Kommunalt valprogram 2010

856 views

Published on

Kommunalt valprogram

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
856
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kommunalt valprogram 2010

  1. 1. Centerpartiet i Falköping Det gröna liberala alternativet för vår kommun Valplattform 2010 För framtiden, redan idag Individ & Samhälle Miljö & Klimat Jobb & Företagande
  2. 2. Inledning Centerpartiets grundläggande värderingar är alla människors lika värde och rättigheter. Centerpartiet ser också värdet av en hållbar utveckling. Det innebär att inte förbruka det som tillhör kommande generationer och deras möjligheter till det goda livet. Hållbar utveckling innebär ett samspel mellan ekonomisk tillväxt, miljö för att samhället skall fungera långsiktigt och socialt för att ge människor ett gott liv. Marknadsekonomin kan användas bättre som hävstång för att trygga samspelet mellan människa, miljö och marknad för att skapa ett hållbart samhälle. Centerpartiet är ett grönt, socialliberalt parti. Frihet, möjlighet och tillång till positiva rättigheter ska garanteras av det offentliga. Vi menar också att varje person skall ta ansvar för sina medmänniskor där ingen skall bli utanför. En aktiv socialpolitik och ekonomisk politik behövs för att ett liberalt samhälle skall fungera. Falköping har stora förutsättningar att utvecklas till ett hållbart samhälle. Under Centerpartiets ledning har viktiga beslut fattats t.ex. utvecklingen av biogas och vindkraft, ny köksorganisation med lokal tillagning m.m. Vårt mål är att kommunen på sikt skall bli självförsörjande på produktion av förnybar energi. Falköping har stora förutsättningar att utveckla produktion och handel med lokal mat, detta tillsammans med en medveten satsning på besöksnäring där maten är en reseanledning kan bli en ny viktig näring kopplat till den tradition av odling och kultur som finns på Falbygden. Centerpartiet har lett och utvecklat Falköpings kommun sedan kommunen bildades efter valet 1973. Vi är beredda att fortsätta med utgångspunkt från det mandat väljarna ger oss och de partier som är villiga och intresserade att arbeta för Falköpings kommuns utveckling i hållbar riktning, och där social trygghet, goda livsvillkor och ett gott liv skall finnas. Centerpartiets företrädare utövar ett tydligt och resultatinriktat politiskt ledarskap. Vi vill ha mandat för att kunna ta ansvar och medverka i olika samarbeten för att utveckla Falköpings kommun. Det är genom att aktivt delta som vi i vardagen kan påverka de politiska beslut som fattas. Centerpartiet står för arbetslinjen där jobb och företagande är grunden. Stora möjligheter finns inom miljö och logistikområdet där delar av framtidens arbetsmarknad finns. Falköpings kommun behöver än mer utveckla sitt omvärldskontaktnät för att ta vara på de förändringar som ständigt sker. Vi behöver alltid vara aktiva för att utifrån egna förutsättningar skapa de bästa möjligheterna till utveckling av kommunen. Individ & Samhälle För att kunna leva det goda livet är det viktigt att man som människa ses och ges möjlighet att lyckas. Det här börjar redan när vi föds och fortsätter sedan genom hela vårt liv. Att känna gemenskap och att vara efterfrågad gör att man känner sig värdefull. Centerpartiet i Falköping anser att kommunens alla beslut bör genomsyras av ovanstående värderingar. BARN OCH UNGDOMAR: Barnen är framtiden - att ge trygghet och att ”se” våra barn är bland de viktigaste uppgifterna vi har Centerpartiet anser att det är viktigt att förskola och skola ger en möjlighet för alla att utvecklas utifrån sina egna förmågor och förutsättningar. Alla har rätt till god utbildning. Vi behöver en skola med fokus på kunskap, lust att lära och entreprenörskapstänkande som ger eleverna redskap för både framtida arbetsliv och för att kunna möta livets olika utmaningar. Centerpartiet i Falköping lägger stor vikt vid att kommunen har en gymnasieskola med hög kvalité. Vi ska även ligga i framkant när det gäller IKT-satsning och det ska genomsyra hela verksamheten, från förskola till gymnasiet. Föreningsliv, musikskola, kultursatsningar m.m. betyder mycket för barn och ungdomars lärande och sociala utveckling.
  3. 3. Vi kommer arbeta för; Förskola: • Förskolor där alla barn blir sedda och som tidigt arbetar med varje barns utveckling och lärande • Förskolor där barnen känner sig trygga och känner trivsel • Nolltolerans mot mobbing på förskolan • Barnomsorgspengen som ger föräldrar möjlighet att välja barnomsorg Skola: • Att alla landsortskolor som finns idag skall vara kvar • Att ge tidiga insatser till barn med särskilda behov • En meningsfull fritid för våra ungdomar • skolor där eleverna känner trivsel, trygghet och lust till kunskap • En nolltolerans mot mobbing i skolan • Att elever ska gå ur grundskolan med minst godkända betyg Gymnasie: • Ett kraftfullt och modernt gymnasium som erbjuder en utbildning med både spets och bredd • En självständig gymnasieskola i Falköpings kommun • En självklar koppling mellan gymnasieskola och arbetsmarknad TRYGGHET – VÄLFÄRD Alla människor behövs i vårt samhälle För att må bra behöver människan känna trygghet. Det kan vara trygghet i det egna hemmet, på arbetsplatsen eller när man är i offentliga miljöer. Det är också en trygghet i att veta att man får den vård man behöver och att man kan göra ett aktivt val om vem som ska ge den vården. Vi lever ett mycket aktivt liv idag oavsett ålder men om livet ändrar sig är det viktigt att det finns möjlighet till bra vård och boende i kommunen. Centerpartiet i Falköping tycker det är viktigt med valfrihet när det gäller t.ex. vård eller boende i livets alla skeden. Behöver man insatser för att sköta sin bostad eller vård och omsorg ska man kunna välja utförare, privata såväl som kommunala. Detta är ett sätt att kunna forma sitt liv utefter sina egna behov. För dem som vårdar sina närstående skall det ges tillfälle till återhämtning. Centerpartiet vill att det ska finnas bra trygghetsboende i närheten av god service, likväl som det ska finnas bra boende för barnfamiljer i närhet till barnomsorg och skola. För att minska ensamheten och utanförskapet behöver det finnas olika forum/mötesplatser där man kan dela upplevelser tillsammans med andra. Kulturen är en stor del av vår historia och vår framtid och är därför en viktig del för vårt välmående. Vi kommer arbeta för; • Att ge alla människor i kommunen ett gott liv genom hela livet. • Trygghet och omvårdnad för alla som har behov av det • Att skapa förutsättningar för bra bostäder utefter olika behov i hela kommunen • Att det finns forum för att minska ensamhet • Att det ges en trygg vård vid livets slut • Att pensionärernas erfarenheter tas tillvara • Att det ges valfrihet att välja vem som ska ge hjälp och stöd • Ett väl utbyggt anhörigstöd och att de vårdar ges en paus för återhämtning och vila
  4. 4. HÄLSA Delaktighet är ett sätt att må bra Varje individ ska ha möjlighet att må bra. Att ta hand om sin hälsa är ett egenansvar och för att klara det i livets olika skeden måste man ha möjlighet att sköta om kropp och själ. Vad det innebär för den enskilde varierar, man kan behöva få kunskap om friskvård, ha en meningsfull fritid, ha tillgång till kulturutbud, kunna utöva kultur, ha tillgång till anläggningar för att utöva fritidsaktiviteter och sport. För att människan ska ha en god hälsa behövs också trygghet, men även vård inom olika områden. För att minska sjuktalet behöver vi möta varje individ utefter behov. Vi vet också att delaktighet och att få känna sig behövd har en positiv inverkan på vår hälsa. Det är därför viktigt att kunna fylla sin dag med något man trivs med. Centerpartiet anser att det behövs god förebyggande vård och ett väl utvecklat anhörigstöd. Vi kommer arbeta för; • Att alla invånare i Falköpings kommun ska känna sig efterfrågade på olika sätt • Att psykiskt- och fysiskt funktionshindrade skall få en meningsfull sysselsättning • Att missbruksvård erbjuds i livets alla skeden • Att det ges förutsättningar till friskvård av olika slag efter förmåga • Tillgång till kulturupplevelser INTEGRATION – MÅNGFALD Ett integrerat samhälle värnar om mångfald i ett samhälle där alla behövs Varje person är unik och tillför erfarenheter. Det finns stor kompetens i vårt samhälle som kan ge utveckling inom olika områden, men det kräver att vi accepterar och tar vara på varandras olikheter, för det är med olikheter som våra förutsättningar stärks inför framtiden. Ett personligt ansvar vilar på var och en för att samspelet skall fungera i vårt samhälle. Ofta tänker man på invandrargruppen när man ser ordet integration, men det finns fler grupper/människor som har behov av att integreras. För att kunna integreras i samhället krävs ett eget ansvar, en ömsedig vilja och förståelse. Att ta vara på den mångfald som finns i Falköpings kommun är ett sätt att bevara och utveckla demokratin. Centerpartiet anser att alla människor är lika värda och därför är det en självklarhet att alla människors erfarenhet tas tillvara. Vi kommer arbeta för att; • Alla människor möts med respekt • Alla som bor i kommunen ska känna ansvar och delaktighet • Människors olika kunskaper och erfarenheter tas tillvara • Att lokaler och utemiljöer är tillgängliga för funktionshindrade • Att ta tillvara människors olika förutsättningar till arbete och delaktighet LANDSBYGD Stad och land - hand i hand Det är viktigt att det inte finns någon motsättning mellan stad och land utan att man ser utvecklingsvinster genom samverkan. Genom att tillvarata det engagemang och den utvecklingskraft som finns i kommunen skapas förutsättningar för tillväxt. I en tid av omställning kan landsbygden spela en avgörande roll för utvecklingen av ett hållbart samhälle genom bland annat den ökade efterfrågan på närproducerade livsmedel, förnybar energi och hållbar turism. Mat av god kvalité är avgörande för hälsan och känsla av trygghet i vardagen. Det är därför mycket värdefullt att ha närproducerade råvaror att tillgå. Samlastningscentralen är viktig för kommunens utveckling när det gäller närproducerad ”hemlagad” mat. Allt detta tillsammans ger kommunen livskraftigt företagande. Vi har olika behov av offentlig och privat service. Centerpartiet anser att det är viktigt med tillgång till service oavsett var man bor i kommunen.
  5. 5. Vi kommer arbeta för; • God service oavsett var du bor • ”Hemlagad” mat till kommunens ”matgäster” • En bra logistiklösning när det gäller närproducerade varor till våra kök och butiker, en sk. samlastningscentral Klimat & Miljö Klimat och miljö är ett av de få områden där de lokala och globala perspektiven möts, och där allas insatser är viktiga. Det börjar hos dig. Alla kan bidra med insatser för att förbättra och bevara den miljö som finns. Genom att göra kloka val så påverkar vi var och en utveckling. Det skall vara enkelt, lönsamt och roligt att vara miljövänlig och göra ”rätt” val. Det är också viktigt att förutsättningar skapas och det gör det genom politiska beslut på alla nivåer i vårt samhälle. Falbygden är ett av landets mest intressanta naturområden med en rik flora och fauna som ger boende och besökare unika möjligheter till naturupplevelser. Lokal energi är en möjlighet i våra bygder och centerpartiet vill skapa förutsättningar för att ta vara på detta. Ytterligare satsningar på biogas som fordonsbränsle behöver göras, det kan ske genom att fler hushåll involveras i sortering av sopor och att även hushåll på landsbygden och i hyresfastigheter ingår i sorteringssystemet. Framställning av biogas från lantbruket är en utvecklingsmöjlighet och stöd för utbyggnad av infrastruktur behöver ske från staten. Falbygden har en stor djurproduktion och gödsel från gårdar utgör en viktig del för framställning av biogas, system och infrastruktur behöver därför byggas, detta är en av vår kommuns viktigaste infrastruktursatsningar. En fortsatt utbyggnad av vindkraft behövs för att kommunen ska kunna bli helt självförsörjande av vindkraftsel. Centerpartiet säger nej till uranbrytning. Vi vill att den kommunala vetorätten skall bevaras och vi kommer utnyttja vetorätten om det blir aktuellt med ansökningar om uranbrytning i vår kommun. Vi vill också att minerallagen stärks och ger äganderätten en starkare ställning så att provborrningar inte tillåts. Provborrningarna skapar mycket oro och kan innebära en sämre utveckling för lantbruk och annat företagande som producerar från vad jorden har att ge. Kommunen måste fortsätta arbetet med energieffektivisering och ta vara på möjligheter till lägre energiförbrukning. I all byggnation ska man ta hänsyn till energiförbrukningen genom t.ex. lågenergi- byggnader och installation av bl. a solfångare och mindre vindkraftverk för att producera energi till byggnaden. MILJÖ Utan miljö, finns ingen framtid Vi kommer arbeta för; • Förnyelsebar energi som vindkraft, sol, bioenergi • Att kommunen skall bli fri från fossil energi • Grön upphandling vid kommunala inköp • Ett NEJ till uranbrytning och kärnkraft INFRASTRUKTUR Förbindelse med omvärlden är en fråga om livskvalité En bra infrastruktur är en viktig förutsättning för samhällets utveckling. Vägnätet måste hålla en kvalitet så att det är farbart året runt. Falköpings kommun har ett finmaskigt nät av större och mindre vägar. Stråken som förbinder Falköping med omvärlden (väg 46, 47, 181) är prioriterade och kommunen har en viktig roll att påverka regionala och centrala myndigheter. Det finmaskiga vägnätet är en förutsättning för boende och företagande i hela kommunen. En fortsatt asfaltering av grusvägar är nödvändig och Centerpartiet har som mål att asfaltera minst 10 km årligen. Järnvägen är ur miljö- och resandesynpunkt att föredra i många fall. Prioriteringar på Västra Stambanan måste göras för att öka framkomligheten. Falköpings goda förutsättningar för pendling
  6. 6. skall ytterligare tas till vara. Utveckling av Sveriges första Dryport för gods är en stor näringslivssatsning för regionen och ger Falköping en förstärkt roll som järnvägcentrum i Västra Sverige. Centerpartiet vill förstärka denna satsning och är beredda att utveckla mer av godstransporter via Dryport Skaraborg i Falköping. En modern digitalteknik är nödvändig för att ge förutsättningar för boende och företagande på landsbygden. Centerpartiet vill därför att hela kommunen under kommande mandatperiod skall utvecklas med bredband. Ett utvecklat samarbete med lokala föreningar och byalag ger de bästa förutsättningarna och bygger utveckling i samverkan. Vi kommer arbeta för; • Fler tågstopp i kommunen • Att alla har en fullgod internetuppkoppling • Att det ska finnas goda pendlingsmöjligheter Jobb & Företagande UTBILDNING Genom att individen växer, växer samhället Snabba strukturella förändringar på arbetsmarknaden förutsätter ett samhälle som uppmuntrar till ett kontinuerligt lärande och ger alla möjlighet till vidareutbildning. En ökad frihet för den enskilde och större rörlighet på arbetsmarknaden ger bättre tillgång och matchning till jobb och arbetsmarknad. Kommunens Lärcenter är en knutpunkt för livslångt lärande, både när det gäller vidareutbildning och när det gäller utbildning för nyanlända svenskar för att de snabbt ska komma in i gemenskapen i sin nya miljö. Centerpartiet anser att ett livslångt lärande ger människor möjlighet till frihet och rörlighet under sitt yrkesliv. Vi kommer arbeta för; • Ett Lärcenter som möjliggör ett livslångt lärande för kommunens invånare • Att skapa en stark yrkesvuxenskola för kompetensförsörjningen både inom den privata och offentliga arbetsmarknaden i kommunen • Etablera kurser inom yrkeshögskola inom områdena logistik och miljö JOBB OCH FÖRETAGANDE För att kommunen ska utvecklas behövs en stark arbetsmarknad och ett gott företagsklimat Centerpartiet tänker fortsätta arbetet med att skapa förutsättningar för jobb i fler och växande företag. Det är viktigt att kommunen fortsätter sitt arbete med att underlätta för företagare att etablera sig och växa. Vi har stora förutsättningar att utveckla företagande inom områden som rör exempelvis förnybar energi, turism och livsmedelsproduktion. Falköpings kommun bör fortsätta sin uppmuntran av nätverkande mellan småföretagare för att kunna utveckla sin verksamhet. Vi behöver en mångfald av aktörer även inom välfärdssektorn – stora och små, privata och offentliga, non-5 profit (icke vinstdrivande) och kooperativ. Centerpartiet i Falköping ser ett behov av att stärka kvinnligt företagande, inte minst inom verksamheter i den offentliga sektorn då flertalet som arbetar i hälso- och sjukvården är kvinnor. Vi kommer arbeta för att; • Vara en aktiv aktör på arbetsmarknaden för att tillsammans med privata initiativ skapa arbete • Gynna ”Gröna Företag” • Fortsätta utvecklingen som internationell central för godshantering sk. ”Dryport” • Underlätta för fler att skapa egna företag inom offentlig verksamhet • Underlätta införandet av LOV, lagen om valfrihet • Få fler ungdomar i jobb och praktik
  7. 7. Falköpings kommun står inför många utmaningar inom de närmaste åren. Vi anser att följande frågor kommer att vara med; Attraktivt boende: Falköpings kommun står inför stora utmaningar, både nu och i framtiden. En kommun som inte växer utvecklas inte. Centerpartiet ser därför nödvändigheten i att få ett växande befolkningsantal i kommunen. En växande befolkning är en viktig förutsättning för att behålla service och skattekraft. Genom goda boendemöjligheter, såväl i tätorter som på landsbygden, vill vi skapa förutsättningar. Vi anser att det är nödvändigt att planera långsiktigt för boende. Förtätningar i Falköpings stad behöver göras och bostäder i olika former byggas. Lägenhetsboende i centrala lägen som har närhet till service, kommunikationer och mötesplatser måste byggas. Under de närmaste 10 åren behöver ca 40-50 lägenheter per år produceras. Nya bostadsområden för småhus behöver tas fram. I närtid gäller detta Fåraberget/Tåstorpsområdet. På längre sikt bör en plan för utbyggnad göras såväl inom nuvarande stadsbebyggelse som i mindre tätorter som t.ex. Torbjörntorp och Gudhem med koppling till staden. Landsbygdsboende kan utvecklas och en tomtbank måste upprättas och marknadsföras, särskilt till storstadsbor. Falbygden har unika möjligheter att attrahera nya invånare genom sin vackra natur- och kulturmiljö. Attraktiv arbetsmarknad: Falköping har stora möjligheter att vara en attraktiv arbetsmarknad. Personalens kompetens, både i offentlig och privat sektor, bidrar med innovationer, entreprenörskap och tillväxt. Genom att acceptera och ta tillvara våra olikheter kan vi genom samverkan vidareutveckla den positiva framgångsspiralen. Näringslivsutveckling: Ett starkt näringsliv är förutsättningen för en god kommun. Centerpartiet vill prioritera utveckling inom nya sektorer såsom vård och omsorg och annan företagsutveckling inom de områden som traditionellt hanterats av offentliga verksamheter. Småföretagande, särskilt med inriktning på kvinnors och invandares företagande, är viktigt. Företagande inom besöksnäringen har en stor utvecklingspotential och är därför ett prioriterat område för oss. Kultur & fritid: Kultur är en förutsättning för liv. I utvecklade samhällen har kulturen en central roll, därför ska traditionella kulturyttringar såsom konst, musik och litteratur ges resurser för att utvecklas. Förutsättningar för kulturupplevelser ska finnas i hela kommunen, genom bl.a. ett levande föreningsliv, studieförbund, tillgång till mötesplatser m.m. Kulturen skall tillsammans med ett rikt och varierat fritidsutbud utgöra ett starkt konkurrensmedel och bidra till att invånarna trivs och locka nya familjer till kommunen. Matlandet Falbygden: Falköpings kommun är av tradition en jordbruksbygd. Utveckling av lokalt förädlade produkter sker idag och måltiden som reseanledning är en växande turistsektor. Genom att marknadsföra den lokala produktionen med goda upplevelser skapas unika möjligheter att öka företagandet och arbetsmarknaden inom området. Genom utbyggnad av kommunens kök görs också en satsning på att ge alla kommunens matgäster en smakrik matupplevelse, med känslan av hemlagat. Ungdomar och jobb: Centerpartiet vill arbeta för att ungdomar skall få ett snabbt inträde på arbetsmarknaden efter avslutad utbildning. Det är viktigt att få kontakter på arbetsmarknaden och därför måste praktikplatser finnas. Genom dessa skapas kontakter som kan leds till kommande arbete. Centerpartiet vill också arbeta för det unga entreprenörskapet och underlätta för ungdomar att starta företag. ”Företagsamt lärande i skolan” har under senare år varit ett framgångsrikt projekt. Detta är ett sätt att utveckla nya arbeten och ta vara på kunskap. Vi vill ge resurser till Lärcenter som ett centrum för den lokala arbetsmarknadspolitiken genom att öka samarbetet mellan arbetsgivare och kommunen. Centerpartiet vill införa RIT-avdraget som innebär IT-hjälp i hemmet. Precis som RUT och ROT har gett många nya arbetstillfällen tror vi att RIT kommer ge många nya jobb, framförallt för ungdomar.
  8. 8. Politik handlar om • Hur bärkraftiga idéer kan skapa ett bättre samhälle för alla medborgare. • Hur kunskap och erfarenhet kan skapa lösningar för alla frågeställningar. • Ansvar för hur samhället skall utformas. Vi har bärkraftiga idéer om framtidens samhälle. Vi har kunskap och erfarenhet. Vi vill och kan fortsätta att ta ett ansvar för hela Falköpings kommun också de nästkommande fyra åren. Kort sagt vi vill ha ditt förtroende i valet den 19 september. Centerpartiet i Falköpings kommun står för C – Centralisering NEJ TACK! E – Ekologiskt hållbart samhälle N – Närproducerat T – Trygghet och omvårdnad E – Ekonomiskt ansvarstagande R – Regional samverkan N – NEJ till kärnkraft/uranbrytning! I – Infrastruktur och kollektivtrafik F – Framtidstro A – Alla människor behövs L – Levande landsbygd K – Kärnvärden Ö – Öppenhet och demokrati P – Personligt ansvar och initiativ är grunden för vårt samhälle I – Integration N – Nytänkande G – Grönt företagande Vi har ett starkt program men vi måste alla vara delaktiga för att vår kommun skall blomstra.

×