Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Otimmc 1iun2011

615 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Otimmc 1iun2011

 1. 1. <ul><li>Guvernul României </li></ul><ul><li>Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri </li></ul><ul><li>Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii </li></ul><ul><li>Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Cluj-Napoca </li></ul><ul><li>Iunie 2011 </li></ul>R O M Â N I A MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
 2. 2. Programe cu finanţare de la Bugetul de stat - 2011 <ul><li>Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor aparţinând întreprinzătorilor tineri </li></ul><ul><li>Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare START </li></ul><ul><li>Programul UNCTAD EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării IMM </li></ul><ul><li>Programul naţional multianual pe perioada 2005-2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii </li></ul>
 3. 3. Programe cu finanţare de la Bugetul de stat - 2011 <ul><li>Programul naţional multianual pe perioada 2002-2012 de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri </li></ul><ul><li>Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă </li></ul><ul><li>Programul naţional multianual pe perioada 2002-2012 pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului </li></ul>
 4. 4. Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor aparţinând întreprinzătorilor tineri <ul><li>1. Obiectivul Programului </li></ul><ul><li>stimularea înfiinţării de noi microîntreprinderi, îmbunătăţirea performanţelor economice ale celor existente, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale tinerilor în scopul implicării acestora în structuri economice private. </li></ul><ul><li>2. Bugetul Programului pentru anul 2011 </li></ul><ul><li>- 21.000.000 lei </li></ul>
 5. 5. Beneficiarii Programului <ul><li>Persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ, la data depunerii </li></ul><ul><li>F ormularului de înscriere în program, următoarele criterii de eligibilitate : </li></ul><ul><li>au capacitate juridică deplină de exerciţiu, au vârsta de până la 35 de ani, împliniţi cel mai târziu în ziua înregistrării cererii de înmatriculare a societăţii cu răspundere limitată in Registrul Comerţului; </li></ul><ul><li>anterior datei înmatriculării societăţii în Registrul Comerţului nu au mai deţinut şi nu deţin calitatea de acţionar, asociat sau membru al organelor de conducere din cadrul unei întreprinderi constituite în spaţiul economic european; </li></ul><ul><li>înfiinţează pentru prima dată o societate comercială cu răspundere limitată în condiţiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind societăţile comerciale şi ale prezentei ordonanţe de urgenţă nr. 6 din data 09.02.2010 </li></ul>
 6. 6. Categoriile de cheltuieli eligibile <ul><li>Investiţii în active corporale şi necorporale </li></ul><ul><li>Alte costuri de operare </li></ul>SITUAŢIA FIRMELOR INSCRISE PE SITE ÎN REGIUNEA DE NORD-VEST – 31.05.2011 Judeţ Num ăr de firma înmatriculate Număr de firme înscrise pe site Procent din total OTIMMC Cluj-firme înscrise pe site Procent din total naţional – firme înscrise pe site Bihor 109 41 19.25% 4.09% Bistriţa Năsăud 54 12 5.63% 1.2% Cluj 181 82 38.5% 8.18% Maramureş 85 33 15.49% 3.29% Sălaj 64 18 8.45% 1.8% Satu Mare 38 27 12.68% 2.69% Total OTIMMC Cluj Napoca 531 213 21.25% Total naţional 2357 1002
 7. 7. Etapele implementării programului <ul><li>Înregistrarea microîntreprinderii ¨S.R.L.- D.¨ în registrul comerţului </li></ul><ul><li>Notificarea prin posta electronică a O.T.I.M.M.C. în a cărui rază teritorială îşi are sediul, în vederea luării în evidenţă. </li></ul><ul><li>Înregistrarea pentru obţinerea AFN pe site-ul www.aippimm.ro </li></ul><ul><li>Evaluarea planului de afaceri – minim 60 puncte – </li></ul><ul><li>Contractare şi finanţare </li></ul>
 8. 8. Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare START <ul><li>Beneficiarii Programului </li></ul><ul><li>1. Pentru persoanele fizice </li></ul><ul><li>- să fie cetăţeni români; </li></ul><ul><li>- să nu mai fi beneficiat de finanţare in cadrul acestui Program, nici ca persoana fizică şi nici ca şi asociat într-o firmă care a beneficiat de finanţare in cadrul acestui Program. </li></ul><ul><li>- să aibă studii medii sau superioare definitivate. </li></ul><ul><li>2. Pentru societăţi comerciale (microîntreprinderi) </li></ul><ul><li>- să fie microîntreprinderi </li></ul><ul><li>- să aibă capital social integral privat; </li></ul><ul><li>- asociatul, acţionarul sau administratorul să nu fi beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul Programului şi nu a fost / nu este asociat sau acţionar la societăţi comerciale care au beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul Programului – START </li></ul><ul><li>- asociatul unic/asociatul/acţionarul este cetăţean român şi să aibă cel puţin studii medii definitivate; </li></ul><ul><li>-să aibă cel mult 2 ani de la autorizare/înregistrare la Registrul Comerţului </li></ul><ul><li>-să nu aibă datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale </li></ul><ul><li>! Pentru etapa a II-a a programului, vor fi acceptate la finanţare doar societăţi comerciale. </li></ul>
 9. 9. Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare START <ul><li>Buget: 10.000 .000 lei </li></ul><ul><li>2 etape </li></ul><ul><li>Program EMPRETEC - cursuri de pregătire antreprenorială UNCTAD EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării IMM, destinate beneficiarilor Programului; </li></ul><ul><li>Planul de afaceri - finanţarea implementării celor mai bune Planuri de Afaceri prin Alocaţie Financiară Nerambursabilă în limita bugetului alocat. </li></ul><ul><li>Scheme de finanţare: </li></ul><ul><li>a) Schema de finanţare cu credit bancar: </li></ul><ul><ul><li>Alocaţie Financiară Nerambursabilă – maxim 70% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului de investiţii , dar nu mai mult de 100.000 lei/beneficiar; </li></ul></ul><ul><ul><li>credit bancar - m inim 30% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului de investiţii, dar nu mai mult de 50.000 lei/beneficiar - acordat de către instituţia de credit parteneră. Instituţia de credit parteneră poate acorda finanţare si pentru cheltuielile neeligibile aferente proiectului de investiţii ; </li></ul></ul><ul><ul><li>b) Schema de finanţare fără credit bancar : </li></ul></ul><ul><ul><li>Alocaţie Financiară Nerambursabilă – maxim 70% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului de investiţii, dar nu mai mult de 100.000 lei/beneficiar </li></ul></ul><ul><ul><li>contribuţie proprie – minim 30 % din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului de investiţii. </li></ul></ul>
 10. 10. Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare START <ul><li>Cheltuieli eligibile : </li></ul><ul><li>Echipamente tehnologice, aparate şi instalaţii de măsură, control şi reglare </li></ul><ul><li>Mijloace de transport auto pentru mărfuri </li></ul><ul><li>Licenţe, brevete, mărci, francize, etichetare ecologică; </li></ul><ul><li>Achiziţionarea de tehnică de calcul </li></ul><ul><li>Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie (clădiri, hale de producţie, spaţii amenajate) </li></ul><ul><li>Achiziţionarea de mobilier de birou, mini-calculatoare pentru secretariat, birotică;  </li></ul><ul><li>Realizarea unui site pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate. Se considera cheltuială eligibilă si taxa de achiziţionare a domeniului Internet, precum şi activitatea de dezvoltare a softului pentru comerţul on-line. </li></ul><ul><li>Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor în cadrul codului CAEN pentru care a solicitat finanţare; </li></ul><ul><li>Promovarea on-line a activităţilor societăţii comerciale, elaborarea şi producţia de materiale tipărite de promovare a activităţilor desfăşurate de societate, pe suport hârtie şi pe suport electronic; </li></ul><ul><li>Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program - dar nu mai mult de 10% din valoarea cheltuielilor eligibile. Această activitate poate fi efectuată înainte de semnarea Contractului de finanţare </li></ul>
 11. 11. Programul UNCTAD EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării IMM <ul><li>Buget – 350 .000 lei. </li></ul><ul><li>Programul UNCTAD/EMPRETEC România îşi propune: </li></ul><ul><ul><li>Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale şi a capacităţii manageriale; </li></ul></ul><ul><ul><li>Sprijin şi consultanţă de calitate pentru creşterea productivităţii şi competitivităţii; </li></ul></ul><ul><ul><li>Dezvoltarea metodelor moderne de afaceri; </li></ul></ul><ul><ul><li>Încurajarea schimbului de experienţă şi a dezvoltării relaţiilor pe plan local, dar şi la nivel internaţional; </li></ul></ul><ul><ul><li>Asistenţă şi sprijin în obţinerea de finanţări. </li></ul></ul><ul><li>Produsul de bază oferit participanţilor la program este atelierul de lucru pentru dezvoltarea competenţelor personale antreprenoriale dezvoltat de Universitatea Harvard împreună cu Management Systems International şi McBeer & Co care se va desfăşura pe parcursul a 9 zile calendaristice. </li></ul><ul><li>În vederea implementării primei etape a Programului, serviciile de instruire specifice Programului vor fi efectuate de traineri naţionali certificaţi şi în curs de certificare de către UNCTAD Geneva. </li></ul>
 12. 12. Programul UNCTAD EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării IMM <ul><li>Derularea Programului </li></ul><ul><li>workshop-urile se vor desfăşura în 8 locaţii afişate pe site-ul www.aippimm.ro . </li></ul><ul><li>În cadrul aceluiaşi workshop nu pot participa rude de gradul I, rude de gradul II şi soţ/soţie. </li></ul><ul><li>Beneficiarii Programului </li></ul><ul><li>Persoanele fizice care îndeplinesc cumulat următoarele condiţii: </li></ul><ul><li>a) să fie cetăţeni români; </li></ul><ul><li>b) să aibă studii medii sau superioare definitivate cu diplomă de Bacalaureat/Licenţă sau adeverinţă care să ateste finalizarea studiilor; </li></ul><ul><li>c) s-au înscris la activităţile prevăzute în Program, pe baza formularului de înscriere. </li></ul><ul><li>Selecţia participanţilor în cadrul programului </li></ul><ul><li>se va face pe baza formularului completat şi a interviului organizat de traineri pe baza procedurii UNCTAD. </li></ul><ul><li>Taxa de participare: - 1000 lei </li></ul>
 13. 13. Programul naţional multianual pe perioada 2005-2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager în sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii <ul><li>Buget: 500 .000 lei </li></ul><ul><li>Beneficiari eligibili </li></ul><ul><li>- Femeile care au cetăţenie română; au vârsta peste 18 ani; au cel puţin studii medii definitivate; nu deţin firme de consultanţă; s-au înscris la activităţile prevăzute în Program </li></ul><ul><li>Activităţi în cadrul acestui program: </li></ul><ul><li>organizare şi desfăşurare de cursuri de pregătire antreprenorială pe durata a 4 zile în fiecare dintre cele 8 locaţii stabilite. </li></ul><ul><li>organizarea campaniei de informare &quot;Zilele Femeilor Întreprinzător&quot;, având ca tematică asistenţa oferită de UE IMM-urilor, competitivitatea acestora şi cultura antreprenorială. </li></ul>
 14. 14. Programul naţional multianual pe perioada 2002-2012 de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri <ul><li>Buget: 6.150 .000 lei.   </li></ul><ul><li>Programul urmăreşte crearea unui mediu de afaceri favorabil dezvoltării şi creşterii IMM-urilor; promovarea culturii antreprenoriale şi îmbunătăţirea performanţelor manageriale; consolidarea unui sector privat dinamic, capabil să facă faţă forţelor concurenţiale şi competiţiei internaţionale; facilitarea accesului IMM-urilor la surse de finanţare, creşterea numărului de activităţi economice competitive, întărirea climatului investiţional, precum şi reducerea ratei şomajului în zonele-ţintă. Astfel, se urmăreşte dezvoltarea sectorului IMM din România prin crearea unor noi locuri de muncă in zonele vizate. </li></ul>
 15. 15. Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă <ul><li>Buget: 7.000 .000 lei </li></ul><ul><li>Valoarea maximă a AFN: 100.000 lei, dar nu mai mult de: </li></ul><ul><li>- pentru întreprinderi mijlocii: 60% din valoarea cheltuielilor eligibile </li></ul><ul><li>- pentru întreprinderi mici: 70% din valoarea cheltuielilor eligibile </li></ul><ul><li>- pentru microîntreprinderi: 80% din valoarea cheltuielilor eligibile </li></ul>
 16. 16. Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă <ul><li>Activităţi eligibile: </li></ul><ul><ul><ul><li>achiziţionarea de tehnică de calcul </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>achiziţionarea de cititoare pentru cod cu bare; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>achiziţionarea de cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>achiziţionarea de aparate de marcat electronice fiscale; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>achiziţionarea de maşini, utilaje şi instalaţii de lucru, aparate şi instalaţii de măsură, control şi reglare necesare desfăşurării activităţilor în cadrul codului CAEN pentru care a solicitat finanţare; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>achiziţionarea de electro şi motostivuitoare; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>brevete, licenţe, mărci comerciale şi alte drepturi şi active similare (francize) ; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>mijloace de transport marfă pentru activităţile specifice de comerţ; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>certificarea unui sistem integrat de management al calităţii simplu sau integrat ; </li></ul></ul></ul>
 17. 17. Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă - continuare <ul><ul><li>realizarea unui site pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate, pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data depunerii cererii de eliberare a AFN; </li></ul></ul><ul><ul><li>investiţiile în active corporale referitoare la achiziţionarea de spaţii cu scop comercial sau de prestare a serviciilor, destinate realizării activităţii pentru care s-a solicitat finanţare. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să fi avut destinaţie locativă; </li></ul></ul><ul><ul><li>achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare; </li></ul></ul><ul><ul><li>promovarea on-line a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, elaborarea şi producţia de materiale tipărite de promovare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, pe suport hârtie şi pe suport electronic; </li></ul></ul><ul><ul><li>participarea la cursuri de instruire pentru formare/calificare profesională/specializare/perfecţionare profesională în domeniul activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, în cadrul codului CAEN Revizuit 2 pentru care a solicitat finanţare, participarea la cursuri privind noţiuni fundamentale de igienă necesare în activităţile de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă. Cursurile trebuie să fie în concordanţă cu activităţile din cadrul codului CAEN Revizuit 2 al proiectului; </li></ul></ul><ul><ul><li>consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program. </li></ul></ul>
 18. 18. Programul naţional multianual pe perioada 2002-2012 pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului <ul><li>Buget: 1.000.000 lei </li></ul><ul><li>Activităţi eligibile </li></ul><ul><ul><li>participări la târguri şi expoziţii, organizate în ţară sau în străinătate, cu stand propriu sau în asociere cu alţi operatori economici; </li></ul></ul><ul><ul><li>participări la misiuni economice în străinătate; </li></ul></ul><ul><ul><li>elaborarea şi producţia de materiale tipărite de promovare a produselor de artă populară, artizanat şi a meşteşugurilor pe suport hârtie şi pe suport electronic, redactate în limba română şi cel puţin într-o limbă de circulaţie internaţională; </li></ul></ul><ul><ul><li>realizarea unui site pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate, în limba română şi cel puţin într-o limbă de circulaţie internaţională, în condiţiile inexistenţei altuia deţinut de acelaşi operator economic; </li></ul></ul><ul><ul><li>promovarea on-line a produselor cu specific meşteşugăresc şi artizanal; </li></ul></ul><ul><ul><li>vânzarea on-line a produselor cu specific meşteşugăresc şi artizanal, prin achiziţionarea unui soft specific necesar înfiinţării unui magazine on-line </li></ul></ul><ul><ul><li>achiziţionarea de calculatoare (tip PC şi/sau sisteme portabile, formate din: unitate centrală, monitor, imprimantă simplă sau multifuncţională, licenţe necesare desfăşurării activităţii) ; </li></ul></ul><ul><ul><li>achiziţionarea de diverse scule, dispozitive, echipamente, utilaje, maşini necesare pentru desfăşurarea activităţii (exceptând liniile tehnologice, care nu mai permit păstrarea specificului execuţiei predominant manuale a produselor finite sau serviciilor prestate); </li></ul></ul><ul><ul><li>achiziţionarea de mijloace de transport marfă </li></ul></ul><ul><ul><li>Valoarea maximă a AFN: </li></ul></ul><ul><li>- 90% din valoarea cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 4 0.000 lei, </li></ul>
 19. 19. Simulare înscriere Programe Naţionale
 20. 20. Simulare înscriere Programe Naţionale
 21. 21. Simulare înscriere Programe Naţionale
 22. 22. V ă mul ţ umim! Telefon : 0264-487224 Fax : 0264-487244 OTIMMC CLUJ-NAPOCA Str. Horea, nr.13 www.aippimm.ro www.otimmc-cluj.ro http://www.aippimm.ro/otimmc/cluj-napoca/ oficiucluj@ aippimm .ro

×