๗๖ ๑๓๐ ม.๔ ๒ ๓๘ ๕๗ ๙๕ ม.๕ ๒ ๓๖ ๔๓ ๗๙ ม.๖ ๒ ๑๗ ๓๕ ๕๒ รวม ๑๘ ๒๗๓ ๓๓๓ ๖๐๖ รวมทั้งหมด ๑๘ ๒๗๓ ๓๓๓ ๖๐๖
 • 7. -๔-๔. ข้อมูลครูและบุคลำกร (ครูประจาการ) อำยุ ตำแหน่ง/วิทย ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล วุฒิ วิชำเอก รำชกำร ฐำนะ ๑. นายทองขาน บุญลา ๒๘ ชานาญการ คม. บริหารการศึกษา ๒. นายคมสัน ณ รังษี ๑๘ ชานาญการพิเศษ กศ.ม. บริหารการศึกษา ๓. นางบังอร เซ่งฮวด ๒๖ ชานาญการพิเศษ กศ.ม. วิทย์-คณิต ๔. นางสาวเพ็ญศรี พงษ์สวัสดิ์ ๑๘ ชานาญการพิเศษ กศ.บ. สังคมศึกษา ๕. นายธีราศักดิ์ บุญชนะ ๒๕ ชานาญการพิเศษ วท.บ. พลศึกษา ๖. นายถาวร เสือใจ ๒๒ ชานาญการพิเศษ กศ.บ. พลศึกษา ๗. นางสาวอาภาภร วรรณสุทธิ์ ๑๘ ชานาญการพิเศษ คบ. ธุรกิจศึกษา ๘. นายวาทิต สิงห์สุขโชติ ๒๐ ชานาญการพิเศษ คบ. ดนตรี ๙. นางสาวลาวัณย์ เจริญกิจ ๑๗ ชานาญการ คบ. ภาษาอังกฤษ ๑๐. นางสาวนภาภรณ์ ๑๔ ชานาญการ กศ.บ. ภาษาไทย กระแสสินธุ์ ๑๑. นางสุภจารี เทพสุนทร ๑๒ ชานาญการ คบ. อุตสาหกรรมศิลป์ ๑๒. นางนัยนิจ อันทรง ๑๑ ชานาญการ กศ.บ. วิทย์-คณิต ๑๓. นางสาววรรธนา หอมทิพย์ ๗ ครู คศ.๒ กศ.บ. วิทย์-คณิต ๑๔. นายบุญตา จันทร์เวียง ๑๐ ครู คศ.๒ กศ.บ. วิทย์-คณิต ๑๕. นางอนิตา ใจสุทธิ ๖ ครู คศ.๑ ศษ.บ. สังคมศึกษา ๑๖. นายพัฒนะ พรหมโคตร ๖ ครู คศ.๑ คบ. ฟิสิกส์ ๑๗. นางสาวสุนทรี เกษมโอภาช ๔ ครู คศ.๑ คบ. ภาษาไทย ๑๘. นางพรรณวรท เคนสีลา ๔ ครู คศ.๑ กศ.บ. ชีววิทยา ๑๙. นางสาวจิรัญญา ถิ่นจาพร ๔ ครู คศ.๑ คบ. คอมพิวเตอร์ ๒๐. นางสาวสุปรียาอร สีสะแล ๑ ครูผู้ช่วย คบ. วิทยาศาสตร์ ๒๑. นางสาวรัตนา สุมณทา ๑ ครูผู้ช่วย คบ. คณิตศาสตร์ ๒๒. นางสาวสุธาริณี อนงนุช ๑ ครูผู้ช่วยกศ.บ. เคมี ๒๓. นายธีระพงษ์ สืบโสดา .๕ ครูผู้ช่วยกศ.บ. สังคมศึกษา ๒๔. นางสาวสุภาพร ศรเสนา .๑ ครูผู้ช่วย คบ. ภาษาไทย ๒๕. นายอุบายศรี โคตรมงคล ๖ พนักงานราชการ คบ. เทคโนโลยีและ การสื่อสาร ๒๖. นายประคอง ฝ่ายประสิทธิ์ ๖ พนักงานราชการ คบ. ศิลปะ ๒๗. นางกัลยา สุขสบาย ๑ พนักงานราชการ คบ. ภาษาอังกฤษ ๒๘. นางสาวธนัชชา ๑ พนักงานราชการ คบ. นาฏศิลป์ไทย ศิริศักดิ์ภิญโญ ๒๙. นางสาววธู การมงคล ๑ พนักงานราชการ คบ. ภาษาอังกฤษ ๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๕๕ ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๔๕
 • 8. -๕-ครูอัตรำจ้ำง ประสบกำรณ์ ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล วุฒิ วิชำ เอก สอนวิชำ/ชั้น กำรสอน (ปี) ๑. นายประเทือง ๑.๕ นบ. นิเทศศาสตร์ สังคมศึกษา ฝ่ายประสิทธิ์ แขนงสื่อสาร ม.๑ - ๓ ๒. นางสาวภาวนา สมพงษ์ ๐.๕ วทบ. ชีวเคมี วิทยาศาสตร์ ม.๑ - ๓๕. ข้อมูลอำคำรสถำนที่ อาคารเรียนจานวน ๒ หลัง อาคารประกอบจานวน ๗ หลัง ส้วม ๗ หลังสระว่ายน้า - สระ สนามเด็กเล่น - สนาม สนามฟุตบอล ๑ สนาม สนามบาสเกตบอล ๑ สนามสนามเทนนิส - สนาม สนามตะกร้อ ๒ สนาม๖. ข้อมูลงบประมำณ งบประมาณ (รับ-จ่าย) รำยรับ จำนวน/บำท รำยจ่ำย จำนวน/บำท เงินงบประมาณ ๖,๙๙๘,๐๗๐ งบดาเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง ๔,๔๕๙,๑๗๐ เงินนอกงบประมาณ ๓๖,๐๐๐ งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๑,๔๓๒,๒๐๐ เงินอื่นๆ(ระบุ) - งบประจา ๑,๑๐๖๗๐๐ งบอื่นๆ(ระบุ)ทุนการศึกษา ๓๖,๐๐๐ รวมรำยรับ ๗,๐๓๔,๐๗๐ รวมรำยจ่ำย ๗.๐๓๔,๐๗๐ งบดาเนินการ/เงินเดือนเงินค่าจ้าง คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๓๙ ของรายรับ งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๓๖ ของรายรับ
 • 9. -๖-๗. ข้อมูลสภำพชุมชนโดยรวม ๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นชุมชนชนบท มีประชากรประมาณ ๙,๖๕๘ คนบริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ตลาดประจาตาบล อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกร ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีบุญบั้งไฟที่หมู่บ้านซับตารี ๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษาปีที่ ๖ อาชีพหลัก คือ เกษตรกร ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี ๔๕,๖๐๐ บาทจานวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว ๓.๖ คน ๓) โอกาสและข้อจากัดของโรงเรียน โอกาส คือ โรงเรียนมีบริเวณใกล้กับวัดทุ่งขนานศรัทธาธรรม เจ้าอาวาสวัดเป็นเจ้าคณะตาบลได้ให้ความอนุเคราะห์ในเรื่องพิธีกรรมทางศาสนาแก่โรงเรียนและ ขอความร่วมมือจากนักเรียนในการทากิจกรรมประเพณีต่างๆ ทางศาสนาของวัด ข้อจากัด ในด้านเศรษฐกิจ ประชากรส่วนใหญ่เป็นผู้อพยพย้ายถิ่นมาจากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ จึงมีรายได้ค่อนข้างน้อย นักเรียนส่วนใหญ่ค่อนข้างยากจน ในด้านยาเสพติด เนื่องจากโรงเรียนทุ่งขนานวิทยาเป็นโรงเรียนใกล้จุดผ่อนปรนบ้านซับตารีซึ่งเป็นด่านการค้าชายแดนกับประเทศกัมพูชา จึงทาให้มีปัญหาเรื่องยาเสพติดระบาดในชุมชนใกล้เคียงกับโรงเรียน
 • 10. -๗-๘. โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ ๘.๑ โรงเรียนจัดการศึกษา ๑ ระดับ ได้แก่ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ โดยจัดเวลาเรียนไว้ตลอดปีจานวนชั่วโมงของ ช่วงชั้นที่ ๓ – ๔ รวม ๖,๘๐๐ ชั่วโมง / ปี โดยสอนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาปีที่ ๖  โรงเรียนใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยจัดเวลาเรียนไว้ตลอดปี จานวนหน่วยกิตของชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ภาคเรียนละ ๑๓.๕ – ๑๔ หน่วยกิตปีละ ๕๘๐ – ๖๒๐ ชั่วโมง ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑,๒,๔ และ ๕ ๘.๒ โรงเรียนมีการจัดแผนการเรียนรู้พิเศษ / จุดเน้นในการพัฒนาผู้เรียนเป็นพิเศษ  ไม่มี  มี ได้แก่................................ โดยจัดชั่วโมงเรียน...................ชั่วโมง / ปี (เช่น EP อัจฉริยวิทย์ / คณิต. ภาษาจีน...............ฯลฯ)๙. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญำท้องถิ่น ๑) ห้องสมุดมีขนาด ๒๕๖ ตารางเมตร จานวนหนังสือในห้องสมุด ๑๖,๑๕๘ เล่ม การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ จานวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่บุคลากร รายงาน เฉลี่ย ๒๕๐ คน ต่อ วัน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๒ ของนักเรียนทั้งหมด ๒) ห้องปฏิบัติกำร ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จานวน ๔ ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จานวน ๑ ห้อง ห้องปฏิบัติการทางภาษา จานวน ๑ ห้อง ห้อง (ระบุ)....................... จานวน ห้อง ๓) คอมพิวเตอร์ จานวน ๑๐๒ เครื่อง ใช้เพื่อการเรียนการสอน ๔๕ เครื่อง ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ๒๐ เครื่อง จานวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษา ๒๕๕๔ ๑๐๔ คนต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๒๘ ของนักเรียนทั้งหมด ใช้เพื่อการบริหารจัดการ ๓๗ เครื่อง ๔) แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน สถิติกำรใช้ ชื่อแหล่งเรียนรู้ จำนวนครั้ง/ปี ห้องคอมพิวเตอร์ ๒๐๐ ห้องสมุด ๒๐๐
 • 11. -๘- ๕.) แหล่งเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียน สถิติกำรใช้ ชื่อแหล่งเรียนรู้ จำนวนครั้ง/ปี ค่ายเทวาพิทักษ์ อ.โป่งน้าร้อน จ.จันทบุรี ๒ วัดคมบาง อ.เมือง จ.จันทบุรี ๑ วัดทุ่งขนานศรัทธาธรรม อ.สอยดาว จ.จันทบุรี ๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ๑ วัดใหม่ชัยมงคล อ.สอยดาว จ.จันทบุรี ๑ ศูนย์ขยายผลการพัฒนาตามแนวพรราชดาริวังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี ๑ บ้านมารีอา อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ๑ วัดเทพประทานอธิพร อ.สอยดาว จ.จันทบุรี ๒ ค่ายนาวิกโยธิน อ.เมือง จ.ตราด ๑ ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ๑ ๖) ปรำชญ์ชำวบ้ำน/ภูมิปัญญำท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ในปีการศึกษาที่รายงาน ชื่อ-สกุล ให้ควำมรู้เรื่อง กลุ่มสำระฯ จำนวนครั้ง ๖.๑ เรือเอกไพรัช วุฒิ สถานการณ์ยาเสพติด สุขศึกษา ฯ ๑ ๖.๒ พจอ.สายัณห์ แสงถนอม แนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่ม สุขศึกษา ฯ ๑ เสี่ยง
 • 12. -๙-๑๐. กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ งบประมาณและสินทรัพย์ บุคลากร บริหารทั่วไปและกิจการนักเรียน ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบมีส่วนร่วม SBM โดยมีกระบวนการดาเนินงานแบบ PDCA ทุกกิจกรรม โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียนทุ่งขนำนวิทยำ ผู้อานวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืนฐาน ้ รองผู้อานวยการโรงเรียนด้านการบริหาร ด้านการบริหาร ด้านการบริหารงาน ด้านการบริหารทัวไป ่ ด้านกิจการ วิชาการ งบประมาณ บุคคล นักเรียน แผนภูมิแสดงโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ วิสัยทัศน์ โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาภายใต้คุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์ความเป็นไทย ดารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พันธกิจ ๑. จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่บริการ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ๒. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะให้ได้ตามเกณฑ์ มาตรฐาน ๓. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังความเป็นไทย ยึดมั่นการดารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป้ำหมำย จัดการศึกษาให้นักเรียนมีผลสมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์ความเป็นไทย ดารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ “นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย” เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ “กำรแต่งกำยดี”
 • 13. -๑๐-แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลยุทธ์กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอนให้หลากหลาย กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมกิจกรรมที่ตอบสนองพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนในฝัน อนุรักษ์ความเป็นไทย และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์ที่ ๕ จัดแหล่งเรียนรู้ที่สนองตอบต่อการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของนักเรียน
 • 14. -๑๑-ข้อมูลผลกำรทดสอบระดับชำติ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ จานวน คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน เฉลี่ย สาระวิชา คน เฉลี่ย มาตรฐาน ร้อยละ คณิตศาสตร์ ๑๓๒ ๒๗.๗๕ ๗.๒๑ ๒๗.๗๕ ภาษาไทย ๑๓๒ ๔๔.๕๕ ๑๐.๐๗ ๔๔.๕๕ วิทยาศาสตร์ ๑๓๒ ๒๖.๖๗ ๘.๑๒ ๒๖.๖๗ สังคมศึกษา ศาสนาฯ ๑๓๒ ๓๙.๒๑ ๙.๓๘ ๓๙.๒๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๓๒ ๔๙.๗๒ ๑๐.๒๑ ๔๙.๗๒ ศิลปะ ๑๓๒ ๔๐.๖๘ ๙.๐๖ ๔๐.๖๘ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑๓๒ ๔๕.๘๕ ๑๐.๙๓ ๔๕.๘๕ ภาษาต่างประเทศ ๑๓๒ ๒๗.๕๐ ๖.๕๙ ๒๗.๕๐ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ ส่วน จานวน คะแนน เฉลี่ย สาระวิชา เบี่ยงเบน คน เฉลี่ย ร้อยละ มาตรฐาน คณิตศาสตร์ ๔๗ ๑๗.๑๘ ๗.๐๓ ๑๗.๑๘ ภาษาไทย ๔๙ ๓๖.๕๕ ๘.๑๕ ๓๖.๕๕ วิทยาศาสตร์ ๕๐ ๒๔.๖๔ ๕ ๒๔.๖๔ สังคมศึกษาฯ ๔๗ ๑๗.๗๗ ๕.๘๖ ๑๗.๗๗ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๙ ๕๐.๑๓ ๖.๘๕ ๕๐.๑๓ ศิลปะ ๔๙ ๒๕.๐๖ ๖.๙๒ ๒๕.๐๖ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๙ ๔๖.๘๒ ๙.๐๕ ๔๖.๘๒ ภาษาต่างประเทศ ๔๗ ๑๗.๗๗ ๕.๘๖ ๑๗.๗๗
 • 15. -๑๒-ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน น้ำหนัก คะแนน ระดับ (มัธยมศึกษำ) (คะแนน) ที่ได้ คุณภำพ กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๖๗ ดีมาก ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึง ๑๐.๐๐ ๙.๔๖ ดีมาก ประสงค์ ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๙.๔๕ ดีมาก ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น ๑๐.๐๐ ๙.๔๕ ดีมาก ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๕.๙๑ ต้องปรับปรุง ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลการจัดการการเรียนการสอนเน้น ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี ผู้เรียนเป็นสาคัญ ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก สถานศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย ๕.๐๐ ๔.๕๕ ดีมาก สถานศึกษาและต้นสังกัด กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ที่๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริม ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก บทบาทของสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ ๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่ สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการศึกษา คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๐.๕๑ ดี กำรรับรองมำตรฐำนสถำนศึกษำ ระดับมัธยมศึกษำ  ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ ๘๐ คะแนน ขึ้นไป  ใช่  ไม่ใช่  มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่ำงน้อย ๑๐ ตัวบ่งชี้ จำก ๑๒ ตัวบ่งชี้  ใช่  ไม่ใช่  ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภำพต้องปรับปรุง หรือ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ใช่  ไม่ใช่ สรุปผลกำรจัดกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสถำนศึกษำในภำพรวม  สมควรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ  ไม่สมควรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ เนื่องจาก มาตรฐานที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน อยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง
 • 16. -๑๓-ข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมินคุณภำพภำยในและภำยนอก จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ และข้อแสนอแนะจำกกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ โดยสถำนศึกษำ หรือหน่วยงำนต้นสังกัด ๑. การดาเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพ ตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ แผนพัฒนาการจัดการศึกษายังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร เช่น การเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการระบบสารสนเทศยังไม่ครอบคลุม การประเมินโครงการยังไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ควรจัดข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานให้ครอบคลุม สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนางานในปี ต่อ ๆ ไป อย่างต่อเนื่อง ๒. มาตรฐานด้านผู้เรียน นักเรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทย รักการทางานในอาชีพที่สุจริ ต มีคุณลักษณะที่มีคุณธรรมจริยธรรม รักชาติและขยันอดทน แต่ยังขาดทักษะในการทางานให้สาเร็จ ควรฝึกทักษะในการทางานอย่างเป็นขั้นตอนให้กับนักเรียนในการจัดการเรียนการสอน ๓. มาตรฐานด้านการจัดการเรียนรู้ การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ของครู กิจกรรมยังไม่หลากหลาย ควรพัฒ นาครู ให้ จั ดทาแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรี ยนเป็นส าคัญ โดยออกแบบการจัดการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้ มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ๔. มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการที่แบ่งเป็นฝ่าย มีการบริหารงาน และการนาข้อมูลสารสนเทศไปใช้น้อย ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศมาประกอบใช้ในการวางแผนและพัฒนาให้มากขึ้น และส่งเสริมให้มีการทาวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งในด้านการบริหารงานทั้ง ๔ ฝ่าย และการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพ ๕. มาตรฐานด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ ชุมชนให้ความร่วมมือดี มีส่วนร่วมส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนและนักเรียนอย่างต่อเนื่อง จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ และข้อแสนอแนะจำกกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม ๑)ด้ำนคุณภำพผู้เรียน จุดเด่น ๑. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ ๒. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ จุดที่ควรพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ ๒) ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ จุดเด่น ๑. ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ๒. คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ๓. โรงเรียนได้รับการประกันคุณภาพภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด จุดที่ควรพัฒนา ๑. การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลแล้วนาข้อมูลมาใช้ในการในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ วิเคราะห์ผลการประเมินแล้วนามาสอนซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ๒. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน แต่การจัดสอนรายวิชาตามหลักสูตรท้องถิ่นยังมีน้อย
 • 17. -๑๔- ๓. การพัฒนาเกณฑ์ระดับคุณภาพและแนวดาเนินการประเมินมาตรฐาน ตามรูปแบบเทคนิค และวิธีประกันคุณภาพภายใน ๓) ด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ จุดเด่น มีการใช้แหล่งเรียนรู้ของนักเรียนอย่างหลากหลายทั้งในและนอกโรงเรียน จุดที่ควรพัฒนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างโรงเรียนและชุมชน ท้องถิ่น ๔) ด้ำนอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ จุดเด่น มีการพัฒนาและผลการพัฒนาที่สะท้อนอัตลักษณ์นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม อย่างชัดเจน จุดที่ควรพัฒนา การพัฒนา ส่งเสริม ระเบียบวินัยอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง ๕) ด้ำนมำตรกำรส่งเสริม จุดเด่น มีการดาเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อย่างหลากหลายและครอบคลุมและมีผลการดาเนินการบรรลุตามเป้าหมาย จุดที่ควรพัฒนา ควรมีการส่งเสริมระเบียบวินัยด้านอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน
 • 18. -๑๕-ผลงานดีเด่น
 • 19. -๑๖-ผลงำนดีเด่น ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ ๑. นางสาวเจริญรุ่ง แป้นงาม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน มวยสากลสมัครเล่น ไลท์ฟลายเวท - หญิง น้าหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 "เชียงใหม่เกมส์" ๒. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันวอลเล่บอลย์ ชาย รุ่น อายุไม่เกิน ๑๖ ปี กีฬาสพฐ.เกมส์ ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ ๓. รางวัลเหรียญทองการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข มัธยมศึกษา ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกพื้นที่ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ๔. รางวัลชนะเลิศเหรียญทองแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข มัธยมศึกษา ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา๒๕๕๕ จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ ๕. รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีสู่ขวัญ มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ ๖. รางวัลเหรียญทองการประกวดมรรยาทงามอย่างไทย มัธยมศึกษาตอนต้น ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา๒๕๕๕ จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ ๗. รางวัลเหรียญทองเล่านิทานคุณธรรม มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ ๘. รางวัลเหรียญทองการแข่งขันแต่งบทร้อยกรอง มัธยมศึกษาตอนต้น ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา ๒๕๕๕จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ ๙. รางวัลเหรียญเงินการประกวดมรรยาทงามอย่างไทย มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา๒๕๕๕ จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ ๑๐. รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันแต่งบทร้อยกรอง มัธยมศึกษาตอนปลายระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา๒๕๕๕ จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ผลงำนดีเด่น ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๔ ๑. รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีสู่ขวัญ มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ ๒.รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง งานดอกไม้สด(ที่คลุมไตร) มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ ๓.รางวัลเหรียญเงิน งานดอกไม้สด (พานของหมั้น) มัธยมศึกษาตอนต้น ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา ๒๕๕๔จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ ๔. รางวัลเหรียญเงิน การแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) มัธยมศึกษาตอนต้น จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ ๕. รางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (E-book) มัธยมศึกษาตอนต้นจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ ๖. รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ ๗. รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันจัดทาหนังสือเล่มเล็ก มัธยมศึกษาตอนปลาย จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗
 • 20. -๑๗- ผลงำนดีเด่นในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๓ ๑. รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ จากงานศิลปหัตถกรรมภาคกลางและภาคตะวันออก วันที่ ๒๗ -๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒. รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การทาบายศรีสู่ขวัญ โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๕๓วันที่ ๒๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ ณ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ๓. รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การทาบายศรีสู่ขวัญ โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๕๓วันที่ ๒๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ ณ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ๔. รางวัลเหรียญทอง วงดนตรีลูกทุ่ง (ประเภท ข ) โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๕๓วันที่ ๒๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ ณ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ๕. รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันเซปัคตะกร้อชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขันทั กษะทางวิชาการ ประจาปี ๒๕๕๓ วันที่ ๒๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ ๖. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเซปัคตะกร้อหญิง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจาปี ๒๕๕๓ วันที่ ๒๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ ผลงำนดีเด่นปีกำรศึกษำ ๒๕๕๒ ๑. รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง การแข่งขัน Science show ระดับช่วงชั้นที่ ๔ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี ๒๕๕๒ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ จังหวัดสระบุรีและจังหวัดลพบุรี ๒. รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง การแข่งขันจัดสวนถาดชื้น ระดับช่วงชั้นที่ ๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี ๒๕๕๒ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ จังหวัดสระบุรีและจังหวัดลพบุรี ๓. รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง การแข่งขันเดาะตะกร้อหญิง ระดับช่วงชั้นที่ ๔ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี ๒๕๕๒ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ จังหวัดสระบุรีและจังหวัดลพบุรี ๔. รางวัลชนะเลิศประเภทสิ่งประดิษฐ์ทั่วไป โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี ๒๕๕๒ จากสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี วันที่ ๒๔ กรกฎาคม๒๕๕๒ ๕. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทเครื่องแต่งกาย โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี ๒๕๕๒ จากสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ๖. รางวัลชนะเลิศการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับช่วงชั้นที่ ๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจาปี ๒๕๕๒วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ณ โรงเรียนบ้านมะขาม ๗. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันร้อยมาลัยดอกไม้สด ระดับช่วงชั้นที่ ๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจาปี๒๕๕๒ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ณ โรงเรียนบ้านมะขาม ๘. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับช่วงชั้นที่ ๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจาปี๒๕๕๒ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ณ โรงเรียนบ้านมะขาม ๙. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อหญิงชิงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาฯ ๑๐. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ กีฬาไทคัพ กีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออก(จันทบุรี) ๑๑. รางวัลชนะเลิศกีฬาเซปัคตะกร้อชายมัธยมศึกษาตอนปลายชาย กีฬาจังหวัดจันทบุรี ๑๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ กีฬาเซปัคตะกร้อหญิงมัธยมศึกษาตอนปลาย กีฬาจังหวัดจันทบุรี
 • 21. -๑๘- ๑๓. รางวัลชนะเลิศเซปัคตะกร้อหญิงอายุ ๑๖ ปี กีฬาเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต ๒ ๑๔. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ กีฬาเซปัคตะกร้ออายุ ๑๘ ปี ชาย กีฬาเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต ๒ ๑๕. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด และการอนุรักษ์ป่าชายแดนภาคตะวันออก ถ้วยพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ผลงำนดีเด่นปีกำรศึกษำ ๒๕๕๑ ๑. เกียรติบัตรรางวัลห้องสมุดมีชีวิต ระดับเหรียญทองแดง จากสานักงานเขตพื้นที่กรศึกษาจันทบุรี เขต ๒ ๒. รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเหรียฐญทองจากสาธารณสุขอาเภอสอยดาว ๓. รางวัลชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี ๔. รางวัลชนะเลิศ Science Show ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จางานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย ราชภัฏราไพพรรณี ๕. รางวัลชนะเลิศ Science Show ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากศูนย์วิทยาศาสตร์ จังหวัดสระแก้ว ๖. รางวัลชนะเลิศ Science Show ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากมหาวิทยาลัยบูรพา ๗. รางวัลชนะเลิสการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ จากสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดจันทบุรี ๘. รางวัลระดับเหรียญทองการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ จากงานศิลปหัตถกรรมภาคกลางและภาค ตะวันออกที่จังหวัดสุพรรณบุรี ๙. รางวัลระดับเหรียญทองการประกวดสวนถาดชื้น จากงานศิลปหัตถกรรมภาคกลางและภาคตะวันออกที่ จังหวัดสุพรรณบุรี ๑๐. รางวัลระดับเหรียญทองแดงการประกวดศิลปะภาพหุ่นนิ่ง จากงานศิลปหัตถกรรมภาคกลางและภาค ตะวันออกที่จังหวัดสุพรรณบุรี ๑๑. รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ จากงานศิลปหัตถกรรม เขตพื้นที่ การศึกษาจันทบุรี เขต ๒ ๑๒. รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองการประกวดสวนถาดชื้น จากงานศิลปหัตถกรรม เขตพื้นที่การศึกษา จันทบุรี เขต ๒ ๑๓. รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองการประกวดศิลปะภาพหุ่นนิ่ง จากงานศิลปหัตถกรรม เขตพื้นที่การศึกษา จันทบุรี เขต ๒ ๑๔. รางวัลรองชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากงานศิลปหัตถกรรม เขตพื้นที่ การศึกษาจันทบุรี เขต ๒ ๑๕. รางวัลรองชนะเลิศการประกวดสวดมนต์หมู่สรภัญญะ จากงานศิลปหัตถกรรม เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต ๒ ๑๖. รางวัลชนะเลิศกีฬาตะกร้อหญิง อายุ ๑๖ ปี จากเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต ๒ ๑๗. รางวัลชนะเลิศกีฬาตะกร้อหญิง อายุ ๑๘ ปี จากเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต ๒ ๑๘. รางวัลชนะเลิศกีฬาวอลเลย์บอลชาย อายุ ๑๘ ปี จากเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต ๒ ๑๙. รางวัลชนะเลิศกีฬาตะกร้อชายอายุ ๑๘ ปี จากเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต ๒
 • 22. -๑๙-เส้นทางการประเมินและตารางกิจกรรม
 • 23. -๒๐- 22 23 16 17 6 7 1 1521 5 2 14 ถนน หน้า สนามหน้า20 อาคาร เสาธง หอประชุม 13 18 8 3 12 9 11 10 ต้อนรับ 19 4
 • 24. -๒๑- จำนวน เวลำที่ใช้ ครูที่ กิจกรรม สถำนที่ นักเรียน (นำที) ผู้รับผิดชอบ (คน)1 จุดต้อนรับ หน้าหอประชุม 08.25 - ม.ต้น 5 คน ครูเพ็ญศรี 1) ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน 08.30 น. ม.ปลาย 4 คน คณะกรรมการสถานศึกษา และ (5 นาที) คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมเพื่อ รับรองการเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน 2) นักเรียนต้อนรับกล่าวแนะนาและ ติดช่อดอกไม้ให้แก่คณะกรรมการ - นางสาวอัญชนา สายละดาห์ - นางสาวพันทิวา อรุณรัมย์ - นางสาวกิตติยา ถนอมพล - นางสาวสร้อยฟ้า แดงประเสริฐ - ด.ญ.ชลิตา สิงห์ศิลา - ด.ญ.สุคนธ์ทิพย์ บุตรโคตร - ด.ญ.รัชนีกร พุดตาน - ด.ญ.จุติพร สนิท - ด.ช.วรวัตร อสิพงษ์2 พิธีเปิด หอประชุม 08.30 – ม.ต้น 3 คน ครูเพ็ญศรี 1) นักเรียนต้อนรับเรียนเชิญประธาน 09.00 น. และคณะกรรมการบริเวณด้านหน้าเวที (30 นาที) 2) พิธีกรกล่าวต้อนรับ (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาเขมร) - ด.ญ.จุติพร สนิท - ด.ญ.ชมพู่ คนสูง - ด.ช.สัญญา จูทัย 3) พิธีกรเชิญคณะกรรมการชมการ ม.ต้น 15 คน ครูวาฑิต นาเสนอกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ม.ปลาย23 ครูธนัชชา ศิลปะ ด้านดนตรีและนาฎศิลป์ ชุด คน สามัคคีประเทศไทย (ดนตรีสากลผสม ดนตรีไทย
 • 25. -๒๒- จำนวน เวลำที่ใช้ ครูที่ กิจกรรม สถำนที่ นักเรียน (นำที) ผู้รับผิดชอบ (คน)3 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ หอประชุม 09.00 – ม.ต้น 16 คน ครูประคอง 1) การวาดภาพสีน้า 09.15 น. ม.ปลาย16 2) การวาดภาพลายเส้น (15 นาที) คน 3) ประติมากรรมจากแป้งข้าวเหนียว 4) ศิลปะประยุกต์4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ หอประชุม 09.15 – ม.ต้น 1 คน ครูสุภจารี และเทคโนโลยี 09.30 น ม.ปลาย 25 1) TK เบเกอรี่ (15 นาที) คน 2) การผลิตซีเมนต์บล็อก 3) งานดอกไม้ใบตอง5 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน สนามหญ้าข้าง 09.30 – ม. ต้น 29 คน ครูอนิตา (ลูกเสือ – เนตรนำรี) ฐานพระ 09.40 น. 1) การจัดค่ายพักแรม (10 นาที) 2) อุปกรณ์ทางลูกเสือ 3) เงื่อน 4) การบุกเบิก6 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ห้องภาษาไทย 1 09.40 – ม.ต้น 25 คน ครูนภาภรณ์ 1) การขับเสภา 10.00 น. ม.ปลาย 9 คน 2) การละเล่นเพลงฉ่อย (20 นาที) 3) ไทยโชว์ตัวละครในวรรณคดี 4) หนังสือเล่มเล็ก ห้องภาษาไทย 2 5) จานความรู้ ครูสุภาพร 6) พี่สอนน้องแก้ไขการเขียนสะกดคา รับประทำนอำหำรว่ำงระหว่ำง เส้นทำงประเมิน (ในห้องกลุ่มสำระ ภำษำต่ำงประเทศ)
 • 26. -๒๓- จำนวน เวลำที่ใช้ ครูที่ กิจกรรม สถำนที่ นักเรียน (นำที) ผู้รับผิดชอบ (คน)7 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ ห้อง 10.00 – ม.ต้น 10 คน ครูลาวัณย์ 1) วิธีการปลูกลาไย / สวนลาไย ภาษาต่างประเทศ 10.30 น. ม.ปลาย13 ครูอมรรัตน์ 2) การทาน้าลาไย Longan juice (30 นาที) คน ครูกัลยา 3) การทาเฟอร์นิเจอร์ 4) ท่องเที่ยวน้าตกเขาสอยดาว8 งำนห้องสมุด ห้องสมุด 10.30 – ม.ต้น- 21คน ครูภาวนา 1) บริการยืม - คืน 11.00 น. ม.ปลาย 12 ครูวธู 2) หนังสือพระนิพนธ์ (30 นาที) คน 3) กิจกรรมรักการอ่าน 4) หนังสือทามือ 5) หนังสือพิมพ์เสมือน 6) การแข่งขันสารานุกรมไทย9 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ห้องเคมี 11.00 – ม.ต้น 6 คน ครูสุธาริณี ( เคมี ) 11.20 น. ม.ปลาย 12 1) การไตเตรทหาปริมาณของไฮดอก (20 นาที) คน ไซด์ไอออนจากพืชในท้องถิ่น 2) การกาจัดน้ากระด้างด้วย เปลือกหอย 3) โครงงานการทาน้าหมึกจากสนิม10 งำนแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือ ห้องแนะแนว 11.20 – ม.ต้น 2 คน ครูนภาภรณ์ นักเรียน 11.35 น. ครูบุญตา 1) การศึกษาต่อของนักเรียน (15 นาที) 2) ข้อมูลการคัดกรองนักเรียน11 งำนพยำบำล ห้องพยาบาล 11.35 – ม.ต้น 9 คน ครูสุนทรี 1) การใช้บริการห้องพยาบาล 11.50 น. ม.ปลาย 3 คน 2) ภาวการณ์เจริญเติบโตของนักเรียน (15 นาที) 3) โครงการและการแก้ปัญหาภาวะ โภชนาการ พักรับประทำนกลำงวันพร้อมชมกำร หอประชุม 11.50 – ครูวาฑิต แสดงดนตรีจำกวงดนตรีลูกทุ่งอินทนิน 13.00 น. วงดนตรีประจำโรงเรียนทุ่งขนำนวิทยำ (1.20 ชม.)
 • 27. -๒๔- จำนวน เวลำที่ใช้ ครูที่ กิจกรรม สถำนที่ นักเรียน (นำที) ผู้รับผิดชอบ (คน)12 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ห้องชีววิทยา 13.00 – ม.ต้น 10 คน ครูพรรณวรท (ชีววิทยำ) 13.20 น. ม.ปลาย 8 คน 1) โครงสร้างและหน้าที่ของรากถั่วเขียว (20 นาที) เป็นถั่วงอก 2) Science show 3) ลาไยพืชน่ารู้13 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ห้องฟิสิกส์ 13.20 – ม.ต้น 7 คน ครูพัฒนะ (ฟิสิกส์) 13.40 น. ม.ปลาย 9 คน 1) โครงงานประดิษฐ์ที่สวมขาโต๊ะกันลื่น (20 นาที) 2) สิ่งประดิษฐ์เครื่องกรอกน้ากึ่งอัตโนมัติ พลังลม 3) ตู้อบผ้าแห้ง14 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ห้องดารา 13.40 – ม.ต้น 28 คน ครูสุปรียาอร (โลก ดำรำศำสตร์) ศาสตร์ 14.00 น. ม.ปลาย 6 คน 1) การดูดาวเคราะห์โดยใช้โปรแกรม (20 นาที) Celestia 2) การดูดาว กลุ่มดาว โดยใช้โปรแกรม Stellarium15 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ห้อง 14.00 – ม.ต้น 16 คน ครูบังอร (วิทยำศำสตร์กำยภำพ) วิทยาศาสตร์ 14.20 น. 1) โครงงานเซลล์ไฟฟ้าจากใบไม้ กายภาพ (20 นาที) 2) การประดิษฐ์เครื่องบินวิทยุบังคับ 3) การทดสอบวิตามินซีในผลไม้ 4) กระดาษสาเพื่อการอนุรักษ์ 5) การหาค่า Ph ของดินในแหล่งขุมชน 6) ผลึกจากสารประกอบในครัวเรือน
 • 28. -๒๕- เวลำที่ใช้ จำนวนนักเรียน ครู ที่ กิจกรรม สถำนที่ (นำที) (คน) ผู้รับผิดชอบ16 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ห้องอาเซียน 14.20 – ม.ต้น 18 คน ครูอนิตา ศำสนำและวัฒนธรรม 14.35 น. ม.ปลาย 2 คน ครูธีระพงษ์ 1) กิจกรรมอาเซียน (15 นาที) 2) การนาเสนอเส้นทางเดินทาง ด้วย Google Earth 3) การประกอบอาชีพของ ท้องถิ่น “ลาไยกับการพัฒนาท้องถิ่น”17 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ห้องจริยธรรม 14.35 – ม.ต้น 1 คน ครูเพ็ญศรี ศำสนำและวัฒนธรรม 14.50 น. ม.ปลาย23คน 1) การปฎิบัติศาสนพิธี ประเพณี (15 นาที) หล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา 2) ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง18 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำน ห้อง 14.50 – ม.ต้น 24 คน ครูจิรัญญา อำชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ 15.10 น. ม.ปลาย 9 คน (คอมพิวเตอร์) (20 นาที) 1) กิจกรรม E –book หนังสือ อิเลคทรอนิคส์ 2) กิจกรรมPhotoshopการตัด ต่อ ภาพ 3) กิจกรรม Phodesktop การออบแบบผลิตภัณฑ์ 4) การทาเวบไซด์ 5) การตัดต่อ VDO 6) การซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์19 งำนสหกรณ์ ห้องสหกรณ์ 15.10 – ม.ต้น 6 คน ครูวรรธนา 1) การจัดตั้งสหกรณ์ร้านค้า 15.20 น. โรงเรียน (10 นาที) 2) การใช้คอมพิวเตอร์ในการ บริหารจัดการ20 กลุ่มสำระคณิตศำสตร์ ห้อง 15.20 – ม.ต้น 27 คน ครูบุญตา 1) การนาเสนอ GSP คณิตศาสตร์ 2 15.40 น. ม.ปลาย19คน 2) โครงงานคณิตศาสตร์ (20 นาที) 3) การสืบค้นข้อมูล
 • 29. -๒๖- จำนวน เวลำที่ใช้ที่ กิจกรรม สถำนที่ นักเรียน ครูผู้รับผิดชอบ (นำที) (คน)21 กลุ่มสำระคณิตศำสตร์ ห้องคณิต3 15.40 – ม.ต้น 27 คน ครูรัตนา 1) เกม 24 15.50 น. 2) เกม A – Math (10 นาที) 3) เกมเซียมซีลาดับ 4) หมากฮอส 5) หมากรุก 6) การพับกระดาษโอริกามิ22 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำน หลังสนาม 15.50 – ม.ปลาย11คน ครูอาภาภร ตะกร้อพและเทคโนโลยี อำชี 16.00 น. ครูอุบายศรี 1) การทาน้าส้มควันไม้ (10 นาที)23 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและ สนามตะกร้อ 16.00 – ม.ต้น 13 คน ครูธีราศักดิ์ พลศึกษำ 16.10 น. ม.ปลาย13คน 1) ทักษะพื้นฐานตะกร้อ (10 นาที) 2) ทักษะตะกร้อประกอบอุปกรณ์ 3) การจัดการแข่งขัน24 พิธีปิดและประกำศผล หอประชุม 1) นักเรียน บุคลากรและแขกผู้มี เกียรติพร้อมกัน ณ หอประชุม 2) ตัวแทนนักเรียนกล่าวแสดง ความรู้สึก 3) ประธานคณะกรรมการ สถานศึกษากล่าวชอบคุณ คณะกรรมการประเมิน 4) ประธานคณะกรรมการ ประเมินประกาศผลการรับรองเป็น ต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุนที่ 3 ่
 • 30. -๒๗-รายละเอียดกิจกรรมการประเมิน/ตรวจเยี่ยม
 • 31. -๒๘- กำรนำเสนอกิจกรรมโครงกำรโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 โรงเรียนทุ่งขนำนวิทยำ อำเภอสอยดำว จังหวัดจันทบุรีกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรม Asean Tourist traval To Thungkhanan Village ,Soidao waterfall and Making Furnitureวัตถุประสงค์ 1. ให้นักเรียนได้เกิดการพัฒนาทักษะ ด้านการ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในวิชาภาษาอังกฤษ 2. นักเรียนกล้าสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ 3. นักเรียนรู้จักบูรณาการวิชาภาษาอังกฤษเข้ากับวิชาศิลปะ วิชาสังคมศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ครูผู้รับผิดชอบ อ. ลาวัณย์ , อ. อมรรัตน์, อ.กัลยา , อ. วธู , Mr. Miloนักเรียนที่รับผิดชอบ 1. เด็กหญิงชลธิชา ปราสาร ห้อง ม.1/1 2. เด็กหญิงรุ่งอรุณ สวนทอง ห้อง ม.1/1 3. เด็กหญิงลักษมณ เชื้อไพร ห้อง ม.1/1 4. เด็กหญิงนารีรัตน์ นภาโชติ ห้อง ม.1/1 5. เด็กชายไพรวัลย์ มัณทุปา ห้อง ม.1/1 6. เด็กชายชาคริต ยืนยง ห้อง ม.1/2 7. เด็กหญิงทิพวรรณ พรมมา ห้อง ม.1/2 8. เด็กหญิงศิริลักษณ์ มีสมบัติ ห้อง ม.1/2 9. เด็กชายพงษ์นรินทร์ นครพรม ห้อง ม.3/1 10. เด็กหญิงชมพู่ คนสูง ห้อง ม.3/1 11. นายวีรยุทธ เสนบุญ ห้อง ม.6/1 12. นางสาวณัชชา เพ็ชรศรี ห้อง ม.6/1 13. นางสาวดารินภรณ์ สุขใส ห้อง ม.6/1 14. นางสาวโสภิดา อินหล้า ห้อง ม.6/1 15. นางสาวภคนันท์ เชิงนอก ห้อง ม.6/1 16. นางสาวดารินทร์ ผุดผ่อง ห้อง ม.6/2 17. นายวัลลภ สุขเนตร ห้อง ม.4/2 18. นางสาวจริยา จาปาหอม ห้อง ม.5/2 19. นางสาวนริศรา หมู่ไพบูลย์ ห้อง ม.5/2 20. นายอุกฤษ สิงห์นอก ห้อง ม.4/1 21. นางสาวอัชญา เกิดศรี ห้อง ม.4/1 22. นายประยูร มาแสง ห้อง ม.4/2 23. นางสาวธารนารา สอนลัทธิพันธ์ ห้อง ม.5/1
 • 32. -๒๙- กำรนำเสนอกิจกรรมโครงกำรโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 โรงเรียนทุ่งขนำนวิทยำ อำเภอสอยดำว จังหวัดจันทบุรีกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมกิจกรรม 1. ละครแนะนาอาเซียน 2. การนาเสนอเส้นทางการเดินทางด้วย Google Earthวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความเป็นมาและการก่อตั้งอาเซียนได้ 2. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งอาเซียนได้ 3. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจสภาพทั่วไปทางภูมิศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมและ เศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียนได้ 4. เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ความเป็นอาเซียนและสานึก ในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 5. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่ให้ข้อมูล ภูมิลักษณ์ ภูมิสังคมของไทยครูผู้รับผิดชอบ นายธีระพงษ์ สืบโสดา นางอนิตา ใจสุทธินักเรียนที่รับผิดชอบ ด.ญ.นฤมล อุ่นโจ ม.1/1 ด.ญ.มนิวรรณ ปล้องคาลา ม.1/1 ด.ญ.จิตรวดี เอี่ยมศรีลา ม.1/1 ด.ญ.ปิยากร ธรรมเนียม ม.1/1 ด.ช.สมศักดิ์ คาเหล็ก ม.1/1 ด.ช.คมกริช หล้าสิงห์ ม.1/1 ด.ช.ศุภโชค พิมลัย ม.1/1 ด.ช.กิตติพงษ์ โตไทยสงค์ ม.1/2 ด.ช.บุรพล ผะดาศรี ม.1/2 ด.ญ.ธนาวดี อรุณรัมย์ ม.1/2 ด.ญ.วณิชชา นากศรี ม.1/2 ด.ญ.ธนาภา ปิ่นปั้น ม.1/2 ด.ญ.พรนิภา วงษ์สา ม.2/1 ด.ญ.นิรชา เย็นไทย ม.2/1 ด.ญ.พรชิตา ธูปขุนทด ม.2/1 ด.ญ.จิรภัทร โถแก้ว ม.2/1 ด.ญ.วารินทร์ อัมรินทร์ ม.2/2 ด.ญ.วราภรณ์ สอนสี ม.2/2 นายอรรถพร จันทร์จิตร ม.4/1 น.ส.รัตนา ประขันตา ม.4/1
 • 33. -๓๐- กำรนำเสนอกิจกรรมโครงกำรโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 โรงเรียนทุ่งขนำนวิทยำ อำเภอสอยดำว จังหวัดจันทบุรีกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษาครูผู้รับผิดชอบ นายธีราศักดิ์ บุญชนะวัตถุประสงค์ 1. เพื่อนาเสนอผลงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในกิจกรรม กีฬาเซปักตะกร้อ 2. เพื่อเชื่อมโยงการจัดการเรียนการสอนกีฬากับการนาไปใช้ในการพัฒนาตนเอง ในด้านการออกกาลังการ/การนาไปสู่อาชีพกิจกรรรม ทักษะพื้นฐานการบริหารกายก่อนการเล่น/การฝึกทักษะพื้นฐาน/การจัดการแข่งขันกีฬา เซปักตะกร้อนักเรียนที่รับผิดชอบ 1. ด.ช.ธนากร ชินโชติ ม.1/2 2. ด.ช.วสันต์ พุฒซ้อน ม.1/2 3. ด.ช.สันติ คงมาก ม.1/3 4. ด.ช.อานนท์ รุ่งแสงทอง ม.1/3 5. ด.ช.ขวัญชัย ทรัพย์ชูงาม ม.1/4 6. ด.ช.รัฐภูมิ บัวเชย ม.1/4 7. ด.ช.เสถียรพร มั่นนา ม.1/4 8. ด.ช.วัชระ ห้อยโหน ม.1/4 9. ด.ช.ภานุวัฒน์ คาดี ม.1/4 10. ด.ช.จีรยุทธ สอนศรี ม.2/4 11. นายไชยเชษฐ์ เรือนเงิน ม.3/1 12. นายปิยชาติ บุญมา ม.3/3 13. นายอนาวุฒิ พุทธพรหม ม.3/4 14. นายสราวุธ วันชม ม.4/1 15. นายอภิรักษ์ จักษุธรรม ม.4/1 16. น.ส.สุธิดา แป้นแหลม ม.4/1 17. นายชลรวี บุญภู่ ม.4/2 18. นายกรกมล คาสี ม.4/2 19. นายภูวดล ประเสริฐทรัพย์ ม.4/2 20. นายทัตเทพ นันทะพันธ์ ม.4/2 21. นายพรพิพัฒน์ เกษสาคร ม.4/2 22. น.ส.จันทิมา พันธ์โพธิ์ ม.4/2 23. นายการุณวงค์ เทียนทอง ม.5/2 24. นายอภิสิทธิ์ สมอทอง ม.5/2 25. นายรพีพัฒน์ ตุ้มชี ม.5/2 26. นายทศพร หนุมาส ม.5/2
 • 34. -๓๑- กำรนำเสนอกิจกรรมโครงกำรโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 โรงเรียนทุ่งขนำนวิทยำ อำเภอสอยดำว จังหวัดจันทบุรีกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)กิจกรรม การตกแต่งรูปด้วยโปรแกรม Photoshopวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาการใช้งานโปรแกรม Photoshop 2. เพื่อสร้างชิ้นงานจากโปรแกรมตกแต่งรูปภาพครูผู้รับผิดชอบ นางสาวจิรัญญา ถิ่นจาพรนักเรียนที่รับผิดชอบ 1. นายณัฐพร หงส์เจริญ 2. นายธนากร บุญครอบ
 • 35. -๓๒- กำรนำเสนอกิจกรรมโครงกำรโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 โรงเรียนทุ่งขนำนวิทยำ อำเภอสอยดำว จังหวัดจันทบุรีกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)กิจกรรม การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ด้วยโปรแกรม Flip albumวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาและใช้งานโปรแกรม Flip album ได้ 2. เพื่อสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ครูผู้รับผิดชอบ นางสาวจิรัญญา ถิ่นจาพรนักเรียนที่รับผิดชอบ 1. นางสาวบุษรินทร์ สวัสดิ์พงษ์ 2. เด็กชายธวัชชัย เจนจิต
 • 36. -๓๓- กำรนำเสนอกิจกรรมโครงกำรโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 โรงเรียนทุ่งขนำนวิทยำ อำเภอสอยดำว จังหวัดจันทบุรีกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)กิจกรรม การตัดต่อวีดีโอด้วยโปรแกรม Ulead Video Studio 11วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาและใช้งาน โปรแกรม Ulead Video Studio 11 2. เพื่อสร้างชิ้นงานจากโปรแกรมตัดต่อวีดีโอครูผู้รับผิดชอบ นางสาวจิรัญญา ถิ่นจาพรนักเรียนที่รับผิดชอบ 1. นายศราวุธ ศิลปชัย 2. นายศิริชัย คาภิราช
 • 37. -๓๔- กำรนำเสนอกิจกรรมโครงกำรโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 โรงเรียนทุ่งขนำนวิทยำ อำเภอสอยดำว จังหวัดจันทบุรีกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)กิจกรรม การสร้างเว็บไซต์โดยใช้โปรแกรม Joomlaวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาและใช้งานโปรแกรม Joomla 2. เพื่อออกแบบเว็บไซต์ครูผู้รับผิดชอบ นางสาวจิรัญญา ถิ่นจาพรนักเรียนที่รับผิดชอบ 1. นางสาวอัญชนา แสงเนตร 2. นางสาวดวงกมล บุญศรี
 • 38. -๓๕- กำรนำเสนอกิจกรรมโครงกำรโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 โรงเรียนทุ่งขนำนวิทยำ อำเภอสอยดำว จังหวัดจันทบุรีกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)กิจกรรม การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้โดยใช้โปรแกรม Prodesk/topวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาและใช้งานโปรแกรม Prodesk/top 2. เพื่อออกแบบและสร้างชิ้นงานจากโปรแกรมครูผู้รับผิดชอบ นางสาวจิรัญญา ถิ่นจาพรนักเรียนที่รับผิดชอบ 1. นายอรุณ เค้าทอง 2. นายอุกฤษณ์ สิงห์นอก
 • 39. -๓๖- กำรนำเสนอกิจกรรมโครงกำรโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 โรงเรียนทุ่งขนำนวิทยำ อำเภอสอยดำว จังหวัดจันทบุรีกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)กิจกรรม การซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้นวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาการทางานของระบบคอมพิวเตอร์ 2. เพื่อซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพครูผู้รับผิดชอบ นางสาวจิรัญญา ถิ่นจาพรนักเรียนที่รับผิดชอบ 1. นายกรกช ลาธุลี 2. นายวันธงชัย สาดจุ้ย
 • 40. -๓๗- กำรนำเสนอกิจกรรมโครงกำรโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 โรงเรียนทุ่งขนำนวิทยำ อำเภอสอยดำว จังหวัดจันทบุรีกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภาษาไทยกิจกรรม การขับเสภาวัตถุประสงค์ 1. ใช้ทักษะกระบวนการอ่านออกเสียงโดยใช้ศิลปะทางวรรณคดีวรรณกรรมใน การถ่ายทอดเสียงตามลักษณะคาคาประพันธ์ 2. เพื่อเป็นสืบสานและการอนุรักษ์การอ่านออกเสียงร้อยกรองทางภาษาไทย 3. แสดงถึงความงดงามทางด้านภาษากวีและคุณค่าทางวรรณศิลป์ของบท ประพันธ์ครูผู้รับผิดชอบ นางสาวนภาภรณ์ กระแสสินธุ์นักเรียนที่รับผิดชอบ นายวสันต์ พันโพธิ์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • 41. -๓๘- กำรนำเสนอกิจกรรมโครงกำรโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 โรงเรียนทุ่งขนำนวิทยำ อำเภอสอยดำว จังหวัดจันทบุรีกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภาษาไทยกิจกรรม การละเล่นเพลงฉ่อยวัตถุประสงค์ 1. ใช้ทักษะการบูรณาการกระบวนการฟัง ดู พูดหลักการใช้ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรมท้องถิ่นในการแสดง 2. เพื่อเป็นสืบสานและการอนุรักษ์การละเล่นพื้นบ้านของไทย 3. ใช้ศิลปะด้านความคิดในการสร้างสรรค์ภาษาและปฏิภาณไหวพริบของผู้เล่นครูผู้รับผิดชอบนางสาวนภาภรณ์ กระแสสินธุ์นักเรียนที่รับผิดชอบ 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์ รอสวัสดิ์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2. เด็กหญิงดารินทร์ ใสยิ่ง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3. เด็กหญิงปภัสษร ปล้องคาลา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 • 42. -๓๙- กำรนำเสนอกิจกรรมโครงกำรโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 โรงเรียนทุ่งขนำนวิทยำ อำเภอสอยดำว จังหวัดจันทบุรีกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภาษาไทยกิจกรรม การวิเคราะห์ตัวละครจากวรรณคดีไทยวัตถุประสงค์ 1. นาเสนอตัวละครในวรรณคดีไทยที่มีคุณค่า 2. ใช้หลักการวิเคราะห์ตัวละครจากบทประพันธ์ที่นาเสนอด้านต่างๆ 3. ใช้จินตนาการในการสร้างสรรค์โดยบูรณาการกับวรรณคดี ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตของความเป็นไทยอีกทั้งทางด้านการใช้ภาษาที่งดงามในวรรณคดีที่มีคุณค่าครูผู้รับผิดชอบ นางสาวสุนทรี เกษมโอภาชนักเรียนที่รับผิดชอบ 1. นายวสันต์ พันโพธิ์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 2. นางสาวกัลยา สงฆ์พิมพ์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 3. นางสาวอมรรัตน์ เอกศรี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 4. นางสาวพิมพ์ชนก สุขสมาน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 5. นายทศพร หนุมาส นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 6. นายดารงศักดิ์ หาญธงชัย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 7. เด็กหญิงพรชิตา ธูปขุนทด นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 8. เด็กชายณรงค์ศักดิ์ รอสวัสดิ์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 9. เด็กชายดุสิต คาภิรมย์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 10. เด็กชายชนากร กินนารักษ์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 11. เด็กชายวิตทวัช บุญเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 12. เด็กชายอนุรักษ์ ขันพนม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 13. เด็กหญิงนิรชา เย็นไทย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 14. เด็กหญิงจิรภัทร โถแก้ว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 • 43. -๔๐- กำรนำเสนอกิจกรรมโครงกำรโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 โรงเรียนทุ่งขนำนวิทยำ อำเภอสอยดำว จังหวัดจันทบุรีกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภาษาไทยกิจกรรม การทาหนังสือเล่มเล็กวัตถุประสงค์ 1. ใช้ทักษะกระบวนการด้านการเขียน การอ่าน หลักการใช้ภาษา ในภาษาไทย 2. รู้หลักการวางแผนและดาเนินงานเป็นกลุ่ม เป็นขั้นตอนและคิดอย่างเป็นลาดับ 3. สร้างสรรค์งานโดยใช้วิชาภาษาไทยบูรณาการกับวิชาศิลปะครูผู้รับผิดชอบ นางสาวสุนทรี เกษมโอภาชนักเรียนที่รับผิดชอบ 1. เด็กหญิงสุนิสา สะอาดดี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2. เด็กหญิงวิราภรณ์ บุญภู่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์ บ่อแร่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 4. เด็กชายชญานนท์ ศรีคา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • 44. -๔๑- กำรนำเสนอกิจกรรมโครงกำรโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 โรงเรียนทุ่งขนำนวิทยำ อำเภอสอยดำว จังหวัดจันทบุรีกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภาษาไทยกิจกรรม จานความรู้วัตถุประสงค์ 1. ใช้ทักษะกระบวนการด้านการเขียน การอ่าน หลักการใช้ภาษา วรรณคดี วรรณกรรม ในการ สร้างสรรค์ผลงาน 2. ฝึกการใช้ความคิดวิเคราะห์ อย่างเป็นเหตุเป็นผลและคิดอย่างเชื่อมโยงได้ 3. สร้างสรรค์งานโดยใช้วิชาภาษาไทยบูรณาการกับวิชาศิลปะเพื่อพัฒนาความรู้ ความคิด จิตใจครูผู้รับผิดชอบ นางสาวสุภาพร ศรเสนานักเรียนที่รับผิดชอบ 1. เด็กหญิงนิรชา เย็นไทย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2. เด็กหญิงจิรภัทร โถแก้ว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3. เด็กหญิงพรชิตา ธูปขุนทด นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 4. เด็กหญิงจินดารัตน์ ทองทวี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 5. เด็กหญิงสุภคิณีศิริวารินทร์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 6. เด็กหญิงประภาศิริ เสนบุญ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 7. เด็กชายธนายุทธ แสนโสม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 8. เด็กชายคณารักษ์ อ่อนราษฎร์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 • 45. -๔๒- กำรนำเสนอกิจกรรมโครงกำรโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 โรงเรียนทุ่งขนำนวิทยำ อำเภอสอยดำว จังหวัดจันทบุรีกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภาษาไทยกิจกรรม พี่สอนน้องแก้ไขปัญหาการเขียนสะกดคาวัตถุประสงค์ 1. เพื่อแก้ไขและพัฒนาการเขียนสะกดคาสาหรับนักเรียนที่มีปัญหาในเรื่องของการเขียนคาไม่ ถูกต้อง 2. นักเรียนรู้จักใช้ความคิดในการวางแผนดาเนินงานเพื่อพัฒนาตนเองและกลุ่มนักเรียนที่มีปัญหา ต้องแก้ไข 3. การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ครูผู้รับผิดชอบ นางสาวสุภาพร ศรเสนานักเรียนที่รับผิดชอบ 1. เด็กชายกรวิชญ์ ปิ่นแก้ว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2. เด็กชายวัฒนา อ่อนสะอาด นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3. เด็กชายสิทธิชัย แน่นอุดร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 4. เด็กชายจักรกฤษ ฤทธิ์สุวรรณ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 5. เด็กหญิงสุภาพร สารสุข นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 6. เด็กหญิงญาณินท์ คาสมมาท นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 7. เด็กหญิงสุนารี จันเสน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 8. เด็กหญิงอังคนางค์ จงรั้งกลาง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 • 46. -๔๓- กำรนำเสนอกิจกรรมโครงกำรโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 โรงเรียนทุ่งขนำนวิทยำ อำเภอสอยดำว จังหวัดจันทบุรีกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมกิจกรรม 1. การสาธิตการปลูกลาไย 2. การสาธิตการแปรรูปเพือเพิ่มมูลค่าลาไย ่ 3. การนาเสนอการใช้โปรแกรม Google Earthวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาขั้นตอนของการปลูกลาไย 2. เพื่อให้นักเรียนได้นาความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ 3. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ การคิดวิเคราะห์ กระบวนการในการทางานครูผู้รับผิดชอบ นางอนิตา ใจสุทธินักเรียนที่รับผิดชอบ 1. เด็กหญิงปนัดดา มาลัยไธสง 2. เด็กหญิงอรปรียา โสตรทอง 3. เด็กหญิงวันศิริ มุงคุณคาชาว 4. เด็กหญิงกมลชนก โพธิ์ทอง 5. เด็กชายเกียรติพล กุลธง 6. นาวสาวรัตนา ประวันตา 7. นายอรรถพร จันทร์จิต
 • 47. -๔๔- กำรนำเสนอกิจกรรมโครงกำรโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 โรงเรียนทุ่งขนำนวิทยำ อำเภอสอยดำว จังหวัดจันทบุรีกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมกิจกรรม พิธีกรของโรงเรียนวัตถุประสงค์ 1. เพื่อฝึกทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร 2. เพื่อฝึกความกล้าแสดงออกและใช้ปฏิภาณไหวพริบในการสนทนาโต้ตอบ ของนักเรียนอย่างเป็นทางการ (การเป็นพิธีกร) 3. เพื่อให้กิจกรรมโรงเรียนในฝันดาเนินไปอย่างเรียบร้อยครูผู้รับผิดชอบ นางสาวเพ็ญศรี พงษ์สวัสดิ์นักเรียนที่รับผิดชอบ 1. นางสาวอัญชนา สายละดาห์ ม. 5/1 2. นางสาวพันทิวา อรุณรัมย์ ม. 4/1 3. นางสาวสร้อยฟ้า แดงประเสริฐ ม. 4/1 4. นางสาวกิตติยา ถนอมพล ม. 4/1 5. ด.ญ.ชลิตา สิงห์ศิลา ม. 3/1 6. ด.ญ.สุคนธ์ทิพย์ บุตรโคตร ม. 3/1 7. ด.ญ.รัชนีกร พุดตาน ม. 3/1 8. ด.ญ.จุติพร สนิท ม. 3/1 9. ด.ช.วรวัตร อสิพงษ์ ม. 3/2 10. ด.ช.สัญญา จูทย ั ม. 1/1
 • 48. -๔๕- กำรนำเสนอกิจกรรมโครงกำรโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 โรงเรียนทุ่งขนำนวิทยำ อำเภอสอยดำว จังหวัดจันทบุรีกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมกิจกรรม ประเพณีหล่อเทียน แห่เทียนจานาพรรษาวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย 2. เพื่อฝึกให้นักเรียนได้รู้จักการทางานเป็นหมู่คณะ ๓. เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมปฏิบัติศาสนพิธีที่ถูกต้องในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนครูผู้รับผิดชอบ นางสาวเพ็ญศรี พงษ์สวัสดิ์นักเรียนที่รับผิดชอบ 1. นายธีรยุทธ ชัยขุนทด ม. 6/1 2. นายวสันต์ พันโพธิ์ ม. 6/1 3. นายวีรยุทธ เสนบุญ ม. 6/1 4. นายศราวุธ ผู้มีสัตย์ ม. 6/1 5. นางสาวกัลยา สงฆ์พิมพ์ ม. 6/1 6. นางสาวณัชชา เพ็ชรศรี ม. 6/1 7. นางสาวนวลฉวี โสภาพ ม. 6/1 8. นางสาวนุสรี คาโท ม. 6/1 9. นางสาวรัตนาภรณ์ ชาญสมร ม. 6/1 10. นางสาวอนุสรา โสตรทอง ม. 6/1 11. นางสาวอมรรัตน์ เอกศรี ม. 6/1 12. นางสาวดารินภรณ์ สุกใส ม. 6/1 13. นางสาวโสภิดา อินหล้า ม. 6/1 14. เด็กหญิงหทัยรัตน์ กุนัย ม. 6/1 15. นางสาวหนึ่งฤทัย แสนพันธ์ ม. 6/1 16. นางสาวอุไรวรรณ บรรลังค์ ม. 6/1 17. นางสาวณัฐญาภรณ์ กระแสชน ม. 6/1 18. เด็กหญิงรัตนาภรณ์ บุญจันทร์ ม. 6/1 19. นางสาวพิมพ์ชนก สุขสมาน ม. 6/1 20. นางสาวภคนันต์ เชิงนอก ม. 6/1 21. นางสาวกาญจนา อ่อนราษฎร์ ม. 6/1 22. นายสัญญา วาอุบล ม. 6/1 23. นายสายชล อินอาคา ม. 6/2 24. เด็กชายณรงค์ศักดิ์ รอสวัสดิ์ ม. 2/1
 • 49. -๔๖- นำเสนอกิจกรรมโครงกำรโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 โรงเรียนทุ่งขนำนวิทยำ อำเภอสอยดำว จังหวัดจันทบุรีกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมกิจกรรม ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2. เพื่อให้ปฏิบัติตนได้ถูกต้องในเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งในฐานะที่เป็น พลเมืองไทยและสามารถเป็นตัวอย่างต่อบุคคลอื่นได้ครูผู้รับผิดชอบ นางสาวเพ็ญศรี พงษ์สวัสดิ์นักเรียนที่รับผิดชอบ 1. นายธีรยุทธ ชัยขุนทด ม. 6/1 2. นายวสันต์ พันโพธิ์ ม. 6/1 3. นายวีรยุทธ เสนบุญ ม. 6/1 4. นายศราวุธ ผู้มีสัตย์ ม. 6/1 5. นางสาวกัลยา สงฆ์พิมพ์ ม. 6/1 6. นางสาวณัชชา เพ็ชรศรี ม. 6/1 7. นางสาวนวลฉวี โสภาพ ม. 6/1 8. นางสาวนุสรี คาโท ม. 6/1 9. นางสาวรัตนาภรณ์ ชาญสมร ม. 6/1 10. นางสาวอนุสรา โสตรทอง ม. 6/1 11. นางสาวอมรรัตน์ เอกศรี ม. 6/1 12. นางสาวดารินภรณ์ สุกใส ม. 6/1 13. นางสาวโสภิดา อินหล้า ม. 6/1 14. เด็กหญิงหทัยรัตน์ กุนัย ม. 6/1 15. นางสาวหนึ่งฤทัย แสนพันธ์ ม. 6/1 16. นางสาวอุไรวรรณ บรรลังค์ ม. 6/1 17. นางสาวณัฐญาภรณ์ กระแสชน ม. 6/1 18. เด็กหญิงรัตนาภรณ์ บุญจันทร์ ม. 6/1 19. นางสาวพิมพ์ชนก สุขสมาน ม. 6/1 20. นางสาวภคนันต์ เชิงนอก ม. 6/1 21. นางสาวกาญจนา อ่อนราษฎร์ ม. 6/1 22. นายสัญญา วาอุบล ม. 6/1 23. นายสายชล อินอาคา ม. 6/2 24. เด็กชายณรงค์ศักดิ์ รอสวัสดิ์ ม. 2/1
 • 50. -๔๗- กำรนำเสนอกิจกรรมโครงกำรโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 โรงเรียนทุ่งขนำนวิทยำ อำเภอสอยดำว จังหวัดจันทบุรีกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ : วิทยำศำสตร์(ห้องชีววิทยำ)ชื่อกิจกรรม : กระดาษสาเพื่อการอนุรักษ์วัตถุประสงค์ : 1. ฝึกทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา 2. ศึกษาและเปรียบเทียบชนิดของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวในท้องถิ่นที่เหมาะสมในการ ทากระดาษสาครูผู้รับผิดชอบ : นางสาวพรรณวรท เคนสีลานักเรียนที่นาเสนอ : 1.เด็กหญิงกาญจนา เกิดมงคล 2.เด็กหญิงนัทธมน ค้าคูณ 3.เด็กหญิงอนุสสรา กุมพันธ์
 • 51. -๔๘- กำรนำเสนอกิจกรรมโครงกำรโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 โรงเรียนทุ่งขนำนวิทยำ อำเภอสอยดำว จังหวัดจันทบุรีกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ : วิทยำศำสตร์(ห้องชีววิทยำ)ชื่อกิจกรรม : โครงสร้างและหน้าที่ของรากถั่วเขียวเป็นถั่วงอกวัตถุประสงค์ : 1. ฝึกทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา 2. ศึกษากระบวนการงอก โครงสร้างและหน้าที่ของรากของเมล็ดถั่วเขียวครูผู้รับผิดชอบ : นางสาวพรรณวรท เคนสีลานักเรียนที่นาเสนอ : 1.นางสาวปภาวดี ไชยโคตร 2.นางสาวนฤมล ทองปัญญา
 • 52. -๔๙- กำรนำเสนอกิจกรรมโครงกำรโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 โรงเรียนทุ่งขนำนวิทยำ อำเภอสอยดำว จังหวัดจันทบุรีกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ : วิทยำศำสตร์(ห้องชีววิทยำ)ชื่อกิจกรรม : ลาไยพืชน่ารู้วัตถุประสงค์ : 1. ฝึกทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา 2. ศึกษากระบวนการเจริญเติบโต การปรับปรุงพันธ์ของลาไยครูผู้รับผิดชอบ : นางสาวพรรณวรท เคนสีลานักเรียนที่นาเสนอ : 1.นางสาวงามนิตย์ เรืองโรจน์ 2.นางสาวธิดารัตน์ ผลผยุง 3.นางสาวนภัสสร ธูปปั่น
 • 53. -๕๐- กำรนำเสนอกิจกรรมโครงกำรโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 โรงเรียนทุ่งขนำนวิทยำ อำเภอสอยดำว จังหวัดจันทบุรีกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ : วิทยำศำสตร์(ห้องชีววิทยำ)ชื่อกิจกรรม : Science Show (ภัยคุกคามปอด)วัตถุประสงค์ : 1. ฝึกทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา 2. ศึกษาโครงสร้าง กระบวนทางาน และสารที่มีผลต่อปอดครูผู้รับผิดชอบ : นางสาวพรรณวรท เคนสีลานักเรียนที่นาเสนอ : 1.นางสาวเมวิญา นนทะพา 2.นางสาว กิ่งทอง นวลหงส์
 • 54. -๕๑- กำรนำเสนอกิจกรรมโครงกำรโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 โรงเรียนทุ่งขนำนวิทยำ อำเภอสอยดำว จังหวัดจันทบุรีกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ : วิทยำศำสตร์(ห้องวิทยำศำสตร์กำยภำพ)ชื่อกิจกรรม : ผลึกจากสารประกอบในครัวเรือนวัตถุประสงค์ : 1. ฝึกทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา 2. ศึกษาปัจจัย ที่มีผลต่อการตกผลึกและรูปร่างโครงสร้างของสารประกอบใน ครัวเรือนครูผู้รับผิดชอบ : นางสาวภาวนา สมพงษ์นักเรียนที่นาเสนอ : 1.เด็กชายณัฐพล บัวใหญ่ 2.เด็กหญิงน้าฝน อรรถมาลี 3.เด็กหญิงสุดารัตน์ กิ่วไธสง
 • 55. -๕๒- กำรนำเสนอกิจกรรมโครงกำรโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 โรงเรียนทุ่งขนำนวิทยำ อำเภอสอยดำว จังหวัดจันทบุรีกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ : วิทยำศำสตร์(ห้องวิทยำศำสตร์กำยภำพ)ชื่อกิจกรรม : ตรวจสอบวิตามินซีในผลไม้วัตถุประสงค์ : 1. ฝึกทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา 2. ศึกษาเปรียบเทียบปริมาณวิตามินซีผลไม้ครูผู้รับผิดชอบ : นางสาวภาวนา สมพงษ์นักเรียนที่นาเสนอ : 1.เด็กหญิงจิดาภา ดวงแก้ว 2.เด็กหญิงชวัลลักษณ์ วรรณทอง 3.เด็กหญิงศศินิภา รัตนกันทา
 • 56. -๕๓- กำรนำเสนอกิจกรรมโครงกำรโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 โรงเรียนทุ่งขนำนวิทยำ อำเภอสอยดำว จังหวัดจันทบุรี กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ (ห้องโลก ดำรำศำสตร์และอวกำศ)กิจกรรม การดูดาวเคราะห์ด้วยโปรแกรม celesstiaวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาการใช้งานโปรแกรมดูดาว celesstia 2. เพื่อศึกษาองค์ประกอบ และโครงสร้างของดาวเคราะห์ในระบบสุริยจักรวาล 3. เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ในชีวิตประจาวันที่เกี่ยวข้องกับดวงดาวในระบบสุริยจักรวาลครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาวสุปรียาอร สีสะแลนักเรียนผู้รับผิดชอบ 1. นางสาวเจริญรุ่ง แป้นงาม 2. นางสาว เบ็ญจรัตน์ จูทัย 3. นางสาวนวลฉวี โสภาพ 4. เด็กหญิงอนิตา มั่นคง 5. เด็กหญิงศิริวรรณ เกตุอยู่ 6. เด็กหญิงแสงจันทร์ ปิ่นทอง 7. เด็กหญิงรัตนาภรณ์ บ่อแร่ 8. เด็กหญิงวาสนา ศรีบุญเรือง 9. เด็กชายภูมิพัฒน์ ภิรมย์กิจ 10. เด็กชายอรรถพล ฉิมรุ่งเรือง 11. เด็กชายอาพล วรรณคุณ 12. เด็กชายธีรศักดิ์ พลาผล 13. เด็กชายวุฒิไกร เข็มเพชร 14. เด็กชายวีรพันธ์ รื่นพากเพียร 15. เด็กหญิงจีรนันท์ พิมพ์ทอง 16. เด็กหญิงกนกพร สิงห์ชัยฮั่ง 17. เด็กหญิงเจนจิรา วิเชียรศรี
 • 57. -๕๔- กำรนำเสนอกิจกรรมโครงกำรโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 โรงเรียนทุ่งขนำนวิทยำ อำเภอสอยดำว จังหวัดจันทบุรี กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ (ห้องโลก ดำรำศำสตร์และอวกำศ)กิจกรรม การดูกลุ่มดาวด้วยโปรแกรมดูดาว stellarriumวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาการใช้งานโปรแกรม stellarrium 2. เพื่อศึกษาการดูกลุ่มดาวที่สาคัญ 3. เพื่ออธิบายประโยชน์ของการดูดาว และอธิบายผลของดวงดาวต่อความเชื่อและ ความสาคัญกับการดารงชีวิตของมนุษย์ครูผู้รับผิดชอบ 1. นางสาวสุปรียาอร สีสะแล 2. นายพัฒนะ พรหมโคตรนักเรียนผู้รับผิดชอบ 1. นางสาวสุวรรณา พันนวยนนท์ 9. เด็กหญิงบุษบา รัตนสิงห์ 2. นางสาวอมรรัตน์ เอกศรี 10. เด็กหญิงวาทินี จูทัย 3. นางสาวนุสรี แซ่จู 11. เด็กหญิงวันชญา น้าลด 4. เด็กหญิงสุพัตรา รอสวัสดิ์ 12. เด็กหญิงอริสา สุขใส 5. เด็กหญิงพิกุลแก้ว บัวใหญ่ 13. เด็กหญิงอนันตยา แสงโชติ 6. เด็กชายชิดชนม์ แซ่เอี้ย 14. เด็กหญิงสุมิตรา ยิ้มเทียม 7. เด็กชายณัฐพงศ์ ยิ่งเฮง 15. เด็กหญิงนงลักษณ์ เงินเติม 8. เด็กชายนพเก้า อินทร์หล้า 16. เด็กหญิงชยาภรณ์ ตั้งวนไพศาล
 • 58. -๕๔- กำรนำเสนอกิจกรรมโครงกำรโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 โรงเรียนทุ่งขนำนวิทยำ อำเภอสอยดำว จังหวัดจันทบุรี กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ (ฟิสิกส์) มัธยมศึกษำตอนต้นกิจกรรม เซลล์ไฟฟ้าจากผลไม้วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการเกิดกระแสไฟฟ้าจากผลไม้ต่างชนิดกัน 2. เพื่อศึกษาหาระยะเวลาในการให้กระแสไฟฟ้าของเซลล์ไฟฟ้าจากผลไม้แต่ละชนิดครูผู้รับผิดชอบ 1. นางสาวสุปรียาอร สีสะแล 2. นายพัฒนะ พรหมโคตร 3.นักเรียนผู้รับผิดชอบ 1. เด็กหญิงสุชาดา แซ่จู 2. เด็กหญิงศิรดา หญ้าผา 3. เด็กหญิงดาราวรรณ ฤทธิ์สุวรรณ
 • 59. -๕๕- กำรนำเสนอกิจกรรมโครงกำรโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 โรงเรียนทุ่งขนำนวิทยำ อำเภอสอยดำว จังหวัดจันทบุรี กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ (ฟิสิกส์) มัธยมศึกษำตอนต้นกิจกรรม สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ การประดิษฐ์เครื่องบินวิทยุบังคับวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับการบินพื้นฐาน 2. เพื่อศึกษาวิธีการประดิษฐ์เครื่องบินวิทยุบังคับ 3. เพื่อประดิษฐ์เครื่องบินวิทยุบังคับ 4. เพือทดสอบประสิทธิ์ภาพการบิน ่ครูผู้รับผิดชอบ 1. นายพัฒนะ พรหมโคตร 2. นางสาวสุปรียาอร สีสะแลนักเรียนที่รับผิดชอบ 1. เด็กชายสาโรจน์ สาครจันทร์ 2. เด็กชายกฤษณะ บัวสุข 3. เด็กชายสุรศักดิ์ ผุดผ่อง 4. เด็กชายธนชาติ คะเสนา 5. เด็กชายวรากร สมานมิตร
 • 60. -๕๖- กำรนำเสนอกิจกรรมโครงกำรโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 โรงเรียนทุ่งขนำนวิทยำ อำเภอสอยดำว จังหวัดจันทบุรี กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ (ฟิสิกส์) มัธยมศึกษำตอนปลำยกิจกรรม โครงงานวิทยาศาสตร์ การประดิษฐ์ที่สวมขาโต๊ะกันลื่นพื้นกระเบื้องวัตถุประสงค์ 1. เพื่อทดลองแรงเสียดทานของวัสดุชนิดต่างๆกับพื้นกระเบื้อง 2. เพื่อหาวัสดุที่เหมาะสมในการประดิษฐ์ที่สวมขาโต๊ะกันลื่น 3. เพื่อประดิษฐ์ที่สวมขาโต๊ะกันลื่นพื้นกระเบื้อง 4. เพื่อนาที่สวมขาโต๊ะกันลื่นไปใช้งานกับพื้นกระเบื้องครูผู้รับผิดชอบ 1. นายพัฒนะ พรหมโคตร 2. นางสาวสุปรียาอร สีสะแลนักเรียนที่รับผิดชอบ 1. นางสาวกาญจนา นันตา 2. นางสาวจุฑารัตน์ ต่วนพิมาย 3. นายรณฤทธิ์ พันธง
 • 61. -๕๗- กำรนำเสนอกิจกรรมโครงกำรโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 โรงเรียนทุ่งขนำนวิทยำ อำเภอสอยดำว จังหวัดจันทบุรี กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ (ฟิสิกส์) มัธยมศึกษำตอนปลำยกิจกรรม สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ เครื่องกรอกน้ากึ่งอัตโนมัติแรงดันลมวัตถุประสงค์ 1. เพื่อประดิษฐ์เครื่องกรอกน้าดื่มกึ่งอัตโนมัติแรงดันลม 2. เพื่อนาเครื่องกรอกน้าดื่มกึ่งอัตโนมัติแรงดันลมไปใช้งาน 3. เพื่อเปรียบเทียบการทางานของเครื่องกรอกน้ากึ่งอัตโนมัติแรงดันลมกับการกรอกด้วยมือครูผู้รับผิดชอบ 1. นายพัฒนะ พรหมโคตร 2. นางสาวสุปรียาอร สีสะแลนักเรียนที่รับผิดชอบ 1. นายดารงศักดิ์ หาญธงชัย 2. นายฤทธิชัย แพงพรมมา 3. นายสราวุฒิ สายสีแก้ว
 • 62. -๕๘- กำรนำเสนอกิจกรรมโครงกำรโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 โรงเรียนทุ่งขนำนวิทยำ อำเภอสอยดำว จังหวัดจันทบุรี กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ (ฟิสิกส์) มัธยมศึกษำตอนปลำยกิจกรรม สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ตู้อบผ้าแห้งวัตถุประสงค์ 1. เพื่อประดิษฐ์ตู้อบผ้าแห้ง 2. เพื่อทดสอบเวลาที่ผ้าแห้งของเนื้อผ้าแต่ละชนิด 3. เพื่อศึกษาวงจรตั้งเวลา เพื่อตั้งเวลาในการอบผ้าครูผู้รับผิดชอบ 1. นายพัฒนะ พรหมโคตร 2. นางสาวสุปรียาอร สีสะแลนักเรียนที่รับผิดชอบ 1. นายธีรยุทธ ชัยขุนทด 2. นายสราวุธ ผู้มีสัตย์ 3. นางสาวหทัยรัตน์ กุนัย
 • 63. -๕๙- กำรนำเสนอกิจกรรมโครงกำรโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 โรงเรียนทุ่งขนำนวิทยำ อำเภอสอยดำว จังหวัดจันทบุรีกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ สำขำวิชำเคมีกิจกรรม การทาน้าหมึกจากสนิมวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบูรณาการความรู้ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการทาโครงงานวิทยาศาสตร์ 2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ด้วยการทางานเป็นทีมวางแผน ออกแบบเขียนรายงาน และเสนอผลงานอย่างเป็นระบบ ในเชิงวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 3. เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการทาโครงงานวิทยาศาสตร์ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในวิชาชีพและชีวิตประจาวันครูผู้รับผิดชอบ นางสาวสุธาริณี อนงนุชนักเรียนที่รับผิดชอบ 1. นางสาวรัตนาภรณ์ บุญจันทร์ 2. นางสาวอุไรวรรณ บรรลังค์ 3. นางสาวหนึ่งฤทัย แสนพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6กิจกรรม การกาจัดความกระด้างของน้าด้วยเปลือกหอยนักเรียนที่รับผิดชอบ 1. นางสาวอนุสรา โสตรทอง 2. นางสาวณัฐญาภรณ์ กระแสชน 3. นางสาวรัตนาภรณ์ ชาญสมร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6กิจกรรม การไทเทรตหาปริมาตรของไฮดรอกไซด์ไอออนของพืชในท้องถิ่นนักเรียนที่รับผิดชอบ 1. นางสาววิภาวดี พงษ์กวี 2. นางสาวศิวภรณ์ เขตรนิมิตร 3. นางสาวแพรสุดา สาระพันธ์ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5กิจกรรม การทดสอบความเป็นกรด-เบสของดินในแหล่งชุมชนนักเรียนที่รับผิดชอบ 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์ วงค์วุธ 2. เด็กหญิงพรชนก ศิริ 3. เด็กหญิงไพลิน จันทร์แก้ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 • 64. -๖๐- กำรนำเสนอกิจกรรมโครงกำรโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 โรงเรียนทุ่งขนำนวิทยำ อำเภอสอยดำว จังหวัดจันทบุรีกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์กิจกรรม กำรกล่ำวต้อนรับและแนะนำกิจกรรมวัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมทักษะการกล้าแสดงออก ความสามารถของนักเรียนด้าน การนาเสนอ การกล่าวต้อนรับครูผู้รับผิดชอบ 1. นายบุญตา จันทร์เวียง 2. นางสาววรรธนา หอมทิพย์ 3. นางบังอร เซ่งฮวด 4. นางนัยนิจ อันทรง 5. นางสาวรัตนา สุมณทานักเรียนที่รับผิดชอบ 1. นางสาวเกศรินทร์ อุดมลาบ ม.3/1กิจกรรม กำรนำเสนอโปรแกรมคณิตศำสตร์ GSPวัตถุประสงค์ 1. เพื่อฝึกทักษะการใช้งาน การนาเสนอด้านโปรแกรมคณิตศาสตร์ GSP 2. เพื่อส่งเสริมทักษะ ความสามารถของนักเรียนด้านโปรแกรมคณิตศาสตร์ GSPนักเรียนที่รับผิดชอบ 1. นายพงศกร พวงทองใบ ม.3/1 2. นายอเนชา บุญงาม ม.3/1 3. นายชัยณรงค์ ตั้งวนไพศาล ม.3/4 4. นางสาวจุฑามาศ ภัควันต์ ม.3/1 5. เด็กหญิงชมพู่ คนสูง ม.3/1 6. นางสาวสุณิสา สะอาดดี ม.3/1 7. นางสาววาสนา เกาะแก้ว ม.6/1 8. นางสาววลีพร ล้าเลิศ ม.6/1 9. นางสาวบังเงิน คามุงคุณ ม.6/1 10. นางสาววิลาสินี สุดสอน ม.6/1กิจกรรม โครงงำนคณิตศำสตร์วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมทักษะ ความสามารถของนักเรียนในด้านการนาโปรแกรม คณิตศาสตร์ GSP มาช่วยในการออกแบบลวดลาย 2. เพื่อฝึกความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน และเป็นแนวทางในการออกแบบ ผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้นักเรียนที่รับผิดชอบ 1. เด็กหญิงจินตนาภรณ์ วงษาชัย ม.3/1 2. เด็กหญิงสุดารัตน์ แสนพันธ์ ม.3/1 3. เด็กหญิงกัญจนพร หงษ์ทอง ม.3/1 4. เด็กหญิงรุ่งตะวัน ต้นชมภู ม.3/2 5. เด็กหญิงรัตนวดี ดวงแก้ว ม.3/2 6. นายยศวิน ประเสริฐทรัพย์ ม.5/1
 • 65. -๖๑- 7. นายพุฒิพงษ์ เพ็ชรศรี ม.5/1 8. นางสาวงามนิตย์ เรืองโรจน์ ม.5/1 9. นางสาวปภาวดี ไชยโคตร ม.5/1 10. นางสาวนฤมล ทองปัญญา ม.5/1กิจกรรม กำรสืบค้นข้อมูลด้ำนคณิตศำสตร์วัตถุประสงค์ 1. เพื่อฝึกทักษะการสืบค้น การนาเสนอเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ 2. เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการเรียนของนักเรียน โดยใช้เทคโนโลยีช่วย ในการสืบค้นข้อมูลนักเรียนที่รับผิดชอบ 1. นายฉัตรชัย เหนี่ยวกระโทก ม.5/1 2. นายภานุพงศ์ ใบชา ม.5/1
 • 66. -๖๒- กำรนำเสนอกิจกรรมโครงกำรโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 โรงเรียนทุ่งขนำนวิทยำ อำเภอสอยดำว จังหวัดจันทบุรีกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์กิจกรรม เกม 24 , A – Math , เซียมซีลาดับ , หมากรุก , หมากฮอส และการพับกระดาษโอริกามิวัตถุประสงค์ 1. ฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ 2. ฝึกการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 3. ฝึกการใช้ไหวพริบในการวางแผน 4. ฝึกการตัดสินใจและสมาธิครูผู้รับผิดชอบ 1.นางบังอร เซ่งฮวด 2. นางนัยนิจ อันทรง 3.นายบุญตา จันทร์เวียง 4.นางสาววรรธนา หอมทิพย์ 5.นางสาวรัตนา สุมณทานักเรียนที่รับผิดชอบกิจกรรมเกม 24 1.เด็กชายนครินทร์ ผลดก ม.1/1 2. เด็กชายจิรภัทร จันพักลาน ม.1/3 3. เด็กหญิงญานิกา เซ่งฮวด ม.1/1 4. เด็กหญิงกนกนิภา แพงพัน ม.1/1กิจกรรม A – math 1.เด็กหญิงชวัลลักษณ์ วรรณทอง ม.2/1 2. เด็กหญิงสุดารัตน์ กิ่วไธสง ม.2/1 3. เด็กหญิงจิดาภา ดวงแก้ว ม.2/1 4. เด็กหญิงศศินิภา รัตนกันทา ม.2/1 5. เด็กหญิงพรพรรณ ชมพูวิเศษ ม.2/1 6. เด็กหญิงนุชวรา สีปัญญา ม.2/1กิจกรรมเซียมซีลำดับ 1. นางสาววิภาวดี พงษ์กวี ม.5/1 2. นางสาวศิวภรณ์ เขตรนิมิต ม.5/1 3. นางสาวแพรสุดา สาระพันธ์ ม.5/1กิจกรรมหมำกรุก 1.เด็กชายพงศกร พวงทองใบ ม.3/1 2. เด็กชายชัยณรงค์ ตั้งวนไพศาล ม.3/4 3. นายบดินทร์ อ่อนทอง ม.5/2 4. นายสราวุฒิ สายสีแก้ว ม.5/2 5.นายวีรยุทธ เสนบุญ ม.6/1 6. นายเมธัส กมล ม.6/2
 • 67. -๖๓-กิจกรรมหมำกฮอส 1. เด็กชายสิทธิชัย แน่นอุดร ม.2/4 2.เด็กชายศิลปะชัย เกตุจันทร์ ม.3/4 3. เด็กชายธนวัตน์ อินทร์เจริญ ม.3/4 4. นายกตัญญู หารวย ม.6/2กิจกรรมกำรพับกระดำษโอริกำมิ 1.เด็กหญิงสายธาร วงษ์หงส์ ม.3/1 2. เด็กหญิงบัวทิพย์ เผ่าพันธุ์ ม.3/1
 • 68. -๖๔- กำรนำเสนอกิจกรรมโครงกำรโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 โรงเรียนทุ่งขนำนวิทยำ อำเภอสอยดำว จังหวัดจันทบุรีกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ศิลปะ (ดนตรีและนาฏศิลป์)วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้คนไทยเกิดความรักชาติและสามัคคีกัน 2. เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ความเป็นไทยครูผู้รับผิดชอบ นายวาทิต สิงห์สุขโชติ นางสาวธนัชชา ศิริศักดิ์ภิญโญนักเรียน (ดนตรี) 1. นาสาวณภัสสร ธูปปั่น 2. นางสาววรกานต์ ศรีราดี 3. นางสาวสุดารัตน์ เค้ามูล 4. นายธีรวัฒน์ สมอคา 5. นายสุเทพ ทองทัพ 6. นายสันติ ถาวร 7. นายปาติมา ต๊ะโน 8. เด็กชายพงศกร มรคา 9. เด็กชายวรากร สมานมิตร 10. เด็กหญิงกมลชนก โพธิ์ทอง 11. เด็กหญิงปนัดดา มาลัยไธสง 12. เด็กหญิงวันศิริ มุงคุณคาชาว 13. เด็กหญิงจินดารัตน์ ทองทวีนักเรียน (นำฏศิลป์) 1. นางสาวกานดา มะยมตะคุ 2. นางสาวศิริพร เชียงจันทร์ 3. นางสาวจันทร์ธิมา พันโพธิ์ 4. นางสาวจิตตวดี เกษหอม 5. นางสาวสุมิตรา บุญแดง 6. นางสาววิภาวดี พงษ์กวี 7. นางสาวศิวภรณ์ เขตรนิมิต 8. นางสาวจริยา จาปาหอม 9. นางสาวแพรสุดา สาระพันธ์ 10. นายณัฐวัตร กลมเกลี้ยง 11. นายนครินทร์ อารมณ์ยิ้ม 12. นายสมพงษ์ ดอนสีจันทร์ 13. นายรัฐพล แดงจันทร์ 14. นายอภิรักษ์ จักษุธรรม 15. นายเจริญกิจ แก้วกาหลง 16. นายคมสัน จันดา 17. นางสาวสุพัตรา กุลสวน 18. นางสาวเบญจมาศ เจนจิต
 • 69. -๖๕-19. นางสาวอัชญา เกิดศรี20. นายศราวุธ วันชม21. นางสาววิจิตรา ก้อนสีผึ้ง22. นางสาวอัจฉรา มีทวี23. นายอมรเทพ อุ่นใจ24. เด็กชายภานุวัฒน์ บุญปูสัย25. เด็กชายนที จันทะชาลี26. เด็กชายธีระนันท์ จันทร์จิตร27. เด็กชายพงษ์พัฒน์ จันหอม28. เด็กชายจีระศักดิ์ สีแสด29. เด็กชายศิริวัฒน์ คละสูงเนิน30. เด็กชายอาระดิน บัวใหญ่31. เด็กชายกฤษดา สาระธรรม32. เด็กชายนพรัตน์ ลาวช่าง33. เด็กชายศรันย์ รักษาอยู่34. เด็กชายวัชรพงษ์ จันทร์จิตร35. เด็กหญิงรัตนาภรณ์ บ่อแร่36. เด็กหญิงวาสนา ศรีบุญเรือง37. เด็กชายเกียรติพล กุลธง38. นางสาวประภัสสร แสงศิลป์
 • 70. -๖๖- กำรนำเสนอกิจกรรมโครงกำรโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 โรงเรียนทุ่งขนำนวิทยำ อำเภอสอยดำว จังหวัดจันทบุรีกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ศิลปะกิจกรรม การวาดภาพลายเส้นวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักการสร้างงานศิลปะจากแสงและเงาพื้นฐาน 2. เพื่อเพิ่มทักษะการเขียนภาพลายเส้นแบบต่างๆ 3. เพื่อฝึกความอดทนในการเขียนภาพลายเส้นเพื่อให้เกิดความชานาญ 4. เพื่อให้เกิดแรงจูงใจจนสามารถนาไปประกอบอาชฃีพได้ครูผู้รับผิดชอบ นายประคอง ฝ่ายประสิทธิ์นักเรียนที่รับผิดชอบ 1. เด็กชายธนายุทธ แสนโสม 2. เด็กชายธนาดล แก้วชิน 3. เด็กชายสิทธิชัย แน่นอุดร 4. นางสาวธารนารา สอนสิทธิพันธ์ 5. นายการุณวงศ์ เทียนทอง 6. นายทศพร หนุมาศ
 • 71. -๖๗- กำรนำเสนอกิจกรรมโครงกำรโรงเรียนในฝัน โรงเรียนทุ่งขนำนวิทยำ อำเภอสอยดำว จังหวัดจันทบุรีกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ศิลปะกิจกรรม การวาดภาพสีน้าวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักเรียนรู้จักคุณสมบัติของสีน้า 2. เพื่อให้รู้จักวัสดุอุปกรณ์ ในการเขียนภาพสีน้าตลอดจนวิธีเก็บรักษาก่อน-หลัง การใช้งาน 3. เพื่อฝึกความอดทนในการเขียนภาพลายเส้นเพื่อให้เกิดความชานาญ 4. เพื่อให้เกิดแรงจูงใจจนสามารถนาไปประกอบอาชีพได้ครูผู้รับผิดชอบ นายประคอง ฝ่ายประสิทธิ์นักเรียนที่รับผิดชอบ 1. ด.ญ.ทิพรัตน์ บุญศรี ม.1/1 2.ด.ญ.พัชรี พิมพ์พิสนธิ ม.1/4 3.ด.ญ.สุทธิดา มาลาเล็ก ม.1/2 4.ด.ญ.จุติพร สนิท ม.3/1 5.ด.ญ.ดวงนภาพร สุวรรณจันทร์ ม.3/1 6.น.ส.สุภาพร วงศ์โสภา ม.5/1 7.น.ส.ดวงกมล บุญศรี ม.4/1 8.น.ส.ธิดารัตน์ ผลพยุง ม.4/1 9.น.ส.ธนัชชา เพรชศรี ม.6/1
 • 72. -๖๘- กำรนำเสนอกิจกรรมโครงกำรโรงเรียนในฝัน โรงเรียนทุ่งขนำนวิทยำ อำเภอสอยดำว จังหวัดจันทบุรีกิจกรรม การปั้นแป้งข้าวเหนียววัสดุอุปกรณ์ 1.เพื่อฝึกการสร้างงานศิลปะจากแป้งข้าวเหนียว 2.เพื่อฝึกการทางานเป็นกลุ่มมีการวางแผน ระยะเวลาในการสร้างแต่ล่ะชิ้น 3.เพื่อฝึกสมาธิ อารมณ์ จิตใจ รวมทั้งการใช่เวลาว่างเกิดประโยชน์ 4. เพื่อฝึกจนเกิดเกิดความชานาญ และสามารถนาไปประกอบอาชีพได้ ตลอดจน นาให้ใช้กับชิวีตประจาวันได้ครูผู้รับผิดชอบ นายประคอง ฝ่ายประสิทธิ์นักเรียนที่รับผิดชอบ 1.ด.ช.จักรกฤษ ฤทธิ์สุวรรณ์ ม.2/3 2.ด.ญ.ชญาณิศา ครยก ม.3/3 3.ด.ญ.กฤษณา โปรงจิตร ม.3/3 4.ด.ญ.จันทร์จิต รสชาติ ม.3/3 5.ด.ญ.วราภรณ์ นิ่มสวน ม.3/3 6.ด.ญ.ชลดา ดวงตา ม.3/4 7.ด.ญ.สุภิญญา ยุภาคณิตา ม.3/4 8.ด.ญ.อรทัย น้อยมัวทิพย์ ม.3/4 9.ด.ญ.อุบลศรี จาปาขาว ม.3/4 10.ด.ญ.ฐิติมา ประเสริฐทรัพย์ ม.3/4 11.ด.ญ.มณียา นิตย์ภักดี ม.3/4 12.น.ส.กานดา คูณแผน ม.5/1 13.น.ส.สุดารัตน์ เค้ามูล ม.5/1
 • 73. -๖๙- กำรนำเสนอกิจกรรมโครงกำรโรงเรียนในฝัน โรงเรียนทุ่งขนำนวิทยำ อำเภอสอยดำว จังหวัดจันทบุรีกิจกรรม ศิลปะประยุกต์(น้ายากัดกระจก)วัตถุประสงค์ 1.เพื่อฝึกการใช่กระจกสร้างงานศิลปะทาให้เกิดคุณค่าทางด้านจิตใจและอารมณ์ 2.เพื่อฝึกการทางานทีมีขั้นตอนให้มีกระบวนการมีการวางแผน ปรึกษาหารึ การทางาน เป็นกลุ่ม 3.เพื่อฝึกทักษะวิธีการเทคนิครูปแบบต่างๆที่เรานามาใช้กับน้ายากัดกระจกจนเกิดความ ชานาญและสามารถนาไปประกอบอาชีพได้ครูผู้รับผิดชอบ นายประคอง ฝ่ายประสิทธิ์นักเรียนที่รับผิดชอบ 1.น.ส.จันทรา มีชานาญ ม.6/2 2.น.ส.ธนัชพร เสวก ม.6/2 3.น.ส.สุธาสิณี ศรีรัตน์ ม.6/2 4.น.ส.วริยา อมประสิทธิ์ ม.6/2 5.น.ส.สันศนีย์ บุญไทย ม.6/2 6.น.ส.กัลย์สุดา สิริมงคล ม.6/2 7.น.ส.เจนจิรา ประเสริฐทรัพย์ ม.6/2
 • 74. -๗๐- กำรนำเสนอกิจกรรมโครงกำรโรงเรียนในฝัน โรงเรียนทุ่งขนำนวิทยำ อำเภอสอยดำว จังหวัดจันทบุรีกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยีกิจกรรม TK เบเกอรี่วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และสามารถนาไปประกอบอาชีพได้ 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน 4. เพื่อส่งเสริมนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพสุจริตครูผู้รับผิดชอบ ครูสุภจารี เทพสุนทรนักเรียนที่รับผิดชอบ 1. นางสาวกาญจนา จูมะณีย์ 2. นางสาวกัลยา จูมะณีย์ 3. นางสาวหนูกัน สุทธิวงค์ 4. นางสาวปานวาด จันทร์เวียง 5. นางสาวปิยมาศ ทุมโยมา 6. นางสาวชลธิชา โชติสนธิ์ 7. นางสาวณัฏฐา ค้าคูณ 8. นางสาวมยุรา สมานมิตร 9. นางสาวปฐมาภรณ์ คงแสนคา
 • 75. -๗๑- กำรนำเสนอกิจกรรมโครงกำรโรงเรียนในฝัน โรงเรียนทุ่งขนำนวิทยำ อำเภอสอยดำว จังหวัดจันทบุรีกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยีกิจกรรม การผลิตซีเมนต์บล็อกวัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และสามารถนาไปประกอบอาชีพได้ 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน 4. เพื่อส่งเสริมนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพสุจริตครูผู้รับผิดชอบ ครูสุภจารี เทพสุนทรนักเรียนที่รับผิดชอบ 1. นายยศวิน ประเสริฐทรัพย์ 2. นายสัมพันธ์ มับขุนทด 3. นายเจริญกิจ แก้วกาหลง 4. นายพุฒิพงศ์ เพ็ชรศรี 5. นายวสันต์ มีชานาญ 6. นายอนุชา ศรีทองคา 7. นายวิชา นครพรม 8. นายวันเฉลิม น้าลด
 • 76. -๗๒- กำรนำเสนอกิจกรรมโครงกำรโรงเรียนในฝัน โรงเรียนทุ่งขนำนวิทยำ อำเภอสอยดำว จังหวัดจันทบุรีกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยีกิจกรรม งานดอกไม้ใบตองวัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และสามารถนาไปประกอบอาชีพได้ 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน 4. เพื่อส่งเสริมนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพสุจริตครูผู้รับผิดชอบ ครูสุภจารี เทพสุนทรนักเรียนที่รับผิดชอบ 1. นายวสันต์ พันโพธิ์ 2. นาวสาววิลาสินี สุดสอน 3. นางสาววลีพร ล้าเลิศ 4. นางสาววิจิตรา ก้อนสีผึ้ง 5. นางสาวฐิติพน แสงมา 6. นางสาวพรรษา บัวใหญ่ 7. นางสาวกัญญารัตน์ โภคาพานิช 8. นางสาวอัจฉรา ฉิมเกล็ด 9. นางสาวอมรรัตน์ ฉิมเกล็ด 10. นางสาวศิรดา ผิวทอง 11. เด็กหญิงสุภารัตน์ บัวใหญ่ ๑๒. นางสาวบัวเงิน คามุงคุณ
 • 77. -๗๓- กำรนำเสนอกิจกรรมโครงกำรโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 โรงเรียนทุ่งขนำนวิทยำ อำเภอสอยดำว จังหวัดจันทบุรีกลุ่มสำระ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีกิจกรรม เตาเผาถ่านเก็บน้าส้มควันไม้วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นการจัดการเศษไม้ ให้เกิดประโยชน์ 2. ส่งเสริมให้ใช้ถ่านแทนก๊าซหุงต้ม ลดต้นทุนโดยการเผาถ่านใช้เองเหลือ ก็ขายเพิ่ม รายได้ เนื่องจากราคาแก๊สหุงต้ม หรือพลังงานไฟฟ้ามีราคาสูง 3. แนะนาส่งเสริมน้าส้มควันไม้เพื่อเป็นผลพลอยได้จากการตัดกิ่งไม้ ด้านครัวเรือน  น้าส้มควันไม้ 100% ใช้รักษาแผลสด  น้าส้มควันไม้ 20 เท่า ทาลายปลวกและมด  น้าส้มควันไม้ 50 เท่า ป้องกับปลวก มด และแมลงต่างๆ  น้าส้มควันไม้ 100 เท่า และ 200 เท่า และลดกลิ่นและแมลง ผสมผง ถ่านใช้ย่อยและป้องกันโรคท้องเสีย ปรับปรุงคุณภาพเนื้อสัตว์ให้ใหญ่และแดงเพิ่ม ปริมาณวิตามิน ด้านการเกษตร - ผสมน้า 20 เท่า พ่นลงดินทาลายจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ - ผสมน้า 50 เท่า ฆ่าจุลินทรีย์ที่ทาลายพืช - ผสมน้า 200 เท่า ฉีดพ่นใบไม้ขับไล่แมลงและป้องกันเชื้อรา ด้านอุตสาหกรรมครัวเรือน - ใช้ผลิตสารดับกลิ่น, สารปรับผิวนุ่ม, ทาให้เนื้อนิ่ม - ใช้ย้อมผ้า - ป้องกันเนื้อไม้จากเชื้อราและแมลง - เป็นยารักษาโรคผิวหนังเชื้อไทฟอยด์ - เสริมภูมิต้านทานฮอร์โมนทางเพศ - น้าส้มควันไม้ที่ผ่านกระบวนการกลั่นแล้วนาไปใช้กระบวนการอาหาร เช่น หยด รม เคลือบหรือเติมแผลสด แผลไฟไหม้ น้าร้อนรวก บรรเทาอาการเจ็บปวดต่าง ๆครูผู้รับผิดชอบ ครูอาภาภร วรรณสุทธิ์ ครูอุบายศรี โคตรมงคลนักเรียนที่รับผิดชอบ 1. นายคมกริช ผลสุข 2. นายไชยวัฒน์ บุตรัตน์ 3. นายบดินทร์ อ่อนทอง 4. นายอภิสิทธิ์ สมอทอง 5. นายปิยวัฒน์ ยาเลิศ 6. นายวงศธร โงนลี
 • 78. -๗๔-7. นายสหัสวรรษ สร้อยสอิ้ง8. นายสุขุม สอนสี9. นายฐาปกรณ์ คุ้มโหมด10. นางสาวฐิติรัตน์ ยาจามิ11. นางสาวจริยา จาปาหอม
 • 79. -๗๕- กำรนำเสนอกิจกรรมโครงกำรโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 โรงเรียนทุ่งขนำนวิทยำ อำเภอสอยดำว จังหวัดจันทบุรีกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สหกรณ์โรงเรียนครูผู้รับผิดชอบ นางสาววรรธนา หอมทิพย์วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการเรียนรู้ระบบสหกรณ์โดยวิธีปฏิบัติจริง 2. เพื่อส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกสหกรณ์กิจกรรม นาเสนอวัตถุประสงค์และการดาเนินการของร้านค้าสหกรณ์ โรงเรียน แนะนาสินค้าที่นามาจาหน่ายทั้งสินค้าที่ขายในราคา ปกติ และลดราคา และเอกสารเกี่ยวกับงานสหกรณ์นักเรียนที่รับผิดชอบ 1. ด.ญ.ธิราพร สมสวัสดิ์ ชั้น ม. 3/1 2. ด.ช.สินทร พุฒตาล ชั้น ม. 3/1 3. ด.ญ.นิรัฐสมล ทองสีมัน ชั้น ม. 3/1 4. ด.ญ.รัตนาภรณ์ ถนอมจิตร ชั้น ม. 3/1 5. ด.ญ.ปิยพัทธ์ แตงเหล็ก ชั้น ม. 3/1 6. ด.ญ.ศิริพร ศรีสงคราม ชั้น ม. 2/1
 • 80. -๗๖- กำรนำเสนอกิจกรรมโครงกำรโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 โรงเรียนทุ่งขนำนวิทยำ อำเภอสอยดำว จังหวัดจันทบุรีงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกิจกรรม กำรนำเสนองำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนวัตถุประสงค์ 1. เพื่อนาเสนอกิจกรรมในงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้นักเรียน ผู้สนใจ ทราบถึงกิจกรรม วัถุประสงค์ ผลการดาเนินงาน โดยภาพรวม 2. เพื่อฝึกทักษะการกล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าตัดสินใจของนักเรียนครูผู้รับผิดชอบ นายบุญตา จันทร์เวียงนักเรียนที่รับผิดชอบ 1. นางสาวเกศรินทร์ อุดมลาบ ม.3/1 2. นางสาวรัตนาภรณ์ ถนอมจิตร ม.3/1
 • 81. -๗๗- กำรนำเสนอกิจกรรมโครงกำรโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 โรงเรียนทุ่งขนำนวิทยำ อำเภอสอยดำว จังหวัดจันทบุรีกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ งานอนามัยโรงเรียนกิจกรรม 1. การให้บริการการใช้ห้องพยาบาล 2. การสาธิตวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นวิธีการรักษาแผลสด 3. นาเสนอข้อมูลการดาเนินงานอนามัยโรงเรียนและกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพวัตถุประสงค์ 1. เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับงานพยาบาลภายในโรงเรียน 2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียนและบุคลากรภายใน โรงเรียน 3. สร้างองค์ความรู้ด้านการทางานให้กับนักเรียนในเรื่องของการให้บริการงาน อนามัยโรงเรียนครูผู้รับผิดชอบ นางสาวสุนทรี เกษมโอภาชนักเรียนที่รับผิดชอบ 1. เด็กหญิงเกสรา ศรีราดี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2. เด็กหญิงสกุณา พรมอินทร์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3. นางสาวสุชาดา กุหลาบเพชร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 4. นางสาวธัญมน เพิกเดช นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 5. เด็กหญิงนิตย์ตยา ศรีสว่าง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 6. เด็กหญิงอาริตา สัตตนันท์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 7. เด็กหญิงภาวิณี สายยศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 8. เด็กหญิงสิราวรรณ บุญจันทร์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 9. เด็กหญิงสุนิสา วิลัยเลิศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 10. นางสาวมุกดารัตน์ หล่วนพานิช นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 11. นางสาวศศิประภา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 12. นางสาวจันทรา อ่วมเชย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 • 82. -๗๘- กำรนำเสนอกิจกรรมโครงกำรโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 โรงเรียนทุ่งขนำนวิทยำ อำเภอสอยดำว จังหวัดจันทบุรีกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานห้องสมุด นางสาววธู ทางธรรมกิจกรรม โปรแกรมการยืม-คืนหนังสือ และการสืบค้นหนังสือด้วยระบบ Libraryวัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักวิธีการใช้บริการยืม-คืน ติดตาม ค้นหาหนังสือ และข้อมูลต่างๆในห้องสมุดได้ 2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูบรรณารักษ์ นักเรียนบรรณารักษ์และ นักเรียนผู้รับบริการครูผู้รับผิดชอบ นางสาวภาวนา สมพงษ์นักเรียนที่รับผิดชอบ 1. ด.ญ. สิริกานต์ อับดุลสลาม ม.3/1 2. ด.ญ. สุดตา ชนะมูล ม.3/1
 • 83. -๗๙- กำรนำเสนอกิจกรรมโครงกำรโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 โรงเรียนทุ่งขนำนวิทยำ อำเภอสอยดำว จังหวัดจันทบุรีกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ งานห้องสมุดกิจกรรม มุมหนังสือพระราชนิพนธ์วัตถุประสงค์ 1.เพื่อจูงใจให้นักเรียนสนใจในการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์และเสริมสร้าง ความรู้ให้ผู้อ่านพัฒนาตนเองเป็นผู้รักการอ่าน 2.ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จากการอ่านครูผู้รับผิดชอบ นางสาวภาวนา สมพงษ์ นางสาววธู ทางธรรมนักเรียนที่รับผิดชอบ 1. ด.ญ. สุกัญญา อินทร์เหลา ม.3/1 2.ด.ญ. ณัฐติกา อินทร์เหลา ม.3/1 3. นางสาวเบญจวรรณ สุระเสียง ม.4/1
 • 84. -๘๐- กำรนำเสนอกิจกรรมโครงกำรโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 โรงเรียนทุ่งขนำนวิทยำ อำเภอสอยดำว จังหวัดจันทบุรีกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ งานห้องสมุดกิจกรรม รักการอ่าน “เซียนนักอ่าน”วัตถุประสงค์ 1.กระตุ้นความสนใจให้นักเรียนอ่านหนังสือ ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง และเกิดนิสัยรักการอ่าน 2.ส่งเสริมกิจกรรมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียน 3.เปิดโอกาสให้นักเรียนทางานร่วมกันเป็นทีมครูผู้รับผิดชอบ นางสาวภาวนา สมพงษ์ นางสาววธู ทางธรรมนักเรียนที่รับผิดชอบ 1. ด.ญ. อรวรรณ คามงคล ม. 1/3 2.ด.ญ. ธาวิณี ดิษพงษา ม. 1/3 3. ด.ญ. ชลธิชา กล้วยนอก ม. 1/3 4. ด.ญ. ภัสสร ศรีทรงเมือง ม. 1/3 5. ด.ญ. นันทิยา บัวสุข ม. 1/3 6.ด.ญ. ณัฐติกา อินทร์เหลา ม.3/1 7.นางสาวพัชรินทร์ สุขสิทธิ์ ม. 4/2 8.นางสาวดวงดาว พลขันธ์ ม. 4/2
 • 85. -๘๑- กำรนำเสนอกิจกรรมโครงกำรโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 โรงเรียนทุ่งขนำนวิทยำ อำเภอสอยดำว จังหวัดจันทบุรีกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ งานห้องสมุดกิจกรรม หนังสือทามือวัตถุประสงค์ 1.กระตุ้นความสนใจให้นักเรียนอ่านหนังสือ ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง และเกิดนิสัยรักการอ่าน 2.ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนด้านสื่อการสอนแต่ละสาระการเรียนรู้ 3.ส่งเสริมกิจกรรมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียน 4.เปิดโอกาสให้นักเรียนทางานร่วมกันและคิดผลงานอย่างสร้างสรรค์ครูผู้รับผิดชอบ นางสาวภาวนา สมพงษ์ นางสาววธู ทางธรรมนักเรียนที่รับผิดชอบ 1. ด.ญ. สุกัญญา พิชัยวัฒน์โกมล ม. 3/1 2.ด.ญ. ณัฐติกา อินทร์เหลา ม.3/1 3. ด.ญ. ศุภดา เพ็ชรตะกั่ว ม.3/1 4.นางสาวฐิตาภา บุญอาสา ม. 4/2 5.นางสาววันทนีย์ สุขสิทธิ์ ม. 4/2 6.นางสาวธนันต์ คราวกลาง ม. 4/2
 • 86. -๘๒- กำรนำเสนอกิจกรรมโครงกำรโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 โรงเรียนทุ่งขนำนวิทยำ อำเภอสอยดำว จังหวัดจันทบุรีกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ งานห้องสมุดกิจกรรม หนังสือพิมพ์เสมือนวัตถุประสงค์ 1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลหาความรู้ด้วยตนเองได้ 2.เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเสริมสร้างความรู้จากการอ่านและเกิดนิสัยรักการอ่าน 3. เปิดโอกาสให้นักเรียนใช้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาตนเองในด้านการ เรียนรู้นอกห้องเรียนและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ครูผู้รับผิดชอบ นางสาวภาวนา สมพงษ์ นางสาววธู ทางธรรมนักเรียนที่รับผิดชอบ 1. ด.ญ. สิริกานต์ อับดุลสลาม ม. 3/1 2. ด.ญ. สุดตา ชนะมูล ม.3/1 3.ด.ญ. สุพรรษา พราหมณ์โชติ ม.3/3 4.ด.ญ. ณิชารีย์ บุญครอบ ม.3/3 5. ด.ญ. อมรศิริ ดวงแก้ว ม.3/3 6. ด.ญ. เสาวลักษณ์ แหล่งหล้า ม.3/3 7. ด.ญ. สาวิตรี พ่วงศิริ ม.3/3
 • 87. -๘๓- กำรนำเสนอกิจกรรมโครงกำรโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 โรงเรียนทุ่งขนำนวิทยำ อำเภอสอยดำว จังหวัดจันทบุรีกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ งานห้องสมุดกิจกรรม แข่งขันตอบคาถามสารานุกรมวัตถุประสงค์ 1.กระตุ้นความสนใจให้นักเรียนอ่านหนังสือ ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง และเกิดนิสัยรักการอ่าน 2.ส่งเสริมกิจกรรมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียน 3.เปิดโอกาสให้นักเรียนทางานร่วมกันเป็นทีมครูผู้รับผิดชอบ นางสาวภาวนา สมพงษ์ นางสาววธู ทางธรรมนักเรียนที่รับผิดชอบ 1. ด.ญ. ชลธิชา กล้วยนอก ม.1/3 2. ด.ญ. ณัฐกมล อ่อนคา ม.1/3 3.ด.ญ.อนงค์นาถ พันธุ์พืช ม.1/3 4.ด.ช. สมจิต พิพ์จันทร์ ม.3/3 5.ด.ญ. ยุพิน ลาวัณย์ ม.3/1 6. น.ส. เบญจวรรณ สุระเสียง ม.4/1 7.น.ส. วิจิตรา จันหอม ม.4/1 8.น.ส. ธิดารัตน์ มอญดี ม.4/1 9.น.ส. กาญจนา ต่วนพิมาย ม.4/2 10. น.ส. พัชรพร ผลสุข ม.4/2
 • 88. -๘๔- กำรนำเสนอกิจกรรมโครงกำรโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 โรงเรียนทุ่งขนำนวิทยำ อำเภอสอยดำว จังหวัดจันทบุรีกลุ่มสำระ งานแนะแนว กลุ่มงานวิชาการครูผู้รับผิดชอบ ครูนภาภรณ์ กระแสสินธุ์ ครูสุนทรี เกษมโอภาชวัตถุประสงค์ เพื่อนาเสนองานแนะแนวกิจกรรม งานแนะแนว นาเสนอข้อมูลดังต่อไปนี้ - ข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ - ข้อมูลด้านทุนการศึกษา - การให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการศึกษา - การจัดโครงการแนะแนวและให้ความรู้ด้านการศึกษาต่อแก่นักเรียนโรงเรียนประถมใน เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนนักเรียนที่รับผิดชอบ 1. นางสาววิราภรณ์ บุญภู่ 2. นางสาววาสนา เกาะแก้ว
 • 89. -๘๕- กำรนำเสนอกิจกรรมโครงกำรโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 โรงเรียนทุ่งขนำนวิทยำ อำเภอสอยดำว จังหวัดจันทบุรีกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ-เนตรนารีกิจกรรม 1. การสาธิตการจัดการค่ายพักแรม 2. การสาธิตการประกอบอาหาร 3. การนาเสนอความรู้เรื่องเงื่อนเชือก 4. การสาธิตการประดิษฐ์ของใช้โดยใช้ความรู้เรื่องเงื่อนเชือกวัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมให้การเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี บรรลุตาม จุดมุ่งหมายของการจัด กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ-เนตรนารี 2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์การอยู่ร่วมกันและสามารถ นาไปใช้ในชีวิตประจาวัน 3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีและเห็น ความสาคัญของการเรียนลูกเสือ เนตรนารีครูผู้รับผิดชอบ นางอนิตา ใจสุทธินักเรียนที่รับผิดชอบ 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ศรีกะชา 2. เด็กหญิงบุษรินทร์ รุ่งแสง 3. เด็กหญิงศิริลักษณ์ วงษ์ตา 4. เด็กหญิงวันเพ็ญ ชาญสมร 5. เด็กหญิงดาราวดี เกาะแก้ว 6. เด็กหญิงรุ่งระวี สมยา 7. เด็กหญิงศสิการน์ สาดแปน 8. เด็กหญิงชลดา พูลสวัสดิ์ 9. เด็กหญิงสุดารัตน์ แสนพันธ์ 10. เด็กหญิงยุรี อัครชาติ 11. เด็กหญิงปภัสสวรรณ พูลสุข 12. เด็กหญิงจันทร์นภา สายเล็ก 13. เด็กหญิงจิตนาภรณ์ วงษาชัย 14. เด็กหญิงนวลนภา สีแสด 15. เด็กหญิงเพ็ญนภา พลจันทึก 16. เด็กชายโภไคย ตั้งใจมงคล 17. เด็กชายวรพงษ์ โงนลี 18. เด็กชายศุภกิจ ศิริ 19. เด็กชายณัฐพล ศรีบุระ 20. เด็กชายภุชงค์ กะวะนิช 21. เด็กชายสิทธิพร สร้อยสังทอง
 • 90. -๘๖-22. เด็กชายณัฐพล โถแก้ว23. เด็กชายณรงศักดิ์ ดวงจันทร์24. เด็กชายอนิกุล ถาวร25. เด็กชายดนุพล อกกา26. เด็กชายอาทิตย์ ถนอมมิตร27. เด็กชายเอกลักษณ์ พิมพ์จันทร์28. เด็กชายภานุพงศ์ แก้วจันทร์29. เด็กชายวัชรินทร์ เดชคาภู
 • 91. -๘๗-ภาคผนวก
 • 92. -๘๘- คำสั่งโรงเรียนทุ่งขนำนวิทยำ ที่ ๑๑๘ / ๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรงำนดำเนินกำรเพื่อรับกำรประเมินโรงเรียนดีประจำอำเภอ **************************************************************************** ด้วยโรงเรี ยนทุ่งขนานวิทยาได้รับคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)กระทรวงศึกษาธิการให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนในฝันรุ่น ๓ โรงเรียนดีประจาอาเภอโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดาเนินงานของโรงเรียนด้านกายภาพและคุณภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชนมีความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการ ซึ่งการเข้าร่วมโครงการโรงเรียนดีประจาอาเภอจะต้องมีการประเมินจากคณะกรรมการกลางเพื่อรับรองคุณภาพให้เสร็จสิ้นในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕ เพื่อให้การเตรียมรับการประเมินโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันของโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นคณะกรรมการดาเนินงานดังนี้ ๑. คณะกรรมกำรอำนวยกำร ประกอบด้วย ๑. นายทองขาน บุญลา ผู้อานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ ๒. นายคมสัน ณ รังษี รองผู้อานวยการ รองประธานกรรมการ ๓. นางบังอร เซ่งฮวด หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ กรรมการ ๔. นายธีราศักดิ์ บุญชนะ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป กรรมการ ๕. นางนัยนิจ อันทรง หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณฯ กรรมการ ๖. นางสาวลาวัณย์ เจริญกิจ หัวหน้ากลุ่มงานบุคลากร กรรมการ ๗. นางสาวเพ็ญศรี พงษ์สวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน กรรมการและเลขานุการ หน้ำที่ วางแผนการดาเนินงาน/อานวยความสะดวก/แนะนา/ติดตาม กากับดูแลให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ๒. คณะกรรมกำรดำเนินงำน ประกอบด้วยฝ่ายต่างๆ ดังนี้ ๒.๑ ฝ่ำยจัดเตรียมควำมพร้อมของสถำนที่ มีหน้ำที่ จัดสถำนที่เพื่อเตรียมรับกำรประเมิน ๑. นายธีราศักดิ์ บุญชนะ หัวหน้า ๒. นางอนิตา ใจสุทธิ ผู้ช่วย ๓. นางสุภจารี เทพสุนทร ผู้ช่วย ๔. นายธีระพงษ์ สืบโสดา ผู้ช่วย ๕. นายประคอง ฝ่ายประสิทธิ์ ผู้ช่วย ๖. นางสาววธู การมงคล ผู้ช่วย ๗. นางกัลยา สุขสบาย ผู้ช่วย ๘. นายประเทือง ฝ่ายประสิทธิ์ ผู้ช่วย
 • 93. -๘๙- ๙. คณะกรรมการนักเรียน ผู้ช่วยมีหน้ำที่ จัดเตรียมสถานที่ให้พร้อม ดังนี้ ๑) จัดสถานที่ในหอประชุม ๒) จัดทาป้ายตัวอักษรต้อนรับคณะกรรมการบนเวที ๓) จัดทาคัทเอาท์ต้อนรับหน้าโรงเรียน ๔) บริเวณทั่วไป ( สนาม สวนหย่อม อาคาร )๒.๒. ฝ่ำยต้อนรับและจัดเตรียมพิธีกร ๑. นางสาวเพ็ญศรี พงษ์สวัสดิ์ หัวหน้า ๒. นายอุบายศรี โคตรมงคล ผู้ช่วยมีหน้ำที่ ๑) นาคณะครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียนต้อนรับคณะกรรมการ การประเมิน ๒) จัดเตรียมพิธีกร นักเรียนชาย-หญิง จานวน ๙ คน ๓) ซักซ้อมพิธีกรชาย-หญิง และพิธีกรในห้องนาเสนอแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๔) จัดเตรียมมาลัยกร / ดอกไม้ติดหน้าอก / ธูปเทียน ๕) นาคณะกรรมการประเมินเข้าสู่โรงเรียน๒.๓. ฝ่ำยนำเสนอกิจกรรมในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ๒.๓.๑ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ๑. นางสาวสุนทรี เกษมโอภาช หัวหน้า ๒. นางสาวนภาภรณ์ กระแสสินธุ์ ผู้ช่วย ๓. นางสาวสุภาพร ศรเสนา ผู้ช่วย ๒.๓.๒ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ๑. นายบุญตา จันทร์เวียง หัวหน้า ๒. นางบังอร เซ่งฮวด ผู้ช่วย ๓. นางนัยนิจ อันทรง ผู้ช่วย ๔. นางสาววรรธนา หอมทิพย์ ผู้ช่วย ๕. นางสาวรัตนา สุมณทา ผู้ช่วย ๒.๓.๓ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ๑. นางสาวพรรณวรท เคนสีลา หัวหน้า ๒. นายพัฒนะ พรหมโคตร ผู้ช่วย ๓. นางสาวสุปรียาอร สีสะแล ผู้ช่วย ๔. นางสาวสุธาริณี อนงนุช ผู้ช่วย ๕. นางสาวภาวนา สมพงษ์ ผู้ช่วย ๒.๓.๔ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ๑. นางสาวเพ็ญศรี พงษ์สวัสดิ์ หัวหน้า ๒. นางอนิตา ใจสุทธิ ผู้ช่วย ๓. นายธีระพงษ์ สืบโสดา ผู้ช่วย ๔. นายประเทือง ฝ่ายประสิทธิ์ ผู้ช่วย
 • 94. -๙๐-๒.๓.๕ กลุมสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ ่ ๑. นางสาวลาวัณย์ เจริญกิจ หัวหน้า ๒. นางสาวอมรรัตน์ จิตณรงค์ ผู้ช่วย ๓. นางสาววธู การมงคล ผู้ช่วย ๔. นางกัลยา สุขสบาย ผู้ช่วย ๒.๓.๖ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ ๑. นายวาฑิต สิงห์สุขโชติ หัวหน้า ๒. นายประคอง ฝ่ายประสิทธิ์ ผู้ช่วย ๓. นางสาวธนัชชา ศิริศักดิ์ภิญโญ ผู้ช่วย ๒.๓.๗ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ ๑. นายถาวร เสือใจ หัวหน้า ๒. นายธีราศักดิ์ บุญชนะ ผู้ช่วย ๒.๓.๘ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ๑. นางสุภจารี เทพสุนทร หัวหน้า ๒. นางสาวอาภาภร วรรณสุทธิ์ ผู้ช่วย ๓. นางสาวจิรัญญา ถิ่นจาพร ผู้ช่วย ๔. นายอุบายศรี โคตรมงคล ผู้ช่วย ๒.๓.๙ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน(กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนำรี) ๑. นางอนิตา ใจสุทธิ หัวหน้า ๒.๓.๑๐ ห้องแนะแนวและระบบดูแลนักเรียน ๑. นางสาวนภาภรณ์ กระแสสินธุ์ หัวหน้า ๒. นายบุญตา จันทร์เวียง ผู้ช่วย ๓. นางสาวสุนทรี เกษมโอภาช ผู้ช่วย ๒.๓.๑๑ ห้องสมุด ๑. นางสาวภาวนา สมพงษ์ หัวหน้า ๒. นางสาววธู การมงคล ผู้ช่วย ๒.๓.๑๒ ห้องพยำบำล ๑. นางสาวสุนทรี เกษมโอภาช หัวหน้า ๒.๓.๑๓ สหกรณ์โรงเรียน ๑. นางสาววรรธนา หอมทิพย์ หัวหน้า ๒. นายบุญตา จันทร์เวียง ผู้ช่วยมีหน้ำที่ ๑) เตรียมความพร้อม ฝึกซ้อมทักษะกิจกรรม Best Practice ที่จะนาเสนอให้กับนักเรียน ๒) นาเสนองานในหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละงาน๒.๔ ฝ่ำยจัดเตรียมเครื่องเสียง และดูแลระบบ ICT ๑. นายอุบายศรี โคตรมงคล หัวหน้า ๒. นักเรียนชุมนุมประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วย มีหน้ำที่ ๑) จัดเตรียมเครื่องเสียงและ ICT ให้พร้อมการใช้งาน ๒) ประสานกับงานต่างๆ ในการดาเนินงานให้เป็นไปด้วยความราบรื่น
 • 95. -๙๑-๒.๕ ฝ่ำยอำหำรและเครื่องดื่ม ๑. นางนัยนิจ อันทรง หัวหน้า ๒. นางสาวลาวัณย์ เจริญกิจ ผู้ช่วย ๓. นางสาวพรรณวรท เคนสีลา ผู้ช่วย ๔. นางสาวอมรรัตน์ จิตรณรงค์ ผู้ช่วย ๕. นางสาวสุภาพร ศรเสนา ผู้ช่วย ๖. นางสาวธนัชชา ศิริศักดิ์ภิญโญ ผู้ช่วย ๗. นางสาวอาจารีย์ ล้วนดี ผู้ช่วย ๘. นักเรียนกลุ่มบริการ ผู้ช่วยมีหน้ำที่ ๑) จัดเตรียมอาหารกลางวันสาหรับคณะกรรมการประเมินและแขกผู้ใหญ่ ๒) จัดเตรียมอาหารกลางวันสาหรับผู้บริหาร-ครู-บุคลากรของโรงเรียนที่มาดูงานให้ เพียงพอ ๓) จัดเตรียมอาหารว่างสาหรับคณะกรรมการประเมินทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่ายรวมทั้ง จัดเตรียมน้าดื่มตลอดระยะเวลาการประเมิน ๔) จัดหาและฝึกซ้อมนักเรียนบริการตลอดการประเมิน๒.๗ ฝ่ำยควบคุมและดูแลนักเรียนกลุ่มทั่วไป ๑. นายถาวร เสือใจ หัวหน้า ๒. นายบุญตา จันทร์เวียง ผู้ช่วย ๓. นายประคอง ฝ่ายประสิทธิ์ ผู้ช่วย ๔. นายประเทือง ฝ่ายประสิทธิ์ ผู้ช่วยมีหน้ำที่ ๑) จัดระบบควบคุมดูแลเด็กนักเรียนในส่วนที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนาเสนอตลอดการ ประเมิน๒.๘ ฝ่ำยจรำจรและจัดระเบียบรถ ๑. นายธีราศักดิ์ บุญชนะ หัวหน้า ๒. นายประเทือง ฝ่ายประสิทธิ์ ผู้ช่วย ๓. ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ผู้ช่วยมีหน้ำที่ จัดระเบียบการจราจรและการจอดรถให้เป็นระเบียบเรียบร้อย๒.๙ ฝ่ำยออกบัตรเชิญแขกผู้มีเกียรติ ๑. นางสาวอาภาภร วรรณสุทธิ์ หัวหน้ามีหน้ำที่ ออกบัตรเชิญแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน๒.๑๐ ฝ่ำยของที่ระลึกแก่คณะกรรมกำร ๑. นางสาวลาวัณย์ เจริญกิจ หัวหน้า ๒. นางนัยนิจ อันทรง ผู้ช่วย ๓. นางสาวพรรณวรท เคนสีลา ผู้ช่วย ๔. นางสาวอมรรัตน์ จิตรณรงค์ ผู้ช่วย ๕. นางสาวสุภาพร ศรเสนา ผู้ช่วย ๖. นางสาวธนัชชา ศิริศักดิ์ภิญโญ ผู้ช่วย
 • 96. -๙๒- ๗. นางสาวอาจารีย์ ล้วนดี ผู้ช่วย มีหน้ำที่ จัดเตรียมของที่ระลึกสาหรับคณะกรรมการประเมิน ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การจัดกิจกรรมสาเร็จตามจุดมุ่งหมาย สั่ง ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ลงชื่อ ....................................................... ( นำยทองขำน บุญลำ ) ผู้อำนวยกำรโรงเรียนทุ่งขนำนวิทยำ
 • 97. -๙๓- คณะผู้จัดทำเอกสำรที่ปรึกษำ๑. นายทองขาน บุญลา ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งขนานวิทยา๒. นายคมสัน ณ รังษี รองผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งขนานวิทยา๓. นางบังอร เซ่งฮวด หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ๔. นายธีราศักดิ์ บุญชนะ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป๕. นางนัยนิจ อันทรง หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณฯ๖. นางสาวลาวัณย์ เจริญกิจ หัวหน้ากลุ่มงานบุคลากร๗. นางสาวเพ็ญศรี พงษ์สวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียนผู้จัดทำเอกสำร๑. นายคมสัน ณ รังษี ประธานกรรมการ๒. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ๓. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ๔. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ กรรมการ๕. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ๖. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ๗. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา ฯ กรรมการ๘. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพฯ กรรมการ๙. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะศึกษา กรรมการ๑๐. นางสาวเพ็ญศรี พงษ์สวัสดิ์ กรรมการและเลขานุการออกแบบปกและรูปเล่มเอกสำร นายคมสัน ณ รังษี
 • 98. -๙๔-