Behoud

419 views
335 views

Published on

Voorganger ds Huitema
organiste mevr v/d Pol
Luister mee via www.kerknoordwolde.nl
of www.audioserver.nl

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
419
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Behoud

 1. 1. Welkomvoorganger ds HuitemaThema: “Behoud”Organistemevr van der Pol
 2. 2. Voor de dienst zingen we opw 248 God is getrouw
 3. 3. God is getrouw,zijn plannen falen niet.Hij kiest de zijnen uit,Hij roept die allen.Die 't heden kent,de toekomst overziet.Laat van zijn woordengeen ter aarde vallen.En 't werk der eeuwen,dat zijn Geest omspant,volvoert zijn hand.
 4. 4. De Heer regeert!Zijn koninkrijk staat vast.Zijn heerschappij omvatde loop der tijden.Een sterke hand,die nooit heeft misgetast.blijft met het heilig zwaarddes Geestes strijden.En d'adem zijner lippen overmantde tegenstand.
 5. 5. De Heil'ge Geest,die haar de toekomst spelt.doet aan Gods kerkzijn heilsgeheimen weten.Hij, die haar leidten in de waarheid stelt,heeft zijn bestekmet wijsheid uitgemeten!Hij trekt met heel zijn kerkvan land tot land,als Gods gezant.
 6. 6. Welkomvoorganger ds HuitemaThema: “Behoud”Organistemevr van der Pol
 7. 7. Opw 354 – 1, 2 Glorie aan God
 8. 8. Glorie aan God,glorie aan God,glorie aan God,glorie aan God.
 9. 9. Lof zij de Heer,Hem komt toe alle eer.Hij's het Lam dat regeerttot in eeuwigheid.Zijn woord is macht,heeft ons vrijheid gebracht.Wij aanbidden,wij knielen voor Jezus.
 10. 10. Groot is zijn troon,eeuwig zijn kroon.Overwinnaar zal Hij zijn,over zonde, dood en pijn.Heel het rijk der duisternis,weet wie Jezus Christus is:Hij is de hoogste Heer!
 11. 11. Glorie aan God,glorie aan God,glorie aan God,glorie aan God.
 12. 12. Kondigt het aan,door de kracht van zijn naam:Heel de aard' wordt vervuldvan zijn glorie!Satan, hij beeft,want hij weet: Jezus leeft!Hij's verslagen,het Lam troont voor eeuwig!Jezus is Heer, Redder en Heer!
 13. 13. Overwinnaar zal Hij zijn,over zonde, dood en pijn.Heel het rijk der duisternis,weet wie Jezus Christus is:Hij is de hoogste Heer!
 14. 14. Glorie aan God,glorie aan God,glorie aan God,glorie aan God.
 15. 15. Votum en groetEre zij de Vader en de ZoonEn de Heilige Geest,Als in den beginne, nu en immer,En van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.
 16. 16. P 47 – 1, 2 Volken weest verheugd,
 17. 17. Volken weest verheugd, / jubelt, toont uw vreugd,prijst met handgeklap / 's HEREN koningschap.Ja, Hij is de Heer, / volken slaat Hij neer,zijn geduchte kracht / geeft z'in onze macht.Met zijn eigen hand / meet Hij Jakob 't land,die daar woont met trots, / als beminde Gods.
 18. 18. God stijgt blinkend schoon / met gejuich ten troon.Luid bazuingeschal / meldt het overal.Zingt Gods eer, heft aan, / 's Konings eer, heft aan.Heel de aarde hoort / naar des HEREN woord,is zijn rijksgebied. / Zingt een kroningslied!Die de volken leidt / troont in heiligheid.
 19. 19. Bidden
 20. 20. Lezen Handelingen 16 : 19 t/m 34 De gevangenbewaarder van Filippi
 21. 21. 19 Toen nu haar eigenaars zagen, dat hun kans op voordeel verdwenen was, grepen zij Paulus en Silas en sleurden hen naar de markt voor de overheid, 20 en toen zij hen bij de hoofdlieden gebracht hadden, zeiden zij: Deze mensen brengen onze stad in rep en roer, daar zij Joden zijn, 21 en zij verkondigen zeden, die wij als Romeinen niet mogen aanvaarden of volgen.
 22. 22. 22 Ook de menigte schoolde tegen hen samen en de hoofdlieden scheurden hun de kleren van het lijf en lieten hen met de roede geselen; 23 en na hun vele slagen gegeven te hebben, wierpen zij hen in de gevangenis met bevel aan de bewaarder hen zorgvuldig te bewaken. 24 Daar deze zulk een bevel ontvangen had, zette hij hen in de binnenste kerker
 23. 23. en sloot hun voeten zorgvuldig in het blok. 25 Maar omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen Gods lof, en de gevangenen luisterden naar hen. 26 Doch plotseling kwam er een zware aardbeving, zodat de grondvesten der gevangenis schudden; en terstond gingen alle deuren open en de boeien van allen raakten los. 27 En de bewaarder, uit zijn slaap opgeschrikt,
 24. 24. zag de deuren der gevangenis openstaan, trok zijn zwaard en was op het punt zelfmoord te plegen, in de waan, dat de gevangenen ontsnapt waren. 28 Maar Paulus riep met luider stem: Doe uzelf geen kwaad, want wij zijn allen hier! 29 En hij liet licht brengen, sprong naar binnen en wierp zich, bevende over al zijn leden, voor Paulus en Silas neder. 30 En hij leidde hen naar buiten en zeide:
 25. 25. Heren, wat moet ik doen om behouden te worden? 31 En zij zeiden: Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden, gij en uw huis. 32 En zij spraken het woord Gods tot hem in tegenwoordigheid van allen, die in zijn huis waren. 33 En in datzelfde uur van de nacht nam hij hen mede om hun striemen af te wassen, en hij liet zichzelf en al de zijnen terstond dopen;
 26. 26. 34 en hij bracht hen naar boven in zijn huis en richtte een tafel aan, en hij verheugde zich, dat hij met zijn gehele huis tot het geloof in God gekomen was.
 27. 27. Gezang 305 – 1 Waar God de Heer zijn schreden zet
 28. 28. Gez. 305 : 1Waar God de Heer zijn schreden zetdaar wordt de mens, van dwang gered,weer in het licht geheven.Als 's Heren woord weerklinkt met machtwordt aan het volk dat Hem verwachtde ware troost gegeven.
 29. 29. Zijn Geest weerstaat de valse schijnen schrijft in harten het geheimvan 's Vaders grote daden.Zo leven wij om Christus' wilte allen tijd gerust en stilalleen van zijn genade.
 30. 30. Kort verhaal voor de jongeren Gezang 463 – 2 Geef dat uw roepstem wordt gehoord,
 31. 31. Gez. 463 : 2Geef dat uw roepstem wordt gehoord,als eenmaal bij de zee.Geef dat ook wij uw nodend woordvertrouwen, volgen ongestoord,op weg gaan met U mee.
 32. 32. Behoud
 33. 33. Opw 220 – 1, 2, 3 Volle verzeek’ring, Jezus is mijn (in wisselzang)
 34. 34. VrouwenVolle verzeek'ring, Jezus is mijn!Wat schenkt dat rust aan 'tvolgzaam gemoed.In Hem zal 'k zalig, zalig steeds zijn,wedergeboren door Jezus' bloed.
 35. 35. Refrein AllenDit is mijn vreugde, altoos te zijn,in mijne Heiland, Jezus is mijn!Dit is mijn vreugde, altoos te zijn,in mijne Heiland, Jezus is mijn!
 36. 36. MannenVoll' onderwerping, zijn eigendom,in Hem te rusten, heerlijk genot.'t Eigen ik doden, zijn wil alleen,rijk in mijn Heiland, leven voor God.
 37. 37. Refrein AllenDit is mijn vreugde, altoos te zijn,in mijne Heiland, Jezus is mijn!Dit is mijn vreugde, altoos te zijn,in mijne Heiland, Jezus is mijn!
 38. 38. AllenVolle verlossing, gans vrij te zijn.'k Mag alles leggen in zijn hand.'t Harte naar boven, 't oog hemelwaarts;zo Jezus volgen naar 't vaderland.
 39. 39. Refrein AllenDit is mijn vreugde, altoos te zijn,in mijne Heiland, Jezus is mijn!Dit is mijn vreugde, altoos te zijn,in mijne Heiland, Jezus is mijn!
 40. 40. Apostolische Geloofsbelijdenis
 41. 41. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige. Schepper des hemels en der aarde.En in Jezus Christus, Zijnen enig geboren Zoon, onzen Heere;Die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria;Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle;
 42. 42. Ten derden dage wederom opgestaan van de dooden;Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders;Van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de dooden;Ik geloof in den Heiligen Geest;
 43. 43. Ik geloof ééne heilige, algemene, Christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen;Vergeving der zonden;Wederopstanding des vleses;En een eeuwig leven.Amen, Amen, Amen
 44. 44. Danken en bidden
 45. 45. Collecte: 1ste voor landelijk Wycliffe (bijbelvertalers) 2de voor eigen gemeente
 46. 46. Psalm 27 – 1, 7 Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en HERE!
 47. 47. Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en HERE!Waar is het duister dat mij onheil baart?Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,in zijn bescherming ben ik wel bewaard!Of zich de boosheid tegen mij verbindten op mij loert opdat zij mij verslindt,ik ken geen angst voor nood en overval:het is de HEER die mij behouden zal!
 48. 48. O als ik niet met opgeheven hoofdezijn heil van dag tot dag verwachten mocht!O als ik van zijn goedheid niet geloofde,dat Hij te vinden is voor wie Hem zocht!Wees dapper, hart, houd altijd goede moed!Hij is getrouw, de bron van alle goed!Wacht op den HEER, die u in zwakheid schraagt,wacht op den HEER en houd u onversaagd.
 49. 49. Zegen 3 x amen
 50. 50. Gezegende week.

×