Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Omr 10 - Uppdrag 2010 Stadgejustering valberedning samt medl

1,195 views

Published on

Partistyrelsens yttrande inför Centerpartiets partistämma i Örebro 2009

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Omr 10 - Uppdrag 2010 Stadgejustering valberedning samt medl

 1. 1. Partistyrelsens yttrande Riksstämman 2009 Område 10 Område: Sidantal : Uppdrag 2010, stadgejustering och valberedning samt medlemsavgift. 14 1. STADGEJUSTERING På partistämman i Kalmar 2007 antog Centerpartiet enhälligt nya stadgar och arbetsordning. Det var en historisk händelse då vi tog ett stort kliv för att anpassa vår organisation till nutidens krav och medlemmars och sympatisörers skiftande önskemål om hur man själv vill 5 kunna verka inom organisationen. Resultatet blev en flexibel organisation, där det finns tydliga ramar som reglerar hur man som enskild medlem ska kunna påverka organisationen och utöva sina demokratiska rättigheter. Inom dessa ramar finns sedan en stor flexibilitet kring hur man som medlem vill forma sitt engagemang, om det är i avdelningsform, i ett nätverk eller på något annat sätt. Detta har inneburit att Centerpartiet som organisation har 10 kommit att se olika ut runt om i landet, allt utifrån den enskilda medlemmens önskemål och de lokala förutsättningarna. När man gör en så omfattande bearbetning av stadgarna är det lätt hänt att det kan smyga sig in oklarheter som gör stadgarna otydliga eller leder till feltolkningar. För att råda bot på sådana oklarheter har en stadgejusteringsgrupp tillsatts som har haft i uppdrag att gå igenom 15 stadgar och arbetsordning och ändra och förtydliga på de ställen där det har blivit fel. Det har INTE handlat om en ny organisationsförändring utan enbart om att justera befintliga stadgar så att de ska bli tydligare. Ändringsförslagen i stadgar och arbetsordning redovisas i särskilt dokument och beslutas innan resterande del av område 10 beslutas. 20 2. UPPDRAG 2010 2006 antog Centerpartiets Förtroenderåd dokumentet ”Uppdrag 2010” som pekade ut strategin för arbetet under mandatperioden. Målen sattes högt: • Tre mandat i valet till Europaparlamentet 2009 • Fortsatt förtroende för Alliansregeringen i valet 2010 25 • Fördubblat väljarstöd för Centerpartiet i valet 2010 1
 2. 2. Yttrande - område 10 Nu går vi in i mandatperiodens slutskede och tidernas längsta valrörelse är redan här. I år ligger fokus på valet till Europaparlamentet och efter det börjar uppladningen inför valen 2010. I detta arbete behöver vi alla hjälpas åt för att nå målen, alla medlemmar har en viktig 30 roll att fylla! 3. VI SKA ENGAGERA OCH REGERA! Centerpartiet har ett långsiktigt uppdrag i svensk politik. Vi har en idé om framtiden som vi vill förverkliga. För att genomföra vår politik krävs ansvarstagande, både i med- och motgång. Centerpartiet har en tradition av ansvarstagande. Vi är bra på att både lyssna och 35 leda. Vi är övertygade om att väljarna belönar dem som tar ansvar. Vi är också övertygade om att politik är de möjligas konst. Möjligheten att påverka politiken kommer när man minst anar, ofta i tider av kriser, när saker och ting ställs på huvud. Då ska Centerpartiet stå där, vara beredd att leda landet, beredd att ta ansvar för svåra frågor med stora möjligheter. Inte minst 40 under hösten 2008 och våren 2009 har sådana svåra tider med stora möjligheter visat sig vara parallella då vi presenterade energi- och klimatuppgörelsen. Under årtionden har Centerpartiet engagerat människor för minskade koldioxidutsläpp, energieffektivisering och satsningar på nya bränslen. Nu förverkligar vi en hel del av denna vision. Centerpartiet engagerar och regerar! 45 Centerpartiet utgår från att regeringssamverkan under perioden 2010-2014 kommer att ske inom ramen för Allianssamarbetet. Vi kan i dag se tydliga skillnader att regera i Alliansens majoritetsregering med hur situationen var i minoritetsregering under exempelvis perioden 1991- 1994, då regeringen tvingades söka stöd hos socialdemokraterna eller Ny Demokrati. Målsättningen för 2010 är en fortsatt majoritetsregering med ett ännu starkare Centerparti! 50 I kristider eller i en otydlig parlamentarisk situation är Centerpartiet alltid öppen för okonventionella lösningar. Så breda majoriteter som möjligt är att föredra. Centerpartiet kan i dagsläget inte se någon anledning till att bredda regeringsunderlaget eller på annat sätt skapa beroenden till något eller några andra partier än de som ingår i Alliansregeringen. En regering med deltagande av partier med en främlingsfientlig politik eller bildad med stöd av 55 sådana partier är uteslutet för Centerpartiets del. (Motion nr 1018) 2
 3. 3. Yttrande - område 10 Svenska kyrkan – en plats för demokrati Centerpartiet har under 1900-talet deltagit i en demokratiseringsprocess av Svenska Kyrkan, där folkvalda representanter har fått ett större inflytande över kyrkans verksamhet, förvaltning och utveckling. I detta arbete har de politiska partierna spelat, och spelar även 60 fortsättningsvis, en betydelsefull roll. Trots förändrade relationer mellan staten och Svenska kyrkan finns idag en särskild lagstiftning i form av en ramlag för Svenska Kyrkan, där det fastlås att kyrkan ska vara demokratisk och rikstäckande. Svenska Kyrkan tar idag ett ansvar för bland annat kyrkobyggnaderna och för det mesta av kyrkogårdsarbetet och utöver det finns allmänna förväntningar om insatser i samband med kriser och katastrofer, något som 65 Svenska kyrkan i så stor utsträckning som möjligt försöker leva upp till. Alla de tusentals centerpartister som vill ta ett fortsatt ansvar för en öppen, demokratisk och riktsäckande folkkyrka bör även fortsättningsvis kunna få göra det i Centerpartiets namn. Partistyrelsen menar att det går att kombinera att vara ett modernt parti, som ser positivt på ett mångkulturellt samhälle och som välkomnar alla människor som medlemmar i 70 Centerpartiet och samtidigt vara ett parti som är med och värnar det demokratiska inflytandet i ett samfund som Svenska Kyrkan. Arbetsordningen fastslår att det är partistyrelsen som beslutar om Centerpartiet ska ställa upp som nomineringsgrupp inom Svenska Kyrkan. För årets kyrkoval är beslutet fattat men nya beslut ska fattas inför varje kommande val till Svenska Kyrkan. (Motion 1013 och 1014) 75 Centerpartiet vill • fortsätta arbetet för att nå målen i Uppdrag 2010 • inte under några omständigheter sitta i en regering tillsammans med främlingsfientliga partier, eller i en regering som stöds av sådana partier 3
 4. 4. Yttrande - område 10 4. EN ORGANISATION I STÄNDIG UTVECKLING 80 Centerpartiet ska växa! För att en organisation ska fortsätta att utvecklas krävs medlemmar, både nya och gamla. Alla har något att bidra med för att Centerpartiet ska kunna växa och bli större. Att kontinuerligt jobba med medlemsvärvning är därför en av organisationens viktigaste uppgifter. Medlemsvärvning ska inte vara ett ”nödvändigt ont” utan ses som en naturlig del i den 85 verksamhet och det arbete som redan bedrivs på olika nivåer i organisationen. Genom att anordna våra vanliga möten på ett sådant sätt att vi bjuder in allmänheten, arrangerar mötena på platser dit fler har tillträde och formar dem så att fler än medlemmarna kan vara delaktiga visar vi på ett öppet och nyskapande parti dit alla är välkomna. Att vara där potentiella medlemmar finns; på nätet, på caféet, på marknaden, är en självklarhet för Centerpartiet. Att 90 ta sista steget och ”våga fråga” om medlemskap är sen inte så svårt. Lika viktigt som att värva medlemmar är att se till att alla nya medlemmar känner sig välkomna och får en möjlighet att hitta sin roll i Centerpartiet. Att utveckla mötesformerna så att de känns naturliga och lättförståeliga och därmed ger den enskilde medlemmen möjlighet att komma in i organisationen är en viktig uppgift att jobba vidare med. 95 Ansvaret för medlemsvärvning och medlemsmottagande ligger på alla nivåer i Centerpartiet men av naturliga skäl är det på det lokala och kommunala planet som mycket av arbetet sker då det är där man har den nära kontakten med medlemmarna och där även kan hantera fler frågor än just medlemsskapsärenden. (Motion 1007) Nya arbetssätt för att kanalisera engagemang 100 I ett samhälle som ständigt ändras måste även Centerpartiets organisation fortsätta att förändras med samhället. Det kan handla om att vi måste se över våra mötesformer, mötesplatser och arbetssätt. Centerpartiet har ett ansvar för att alla medlemmar ska ha möjlighet att nyttja sina demokratiska rättigheter och kunna kanalisera sitt politiska engagemang inom ramen för Centerrörelsen. Förhållandet är även omvänt och varje medlem 105 ska uppmuntras att dela med sig av sitt engagemang utifrån medlemmens förutsättningar och önskemål. I och med de nya stadgarna har vår organisation blivit mer flexibel och olika former för engagemang ryms inom Centerpartiet. Som medlem är du alltid med i en kommunkrets men på lokalplanet kan du även vara medlem i en avdelning eller engagera dig i annan form. En 4
 5. 5. Yttrande - område 10 110 nyhet med stadgarna från 2007 är möjligheten till nätverk, på olika nivåer och för olika frågor. Centerpartiet ser positivt på att medlemmar hittar former för att kanalisera sitt engagemang inom ramen för Centerpartiet och välkomnar bildandet av nya nätverk, intressegrupper och avdelningar. (Motion 1008, 1015,1016 och 1017) Att ge utökade möjligheter för medlemmar att hitta nya och spännande former för 115 engagemang och tillsammans med övriga organisationsled jobba med fortsatt utveckling av organisationen är en av Riksorganisationens viktigaste uppgifter inför kommande år. (Motion 1004 och 1006) Nya arbetsformer – nya möten med människor Genom att förnya våra arbetsformer och jobba mer utåtriktat skapar vi nya möten med 120 människor. Dialogkampanjerna som genomförts 2007 och 2008 är bra exempel på hur vi använder nya metoder för att möta människor och skapa nätverk. Runt om i landet finns goda exempel på hur vi inom Centerpartiet har genomfört lyckade kampanjer och utåtriktade aktiviteter som har gett positiva resultat och dessa exempel ska vi ta tillvara och fortsätta att utveckla. Att internt skapa nätverk för utbyte av kampanjmetoder är ett sätt att 125 sprida kunskap och stärka partiets utåtriktade arbete. En ny form för möten är de politikerskolor som genomförts med stor framgång på olika håll i landet. Resultatet har varit fler nya medlemmar som är redo att ta på sig politiska uppdrag, något som är oerhört viktigt mot bakgrund av vår målsättning om fördubblat väljarstöd och därmed fördubbling av politiska uppdrag. Detta är även ett bra sätt att bredda vår 130 rekryteringsbas, genom att till exempel rikta inbjudan om deltagande i politikerskolor till utvalda grupper där Centerpartiet idag har en svagare representation. Interndemokrati Partistämman är Centerpartiets högsta beslutande organ och enligt stadgarna hålls ordinarie partistämma vartannat år. Förtroenderådet är det andra större forumet för beslutsfattande 135 och rådgivning till partistyrelsen som finns på nationell nivå. Regleringen hur dessa båda forum ska utses och mötas finns beskrivet i stadgarna och utgår från en av stadgarnas huvudtankar, att den enskilde medlemmen i så stor utsträckning som möjligt ska kunna påverka vem som representerar honom eller henne samt vilka frågor som tas upp. Utöver dessa båda forum på nationell nivå hålls årligen Kommundagar, dit kommunalt 140 förtroendevalda bjuds in för att samtala om aktuella frågor, och därutöver försöker 5
 6. 6. Yttrande - område 10 Riksorganisationen, de år det inte är partistämmor, genomföra större samlingar dit medlemmarna har möjlighet att komma och göra sin röst hörd inom olika aktuella ämnen. 2008 genomfördes till exempel ett Framtidskonvent som bland annat behandlade frågor om miljö, företagande, öppenhet, välfärd och skatter. 145 Vill man som medlem påverka politiken mellan stämmorna finns även möjlighet att lämna in medlemsinitiativ på alla nivåer i organisationen. Sverige har representativ demokrati, vilket vi har även inom Centerpartiet. På olika nivåer i Centerpartiet utses kvinnor och män till uppdrag att leda Centerpartiet mellan de högsta beslutande organen. Dessa kvinnor och män väljs med ett förtroende att leda organisationen 150 på det sätt som medlemmarna har beslutat. Då och då ställs de inför frågor där medlemsviljan är otydlig eller där det inte finns några aktuella ställningstaganden. Ofta kan det handla om snabba beslut som kanske måste tas i pressade lägen och där det inte finns utrymme för att på ett bra sätt inhämta medlemmarnas åsikter. Vid de tillfällena är det extra viktigt att de som är valda känner att de är valda med förtroende att leda och vågar fatta svåra beslut. På nationell 155 nivå, i ett regeringsarbete, har partistyrelse och riksdagsgrupp ett särskilt ansvar att hantera löpande sakfrågor. På varje årsmöte och stämma finns sedan möjligheten för medlemmen att utvärdera de valdas insats och sedan fatta beslut om man vill förnya förtroendet eller ej. (Motion 1002, 1005, 1008) Syskonorganisationerna är självständiga organisationer och fattar själva beslut om när och var 160 deras riksstämmor ska arrangeras. De har gjort bedömningen att massmedialt, profileringsmässigt, organisatoriskt, interndemokratiskt och deltagarmässigt är det för dem bäst att arrangera dem på annan tidpunkt än Centerpartiet. (Motion 1001) Centerrörelsens samarbete Centerrörelsen består av fyra organisationer, Centerpartiet, Centerkvinnorna, Centerpartiets 165 Ungdomsförbund och Centerstudenter. Organisationerna är självständiga och jobbar utifrån egna målsättningar och mot sina utvalda målgrupper. Genom de fyra organisationerna ges Centerrörelsen en bredd som den annars saknat och det är något vi ska ta vara på och utveckla. Att lokalt, regionalt och nationellt hitta former där vi tar vara på varandras styrkor samtidigt som vi hittar samordningsvinster i samarbeten är något vi alla vinner på. 6
 7. 7. Yttrande - område 10 170 Även om varje organisation är självständig så har Centerpartiet ett ansvar för att samtliga medlemmar kan ta del av och nyttja de demokratiska rättigheter som följer med ett medlemskap i en politisk organisation och detta uttrycks tydligt i stadgar och arbetsordning. Medarbetare – en av våra viktigaste resurser Utöver medlemmar och förtroendevalda så har Centerpartiet runt om i Sverige anställda 175 medarbetare på krets-, distrikts- och nationell nivå. Dessa medarbetare ger ofta medlemmar och förtroendevalda de förutsättningar som krävs för att kunna lägga ner ideellt arbete för Centerpartiet och är en oerhört viktig resurs i vårt gemensamma uppdrag. Att ha anställda innebär ett stort ansvar då anställningar omgärdas av lagar och avtal som måste följas och uppfyllas och det är inte alltid så lätt att som ideell förtroendevald hålla reda 180 på allt. För att se över möjligheterna att från nationell nivå underlätta arbetsgivaransvaret tillsattes efter valet 2006 en arbetsgrupp som har tittat på frågan om ”professionell arbetsgivare” och har studerat hur andra organisationer i Sverige jobbar samt lyssnat in hur distriktsordförandena och ombudsmännen ser på frågan om arbetsgivaransvaret. Gruppen kommer efter sommaren redovisa sitt arbete för Partistyrelsen som kommer att fatta beslut 185 om den fortsatta hanteringen. Tillsvidare kommer riksorganisationen att utöka möjligheten för kretsar och distrikt att få hjälp med olika frågor som rör personalområdet från Centerpartiets nationella HR-enhet. Vad gäller eventuellt beslut om och genomförandet av central anställning av lokal och regional personal så kommer det inte att ske före valet 2010. (Motion 1012) 190 Att leva som vi lär ger ökad trovärdighet Att vara centerpartist är inte enbart en fråga om medlemskap utan är för många en idéologisk grund att stå på som på olika sätt genomsyrar vad vi gör och vilka vi är. Vårt engagemang för miljön är kanske den delen av politiken som tydligast sätter spår i vad och hur vi gör. Ett led i vårt miljöarbete är att vi på nationell nivå genomgår en process för att bli miljöcertifierade 195 enligt ISO 14001. Om planerna går som de ska är det klart till stämman 2009 i Örebro. (Motion 1011) 7
 8. 8. Yttrande - område 10 Centerpartiet vill • jobba kontinuerligt med medlemsvärvning • utveckla formerna för mottagandet av nya medlemmar 200 • se över möjligheterna att inrätta en nationell pott där man kan söka resurser för nyskapande organisationsutvecklingsprojekt • fortsätta att utveckla metoder för kampanj och möten med väljare • stödja genomförandet av ”Politikerskolor” runt om i landet • utveckla samarbetsformerna mellan Centerpartiets fyra organisationer samtidigt som vi tar 205 tillvara styrkorna hos var och en 5. KOMMUNIKATION Allt kommunikationsarbete börjar på hemmaplan. De viktigaste budbärarna för partiets och alliansregeringens politik är partiets medlemmar, förtroendevalda och medarbetare. För att 210 dessa ska kunna föra en dialog med väljare och vara delaktig i debatten behöver de information och kunskap om partiets och regeringens ställningstaganden. Därför är en väl fungerande internkommunikation en förutsättning för att Centerpartiet ska kunna mobilisera de egna väljarna. Den viktigaste kanalen för interninformationen är Internwebben som alla medlemmar har 215 tillgång till. Den uppdateras i stort sett dagligen med information om såväl regeringsbeslut som partiangelägenheter. Här finns också argumentation, frågor och svar, tips på insändare och annat underlag som stöd och verktyg för lokala företrädare att ge sig in i debatten. Internwebben genomgår för närvarande en totalöversyn som syftar till att göra den mer användarvänlig. Målsättningen är att underlätta och effektivisera det politiska- och 220 opinionsbildande arbetet för både förtroendevalda, medarbetare och medlemmar. Arbetet har påbörjats under våren och till hjälp finns en referensgrupp med företrädare från olika delar av organisationen. Arbetet beräknas vara klart under senhösten. Eftersom Internwebbens styrka ligger i att snabbt presentera både kort och sammanfattande information men också fylligare underlag kommer den även i fortsättningen att vara den 225 främsta kanalen. Som komplement finns medlemstidningen C. som utkommer med fyra nummer per år. Tidningen C. ger politiken kött och blod genom att lyfta fram människor 8
 9. 9. Yttrande - område 10 bakom politiken, goda exempel från olika delar i landet men också visa på viktiga samhällsproblem. Det innebär att Internwebben främst står för det aktuella och nyhetsmässiga medan tidningen 230 C. kan skildra politiken ur andra aspekter som förmedlar känsla och innehåll. Att utöka utgivningen av tidningen C eller starta en veckotidning är inte något som prioriteras. Det kräver stora resurser samtidigt som intern- och externwebbens styrkor som informationskanal, exempelvis snabbhet och ekonomi överträffar den tryckta tidningens. Under senhösten 2009 startar däremot en översyn av tidningen C. gällande layout och 235 utförande. (Motion 1002) För den som vill ha snabb information om stora beslut och nationella företrädares medverkan i media kan man på Internwebben prenumerera på en SMS-tjänst som tillhandahåller denna service. Viktigt att poängtera är att externa kanaler som webbplatsen också är viktiga 240 informationskanaler för interna målgrupper. För att samlat informera om Alliansregeringens politik har riksorganisationen utgivit tre upplagor av skriften ”Vi leder landet”. I den redovisas hur Centerpartiets vallöften uppfylls, vilka propositioner som lagts och vilka frågor som är under process. Den finns också på Internwebben för nedladdning. 245 Interninformationen kan och ska ständigt förbättras så att de olika kanalerna tillsammans uppfyller kraven från organisationen. (Motion 1003 och 1007) Centerpartiet vill • se över och utveckla partiets Internwebb för att ge bättre förutsättningar för politisk och opinionsbildande verksamhet 250 • se över och utvärdera medlemstidningen C. • kontinuerligt se över och förbättra internkommunikationens olika kanaler 9
 10. 10. Yttrande - område 10 6. VÄLUTBILDADE MEDLEMMAR – STÖRRE FRAMGÅNG OCH GENOMSLAG Att ha medlemmar som vill, kan och vågar stå upp för Centerpartiets idéer, har förmåga att driva organisationen framåt och entusiasmera nya sympatisörer och medlemmar är en 255 grundförutsättning för att Centerpartiet ska fortsätta utvecklas. Att satsa på att utbilda våra medlemmar är därför aldrig en felinvestering. Utöver de många utbildningar som genomförts och genomförs på lokal och regional nivå så gjordes även en nationell utbildningssatsning efter valsegern 2006. Huvudsyftet med den nationella satsningen är att Centerpartiet ska ha de bäst förberedda valarbetarna inför 2009 260 och 2010. Nu närmar vi oss slutspurten inför valen och alla utbildningar som genomförs 2009 och 2010 ska på något sätt tillgodose de behov som finns för att vi ska ha möjlighet att nå Centerpartiets mål. Utveckla formen för utbildningarna – tillsammans med SV Alla medlemmar och förtroendevalda ska känna möjlighet att förkovra sig och 265 vidareutveckla sina kunskaper för att kunna ta det stora ansvar som krävs för att vi ska nå våra mål. För att kunna erbjuda möjligheten så kräver det även att vi på olika sätt anpassar utbildningsformen så att den möter de olika krav som medlemmar kan ställa. Detta uppdrag kan handla om att vi ser över möjligheterna till bland annat distansutbildningar via nätet, så kallad e-learning, webbsändningar av föreläsningar och seminarier samt formar 270 studiematerial så att det kan anpassas till både studiecirkel och självstudier i större omfattning. Genom att öppna upp ytterligare för lokalt och regionalt genomförande av utbildningarna i den nationella satsningen tillgodoses också behoven på ett bättre sätt, eftersom det är på lokal nivå som man vet vilka behoven är. Riksorganisationen har även fortsättningsvis 275 kvalitetsansvar för strategi, upplägg och innehåll för utbildningarna i den nationella satsningen. För att kunna genomföra utbildningarna på bästa sätt vill vi utöka samarbetet med Studieförbundet Vuxenskolan (SV), där Centerpartiet är en av grundorganisationerna. Detta gäller på alla nivåer, från krets, via distrikt och region till nationell nivå. Centerpartiets 280 riksorganisation har till exempel ett ansvar för att tillgodose att Studieförbundet Vuxenskolan leverera de utbildningar som Centerpartiets kretsar och distrikt efterfrågar. 10
 11. 11. Yttrande - område 10 Utbildningar 2009–2011 En strategisk utbildningsplan är under framtagande för den nationella utbildningssatsningen med sikte mot kommande mandatperiod och har följande innehåll: 285 Under 2009 och 2010 • Workshop i muntliga möten och argumentation • Så möter du media • Politisk ledning – från idé till verklighet – varumärket i centrum • Rakt på sak - att skriva vassare 290 • Kandidatutbildning Europaparlamentet (2009) • Kandidatutbildning Riksdagen • Valcoach • Valarbetare (2010) • C Power Möte 295 • C Inspiration • EU – nu och i framtiden (2009) • Mångfald, demokrati, integration 2011 • Nämndsledamotsutbildning Del 1 300 • Nämndsledamotsutbildning Del 2 • Nämndsledamotsutbildning Del 3 • Ledarskapsutbildning – framtidens ledare år 2020 • Distriktsordförande och tjänstemän i organisationen • Kvinnor som är eller vill bli ordförande och ledamöter i styrelser 305 • Ny medlem • Gruppledare i storstäder • KS-ordförande • Landstingsgruppledare/regionförbundsordförande • Mångfald, demokrati, integration 310 Utöver ovanstående framtas material för studiecirklar i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan inom ramen för folkbildningsuppdraget. Centerpartiets kommunkretsar och distrikt tar fram verksamhetsplaner med inkluderade utbildningsplaner i samråd med SV. 11
 12. 12. Yttrande - område 10 Centerpartiet vill • utbilda sina förtroendevalda så att de kan ta ledarskapet i partiets utveckling efter 315 framgångsval 2010 • utveckla formerna för utbildningarna så att det kan anpassas bättre till olika medlemmars förutsättningar att utbilda sig • se över möjligheterna att utveckla webbaserade utbildningar för våra medlemmar 320 7. EKONOMI Centertidningar AB såldes år 2005. Försäljningen har givit partiet ett betydande kapitaltillskott och nya möjligheter. Förvaltning av det erhållna kapitalet sker inom ramen för det helägda bolaget Randello Invest AB. Inriktningen för förvaltningen regleras i av partistyrelsen antagen placeringspolicy med riktlinjer för ansvarsfulla placeringar. 325 Avkastningen på gjorda placeringar ska utveckla och stärka Centerpartiet långsiktigt. I detta ingår också strategin för att förverkliga Uppdrag 2010. Avkastningsmålen är satta som genomsnittsvärden för en tidsperiod om fem år vilket medför att det ännu är för tidigt för en egentlig utvärdering av dem och utfallet. Men den period som kapitalet placerats har hittills präglats av vikande kurser, finansiell oro och konjunkturavmattning. Placeringarna har av 330 dessa skäl ännu inte genererat förväntad avkastning. Med anledning av tillkomsten av Randello har ett antal beslut fattats för att stärka ekonomin på de lokala nivåerna. Nämnas kan tex att Riksorganisationen nu helt avstår från del av vinst från Fyrklöverlotteriet och tidigare del i medlemsavgift från distrikten. Riksorganisationen tillhandahåller dessutom kostnadsfria utbildningar samt ersätter ombudens 335 stämmokostnader. Sammantaget medför detta en stor förbättring av den ekonomiska situationen för de lokala organisationerna. Fyrklöverlotteriet Fyrklöverlotteriet är Centerpartiets nationella lotteri. Centerpartiets Riksorganisation står formellt som lotteriansvarig, men är helt utan ekonomisk vinning. Lotteriet har under många 340 år utgjort en viktig del i finansieringen av Centerpartiets verksamhet, såväl lokalt som nationellt. Efter försäljningen av tidningskoncernen fördelas hela lotteriets resultat lokalt baserat på antalet sålda lotter. 12
 13. 13. Yttrande - område 10 Tyvärr har antalet sålda lotter minskat under en följd av år. Lotteriet har ambitionen att sälja 300 000 lotter per år men under perioden 2006 - 2008 har försäljningen minskat från 120 131 345 st. till 84 311 st. lotter. De administrativa kostnaderna inte har sjunkit i samma omfattning. Rörelsens ekonomiska resultat från lotteriet har därför minskat kraftigt. Lotteriet kan av dessa skäl inte bedrivas i oförändrad form. Lotteristyrelsen jobbar nu aktivt med att finna formerna för lotteriets framtid. Medlemsavgift för 2010 och 2011 350 Medlemsavgiftens utformning och upptagning är fastslagen i Centerpartiets stadgar. Där står att storleken på medlemsavgiften ska beslutas centralt och anledningen till detta är flera. Dels är det en principsak, att det ska kosta lika mycket att vara medlem i Centerpartiet, oavsett var man är medlem och dels så handlar det om att det ska vara enkelt och smidigt att lösa in medlemmar, eller att som utomstående enkelt kunna bli medlem. Genom den centrala 355 hanteringen av medlemsomlösningen minskar det administrativa arbetet lokalt, vilket ger tid över för annat, som politisk utveckling, medlemsträffar och väljarkontakter. Den centrala hanteringen innebär även att en medlemssiffra för Centerpartiet enkelt kan fastställas automatiskt och med mindre felmarginal. Även hanteringen av nya medlemmar förenklas då vi har en och samma medlemsavgift i hela Centerpartiet och inte behöver ta reda på vad 360 avgiften är där personen vill bli medlem. (Motion 1009) Även om medlemsavgiften fastställs centralt så är det upp till varje krets och distrikt att komma överens om hur den ska fördelas mellan olika nivåer och hur ansvarsfördelningen ska se ut. På det viset blir det en anpassning till lokala förutsättningar och lokala behov, då vi vet att det ser olika ut i hela Sverige. 365 I medlemsavgiften ingår de möjligheter som tillkommer med ett medlemskap i ett politiskt parti som Centerpartiet. Som medlem har du ett unikt inflytande över samhällets utveckling på alla plan och du kan som medlem välja att ta på dig offentliga förtroendeuppdrag och själv vara en aktiv del i att utveckla din hemort, din region, Sverige och Europa. Det är framförallt denna möjlighet som är det stora värdet i medlemskapet och det är för att man stödjer 370 Centerpartiets grundsyn som man blir medlem. Eventuellt övriga ”mervärden” i medlemskapet sågs över för ett antal år sedan och resulterade i ett ställningstagande för att värdet i medlemskapet hos ett politiskt parti är just möjligheten till inflytande och att jobba för en idé och vision man tror på. (Motion 1010) 13
 14. 14. Yttrande - område 10 I stadgarna står det att medlemsavgiften för kommande år ska fastställas av partistämman. 375 Då vi har partistämma vartannat år innebär det att vi fastställer medlemsavgiften för två år i taget. Avgiften för 2010 och 2011 föreslås vara oförändrad, det vill säga 150 kr per år. Hanteringen och utbetalningen av, centralt inkomna, medlemsavgifter från riksorganisationen till kretsarna kommer att ses över och utvärderas för att hitta den optimala formen för kommande år. 380 Centerpartiet vill • att Centerpartiets kapital fortsätter förvaltas på ett ansvarsfullt, professionellt och på ett för Centerpartiet som helhet optimalt sätt • att framtid och former för Fyrklöverlotteriet ses över • att partistyrelsen ges mandat att besluta om lotteriets framtid. 385 • att medlemsavgiften för 2010 och 2011 fastställs till 150 kr per år Partistyrelsen föreslår stämman besluta: att anta ovanstående punkter att lägga partistyrelsens ovanstående text till handlingarna 390 att motionerna 1001 – 1018 anses besvarade 14

×