Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Oud en nieuw

609 views

Published on

Voorganger ds van Rheenen
organist Johannes de Vries
luister mee via audioserver.nl of kerknoordwolde.nl

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Oud en nieuw

 1. 1. Thema: Oud en Nieuwds. G.C. van Rheenenorganist: Johannes de Vries<br />Kornet: Sjoerd de Vries en Marian v/d Honing<br />Mmv de kindernevendienst<br />
 2. 2. Lied voor de dienst<br />Opw 527<br />
 3. 3. Licht in de nacht:<br />een ster schijnt door de wolken,<br />dit is de nacht dat zijn leven begon.<br />’n Sluier van angst en pijn lag <br />op de volken,<br />
 4. 4. totdat Hij kwam en het kwaad overwon.<br />Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen;<br />stralend breekt die held’re morgen aan.<br />
 5. 5. Prijs nu zijn naam, <br />samen met de engelen.<br />O, nacht vol licht,<br />o, nacht dat Jezus kwam.<br />O, nacht vol licht,<br />o, nacht dat Jezus kwam.<br />
 6. 6. Wat Hij ons leert <br />is geven om een ander;<br />liefde alleen is de weg die Hij wees.<br />En als Hij spreekt <br />verbreekt Hij alle banden,<br />
 7. 7. vrij van het juk van verdrukking en vrees.<br />Uit ons hart en dwars door alle tranen<br />ontspringt een lied dat jubelt door de tijd.<br />
 8. 8. Prijs nu zijn naam,<br />de naam van alle namen,<br />en geef Hem glorie<br />in alle eeuwigheid,<br />en geef Hem glorie<br />in alle eeuwigheid.<br />
 9. 9. Thema: Oud en Nieuwds. G.C. van Rheenenorganist: Johannes de Vries<br />Kornet: Sjoerd de Vries en Marian v/d Honing<br />Mmv de kindernevendienst<br />
 10. 10. Psalm 92- 1, 2 Waarlijk, dit is rechtvaardig <br />
 11. 11. 1<br />Waarlijk, dit is rechtvaardig /<br /> dat men den HERE prijst,<br />dat men Hem eer bewijst: /<br /> zijn naam is eerbied waardig.<br />
 12. 12. Wij loven in de morgen / uw goedertierenheid,<br />ook als de nacht zich spreidt / houdt ons uw hand geborgen.<br />
 13. 13. 2<br />Gezegend zal Hij wezen / die ons bij name riep,<br />die zelf de adem schiep / waarmee Hij wordt geprezen;<br />
 14. 14. laat alom musiceren, /<br /> met stem en instrument,<br />maak wijd en zijd bekend / <br />de grote naam des HEREN.<br />
 15. 15. stil gebed Votum en groet<br />
 16. 16. Ere zij de Vader en de Zoon<br />En de Heilige Geest,<br />Als in den beginne, nu en immer,<br />En van eeuwigheid tot eeuwigheid.<br />Amen.<br />
 17. 17. Verootmoedigingsgebedbemoediging en aansporing<br />
 18. 18. Gezang 169: 1, 5, 6<br />Zingt nu de Heer, stemt allen in<br />
 19. 19. 1 Zingt nu de Heer, stemt allen in<br />met ons die God lofzingen,<br />want Hij deed ons van het begin<br />verrukkelijke dingen.<br />Hij heeft het menselijk geslacht<br />in &apos;t licht geroepen en bedacht<br />met louter zegeningen.<br />
 20. 20. 5 Heer Jezus, die ons hebt bezocht,<br />Gij Opgang uit den hoge,<br />die onze ziel hebt vrijgekocht,<br />dat zij U dienen moge, -<br />Gij herder die &apos;t verloorne zoekt,<br />de hemel heeft ons niet vervloekt:<br />God is om ons bewogen.<br />
 21. 21. 6 Zingt dan de Heer, stemt allen in<br />met ons die God lof geven:<br />Hij schiep ons voor een nieuw begin,<br />hoeveel wij ook misdreven.<br />Hij riep ons uit de nacht in &apos;t licht<br />van zijn genadig aangezicht.<br />In Christus is ons leven!<br />
 22. 22. gebed bij opening van de Bijbel<br />
 23. 23. Gesprek met de kinderenToneelstuk door de kinderen van nevendienstHet lichtschijntoveral<br />
 24. 24. Maria was een meisje nog<br />
 25. 25.
 26. 26. 2 Maria zong: Mijn lieve God,<br />Hij zag mij zomaar staan<br />Hoe arm en klein ‘k ook wezen mag<br />Hij zet mij toch vooraan.<br />Ik zing voor al het grote dat <br />Hij Isrel heeft gedaan<br />
 27. 27. Refrein: <br />Een lied over alles<br />Andersom, andersom.<br />Een lied over alles andersom.<br />
 28. 28. 3 Maria zong: Ik wist het wel,<br />Zo is Hij steeds geweest.<br />Wie rijk en machtig willen zijn<br />Verliezen ook het meest.<br />Maar armen richt Hij op Hij maakt<br />Hun leven tot een feest.<br />
 29. 29. Refrein: <br />Een lied over alles<br />Andersom, andersom.<br />Een lied over alles andersom.<br />
 30. 30. Toneelstuk door de kinderen van nevendienstHet lichtschijntoveral<br />
 31. 31. Laat iedereen het horen<br />
 32. 32.
 33. 33. 2<br />Bij God is alles anders<br />Wie machtig is wordt klein<br />De kleinsten zullen bij Hem<br />De allergrootsten zijn!<br />
 34. 34. Refrein: <br />Laat iedereen het horen.<br />Zing het maar mee, gebruik je stem<br />Dat Jezus wordt geboren,<br />In een stal van Bethlehem.<br />
 35. 35. 3<br />Wat God belooft wordt waarheid<br />Zijn liefde eindeloos<br />Hij doet de dorre vlakten<br />Weer bloeien als een roos!<br />
 36. 36. Refrein: <br />Laat iedereen het horen.<br />Zing het maar mee, gebruik je stem<br />Dat Jezus wordt geboren,<br />In een stal van Bethlehem.<br />
 37. 37. Toneelstuk door de kinderen van nevendienstHet lichtschijntoveral<br />
 38. 38. Het Licht schijnt overal<br />
 39. 39.
 40. 40. 1<br />Maria’s huis in Nazareth<br />Het is maar heel gewoon.<br />Daar spreekt de engel Garbriel<br />Van God en van zijn zoon.<br />
 41. 41. Op bergen en in dalen,<br />In de tempel, huis en stal,<br />Gods liefde straalt waar <br />mensen zijn.<br />Het licht schijnt overal.<br />
 42. 42. 2<br />De woning van Elisabet,<br />Ver van haar huis vandaan.<br />Daar zingt Maria ’t hoogste lied:<br />God heeft mij bijgestaan.<br />
 43. 43. Op bergen en in dalen,<br />In de tempel, huis en stal,<br />Gods liefde straalt waar<br /> mensen zijn.<br />Het licht schijnt overal.<br />
 44. 44. 3<br />De steden van ’t Judeese land,<br />Het berggebied rondom.<br />Daar gaat het nieuws van mond tot mond:<br />God ziet naar mensen om.<br />
 45. 45. Op bergen en in dalen,<br />In de tempel, huis en stal,<br />Gods liefde straalt waar <br />mensen zijn.<br />Het licht schijnt overal.<br />
 46. 46. 4<br />Een arme stal in Betlehem,<br />Heel klein en onbekend.<br />Daar wordt geboren ’t Kind van God,<br />Dat ons de vrede brengt.<br />
 47. 47. Op bergen en in dalen,<br />In de tempel, huis en stal,<br />Gods liefde straalt waar <br />mensen zijn.<br />Het licht schijnt overal.<br />
 48. 48. Schriftlezing: Psalm 92<br />
 49. 49. 1 Een psalm, een lied voor de sabbat. 2 Het is goed de HEER te loven, uw naam te bezingen, Allerhoogste, <br />3 in de morgen te getuigen van uw liefde en in de nacht van uw trouw, <br />
 50. 50. 4 bij de klank van de tiensnarige harp <br />en bij het ruisend spel op de lier. <br />5 U verheugt mij, HEER, met uw daden, <br />ik juich om wat uw hand verricht.<br />
 51. 51. 6 Hoe groot zijn uw daden, HEER, <br />hoe peilloos diep uw gedachten. <br />7 Het dringt tot de dommen niet door <br />en dwazen kunnen het niet vatten:<br />
 52. 52.  dat de wettelozen als onkruid gedijen <br />en de onrechtvaardigen bloeien <br />alleen om te worden verdelgd, voor altijd. <br />9 U, HEER, bent eeuwig verheven, <br />
 53. 53. 10 maar uw vijanden, HEER, <br />uw vijanden gaan te gronde <br />en wie onrecht doen, worden verstrooid. 11 U geeft mij de kracht van een wilde stier, <br />met pure olie ben ik overgoten. <br />
 54. 54. 12 Mijn oog ziet op mijn aanvallers neer, <br />mijn oor hoort de angstkreet van mijn belagers. <br />
 55. 55. 13 De rechtvaardigen groeien op als een palm, <br />als een ceder van de Libanon rijzen zij omhoog. <br />14 Ze staan geplant in het huis van de HEER, <br />in de voorhoven van onze God groeien zij op.<br />
 56. 56. 15 Zij dragen nog vrucht als ze oud zijn <br />en blijven krachtig en fris. <br />16 Zo getuigen zij dat de HEER recht doet, <br />mijn rots, in wie geen onrecht is. <br />
 57. 57. Lucas 2: 22-40 (NBV)<br />Toewijding van Jezus in de tempel<br />
 58. 58. 22 Toen de tijd was aangebroken dat ze zich overeenkomstig de wet van Mozes rein moesten laten verklaren, brachten ze hem naar Jeruzalem om hem aan de Heer aan te bieden, 23 zoals is voorgeschreven in de wet van de Heer: ‘Elke eerstgeboren zoon moet aan de Heer worden toegewijd.’ <br />
 59. 59. 24 Ook wilden ze het offer brengen dat de wet van de Heer voorschrijft: een koppel tortelduiven of twee jonge gewone duiven. <br />25 Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man,<br />
 60. 60. die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken, en de heilige Geest rustte op hem. 26 Het was hem door de heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de messias van de Heer zou hebben gezien. 27 Gedreven door de Geest kwam hij naar de tempel,<br />
 61. 61. en toen Jezus’ ouders hun kind daar binnenbrachten om met hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is, 28 nam hij het in zijn armen en loofde hij God met de woorden: <br />29 ‘Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan, zoals u hebt beloofd. <br />
 62. 62. 30 Want met eigen ogen heb ik de redding gezien <br />31 die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: <br />32 een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen <br />en dat tot eer strekt van Israël, uw volk.’ <br />
 63. 63. 33 Zijn vader en moeder (2:33) Zijn vader en moeder – Andere handschriften lezen: ‘Jozef en zijn moeder’.<br />waren verbaasd over wat er over hem werd gezegd. 34 Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder:<br />
 64. 64. ‘Weet wel dat velen in Israël door hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat betwist wordt, 35 en zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen.’<br />
 65. 65. 36 Er was daar ook een profetes, Hanna, de dochter van Fanuel, uit de stam Aser. Ze was hoogbejaard; vanaf haar huwbare leeftijd had ze zeven jaar met haar man geleefd, 37 en ze was nu al vierentachtig jaar weduwe.<br />
 66. 66. Ze was altijd in de tempel, waar ze God dag en nacht diende met vasten en bidden. 38 Op dat moment kwam ze naar hen toe, bracht hulde aan God en sprak over het kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem.<br />
 67. 67. 39 Toen ze alles overeenkomstig de wet van de Heer hadden gedaan, keerden ze terug naar Galilea, naar hun woonplaats Nazaret. 40 Het kind groeide op, werd sterk en was begiftigd met wijsheid; Gods genade rustte op hem. <br />
 68. 68. Evlb 109 -1, 2, 3, 4<br />Al wie dolend in het donker<br />
 69. 69. 1 Al wie dolend in het donker<br />in de holte van de nacht<br />en verlangend naar een wonder<br />op de nieuwe morgen wacht:<br />vrijheid wordt aan u verkondigd<br />door een koning zonder macht.<br />
 70. 70. 2 Onze lasten zal Hij dragen<br />onze onmacht totterdood<br />geeft als antwoord op ons vragen<br />ons zichzelf als levensbrood<br />nieuwe vrede zal er dagen<br />liefde straalt als morgenrood.<br />
 71. 71. 3 Tot de groten zal Hij spreken<br />even weerloos als een lam<br />het geknakte riet niet breken<br />Hij bewaakt de kleine vlam:<br />hoort en ziet het levend teken<br />van een God die tot ons kwam.<br />
 72. 72. 4 Dor en droog geworden aarde<br />die om dauw en regen vraagt<br />dode mens die snakt naar adem<br />wereld die om toekomst vraagt:<br />zie mijn Zoon, de nieuwe Adam,<br />die mijn welbehagen draagt.<br />
 73. 73. Thema: Oud en Nieuw<br />
 74. 74. Gez. 139: 1, 2, 3<br />Komt, verwondert u hier, mensen,<br />
 75. 75. 1 Komt, verwondert u hier, mensen,<br />ziet, hoe dat u God bemint,<br />ziet vervuld der zielen wensen,<br />ziet dit nieuwgeboren kind!<br />Ziet, die &apos;t woord is, zonder spreken,<br />
 76. 76. ziet, die vorst is, zonder pracht,<br />ziet, die &apos;t al is, in gebreken,<br />ziet, die &apos;t licht is, in de nacht,<br />ziet, die &apos;t goed is, dat zo zoet is,<br />wordt verstoten, wordt veracht.<br />
 77. 77. 2 Ziet, hoe dat men met Hem handelt,<br />hoe men Hem in doeken bindt,<br />die met zijne godheid wandelt<br />op de vleugels van de wind.<br />Ziet, hoe ligt Hij hier in lijden<br />
 78. 78. zonder teken van verstand,<br />die de hemel moet verblijden,<br />die de kroon der wijsheid spant.<br />Ziet, hoe tere is de Here,<br />die &apos;t al draagt in zijne hand.<br />
 79. 79. 3<br />O Heer Jesu, God en mense,<br />die aanvaard hebt deze staat,<br />geef mij wat ik door U wense,<br />geef mij door uw kindsheid raad.<br />Sterk mij door uw tere handen,<br />
 80. 80. maak mij door uw kleinheid groot,<br />maak mij vrij door uwe banden,<br />maak mij rijk door uwe nood,<br />maak mij blijde door uw lijden,<br />maak mij levend door uw dood!<br />
 81. 81.
 82. 82. dankgebed en voorbede<br />Collecte<br />
 83. 83. Evlb 357: 1, 4, 5<br />Vreugde, vreugde, louter vreugde<br />
 84. 84. 1<br />Vreugde, vreugde, louter vreugde<br />is bij U van eeuwigheid.<br />Schepper, die &apos;t heelal verheugde,<br />bron van eeuw&apos;ge vreugde zijt.<br />
 85. 85. Gij, die woont in licht en luister,<br />drijft de schaduwen uiteen.<br />Hij, die zoekend doolt in &apos;t duister,<br />vindt het licht bij U alleen.<br />
 86. 86. 4<br />Open nu ook onze ogen<br />voor het ware vreugdelicht,<br />opdat wij uw Naam verhogen,<br />juichend voor uw aangezicht.<br />
 87. 87. Want in Christus komt Gij nader<br />hem, die onder zonde zucht.<br />Ieder wilt Gij zijn een Vader,<br />die in Jezus tot U vlucht.<br />
 88. 88. 5<br />Wil ons van uw vreugde geven,<br />hef ons op tot U omhoog,<br />Gever van onsterflijk leven,<br />die tot ons U nederboog.<br />
 89. 89. Dan gaan wij hier zingend voorwaarts,<br />onbevreesd in smart en pijn.<br />Laat ons Heer, door uwe liefde<br />eeuwig in uw vreugde zijn.<br />
 90. 90. Zegen<br />3 x amen<br />
 91. 91. Vanavond 19.00 uur <br />dhr Kamphuis<br />

×