Regionprogram 2011-2014

1,569 views
1,483 views

Published on

Ta del av Folkpartiet i Västra Götalands regionprogram inför omvalet till regionfullmäktige den 15 maj!

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,569
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
34
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Regionprogram 2011-2014

 1. 1. Liberala idéer för regionen Vi säger Ja till framtiden! Regionprogram 2011-2014 Folkpartiet Liberalerna i Västra Götaland
 2. 2. InnehållInledning 5 Regional utveckling 8 En liberal kulturpolitik 11 Utbildnings- och bildningspolitik 14 Kollektivtrafik 15 Miljö – klimat – energi 17 Hälso- och sjukvård 19 Ekonomi, personal och organisation 29 
 3. 3. INLEDNING Förord Folkpartiet liberalerna i Västra Götalandsregionen vill med detta program staka ut en färdväg för framtiden i regionen. Det är ett brett program som tar sikte på en positiv utveckling inom de områden som är regionens direkta ansvarsområden - sjukvård, kultur, regional utveckling och kollektivtrafik - men också inom områden som är viktiga för regionens utveckling och där Västra Götalandsregionen som en stor och viktig aktör kan påverka utvecklingen. Folkpartiet var starkt pådrivande för att bilda Västra Götalandsregionen 1999. Sedan dess har vi suttit med i regionens ledning och våra representanter har haft viktiga och ledande poster inom främst hälso- och sjukvården och kulturen. Vi söker nu förnyat förtroende från väljarna med detta program som grund. Vi söker inte förtroende för makten i sig, utan vi söker förtroende för våra liberala idéer och för möjligheten att genomföra dem. Våra politiska åsikter hålls samman av en helhetssyn - liberalismen. Målet för våra förslag är att var och en av oss ska ha frihet och möjlighet att förverkliga våra drömmar om ett gott liv. Vi tror på människors förnuft, vilja, kreativitet och strävar efter jämlika villkor. Politiken ska riva hinder och skapa förutsättningar - inte bestämma hur vi ska leva våra liv. Under nästa mandatperiod vill vi genomföra en storsatsning på forskning för att bidra till utvecklingen och skapa mer kunskap och fler möjligheter för framtiden. Vi ser vikten av att stimulera människors engagemang, kreativitet och entreprenörskap för att utveckla företag och samhällen så att fler arbetstillfällen kan skapas och så att hela regionen kan utvecklas. Vi vill särskilt stimulera den gröna kreativiteten för att lyckas med ambitionen att ställa om samhället till ett ekologiskt hållbart samhälle som tar klimatutmaningen på allvar.5
 4. 4. Hälso- och sjukvården är regionens största och viktigaste ansvarsområde. Vi vill Under den kommande mandatperioden kommer regionen också att få ett utökatunder nästa mandatperiod fokusera på att sjukvården på ett tydligare sätt än idag ansvar för kulturens utveckling och bli ensam ägare av kollektivtrafiken ochblir en serviceverksamhet som anpassar sig efter patienternas behov och där det Västtrafik. Dessutom kommer frågan om en eventuell gemensam regionbildningblir lättare att komma i kontakt med och få hjälp utan att slussas runt i ett anonymt mellan Västra Götaland och Värmland att avgöras under den kommandesystem. Vi vill göra kraftfulla satsningar på att förbättra patientsäkerheten. Vårt mandatperioden.mål är att skapa världens säkraste hälso- och sjukvård genom att utvecklasjukvårdens krockkuddar och säkerhetsbälten. Vi står således inför en rad utmaningar och intressanta frågeställningar i framtiden. Folkpartiet är som ett liberalt parti utvecklingsoptimister och alltid nyfikna påVi vill bygga vidare på den liberala vårdvalsreformen i primärvården, VG framtiden. Vi ser helst möjligheter där andra ser hot. Vi tror att en positivPrimärvård, genom att ge patienterna ökad valfrihet och mer makt i inställning både är roligare och mer konstruktiv än bakåtsträvande och feghet.sjukvårdssystemet. Kort sagt så välkomnar vi de utmaningar vi har framför oss och säger JA till framtiden! Vi är övertygade om att våra liberala idéer kommer att göra Västra Götaland till en bättre region att bo, arbeta, studera och leva i.Vi vill befästa och utveckla regionens starka position i kulturlivet. För Folkpartietkommer alltid kulturpolitiken vara en viktig del i en region som strävar efterutveckling och tillväxt. Vi har innovativa förslag för att göra kulturen merlättillgänglig så att fler nyttjar de olika kulturella mötesplatser som erbjuds i Jonas Anderssonregionen. Ordförande i VäststyrelsenVi vill att det ska vara så enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken att detkan bli ett förstahandsalternativ för fler än idag. Hög turtäthet, rena och bekvämafordon och ett enkelt och enhetligt prissystem i kollektivtrafiken är viktiga faktorerför att lyckas.Det är nu i höst fjärde gången invånarna i Västra Götaland kan utse sinarepresentanter till det direktvalda regionfullmäktige. Västra Götalandsregionen harfram tills nu haft ansvaret för de regionala utvecklingsfrågorna som enförsöksverksamhet, men riksdagen har under våren 2010 beslutat att permanentavårt ansvar att styra över vår egen regionala utveckling. 6
 5. 5. Regionens uppgifter - välfärdsutveckling Demokrati, jämställdhet, mångfald och integrationRegionbildningen har skapat nya möjligheter för en och en halv Den enskilda människans möjligheter till inflytande står i centrum för det liberalamiljoner invånare att själva bestämma över utvecklingen i Västra demokratibegreppet. Närhetsprincipen – idén att besluten skall fattas så näraGötaland. Regiontanken bygger på att det är invånarna i regionen människorna som möjligt – är central.som bäst kan bestämma över hur de önskar se utvecklingen i Den enskildes frihet och rätten att själv bestämma över sitt liv och sina livsval ärframtiden och hur vi skall agera för att nå våra gemensamma mål. utgångspunkten i liberalismen.En positiv regional utveckling med livskraftiga företag, låg Liberalismen präglas av öppenhet, insyn och deltagande. Politiken måste bli bättrearbetslöshet, hög utbildningsnivå, goda kommunikationer, rikt på att skapa arenor för samtal, diskussion, debatt och argumentation mellankulturliv och en god miljö skapar förutsättningar för en frisk och förtroendevalda och medborgare. Det är i mötet mellan olika kunskaper ochvälmående befolkning. åsikter som nya tankar föds och utvecklingen går framåt.Som en del av den regionala utvecklingen äger och driver VästraGötalandsregionen flera kulturinstitutioner som GöteborgsOperan,Göteborgssymfonikerna, länsteatrar och länsmuseer, men också Horisontella perspektivverksamheter som Botaniska Trädgården och Film i Väst. Hållbar utveckling skall prägla all verksamhet i regionen. Jämställdhet, integrationYtterligare en stor uppgift för regionen är att i samråd med de 49 och mångfald ska alltid finnas med som viktiga perspektiv i all regionalkommunerna i Västra Götalandsregionen ansvara för verksamhet. Vård på lika villkor för alla, vilket också innebär vård på individenskollektivtrafiken. villkor.Regionen har två huvuduppgifter, regional utveckling och hälso- Det är angeläget att genusperspektivet liksom folkhälsouppdraget genomsyraroch sjukvård. Hälso- och sjukvården är ekonomiskt den mest regionens samtliga verksamheter.omfattande av regionens uppgifter. Regionen har till uppgift att Andra perspektiv som behöver belysas bättre är ålder, tillgänglighet – såväl fysiskplanera och genomföra en hälso- och sjukvård av hög kvalitet, som tillgänglighet som möjligheterna att komma i kontakt med regionensär tillgänglig den dag behov av vård och behandling uppstår. verksamheter.För att inte avståndet mellan medborgare och förtroendevalda skallbli för stort är det nödvändigt med en relativt stor Skattenfullmäktigeförsamling. Regionfullmäktige i Västra Götaland bestårav 149 ledamöter, vilket innebär knappt en ledamot per 10 000 Regionskatten är för 2010 fastställd till 10 kronor och 45 öre per skattekrona (förinvånare. Många av regionens kommuner har färre invånare än så. medborgaren 10:45 per intjänade 100 kronor). Folkpartiet är berett att föreslå enFör Folkpartiet är det viktigt att representanter från hela regionen är skattesänkning, men först när de brister som finns i vården är åtgärdade.delaktiga i politiken och att det finns en tillfredsställandegeografisk spridning i regionfullmäktige och politiska nämnder. 7
 6. 6. REGIONAL UTVECKLING En liberal politik för regional utveckling bygger på enskilda människors engagemang och intresse av att utveckla sina idéer, sig själva och det samhälle de lever i. Regional utveckling kan aldrig åstadkommas enbart genom att det fattas politiska beslut. En positiv regional utveckling förutsätter att det finns människor som är villiga att utbilda sig, som är villiga att starta företag och som är nyfikna på framtidens möjligheter. Politiken har i detta arbete en stödjande funktion där regionen kan bidra med att skapa förutsättningar för en positiv utveckling genom att ordna mötesplatser för olika regionala utvecklingsaktörer. Regionen kan fungera som initiativtagare, motor och pådrivare i olika projekt, eller genom att stödja olika utvecklingsprojekt med kompetens eller ekonomiska resurser. En liberal politik för regional utveckling bygger på att det i grunden skall finnas en infrastruktur för utveckling. Denna infrastruktur består i goda kommunikationsmöjligheter, goda utbildningsmöjligheter, ett positivt företagsklimat, ett rikt kulturliv och en bred samhällsservice i form av bland annat hälso- och sjukvård. För att lyckas i arbetet med att skapa en god utveckling är det viktigt att se till och tillvarata alla krafter i samhället. Det handlar om att frigöra de resurser som finns hos alla individer, såväl hos män som hos kvinnor, såväl hos infödda svenskar som hos inflyttade. En liberal politik för regional utveckling handlar om att se på den enskilde individen och hennes förmågor, och att stimulera grupper av individer som inte naturligt får samma chanser. Möjligheterna till och förutsättningar för en positiv regional utveckling är olika i olika delar av regionen. De olika förutsättningarna ska ses som en styrka, inte som en svaghet. Olika delar av regionen skall utvecklas utifrån sin historia och sina traditioner samtidigt som det måste finnas en öppenhet för nya idéer och nya sätt att tänka. Det är i mötet mellan det traditionella och framtidens möjligheter som en utveckling sker. Regional utveckling sker i ett samspel med omvärlden, nationellt och internationellt. Det går inte att isolera regionen från omvärlden i ett försök att utveckla vår del av Europa på andras bekostnad. Samarbete med regioner i andra länder kommer att utveckla både dem och oss.8
 7. 7. Företagande – näringsliv Folkpartiet vill » medverka till skapandet av en västsvensk riskkapitalmarknad för små ochFler företag skapar fler arbetstillfällen och ett ökat välstånd i samhället. Regionen medelstora företag, bland annat genom en aktiebörs för västsvenska företag.varken kan eller ska starta några företag, men regionen kan bidra till att skapa ett » stimulera utbildningar för företagande och entreprenörskap.företagsklimat i Västsverige som gynnar framväxten av nya livskraftiga företag. » öka regionens satsningar på att stimulera nyföretagande.Det behövs tillgång till riskkapital med kunskap om lokala förhållanden. » skapa förutsättningar för att Västra Götaland blir landets centrum förEn grundläggande förutsättning för tillväxt och företagande är att människor är medicintekniska och biomedicinska företag.villiga att förverkliga sina idéer och att samhället tillåter människor att både lyckas » fortsätta utveckla Västra Götaland till norra Europas mest besöktaoch misslyckas i sina försök. Det behövs mer kunskap om företagande och turistregion.entreprenörskap och regionen bör därför tillsammans med näringsliv, kommuner, » att regionen bidrar till att stärka västsvenska exportföretags internationellauniversitet och högskolor utveckla fler utbildningar i just entreprenörskap. konkurrenskraft. » skapa förutsättningar för att Västra Götaland blir landets centrum förVästra Götalandsregionen har i grunden en traditionell näringslivsstruktur med utveckling av nya produkter och tjänster som kan förbättra och effektiviserajord- och skogsbruk, livsmedel och verkstadsindustri som bas. Handel och sjöfart vården.tillsammans med basindustrierna har en fortsatt stark utvecklingspotential. Det ärav stor vikt att det i regionen sker en utveckling av företagandet också iutvecklingsbranscher som till exempel IT, media, film, musik, telekom, Hela regionen ska växaläkemedel, biomedicin, turism och förnyelsebar energi. Västra Götaland är en mångfacetterad region. Här finns storstad och landsbyggd, inland och kustland, utflyttningsområden och inflyttningsområden. Den regionalaTurismen är en viktig näring i Västra Götaland och där regionen har ett särskilt utvecklingspolitiken måste ta sikte på att hela regionen ska växa, så att tillväxtenansvar för att utveckla och marknadsföra Västra Götalandsregionen. Folkpartiets kommer alla medborgare till del.uppfattning är att Västsverige behöver tydliggöra och stärka en gemensam strategi Med en fortsatt utveckling där vissa delar av regionen växer medan andra minskarför turismnäringen och mötesindustrin. Målet ska vara att göra Västra Götaland till befolkningsmässigt ökar risken för en inomregional polarisering i Västranorra Europas mest besökta turistregion. Götaland. Det måste undvikas, tillexempel genom att stimulera till ökat socialt företagande i form av kooperativ och andra lokala utvecklingsaktörer. Folkpartiet vill » tillsammans med kommuner och lokala utvecklingsaktörer skapa förutsättningar för tillväxt i hela regionen. » långsiktigt öka satsningarna för regional utveckling i de områden som idag minskar befolkningsmässigt. 9
 8. 8. Infrastruktur Folkpartiet villEnligt folkpartiet är det av yttersta vikt att de stora transportstråken i Västra » utveckla alla större hamnar i regionen.Götaland, med Göteborg som nav, utvecklas med en bra infrastruktur för väg och » stärka Göteborgs hamn som ett nav i det nordiska transportsystemet.järnväg, med motorvägsstandard och dubbelspår där så behövs. Det handlar om » klassa Vänersjöleden som inre vattenväg inom EU.Bohuslän (Europväg 6, Bohusbanan och Lysekilsbanan), Västkustbanan vidare » satsa på utveckling av de möjligheter som Västerhavet ger.upp genom Götaälvdalen och vidare genom Dalsland (Europväg 45 och » att den nya älvförbindelsen för att lösa trafikproblemen kringNordlänken), Västergötland (Europväg 20, Västra stambanan och Tingsstadstunneln och Göta älv färdigställs utan dröjsmål.Kinnekullebanan), Sjuhärad (Riksväg 40 och Götalandsbanan) samt en ny » att de stora transportstråkens vägar och järnvägar utvecklas och färdigställs.älvförbindelse över Götaälv i Göteborgsområdet och en ny tågtunnel genom » prioritera snabba tågförbindelser mellan Göteborg, Borås, Stockholm samtGöteborg. Regionen ska ha en hög beredskap att ekonomiskt vara med och mellan Oslo, Göteborg, Köpenhamn.finansiera tidigareläggningar av infrastruktursatsningar. För företagsutvecklingen » att regionens vägar tjälsäkras.är det väsentligt att vägstandarden i övrigt höjs i Västra Götaland, inte minst » att vägstandarden i övrigt höjs i Västra Götaland, inte minst väganknytningar iväganknytningar i väst-östlig riktning. öst-västlig riktning.Utbyggnad av bredband och annan IT-kommunikation är en annan strategisktviktig infrastruktursatsning.Västra Götaland är Skandinaviens främsta sjöfartsregion, vilken historiskt varit avmycket stor betydelse för Västsverige. Hamnarna längs västkusten och i Vänernspelar en betydelsefull roll för Sveriges export och import.Vänersjöfarten och Göta älv har en viktig roll för transporter inom regionen.Folkpartiet ska arbeta för att sjöfartsleden Göta älv och Vänern klassas som inrevattenväg inom EU. Fler transporter kan ske via sjöfart under förutsättning atthamnar, slussar, farleder och lastsystem fortlöpande moderniseras. Sjötransporterutgör ett alternativ till järnvägs- och lastbilstransporter.Västra Götalandsregionen skall vara en attraktiv region för större företag attetablera sig i. För detta krävs en flygplats med många direktlinjer till destinationeri hela världen. Västra Götalandsregionen skall tillsammans med näringslivet ochägarna till Landvetters flygplats utveckla Landvetter till en modernare flygplats försåväl person- som godstrafik. Även de regionala flygplatserna Göteborg City(Säve) och Malöga (Trollhättan/Vänersborg) är viktiga för näringslivet.Möjligheterna till bra och snabba kommunikationer till och från Landvetterflygplats måste också förbättras. 10
 9. 9. Internationellt EN LIBERAL KULTURPOLITIKVästra Götalandsregionens geografiska läge gör att regionen genom århundraden Folkpartiet kommer att fortsätta stärka kulturens roll för att nå ”det goda livet” ihaft många internationella kontakter. Det internationella samarbetet berikar oss hela Västra Götaland. Kultur med både spets och bredd skall integreras i alla delarliksom det berikar dem vi samarbetar med. Västra Götalandsregionen bör därför – vård, skola, omsorg, föreningsliv – av regionens och kommunernasvidareutveckla kontakterna med andra regioner i Europa för att fördjupa handel, verksamheter. De kulturella mötesplatserna skall vara starka och bärkraftiga i helakulturellt samarbete, universitetsutbyte, näringslivsrelationer, turism med mera. regionen.Det är också viktigt att se till det nära internationella utbytet genom att bredda En förutsättning för ett modernt och civiliserat samhälle är ett självständigtsamarbetet med andra regioner i Skandinavien. Västra Götalands geografiska läge kulturliv som också är grundläggande för det offentliga demokratiska samtalet.gör det naturligt att i första hand utveckla samarbetet med södra Norge och norra Den liberala kulturpolitiken, som kännetecknas av frihet, mångfald och kvalitet,Danmark. syftar till att garantera det fria ordet genom att skapa möjligheter för ett dynamisktFör en nybildad region som Västra Götalandsregionen är det viktigt att knyta och oberoende kulturliv.kontakter och marknadsföra regionen i övriga Europa. Större resurser bör satsas på Samspelet mellan de verksamheter som kulturpolitiken svarar för i Västradeltagande i olika internationella forum för att göra Västra Götaland mer känt i Götalandsregionen och regionens övriga verksamheter skall vara huvudstrategi förEuropa. kulturpolitiken. Kulturen skall inte betraktas som en sektor vid sidan om utanRegionen måste bli mer aktiva i de internationella samarbetsorgan där regionen är inkluderas i samhällsutvecklingen för att den tillväxt som ett rikt och rörligtmedlem, för att tydligare och mer kraftfullt driva frågor som är viktiga för Västra kulturliv för med sig skall kunna tas tillvara.Götalandsregionen. Regionen bör ta tillvara sitt engagemang i West Sweden, det Levande kultur med kvalitet, bredd och förnyelse skall blomstra i hela regionenvästsvenska regionkontoret i Bryssel. där den geografiska balansen är viktig. Kulturen är det kitt som håller samman och förenar regionens olika delar. Alla invånare skall kunna delta aktivt i kulturlivetFolkpartiet vill och finna inspiration och utveckling i ett rikt kulturliv.» öka samarbetet med andra regioner i Europa. När människor utövar eller tar del av kultur föds insikter och nya idéer som» särskilt utveckla samarbetet med södra Norge och norra Danmark. kommer både individ och samhälle till godo. Kulturupplevelser är ett» satsa mer resurser på att marknadsföra regionen i olika internationella allmänmänskligt behov. Kulturen ger också människan ett verktyg att förstå, sammanhang. ifrågasätta, påverka och se på samhället ur nya perspektiv. En av kulturens» öka engagemanget i de internationella samarbetsorgan där regionen är uppgifter är att ge enskilda människor en injektion av nyfikenhet på livet och dess medlem. möjligheter.» bättre nyttja West Swedens kompetens och nätverk. Kultur skapar nya språk och uttrycksformer och främjar en ökad integration i vår mångkulturella region. Kulturen bidrar till invånarnas personliga utveckling och skapar mötesplatser för människor med olika interkulturella identiteter. Kulturen får människan att växa. Som ett led i en kulturell förnyelse skall förutsättningar skapas för att utveckla konstarterna. Ett utökat internationellt kulturutbyte stimulerar en kulturell förnyelse och bidrar till nya initiativ. 11
 10. 10. Västra Götaland har utvecklats till en region med en mycket tydlig kulturprofil Natur- och kulturarvet bidrar till att den gemensamma identiteten tydliggörssom är alltmer nationellt och internationellt känd. Den tydliga kulturprofilen samtidigt som den lokala identiteten bevaras. Civilsamhällets och inte minstkommer att stärkas och utvecklas ytterligare med den liberala kulturpolitiken. hembygdsföreningarnas betydelsefulla roll för kulturarvets bevarande skall uppmärksammas.Alliansregeringen presenterade i september 2009 den kulturpolitiska propositionen”Tid för kultur”. Genom de nya kulturpolitiska målen som regeringen föreslår ges Bildkonstens och konstnärernas villkor skall stärkas. Detta är ett viktigt nav i denkulturen bättre förutsättningar att prägla samhällsutvecklingen och att med kraft konstnärliga infrastrukturen.möta framtidens möjligheter och utmaningar. Dansen som konstart och breddkultur skall utvecklas. Målsättningen är attI propositionen anges bland annat tre prioriteringar, som stämmer väl överens med danskonsten skall få en internationell lyskraft, med förankring också bland barnen liberal kulturpolitik, och som skall vägleda kulturpolitiken framöver: och unga.- Kulturens roll i samhället skall stärkas. Folkpartiet vill- De förändringar som skett tack vara teknikutvecklingen ochinternationaliseringen skall beaktas. » att dansen utvecklas och får en internationell ställning med förankring hos barn och unga.- Kulturen skall bli tillgänglig och angelägen för alla. » att det i alla delar av regionen skall finnas kulturella mötesplatser som stimulerar kreativitet och förnyelse och som bidrar till ökad medmänsklig förståelse.Kulturella mötesplatser » öka kulturens internationella kontakter. » att konstarterna utvecklas.För att utveckla kulturlivet i Västra Götaland är samverkan med kommunernanödvändig. Kulturella mötesplatser i form av bibliotek, biografer, kulturhus,teatrar, bygdegårdar med flera stimulerar till kreativitet och förnyelse av Kultur för allakulturlivet. Inte minst behovet av mötesplatser för ungdomars kulturutövande ochkulturkonsumtion skall uppmärksammas. Den mångfald av ideella och lokala Kulturen är en gemensam angelägenhet för alla invånare i Västra Götaland.kulturutövare som finns representerade i Västra Götaland skapar en stor bredd av Förutsättningar för att alla skall kunna delta är en god tillgänglighet i vidkulturuttryck och aktiviteter. bemärkelse.Den verksamhet som bedrivs av bland annat idrottsföreningar, bildningsförbund, Fler människor tar del av kulturarrangemangen i regionen, vilket är glädjande.pensionärsorganisationer, handikappföreningar, kulturföreningar, Eftersom barn och ungdom är en prioriterad målgrupp i en liberal kulturpolitikhembygdsföreningar och ungdomsföreningar är viktiga beståndsdelar i skall deras kulturintresse tas tillvara och stimuleras genom att en ökad andel avcivilsamhället. Dessa föreningars arbete skall underlättas med regionala regionens kultursatsningar riktas mot denna målgrupp.stödinsatser. Barn och ungdom är stora filmkonsumenter. Genom verksamheten med skolbio,Ett kommande riksdagsbeslut, som bygger på kulturutredningens betänkande och där kvalitetsfilm visas, kan barn och ungdom bli mer kritiska och medvetnaregeringens kulturproposition angående den så kallade portföljmodellen för statens filmkonsumenter. Barn och ungdomars intresse av att agera skall stimulerasfördelning av ekonomiska resurser till kulturlivet, innebär att kulturens plats i genom ett aktivt barnteaterarbete vid till exempel teaterverkstäder.Västra Götalandsregionen kommer att stärkas. 12
 11. 11. För att stärka barn och ungdomars möjligheter till kulturupplevelser och eget Folkpartiet villskapande behöver samarbetet mellan skola, bibliotek, kulturinstitutionerna, de fria » utveckla kulturens roll i friskvårdsarbetet.konstutövarna och det kulturella föreningslivet vidareutvecklas, gärna i samarbete » att barn och ungdomars tillgång till kultur och eget skapande i samarbetemed studieförbunden. Särskild uppmärksamhet ska ägnas funktionsnedsattas mellan skola, kulturinstitutionerna och studieförbunden stärks.möjlighet till kulturellt skapande och deltagande. » personer med funktionsnedsättning ska ges möjlighet till kulturellt deltagandeInvandrargruppernas kultur berikar vårt samhälle och bidrar till mångfald och och skapande.integration. Studieförbunden, med sin folkbildningspedagogik, skall få ett uppdrag » att den nya digitala tekniken utnyttjas för att sprida kultur till alla delar avatt stödja bevarandet och utvecklingen av invandrargruppernas kulturella identitet. regionen. » vill införa ett kulturkort för besök på samtliga kulturinstitutioner i regionen iKultur har stor betydelse för människans välbefinnande. Kultur kan både läka och samarbete med Västtrafik.stärka. Uppsökande verksamhet hos äldre och funktionshindrade bör därför ha en » vidga samarbetet mellan regionen och kommunernas kulturarbete bland annatstark ställning inom kulturpolitiken. Kulturen fyller en funktion i det aktiva inom ramen för kulturportföljen.folkhälso- och friskvårdsarbetet och skall därför ha en viktig roll i sjukvården somett led i rehabiliteringen.Genom att införa ett kulturkort, som gäller för besök på samtliga Kultur som näringkulturinstitutioner i hela regionen, förbättras möjligheterna för fler att ta del avkulturupplevelser. Genom samverkan med Västtrafik skall kulturkortet berättiga Kulturen är en utvecklings- och tillväxtfaktor. Nya företag bildas och flertill resa med kollektivtrafiken inom regionen till och från kulturinstitutioner. arbetstillfällen skapas inom kultursektorn. Det är angeläget att utveckla relevantaFlera kommuner planerar att bygga kulturhus och nya samlingspunkter. Ett ökat stödstrukturer för kulturföretagandet. Kulturverksamheterna och deras kopplingsamarbete mellan regionen och enskilda kommuner inom kulturområdet är till utvecklingen av ett mer kunskapsinriktat näringsliv skall lyftas fram som enönskvärt. tillväxtfaktor i Västra Götaland och entreprenörskap inom kultursektorn skall stimuleras.Den nya digitala tekniken skapar möjligheter att sprida kultur, såväl internationellsom nationell, till bygdegårdar, folkets hus och medborgarhus runt om i regionen. I Västra Götaland skall det finnas arenor för aktiva konstnärer. Det är enKulturupplevelser av världsklass på hemmaplan ger möjligheter till klimateffektiv angelägen uppgift att stödja möjligheterna för konstnärer inom kulturens allakulturkonsumtion. sektorer att leva, verka, utvecklas och att möta sin publik och marknad i regionen. För att ytterligare befästa Västra Götaland som en attraktiv kulturregion skall såväl GöteborgsOperan som Göteborgssymfonikerna och Folkteatern erbjuda sommarföreställningar. Kulturturismen är en del av den växande besöksnäringen. Västra Götalandsregionen har goda förutsättningar att utveckla den till en attraktiv verksamhet, inte minst genom att marknadsföra såväl lokala kulturarrangemang som institutioner med internationell lyskraft. 13
 12. 12. I kommunernas arbete med översiktsplaneringen är planeringsverktyget ”CulturalPlanning” ett instrument som framhåller och tydliggör kulturens betydelse som UTBILDNINGS- OCH BILDNINGSPOLITIKutvecklingsfaktor. Nyckeln till regional utveckling och tillväxt är utbildning. Utbildningsnivån hos befolkningen i delar av regionen ligger under riksgenomsnittet. En högFolkpartiet vill utbildningsnivå krävs för att regionen skall kunna konkurrera med andra regioner i» utveckla kulturturismen. Sverige och i omvärlden. Högskolor och universitet måste aktivt arbeta för att» att bildkonstens och konstnärernas villkor i Västra Götaland blir ledande i säkerställa att nivån på examina håller en hög internationell klass. Norden. Högskolornas och universitetens samverkan med näringsliv och offentlig sektor behöver utvecklas ytterligare, bland annat för att säkerställa framtida krav från arbetsmarknaden, där genus- och mångfaldsperspektiv ska ha hög prioritet.Kulturmiljövården Trots globaliseringen och Sveriges EU-medlemskap, som numera är en självklarhet för allt fler svenskar, minskar andelen svenska studenter som studerarGenerationer av människor har genom byggenskap, odling, namngivning och delar av sin utbildning i Europa. Studentutbytet mellan Sverige och EU behöverberättelser om platser satt sin prägel på vår region. Kulturarvet och inte minst stimuleras, och där Västsverige utmärker sig i positiv bemärkelse.kulturlandskapet är ett synligt uttryck för regionens identitet och historia. Genomatt värna och bruka kulturarvet får vårt liv historiska dimensioner. Dessutom ger Ett av landets universitet bör ges möjlighet att på sikt bli världsledande. Dettadet underlag för att förstå vilka vi är och hur våra föregångare byggde det som universitet skall vara ett av Västra Götalands universitet.idag är Västra Götaland. Vuxenutbildningen behöver stimuleras, genom en mångfald av utbildningsgivare,För att tillvarata och tydliggöra det maritima kulturarvet är målet att skapa ett t.ex. genom ett ökat engagemang hos studieförbunden för att förbättramarinkulturellt center i samarbete mellan regionen, staten och sjöfartnäringen. grundutbildningen. Folkhögskolorna skapar förutsättningar för fler att kunna gå vidare till högreFolkpartiet vill utbildning. I den livslånga kunskaps- och kompetensutvecklingen svarar både folkhögskolorna och studieförbunden, tillsammans med bildningsverksamheter i» medverka i skapandet av ett marinkulturellt centrum. regionens museer, arkiv och bibliotek, för en viktig insats. Studieförbunden med» att natur- och kulturarvsinstitutionerna i regionen utvecklas och blir mer sin folkbildningspedagogik i studiecirkelform är särskilt väl lämpade att engagera synliga. människor med studieovana eller som saknar erfarenhet från det svenska utbildningssystemet i övrigt. Den fria och frivilliga folkbildningen behöver lyftas fram som en viktig resurs i det livslånga lärandet. Såväl regionens egna folkhögskolor som rörelsefolkhögskolorna skall stimuleras att utveckla sina specialområden och sin särart. Studieförbunden och folkhögskolorna skall ha en aktiv roll i det samlande utbudet av lärcentra i regionen. Genom att nyttja den nya tekniska utvecklingen kan folkhögskolorna utvecklas till högteknologiska resurscentra som står till förfogande inte bara för folkhögskolornas studenter utan också för utomstående. 14
 13. 13. Regionens sju naturbruksgymnasier svarar, på uppdrag av länets kommuner, förgymnasieutbildning på naturbruksprogrammet och har en viktig roll för KOLLEKTIVTRAFIKnäringslivsutvecklingen inom jord- och skogsbruket. Naturbruksgymnasierna ärresurscentra vad gäller den regionala utvecklingen. En liberal politik för kollektivtrafik utgår från kollektivtrafikens möjligheter att öka rörligheten, öka framkomligheten, öka trafiksäkerheten och förbättra miljön.Ett särskilt uppdrag skall ges till naturbruksgymnasierna att utveckla ett En bra kollektivtrafik erbjuder en ökad rörlighet för den enskilda människan, ävenmiljömässigt hållbart jord- och skogsbruk. Naturbruksgymnasierna skall vara för de, som har tillgång till bil. Med en väl utvecklad kollektivtrafik i såväl städerföregångare på miljöområdet och därför skall en större andel av skoljordbruken som på landsbygd ges människor möjlighet att delta i arbete och aktiviteter deövergå till odling och djurhållning enligt KRAV-regler. annars skulle ha haft svårt att medverka i. En väl fungerande kollektivtrafik bidrarValidering av kunskap är en effektiv väg att fastställa den enskildes kunskapsnivå, till att öka framkomligheten i trafiken då tåg, bussar och spårvagnar bidrar till attkunskap den enskilde kan ha skaffat sig både genom utbildning och genom minska det totala antalet fordon, vilket är särskilt angeläget i stadskärnorna. En brayrkeserfarenhet. Inte minst för nya svenskar är validering ett effektivt sätt att kollektivtrafik gör det möjligt för människor att snabbt färdas mellan olika platserkvalitetssäkra kunskap och yrkeserfarenhet för att underlätta en etablering på och inom tätorterna.arbetsmarknaden. Dessutom bidrar valideringen till att stimulera vidareutbildning. KollektivtrafikFolkpartiet vill» att ett av Västra Götalands universitet på sikt blir världsledande. För att tillgodose behov och möjligheter i regionen spelar kollektivtrafiken en» utveckla folkhögskolornas och studieförbundens roll som lärcentra i regionen avgörande roll. Kollektivtrafik, som svarar upp mot människors behov, gör att med utnyttjande av modern teknik. bilåkandet minskar och miljöpåverkan reduceras. Bra förbindelser behövs för att» att folkhögskolornas, studieförbundens och museernas roll i det livslånga på ett enkelt sätt ta sig till arbetet, studier och fritidsaktiviteter. Västtrafik är lärandet tydliggörs och stärks. regionens stora samarbetsprojekt där, förutom regionen, alla 49 kommuner idag är» att regionens naturbruksgymnasier skall bidra till utvecklingen av ett ägare. Folkpartiet förespråkar att Västra Götalandsregionen blir ensam ägare av miljömässigt hållbart jord- och skogsbruk. Västtrafik för att effektivisera kollektivtrafikens planering och genomförande. Den framtida utmaningen ligger i att göra kollektivtrafiken tillgänglig för alla. Det är viktigt att kvinnors perspektiv blir bättre företrädda vid planering och beslut. 15
 14. 14. Att resa kollektivt bidrar till förbättringar i miljön genom minskade utsläpp per Kollektivtrafik för allaresenär. Kollektivtrafiken har också varit en föregångare i miljöarbetet, blandannat genom att utveckla och testa alternativa drivmedel. Miljökraven på de Personer med funktionshinder skall utan problem kunna nyttja kollektivtrafiken.kollektiva färdmedlen skall fortsatt vara hårda. De som är beroende av Såväl färdmedel som information skall vara utformad så att ingen stängs ute frånkollektivtrafiken måste kunna lita på att kollektivtrafiken fungerar. Det är önskvärt kollektivtrafiken.ur både trafiksynpunkt och miljösynpunkt att allt fler väljer kollektivtrafikenframför egen bil. För att det ska bli möjligt att förverkliga en sådan vision krävs av Fordonen ska vara utformade så att barnvagnar, rollatorer och rullstolar ska fåkollektivtrafiken en hög turtäthet, punktlighet, attraktiva priser och en hög kvalitet plats. Dessutom ska det i ökad utsträckning vara möjligt att ta med sig cykel påoch komfort i resandet. kollektivtrafiken. Goda resvanor grundläggs i tidiga år varför det är särskilt angeläget att stimuleraFolkpartiet vill ungdomars resande med kollektivtrafiken, bland annat genom att ge ungdomar generösa resevillkor och allmänt fler sena kvällsturer. Folkpartiet vill underlätta» att Västtrafik ska ha en ägare i Västra Götalandsregionen. skolklassers resande till olika aktiviteter som till exempel teatrar, museum,» att det ekonomiskt skall löna sig att åka kollektivt. utställningar med mera genom subventionerade biljetter.» att enhetligt prissystem för kollektivtrafiken i hela regionen ska gälla. Genom snabb och effektiv kollektivtrafik samt en turtäthet anpassad till medborgarnas behov ges bättre möjlighet att ta sig till och från arbetet. På så sätt blir kollektivtrafiken ett attraktivt alternativ till den egna bilen. Folkpartiet vill » att kollektivtrafiken skall vara tillgänglig för alla. » att kollektivtrafiken skall underlätta för dem som vill bo på landsbygden. » att fordonen ska ha plats för barnvagnar, rullstolar och cyklar. » alla skall kunna åka med flexturen eller trygga rundan oavsett ålder. » införa ungdomskort med samma regler i hela regionen. » subventionera gruppkort för kulturella evenemang eller studiebesök. » ha en tätare turtäthet för att underlätta för studerande och för arbetspendlare. 16
 15. 15. En pendlingsregion MILJÖ – KLIMAT – ENERGIVästra Götalandsregionen är en geografiskt stor region. Kollektivtrafiken spelar en Den viktigaste utmaningen för ett klimateffektivare Västra Götaland ärbetydelsefull roll för människors möjligheter att kunna bo och arbeta på olika energianvändningen. Västra Götalandsregionen ska har antagit målet att bliorter. De satsningar som regionen planerar på infrastrukturområdet måste i sin oberoende av fossil energi till år 2030. Vägen bort från beroendet är också vägenförlängning leda till att det utvecklas goda pendlingsmöjligheter inom hela in i framtiden. Den innebär stora möjligheter både för befintliga västsvenskaregionen. Här är det nödvändigt med samverkan över regionens gränser med industriföretag och nya entreprenörer och innovatörer som tillverkar och utvecklarkollektivtrafiken i angränsande län. En utbyggnad av järnvägen i regionen ger grön och energieffektiv teknik.kortare restider mellan samtliga större orter. Pendlingsmöjligheterna kan väsentligtförbättras genom utbyggnad till dubbelspår, en snabb järnväg till Landvetter Vi tror att elbilen kommer att spela en nyckelroll i ett klimateffektivtflygplats och en järnvägstunnel under Göteborgs centrum. transportsystem, det vill säga främst i tätorter och städer där bilen huvudsakligen används till kortare transporter.Fler knutpunkter, även i tätbebyggda områden, med pendel och infartsparkeringarbehöver skapas. De skall även vara gjorda för cyklar, motorcyklar och mopeder. Ett klimateffektivt Västra Götaland är inte en region där transporter av människorFörbättrade pendlingsmöjligheter bidrar till ökad jämställdhet. En väl fungerande och varor försvåras, utan en region med ett smartare transportsystem. Transporterkollektivtrafik i hela regionen och kraftig utbyggnad av de mest trafikerade för både människor och gods måste bli mer effektivt och oberoende av fossillinjerna är ett mål för Folkpartiet. Säkerheten kring hållplatser måste förstärkas. energi. Det innebär att olika slags transporter kräver olika lösningar. I första hand ska eldrivna transporter främjas, i andra hand transportlösningar baserade på bioenergi. Det ska också bli lättare med omlastningar av gods. Ett klimateffektivtFolkpartiet vill transportsystem främjar också tillväxt och ger en region som är mindre känslig» att samma regler ska gälla för färdtjänst och sjukresor. mot konjunktursvackor. Folkpartiet prioriterar utbyggnaden av snabba järnvägar.» utveckla bra och trygga pendelparkeringar med modern informationsteknik Användandet av det transportslag som är mest klimateffektivt och dessutom och biljettautomater. främjar folkhälsan, cykeln, ska underlättas. Sjöfarten har oöverträffad potential ur» att trafiken på de större linjerna skall fördubblas till 2020. klimat- och energieffektivitetssynpunkter. Trots att det pågår ett brett» att säkra och trygga hållplatser skapas. utvecklingsarbete för en miljövänligare sjöfart återstår ett antal miljöproblem inom sjöfarten som kräver sin löning. Folkpartiet vill även befrämja innovativa transportslösningar, såsom samlastning, dubbeldäckare, lastbil-på-tåg etcetera. Folkpartiet vill » främja utbyggnaden av tankningsställen för biogas. » främja utbyggnaden av laddningsställen för elbilar. » främja utvecklingen av omlastningsställen för gods. 17
 16. 16. Energi Folkpartiet villFolkpartiet vill se en kraftfull tillväxt av koldioxideffektiv energiproduktion i » att produktionen av biogas i Västra Götaland ska öka.Västra Götaland. Biogasproduktion har en stor potential i vår region. Biogas är » stimulera till forskning och utveckling av klimatsmarta jordbruksmetoder iklimateffektivt och produktionen av biogas konkurrerar inte med matproduktion, samklang med ekologiska hänsyn, aspekter som övergödning och med syfteeftersom det utvinns ur avfall som annars inte skulle ha tagits till vara; matavfall, att minimera det västsvenska jordbrukets klimateffekter.jordbrukets gödsel, avloppsslam, restprodukter från skogen. Det bästa är att det » underlätta etableringen av småskalig elproduktion i regionen.finns väl etablerad teknik för att driva lastbilar och bilar - större bilar och bilar för » stimulera grönt och högteknologiskt entreprenörskap.längre resor - med biogas. » att regionen ställer tydliga och faktabaserade miljökrav i sina upphandlingar. » att regionen bidrar till ett ökat skydd av naturområden såväl landbaserade som marina skyddsområden.Regionen som miljöaktörVästra Götalandsregionen är en stor investerare, främst i sjukhusbyggnader i egen Sjöar, hav och kusterverksamhet men bidrar även vid andra investeringar exempelvis i infrastruktur. Atti samband med investeringar stimulera till innovativ och högteknologiskt Havet och våra stora sjöar är några av Västra Götalands viktigaste naturtillgångar.entreprenörskap är ett sätt för regionen att bidra till att en stark grön näring växer Vår utgångspunkt är att havet och kusten i vår region samtidigt ska vara enfram i regionen. Även insatser inom regional utveckling bör vara inriktade på grön levande boendemiljö, en miljö för rekreation och friluftsupplevelser, en attraktivoch högteknologiskt entreprenörskap. Folkpartiet vill också främja en växande turistmiljö och en av grunderna till en levande besöksnäring i Västra Götaland ochproduktion av förnybar el i liten och medelstor skala. Detta gäller vind- och en naturresurs till stor nytta för människan, så länge den nyttjas på ett hållbart sättsolenergi såväl som vågenergi. Vi vill underlätta etablering av etableringen av och på havets egna villkor. Havet och kusten måste vårdas och brukas långsiktigtvågenergianläggningar. Regionen ska vara en föregångare när det gäller energisnål varsamt. Kattegatt och Skagerrak delar vi med Norge och Danmark och det äroch återvinningsbar energi. viktigt att internationella överenskommelser nås kring skydd av kust och hav.Folkpartiet vill att regionen tar på sig en tydligare roll i att söka samordna och Ett antal vrak ligger längs den svenska västkusten, ett tjugotal ligger mycket nära,stimulera kommunerna och kommunalförbundens miljöarbete, i samarbete med totalt anses det att det finns cirka 260 vrak i Skagerrak som är potentielltnäringsliv och universitet/högskola. miljöfarliga. Sanering av vrak är mycket kostsamt. De akuta miljöhoten måste undanröjas i närtid samtidigt som det måste tas fram en strategi för att saneraFolkpartiet vill att regionen blir en katalysator mellan kommuner, stat, näringsliv, vraken från olja och kemikalier för att förebygga framtida utsläpp.universitet och högskolor för att driva på en utveckling mot de teknologier somtillhör framtiden och som kan generera arbetstillfällen, export och handel samt Vänern, med sin storlek som innanhav ger karaktär åt hela Västsverige. Sjön ärutveckling av det intellektuella kapitalet. Regionen har en unik natur, allt ifrån artrik och på många sätt en viktig naturresurs, där de vatttenvårdande frågornaslättlandskap till kuster och fjäll. I regionen finns en rik biologisk mångfald men måste få större genomslag. Inte minst måste av- och tillflödet vid ökadockså en ökad artutrotning. Ett fortsatt arbete för skyddsinsatser är därför vattenmängd från Vänern säkerställas. Stor del av invånarna i Västra Götaland får,angeläget. Regionen ska ställa tydliga och faktabaserade miljökrav i samband med direkt eller via avflöde eller tillflöde, sitt dricksvatten via Vänern.sina upphandlingar, som ett led för att driva på en utveckling mot grönateknologier. 18
 17. 17. Västra Götalands kuststräckor, inklusive Vänerns, är resurser för boende,rekreation och friluftsupplevelser, liksom dem är attraktiva för fritidsfiskare. HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEkens skärgårdsområde, vid Vänerns östra strand, ingår i Natura 2000-område.Kosterhavets nationalpark är landets första marina nationalpark och blir därmed en I en liberal vårdpolitik sätts patienten i centrum. Vården skall kännetecknas avunik resurs som kräver speciella arrangemang för att göras tillgängligt. valfrihet, god tillgänglighet, bra bemötande och hög medicinsk kvalitet och säkerhet. En fungerande sjukvård förutsätter samband och vårdkedjor mellan kommunal sjukvård, primärvård, länssjukvård och högspecialiserad vård.Folkpartiet vill Sjukvården skall vara behovsstyrd.» främja utvinningen av vågkraft, för en långsiktigt hållbar elproduktion. En del av regionens sjukvård bedrivs i alternativ driftsform. Folkpartiet ser gärna» vidareutveckla det hållbara fisket där fiskerinäring och forskning gemensamt att ytterligare något sjukhus, eller del av sjukhus, i regionen går över till annan lägger fast spelreglerna. driftsform än idag. Primärvård, oavsett vem som driver den, skall utgöra basen i» stimulera utvecklingen av ett hållbart fisk och havsbruk. sjukvården och stå för kontinuitet, tillgänglighet och ha tillgång till» satsa på strandstädningen av kustremsan i samarbete med kommunerna och sjukvårdspersonal med olika specialiteter. Utifrån att patienter i allt högre grad Naturvårdsverket. söker vård i annat EU-land än det egna behövs också gemensamma strategier och» att regionen intensifierar samarbetet med Norge och Danmark kring miljö och program för patientsäkerhet i EU. utveckling i Skagerrak och Kattegatt. Folkpartiets vision är att alla människor skall kunna påverka sin hälsa genom egna välgrundade val och livsföring. Politikens uppgift är att stödja och skapa goda förutsättningar för dessa val, inte styra människors sätt att leva. Till sjukvårdens uppdrag hör att erbjuda vård och kunskap som kan förebygga sjukdom och motivera till positiva livsstilsförändringar. Passiva sjukskrivningar kan undvikas genom att Försäkringskassa, arbetsförmedling, region och kommuner samverkar för aktiv rehabilitering. Genom aktiva insatser i vården närmast patienten skapas förutsättningar för tidiga insatser som i sin tur kan leda till en bättre folkhälsa och motverka långa sjukskrivningar. Den vård som många människor ofta behöver skall finnas nära människorna. VG Primärvård, den vårdvalsmodell som införts i Västra Götalandsregionen hösten 2009, skall utgöra basen för den nära sjukvården i Västra Götaland Folkpartiet vill utveckla närsjukvården till en vård med hög kompetens, god tillgänglighet och med en välfungerande vårdrelation mellan patient och vårdpersonal. Närsjukvård skall bedrivas vid vårdcentralerna, i patientens hem, i särskilda boenden, seniorboenden i samverkan med de sjukhusen. Samarbetet mellan vårdgivarna i närsjukvården och i övrig sjukvård skall fungera på ett gränsöverskridande sätt så att de organisatoriska gränserna inte märks av patienten. Många sjukdomar påverkar hela familjen och anhöriga, därför är det viktigt att i planering av vård och i vårdsituationen involvera stödet till närstående. 19
 18. 18. Närsjukvård handlar också om förebyggande och hälsofrämjande insatser. Detfinns väsentliga hälsovinster att göra i det samverkande arbetet med ett gott Folkpartiet villomhändertagande och en god omvårdnad av patienten. » att fritt vårdval skall gälla i hälso- och sjukvården.Folkpartiet vill att fler patienter ska få hembesök av läkare och sjuksköterska. En » att åtta av tio besök i den öppna vården skall tillgodoses genom VGväl fungerande primärvård tillsammans med sjukvårdsupplysning ska vara den Primärvård.första kontaktytan för medborgare som behöver söka upp sjukvården. » öka patientsäkerheten i hälso- och sjukvården.Specialistsjuksköterskor kan avlasta läkare genom att de ges vidgad befogenhet » utbilda fler specialister i allmänmedicin.och utökat medicinskt ansvar genom exempelvis förskrivningsrätt vad gäller » att ersättningssystemet i VG Primärvård uppmuntrar till fler specialister iläkemedel. primärvården. » öka specialistsjuksköterskornas befogenheter och ansvar.Patienter med behov av många kontakter med vården skall ha sin sjuksköterska » erbjuda fler hembesök från primärvården.och/eller patientansvarig läkare. Kontinuitet är viktig för att ge patienten bästa » tillföra kompetens i primärvården för barn, ungdom och vuxna som drabbasmöjliga omhändertagande. psykosociala problem.Den som drabbas av en skada eller sjukdom har ofta behov av rehabilitering. En » införa en rehabiliteringsgaranti för att förbättra möjligheterna tillbra och tillgänglig rehabilitering är en viktig förutsättning för att minska den rehabilitering .enskildes besvär. Rehabiliteringsinsatserna är en länk i vårdkedjan och viktiga för » utveckla samverkan mellan BUP, Barn- och ungdomsmedicin.att förhindra långa sjukskrivningar och förtidspensioneringar. Folkpartiet villdärför bättre ta till vara den kompetens som i första hand sjukgymnaster ocharbetsterapeuter besitter i rehabiliteringsprocessen och införa en God tillgänglighet – snabbare omhändertaganderehabiliteringsgaranti i Västra Götalandsregionen Folkpartiets vision är en vårdgaranti som innebär köfri behandling efter besök ochPersoner som vistas i Sverige har rätt till akut sjukvård. Folkpartiet anser att fastställd diagnos.sjukvården skall ha en generös syn på vård till så kallade papperslösa, även vårdsom inte är absolut akut. De vårdgarantier som finns i Västra Götalandsregionen syftar till att förbättra tillgängligheten till planerad vård. En medborgare ska komma i kontakt med primärvården samma dag som hon söker hjälp och få träffa en läkare vid vårdcentral inom sju dagar. Nuvarande vårdgarantier behöver utvecklas och differentieras. I första hand ska garantitiden för mottagningsbesök hos specialist förkortas. Kortare tid till diagnos är också ett sätt att tydligare få de medicinska prioriteringarna att bli styrande i vården. Sjukdomar som inte är direkt akuta, skall utan undantag behandlas inom de garantitider som är uppsatta. De kortare garantireglerna som redan gäller inom cancervården, vuxna inom två veckor och för barn max två arbetsdagar, får inte överstigas. Sjukresor ska utföras med hänsyn till patientens behov för att bland annat undvika onödigt långa och tröttande resor. Kallelse till sjukvårdsbesök ska ge rätt till fria resor med kollektivtrafiken. 20
 19. 19. Folkpartiet vill samla de resurser som nu används för sjukvård, rehabilitering och Regionen behöver minst en ambulanshelikopter. Därutöver behövs ökad tillgångsjukförsäkring i en vårdregion. Folkpartiet vill att Västra Götalandsregionen inom till ambulanshelikopter sommar/semestertid. Samarbetet med andraramen för finansiell samordning (FINSAM) ska bli försöksregion i avvaktan på ett räddningsresurser i Västsverige behöver utvecklas, liksom ett fortsattriksdagsbeslut att införa vårdregioner i Sverige. När Västra Götalandsregionen får utvecklingsarbete när det gäller krisberedskap samtidigt som våra egna resurserett samlat ansvar för sjukvård, rehabilitering och sjukförsäkring kommer det att inom katastrofmedicin och smittskydd måste vara tillräckliga för att kunna mötavara den enskilt viktigaste reformen för att effektivare utnyttja regionens resurser tänkbara situationer.och snabbt få tillbaka människor i arbete eller studier. För att nå högsta möjliga beredskap och utnyttjande av befintliga resurser behöver samarbetet mellan ambulanssjukvården, sjukhusen, primärvården ochFolkpartiet vill räddningstjänsten förbättras. Det är viktigt att det finns tillgång till annan transporttjänst så ambulanser som skall finnas beredda för utryckning inte är» förkorta vårdgarantin för besök hos specialist vid sjukhus från tre månader till upptagna av persontransporter mellan sjukhus. en månad.» införa köfri behandling efter fastställd diagnos.» att Västra Götalandsregionen skall bli en vårdregion med ansvar för sjukvård, Folkpartiet vill rehabilitering och sjukförsäkring. » utveckla arbetsmodellen ”Vård på plats”.» att sjukresorna ska vara anpassade till patientens behov. » avlasta akutambulanserna sjuktransporter som kan utföras på annat sätt.» förbättra och förkorta sjukresorna. » arbeta för kortare inställelsetider genom fortsatt utveckling av regionens» att kallelse till sjukvårdsbesök ska ge rätt till fria resor med kollektivtrafiken. styrsystem för effektivare dirigering.Ambulanssjukvård - Vård på plats AkutmottagningarFolkpartiet vill ha en fortsatt utveckling av prehospital vård och Sjukhusens akutmottagningar är en viktig resurs inom hälso- och sjukvården.ambulanssjukvård. Verksamheten måste utvecklas så man uppfyller regionens skärpta krav på kortareAmbulansen är ofta den första hjälpinstansen i en vårdkedja. Västra Götaland skall väntetider. Fler särskilda akutteam med akutläkare med specialistkompetensligga i framkant när det gäller att ständigt följa och anpassa amulanspersonalens behöver inrättas. Erfarenheter visar att hög kompetens är viktigt i första ledetskompetens och ambulansens medicinska utrustning utifrån den medicinska mottagande vid sjukhusen.utvecklingen på området. För att avlasta akutmottagningarna är det viktigt att sjukvårdsrådgivningen, 1177,Ny kunskap och bättre tekniska hjälpmedel gör att vårdinsatserna kan sättas in på lever upp till fastställd telefontillgängligheten, det vill säga att 90 procent aven olycksplats eller nära i tid efter att ett akut sjukdomstillstånd uppstått. För äldre samtalen ska vara besvarade inom tre minuter. Sjukvårdsrådgivningen ska kunnapersoner som vårdas i eget hem eller annat boendet bör vård erbjudas på plats för ge klara besked om aktuella väntetider och ge alternativ till besök vid sjukhusensatt undvika onödig transport. akutmottagningar. Vidare ska sjukvårdsrådgivningen kunna boka tider vid vårdcentral.Gemensamma regler för tider och kompetens för akuta insatser som omfattar helaregionen ska gälla. I händelse av akuta lägen ska alla medborgare vara förvissade Folkpartiet vill inrätta särskilda team med uppgift att särskilt ta sig an de personerom att vården finns tillgänglig och håller hög medicinsk kvalitet. Tydlig och som med oklara sjukdomsbesvär ofta besöker akutmottagningarna. Teamen skalllättillgänglig information skall finnas för invånarna om var och hur man söker bestå av personer med bred kompetens kring till exempel sjukvård, socialtjänstvård i krislägen. och läkemedel. 21
 20. 20. Varje dag inträffar händelser som innebär att människor akut måste uppsöka Psykisk hälsahälso- och sjukvården. Vissa är inblandade i trafikolyckor, några råkar ut förolyckshändelser eller akuta sjukdomsfall, medan andra tvingas uppsöka Människor som drabbas av psykisk sjukdom eller psykisk ohälsa är särskilt utsatta.akutsjukvården på grund av att de råkar ut för våldsbrott. Psykisk ohälsa är i dag ett växande problem både hos unga och äldre i VästraFör människor som utsatts för våld eller sexuella övergrepp är det viktigt att de Götaland. För Folkpartiet är det därför självklart att lyfta fram det psykiatriskaerbjuds ett omhändertagande som också innefattar stöd för emotionella omhändertagandet som ett mycket angeläget utvecklingsområde.konsekvenser av våldet. Därför behöver det finnas sjukvårdspersonal i beredskap Folkpartiets vision är att Västra Götalandsregionen skall ha landets bästa vård försom har särskild utbildning i såväl omhändertagande som dokumentation. dem som drabbats av psykisk sjukdom och ohälsa. En tuff vision att leva upp tillKunskapscentrum för våld i nära relationer har ett särskilt uppdrag att stå för och för att det skall lyckas krävs ett bra och utvecklat samarbete mellan regionenkontinuerlig utbildning och kunskapsutveckling och kommunerna i Västra Götaland, genom exempelvis fler mobila team.Konsekvenserna av gatuvåldet behöver synliggöras. Särskilda krisgrupper bör Förebyggande arbete och tidiga insatser är viktigt för att hindra att den psykiskainrättas. Tydlig dokumentation skall göras för att kunna belysa våldets ohälsan i Västra Götaland fortsätter öka. Vi måste i regionen fortsätta att utvecklaskadeverkningar. Information om våldets risker och vilka skador som uppstår skall metoder för att bättre kunna identifiera orsaker till den psykiska ohälsan och attkontinuerligt ske till ungdomsgrupper och andra i riskzonen. identifiera potentiella högriskgrupper. Som ett led i detta bör särskild kompetens riktas för att möta personer i riskzonen för självskador.Folkpartiet vill Folkpartiet vill etablera mellanvårdsformer för psykiskt funktionshindrade,» att väntetiderna vid sjukhusens akutsjukhus kortas. förstärka missbruksvården, anpassa vården för unga vuxna med ätstörningar och» satsa på särskilda läkare utbildade i akutmedicin. med neuropsykiatriska sjukdomar. Att ta fram vårdprogram för» starta särskilda team för våldtäktsoffer respektive personer som drabbats av självmordsförebyggande åtgärder är ytterligare ett angeläget område. Andra gatuvåld. angelägna vårdområden är stöd till gravida missbrukare samt vidareutveckling av» utveckla särskilda rutiner för att möta patienter med täta besök på sjukhusens primärvårdspsykiatrin. akutmottagningar, så kallade ”mångbesökare”. Tillgången på läkare och sjuksköterskor inom psykiatrin har under senare år varit begränsad och ser ut att fortsatt vara så. Därför är det angeläget att öka utbildningen av blivande psykiatriker och att på andra sätt stimulera sjukvårdspersonal för arbete inom psykiatrin. Kompetensutbildning och att ta till sig nya behandlingsmetoder bör uppmuntras. Detta också för att i högre utsträckning ha möjlighet erbjuda nya beteendeterapier som behandlingsmetod. Platser för akuta insatser inom öppen vård bör finnas i viss omfattning, exempelvis genom flexibla enheter som kombinerar öppenvård med fasta platser kopplad till lokala sjukhus. Folkpartiet vill få en ökad stimulans och nytänkande inom psykiatrin samt ökad valfrihet för patienterna genom att vi får in fler aktörer inom den öppna psykiatrin. 22
 21. 21. Vi står inför stora investeringar i rättspsykiatrin i Falköping, Göteborg och Barn och ungas hälsaVänersborg. Folkpartiet har varit pådrivande för att investeringarna ska komma tillstånd. Det är nödvändigt med nya enheter för att rättspsykiatrin ska kunna klara Hälsan grundläggs tidigt i barnaåren. För att alla barn och unga skall få likvärdigasitt uppdrag i arbetet med personer som är dömda till rättpsykiatrisk vård, klara uppväxtvillkor är det viktigt att hälso- och sjukvården stödjer föräldrar och detsäkerhetskraven och erbjuda personalen en bra arbetsmiljö. sociala nätverk som omger barn och unga. Barn och unga som lever i familjer där det förekommer missbruk eller psykiska problem är särskilt utsatta. Det är viktigtFolkpartiet vill att primärvården och kommunerna samordnar sina insatser inom mödravård, barnhälsovård, skolhälsovård och socialtjänst för att ge barn och familjer det stöd» inrätta fler mobila team inom den öppna psykiatrivården. som behövs, genom till exempel familjecentraler. Det är viktigt att samarbetet» inrätta akutplatser i sluten vård vid flera av regionens sjukhus. lever upp till det som är överenskommet inom Västbus.» fortsätta satsningen på mer resurser till psykiatrin med ökad psykosocial kompetens inom primärvården. Allt för många unga, såväl flickor som pojkar i Västra Götalandsregionen lever» fortsätta arbetet för att minska antalet självmord. under hedersrelaterat förtryck. Den största delen av insatserna för dessa unga sker» vidareutveckla samarbetet mellan kommun och region. genom kommunens socialtjänst men de utsatta ungdomarna är också i stort behov» satsa på att få in nya behandlingsmetoder i den psykiatriska vården. av insatser genom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Ungdomsmottagningarna» kvalitetssäkra övergången från barn och ungdomspsykiatrin till utgör också en viktig resurs som stöd för dessa ungdomar. vuxenpsykiatrin. I regionen finns barn och unga som bär med sig traumatiska upplevelser från sitt» förbättra omhändertagandet av vuxna som i barn/ungdomsåren fått forna hemland. Några av dessa barn och unga har dragit sig undan all kontakt med neuropsykiatriska diagnoser. omvärlden och visar symptom på uppgivenhetstillstånd som kräver såväl» utveckla samarbetet med frivilliga organisationer. medicinsk som psykiatrisk sjukvård. Dessa utsatta barn och unga måste få adekvat» utbilda fler specialister i psykiatri. vård.» att mer av den öppna psykiatrin läggs ut på entreprenad. Den psykiska ohälsan hos barn och unga ökar. Dessa barn och unga måste snabbt få stöd och hjälp i sin livssituation. Ätstörningar är ett område som regionen måste stärka och öka behandlingskapaciteten. Uppmärksamhet måste riktas mot att flickor och pojkar har olika behov och uppvisar symptom på olika sätt. Behandling vid barn- och ungdomspsykiatrin skall ske utan väntetid. Ungdomsmottagningarnas öppettider skall anpassas så att de uppnår god tillgänglighet då ungdomarna behöver dem. Andelen pojkar och unga män som besöker ungdomsmottagningarna bör bli högre. Tillgång till särskilda öppettider riktade till pojkar skall finnas. Det finns alarmerande uppgifter om att ungdomars alkohol- och drogmissbruk ökar. Viktigt är därför att ungdomsmottagningar, skolhälsovård och socialtjänst gemensamt arbetar för att bryta den negativa utvecklingen. 23
 22. 22. Ett bekymmersamt område är den bristande kapaciteten till neuropsykiatriskautredningar för bland annat barn med så kallade bokstavsdiagnoser. Regionen Folkpartiet villmåste inom detta område kraftsamla för att öka kompetensen. Den resurs som » utveckla vårdgarantin till högst en veckas väntetid för första besöket för barnskapats vid Mariestads sjukhus inom barnmedicin bör utvecklas för att bli ett och unga med psykiska problem.kunskapscentrum för hela regionen för att därigenom öka kapacitet och kompetens » förbättra stödet för barn och unga med psykiska problem.för att kraftigt minska väntetiderna till dessa utredningar. » fortsätta utvecklingen av Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus till ettÄven om det finns tecken på att barn med fetma minskar finns det fortfarande i kompetens och kunskapscentrum för barn- och ungdomssjukvården iregionen flera barn och unga med mycket hög övervikt som är i riskzonen för att regionen.utveckla svåra sjukdomstillstånd. Runda barnteamets specialistkompetens skall » ha fortsatt avgiftsfri sjukvård för barn och unga.finnas som en särskild resurs, men hög kompetens att ta hand om dessa barn och » etablera specialistteam inom närsjukvården för barn och unga medunga måste finnas i all barn- och ungdomssjukvård i regionen. ätstörningar. » utveckla det psykologiska stödet till barn med traumatiska upplevelser.För Folkpartiet är det viktigt att efterleva FN:s barnkonvention. En artikel som vi » utveckla Barn och Ungdomsmedicinskt centrum vid sjukhuset i Mariestad.särskilt vill lyfta fram är barns rätt till vård. Därför vill vi stödja det arbete som » förstärka kapaciteten för att minska väntetiderna till neuropsykiatriskasker på Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus genom teamet ”Centrum för utredningar för barn– och unga.barns rätt till vård”. Det arbete som teamet gör för att sprida kompetensen kring » öka insatserna på ungdomsmottagningarna för att motverka alkohol- ochbarnkonventionen i barnsjukvården ligger helt i linje med regionfullmäktiges tobaksbruk samt att förhindra drog- och spelmissbruk.beslut.Folkpartiet liberalerna vill fortsätta utvecklingen av Drottning Silvias Barn ochUngdomssjukhus till ett övergripande kompetens- och kunskapscentra förbarnsjukvården i hela Västra Götalandsregionen. 24

×