Lab school thungkhananwittaya

4,359 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,359
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,030
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lab school thungkhananwittaya

 1. 1. เอกสารประกอบการตรวจเยี่ยม เพื่อรับรองต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ ๓ “โรงเรียนดี ประจาอาเภอ” วันศุกร์ ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา อ.สอยดาว จ.จันทบุรี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. 2. คำนำ เอกสารประกอบการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 3 (โรงเรียนดีประจาอาเภอ) ฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นคู่มือประกอบการตรวจเยี่ยมกิจกรรมโรงเรียนดีประจาอาเภอโรงเรียนทุ่งขนานวิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ เอกสารฉบับนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้น ที่แสดงให้เห็นถึงการดาเนินงาน และการพัฒนาการของโรงเรียนตามแนวทางการดาเนินงานของโครงการโรงเรียนในฝันของรัฐบาล ที่มุ่งหวังให้เกิดโรงเรียนที่เป็นที่พึ่งของชุมชน โรงเรียนดีประจาอาเภอของชุมชนอย่างแท้จริง ขอขอบพระคุณสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะศึกษานิเทศก์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะครูนักเรียน ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ร่วมกันให้ การดาเนินงานต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จนสาเร็จลุล่วง และก้าวมาถึงที่หมายในวันนี้ วันที่มีการตรวจเยี่ยมเพื่อให้การรับรองโรงเรียนทุ่งขนานวิทยา เป็น “โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3” (โรงเรียนดีประจาอาเภอ) นายทองขาน บุญลา ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งขนานวิทยา
 3. 3. สำรบัญ หน้ำข้อมูลพื้นฐาน ๑ผลงานดีเด่น ๑๕เส้นทางการประเมิน ๑๙รายละเอียดการประเมิน/ตรวจเยี่ยม ๒๗
 4. 4. -๑-ข้อมูลพื้นฐาน
 5. 5. -๒- ข้อมูลพื้นฐำนโรงเรียนทุ่งขนำนวิทยำ๑. ข้อมูลทั่วไป ชื่อโรงเรียนทุ่งขนานวิทยา ที่ตั้ง หมู่ ๑ ตาบลทุ่งขนาน อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ โทร ๐-๓๙๔๙-๗๕๔๖ โทรสาร๐-๓๙๔๙-๗๕๔๗ websitehttp://www.Thungkhananwittaya.com/เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เนื้อที่ ๓๕ ไร่ เขตพื้นที่บริกำร ๑๗ หมู่บ้าน ได้แก่ ทุ่งขนาน เขาสะท้อน บ่อยาง หนองบอน หนองบอน ๒ หนองแก ซับตารี ซับตารี ๒ เตาถ่าน สวนส้ม เขานมนาง หนองมะค่า บ้านใหม่รวมมิตร ไผ่ล้อม หินขาวโพธิ์ศรี และ โป่งเจริญชัย ประวัติโรงเรียนโดยย่อ เปิดสอน เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๙ โดยเป็นสาขาของโรงเรียนทรายขาววิทยา(โรงเรียนสอยดาววิทยาในปัจจุบัน) เริ่มแรกมีอาคารไม้ จานวน ๕ ห้องเรียน จานวน ๑ หลัง มีครูที่บรรจุ ๒คน และมีครูบางส่วนมาจากโรงเรียนทรายขาววิทยามาช่วยสอน โรงเรียนได้รับการประกาศจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๓๐ โดยมีท่านอาจารย์วิศิษฐ์ สุมิตร อาจารย์ใหญ่โรงเรียนทรายขาววิทยาเป็นผู้ดูแลสาขา โรงเรียนทุงขนานวิทยา ่๒. ข้อมูลผู้บริหำร ๒.๑ ผู้อานวยการโรงเรียน นายทองขาน บุญลา โทรศัพท์ ๐๘-๑๙๘๓-๑๐๙๑ อายุ ๕๐ ปีวุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต สาขา บริหารการศึกษา ดารงตาแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จนถึงปัจจุบัน ๒.๒ รองผู้อานวยการโรงเรียน นายคมสัน ณ รังษี โทรศัพท์ ๐๘-๑๗๗๒-๔๒๘๐ อายุ ๔๒ ปีวุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต สาขา บริหารการศึกษา ดารงตาแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ จนถึงปัจจุบัน
 6. 6. -๓-๓. ข้อมูลนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔) ๑) จานวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น ๖๐๖ คน ๒) จานวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น คน จาแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน เพศ เฉลี่ย ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง รวม ชำย หญิง ต่อห้อง อ.๑ - - - - - อ.๒ - - - - - รวม - - - - ป.๑ - - - - - .......... - - - - - ป.๖ - - - - - รวม - - - - ม.๑ ๔ ๗๔ ๗๑ ๑๔๕ ม.๒ ๔ ๕๔ ๕๑ ๑๐๕ ม.๓ ๔ ๕๔ ๗๖ ๑๓๐ ม.๔ ๒ ๓๘ ๕๗ ๙๕ ม.๕ ๒ ๓๖ ๔๓ ๗๙ ม.๖ ๒ ๑๗ ๓๕ ๕๒ รวม ๑๘ ๒๗๓ ๓๓๓ ๖๐๖ รวมทั้งหมด ๑๘ ๒๗๓ ๓๓๓ ๖๐๖
 7. 7. -๔-๔. ข้อมูลครูและบุคลำกร (ครูประจาการ) อำยุ ตำแหน่ง/วิทย ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล วุฒิ วิชำเอก รำชกำร ฐำนะ ๑. นายทองขาน บุญลา ๒๘ ชานาญการ คม. บริหารการศึกษา ๒. นายคมสัน ณ รังษี ๑๘ ชานาญการพิเศษ กศ.ม. บริหารการศึกษา ๓. นางบังอร เซ่งฮวด ๒๖ ชานาญการพิเศษ กศ.ม. วิทย์-คณิต ๔. นางสาวเพ็ญศรี พงษ์สวัสดิ์ ๑๘ ชานาญการพิเศษ กศ.บ. สังคมศึกษา ๕. นายธีราศักดิ์ บุญชนะ ๒๕ ชานาญการพิเศษ วท.บ. พลศึกษา ๖. นายถาวร เสือใจ ๒๒ ชานาญการพิเศษ กศ.บ. พลศึกษา ๗. นางสาวอาภาภร วรรณสุทธิ์ ๑๘ ชานาญการพิเศษ คบ. ธุรกิจศึกษา ๘. นายวาทิต สิงห์สุขโชติ ๒๐ ชานาญการพิเศษ คบ. ดนตรี ๙. นางสาวลาวัณย์ เจริญกิจ ๑๗ ชานาญการ คบ. ภาษาอังกฤษ ๑๐. นางสาวนภาภรณ์ ๑๔ ชานาญการ กศ.บ. ภาษาไทย กระแสสินธุ์ ๑๑. นางสุภจารี เทพสุนทร ๑๒ ชานาญการ คบ. อุตสาหกรรมศิลป์ ๑๒. นางนัยนิจ อันทรง ๑๑ ชานาญการ กศ.บ. วิทย์-คณิต ๑๓. นางสาววรรธนา หอมทิพย์ ๗ ครู คศ.๒ กศ.บ. วิทย์-คณิต ๑๔. นายบุญตา จันทร์เวียง ๑๐ ครู คศ.๒ กศ.บ. วิทย์-คณิต ๑๕. นางอนิตา ใจสุทธิ ๖ ครู คศ.๑ ศษ.บ. สังคมศึกษา ๑๖. นายพัฒนะ พรหมโคตร ๖ ครู คศ.๑ คบ. ฟิสิกส์ ๑๗. นางสาวสุนทรี เกษมโอภาช ๔ ครู คศ.๑ คบ. ภาษาไทย ๑๘. นางพรรณวรท เคนสีลา ๔ ครู คศ.๑ กศ.บ. ชีววิทยา ๑๙. นางสาวจิรัญญา ถิ่นจาพร ๔ ครู คศ.๑ คบ. คอมพิวเตอร์ ๒๐. นางสาวสุปรียาอร สีสะแล ๑ ครูผู้ช่วย คบ. วิทยาศาสตร์ ๒๑. นางสาวรัตนา สุมณทา ๑ ครูผู้ช่วย คบ. คณิตศาสตร์ ๒๒. นางสาวสุธาริณี อนงนุช ๑ ครูผู้ช่วยกศ.บ. เคมี ๒๓. นายธีระพงษ์ สืบโสดา .๕ ครูผู้ช่วยกศ.บ. สังคมศึกษา ๒๔. นางสาวสุภาพร ศรเสนา .๑ ครูผู้ช่วย คบ. ภาษาไทย ๒๕. นายอุบายศรี โคตรมงคล ๖ พนักงานราชการ คบ. เทคโนโลยีและ การสื่อสาร ๒๖. นายประคอง ฝ่ายประสิทธิ์ ๖ พนักงานราชการ คบ. ศิลปะ ๒๗. นางกัลยา สุขสบาย ๑ พนักงานราชการ คบ. ภาษาอังกฤษ ๒๘. นางสาวธนัชชา ๑ พนักงานราชการ คบ. นาฏศิลป์ไทย ศิริศักดิ์ภิญโญ ๒๙. นางสาววธู การมงคล ๑ พนักงานราชการ คบ. ภาษาอังกฤษ ๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๕๕ ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๔๕
 8. 8. -๕-ครูอัตรำจ้ำง ประสบกำรณ์ ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล วุฒิ วิชำ เอก สอนวิชำ/ชั้น กำรสอน (ปี) ๑. นายประเทือง ๑.๕ นบ. นิเทศศาสตร์ สังคมศึกษา ฝ่ายประสิทธิ์ แขนงสื่อสาร ม.๑ - ๓ ๒. นางสาวภาวนา สมพงษ์ ๐.๕ วทบ. ชีวเคมี วิทยาศาสตร์ ม.๑ - ๓๕. ข้อมูลอำคำรสถำนที่ อาคารเรียนจานวน ๒ หลัง อาคารประกอบจานวน ๗ หลัง ส้วม ๗ หลังสระว่ายน้า - สระ สนามเด็กเล่น - สนาม สนามฟุตบอล ๑ สนาม สนามบาสเกตบอล ๑ สนามสนามเทนนิส - สนาม สนามตะกร้อ ๒ สนาม๖. ข้อมูลงบประมำณ งบประมาณ (รับ-จ่าย) รำยรับ จำนวน/บำท รำยจ่ำย จำนวน/บำท เงินงบประมาณ ๖,๙๙๘,๐๗๐ งบดาเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง ๔,๔๕๙,๑๗๐ เงินนอกงบประมาณ ๓๖,๐๐๐ งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๑,๔๓๒,๒๐๐ เงินอื่นๆ(ระบุ) - งบประจา ๑,๑๐๖๗๐๐ งบอื่นๆ(ระบุ)ทุนการศึกษา ๓๖,๐๐๐ รวมรำยรับ ๗,๐๓๔,๐๗๐ รวมรำยจ่ำย ๗.๐๓๔,๐๗๐ งบดาเนินการ/เงินเดือนเงินค่าจ้าง คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๓๙ ของรายรับ งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๓๖ ของรายรับ
 9. 9. -๖-๗. ข้อมูลสภำพชุมชนโดยรวม ๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นชุมชนชนบท มีประชากรประมาณ ๙,๖๕๘ คนบริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ตลาดประจาตาบล อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกร ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีบุญบั้งไฟที่หมู่บ้านซับตารี ๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษาปีที่ ๖ อาชีพหลัก คือ เกษตรกร ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี ๔๕,๖๐๐ บาทจานวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว ๓.๖ คน ๓) โอกาสและข้อจากัดของโรงเรียน โอกาส คือ โรงเรียนมีบริเวณใกล้กับวัดทุ่งขนานศรัทธาธรรม เจ้าอาวาสวัดเป็นเจ้าคณะตาบลได้ให้ความอนุเคราะห์ในเรื่องพิธีกรรมทางศาสนาแก่โรงเรียนและ ขอความร่วมมือจากนักเรียนในการทากิจกรรมประเพณีต่างๆ ทางศาสนาของวัด ข้อจากัด ในด้านเศรษฐกิจ ประชากรส่วนใหญ่เป็นผู้อพยพย้ายถิ่นมาจากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ จึงมีรายได้ค่อนข้างน้อย นักเรียนส่วนใหญ่ค่อนข้างยากจน ในด้านยาเสพติด เนื่องจากโรงเรียนทุ่งขนานวิทยาเป็นโรงเรียนใกล้จุดผ่อนปรนบ้านซับตารีซึ่งเป็นด่านการค้าชายแดนกับประเทศกัมพูชา จึงทาให้มีปัญหาเรื่องยาเสพติดระบาดในชุมชนใกล้เคียงกับโรงเรียน
 10. 10. -๗-๘. โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ ๘.๑ โรงเรียนจัดการศึกษา ๑ ระดับ ได้แก่ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ โดยจัดเวลาเรียนไว้ตลอดปีจานวนชั่วโมงของ ช่วงชั้นที่ ๓ – ๔ รวม ๖,๘๐๐ ชั่วโมง / ปี โดยสอนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาปีที่ ๖  โรงเรียนใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยจัดเวลาเรียนไว้ตลอดปี จานวนหน่วยกิตของชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ภาคเรียนละ ๑๓.๕ – ๑๔ หน่วยกิตปีละ ๕๘๐ – ๖๒๐ ชั่วโมง ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑,๒,๔ และ ๕ ๘.๒ โรงเรียนมีการจัดแผนการเรียนรู้พิเศษ / จุดเน้นในการพัฒนาผู้เรียนเป็นพิเศษ  ไม่มี  มี ได้แก่................................ โดยจัดชั่วโมงเรียน...................ชั่วโมง / ปี (เช่น EP อัจฉริยวิทย์ / คณิต. ภาษาจีน...............ฯลฯ)๙. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญำท้องถิ่น ๑) ห้องสมุดมีขนาด ๒๕๖ ตารางเมตร จานวนหนังสือในห้องสมุด ๑๖,๑๕๘ เล่ม การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ จานวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่บุคลากร รายงาน เฉลี่ย ๒๕๐ คน ต่อ วัน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๒ ของนักเรียนทั้งหมด ๒) ห้องปฏิบัติกำร ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จานวน ๔ ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จานวน ๑ ห้อง ห้องปฏิบัติการทางภาษา จานวน ๑ ห้อง ห้อง (ระบุ)....................... จานวน ห้อง ๓) คอมพิวเตอร์ จานวน ๑๐๒ เครื่อง ใช้เพื่อการเรียนการสอน ๔๕ เครื่อง ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ๒๐ เครื่อง จานวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษา ๒๕๕๔ ๑๐๔ คนต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๒๘ ของนักเรียนทั้งหมด ใช้เพื่อการบริหารจัดการ ๓๗ เครื่อง ๔) แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน สถิติกำรใช้ ชื่อแหล่งเรียนรู้ จำนวนครั้ง/ปี ห้องคอมพิวเตอร์ ๒๐๐ ห้องสมุด ๒๐๐
 11. 11. -๘- ๕.) แหล่งเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียน สถิติกำรใช้ ชื่อแหล่งเรียนรู้ จำนวนครั้ง/ปี ค่ายเทวาพิทักษ์ อ.โป่งน้าร้อน จ.จันทบุรี ๒ วัดคมบาง อ.เมือง จ.จันทบุรี ๑ วัดทุ่งขนานศรัทธาธรรม อ.สอยดาว จ.จันทบุรี ๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ๑ วัดใหม่ชัยมงคล อ.สอยดาว จ.จันทบุรี ๑ ศูนย์ขยายผลการพัฒนาตามแนวพรราชดาริวังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี ๑ บ้านมารีอา อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ๑ วัดเทพประทานอธิพร อ.สอยดาว จ.จันทบุรี ๒ ค่ายนาวิกโยธิน อ.เมือง จ.ตราด ๑ ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ๑ ๖) ปรำชญ์ชำวบ้ำน/ภูมิปัญญำท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ในปีการศึกษาที่รายงาน ชื่อ-สกุล ให้ควำมรู้เรื่อง กลุ่มสำระฯ จำนวนครั้ง ๖.๑ เรือเอกไพรัช วุฒิ สถานการณ์ยาเสพติด สุขศึกษา ฯ ๑ ๖.๒ พจอ.สายัณห์ แสงถนอม แนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่ม สุขศึกษา ฯ ๑ เสี่ยง
 12. 12. -๙-๑๐. กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ งบประมาณและสินทรัพย์ บุคลากร บริหารทั่วไปและกิจการนักเรียน ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบมีส่วนร่วม SBM โดยมีกระบวนการดาเนินงานแบบ PDCA ทุกกิจกรรม โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียนทุ่งขนำนวิทยำ ผู้อานวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืนฐาน ้ รองผู้อานวยการโรงเรียนด้านการบริหาร ด้านการบริหาร ด้านการบริหารงาน ด้านการบริหารทัวไป ่ ด้านกิจการ วิชาการ งบประมาณ บุคคล นักเรียน แผนภูมิแสดงโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ วิสัยทัศน์ โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาภายใต้คุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์ความเป็นไทย ดารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พันธกิจ ๑. จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่บริการ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ๒. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะให้ได้ตามเกณฑ์ มาตรฐาน ๓. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังความเป็นไทย ยึดมั่นการดารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป้ำหมำย จัดการศึกษาให้นักเรียนมีผลสมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์ความเป็นไทย ดารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ “นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย” เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ “กำรแต่งกำยดี”
 13. 13. -๑๐-แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลยุทธ์กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอนให้หลากหลาย กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมกิจกรรมที่ตอบสนองพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนในฝัน อนุรักษ์ความเป็นไทย และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์ที่ ๕ จัดแหล่งเรียนรู้ที่สนองตอบต่อการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของนักเรียน
 14. 14. -๑๑-ข้อมูลผลกำรทดสอบระดับชำติ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ จานวน คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน เฉลี่ย สาระวิชา คน เฉลี่ย มาตรฐาน ร้อยละ คณิตศาสตร์ ๑๓๒ ๒๗.๗๕ ๗.๒๑ ๒๗.๗๕ ภาษาไทย ๑๓๒ ๔๔.๕๕ ๑๐.๐๗ ๔๔.๕๕ วิทยาศาสตร์ ๑๓๒ ๒๖.๖๗ ๘.๑๒ ๒๖.๖๗ สังคมศึกษา ศาสนาฯ ๑๓๒ ๓๙.๒๑ ๙.๓๘ ๓๙.๒๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๓๒ ๔๙.๗๒ ๑๐.๒๑ ๔๙.๗๒ ศิลปะ ๑๓๒ ๔๐.๖๘ ๙.๐๖ ๔๐.๖๘ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑๓๒ ๔๕.๘๕ ๑๐.๙๓ ๔๕.๘๕ ภาษาต่างประเทศ ๑๓๒ ๒๗.๕๐ ๖.๕๙ ๒๗.๕๐ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ ส่วน จานวน คะแนน เฉลี่ย สาระวิชา เบี่ยงเบน คน เฉลี่ย ร้อยละ มาตรฐาน คณิตศาสตร์ ๔๗ ๑๗.๑๘ ๗.๐๓ ๑๗.๑๘ ภาษาไทย ๔๙ ๓๖.๕๕ ๘.๑๕ ๓๖.๕๕ วิทยาศาสตร์ ๕๐ ๒๔.๖๔ ๕ ๒๔.๖๔ สังคมศึกษาฯ ๔๗ ๑๗.๗๗ ๕.๘๖ ๑๗.๗๗ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๙ ๕๐.๑๓ ๖.๘๕ ๕๐.๑๓ ศิลปะ ๔๙ ๒๕.๐๖ ๖.๙๒ ๒๕.๐๖ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๙ ๔๖.๘๒ ๙.๐๕ ๔๖.๘๒ ภาษาต่างประเทศ ๔๗ ๑๗.๗๗ ๕.๘๖ ๑๗.๗๗
 15. 15. -๑๒-ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน น้ำหนัก คะแนน ระดับ (มัธยมศึกษำ) (คะแนน) ที่ได้ คุณภำพ กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๖๗ ดีมาก ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึง ๑๐.๐๐ ๙.๔๖ ดีมาก ประสงค์ ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๙.๔๕ ดีมาก ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น ๑๐.๐๐ ๙.๔๕ ดีมาก ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๕.๙๑ ต้องปรับปรุง ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลการจัดการการเรียนการสอนเน้น ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี ผู้เรียนเป็นสาคัญ ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก สถานศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย ๕.๐๐ ๔.๕๕ ดีมาก สถานศึกษาและต้นสังกัด กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ที่๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริม ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก บทบาทของสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ ๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่ สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการศึกษา คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๐.๕๑ ดี กำรรับรองมำตรฐำนสถำนศึกษำ ระดับมัธยมศึกษำ  ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ ๘๐ คะแนน ขึ้นไป  ใช่  ไม่ใช่  มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่ำงน้อย ๑๐ ตัวบ่งชี้ จำก ๑๒ ตัวบ่งชี้  ใช่  ไม่ใช่  ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภำพต้องปรับปรุง หรือ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ใช่  ไม่ใช่ สรุปผลกำรจัดกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสถำนศึกษำในภำพรวม  สมควรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ  ไม่สมควรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ เนื่องจาก มาตรฐานที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน อยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง
 16. 16. -๑๓-ข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมินคุณภำพภำยในและภำยนอก จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ และข้อแสนอแนะจำกกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ โดยสถำนศึกษำ หรือหน่วยงำนต้นสังกัด ๑. การดาเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพ ตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ แผนพัฒนาการจัดการศึกษายังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร เช่น การเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการระบบสารสนเทศยังไม่ครอบคลุม การประเมินโครงการยังไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ควรจัดข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานให้ครอบคลุม สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนางานในปี ต่อ ๆ ไป อย่างต่อเนื่อง ๒. มาตรฐานด้านผู้เรียน นักเรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทย รักการทางานในอาชีพที่สุจริ ต มีคุณลักษณะที่มีคุณธรรมจริยธรรม รักชาติและขยันอดทน แต่ยังขาดทักษะในการทางานให้สาเร็จ ควรฝึกทักษะในการทางานอย่างเป็นขั้นตอนให้กับนักเรียนในการจัดการเรียนการสอน ๓. มาตรฐานด้านการจัดการเรียนรู้ การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ของครู กิจกรรมยังไม่หลากหลาย ควรพัฒ นาครู ให้ จั ดทาแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรี ยนเป็นส าคัญ โดยออกแบบการจัดการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้ มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ๔. มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการที่แบ่งเป็นฝ่าย มีการบริหารงาน และการนาข้อมูลสารสนเทศไปใช้น้อย ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศมาประกอบใช้ในการวางแผนและพัฒนาให้มากขึ้น และส่งเสริมให้มีการทาวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งในด้านการบริหารงานทั้ง ๔ ฝ่าย และการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพ ๕. มาตรฐานด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ ชุมชนให้ความร่วมมือดี มีส่วนร่วมส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนและนักเรียนอย่างต่อเนื่อง จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ และข้อแสนอแนะจำกกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม ๑)ด้ำนคุณภำพผู้เรียน จุดเด่น ๑. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ ๒. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ จุดที่ควรพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ ๒) ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ จุดเด่น ๑. ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ๒. คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ๓. โรงเรียนได้รับการประกันคุณภาพภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด จุดที่ควรพัฒนา ๑. การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลแล้วนาข้อมูลมาใช้ในการในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ วิเคราะห์ผลการประเมินแล้วนามาสอนซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ๒. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน แต่การจัดสอนรายวิชาตามหลักสูตรท้องถิ่นยังมีน้อย
 17. 17. -๑๔- ๓. การพัฒนาเกณฑ์ระดับคุณภาพและแนวดาเนินการประเมินมาตรฐาน ตามรูปแบบเทคนิค และวิธีประกันคุณภาพภายใน ๓) ด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ จุดเด่น มีการใช้แหล่งเรียนรู้ของนักเรียนอย่างหลากหลายทั้งในและนอกโรงเรียน จุดที่ควรพัฒนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างโรงเรียนและชุมชน ท้องถิ่น ๔) ด้ำนอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ จุดเด่น มีการพัฒนาและผลการพัฒนาที่สะท้อนอัตลักษณ์นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม อย่างชัดเจน จุดที่ควรพัฒนา การพัฒนา ส่งเสริม ระเบียบวินัยอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง ๕) ด้ำนมำตรกำรส่งเสริม จุดเด่น มีการดาเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อย่างหลากหลายและครอบคลุมและมีผลการดาเนินการบรรลุตามเป้าหมาย จุดที่ควรพัฒนา ควรมีการส่งเสริมระเบียบวินัยด้านอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน
 18. 18. -๑๕-ผลงานดีเด่น
 19. 19. -๑๖-ผลงำนดีเด่น ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ ๑. นางสาวเจริญรุ่ง แป้นงาม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน มวยสากลสมัครเล่น ไลท์ฟลายเวท - หญิง น้าหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 "เชียงใหม่เกมส์" ๒. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันวอลเล่บอลย์ ชาย รุ่น อายุไม่เกิน ๑๖ ปี กีฬาสพฐ.เกมส์ ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ ๓. รางวัลเหรียญทองการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข มัธยมศึกษา ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกพื้นที่ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ๔. รางวัลชนะเลิศเหรียญทองแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข มัธยมศึกษา ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา๒๕๕๕ จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ ๕. รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีสู่ขวัญ มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ ๖. รางวัลเหรียญทองการประกวดมรรยาทงามอย่างไทย มัธยมศึกษาตอนต้น ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา๒๕๕๕ จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ ๗. รางวัลเหรียญทองเล่านิทานคุณธรรม มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ ๘. รางวัลเหรียญทองการแข่งขันแต่งบทร้อยกรอง มัธยมศึกษาตอนต้น ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา ๒๕๕๕จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ ๙. รางวัลเหรียญเงินการประกวดมรรยาทงามอย่างไทย มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา๒๕๕๕ จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ ๑๐. รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันแต่งบทร้อยกรอง มัธยมศึกษาตอนปลายระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา๒๕๕๕ จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ผลงำนดีเด่น ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๔ ๑. รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีสู่ขวัญ มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ ๒.รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง งานดอกไม้สด(ที่คลุมไตร) มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ ๓.รางวัลเหรียญเงิน งานดอกไม้สด (พานของหมั้น) มัธยมศึกษาตอนต้น ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา ๒๕๕๔จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ ๔. รางวัลเหรียญเงิน การแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) มัธยมศึกษาตอนต้น จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ ๕. รางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (E-book) มัธยมศึกษาตอนต้นจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ ๖. รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ ๗. รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันจัดทาหนังสือเล่มเล็ก มัธยมศึกษาตอนปลาย จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗
 20. 20. -๑๗- ผลงำนดีเด่นในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๓ ๑. รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ จากงานศิลปหัตถกรรมภาคกลางและภาคตะวันออก วันที่ ๒๗ -๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒. รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การทาบายศรีสู่ขวัญ โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๕๓วันที่ ๒๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ ณ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ๓. รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การทาบายศรีสู่ขวัญ โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๕๓วันที่ ๒๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ ณ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ๔. รางวัลเหรียญทอง วงดนตรีลูกทุ่ง (ประเภท ข ) โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๕๓วันที่ ๒๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ ณ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ๕. รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันเซปัคตะกร้อชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขันทั กษะทางวิชาการ ประจาปี ๒๕๕๓ วันที่ ๒๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ ๖. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเซปัคตะกร้อหญิง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจาปี ๒๕๕๓ วันที่ ๒๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ ผลงำนดีเด่นปีกำรศึกษำ ๒๕๕๒ ๑. รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง การแข่งขัน Science show ระดับช่วงชั้นที่ ๔ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี ๒๕๕๒ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ จังหวัดสระบุรีและจังหวัดลพบุรี ๒. รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง การแข่งขันจัดสวนถาดชื้น ระดับช่วงชั้นที่ ๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี ๒๕๕๒ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ จังหวัดสระบุรีและจังหวัดลพบุรี ๓. รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง การแข่งขันเดาะตะกร้อหญิง ระดับช่วงชั้นที่ ๔ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี ๒๕๕๒ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ จังหวัดสระบุรีและจังหวัดลพบุรี ๔. รางวัลชนะเลิศประเภทสิ่งประดิษฐ์ทั่วไป โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี ๒๕๕๒ จากสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี วันที่ ๒๔ กรกฎาคม๒๕๕๒ ๕. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทเครื่องแต่งกาย โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี ๒๕๕๒ จากสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ๖. รางวัลชนะเลิศการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับช่วงชั้นที่ ๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจาปี ๒๕๕๒วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ณ โรงเรียนบ้านมะขาม ๗. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันร้อยมาลัยดอกไม้สด ระดับช่วงชั้นที่ ๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจาปี๒๕๕๒ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ณ โรงเรียนบ้านมะขาม ๘. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับช่วงชั้นที่ ๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจาปี๒๕๕๒ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ณ โรงเรียนบ้านมะขาม ๙. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อหญิงชิงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาฯ ๑๐. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ กีฬาไทคัพ กีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออก(จันทบุรี) ๑๑. รางวัลชนะเลิศกีฬาเซปัคตะกร้อชายมัธยมศึกษาตอนปลายชาย กีฬาจังหวัดจันทบุรี ๑๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ กีฬาเซปัคตะกร้อหญิงมัธยมศึกษาตอนปลาย กีฬาจังหวัดจันทบุรี
 21. 21. -๑๘- ๑๓. รางวัลชนะเลิศเซปัคตะกร้อหญิงอายุ ๑๖ ปี กีฬาเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต ๒ ๑๔. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ กีฬาเซปัคตะกร้ออายุ ๑๘ ปี ชาย กีฬาเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต ๒ ๑๕. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด และการอนุรักษ์ป่าชายแดนภาคตะวันออก ถ้วยพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ผลงำนดีเด่นปีกำรศึกษำ ๒๕๕๑ ๑. เกียรติบัตรรางวัลห้องสมุดมีชีวิต ระดับเหรียญทองแดง จากสานักงานเขตพื้นที่กรศึกษาจันทบุรี เขต ๒ ๒. รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเหรียฐญทองจากสาธารณสุขอาเภอสอยดาว ๓. รางวัลชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี ๔. รางวัลชนะเลิศ Science Show ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จางานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย ราชภัฏราไพพรรณี ๕. รางวัลชนะเลิศ Science Show ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากศูนย์วิทยาศาสตร์ จังหวัดสระแก้ว ๖. รางวัลชนะเลิศ Science Show ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากมหาวิทยาลัยบูรพา ๗. รางวัลชนะเลิสการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ จากสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดจันทบุรี ๘. รางวัลระดับเหรียญทองการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ จากงานศิลปหัตถกรรมภาคกลางและภาค ตะวันออกที่จังหวัดสุพรรณบุรี ๙. รางวัลระดับเหรียญทองการประกวดสวนถาดชื้น จากงานศิลปหัตถกรรมภาคกลางและภาคตะวันออกที่ จังหวัดสุพรรณบุรี ๑๐. รางวัลระดับเหรียญทองแดงการประกวดศิลปะภาพหุ่นนิ่ง จากงานศิลปหัตถกรรมภาคกลางและภาค ตะวันออกที่จังหวัดสุพรรณบุรี ๑๑. รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ จากงานศิลปหัตถกรรม เขตพื้นที่ การศึกษาจันทบุรี เขต ๒ ๑๒. รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองการประกวดสวนถาดชื้น จากงานศิลปหัตถกรรม เขตพื้นที่การศึกษา จันทบุรี เขต ๒ ๑๓. รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองการประกวดศิลปะภาพหุ่นนิ่ง จากงานศิลปหัตถกรรม เขตพื้นที่การศึกษา จันทบุรี เขต ๒ ๑๔. รางวัลรองชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากงานศิลปหัตถกรรม เขตพื้นที่ การศึกษาจันทบุรี เขต ๒ ๑๕. รางวัลรองชนะเลิศการประกวดสวดมนต์หมู่สรภัญญะ จากงานศิลปหัตถกรรม เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต ๒ ๑๖. รางวัลชนะเลิศกีฬาตะกร้อหญิง อายุ ๑๖ ปี จากเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต ๒ ๑๗. รางวัลชนะเลิศกีฬาตะกร้อหญิง อายุ ๑๘ ปี จากเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต ๒ ๑๘. รางวัลชนะเลิศกีฬาวอลเลย์บอลชาย อายุ ๑๘ ปี จากเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต ๒ ๑๙. รางวัลชนะเลิศกีฬาตะกร้อชายอายุ ๑๘ ปี จากเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต ๒
 22. 22. -๑๙-เส้นทางการประเมินและตารางกิจกรรม
 23. 23. -๒๐- 22 23 16 17 6 7 1 1521 5 2 14 ถนน หน้า สนามหน้า20 อาคาร เสาธง หอประชุม 13 18 8 3 12 9 11 10 ต้อนรับ 19 4
 24. 24. -๒๑- จำนวน เวลำที่ใช้ ครูที่ กิจกรรม สถำนที่ นักเรียน (นำที) ผู้รับผิดชอบ (คน)1 จุดต้อนรับ หน้าหอประชุม 08.25 - ม.ต้น 5 คน ครูเพ็ญศรี 1) ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน 08.30 น. ม.ปลาย 4 คน คณะกรรมการสถานศึกษา และ (5 นาที) คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมเพื่อ รับรองการเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน 2) นักเรียนต้อนรับกล่าวแนะนาและ ติดช่อดอกไม้ให้แก่คณะกรรมการ - นางสาวอัญชนา สายละดาห์ - นางสาวพันทิวา อรุณรัมย์ - นางสาวกิตติยา ถนอมพล - นางสาวสร้อยฟ้า แดงประเสริฐ - ด.ญ.ชลิตา สิงห์ศิลา - ด.ญ.สุคนธ์ทิพย์ บุตรโคตร - ด.ญ.รัชนีกร พุดตาน - ด.ญ.จุติพร สนิท - ด.ช.วรวัตร อสิพงษ์2 พิธีเปิด หอประชุม 08.30 – ม.ต้น 3 คน ครูเพ็ญศรี 1) นักเรียนต้อนรับเรียนเชิญประธาน 09.00 น. และคณะกรรมการบริเวณด้านหน้าเวที (30 นาที) 2) พิธีกรกล่าวต้อนรับ (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาเขมร) - ด.ญ.จุติพร สนิท - ด.ญ.ชมพู่ คนสูง - ด.ช.สัญญา จูทัย 3) พิธีกรเชิญคณะกรรมการชมการ ม.ต้น 15 คน ครูวาฑิต นาเสนอกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ม.ปลาย23 ครูธนัชชา ศิลปะ ด้านดนตรีและนาฎศิลป์ ชุด คน สามัคคีประเทศไทย (ดนตรีสากลผสม ดนตรีไทย
 25. 25. -๒๒- จำนวน เวลำที่ใช้ ครูที่ กิจกรรม สถำนที่ นักเรียน (นำที) ผู้รับผิดชอบ (คน)3 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ หอประชุม 09.00 – ม.ต้น 16 คน ครูประคอง 1) การวาดภาพสีน้า 09.15 น. ม.ปลาย16 2) การวาดภาพลายเส้น (15 นาที) คน 3) ประติมากรรมจากแป้งข้าวเหนียว 4) ศิลปะประยุกต์4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ หอประชุม 09.15 – ม.ต้น 1 คน ครูสุภจารี และเทคโนโลยี 09.30 น ม.ปลาย 25 1) TK เบเกอรี่ (15 นาที) คน 2) การผลิตซีเมนต์บล็อก 3) งานดอกไม้ใบตอง5 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน สนามหญ้าข้าง 09.30 – ม. ต้น 29 คน ครูอนิตา (ลูกเสือ – เนตรนำรี) ฐานพระ 09.40 น. 1) การจัดค่ายพักแรม (10 นาที) 2) อุปกรณ์ทางลูกเสือ 3) เงื่อน 4) การบุกเบิก6 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ห้องภาษาไทย 1 09.40 – ม.ต้น 25 คน ครูนภาภรณ์ 1) การขับเสภา 10.00 น. ม.ปลาย 9 คน 2) การละเล่นเพลงฉ่อย (20 นาที) 3) ไทยโชว์ตัวละครในวรรณคดี 4) หนังสือเล่มเล็ก ห้องภาษาไทย 2 5) จานความรู้ ครูสุภาพร 6) พี่สอนน้องแก้ไขการเขียนสะกดคา รับประทำนอำหำรว่ำงระหว่ำง เส้นทำงประเมิน (ในห้องกลุ่มสำระ ภำษำต่ำงประเทศ)
 26. 26. -๒๓- จำนวน เวลำที่ใช้ ครูที่ กิจกรรม สถำนที่ นักเรียน (นำที) ผู้รับผิดชอบ (คน)7 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ ห้อง 10.00 – ม.ต้น 10 คน ครูลาวัณย์ 1) วิธีการปลูกลาไย / สวนลาไย ภาษาต่างประเทศ 10.30 น. ม.ปลาย13 ครูอมรรัตน์ 2) การทาน้าลาไย Longan juice (30 นาที) คน ครูกัลยา 3) การทาเฟอร์นิเจอร์ 4) ท่องเที่ยวน้าตกเขาสอยดาว8 งำนห้องสมุด ห้องสมุด 10.30 – ม.ต้น- 21คน ครูภาวนา 1) บริการยืม - คืน 11.00 น. ม.ปลาย 12 ครูวธู 2) หนังสือพระนิพนธ์ (30 นาที) คน 3) กิจกรรมรักการอ่าน 4) หนังสือทามือ 5) หนังสือพิมพ์เสมือน 6) การแข่งขันสารานุกรมไทย9 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ห้องเคมี 11.00 – ม.ต้น 6 คน ครูสุธาริณี ( เคมี ) 11.20 น. ม.ปลาย 12 1) การไตเตรทหาปริมาณของไฮดอก (20 นาที) คน ไซด์ไอออนจากพืชในท้องถิ่น 2) การกาจัดน้ากระด้างด้วย เปลือกหอย 3) โครงงานการทาน้าหมึกจากสนิม10 งำนแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือ ห้องแนะแนว 11.20 – ม.ต้น 2 คน ครูนภาภรณ์ นักเรียน 11.35 น. ครูบุญตา 1) การศึกษาต่อของนักเรียน (15 นาที) 2) ข้อมูลการคัดกรองนักเรียน11 งำนพยำบำล ห้องพยาบาล 11.35 – ม.ต้น 9 คน ครูสุนทรี 1) การใช้บริการห้องพยาบาล 11.50 น. ม.ปลาย 3 คน 2) ภาวการณ์เจริญเติบโตของนักเรียน (15 นาที) 3) โครงการและการแก้ปัญหาภาวะ โภชนาการ พักรับประทำนกลำงวันพร้อมชมกำร หอประชุม 11.50 – ครูวาฑิต แสดงดนตรีจำกวงดนตรีลูกทุ่งอินทนิน 13.00 น. วงดนตรีประจำโรงเรียนทุ่งขนำนวิทยำ (1.20 ชม.)
 27. 27. -๒๔- จำนวน เวลำที่ใช้ ครูที่ กิจกรรม สถำนที่ นักเรียน (นำที) ผู้รับผิดชอบ (คน)12 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ห้องชีววิทยา 13.00 – ม.ต้น 10 คน ครูพรรณวรท (ชีววิทยำ) 13.20 น. ม.ปลาย 8 คน 1) โครงสร้างและหน้าที่ของรากถั่วเขียว (20 นาที) เป็นถั่วงอก 2) Science show 3) ลาไยพืชน่ารู้13 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ห้องฟิสิกส์ 13.20 – ม.ต้น 7 คน ครูพัฒนะ (ฟิสิกส์) 13.40 น. ม.ปลาย 9 คน 1) โครงงานประดิษฐ์ที่สวมขาโต๊ะกันลื่น (20 นาที) 2) สิ่งประดิษฐ์เครื่องกรอกน้ากึ่งอัตโนมัติ พลังลม 3) ตู้อบผ้าแห้ง14 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ห้องดารา 13.40 – ม.ต้น 28 คน ครูสุปรียาอร (โลก ดำรำศำสตร์) ศาสตร์ 14.00 น. ม.ปลาย 6 คน 1) การดูดาวเคราะห์โดยใช้โปรแกรม (20 นาที) Celestia 2) การดูดาว กลุ่มดาว โดยใช้โปรแกรม Stellarium15 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ห้อง 14.00 – ม.ต้น 16 คน ครูบังอร (วิทยำศำสตร์กำยภำพ) วิทยาศาสตร์ 14.20 น. 1) โครงงานเซลล์ไฟฟ้าจากใบไม้ กายภาพ (20 นาที) 2) การประดิษฐ์เครื่องบินวิทยุบังคับ 3) การทดสอบวิตามินซีในผลไม้ 4) กระดาษสาเพื่อการอนุรักษ์ 5) การหาค่า Ph ของดินในแหล่งขุมชน 6) ผลึกจากสารประกอบในครัวเรือน
 28. 28. -๒๕- เวลำที่ใช้ จำนวนนักเรียน ครู ที่ กิจกรรม สถำนที่ (นำที) (คน) ผู้รับผิดชอบ16 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ห้องอาเซียน 14.20 – ม.ต้น 18 คน ครูอนิตา ศำสนำและวัฒนธรรม 14.35 น. ม.ปลาย 2 คน ครูธีระพงษ์ 1) กิจกรรมอาเซียน (15 นาที) 2) การนาเสนอเส้นทางเดินทาง ด้วย Google Earth 3) การประกอบอาชีพของ ท้องถิ่น “ลาไยกับการพัฒนาท้องถิ่น”17 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ห้องจริยธรรม 14.35 – ม.ต้น 1 คน ครูเพ็ญศรี ศำสนำและวัฒนธรรม 14.50 น. ม.ปลาย23คน 1) การปฎิบัติศาสนพิธี ประเพณี (15 นาที) หล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา 2) ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง18 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำน ห้อง 14.50 – ม.ต้น 24 คน ครูจิรัญญา อำชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ 15.10 น. ม.ปลาย 9 คน (คอมพิวเตอร์) (20 นาที) 1) กิจกรรม E –book หนังสือ อิเลคทรอนิคส์ 2) กิจกรรมPhotoshopการตัด ต่อ ภาพ 3) กิจกรรม Phodesktop การออบแบบผลิตภัณฑ์ 4) การทาเวบไซด์ 5) การตัดต่อ VDO 6) การซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์19 งำนสหกรณ์ ห้องสหกรณ์ 15.10 – ม.ต้น 6 คน ครูวรรธนา 1) การจัดตั้งสหกรณ์ร้านค้า 15.20 น. โรงเรียน (10 นาที) 2) การใช้คอมพิวเตอร์ในการ บริหารจัดการ20 กลุ่มสำระคณิตศำสตร์ ห้อง 15.20 – ม.ต้น 27 คน ครูบุญตา 1) การนาเสนอ GSP คณิตศาสตร์ 2 15.40 น. ม.ปลาย19คน 2) โครงงานคณิตศาสตร์ (20 นาที) 3) การสืบค้นข้อมูล
 29. 29. -๒๖- จำนวน เวลำที่ใช้ที่ กิจกรรม สถำนที่ นักเรียน ครูผู้รับผิดชอบ (นำที) (คน)21 กลุ่มสำระคณิตศำสตร์ ห้องคณิต3 15.40 – ม.ต้น 27 คน ครูรัตนา 1) เกม 24 15.50 น. 2) เกม A – Math (10 นาที) 3) เกมเซียมซีลาดับ 4) หมากฮอส 5) หมากรุก 6) การพับกระดาษโอริกามิ22 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำน หลังสนาม 15.50 – ม.ปลาย11คน ครูอาภาภร ตะกร้อพและเทคโนโลยี อำชี 16.00 น. ครูอุบายศรี 1) การทาน้าส้มควันไม้ (10 นาที)23 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและ สนามตะกร้อ 16.00 – ม.ต้น 13 คน ครูธีราศักดิ์ พลศึกษำ 16.10 น. ม.ปลาย13คน 1) ทักษะพื้นฐานตะกร้อ (10 นาที) 2) ทักษะตะกร้อประกอบอุปกรณ์ 3) การจัดการแข่งขัน24 พิธีปิดและประกำศผล หอประชุม 1) นักเรียน บุคลากรและแขกผู้มี เกียรติพร้อมกัน ณ หอประชุม 2) ตัวแทนนักเรียนกล่าวแสดง ความรู้สึก 3) ประธานคณะกรรมการ สถานศึกษากล่าวชอบคุณ คณะกรรมการประเมิน 4) ประธานคณะกรรมการ ประเมินประกาศผลการรับรองเป็น ต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุนที่ 3 ่
 30. 30. -๒๗-รายละเอียดกิจกรรมการประเมิน/ตรวจเยี่ยม
 31. 31. -๒๘- กำรนำเสนอกิจกรรมโครงกำรโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 โรงเรียนทุ่งขนำนวิทยำ อำเภอสอยดำว จังหวัดจันทบุรีกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกิจกรรม Asean Tourist traval To Thungkhanan Village ,Soidao waterfall and Making Furnitureวัตถุประสงค์ 1. ให้นักเรียนได้เกิดการพัฒนาทักษะ ด้านการ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในวิชาภาษาอังกฤษ 2. นักเรียนกล้าสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ 3. นักเรียนรู้จักบูรณาการวิชาภาษาอังกฤษเข้ากับวิชาศิลปะ วิชาสังคมศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ครูผู้รับผิดชอบ อ. ลาวัณย์ , อ. อมรรัตน์, อ.กัลยา , อ. วธู , Mr. Miloนักเรียนที่รับผิดชอบ 1. เด็กหญิงชลธิชา ปราสาร ห้อง ม.1/1 2. เด็กหญิงรุ่งอรุณ สวนทอง ห้อง ม.1/1 3. เด็กหญ฀K

×