Eximbank 4mai2011

597 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
597
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
14
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Eximbank 4mai2011

 1. 1. 05/13/11 FINANŢARE GARANTARE ASIGURARE Direcţii principale de afaceri
 2. 2. 05/13/11 Rolul EximBank <ul><li>Banc ă specializat ă , i nstituţie unică </li></ul><ul><li>în mediul financiar-bancar loca l </li></ul><ul><li>Trei piloni de ac ţ iune: </li></ul><ul><li>Finan ţ are , Garantare , A sigur a r e </li></ul><ul><li>Grupuri ţ int ă de clien ţ i: </li></ul><ul><li>IMM cu poten ţ ial de dezvoltare </li></ul><ul><li>Exportatori sau poten ţ iali exportatori </li></ul><ul><li>Administra ţ ii publice locale </li></ul><ul><li>Companii mari </li></ul><ul><li></li></ul>
 3. 3. Solu ţ ii pentru exportatori 05/13/11 <ul><li>FINAN ŢĂ RI </li></ul><ul><li>EximBank acordă credite care a coperă cheltuielil e pentru producerea sau  livrarea mărfurilor sau pentru prestarea serviciilor destinate exportului. </li></ul><ul><li>GARAN Ţ II </li></ul><ul><li>EximBank poate oferi soluţii eficiente de garantare a creditelor acordate de bănci e xportatorilor. </li></ul><ul><li>ASIGUR Ă RI </li></ul><ul><li>EximBank acoperă riscurile comerciale şi politice ce pot apărea în derularea tranzacţiilor comerciale internaţionale ale companiilor româneşti. </li></ul><ul><li></li></ul>
 4. 4. 05/13/11 <ul><li>Credite pentru finanţarea crean ţ elor comerciale </li></ul><ul><li>Soluţie rapidă de reîntregire a capitalului de lucru şi posibilitate reală de diminuare a riscurilor fluctuaţiei ratei de schimb valutar. </li></ul><ul><li>Factoring de export </li></ul><ul><li>Scontare </li></ul><ul><li>Forfetare </li></ul><ul><li></li></ul>Solu ţ ii pentru exportatori
 5. 5. 05/13/11 <ul><li>EximBank oferă </li></ul><ul><li>Credite pentru co-finanţar ea componentei care reprezintă contribuţia proprie a companiei la proiectul finanţat din fonduri structurale . </li></ul><ul><li>Credite destinate pre-finanţării nevoilor companiilor pentru acoperirea decalajului de timp care apare între momentul plăţilor c ă tre furnizori şi cel al încasări i sumelor nerambursabile din fonduri UE. </li></ul><ul><li></li></ul>Solu ţ ii pentru fonduri UE
 6. 6. 05/13/11 Solu ţ ii pentru fonduri UE <ul><li>EximBank oferă </li></ul><ul><li>Scrisori de confort prin care banca îşi exprimă intenţia de a pune la dispoziţia companiilor fondurile necesare susţinerii proiectului; </li></ul><ul><li>Garan ţ ii - EximBank poate garanta creditele contractate de firme de la b ă nci pentru implementarea proiectelor derulate cu bani europeni. </li></ul><ul><li></li></ul>
 7. 7. 05/13/11 <ul><li>EximBank a acordat finanţare pentru </li></ul><ul><li>construirea unei noi fabrici de procesare a cărnii, proiect derulat cu fonduri europene </li></ul><ul><li>Valoarea totală a proiectului -> 12,7 mil. lei </li></ul><ul><li>Valoarea finanţării acordate -> 8,5 mil. lei </li></ul><ul><li>Surse proprii -> 4,3 mil. lei, din care 2,4 mil. lei finan ţ are nerambursabil ă APDRP </li></ul><ul><li>Durata finanţării -> 7 ani, 14 luni perioadă de graţie </li></ul><ul><li>Dobânda -> 11,6% p.a . ( ROBOR 6L+ 4.25%) </li></ul><ul><li>Garanţii constituite : </li></ul><ul><ul><li>Fondul Naţional de Garantare a Creditului Rural </li></ul></ul><ul><ul><li>reprezentând 80% din valoarea creditului; </li></ul></ul><ul><ul><li>diferenţa până la 100% - garanţii imobiliare </li></ul></ul><ul><li></li></ul>Proiecte susţinute
 8. 8. 05/13/11 <ul><li>Credite cu dobândă s ubvenţionată </li></ul><ul><li>dobândă redusă cu 5 puncte procentuale </li></ul><ul><li>rata dobânzii fixă pe toată perioada de creditare </li></ul><ul><li>se acordă în moneda naţională </li></ul><ul><li>Tipuri de finanţări: </li></ul><ul><li>Credit de dezvoltare pentru IMM </li></ul><ul><li>Credit pentru capital de lucru </li></ul><ul><li>Microcredit pentru IMM </li></ul><ul><li>Credit pentru domenii prioritare </li></ul><ul><li>Credit flexibil pentru IMM </li></ul><ul><li>Credit pentru femei antreprenor </li></ul><ul><li></li></ul>Soluţii de finanţare
 9. 9. 05/13/11 <ul><li>EximBank a acordat unui producător de îmbrăcăminte un credit cu dobândă subvenţionată pentru refinanţarea unui credit de investiţii contractat de la altă bancă comercială. </li></ul><ul><li>Valoarea creditului -> 1,5 mil. lei </li></ul><ul><li>Perioada de acordare -> 48 de luni </li></ul><ul><li>Dobânda -> 6,83% p.a. (performanţa financiară C) </li></ul><ul><li>Garanţie </li></ul><ul><ul><li>reală imobiliară, proprietatea societăţii, care acoperă 100% valoarea finanţării şi a dobânzii până la prima rambursare; </li></ul></ul><ul><ul><li>alte garanţii: gaj pe conturile deschise la Eximbank, bilete la ordin emise de companie etc. </li></ul></ul><ul><li></li></ul>Proiecte susţinute
 10. 10. 05/13/11 <ul><li>Compensarea parţială </li></ul><ul><li>a dobânzii </li></ul><ul><li>Societăţile comerciale pot recupera prin intermediul EximBank până la 50% din dobânda pe care o plătesc la creditele pentru investiţii în lei contractate de la băncile comerciale . </li></ul><ul><li></li></ul>Soluţii de finanţare
 11. 11. 05/13/11 Ofertă integrată <ul><li>EximBank sus ţ ine accesul firmelor </li></ul><ul><li>la finan ţ are </li></ul><ul><li>completeaz ă garan ţ iile proprii ale firmelor pentru a le sprijini î n contractarea de credite de la b ă ncile c omerciale </li></ul><ul><li>acoper ă riscuri specifice tranzac ţ iilor de export ş i confer ă î ncredere î n derularea opera ţ iunilor cu partenerii comerciali </li></ul><ul><li> </li></ul>
 12. 12. 05/13/11 Pachet complex de garanţii <ul><li>Garanţiile EximBank </li></ul><ul><li>sunt destinate garantării creditelor sau scrisorilor de garanţie bancară angajate de companii de la băncile comerciale </li></ul><ul><li>acoperă riscul de nerambursare a creditelor sau de executare a SGB </li></ul><ul><li>se acordă în completarea garanţiilor prezentate băncii finanţatoare </li></ul><ul><li>acoperă maximum 80% din valoarea creditului (principalului) </li></ul><ul><li></li></ul>
 13. 13. 05/13/11 Procedură simplificată <ul><li>Pentru toate tipurile de garanţii </li></ul><ul><li>O pera ţ iuni individuale </li></ul><ul><li>P lafoane de facili tăţ i </li></ul><ul><li>Valoarea garanţiei </li></ul><ul><li>M ax imum echiv . 1,5 mil. euro (inclusiv) </li></ul><ul><li>Perioada de valabilitate </li></ul><ul><li>Maximum 5 ani </li></ul><ul><li>Termen de soluţionare </li></ul><ul><li>Maximum 10 zile calendaristice de la data </li></ul><ul><li>î nregistr ă rii cererii </li></ul><ul><li></li></ul>
 14. 14. 05/13/11 Pachet complex de garanţii <ul><li>Garanţia pentru credite de export </li></ul><ul><li>Garantează credite pentru producţie, servicii şi operaţiuni legate de efectuarea exportului </li></ul><ul><li>Garanţia de export pentru mărfuri generale şi obiective complexe </li></ul><ul><li>Contragarantează scrisori de garanţie bancară de p articipare la licita ţ ii internaţionale, de restituire a avansului , de plat ă, de bun ă execu ţ ie , etc. </li></ul><ul><li>Garanţia pentru internaţionalizare </li></ul><ul><li>se adresează firmelor cu capital românesc care: </li></ul><ul><li>înfiinţează filiale în străinătate </li></ul><ul><li>extind filiale existente prin proiecte de investiţii </li></ul><ul><li>achiziţionează acţiuni/părţi sociale ale unei firme străine </li></ul><ul><li></li></ul>
 15. 15. Proiecte susţinute <ul><li>EximBank a acordat unei societăţi care activează pe segmentul construcţiilor o garanţie pentru credit de export contractat de la altă bancă comercială. </li></ul><ul><li>Valoarea garanţiei -> 800.000 lei (80% din valoarea facilităţii acordate de banca finanţatoare) </li></ul><ul><li>Perioada de garantare -> 12 luni (corelată cu perioada de valabilitatea a finanţării) </li></ul><ul><li>Costuri: </li></ul><ul><ul><li>Comision de analiză -> 0,1% flat, minimum 250 euro </li></ul></ul><ul><ul><li>Comision de administrare -> 0,45% flat = 3.600 lei </li></ul></ul><ul><ul><li>Comision de garantare -> 0,80% = 6.400 lei </li></ul></ul>05/13/11 <ul><li>EximBank a acordat unei societ ăţ i produc ă toare de radiatoare, corpuri de iluminat, siguran ţ e electrice ş i ceramic ă termic ă o garanţie la un credit pentru activitate a curent ă contractat de la alt ă banc ă comercial ă . </li></ul><ul><li>Valoarea garanţiei -> 800.000 euro (80% din valoarea facilităţii acordate de banca finanţatoare) </li></ul><ul><li>Va lab ilitate garanţ ie -> 6 luni (corelată cu perioada de valabilitatea a finanţării) </li></ul><ul><li>Costuri: </li></ul><ul><ul><li>Comision de analiză -> 0,1% fla t aplicat la valoarea garan ţ iei </li></ul></ul><ul><ul><li>Comision de administrare -> 0,45% p.a. aplicat la valoarea scrisorii de garan ţ ie </li></ul></ul><ul><ul><li>Comision de garantare -> 1,6 % p.a. aplicat la valoarea scrisorii de garan ţ ie </li></ul></ul>Proiecte susţinute
 16. 16. 05/13/11 <ul><li>EximBank a acordat unei societ ăţ i care activează în domeniul industriei autovehiculelor o garanţie la un credit pentru activitate a curent ă, contractat de la o altă bancă comercial ă . </li></ul><ul><li>Valoarea garanţiei -> 51 0.000 lei ( 7 2,86% din valoarea </li></ul><ul><li>facilităţii acordate de banca finanţatoare) </li></ul><ul><li>Valabilitate garanţie -> 36 luni </li></ul><ul><li>Costuri: </li></ul><ul><ul><li>Comision de emitere -> 0, 45 % p.a. aplicabil la valoarea garanţiei în primul an, respectiv 0,9% p.a.aplicat la soldul garanţiei pentru următorii ani </li></ul></ul><ul><ul><li>Comision de analiză -> 0,05% flat, aplicabil la valoarea </li></ul></ul><ul><ul><li>garan ţ iei </li></ul></ul><ul><ul><li>Comision de administrare -> 1 ,5% aplicabil la valoarea garanţiei în primul an, respectiv la soldul garanţiei în următorii ani de garantare </li></ul></ul>Proiecte susţinute
 17. 17. 05/13/11 Proiecte susţinute <ul><li>EximBank a acordat unei societăţi care activează pe segmentul construcţiilor o garanţie pentru credit de export contractat de la altă bancă comercială. </li></ul><ul><li>Valoarea garanţiei -> 800.000 lei (80% din valoarea facilităţii acordate de banca finanţatoare) </li></ul><ul><li>Perioada de garantare -> 12 luni (corelată cu perioada de valabilitatea a finanţării) </li></ul><ul><li>Costuri: </li></ul><ul><ul><li>Comision de analiză -> 0,1% flat, minimum 250 euro </li></ul></ul><ul><ul><li>Comision de administrare -> 0,45% flat = 3.600 lei </li></ul></ul><ul><ul><li>Comision de garantare -> 0,80% = 6.400 lei </li></ul></ul><ul><li></li></ul>
 18. 18. 05/13/11 Minimizarea riscurilor <ul><li>EximBank oferă companiilor româneşti posibilitatea de a reduce substanţial riscurile comerciale şi politice ce pot apărea în derularea tranzacţiilor comerciale internaţionale printr-o gamă variată de produse de asigurare: </li></ul><ul><li>Poliţa de asigurare a riscului de neplată la extern, pentru </li></ul><ul><li>riscuri non-piaţă </li></ul><ul><li>Poliţa de asigurare a creditelor de export pe termen </li></ul><ul><li>mediu şi lung </li></ul><ul><li>Poliţa de asigurare a creditului cumpărător </li></ul><ul><li>Poliţa de asigurare a investiţiilor româneşti de capital </li></ul><ul><li>în străinătate </li></ul><ul><li></li></ul>
 19. 19. 05/13/11 Minimizarea riscurilor <ul><li>Consultanţă </li></ul><ul><li>EximBank oferă produsul Informaţia Comercială şi de Credit, un instrument prin care o firm ă îşi poate cunoaşte viitorul partener comercial înaintea încheierii unui contract. </li></ul><ul><li>Informaţii furnizate: </li></ul><ul><li>Date de identificare înregistrate la Registrul Comerţului </li></ul><ul><li>Date financiare raportate public </li></ul><ul><li>Analiza firmei pe baza datelor financiare </li></ul><ul><li>Recomandări privind pragul de siguranţă până la care compania poate încheia tranzacţii comerciale pe credit </li></ul><ul><li></li></ul>
 20. 20. 05/13/11 Prezen ţă local ă Timi ş oara Sucursala Timi ş oara Jude ţ e arondate: Timi ş , Arad Director sucursal ă Violeta COJOCARU St r.Simion Barnuţiu 21, Timişoara Tel. : +40-256 24 60 02, Fax: +40-256 24 60 06 timi ş [email_address] www.eximbank.ro
 21. 21. 05/13/11

×