Fgcr 2iun2011

222 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
222
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
14
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Fgcr 2iun2011

 1. 1. F.G.C.R. - I.F.N. S.A Posibilităţi de garantare a creditelor acordate beneficiarilor publici şi privaţi - proceduri şi termene contractuale - www . fgcr.ro
 2. 2. FONDUL DE GARANTARE A CREDITULUI RURAL S.A. INSTITUŢIE FINANCIARĂ NEBANCARĂ FORMA JURIDIC Ă: Societate Comercială, conform Legii nr. 31/1990 Acţionari majoritari - bănci comerciale Finanţat de Uniunea Europeană şi Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale conform legisla ţ iei î n vigoare » Membru al A sociaţiei E uropene de C auţionare M utuală « Scopul înfiinţării: - să contribuie la tranziţia agriculturii româneşti la economia de piaţă; - să stimuleze absorbţia fondurilor europene alocate R o mâniei ; - să faciliteze accesul la credite al întreprinzătorilor din agricultură, procesatorilor produselor agricole, consiliilor locale pentru lucrăril e de infrastructură rurală şi altor beneficiari ai FEADR .
 3. 3. Administrarea schemelor de garantare cu finan ţ are din PNDR pentru agricultur ă ş i IMM-uri Administrarea schemei de garantare a certificatelor de depozit Beneficiari priva ţ i ai FEADR Garantarea creditelor ş i a altor i nstrumente de finan ţ are care pot fi ob ţ inute de c ă tre: OBIECTUL DE ACTIVITATE Produc ă torii agricoli ş i procesatorii de produse agricole î n scopul realiz ă rii produc ţ iei sau constituirii stocurilor Emiterea de garan ţ ii la solicitarea beneficiarilor publici ai FEADR pentru î nsu ş irea avansului de la APDRP.
 4. 4. Creditele acordate beneficiarilor sunt garantate de către FGCR astfel : În cazul creditelor pe termen scurt si a celor acordate beneficiarilor privati ai FEADR, garanţia FGCR reprezintă 8 0% din valoarea creditului În cazul creditelor/scrisorilor de confort acordate/emise de instituţiile de creditare în scopul asigurării cofinanţării proiectelor realizate prin FEADR de beneficiarii publici , garanţia FGCR acoperă integral valoarea creditului În cazul beneficiarilor publici, Fondul admite direct scrisori de garantie in favoarea APDRP pentru avans. Celelalte garantii aferente creditului se vor constitui atat in favoarea Bancii cat si a Fondului, proportional cu procentul de garantare in calitatea acestuia de co-creditor
 5. 5. LIMITELE MAXIME ALE CREDITELOR GARANTATE DE FGCR Acoper ă cheltuielile eligibile ş i neeligibile pentru realizarea proiectelor din cadrul m ă surii 322 Valoarea maxim ă a creditelor care poti fi g arantate de Fond: <ul><li>pentru cofinan ţ area </li></ul><ul><li>beneficiarilor </li></ul><ul><li>publici ai FEADR : </li></ul><ul><li>pentru realizarea </li></ul><ul><li>obiectivelor de investi ţ ii cofinan ţ ate </li></ul><ul><li>prin FEADR, FEP sau realizarea </li></ul><ul><li>p roductiei sau constituirea stocurilor </li></ul><ul><li>necesare p â n ă la noua </li></ul><ul><li>recolt ă </li></ul>P â n ă la 2.500.000 euro
 6. 6. <ul><li>IREVOCABIL Ă Ş I NECONDI Ţ IONAT Ă , DIRECT Ă Ş I EXPRES Ă </li></ul><ul><li>PL Ă TIBIL Ă Î N 15 ZILE DE LA PRIMA CERERE SCRIS Ă A B Ă NCII </li></ul><ul><li>SE ACORD Ă Î N MONED A CREDITULUI, PENTRU CREDITE NOI </li></ul><ul><li>SE ACORD Ă NUMAI Î N COMPLETAREA GARAN Ţ IILOR CLIENTULUI </li></ul><ul><li>PERIOADA DE VALABILITATE A GARAN Ţ IEI POATE FI DE MAXIM DURATA CREDITULUI PLUS O PERIOAD Ă DE P Â N Ă LA 60 ZILE CALENDARISTICE </li></ul><ul><li>SE REDUCE PRO-RATA PE M Ă SURA Î NDEPLINIRII OBLIGA Ţ IILOR CLIENTULUI </li></ul>CARACTERISTICILE GARAN Ţ IEI
 7. 7. <ul><li>Nu se afl ă î n dificultate financiar ă ; </li></ul><ul><li>Nu figureaz ă cu sume restante î n CRB; </li></ul><ul><li>Nu figureaz ă cu incidente majore cu cecuri ş i BO î n ultimele 12 luni î n CIP; </li></ul><ul><li>Nu î nregistreaz ă datorii restante c ă tre bugetul general consolidat al statului al c ă ror mod de plat ă nu a fost reglementat; </li></ul><ul><li>Nu s-a instituit procedura judiciar ă a insolven ţ ei; </li></ul><ul><li>Prezint ă b ă ncii garan ţ ii colaterale min. 20% din valoarea creditului; </li></ul><ul><li>Nu se afl ă î n litigiu cu MFP, inclusiv ANAF, AVAS . </li></ul>CRITERIILE DE ELIGIBILITATE
 8. 8. FGCR nu acord ă garan ţ ii b ă ncilor comerciale pentru: - Creditele care ar fi utilizate, chiar par ţ ial, la rambursarea de angajamente anterioare ale clien ţ ilor, sau credite deja contractate, cu excep ţ ia creditelor acordate pe baz ă de novotie - Beneficiarii de credite care, la data solicit ă rii garan ţ iei, au credite restante ş i dob â nzi din contracte anterioare neachitate la scaden ţă - Beneficiarii de credite care, la data solicit ă rii garan ţ iei, au datorii restante la bugetul de stat sau la bugetele locale, la fondurile speciale ş i la fondul de asigur ă ri sociale
 9. 9. <ul><li>Clientul solicit ă b ă ncii comerciale acordarea creditului </li></ul>Fluxul operational pentru ob t inerea garan t iei Fondului BANCA COMERCIALA Conven ţ ie de lucru FGCR IFN SA Analizeaz ă solicitarea de garantare (7 – 15 zile lucr ă toare) Respinge garan ţ ia Comunic ă b ă ncii Incheierea contractului de credit Aprob ă creditul, sub rezerva ob ţ inerii garan ţ iei FGCR Analizeaz ă documenta ţ ia de credit (bonitatea clientului, eficien ţ a afacerii, garan ţ iile clientului etc.) Solicit ă garan ţ ia din partea FGCR Aprob ă garan ţ ia Incheie contractul de garantare cu banca comercial ă ş i î i transmite procura î n baza c ă reia constituie garan ţ iile ş i î n favoarea Fondului
 10. 10. Comisioane de garantare Pentru serviciile oferite în anul 2011 FGCR SA percepe comisioane de garantare al c ă ror nivel este cel aferent ratingului î mprumutului <ul><li>E xceptie fac beneficiarii privati ai masurilor 121 si 123 partea neacoperita de ajutorul de stat si benficiarii publici ai FEADR unde comisionul de garantare se stabileste anual de catre MADR. </li></ul><ul><li>C omisioanele se calculează ca procent din valoarea garanţiei – pentru creditele pe termen scurt ş i se pl ă teste la acordare , iar la cele de investiţii se calculează la valoarea garanţiei ş i se pl ă te ş te la acordare , proporţional cu numărul de luni întregi de garantare p â n ă la finele anului ş i respectiv anual la sold pe î ntreaga perioad ă de creditare . </li></ul>
 11. 11. Î MP Ă R Ţ IREA RISCURILOR <ul><li>Banca va acorda creditul numai dup ă constituirea celorlalte garan ţ ii colaterale (cel putin 20%); </li></ul><ul><li>Banca va notifica Fondul cu privire la orice eveniment care ar putea avea ca rezultat producerea riscului de credit, precum ş i cu privire la apari ţ ia unei informa ţ ii sau circumstan ţ e care ar putea influen ţ a raporturile contractuale dintre B a nc ă ş i client; </li></ul><ul><li>Banca se oblig ă solidar cu clientul la plata comisioanelor; </li></ul><ul><li>Banca va introduce î n contractul de credit ş i în contractele accesorii clauze cu privire la calitatea Fondului de co-credit o r, cu rang egal, propor ţ ional cu procentul de garantare; </li></ul>
 12. 12. SUPORTAREA PIERDERILOR <ul><li>Pierderile survenite ca urmare a producerii riscului de credit se suport ă propor ţ ional, conform procentului de risc asumat de Banc ă ş i Fond. </li></ul><ul><li>Dup ă plata valorii de executare a garan ţ iei, sumele rezultate dup ă executarea/valorificarea de c ă tre Banc ă a garan ţ iilor constituite de c ă tre î mprumutat din care se deduc dob â nzi, comisioane ş i cheltuieli de executare vor diminua, propor ţ ional cu procentul de garantare, suma pl ă tit ă de Fond ş i soldul creditului. </li></ul>
 13. 13. Situaţia garanţiilor acordate de FGCR – IFN SA <ul><li>Volumul garan ţ iilor </li></ul><ul><li>acordate , </li></ul><ul><li>din care: </li></ul><ul><li>pentru credite de producţie </li></ul><ul><li>pentru credite de investiţii </li></ul><ul><li>din care: </li></ul><ul><li>pentru cofinan t area </li></ul><ul><li>proiectelor </li></ul><ul><li>SAPARD </li></ul><ul><li>FEADR </li></ul>200 6 mii lei % 517.703 , 0 100 ,0 8 2. 9 4 6 , 7 16 , 4 433.016,0 83 , 6 411.076,0 94 , 9 200 7 mii lei % 457.918 , 2 100,0 47.012 ,0 1 0 , 3 410.905 ,0 89,7 380.412,4 92,6 200 8 mii lei % 298.209,1 100,0 177.551,3 59,5 120.657,8 40,5 26.466,2 30,2 65.110,2 54,0 200 9 mii lei % 935.225,5 100,0 496.240,6 53.1 438.984,9 46.9 5.361,3 1,2 405.233,9 92,3 2010 mii lei % 1.083.772,3 100,0 342.807,3 31.6 740.965,0 68.4 701.509,1 100
 14. 14. Instituţiile de credit cu care FGCR IFN SA are încheiate Convenţii de lucru 1. BANCA COMERCIAL Ă ROM Â N Ă SA   2. BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA    3. RAIFFEISEN BANK SA   4. CEC BANK SA    5. ROMANIAN INTERNATIONAL BANK SA   6. BANCA TRANSILVANIA SA   7. ATE BANK ROM Â NIA SA 8. P ROCREDIT BANK SA 9. EXIMBANK SA 10.BANCA ROMÂNEASCĂ SA 11. V OLKSBANK R OMÂNIA SA 12.MKB ROMEXTERRA BANK SA 1 3 .P IRAEUS B ANK ROMÂNIA SA 14.BANCA MILLEN N IUM SA 15.BANCA C.R. FIRENZE ROMÂNIA SA 16.B ANCA CARPATICA SA 17.OTP BANK SA 18.ALPHA BANK ROMÂNIA SA 19.BANCPOST S.A. 20.BANK LEUMI ROMÂNIA S.A. 21.EMPORIKI BANK ROMÂNIA S.A. 22.GARANTI BANK S.A. 23.UNICREDIT ŢIRIAC BANK S.A. 24.BANCA COMERCIALĂ FEROVIARĂ S.A. 25.PATRIA CREDIT S.A
 15. 15. Date de contact <ul><li>Str. Occidentului nr.5, sector 1, Bucure ş ti </li></ul><ul><li>Tel. 021/312 54 03 </li></ul><ul><li> 021/312 54 63 </li></ul><ul><li>021/312 54 64 </li></ul><ul><li> 021/312 54 65 </li></ul><ul><li>0723 154 375 </li></ul><ul><li>0723 154 376 </li></ul><ul><li>0751 244 244 </li></ul><ul><li>0751 244 245 </li></ul>FGCR – IFN SA Fax 021 / 312 54 05 021 / 312 54 14 021 / 312 54 19 e-mail: [email_address] www.fgcr.ro

×