FNGCIMM - 2martie2011

683 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
683
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

FNGCIMM - 2martie2011

 1. 1. Doriţi să vă dezvoltaţi afacerea / regiunea ? Aveţi proiecte de investiţii? Garanţiile sunt insuficiente pentru accesarea creditelor ? NOI GARANT Ă M IDEILE TALE! <ul><li>FONDUL LOCAL DE GARANTARE SFÂNTU GHEORGHE SA </li></ul><ul><li>filiala FNGCIMM – IFN- </li></ul>
 2. 2. FONDUL L OCAL DE GARANTARE SF. GHEORGHE SA instituţie financiară nebancară filiala a FNGCIMM având ca acţionar institutii locale şi Ministeru l Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri , ca reprezentant al Statului În Europa funcţionează de peste 40 de ani organizaţii similare.
 3. 3. OBIECTIVUL NOSTRU * Îmbunătăţirea accesului la finanţare al IMM care au proiecte de afaceri viabile, dar care nu deţin suficiente garanţii materiale sau resurse financiare; * Contribuirea la lansarea activităţii întreprinderilor nou-înfiinţate ; * Sprijinirea absorbţiei fondurilor structurale de către IMM si INSTITUŢII!
 4. 4. Misiunea Fondului de garantare ACORDAREA DE GARANTII: <ul><li>Persoane lor jurid i ce & institu ț ii lor </li></ul><ul><li>acordarea de garanţii financiare, în completarea garanțiilor proprii, IMM-rilor sau INSTITUȚIILOR , necesare obţinerii unor credite sau a altor instrumente financiare de la bănci; </li></ul><ul><li>2. P ersoanelor fizice </li></ul><ul><li>Programul “ Prima Casă ” </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Surse pentru g aran ț ii </li></ul><ul><li>S urse proprii ( FNGCIMM si Filiale) pentru garanții acordate IMM-rilor . </li></ul><ul><ul><li>Fondul garanteaz ă p â n ă la 80% din credit ș i p â n ă la valoarea de 2,5 milioane euro. </li></ul></ul><ul><li>S urse î n administrare ( FNGCIMM) – de la Ministerul Agriculturii </li></ul><ul><li>Î n baza unor legi speciale Fondul poate emite garan ț ii din fonduri î n administrare. Suma garantat ă reprezint ă maxim 80% din valoarea creditului. </li></ul><ul><li>- S urse î n gestiune – garan ț ii î n nume ș i cont stat ( FNGCIMM) </li></ul><ul><li>1. Programul “Prima cas ă ” </li></ul><ul><li>2. Programul de sprijin pentru beneficiarii O.U.G. nr.9/2010 </li></ul><ul><li>si O.G. 79/2010 </li></ul>
 6. 6. <ul><li>GARANŢII pentru IMM-ri se pot acorda </li></ul><ul><li>Persoane fizice/ asociaţii familiale autorizate să des f ăşoare activităţi economice </li></ul><ul><li>Persoane juridice – societăţi comerciale sau societăţi cooperative, care î ndepline sc cumulativ condiţiile prevăzute de Legea 346/2004 pentru IMM , cu modific ă rile ulterioare: </li></ul><ul><li>- num ă r mediu anual de salaria ţ i mai mic de 250; </li></ul><ul><li>- cifră de afaceri anuală p â n ă la 50 milioane Euro sau active totale cu echivalentul a maximum 43 milioane Euro. </li></ul>
 7. 7. GARANŢII pentru IMM-ri Ce finanţări garantăm? <ul><li>Credite pe termen mediu şi lung </li></ul><ul><li>Credite pe termen scurt, </li></ul><ul><li>Scrisori de garanţie bancară, </li></ul><ul><li>O rice alte finan ţă ri acordate de b ă nci . </li></ul><ul><li>Fondul intervine în credite de investiţie aflate în derulare, dacă până la maturitatea creditului sunt minim 18 luni. </li></ul><ul><li>Garantăm creditele acordate de băncile comerciale în limita a maxim: </li></ul><ul><li>80% pentru credite le de inve stiţie şi finanţări în vederea accesării fondurilor UE, </li></ul><ul><li>50 % pentru creditele destinate activităţii curente . </li></ul>
 8. 8. ETAPE NECESARE ÎN OB Ţ INEREA GARAN Ţ IEI <ul><li>1) IMM depune la banca finanţatoare documentaţia de credit ; </li></ul><ul><li>B anca, în urma analizei documentaţiei de credit, solicită Fondului să participe la împărţirea riscului prin emiterea unei garanţii; </li></ul><ul><li>Fondul, pe baza propriei analize, acordă garanţia si semnează contract ul de garantare /scrisoarea de garantare cu Banca ; </li></ul><ul><li>În baza garantiei Fondului , Banca semnează contractul de credit cu IMM . </li></ul><ul><li>T ermenul de analiză şi aprobare a garanţiilor - 7 zile. </li></ul>BANCĂ FNGCIMM IMM 3 2 4 1
 9. 9. <ul><li>Programul “ Prima Casă ” </li></ul><ul><li>Avantajele programului: </li></ul><ul><li>promisiune unilateral ă de creditare - document prin care finan ţ atorul / banca î ş i exprim ă disponibilitatea de a acorda o finan ţ are unui beneficiar care, la data acord ă rii acesteia, trebuie s ă se încadreze în criteriile de eligibilitate ale programului. Documentul are valabilitate pe perioad a de construc ţ ie a locuin ţ ei, dar nu mai mult de 18 luni; </li></ul><ul><li>promisiune de garantare - document emis de FNGCIMM c ă tre finan ţ ator / bancă , prin care FNGCIMM îsi exprim ă inten ţ ia de a garanta finan ţ area care va fi acordat ă beneficiarilor de c ă tre finan ţ ator. Documentul are valabilitate pe perioada de construc ţ ie a locuin ţ ei, dar nu mai mult de 18 luni.     </li></ul><ul><li>Promisiunea de creditare şi garantare, ofer ă certitudinea achiziţiei unei locuinţe de către o persoană fizică şi totodată certitudinea societăţii de construcţii că îşi valorifică construcţia, </li></ul><ul><li>Constructorul poate solicita credit bancar pentru realizarea investiţiei, cu garanţia Fondului de până la 80% av â nd în susţinerea cash-flowului prezentat băncii promisiunile de creditare şi garantare obţinute de viitorii beneficiari. </li></ul>
 10. 10. PROGRAMUL de sprijin pentru beneficiarii proiectelor din domenii prioritare pentru economia romaneasca, finatate din instrumente structurale ale UE alocate Romaniei, aprobat prin O.U.G. nr.9/2010 Garan ţ ia FNGCIMM – angajament asumat de FNGCIMM î n numele ş i contul statului, materializat î ntr-un contract de garantare, care acoper ă pierderea suportat ă de finan ţ ator, ca urmare a producerii riscului. Finan ţ are garantat ă : maximum 80% din finan ţ area acordat ă î n lei sau euro î n cadrul programului de sprijin, î n valoare de maximum 15% din valoarea total ă a proiectului implementat, exclusiv dob â nzile ş i comisioanele bancare ş i alte sume datorate de beneficiarul Programului î n baza contractului de credit.
 11. 11. Beneficiarii p rogramului <ul><li>conform art.2 lit b) din OG 9/2010 pot fi: </li></ul><ul><li>Entit ăţ i care implementeaz ă proiecte finan ţ ate din instrumente structurale ale Uniunii Europene: </li></ul><ul><ul><li>- unit ăţ i administrativ-teritoriale </li></ul></ul><ul><ul><li>- institu ţ ii de inv ăţă m â nt superior de drept public acreditate </li></ul></ul><ul><ul><li>- institu ţ ii de cercetare-dezvoltare de drept public acreditate </li></ul></ul><ul><li>b) Operatori regionali de servicii de alimentare cu apa ş i canalizare care implementeaz ă proiecte finan ţ ate î n cadrul Axei prioritare nr.1 din Programul opera ţ ional sectorial ”Mediu”. </li></ul><ul><li>Solicitările eligibile OUG nr.9/2010 sunt încadrate în următoarele Programe: </li></ul><ul><li>1. Obiectivul Convergenţă: </li></ul><ul><ul><li>POS Mediu </li></ul></ul><ul><ul><li>PO Regional </li></ul></ul><ul><ul><li>POS Cresterea Competitivităţii Economice </li></ul></ul><ul><ul><li>POS Transport </li></ul></ul><ul><li>2. Obiectivul Cooperare Teritorială Europeană </li></ul><ul><ul><li>PO Ungaria –România </li></ul></ul><ul><ul><li>PO România – Bulgaria </li></ul></ul>
 12. 12. Conditii cumulative de acordare a garantiei <ul><li>1. Solicitantii sprijinului au î ncheiat un contract de finan ţ are cu o autoritate de managament sau un organism intermediar pentru proiectul pentru care solicit ă sprijin; </li></ul><ul><li>2. Proiectele pentru care se solicit ă sprijin sunt promovate î n urm ă toarele domenii : infrastructura rutier ă, infrastructura de energie , i nfrastructura de alimentare cu ap ă , canalizare ş i tratarea apelor uzate , infrastructura pentru managementul de ş eurilor , infrastructura destinat ă educa ţ iei şi cercet ă rii-dezvolt ă rii , infrastructura tehnologic ă de cercetare ş i dezvoltare ş tiin ţ ific ă, infrastructura î n domeniul s ănă t ăţ ii , infrastructura î n domeniul asisten ţ ei sociale. </li></ul><ul><li>3. Proiectele pentru care se solicit ă sprijin trebuie s ă prevad ă realizare de lucr ă ri ş i/sau achizi ţ ie de echipamente, î ntr-o propor ţ ie de cel pu ţ in 50% din valoarea eligibil ă a proiectului . </li></ul><ul><li>4. La data solicit ă rii finan ţă rii , aplican ţ ii au mai beneficiat de cel mult un î mprumut garantat î n cadrul Programului. </li></ul>
 13. 13. ETAPE pentru obtinera garantiei de catre Institutii <ul><li>Î ncheierea contractului de finan ţ are î ntre beneficiar ş i AM/OI. </li></ul><ul><li>Beneficiarul poate solicita FNGCIMM eliberarea unui “Acord de principiu privind emiterea garan ţ iei”. Se depune la Fond: c ontractul de finanţare încheiat cu AM/OI, certificatul de înregistrare fiscala a beneficiarului , ordinul de p lata sau chitanţa prin care a achitat comisionul de analiza in valoare de 500 lei. </li></ul><ul><li>Beneficiarul ob ţ ine finan ţ area garantat ă î n cadrul Programului de la o banc ă selec ţ ionat ă prin procedura de achizi ţ ie de prest ă ri servicii financiare, conf OUG nr.34/2006, aprobat ă prin Legea nr.337/2006. </li></ul><ul><li>Finan ţ atorul transmite la FNGCIMM solicitarea de garantare , î nso ţ it ă de : </li></ul><ul><li>hotărârea de adjudecare, întocmită în procedura de achiziţie publică de servicii financiare, </li></ul><ul><li>contractul de achizitie de servicii financiare, </li></ul><ul><li>documentul prin care finantatorul a aprobat acordarea finantarii pentru care solicita garantia în cadrul programului de sprijin, </li></ul><ul><li>acordul de principiu privind emiterea garanţiei, </li></ul><ul><li>5. Incheiere contract de garantare intre Fond, finantator si beneficiar. </li></ul>
 14. 14. SPRIJINIREA ABSORBŢIEI FONDURILOR STRUCTURALE alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurala aprobat prin O.U.G. nr.79/2009 <ul><li>Beneficiarii Programului de sprijin conform art.3 din OG 79/2010 sunt: </li></ul><ul><li>comunele, </li></ul><ul><li>asociatiile de dezvoltare intercomunitara ale comunelor, </li></ul><ul><li>organismele de drept public care au incheiat un contract de finantare nerambursabila/act aditional cu APDRP si investitia ce urmeaza a realiza se incadreaza in masura 3.2.2 . </li></ul><ul><li>Valoarea Scrisorii de garanţie acordate de un fond de garantare fiecărui beneficiar public va fi de până la 110% din valoarea avansului prevăzut în contractele de finanţare încheiate cu APDRP. </li></ul>
 15. 15. COMISIOANE DE GARANTARE <ul><li>P entru garanţia acordată IMM-rilor , Fondul  solicită plata unui comision de garantare calculat procentual la valoarea sau soldul garanţiei cuprins a între : </li></ul><ul><li>- 1, 75 % - 3,80%, funcţie de tipul, valoarea garanţiei şi categoria de risc a societăţii, </li></ul><ul><li>- pentru accesarea fondurilor UE comisionul este redus cu 0,65 </li></ul><ul><li>- în cazul societăţilor care pot fi contragarantate, comisionul este redus cu 35-50 puncte procentuale , aceasta reducere fiind considerata ajutor de MINIMIS . </li></ul><ul><li>In cazul programului “ Prima Casa ” comisionul este </li></ul><ul><li>de 0,49 %/an din valoarea garan ţ iei. </li></ul><ul><li>Pentru garantia acordata beneficiarilor OG 9/2010 </li></ul><ul><li>se achita un comision de gestiune de 0,49% şi </li></ul><ul><li>pentru beneficiarii OG 79/2010 se achită un </li></ul><ul><li>comision de 0,06%, aplicat la soldul garan ţ iei . </li></ul>
 16. 16. BĂNCI PARTENERE - 2 9 bănci Fondul are convenţii de colaborare înch eia te pentru garantarea creditelor cu : Alpha Bank Banca Comercială Română Banca Comercială Carpatica Banc Post Banca Română pentru Dezvoltare Banca Românească CEC Credit Europe Bank Banca Firenze OTP Piraeus Bank Leumi Bank Eximbank ING Bank Raiffeisen Bank Romanian International Bank Romexterra Libra Bank UniCredi t Ţiriac Bank Volksbank Banca Transilvania Intesa San Paolo Emporiki Bank Romania Banca Italo Romena Garanti Bank ATE Bank Ciprus Bank Millennium Bank Procredit Bank
 17. 17. cu sediul în Sf. Gheorghe, str.1 Decembrie 1918, nr.33-37, et.II, clădirea Raiffeisen Bank Tel: Sf. Gheorghe 0267 310406; 0728 289141; Tel: Sibiu 0730 015133 fax: 0267 310407; mail: garantiicredite.imm @ planet.ro web: www. fngcimm.ro, www.garantare.ro Fondul are arondate judeţele BRAŞOV, COVASNA , HARGHITA , MURES şi SIBIU . Fondul Local de Garantare Sfântu Gheorghe SA - filiala FNGCIMM – IFN-

×