Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Finantare fonduri nerambursabile

4,068 views

Published on

Finantare fonduri nerambursabile

 1. 1. PROIECTUL DE INVESTITII FINANTARILE EUROPENE CE TREBUIE STIUT
 2. 2. INSTRUMENTELE STRUCTURALE CAPITAL UMAN INFRASTRUCTURA DE BAZA COMPETITIVITATE ECONOMICA PO ASISTENTA TEHNICA PO REGIONAL PO COMPETITIVITATE PO CAPACITATE ADMINISTRATIVA PO RESURSE UMANE PO MEDIU PO TRANSPORT CAPACITATE ADMINISTRATIVA PO-URI COOPERARE TERITORIALA Obiectiv Global : Reducerea disparitatilor socio- economice intre Romania si UE (crestere suplimentara de 10% a PIB pana in 2015) MEDIU
 3. 3. PROIECTUL C UPRINZATOR (este amplu, cuprinde o arie, un domeniu, un sector semnificativ pentru comunitate) O RIENTAT (este focalizat pe rezolvarea unei probleme) R EALIST (este realizabil în raport cu resursele economice, umane, financiare disponibile si cu perioada de timp la care se raporteaza) E LOCVENT (este limpede pentru toti actorii implicati) C OMENSURABIL (poate fi urmarit prin indicatori de realizare, verificare, control) T EMPORAL (este legat de timp, respectiv de o anumita etapizare si desfasurare cronologica)
 4. 4. Instrumentele Structurale reprezinta asistenta financiara nerambursabila primita i n calitate de Stat Membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului European de Dezvoltare Regionala (FEDR), Fondului Social European (FSE) si Fondului de Coeziune (FC). Programul Operational reprezinta un document strategic de programare elaborat de Statul Membru si adoptat de catre Comisia Europeana, prin care este stabilita o strategie de dezvoltare sectoriala sau regionala printr-un set de prioritati coerente.
 5. 5. Autoritatea de Management reprezinta o structura din cadrul unei autoritati publice centrale,  responsabila pentru gestionarea unui Program Operational.   Organismul Intermediar reprezinta o structura din sectorul public sau privat sau o organizatie nonprofit de interes public care îndeplineste atributii delegate de catre Autoritatea de Management.
 6. 6.   Beneficiarul este un organism, autoritate, institutie sau societate comercialǎ din sectorul public sau privat, unitate administrativ-teritoriala, organism prestator de servicii publice si de utilitate publica de interes local sau judetean, responsabil pentru initierea si implementarea proiectelor aprobate spre finantare i n cadrul unui Program Operational.  Proiectul eligibil reprezinta o serie de lucrari, activitati si/sau servicii menite sa duca la realizarea unui scop indivizibil precis de natura tehnica, economica sau sociala în cadrul unei axe prioritare dintr-un Program Operational . A re obiective clar identificate si masurabile si este conform criteriilor aprobate de Comitetul de Monitorizare al Programului Operational. 
 7. 7.   Acordul de finantare este actul juridic i ncheiat i ntre Autoritatea de Management sau Organismul Intermediar, i n numele si pentru aceasta si Beneficiar prin care se aproba acordarea asistentei financiare nerambursabile pentru proiectul eligibil stabilind drepturi si obligatii pentru ambele parti. Cheltuiala eligibila este cheltuiala realizata de catre un beneficiar, aferenta unui proiect eligibil, care poate fi finantata din instrumente structurale, din bugetul de stat si/sau contributia proprie a beneficiarului.
 8. 8. ELIGIBILITATE FIRME Verificare dupa cod CAEN!! Profit ultimii 2 ani!! 0 datorii la bugete locale (inclusiv pt punctele de lucru) si bugetul general consolidat!!
 9. 9. ELIGIBILITATE FIRME Proprietate asupra terenului Capacitate de a administra proiectul Nu se finanteaza comertul Pentru turism – doar modernizari de spatii existente
 10. 10. ELIGIBILITATE Cheltuieli S a fie efectiv platita in cadrul unui proiect eligibil aprobat , ce are la baza un acord de finantare, semnat intre AM/ OI si beneficiar; Sa fie insotita de documente justificative ; S a fie in conformitate cu principiile unui management financiar riguros, si sa utiliz eze eficient fonduril e ; Sa fie necesara pentru derularea proiectului; Sa respecte legea, national a si comunitar a ; Sa fie platita in perioada cuprinsa intre data semnarii acordului de finantare si 31 decembrie 2015 .
 11. 11. ELIGIBILITATE Cheltuieli A chizi t ie teren - eligibil numai prin FEDR s i FC . M axim 10% din cheltuielile totale eligibile ale proiectului. E xcep t ional s i justificat, i n cazul proiectelor de conservare a mediului -> P rocentul >. Pre t ul de achiziţie al terenului - certificat de un evaluator independent autorizat.
 12. 12. ELIGIBILITATE Cheltuieli EXCEPTII Cheluieli eligibile angajate inainte de data semnarii acordului de finantare , dar nu inainte de 1 ianuarie 2007 : avize, studii de fezabilitate, proiecte tehnice,  expertiza tehnica si financiara pentru pregatirea proiectelor, cheltuieli aferente sprijinului pentru instrumente de inginerie financiara adresate intreprinderilor, cheltuielile aferente activitatilor din cadrul proiectelor eligibile care pot fi desfasurate de catre institutiile publice, suportate de la bugetul de stat si proiectelor de asistenta tehnica, precum si achizitia de terenuri
 13. 13. PRIN URMARE!! ATENTIE LA CHELTUIELILE EFECTUATE INAINTE DE SEMNAREA CONTRACTULUI!!!
 14. 14. PRINCIPIUL RAMBURSARII Banii se ramburseaza , nu se avanseaza . SA AVETI FINANTAREA INTREGULUI PROIECT ASIGURATA . Dupa depunerea si aprobarea dosarelor de plata urmeaza rambursarea cheltuielilor efectuate. Banii pot intra in cont in maxim 3 luni!!! In acest timp executia proiectului trebuie sa continue!!!
 15. 15. DIMENSIUNE APORT PROPRIU Cofinantare pentru a fi eligibil : 30-40-50% (functie de axe) din cheltuielile eligibile Finantare pentru finalizarea proiectului : 100%. Nu uitati de TVA!!! Etape executie in Cash Flow C ontribu t i a i n natur a pentru i ntregul proiect MAX 20% din totalul cofinan ta rii proprii eligibile a beneficiarului.
 16. 16. NUMAR PROIECTE Un beneficiar poate depune >1 proiect . Sa fie diferite si finantate de axe diferite. Capacitatea de sustinere a lor insa trebuie atent analizata
 17. 17. CONSULTANTA Incepe cu semnarea contractului Tema de proiectare/Identificarea bugetului/Solutii de finantare/Avizare/Documentatie/ Cerere de Finantare/Proiect Tehnic/Dosare Achizitie/Dosare Plata Suntem cei mai buni prieteni, de la idee pina la punerea in functiune a investitiei. Ceilalti intra si ies din proiect
 18. 18. DEFINIREA PROIECTULUI TEMA PLANUL DE AFACERI STUDIUL DE FEZABILITATE FISA PROIECTULUI SI MATRICEA CADRU LOGIC COFINANTARE (SCRISOARE CONFORT) APLICATIE FINANTARE GRANT
 19. 19. FINANTARE Scrisoare de confort ≈ Credit!! Acordarea SC presupune analiza similara analiza credit Existenta garantii Posibilitate apelare la Fonduri de Garantare
 20. 20. APLICATIA Conformitatea Documentatia e intocmita 1 conform Ghidurilor Eligibilitatea Proiectul raspunde obiectivelor POS 2 Selectia Selectie ->Semnare contract finantare ->Proiect tehnic -> Dosare achizitie ->Executie 1 Este completa, stampilata, opisata 2 Obiectivele sunt clare, activitatile sunt descrise
 21. 21. GARANTII <ul><li>Garantam ce tine de noi, respectiv conformitatea si eligibilitatea </li></ul><ul><li>Selectia NU tine de noi. Toate proiectele noastre au fost selectionate insa niciodata nu am garantat </li></ul>
 22. 22. PROIECT TEHNIC Nume proiect identic cu cel din celelalte documente Contine toate elementele: Arhitectura, Rezistenta, Scenariu la foc, Instalatii, Platforme Caiete sarcini si Liste cantitati de lucrari Referate de verificare (pe specialitati). Certificate atestare. Legitimatie verificator. Stampila
 23. 23. DOSARE DE ACHIZITIE Ofertele concorda cu cererile de oferta Contractul castigator este conform ofertei Documente cu numere de intrare/iesire in ordine fireasca Respect total fata de termenii din cererea de oferta Achizitie 1 din fonduri structurale -> Documente necesare specifice 1 Furnizorii trebuie instiintati
 24. 24. DOSARE DE PLATA Sunt respectati termenii din contract / acte aditionale Documentele bancare contra semnate si stampilate de catre banca Obiectele achizitiei sa aiba denumire similara pe toate documentele prezentate
 25. 25. INCADRARE IN BUGET OBLIGATORIE
 26. 26. www.magnadevelopment.ro magnadev.wordpress.com/

×