การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 • 118,918 views
Uploaded on

 

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
118,918
On Slideshare
2,376
From Embeds
116,542
Number of Embeds
10

Actions

Shares
Downloads
87
Comments
0
Likes
0

Embeds 116,542

http://teacherchao.wordpress.com 115,757
http://webcache.googleusercontent.com 342
http://sasionppk.blogspot.com 241
http://www.google.co.th 79
https://www.google.co.th 52
https://teacherchao.wordpress.com 44
http://www.sasionppk.blogspot.com 18
http://ge.baidu.com 5
http://www.google.com 3
https://www.google.com 1

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß°≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π æÿ∑∏»—°√“™ ÚııÒ  ”π—°«‘™“°“√·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√
 • 2. §”π” §≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—πæ◊π∞“π ‚¥¬ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—πæ◊π∞“π ‰¥â¥”‡π‘π°“√ È È È È∑∫∑«πÀ≈—° Ÿµ√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π æÿ∑∏»—°√“™ ÚıÙÙ ‡æ◊ËÕæ—≤𓉪 ŸàÀ≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π æÿ∑∏»—°√“™ ÚııÒ ‚¥¬π”¢âÕ¡Ÿ≈∑’ˉ¥â®“°°“√»÷°…“«‘®—¬¥—ß°≈à“« ·≈–¢âÕ¡Ÿ≈®“°·ºπæ—≤𓇻√…∞°‘ ® ·≈– — ß §¡·Àà ß ™“µ‘ ©∫— ∫ ∑’Ë Ò (æ.». Úıı-ÚııÙ) ¡“„™â „ π°“√æ— ≤ π“À≈— °  Ÿ µ √„Àâ¡’§«“¡‡À¡“– ¡™—¥‡®π¬‘Ëߢ÷Èπ ∑—È߇ªÑ“À¡“¬„π°“√æ—≤π“§ÿ≥¿“溟â‡√’¬π ·≈–°√–∫«π°“√π”À≈—° Ÿµ√‰ª Ÿà°“√ªØ‘∫—µ‘„π√–¥—∫‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“·≈– ∂“π»÷°…“ æ√âÕ¡∑—È߉¥â®—¥∑” “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ߢÕß°≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ ¯ °≈ÿà¡ “√– „π·µà≈–√–¥—∫™—Èπ ‡æ◊ËÕ„À⇢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ Àπ૬ߓπ√–¥—∫∑âÕß∂‘Ëπ·≈– ∂“π»÷°…“∑’Ë®—¥°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“𠉥â𔉪„™â‡ªìπ°√Õ∫·≈–∑‘»∑“ß„π°“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√·≈–®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ ‚¥¬®—¥∑”‡ªìπ ¯ ‡≈à¡ ¥—ßπ’È Ò. µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ߢÕß°≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ¿“…“‰∑¬ Ú. µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ߢÕß°≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ§≥‘µ»“ µ√å Û. µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ߢÕß°≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ«‘∑¬“»“ µ√å Ù. µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ߢÕß°≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“·≈–«—≤π∏√√¡ ı. µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ߢÕß°≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ ÿ¢»÷°…“·≈–æ≈»÷°…“ ˆ. µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ߢÕß°≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ»‘≈ª– ˜. µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ߢÕß°≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ ¯. µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ߢÕß°≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ¿“…“µà“ߪ√–‡∑» ¢Õ¢Õ∫§ÿ≥ºŸâ∑’Ë¡’ à«π√à«¡®“°∑ÿ°Àπ૬ߓπ∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß ∑—Èß„π·≈–πÕ°°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√√«¡∑—Èß¿“§‡Õ°™π ª√–™“™π∑ÿ° “¢“Õ“™’æ µ≈Õ¥®πæàÕ·¡à ºŸâª°§√Õß ·≈–π—°‡√’¬π ´÷Ëߙ૬„π°“√®—¥∑”‡Õ° “√¥—ß°≈à“« „À⡧«“¡ ¡∫Ÿ√≥å·≈–‡À¡“– ¡ ”À√—∫°“√®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ„π·µà≈–√–¥—∫™—π  “¡“√∂ ’ Èæ—≤π“ºŸâ‡√’¬π„Àâ¡’§ÿ≥¿“浓¡¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–µ—«™’È«—¥∑’Ë°”Àπ¥„πÀ≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π æÿ∑∏»—°√“™ ÚııÒ (§ÿ≥À≠‘ß°…¡“ «√«√√≥ ≥ Õ¬ÿ∏¬“) ‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π
 • 3.  “√∫—≠ Àπⓧ”π”∑”‰¡µâÕ߇√’¬π°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ Ò‡√’¬π√ŸâÕ–‰√„π°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ Ò “√–·≈–¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ Ú§ÿ≥¿“溟â‡√’¬π Ûµ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ˆ  “√–∑’Ë Ò °“√¥”√ß™’«‘µ·≈–§√Õ∫§√—« ˆ  “√–∑’Ë Ú °“√ÕÕ°·∫∫·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ Ò¯  “√–∑’Ë Û ‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»·≈–°“√ ◊ËÕ “√ Ú¯  “√–∑’Ë Ù °“√Õ“™’æ Ù˜Õ¿‘∏“π»—æ∑å ıÒ§≥–ºŸâ®—¥∑” ı˘
 • 4. °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ °“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’∑”‰¡µâÕ߇√’¬π°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ ‡ªìπ°≈ÿà¡ “√–∑’˙૬æ—≤π“„À⺟â‡√’¬π¡’§«“¡√Ÿâ§«“¡‡¢â“„® ¡’∑—°…–æ◊Èπ∞“π∑’Ë®”‡ªìπµàÕ°“√¥”√ß™’«‘µ ·≈–√Ÿâ‡∑à“∑—π°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß  “¡“√∂𔧫“¡√Ÿâ‡°’ˬ«°—∫°“√¥”√ß™’«‘µ °“√Õ“™’æ ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ ¡“ª√–¬ÿ°µå„™â„π°“√∑”ß“πÕ¬à“ß¡’§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å·≈–·¢àߢ—π„π —ߧ¡‰∑¬·≈– “°≈ ‡ÀÁπ·π«∑“ß„π°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ √—°°“√∑”ß“π ·≈–¡’‡®µ§µ‘∑’Ë¥’µàÕ°“√∑”ß“π  “¡“√∂¥”√ß™’«‘µÕ¬Ÿà„π —ߧ¡‰¥âÕ¬à“ßæÕ‡æ’¬ß ·≈–¡’§«“¡ ÿ¢‡√’¬π√ŸâÕ–‰√„π°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ ¡ÿàßæ—≤π“ºŸâ‡√’¬π·∫∫Õߧå√«¡ ‡æ◊ËÕ„Àâ¡’§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂ ¡’∑—°…–„π°“√∑”ß“π ‡ÀÁπ·π«∑“ß„π°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ·≈–°“√»÷°…“µàÕ‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ‚¥¬¡’ “√– ”§—≠ ¥—ßπ’È ✧ °“√¥”√ß™’«‘µ·≈–§√Õ∫§√—« ‡ªìπ “√–‡°’ˬ«°—∫°“√∑”ß“π„π™’«‘µª√–®”«—π ™à«¬‡À≈◊Õµπ‡Õߧ√Õ∫§√—« ·≈– —ߧ¡‰¥â„π ¿“æ‡»√…∞°‘®∑’ËæÕ‡æ’¬ß ‰¡à∑”≈“¬ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‡πâπ°“√ªØ‘∫—µ‘®√‘ß®π‡°‘¥§«“¡¡—π„®·≈–¿Ÿ¡„®„πº≈ ”‡√Á®¢Õßß“π ‡æ◊Õ„Àâ§πæ∫§«“¡ “¡“√∂ §«“¡∂π—¥ ·≈–§«“¡ π„®¢Õßµπ‡Õß Ë ‘ Ë â ✧ °“√ÕÕ°·∫∫·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ ‡ªìπ “√–‡°’ˬ«°—∫°“√æ—≤𓧫“¡ “¡“√∂¢Õß¡πÿ…¬åÕ¬à“ß √â“ß √√§å ‚¥¬π”§«“¡√Ÿâ¡“„™â°—∫°√–∫«π°“√‡∑§‚π‚≈¬’  √â“ß ‘ËߢÕ߇§√◊ËÕß„™â «‘∏’°“√ À√◊Õ‡æ‘Ë¡ª√– ‘∑∏‘¿“æ„π°“√¥”√ß™’«‘µ µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ 1
 • 5. ✧ ‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»·≈–°“√ ◊ËÕ “√ ‡ªìπ “√–‡°’ˬ«°—∫°√–∫«π°“√‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»°“√µ‘¥µàÕ ◊ËÕ “√ °“√§âπÀ“¢âÕ¡Ÿ≈ °“√„™â¢âÕ¡Ÿ≈·≈– “√ π‡∑» °“√·°âªí≠À“À√◊Õ°“√ √â“ßß“π §ÿ≥§à“·≈–º≈°√–∑∫¢Õ߇∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»·≈–°“√ ◊ËÕ “√ ✧ °“√Õ“™’æ ‡ªìπ “√–‡°’¬«°—∫∑—°…–∑’®”‡ªìπµàÕÕ“™’æ ‡ÀÁ𧫓¡ ”§—≠¢Õߧÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡ Ë Ë·≈–‡®µ§µ‘∑’Ë¥’µàÕÕ“™’æ „™â‡∑§‚π‚≈¬’‰¥â‡À¡“– ¡ ‡ÀÁπ§ÿ≥§à“¢ÕßÕ“™’æ ÿ®√‘µ ·≈–‡ÀÁπ·π«∑“ß„π°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ “√–·≈–¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ “√–∑’Ë Ò °“√¥”√ß™’«‘µ·≈–§√Õ∫§√—«¡“µ√∞“π ß Ò.Ò ‡¢â“„®°“√∑”ß“π ¡’§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å ¡’∑—°…–°√–∫«π°“√∑”ß“π ∑—°…–°“√®—¥°“√ ∑—°…–°√–∫«π°“√·°âªí≠À“ ∑—°…–°“√∑”ß“π√à«¡°—π ·≈–∑—°…–°“√· «ßÀ“§«“¡√Ÿâ ¡’§ÿ≥∏√√¡ ·≈–≈—°…≥–π‘ —¬„π°“√∑”ß“π ¡’®‘µ ”π÷°„π°“√„™âæ≈—ßß“π ∑√—欓°√ ·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‡æ◊ËÕ°“√¥”√ß™’«‘µ·≈–§√Õ∫§√—« “√–∑’Ë Ú °“√ÕÕ°·∫∫·≈–‡∑§‚π‚≈¬’¡“µ√∞“π ß Ú.Ò ‡¢â“„®‡∑§‚π‚≈¬’·≈–°√–∫«π°“√‡∑§‚π‚≈¬’ ÕÕ°·∫∫·≈– √â“ß ‘ËߢÕ߇§√◊ËÕß„™â À√◊Õ«‘∏’°“√ µ“¡°√–∫«π°“√‡∑§‚π‚≈¬’Õ¬à“ß¡’§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å ‡≈◊Õ°„™â‡∑§‚π‚≈¬’ „π∑“ß √â“ß √√§åµàÕ™’«‘µ  —ߧ¡  ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ·≈–¡’ à«π√à«¡„π°“√®—¥°“√‡∑§‚π‚≈¬’ ∑’¬ß¬◊π Ë —Ë “√–∑’Ë Û ‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»·≈–°“√ ◊ËÕ “√¡“µ√∞“π ß Û.Ò ‡¢â“„® ‡ÀÁπ§ÿ≥§à“ ·≈–„™â°√–∫«π°“√‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»„π°“√ ◊∫§âπ¢âÕ¡Ÿ≈ °“√‡√’¬π√Ÿâ °“√ ◊ËÕ “√ °“√·°âªí≠À“ °“√∑”ß“π ·≈–Õ“™’æÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ª√– ‘∑∏‘º≈ ·≈–¡’§ÿ≥∏√√¡ 2 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’
 • 6.  “√–∑’Ë Ù °“√Õ“™’æ¡“µ√∞“π ß Ù.Ò ‡¢â“„® ¡’∑—°…–∑’Ë®”‡ªìπ ¡’ª√– ∫°“√≥å ‡ÀÁπ·π«∑“ß„πß“πÕ“™’æ „™â‡∑§‚π‚≈¬’ ‡æ◊ËÕæ—≤π“Õ“™’æ ¡’§ÿ≥∏√√¡ ·≈–¡’‡®µ§µ‘∑’Ë¥’µàÕÕ“™’æ§ÿ≥¿“溟â‡√’¬π ®∫™—Èπª√–∂¡»÷°…“ªï∑’Ë Û ✧ ‡¢â“„®«‘∏’°“√∑”ß“π‡æ◊Ëՙ૬‡À≈◊Õµπ‡Õß §√Õ∫§√—« ·≈– à«π√«¡ „™â«— ¥ÿ Õÿª°√≥å·≈–‡§√◊Ë Õ ß¡◊ Õ ∂Ÿ ° µâ Õ ßµ√ß°— ∫ ≈— ° …≥–ß“π ¡’ ∑— ° …–°√–∫«π°“√∑”ß“π ¡’ ≈— ° …≥–π‘  — ¬ °“√∑”ß“π∑’Ë°√–µ◊Õ√◊Õ√âπ µ√߇«≈“ ª√–À¬—¥ ª≈Õ¥¿—¬  –Õ“¥ √Õ∫§Õ∫ ·≈–¡’®‘µ ”π÷°„π°“√Õπÿ√—°…å ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ✧ ‡¢â“„®ª√–‚¬™πå¢Õß ‘ËߢÕ߇§√◊ËÕß„™â„π™’«‘µª√–®”«—π ¡’§«“¡§‘¥„π°“√·°âªí≠À“À√◊Õ πÕߧ«“¡µâÕß°“√Õ¬à“ß¡’§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å ¡’∑—°…–„π°“√ √â“ߢÕ߇≈àπ ¢Õß„™âÕ¬à“ßßà“¬ ‚¥¬„™â°√–∫«π°“√‡∑§‚π‚≈¬’ ‰¥â·°à °”Àπ¥ªí≠À“À√◊Õ§«“¡µâÕß°“√ √«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ ÕÕ°·∫∫‚¥¬∂à“¬∑Õ¥§«“¡§‘¥‡ªìπ¿“æ√à“ß Ú ¡‘µ‘ ≈ß¡◊Õ √â“ß ·≈–ª√–‡¡‘πº≈ ‡≈◊Õ°„™â«— ¥ÿ Õÿª°√≥åÕ¬à“ß∂Ÿ°«‘∏’ ‡≈◊Õ°„™â ‘ËߢÕ߇§√◊ËÕß„™â„π™’«‘µª√–®”«—πÕ¬à“ß √â“ß √√§å ·≈–¡’°“√®—¥°“√ ‘ËߢÕ߇§√◊ËÕß„™â¥â«¬°“√π”°≈—∫¡“„™â´È” ✧ ‡¢â“„®·≈–¡’∑—°…–°“√§âπÀ“¢âÕ¡Ÿ≈Õ¬à“ß¡’¢—ÈπµÕπ °“√𔇠πÕ¢âÕ¡Ÿ≈„π≈—°…≥–µà“ß Ê·≈–«‘∏’¥Ÿ·≈√—°…“Õÿª°√≥å‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑» ®∫™—Èπª√–∂¡»÷°…“ªï∑’Ë ˆ ✧ ‡¢â “ „®°“√∑”ß“π·≈–ª√— ∫ ª√ÿ ß °“√∑”ß“π·µà ≈ –¢—È π µÕπ ¡’ ∑— ° …–°“√®— ¥ °“√ ∑— ° …–°“√∑”ß“π√à«¡°—π ∑”ß“πÕ¬à“߇ªìπ√–∫∫·≈–¡’§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å ¡’≈—°…≥–π‘ —¬°“√∑”ß“π∑’Ë¢¬—πÕ¥∑π √—∫º‘¥™Õ∫ ´◊ËÕ —µ¬å ¡’¡“√¬“∑ ·≈–¡’®‘µ ”π÷°„π°“√„™âπÈ” ‰øøÑ“Õ¬à“ߪ√–À¬—¥·≈–§ÿâ¡§à“ ✧ ‡¢â“„®§«“¡À¡“¬ «‘«—≤π“°“√¢Õ߇∑§‚π‚≈¬’ ·≈– à«πª√–°Õ∫¢Õß√–∫∫‡∑§‚π‚≈¬’¡’§«“¡§‘¥„π°“√·°âªí≠À“À√◊Õ πÕߧ«“¡µâÕß°“√Õ¬à“ßÀ≈“°À≈“¬ 𔧫“¡√Ÿâ·≈–∑—°…–°“√ √â“ß™‘Èπß“π‰ªª√–¬ÿ°µå„π°“√ √â“ß ‘ËߢÕ߇§√◊ËÕß„™âµ“¡§«“¡ π„®Õ¬à“ߪ≈Õ¥¿—¬ ‚¥¬„™â°√–∫«π°“√‡∑§‚π‚≈¬’‰¥â·°à °”Àπ¥ªí≠À“À√◊Õ§«“¡µâÕß°“√ √«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ ÕÕ°·∫∫‚¥¬∂à“¬∑Õ¥§«“¡§‘¥‡ªìπ¿“æ√à“ß Û ¡‘µ‘ µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ 3
 • 7. À√◊Õ·ºπ∑’˧«“¡§‘¥ ≈ß¡◊Õ √â“ß ·≈–ª√–‡¡‘πº≈ ‡≈◊Õ°„™â‡∑§‚π‚≈¬’„π™’«‘µª√–®”«—πÕ¬à“ß √â“ß √√§åµàÕ™’«‘µ  —ߧ¡ ·≈–¡’°“√®—¥°“√‡∑§‚π‚≈¬’¥â«¬°“√·ª√√Ÿª·≈â«π”°≈—∫¡“„™â„À¡à ✧ ‡¢â“„®À≈—°°“√·°âªí≠À“‡∫◊ÈÕßµâπ ¡’∑—°…–°“√„™â§Õ¡æ‘«‡µÕ√å„π°“√§âπÀ“¢âÕ¡Ÿ≈ ‡°Á∫√—°…“¢âÕ¡Ÿ≈  √â“ß¿“æ°√“øî°  √â“ßß“π‡Õ° “√ 𔇠πÕ¢âÕ¡Ÿ≈ ·≈– √â“ß™‘Èπß“πÕ¬à“ß¡’®µ ”π÷°·≈–√—∫º‘¥™Õ∫ ‘ ✧ √Ÿâ·≈–‡¢â“„®‡°’ˬ«°—∫Õ“™’æ √«¡∑—Èß¡’§«“¡√Ÿâ §«“¡ “¡“√∂ ·≈–§ÿ≥∏√√¡∑’Ë —¡æ—π∏å°∫Õ“™’æ — ®∫™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë Û ✧ ‡¢â“„®°√–∫«π°“√∑”ß“π∑’Ë¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ „™â°√–∫«π°“√°≈ÿà¡„π°“√∑”ß“π ¡’∑—°…–°“√· «ßÀ“§«“¡√Ÿâ ∑—°…–°√–∫«π°“√·°âªí≠À“ ·≈–∑—°…–°“√®—¥°“√ ¡’≈—°…≥–π‘ —¬°“√∑”ß“π∑’ˇ ’¬ ≈–¡’§ÿ≥∏√√¡ µ—¥ ‘π„®Õ¬à“ß¡’‡Àµÿº≈·≈–∂Ÿ°µâÕß ·≈–¡’®‘µ ”π÷°„π°“√„™âæ≈—ßß“π ∑√—欓°√ ·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡Õ¬à“ߪ√–À¬—¥·≈–§ÿâ¡§à“ ✧ ‡¢â“„®°√–∫«π°“√‡∑§‚π‚≈¬’·≈–√–¥—∫¢Õ߇∑§‚π‚≈¬’ ¡’§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å„π°“√·°âªí≠À“À√◊Õ πÕߧ«“¡µâÕß°“√  √â“ß ‘ËߢÕ߇§√◊ËÕß„™âÀ√◊Õ«‘∏’°“√µ“¡°√–∫«π°“√‡∑§‚π‚≈¬’Õ¬à“ß∂Ÿ°µâÕß·≈–ª≈Õ¥¿—¬ ‚¥¬∂à“¬∑Õ¥§«“¡§‘¥‡ªìπ¿“æ©“¬‡æ◊ËÕ𔉪 Ÿà°“√ √â“ß™‘Èπß“πÀ√◊Õ·∫∫®”≈Õߧ«“¡§‘¥·≈–°“√√“¬ß“πº≈ ‡≈◊Õ°„™â‡∑§‚π‚≈¬’Õ¬à“ß √â“ß √√§åµàÕ™’«‘µ  —ߧ¡  ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ·≈–¡’°“√®—¥°“√‡∑§‚π‚≈¬’¥â«¬°“√≈¥°“√„™â∑√—欓°√ À√◊Õ‡≈◊Õ°„™â‡∑§‚π‚≈¬’∑ˉ¡à¡º≈°√–∑∫°—∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ’ ’ ✧ ‡¢â“„®À≈—°°“√‡∫◊ÈÕßµâπ¢Õß°“√ ◊ËÕ “√¢âÕ¡Ÿ≈ ‡§√◊Õ¢à“¬§Õ¡æ‘«‡µÕ√å À≈—°°“√·≈–«‘∏’·°âªí≠À“ À√◊Õ°“√∑”‚§√ßß“π¥â«¬°√–∫«π°“√∑“߇∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑» ¡’∑—°…–°“√§âπÀ“¢âÕ¡Ÿ≈·≈–°“√µ‘¥µàÕ ◊ËÕ “√ºà“π‡§√◊Õ¢à“¬§Õ¡æ‘«‡µÕ√åÕ¬à“ß¡’§ÿ≥∏√√¡·≈–®√‘¬∏√√¡ °“√„™â§Õ¡æ‘«‡µÕ√å„π°“√·°âª≠À“  √â“ß™‘Èπß“πÀ√◊Õ‚§√ßß“π®“°®‘πµπ“°“√ ·≈–°“√„™â‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»π”‡ πÕß“π í ✧ ‡¢â“„®·π«∑“ß°“√‡≈◊Õ°Õ“™’æ °“√¡’‡®µ§µ‘∑’Ë¥’ ·≈–‡ÀÁ𧫓¡ ”§—≠¢Õß°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ«‘∏’°“√À“ß“π∑” §ÿ≥ ¡∫—µ‘∑’Ë®”‡ªìπ ”À√—∫°“√¡’ß“π∑” «‘‡§√“–Àå·π«∑“߇¢â“ ŸàÕ“™’æ ¡’∑—°…–æ◊Èπ∞“π∑’Ë®”‡ªìπ ”À√—∫°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ ·≈–ª√– ∫°“√≥åµàÕÕ“™’æ∑’Ë π„® ·≈–ª√–‡¡‘π∑“߇≈◊Õ°„π°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡√Ÿâ §«“¡∂π—¥ ·≈–§«“¡ π„® 4 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’
 • 8. ®∫™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë ˆ ✧ ‡¢â“„®«‘∏’°“√∑”ß“π‡æ◊ËÕ°“√¥”√ß™’«‘µ  √â“ߺ≈ß“πÕ¬à“ß¡’§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å ¡’∑—°…–°“√∑”ß“π√à«¡°—π ∑—°…–°“√®—¥°“√ ∑—°…–°√–∫«π°“√·°âªí≠À“ ·≈–∑—°…–°“√· «ßÀ“§«“¡√Ÿâ ∑”ß“πÕ¬à“ß¡’§ÿ≥∏√√¡ ·≈–¡’®‘µ ”π÷°„π°“√„™âæ≈—ßß“π·≈–∑√—欓°√Õ¬à“ߧÿâ¡§à“·≈–¬—Ë߬◊π ✧ ‡¢â“„®§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“߇∑§‚π‚≈¬’°—∫»“ µ√åÕ◊Ëπ Ê «‘‡§√“–Àå√–∫∫‡∑§‚π‚≈¬’ ¡’§«“¡§‘¥ √â “ ß √√§å „ π°“√·°â ªí ≠ À“À√◊ Õ  πÕߧ«“¡µâ Õ ß°“√  √â “ ß·≈–æ— ≤ π“ ‘Ë ß ¢Õ߇§√◊Ë Õ ß„™â À √◊ Õ «‘ ∏’ ° “√µ“¡°√–∫«π°“√‡∑§‚π‚≈¬’Õ¬à“ߪ≈Õ¥¿—¬ ‚¥¬„™â´Õøµå·«√å™à«¬„π°“√ÕÕ°·∫∫À√◊Õ𔇠πÕº≈ß“π«‘‡§√“–Àå·≈–‡≈◊Õ°„™â‡∑§‚π‚≈¬’∑’ˇÀ¡“– ¡°—∫™’«‘µª√–®”«—πÕ¬à“ß √â“ß √√§åµàÕ™’«‘µ  —ߧ¡  ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·≈–¡’°“√®—¥°“√‡∑§‚π‚≈¬’¥â«¬«‘∏’°“√¢Õ߇∑§‚π‚≈¬’ –Õ“¥ ✧ ‡¢â“„®Õߧåª√–°Õ∫¢Õß√–∫∫ “√ π‡∑» Õߧåª√–°Õ∫·≈–À≈—°°“√∑”ß“π¢Õߧա摫‡µÕ√å√–∫∫ ◊ËÕ “√¢âÕ¡Ÿ≈ ”À√—∫‡§√◊Õ¢à“¬§Õ¡æ‘«‡µÕ√å §ÿ≥≈—°…≥–¢Õߧա摫‡µÕ√å ·≈–Õÿª°√≥åµàÕæà«ß·≈–¡’∑—°…–°“√„™â§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·°âªí≠À“ ‡¢’¬π‚ª√·°√¡¿“…“ æ—≤𓂧√ßß“π§Õ¡æ‘«‡µÕ√å „™âŒ“√奷«√å·≈–´Õøµå·«√å µ‘¥µàÕ ◊ËÕ “√·≈–§âπÀ“¢âÕ¡Ÿ≈ºà“πÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ „™â§Õ¡æ‘«‡µÕ√å„π°“√ª√–¡«≈º≈¢âÕ¡Ÿ≈„À⇪ìπ “√ π‡∑»‡æ◊ËÕ°“√µ—¥ ‘π„® „™â‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»π”‡ πÕß“π ·≈–„™â§Õ¡æ‘«‡µÕ√å √â“ß™‘Èπß“πÀ√◊Õ‚§√ßß“π ✧ ‡¢â “ „®·π«∑“߇¢â “  Ÿà Õ “™’ æ °“√‡≈◊ Õ ° ·≈–„™â ‡ ∑§‚π‚≈¬’ Õ ¬à “ ߇À¡“– ¡°— ∫ Õ“™’ æ¡’ª√– ∫°“√≥å„πÕ“™’æ∑’Ë∂π—¥·≈– π„® ·≈–¡’§ÿ≥≈—°…≥–∑’Ë¥’µàÕÕ“™’æ µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ 5
 • 9. µ—«™’È«—¥π ™—È ·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß “√–∑’Ë Ò °“√¥”√ß™’«‘µ·≈–§√Õ∫§√—«¡“µ√∞“π ß Ò.Ò ‡¢â“„®°“√∑”ß“π ¡’§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å ¡’∑—°…–°√–∫«π°“√∑”ß“π ∑—°…–°“√®—¥°“√ ∑—°…–°√–∫«π°“√·°âªí≠À“ ∑—°…–°“√∑”ß“π√à«¡°—π ·≈–∑—°…–°“√· «ßÀ“§«“¡√Ÿâ ¡’§ÿ≥∏√√¡ ·≈–≈—°…≥–π‘ —¬„π°“√∑”ß“π ¡’®‘µ ”π÷°„π°“√„™âæ≈—ßß“π ∑√—欓°√ ·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‡æ◊ËÕ°“√¥”√ß™’«‘µ·≈–§√Õ∫§√—« ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ª.Ò Ò. ∫Õ°«‘∏’°“√∑”ß“π‡æ◊Ëՙ૬‡À≈◊Õ ë «‘∏’°“√∑”ß“π‡æ◊Ëՙ૬‡À≈◊Õµπ‡Õß µπ‡Õß ‡ªìπ°“√≈ß¡◊Õ∑”ß“π∑’Ë¡ÿà߇πâπ Ú. „™â«— ¥ÿ Õÿª°√≥å ·≈–‡§√◊ËÕß¡◊Õßà“¬ Ê °“√Ωñ°∑”ß“πÕ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ ‡™àπ „π°“√∑”ß“πÕ¬à“ߪ≈Õ¥¿—¬ - °“√·µàß°“¬ Û. ∑”ß“π‡æ◊Ëՙ૬‡À≈◊Õµπ‡Õß - °“√‡°Á∫¢Õß„™â Õ¬à“ß°√–µ◊Õ√◊Õ√âπ·≈–µ√߇«≈“ - °“√À¬‘∫®—∫·≈–„™â¢Õß„™â à«πµ—« - °“√®—¥‚µä– µŸâ ™—Èπ ë °“√„™â«— ¥ÿ Õÿª°√≥å ·≈–‡§√◊ËÕß¡◊Õ ßà“¬ Ê „π°“√∑”ß“πÕ¬à“ߪ≈Õ¥¿—¬ ‡™àπ - °“√∑”§«“¡§ÿπ‡§¬°—∫°“√„™â‡§√◊Õß¡◊Õ â Ë - °“√√¥πÈ”µâπ‰¡â - °“√∂Õπ·≈–‡°Á∫«—™æ◊™ - °“√æ—∫°√–¥“…‡ªìπ¢Õ߇≈àπ ë §«“¡°√–µ◊Õ√◊Õ√âπ·≈–µ√߇«≈“ ‡ªìπ≈—°…≥–π‘ —¬„π°“√∑”ß“π ª.Ú Ò. ∫Õ°«‘∏’°“√·≈–ª√–‚¬™πå°“√∑”ß“π ë °“√∑”ß“π‡æ◊Ëՙ૬‡À≈◊Õµπ‡Õß ‡æ◊Ëՙ૬‡À≈◊Õµπ‡Õß·≈–§√Õ∫§√—« ·≈–§√Õ∫§√—« ‡™àπ - ∫∑∫“∑·≈–Àπâ“∑’Ë¢Õß ¡“™‘°„π∫â“π - °“√®—¥«“ß ‡°Á∫‡ ◊Èպⓠ√Õ߇∑â“ 6 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’
 • 10. ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß Ú. „™â«— ¥ÿ Õÿª°√≥å ·≈–‡§√◊ËÕß¡◊Õ - °“√™à«¬§√Õ∫§√—«‡µ√’¬¡ ª√–°Õ∫ „π°“√∑”ß“πÕ¬à“߇À¡“– ¡°—∫ß“π Õ“À“√ ·≈–ª√–À¬—¥ - °“√°«“¥∫â“π Û. ∑”ß“π‡æ◊Ëՙ૬‡À≈◊Õµπ‡Õß - °“√≈â“ß®“π ·≈–§√Õ∫§√—«Õ¬à“ߪ≈Õ¥¿—¬ ë °“√„™â«— ¥ÿ Õÿª°√≥å ·≈–‡§√◊ËÕß¡◊Õ „Àâ‡À¡“– ¡°—∫ß“π ™à«¬„Àâª√–À¬—¥ ·≈–ª≈Õ¥¿—¬ ‡™àπ - °“√‡æ“–‡¡≈Á¥ - °“√¥Ÿ·≈·ª≈߇擖°≈â“ - °“√∑”¢Õ߇≈àπ - °“√ª√–¥‘…∞å¢Õß„™â à«πµ—« ë §«“¡ª≈Õ¥¿—¬‡ªìπ≈—°…≥–π‘ —¬ „π°“√∑”ß“πª.Û Ò. Õ∏‘∫“¬«‘∏’°“√·≈–ª√–‚¬™πå ë «‘∏’°“√·≈–ª√–‚¬™πå°“√∑”ß“π °“√∑”ß“π ‡æ◊Ëՙ૬‡À≈◊Õµπ‡Õß ‡ªìπ°“√„™â‡«≈“«à“ß„À⇰‘¥ª√–‚¬™πå §√Õ∫§√—« ·≈– à«π√«¡ ·≈–∑”ß“π„À⇰‘¥º≈Õ¬à“߇ªìπ¢—ÈπµÕπ Ú. „™â«— ¥ÿ Õÿª°√≥å ·≈–‡§√◊ËÕß¡◊Õ µ“¡°√–∫«π°“√∑”ß“π ‡™àπ µ√ß°—∫≈—°…≥–ß“π - °“√‡≈◊Õ°„™â‡ ◊ÈպⓠÛ. ∑”ß“πÕ¬à“߇ªìπ¢—ÈπµÕπ - °“√®—¥‡µ√’¬¡Õÿª°√≥å°“√‡√’¬π µ“¡°√–∫«π°“√∑”ß“π - °“√∑”§«“¡ –Õ“¥√Õ߇∑â“ ¥â«¬§«“¡ –Õ“¥ §«“¡√Õ∫§Õ∫ °√–‡ªÜ“π—°‡√’¬π ·≈–Õπÿ√—°…å ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ - °“√ªí¥°«“¥ ‡™Á¥∂Ÿ∫â“π‡√◊Õπ - °“√∑”§«“¡ –Õ“¥ÀâÕ߇√’¬π µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ 7
 • 11. ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ë °“√„™â«— ¥ÿ Õÿª°√≥å ·≈–‡§√◊ËÕß¡◊Õ „Àâ‡À¡“– ¡µ√ß°—∫≈—°…≥–ß“π ™à«¬„Àâª√–À¬—¥·≈–ª≈Õ¥¿—¬ ‡™àπ - °“√ª≈Ÿ°º—° «π§√—« - °“√∫”√ÿß√—°…“¢Õ߇≈àπ - °“√´àÕ¡·´¡¢Õß„™â à«πµ—« - °“√ª√–¥‘…∞å¢Õß„™â„π‚Õ°“ µà“ß Ê ‚¥¬„™â«— ¥ÿ„π∑âÕß∂‘Ëπ ë °“√∑”ß“πÕ¬à“߇ªìπ¢—ÈπµÕπµ“¡ °√–∫«π°“√∑”ß“π¥â«¬§«“¡ –Õ“¥ √Õ∫§Õ∫ ·≈–Õπÿ√—°…å ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‡ªìπ§ÿ≥∏√√¡·≈–≈—°…≥–π‘ —¬ „π°“√∑”ß“πª.Ù Ò. Õ∏‘∫“¬‡Àµÿº≈„π°“√∑”ß“π„Àâ∫√√≈ÿ ë °“√∑”ß“π„Àâ∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬‡ªìπ ‡ªÑ“À¡“¬ °“√∑”ß“πµ“¡≈”¥—∫Õ¬à“߇ªìπ¢—πµÕπ È Ú. ∑”ß“π∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë«“߉«â µ“¡°√–∫«π°“√∑”ß“π ‡™àπ Õ¬à“߇ªìπ¢—ÈπµÕπ ¥â«¬§«“¡¢¬—π - °“√¥Ÿ·≈√—°…“¢Õß„™â à«πµ—« Õ¥∑π √—∫º‘¥™Õ∫ ·≈–´◊ËÕ —µ¬å - °“√®—¥µŸâ‡ ◊Èպⓠ‚µä–‡¢’¬πÀπ—ß ◊Õ Û. ªØ‘∫—µ‘µπÕ¬à“ß¡’¡“√¬“∑ ·≈–°√–‡ªÜ“π—°‡√’¬π „π°“√∑”ß“π - °“√ª≈Ÿ°‰¡â¥Õ°À√◊Õ‰¡âª√–¥—∫ Ù. „™âæ≈—ßß“π·≈–∑√—欓°√ - °“√´àÕ¡·´¡Õÿª°√≥å ‡§√◊ËÕß¡◊Õ „π°“√∑”ß“πÕ¬à“ߪ√–À¬—¥ ·≈–‡§√◊ËÕß„™â ·≈–§ÿâ¡§à“ - °“√ª√–¥‘…∞å¢Õß„™â ¢Õßµ°·µàß ®“°„∫µÕß·≈–°√–¥“… - °“√®—¥‡°Á∫‡Õ° “√ à«πµ—«8 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’
 • 12. ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ë §«“¡¢¬—π Õ¥∑π √—∫º‘¥™Õ∫·≈– ´◊ËÕ —µ¬å ‡ªìπ§ÿ≥∏√√¡„π°“√∑”ß“π ë ¡“√¬“∑„π°“√ªØ‘∫—µ‘µπ ‡™àπ - °“√µâÕπ√—∫∫‘¥“¡“√¥“À√◊Õ ºŸâª°§√Õß„π‚Õ°“ µà“ß Ê - °“√√—∫ª√–∑“πÕ“À“√ - °“√„™âÀâÕ߇√’¬π ÀâÕßπÈ” ·≈–ÀâÕß â«¡ ë °“√„™âæ≈—ßß“π·≈–∑√—欓°√ Õ¬à“ߪ√–À¬—¥ ·≈–§ÿâ¡§à“ ‡ªìπ§ÿ≥∏√√¡„π°“√∑”ß“πª.ı Ò. Õ∏‘∫“¬‡Àµÿº≈„π°“√∑”ß“π ë ¢—ÈπµÕπ°“√∑”ß“π ‡ªìπ à«πÀπ÷ËߢÕß ·µà≈–¢—ÈπµÕπ∂Ÿ°µâÕß °“√ªØ‘∫—µ‘ß“πµ“¡°√–∫«π°“√∑”ß“π µ“¡°√–∫«π°“√∑”ß“π ‚¥¬∑”µ“¡≈”¥—∫¢—ÈπµÕπ∑’Ë«“߉«â ‡™àπ Ú. „™â∑—°…–°“√®—¥°“√„π°“√∑”ß“π - °“√´àÕ¡·´¡ ´—° µ“° ‡°Á∫ √’¥ Õ¬à“߇ªìπ√–∫∫ ª√–≥’µ ·≈–¡’ æ—∫ ‡ ◊Èպⓠ§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å - °“√ª≈Ÿ°æ◊™ Û. ªØ‘∫—µ‘µπÕ¬à“ß¡’¡“√¬“∑ - °“√∑”∫—≠™’§√—«‡√◊Õπ „π°“√∑”ß“π°—∫ ¡“™‘°„π§√Õ∫§√—« ë ∑—°…–°“√®—¥°“√‡ªìπ°“√®—¥√–∫∫ß“π Ù. ¡’®‘µ ”π÷°„π°“√„™âæ≈—ßß“π ·≈–√–∫∫§π ‡æ◊ËÕ„Àâ∑”ß“π ”‡√Á® ·≈–∑√—欓°√Õ¬à“ߪ√–À¬—¥ µ“¡‡ªÑ“À¡“¬Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ‡™àπ ·≈–§ÿâ¡§à“ - °“√®—¥‚µä–Õ“À“√ µŸ‡¬Áπ ·≈–ÀâÕߧ√—« â µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ 9
 • 13. ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß - °“√∑”§«“¡ –Õ“¥ÀâÕßπÈ” ·≈–ÀâÕß â«¡ - °“√´àÕ¡·´¡Õÿª°√≥å¢Õß„™â„π∫â“π - °“√ª√–¥‘…∞å¢Õß„™â ¢Õßµ°·µàß ®“°«— ¥ÿ‡À≈◊Õ„™â∑’Ë¡’Õ¬Ÿà„π∑âÕß∂‘Ëπ - °“√®—¥‡°Á∫‡Õ° “√ ”§—≠ - °“√¥Ÿ·≈√—°…“·≈–„™â ¡∫—µ‘ à«πµ—« ë §«“¡§‘¥ √â“ß √√§å ¡’ Ù ≈—°…≥– ª√–°Õ∫¥â«¬ §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ §«“¡§≈àÕß„π°“√§‘¥ §«“¡¬◊¥À¬ÿàπ „π°“√§‘¥ ·≈–§«“¡§‘¥≈–‡Õ’¬¥≈ÕÕ ë §«“¡ª√–≥’µ‡ªìπ≈—°…≥–π‘ —¬ „π°“√∑”ß“π ë ¡“√¬“∑„π°“√∑”ß“π°—∫ ¡“™‘° „π§√Õ∫§√—« ë °“√¡’®‘µ ”π÷°„π°“√„™âæ≈—ßß“π·≈– ∑√—欓°√Õ¬à“ߪ√–À¬—¥·≈–§ÿâ¡§à“ ‡ªìπ§ÿ≥∏√√¡„π°“√∑”ß“π ª.ˆ Ò. Õ¿‘ª√“¬·π«∑“ß„π°“√∑”ß“π·≈– ë ·π«∑“ß°“√∑”ß“π·≈–°“√ª√—∫ª√ÿß ª√—∫ª√ÿß°“√∑”ß“π·µà≈–¢—ÈπµÕπ °“√∑”ß“π·µà≈–¢—πµÕπ‡ªìπ°“√∑”ß“π È Ú. „™â∑—°…–°“√®—¥°“√„π°“√∑”ß“π µ“¡≈”¥—∫∑’«“ß·ºπ‰«â °àÕπ°“√∑”ß“π Ë ·≈–¡’∑—°…–°“√∑”ß“π√à«¡°—π ¢≥–ªØ‘∫—µ‘ß“π ·≈–‡¡◊ËÕ∑”ß“π ”‡√Á®·≈â« „Àâª√–‡¡‘π∑ÿ°¢—ÈπµÕπ‡æ◊ËÕ°“√·°â‰¢ ·≈–ª√—∫ª√ÿߺ≈ß“π ‡™àπ10 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’
 • 14. ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß Û. ªØ‘∫—µ‘µπÕ¬à“ß¡’¡“√¬“∑ - °“√¥Ÿ·≈√—°…“ ¡∫—µ‘¿“¬„π∫â“π „π°“√∑”ß“π°—∫§√Õ∫§√—«·≈–ºŸâÕ◊Ëπ - °“√ª≈Ÿ°‰¡â¥Õ°À√◊Õ‰¡âª√–¥—∫ À√◊Õª≈Ÿ°º—° À√◊Õ‡≈’Ȭߪ≈“ «¬ß“¡ - °“√∫—π∑÷°√“¬√—∫ - √“¬®à“¬ - °“√®—¥‡°Á∫‡Õ° “√°“√‡ß‘π ë °“√®—¥°“√„π°“√∑”ß“π·≈–∑—°…– °“√∑”ß“π√à«¡°—𠇙àπ - °“√‡µ√’¬¡ ª√–°Õ∫ ®—¥Õ“À“√ - °“√µ‘¥µ—Èß ª√–°Õ∫ ¢Õß„™â„π∫â“π - °“√ª√–¥‘…∞å¢Õß„™â ¢Õßµ°·µàß „Àâ ¡“™‘°„π§√Õ∫§√—« À√◊Õ‡æ◊ËÕπ „π‚Õ°“ µà“ß Ê ë ¡“√¬“∑„π°“√∑”ß“π°—∫ ¡“™‘° „π§√Õ∫§√—«·≈–ºŸâÕ◊Ëπ ë °“√¡’®‘µ ”π÷°„π°“√„™âæ≈—ßß“π·≈– ∑√—欓°√Õ¬à“ߪ√–À¬—¥·≈–§ÿâ¡§à“ ‡ªìπ§ÿ≥∏√√¡„π°“√∑”ß“π µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ 11
 • 15. ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ¡.Ò Ò. «‘‡§√“–À増ÈπµÕπ°“√∑”ß“π ë ¢—ÈπµÕπ°“√∑”ß“π ‡ªìπ à«πÀπ÷ËߢÕß µ“¡°√–∫«π°“√∑”ß“π °“√ªØ‘∫—µ‘ß“πµ“¡∑—°…–°√–∫«π°“√ Ú. „™â°√–∫«π°“√°≈ÿà¡„π°“√∑”ß“π ∑”ß“π‚¥¬∑”µ“¡≈”¥—∫¢—ÈπµÕπ∑’Ë ¥â«¬§«“¡‡ ’¬ ≈– «“ß·ºπ‰«â ‡™àπ Û. µ—¥ ‘π„®·°âªí≠À“°“√∑”ß“π - °“√„™âÕÿª°√≥åÕ”π«¬§«“¡ –¥«° Õ¬à“ß¡’‡Àµÿº≈ „π°“√∑”ß“π∫â“π - °“√®—¥·≈–µ°·µàßÀâÕß ë °√–∫«π°“√°≈ÿà¡ ‡ªìπ«‘∏’°“√∑”ß“π µ“¡¢—ÈπµÕπ §◊Õ °“√‡≈◊Õ°À—«Àπâ“°≈ÿà¡ °”Àπ¥‡ªÑ“À¡“¬ «“ß·ºπ ·∫àßß“π µ“¡§«“¡ “¡“√∂ ªØ‘∫—µ‘µ“¡∫∑∫“∑ Àπâ“∑’Ë ª√–‡¡‘πº≈·≈–ª√—∫ª√ÿßß“π ‡™àπ - °“√‡µ√’¬¡ ª√–°Õ∫ ®—¥ µ°·µàß ·≈–∫√‘°“√Õ“À“√ - °“√·ª√√Ÿªº≈º≈‘µ∑“ß°“√‡°…µ√ - °“√ª√–¥‘…∞å¢Õß„™â ¢Õßµ°·µàß ®“°«— ¥ÿ„π∑âÕß∂‘Ëπ ë §«“¡‡ ’¬ ≈–‡ªìπ≈—°…≥–π‘ —¬ „π°“√∑”ß“π ë °“√·°âªí≠À“„π°“√∑”ß“π‡æ◊ËÕ„À⇰‘¥ §«“¡§‘¥À“«‘∏°“√·°âª≠À“µà“ß Ê ‡™àπ ’ í - °“√®—¥ «π„π¿“™π–12 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’
 • 16. ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß - °“√´àÕ¡·´¡ Õÿª°√≥å ·≈–‡§√◊ËÕß¡◊Õ/‡§√◊ËÕß„™â¡.Ú Ò. „™â∑—°…–°“√· «ßÀ“§«“¡√Ÿâ ë ∑—°…–°“√· «ßÀ“§«“¡√Ÿâ ª√–°Õ∫¥â«¬ ‡æ◊Õæ—≤π“°“√∑”ß“π Ë °“√»÷°…“ §âπ§«â“ √«∫√«¡  —߇°µ Ú. „™â∑—°…–°√–∫«π°“√·°âªí≠À“  ”√«® ·≈–∫—π∑÷°‡æ◊ËÕ„™â „π°“√∑”ß“π „π°“√æ—≤π“°“√∑”ß“π ‡™àπ Û. ¡’®‘µ ”π÷°„π°“√∑”ß“π·≈–„™â - °“√®—¥·≈–µ°·µàß∫â“π ∑√—欓°√„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π - °“√¥Ÿ·≈√—°…“·≈–µ°·µàß «π Õ¬à“ߪ√–À¬—¥·≈–§ÿâ¡§à“ - °“√®—¥°“√º≈º≈‘µ ë ∑—°…–°√–∫«π°“√·°âªí≠À“ „π°“√∑”ß“π ¡’¢—ÈπµÕπ §◊Õ °“√ —߇°µ «‘‡§√“–Àå  √â“ß∑“߇≈◊Õ° ·≈–ª√–‡¡‘π ∑“߇≈◊Õ° ‡™àπ - °“√‡µ√’¬¡ ª√–°Õ∫ ®—¥ µ°·µàß ·≈–∫√‘°“√‡§√◊ËÕߥ◊Ë¡ - °“√‡≈’Ȭߠ—µ«å - °“√ª√–¥‘…∞å¢Õß„™â ¢Õßµ°·µàß ®“°«— ¥ÿ„π‚√߇√’¬πÀ√◊Õ∑âÕß∂‘Ëπ - °“√µ‘¥µàÕ ◊ËÕ “√·≈–„™â∫√‘°“√ °—∫Àπ૬ߓπµà“ß Ê ë °“√¡’®‘µ ”π÷°·≈–„™â∑√—欓°√ Õ¬à“ߪ√–À¬—¥·≈–§ÿâ¡§à“‡ªìπ§ÿ≥∏√√¡ „π°“√∑”ß“π µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ 13
 • 17. ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ¡.Û Ò. Õ¿‘ª√“¬¢—ÈπµÕπ°“√∑”ß“π∑’Ë¡’ ë ¢—ÈπµÕπ°“√∑”ß“π∑’Ë¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ª√– ‘∑∏‘¿“æ ‡ªìπ°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡°√–∫«π°“√∑”ß“π Ú. „™â∑—°…–„π°“√∑”ß“π√à«¡°—π ‚¥¬°“√∑”µ“¡≈”¥—∫¢—ÈπµÕπ Õ¬à“ß¡’§ÿ≥∏√√¡ ¡’§«“¡ “¡“√∂∑”ß“π ”‡√Á® Û. Õ¿‘ª√“¬°“√∑”ß“π‚¥¬„™â∑—°…– µ“¡‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë«“߉«â ‡™àπ °“√®—¥°“√‡æ◊ËÕ°“√ª√–À¬—¥æ≈—ßß“π - °“√´—° µ“° æ—∫ ‡°Á∫ ‡ ◊Èպⓠ∑√—欓°√ ·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ∑’˵âÕߥŸ·≈Õ¬à“ߪ√–≥’µ - °“√ √â“ß™‘Èπß“πÀ√◊Õº≈ß“π ë ∑—°…–°“√∑”ß“π√à«¡°—𠇪ìπ°“√ √â“ß „À⺟â‡√’¬π “¡“√∂∑”ß“π·≈–Õ¬Ÿà√à«¡°—𠉥âÕ¬à“ß¡’§«“¡ ÿ¢ ·≈–¡’§ÿ≥∏√√¡ ‡™àπ - °“√‡µ√’¬¡ ª√–°Õ∫Õ“À“√ ª√–‡¿∑ ”√—∫ - °“√ª√–¥‘…∞å∫√√®ÿ¿—≥±å ®“°«— ¥ÿ∏√√¡™“µ‘ ë ∑—°…–°“√®—¥°“√ ‡ªìπ°“√®—¥√–∫∫ß“π ·≈–√–∫∫§π ‡æ◊ËÕ„Àâ∑”ß“π ”‡√Á® µ“¡‡ªÑ“À¡“¬Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ‡™àπ - ∏ÿ√°‘®ª√–‡¿∑µà“ß Ê - °“√¢¬“¬æ—π∏ÿåæ◊™ - °“√µ‘¥µ—Èß/ª√–°Õ∫º≈‘µ¿—≥±å14 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’
 • 18. ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß¡.Ù-ˆ Ò. Õ∏‘∫“¬«‘∏’°“√∑”ß“π ë «‘∏°“√∑”ß“π‡æ◊Õ°“√¥”√ß™’«µ ‡ªìπ°“√ ’ Ë ‘ ‡æ◊ËÕ°“√¥”√ß™’«µ ‘ ∑”ß“π∑’Ë®”‡ªìπ‡°’Ë¬«°—∫§«“¡‡ªìπÕ¬Ÿà Ú.  √â“ߺ≈ß“πÕ¬à“ß¡’§«“¡§‘¥ „π™’«‘µª√–®”«—𠇙àπ  √â“ß √√§å ·≈–¡’∑—°…– - °“√‡≈◊Õ°„™â ¥Ÿ·≈√—°…“‡ ◊Èպⓠ°“√∑”ß“π√à«¡°—π ·≈–‡§√◊ËÕß·µàß°“¬ Û. ¡’∑—°…–°“√®—¥°“√„π°“√∑”ß“π ë §«“¡§‘¥ √â“ß √√§å¡’ Ù ≈—°…≥– Ù. ¡’∑—°…–°√–∫«π°“√·°âªí≠À“ ª√–°Õ∫¥â«¬ §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ „π°“√∑”ß“π §«“¡§≈àÕß„π°“√§‘¥ §«“¡¬◊¥À¬ÿàπ ı. ¡’∑—°…–„π°“√· «ßÀ“§«“¡√Ÿâ‡æ◊ËÕ „π°“√§‘¥ ·≈–§«“¡§‘¥≈–‡Õ’¬¥≈ÕÕ °“√¥”√ß™’«‘µ ë ∑—°…–°“√∑”ß“π√à«¡°—𠇪ìπ°“√ ˆ. ¡’§ÿ≥∏√√¡·≈–≈—°…≥–π‘ —¬ ∑”ß“π°≈ÿà¡ ∑”ß“π√à«¡°—∫ºŸâÕ◊Ëπ „π°“√∑”ß“π ‰¥âÕ¬à“ß¡’§«“¡ ÿ¢ ∑”ß“πÕ¬à“ß¡’ ˜. „™âæ≈—ßß“π ∑√—欓°√ „π°“√∑”ß“π °√–∫«π°“√ µ“¡¢—ÈπµÕπ·≈– Õ¬à“ߧÿâ¡§à“·≈–¬—Ë߬◊π ‡æ◊ËÕ°“√ Ωñ°À≈—°°“√∑”ß“π°≈ÿà¡ ‡™àπ Õπÿ√—°…å ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ - °“√ª√–¥‘…∞å¢Õß„™â∑’ˇªìπ ‡Õ°≈—°…≥å‰∑¬ - Àπâ“∑’Ë·≈–∫∑∫“∑¢Õßµπ‡Õß ∑’Ë¡’µàÕ ¡“™‘°„π§√Õ∫§√—« ‚√߇√’¬π ·≈–™ÿ¡™π ë ∑—°…–°“√®—¥°“√ ‡ªìπ°“√®—¥√–∫∫ß“π ·≈–√–∫∫§π ‡æ◊ËÕ„Àâ°“√∑”ß“π ”‡√Á® µ“¡‡ªÑ“À¡“¬Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ‡™àπ µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ 15
 • 19. ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß - °“√¥Ÿ·≈√—°…“ ∑”§«“¡ –Õ“¥ ®—¥ µ°·µàß∫â“π ·≈–‚√߇√’¬π - °“√ª≈Ÿ°æ◊™ ¢¬“¬æ—π∏ÿåæ◊™ À√◊Õ‡≈’Ȭߠ—µ«å - °“√∫”√ÿß ‡°Á∫√—°…“ ‡§√◊ËÕß„™â‰øøÑ“ ·≈–Õÿª°√≥åÕ”π«¬§«“¡ –¥«° „π™’«‘µª√–®”«—π - °“√¥”‡π‘π°“√∑“ß∏ÿ√°‘® ë ∑—°…–°√–∫«π°“√·°âªí≠À“„π °“√∑”ß“π ¡’¢—ÈπµÕπ §◊Õ °“√ —߇°µ «‘‡§√“–Àå  √â“ß∑“߇≈◊Õ° ·≈–ª√–‡¡‘π ∑“߇≈◊Õ° ‡™àπ - °“√µ—¥‡¬Á∫·≈–¥—¥·ª≈߇ ◊Èպⓠ- °“√‡°Á∫ ∂πÕ¡ ·≈–·ª√√ŸªÕ“À“√ - °“√µ‘¥µ—Èß ª√–°Õ∫ ´àÕ¡·´¡ Õÿª°√≥å ‡§√◊ËÕß¡◊Õ ‡§√◊ËÕß„™â  ‘ËßÕ”π«¬§«“¡ –¥«°„π∫â“π ·≈–‚√߇√’¬π16 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’
 • 20. ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ë ∑—°…–°“√· «ßÀ“§«“¡√Ÿâ‡æ◊ËÕ °“√¥”√ß™’«‘µ ª√–°Õ∫¥â«¬ °“√»÷°…“ §âπ§«â“ √«∫√«¡  —߇°µ  ”√«® ·≈– ∫—π∑÷° ‡™àπ - °“√¥Ÿ·≈√—°…“∫â“π - °“√‡≈’Ȭߠ—µ«å ë §ÿ≥∏√√¡·≈–≈—°…≥–π‘ —¬„π°“√ ∑”ß“π‡ªìπ°“√ √â“ߧÿ≥ß“¡§«“¡¥’ ·≈– §«√Ωñ°„À⺟â‡√’¬π¡’§ÿ≥¿“æ∑’Ë ”§—≠ Ê ‡™àπ ¢¬—π Õ¥∑π √—∫º‘¥™Õ∫ ·≈–´◊Õ —µ¬å Ë ë °“√„™âæ≈—ßß“π ∑√—欓°√ Õ¬à“ߧÿâ¡§à“·≈–¬—Ë߬◊𠇪ìπ§ÿ≥∏√√¡ „π°“√∑”ß“π µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ 17
 • 21.  “√–∑’Ë ™—π °“√ÕÕ°·∫∫·≈–‡∑§‚π‚≈¬’™’«¥ ÚÈ µ—« È —  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß¡“µ√∞“π ß Ú.Ò ‡¢â“„®‡∑§‚π‚≈¬’·≈–°√–∫«π°“√‡∑§‚π‚≈¬’ ÕÕ°·∫∫·≈– √â“ß ‘ËߢÕ߇§√◊ËÕß„™â À√◊Õ«‘∏’°“√µ“¡°√–∫«π°“√‡∑§‚π‚≈¬’Õ¬à“ß¡’§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å ‡≈◊Õ°„™â‡∑§‚π‚≈¬’ „π∑“ß √â“ß √√§åµàÕ™’«‘µ  —ߧ¡  ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ·≈–¡’ à«π√à«¡„π°“√®—¥°“√‡∑§‚π‚≈¬’ ∑’ˬ—Ë߬◊π ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ª.Ò - - ª.Ú Ò. ∫Õ°ª√–‚¬™πå¢Õß ‘ËߢÕ߇§√◊ËÕß„™â ë  ‘ËߢÕ߇§√◊ËÕß„™â„π™’«‘µª√–®”«—π „π™’«‘µª√–®”«—π ∂Ÿ° √â“ß¡“„Àâ¡’√Ÿª√à“ß∑’Ë·µ°µà“ß°—π Ú.  √â“ߢÕ߇≈àπ ¢Õß„™âÕ¬à“ßßà“¬ µ“¡Àπâ“∑’Ë„™â Õ¬ ‡™àπ ·ª√ß ’øíπ ‚¥¬°”Àπ¥ªí≠À“À√◊Õ§«“¡µâÕß°“√ À¡âÕÀÿߢ⓫ °√√‰°√ ª“°°“ ¥‘π Õ √«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ ÕÕ°·∫∫‚¥¬∂à“¬∑Õ¥ ‡ªìπµâπ ´÷Ëß¡’ª√–‚¬™πå„π°“√∑” §«“¡§‘¥‡ªìπ¿“æ√à“ß Ú ¡‘µ‘ °‘®°√√¡µà“ß Ê ‰¥â –¥«° ≈ß¡◊Õ √â“ß ·≈–ª√–‡¡‘πº≈ ·≈–√«¥‡√Á«¢÷Èπ Û. 𔧫“¡√Ÿâ‡°’ˬ«°—∫°“√„™âÕÿª°√≥å ë °“√ √â“ߢÕ߇≈àπÀ√◊Õ¢Õß„™âÕ¬à“߇ªì𠇧√◊ËÕß¡◊Õ∑’Ë∂Ÿ°«‘∏’‰ªª√–¬ÿ°µå„™â ¢—ÈπµÕπ µ—Èß·µà°”Àπ¥ªí≠À“ „π°“√ √â“ߢÕ߇≈àπ ¢Õß„™âÕ¬à“ßßà“¬ À√◊Õ§«“¡µâÕß°“√ √«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ Ù. ¡’§«“¡§‘¥ √â“ß √√§åÕ¬à“ßπâÕ¬ ÕÕ°·∫∫‚¥¬∂à“¬∑Õ¥§«“¡§‘¥ Ò ≈—°…≥– „π°“√·°âªí≠À“ ‡ªìπ¿“æ√à“ß Ú ¡‘µ‘ °àÕπ≈ß¡◊Õ √â“ß À√◊Õ πÕߧ«“¡µâÕß°“√ ·≈–ª√–‡¡‘πº≈ ∑”„À⺟â‡√’¬π∑”ß“π Õ¬à“߇ªìπ°√–∫«π°“√ 18 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’
 • 22. ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ë ¿“æ√à“ß Ú ¡‘µ‘ À√◊Õ¿“æ Ú ¡‘µ‘ ª√–°Õ∫¥â«¬ ¥â“π°«â“ß ·≈–¥â“𬓫 ë °“√„™âÕÿª°√≥å ‡§√◊ËÕß¡◊Õ ‡™àπ °√√‰°√ ‰¡â∫√√∑—¥ §«√„™â„Àâ‡À¡“– ¡°—∫ ≈—°…≥–·≈–ª√–‡¿∑¢Õß°“√∑”ß“π À“°π”¡“„™â‚¥¬¢“¥§«“¡√–¡—¥√–«—ß ·≈–°“√„™âß“π∑’ˉ¡à∂Ÿ°«‘∏’ ®–∑”„À⇰‘¥ Õ—πµ√“¬µàÕµπ‡Õß·≈–§«“¡‡ ’¬À“¬ °—∫™‘Èπß“π ¥—ßπ—Èπ °“√„™âÕÿª°√≥å ‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑’Ë∂Ÿ°«‘∏’®–∑”„À⇰‘¥ §«“¡ª≈Õ¥¿—¬„π°“√∑”ß“π ë §«“¡§‘¥ √â“ß √√§å ¡’ Ù ≈—°…≥– ª√–°Õ∫¥â«¬ §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ §«“¡§≈àÕß„π°“√§‘¥ §«“¡¬◊¥À¬ÿàπ „π°“√§‘¥ ·≈–§«“¡§‘¥≈–‡Õ’¬¥≈ÕÕª.Û Ò.  √â“ߢÕ߇≈àπ ¢Õß„™âÕ¬à“ßßà“¬ ë °“√ √â“ߢÕ߇≈àπÀ√◊Õ¢Õß„™âÕ¬à“߇ªìπ ‚¥¬°”Àπ¥ªí≠À“À√◊Õ§«“¡µâÕß°“√ ¢—ÈπµÕπ µ—Èß·µà°”Àπ¥ªí≠À“ √«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ ÕÕ°·∫∫‚¥¬∂à“¬∑Õ¥ À√◊Õ§«“¡µâÕß°“√ √«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ §«“¡§‘¥‡ªìπ¿“æ√à“ß Ú ¡‘µ‘ ÕÕ°·∫∫‚¥¬∂à“¬∑Õ¥§«“¡§‘¥ ≈ß¡◊Õ √â“ß ·≈–ª√–‡¡‘πº≈ ‡ªìπ¿“æ√à“ß Ú ¡‘µ‘ °àÕπ≈ß¡◊Õ √â“ß Ú. ‡≈◊Õ°„™â ‘ËߢÕ߇§√◊ËÕß„™â„π ·≈–ª√–‡¡‘πº≈ ∑”„À⺟â‡√’¬π∑”ß“π ™’«‘µª√–®”«—πÕ¬à“ß √â“ß √√§å Õ¬à“߇ªìπ°√–∫«π°“√ µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ 19
 • 23. ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß Û. ¡’°“√®—¥°“√ ‘ËߢÕ߇§√◊ËÕß„™â ë ¿“æ√à“ß Ú ¡‘µ‘ À√◊Õ¿“æ Ú ¡‘µ‘ ¥â«¬°“√π”°≈—∫¡“„™â´È” ª√–°Õ∫¥â«¬ ¥â“π°«â“ß ·≈–¥â“𬓫 ‡ªìπ°“√∂à“¬∑Õ¥§«“¡§‘¥ À√◊Õ®‘πµπ“°“√ ë °“√‡≈◊Õ°„™â ËߢÕ߇§√◊ËÕß„™â ‘ Õ¬à“ß √â“ß √√§å‡ªìπ°“√‡≈◊Õ°  ‘ËߢÕ߇§√◊ËÕß„™â∑’ˇªìπ¡‘µ√°—∫™’«‘µ  —ߧ¡  ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ë °“√π” ‘ËߢÕ߇§√◊ËÕß„™â°≈—∫¡“„™â´” È ‡ªìπ à«πÀπ÷ËߢÕ߇∑§‚π‚≈¬’ –Õ“¥ ª.Ù - - ª.ı Ò. Õ∏‘∫“¬§«“¡À¡“¬·≈–«‘«—≤π“°“√ ë §«“¡À¡“¬¢Õ߇∑§‚π‚≈¬’ §◊Õ °“√π” ¢Õ߇∑§‚π‚≈¬’ §«“¡√Ÿâ ∑—°…– ·≈–∑√—欓°√¡“ √â“ß Ú.  √â“ß ‘ËߢÕ߇§√◊ËÕß„™âµ“¡§«“¡ π„®  ‘ËߢÕ߇§√◊ËÕß„™â º≈‘µ¿—≥±åÀ√◊Õ«‘∏°“√ ’ Õ¬à“ߪ≈Õ¥¿—¬ ‚¥¬°”Àπ¥ªí≠À“ ‚¥¬ºà“π°√–∫«π°“√‡æ◊ËÕ·°âªí≠À“ À√◊Õ§«“¡µâÕß°“√ √«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈  πÕߧ«“¡µâÕß°“√À√◊Õ‡æ‘Ë¡ ‡≈◊Õ°«‘∏’°“√ ÕÕ°·∫∫‚¥¬∂à“¬∑Õ¥ §«“¡ “¡“√∂„π°“√∑”ß“π¢Õß¡πÿ…¬å §«“¡§‘¥‡ªìπ¿“æ√à“ß Û ¡‘µ‘ ë ‡∑§‚π‚≈¬’¡’∑’Ë¡“∑’Ë·µ°µà“ß°—π·≈– ≈ß¡◊Õ √â“ß ·≈–ª√–‡¡‘πº≈ ¡’°“√æ—≤𓇪≈’ˬπ·ª≈ßµ≈Õ¥‡«≈“ Û. 𔧫“¡√Ÿâ·≈–∑—°…–°“√ √â“ß™‘Èπß“π ‡√’¬°«à“ «‘«—≤π“°“√ °“√»÷°…“ ‰ªª√–¬ÿ°µå„π°“√ √â“ß ‘ËߢÕß «‘«—≤π“°“√‡æ◊ËÕ„™â‡ªìπ·π«∑“ß ‡§√◊ËÕß„™â „π°“√æ—≤π“20 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’
 • 24. ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß Ù. ¡’§«“¡§‘¥ √â“ß √√§åÕ¬à“ßπâÕ¬ ë °“√ √â“ß ‘ËߢÕ߇§√◊ËÕß„™âÕ¬à“߇ªìπ Ú ≈—°…≥– „π°“√·°âªí≠À“ ¢—ÈπµÕπ µ—Èß·µà°”Àπ¥ªí≠À“À√◊Õ À√◊Õ πÕߧ«“¡µâÕß°“√ §«“¡µâÕß°“√ √«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ ı. ‡≈◊Õ°„™â‡∑§‚π‚≈¬’„π™’«‘µª√–®”«—π ‡≈◊Õ°«‘∏’°“√ ÕÕ°·∫∫‚¥¬∂à“¬∑Õ¥ Õ¬à“ß √â“ß √√§åµàÕ™’«‘µ  —ߧ¡ §«“¡§‘¥‡ªìπ¿“æ√à“ß Û ¡‘µ‘ ·≈–¡’°“√®—¥°“√ ‘ËߢÕ߇§√◊ËÕß„™â °àÕπ≈ß¡◊Õ √â“ß ·≈–ª√–‡¡‘πº≈ ¥â«¬°“√·ª√√Ÿª·≈â«π”°≈—∫ ∑”„À⺟â‡√’¬π∑”ß“πÕ¬à“߇ªìπ ¡“„™â„À¡à °√–∫«π°“√ ë ¿“æ√à“ß Û ¡‘µ‘À√◊Õ¿“æ à«πÀπ÷ËߢÕß Û ¡‘µ‘ ª√–°Õ∫¥â«¬ ¥â“π°«â“ß ¥â“𬓫 ·≈–¥â“π Ÿß ‡ªìπ°“√∂à“¬∑Õ¥ §«“¡§‘¥À√◊Õ®‘πµπ“°“√ ë §«“¡√Ÿâ∑’Ë„™â„π°“√ √â“ß™‘Èπß“π µâÕßÕ“»—¬§«“¡√Ÿâ∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—∫ ™‘Èπß“πÕ◊ËπÕ’° ‡™àπ °≈‰°·≈– °“√§«∫§ÿ¡‰øøÑ“ - Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å ë ∑—°…–°“√ √â“ß™‘Èπß“π ‡ªìπ°“√Ωñ°Ωπ „π°“√„™âÕª°√≥å ‡§√◊Õß¡◊Õ  √â“ß™‘πß“π ÿ Ë È ®π “¡“√∂ªØ‘∫—µ‘ß“π‰¥âÕ¬à“ß §≈àÕß·§≈à« √«¥‡√Á« ·≈–∂Ÿ°µâÕß µ“¡·∫∫∑’Ë°”Àπ¥ ‡™àπ ∑—°…– °“√«—¥¢π“¥ °“√∑”‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ 21
 • 25. ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ë §«“¡§‘¥ √â“ß √√§å ¡’ Ù ≈—°…≥– ª√–°Õ∫¥â«¬ §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ §«“¡§≈àÕß„π°“√§‘¥ §«“¡¬◊¥À¬ÿàπ „π°“√§‘¥ ·≈–§«“¡§‘¥≈–‡Õ’¬¥≈ÕÕ ë °“√‡≈◊Õ°„™â‡∑§‚π‚≈¬’Õ¬à“ß √â“ß √√§å ‚¥¬À¡ÿπ‡«’¬π°≈—∫¡“„™â„À¡à∑“ß æ≈—ßß“π ‡√’¬°«à“ æ≈—ßß“πÀ¡ÿπ‡«’¬π ë °“√®—¥°“√ ‘ËߢÕ߇§√◊ËÕß„™â¥â«¬ °“√·ª√√Ÿª·≈â« π”°≈—∫¡“„™â„À¡à ‡ªìπ à«πÀπ÷ËߢÕ߇∑§‚π‚≈¬’ –Õ“¥ ª.ˆ Ò. Õ∏‘∫“¬ à«πª√–°Õ∫¢Õß√–∫∫ ë √–∫∫‡∑§‚π‚≈¬’ ª√–°Õ∫¥â«¬ ‡∑§‚π‚≈¬’ µ—«ªÑÕπ (Input) °√–∫«π°“√ Ú.  √â“ß ‘ËߢÕ߇§√◊ËÕß„™âµ“¡§«“¡ π„® (Process) ·≈–º≈≈—æ∏å (Output) Õ¬à“ߪ≈Õ¥¿—¬ ‚¥¬°”Àπ¥ªí≠À“ ë °“√ √â“ß ‘ËߢÕ߇§√◊ËÕß„™âÕ¬à“߇ªìπ À√◊Õ§«“¡µâÕß°“√ √«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ ¢—ÈπµÕπ µ—Èß·µà°”Àπ¥ªí≠À“ ‡≈◊Õ°«‘∏’°“√ ÕÕ°·∫∫‚¥¬∂à“¬∑Õ¥ À√◊Õ§«“¡µâÕß°“√ √«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ §«“¡§‘¥‡ªìπ¿“æ√à“ß Û ¡‘µ‘ ‡≈◊Õ°«‘∏’°“√ ÕÕ°·∫∫‚¥¬∂à“¬∑Õ¥ À√◊Õ·ºπ∑’˧«“¡§‘¥ ≈ß¡◊Õ √â“ß §«“¡§‘¥‡ªìπ¿“æ√à“ß Û ¡‘µ‘ ·≈–ª√–‡¡‘πº≈ À√◊Õ·ºπ∑’˧«“¡§‘¥ °àÕπ≈ß¡◊Õ √â“ß Û. 𔧫“¡√Ÿâ·≈–∑—°…–°“√ √â“ß™‘Èπß“π ·≈–ª√–‡¡‘πº≈ ∑”„À⺟â‡√’¬π∑”ß“π ‰ªª√–¬ÿ°µå„π°“√ √â“ß ‘ËߢÕß Õ¬à“߇ªìπ°√–∫«π°“√ ‡§√◊ËÕß„™â ë ¿“æ√à“ß Û ¡‘µ‘ ª√–°Õ∫¥â«¬ ¥â“π°«â“ß ¥â“𬓫 ·≈–¥â“π Ÿß ‡ªìπ°“√∂à“¬∑Õ¥ §«“¡§‘¥À√◊Õ®‘πµπ“°“√22 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’
 • 26. ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ë ·ºπ∑’˧«“¡§‘¥ ‡ªìπ°“√≈”¥—∫ §«“¡§‘¥„Àâ‡ÀÁπ‡ªìπ¢—ÈπµÕπ ·≈–‡ªìπ°“√∂à“¬∑Õ¥§«“¡§‘¥ À√◊Õ®‘πµπ“°“√√Ÿª·∫∫Àπ÷Ëß ë §«“¡√Ÿâ∑’Ë„™â„π°“√ √â“ß™‘Èπß“π µâÕßÕ“»—¬§«“¡√Ÿâ∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—∫ ™‘Èπß“πÕ◊ËπÕ’° ‡™àπ °≈‰°·≈– °“√§«∫§ÿ¡‰øøÑ“ - Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å ë ∑—°…–°“√ √â“ß™‘Èπß“πÕ◊Ëπ Ê ∑’˵âÕß„™â ‡æ‘Ë¡Õ’° ‡™àπ ∑—°…–°“√µ—¥ °“√ª√–°Õ∫™‘Èπß“π·µà≈– à«π ‡¢â“¥â«¬°—π °“√‡®“–¡.Ò - -¡.Ú Ò. Õ∏‘∫“¬°√–∫«π°“√‡∑§‚π‚≈¬’ ë °√–∫«π°“√‡∑§‚π‚≈¬’ ‡ªìπ¢—ÈπµÕπ Ú.  √â“ß ‘ËߢÕ߇§√◊ËÕß„™âÀ√◊Õ«‘∏’°“√µ“¡ °“√·°âªí≠À“À√◊Õ πÕߧ«“¡µâÕß°“√ °√–∫«π°“√‡∑§‚π‚≈¬’Õ¬à“ߪ≈Õ¥¿—¬ ¢Õß¡πÿ…¬å ª√–°Õ∫¥â«¬ °”Àπ¥ªí≠À“ ÕÕ°·∫∫‚¥¬∂à“¬∑Õ¥§«“¡§‘¥ À√◊Õ§«“¡µâÕß°“√ √«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ ‡ªìπ¿“æ√à“ß Û ¡‘µ‘ À√◊Õ¿“æ©“¬ ‡≈◊Õ°«‘∏’°“√ÕÕ°·∫∫ ·≈–ªØ‘∫—µ‘°“√ ‡æ◊ËÕ𔉪 Ÿà°“√ √â“ßµâπ·∫∫¢Õß ∑¥ Õ∫ ª√—∫ª√ÿß·°â‰¢ ·≈–ª√–‡¡‘πº≈  ‘ËߢÕ߇§√◊ËÕß„™â À√◊Õ∂à“¬∑Õ¥ ë °“√ √â“ß ‘ËߢÕ߇§√◊ËÕß„™âÀ√◊Õ«‘∏°“√ ’ §«“¡§‘¥¢Õß«‘∏’°“√‡ªìπ·∫∫®”≈Õß µ“¡°√–∫«π°“√‡∑§‚π‚≈¬’ ∑”„Àâ §«“¡§‘¥·≈–°“√√“¬ß“πº≈ ºŸâ‡√’¬π∑”ß“πÕ¬à“߇ªìπ√–∫∫  “¡“√∂ ‡æ◊ËÕ𔇠πÕ«‘∏’°“√ ¬âÕπ°≈—∫¡“·°â‰¢‰¥âßà“¬ µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ 23
 • 27. ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß Û. ¡’§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å„π°“√·°âªí≠À“ ë ¿“æ©“¬ ‡ªìπ¿“æ· ¥ß√“¬≈–‡Õ’¬¥ À√◊Õ πÕߧ«“¡µâÕß°“√„πß“π ¢Õß™‘πß“π ª√–°Õ∫¥â«¬ ¿“æ¥â“πÀπâ“ È ∑’˺≈‘µ‡Õß ¥â“π¢â“ß ¥â“π∫π · ¥ß¢π“¥ Ù. ‡≈◊Õ°„™â‡∑§‚π‚≈¬’Õ¬à“ß √â“ß √√§å ·≈–Àπ૬«—¥ ‡æ◊ËÕ𔉪 √â“ß™‘Èπß“π µàÕ™’«‘µ  —ߧ¡  ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ·≈–¡’ ë §«“¡√Ÿâ∑’Ë„™â„π°“√ √â“ß ‘ËߢÕ߇§√◊ËÕß„™â °“√®—¥°“√‡∑§‚π‚≈¬’¥â«¬°“√≈¥ À√◊Õ«‘∏’°“√µâÕßÕ“»—¬§«“¡√Ÿâ °“√„™â∑√—欓°√À√◊Õ‡≈◊Õ°„™â ∑’ˇ°’ˬ«¢âÕßÕ◊ËπÕ’° ‡™àπ °≈‰°·≈– ‡∑§‚π‚≈¬’∑’ˉ¡à¡’º≈°√–∑∫ °“√§«∫§ÿ¡‰øøÑ“ - Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å µàÕ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ë §«“¡§‘¥ √â“ß √√§å ¡’ Ù ≈—°…≥– ª√–°Õ∫¥â«¬ §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ §«“¡§≈àÕß„π°“√§‘¥ §«“¡¬◊¥À¬ÿàπ „π°“√§‘¥ ·≈–§«“¡§‘¥≈–‡Õ’¬¥≈ÕÕ ë °“√‡≈◊Õ°„™âæ≈—ßß“πÀ¡ÿπ‡«’¬π ‡ªìπ à«πÀπ÷ߢÕß°“√≈¥°“√„™â∑√—欓°√ Ë ë °“√≈¥°“√„™â∑√—欓°√À√◊Õ‡≈◊Õ°„™â ‡∑§‚π‚≈¬’∑’ˉ¡à¡’º≈°√–∑∫°—∫  ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‡ªìπ à«πÀπ÷ËߢÕß ‡∑§‚π‚≈¬’ –Õ“¥ ¡.Û Ò. Õ∏‘∫“¬√–¥—∫¢Õ߇∑§‚π‚≈¬’ ë √–¥—∫¢Õ߇∑§‚π‚≈¬’ ·∫àßµ“¡§«“¡√Ÿâ Ú.  √â“ß ‘ËߢÕ߇§√◊ËÕß„™âÀ√◊Õ«‘∏°“√ ’ ∑’Ë„™â‡ªìπ Û √–¥—∫ §◊Õ √–¥—∫æ◊Èπ∫â“𠵓¡°√–∫«π°“√‡∑§‚π‚≈¬’ À√◊Õæ◊Èπ∞“π √–¥—∫°≈“ß·≈–√–¥—∫ Ÿß Õ¬à“ߪ≈Õ¥¿—¬ ÕÕ°·∫∫ ë °“√ √â“ß ‘ËߢÕ߇§√◊ËÕß„™âÀ√◊Õ«‘∏’°“√ ‚¥¬∂à“¬∑Õ¥§«“¡§‘¥‡ªìπ¿“æ©“¬ µ“¡°√–∫«π°“√‡∑§‚π‚≈¬’ ‡æ◊ËÕ„Àâ24 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’
 • 28. ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ‡æ◊ËÕ𔉪 Ÿà°“√ √â“ßµâπ·∫∫·≈– ºŸâ‡√’¬π∑”ß“πÕ¬à“߇ªìπ√–∫∫  “¡“√∂ ·∫∫®”≈ÕߢÕß ‘ËߢÕ߇§√◊ËÕß„™â ¬âÕπ°≈—∫¡“·°â‰¢‰¥âßà“¬ À√◊Õ∂à“¬∑Õ¥§«“¡§‘¥¢Õß«‘∏’°“√ ë ¿“æ©“¬ ‡ªìπ¿“æ· ¥ß√“¬≈–‡Õ’¬¥ ‡ªìπ·∫∫®”≈Õߧ«“¡§‘¥·≈– ¢Õß™‘πß“π ª√–°Õ∫¥â«¬ ¿“æ¥â“πÀπâ“ È °“√√“¬ß“πº≈ ¥â“π¢â“ß ¥â“π∫π · ¥ß¢π“¥·≈– Àπ૬«—¥ ‡æ◊ËÕ𔉪 √â“ß™‘Èπß“π ë °“√ √â“ß ‘ËߢÕ߇§√◊ËÕß„™â À√◊Õ«‘∏’°“√ µâÕßÕ“»—¬§«“¡√Ÿâ∑’ˇ°’ˬ«¢âÕßÕ◊ËπÕ’° ‡™àπ °≈‰°·≈–°“√§«∫§ÿ¡ ‰øøÑ“ - Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å¡.Ù-ˆ Ò. Õ∏‘∫“¬·≈–‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡ —¡æ—π∏å ë ‡∑§‚π‚≈¬’¡’§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫ √–À«à“߇∑§‚π‚≈¬’°—∫»“ µ√åÕ◊Ëπ Ê »“ µ√åÕ◊Ëπ Ê ‚¥¬‡©æ“–«‘∑¬“»“ µ√å Ú. «‘‡§√“–Àå√–∫∫‡∑§‚π‚≈¬’ ë √–∫∫‡∑§‚π‚≈¬’ ª√–°Õ∫¥â«¬ Û.  √â“ß·≈–æ—≤π“ ‘ËߢÕ߇§√◊ËÕß„™â µ—«ªÑÕπ (Input) °√–∫«π°“√ À√◊Õ«‘∏’°“√µ“¡°√–∫«π°“√ (Process) º≈≈—æ∏å (Output) ‡∑§‚π‚≈¬’Õ¬à“ߪ≈Õ¥¿—¬ ∑√—欓°√∑“߇∑§‚π‚≈¬’ (Resources) ‚¥¬∂à“¬∑Õ¥§«“¡§‘¥‡ªìπ¿“æ©“¬ ªí®®—¬∑’ˇÕ◊ÈÕÀ√◊Õ¢—¥¢«“ßµàÕ‡∑§‚π‚≈¬’ ·≈–·∫∫®”≈Õ߇æ◊ËÕ𔉪 Ÿà (Consideration) °“√ √â“ß™‘Èπß“π À√◊Õ∂à“¬∑Õ¥ ë °“√«‘‡§√“–Àå√–∫∫‡∑§‚π‚≈¬’∑”„Àâ §«“¡§‘¥¢Õß«‘∏’°“√‡ªìπ·∫∫®”≈Õß ∑√“∫‡°’ˬ«°—∫ªí®®—¬„π¥â“πµà“ß Ê §«“¡§‘¥·≈–°“√√“¬ß“πº≈‚¥¬„™â ∑’Ë¡’º≈µàÕ°“√·°âªí≠À“À√◊Õ ´Õøµå·«√å™à«¬„π°“√ÕÕ°·∫∫  πÕߧ«“¡µâÕß°“√ À√◊Õ𔇠πÕº≈ß“π µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ 25
 • 29. ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß Ù. ¡’§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å„π°“√·°âª≠À“ í ë °“√ √â“ß ‘ËߢÕ߇§√◊ËÕß„™âÀ√◊Õ«‘∏°“√ ’ À√◊Õ πÕߧ«“¡µâÕß°“√„πß“π µ“¡°√–∫«π°“√‡∑§‚π‚≈¬’ ∑”„Àâ ∑’˺≈‘µ‡Õß À√◊Õ°“√æ—≤π“º≈‘µ¿—≥±å ºŸâ‡√’¬π∑”ß“πÕ¬à“߇ªìπ√–∫∫  “¡“√∂ ∑’ºÕπº≈‘µ Ë Ÿâ ◊Ë ¬âÕπ°≈—∫¡“·°â‰¢‰¥âßà“¬ ı. «‘‡§√“–Àå·≈–‡≈◊Õ°„™â‡∑§‚π‚≈¬’ ë °“√ √â“ß·≈–æ—≤π“ ‘ËߢÕ߇§√◊ËÕß„™â ∑’ˇÀ¡“– ¡°—∫™’«‘µª√–®”«—π À√◊Õ«‘∏’°“√µâÕßÕ“»—¬§«“¡√Ÿâ∑’Ë Õ¬à“ß √â“ß √√§åµàÕ™’«‘µ  —ߧ¡ ‡°’ˬ«¢âÕßÕ◊ËπÕ’° ‡™àπ °≈‰°·≈– ·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ·≈–¡’°“√®—¥°“√ °“√§«∫§ÿ¡‰øøÑ“ - Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å ‡∑§‚π‚≈¬’∑’ˬ—Ë߬◊π¥â«¬«‘∏°“√ ’ ë °“√„™â´Õøµå·«√å™à«¬„π°“√ÕÕ°·∫∫ ¢Õ߇∑§‚π‚≈¬’ –Õ“¥ À√◊Õ𔇠πÕº≈ß“π ¡’ª√–‚¬™πå „π°“√™à«¬√à“ß¿“æ ∑”¿“æ Ú ¡‘µ‘ ·≈– Û ¡‘µ‘ ë °“√æ—≤π“ ‘ËߢÕ߇§√◊ËÕß„™â µâÕߧ”π÷ß∂÷ß À≈—°°“√«‘‡§√“–Àå º≈‘µ¿—≥±å‡∫◊ÈÕßµâπ ë À≈—°°“√«‘‡§√“–Àåº≈‘µ¿—≥±å‡∫◊ÈÕßµâ𠇪ìπ°“√«‘‡§√“–Àå®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬¢Õß °“√ÕÕ°·∫∫ ª√–°Õ∫¥â«¬ ™‘Èπß“ππ’È „™â∑”Õ–‰√ ∑”‰¡∂÷ßµâÕß¡’™‘Èπß“ππ’È „§√‡ªìπºŸâ„™â „™â∑’ˉÀπ ‡¡◊ËÕ‰À√à®÷ß„™â «‘∏’°“√∑’Ë∑”„À♑Èπß“ππ’È∑”ß“π‰¥â µ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å∑’Ë°”À𥉫â ë ¿“æ©“¬ ‡ªìπ¿“æ· ¥ß√“¬≈–‡Õ’¬¥ ¢Õß™‘πß“π ª√–°Õ∫¥â«¬ ¿“æ¥â“πÀπâ“ È26 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’
 • 30. ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ¥â“π¢â“ß ¥â“π∫π · ¥ß¢π“¥·≈– Àπ૬«—¥ ‡æ◊ËÕ𔉪 √â“ß™‘Èπß“π ë §«“¡§‘¥ √â“ß √√§å ¡’ Ù ≈—°…≥– ª√–°Õ∫¥â«¬ §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ §«“¡§≈àÕß„π°“√§‘¥ §«“¡¬◊¥À¬ÿàπ „π°“√§‘¥ ·≈–§«“¡§‘¥≈–‡Õ’¬¥≈ÕÕ ë §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ ®–‡ªìπ≈—°…≥–§«“¡§‘¥ ∑’·ª≈°„À¡à ·µ°µà“ß®“°§«“¡§‘¥‡¥‘¡ Ë ë §«“¡§‘¥·ª≈°„À¡à∑’ˉ¥â µâÕ߉¡à≈–‡¡‘¥ §«“¡§‘¥ºŸâÕ◊Ëπ ë §«“¡§‘¥·ª≈°„À¡à‡ªìπ°“√ √â“ß π«—µ°√√¡∑’ˇªìπ à«πÀπ÷ËߢÕß∑√—æ¬å ‘π ∑“ߪí≠≠“ ë °“√«‘‡§√“–Àåº≈¥’ º≈‡ ’¬ °“√ª√–‡¡‘π ·≈–°“√µ—¥ ‘π„®‡æ◊Õ‡≈◊Õ°„™â‡∑§‚π‚≈¬’ Ë ∑’‡À¡“– ¡ Ë ë °“√‡≈◊Õ°„™â ‘ËߢÕ߇§√◊ËÕß„™âÕ¬à“ß  √â“ß √√§å ‚¥¬°“√‡≈◊Õ° ‘ËߢÕß ‡§√◊ËÕß„™â∑’ˇªìπ¡‘µ√°—∫™’«‘µ  —ߧ¡  ‘ß·«¥≈âÕ¡ Ë ë ‡∑§‚π‚≈¬’ –Õ“¥‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑’Ë„™â „π°“√®—¥°“√„™â‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ¡ÿàß Ÿà °“√æ—≤π“Õ¬à“߬—Ë߬◊π™π‘¥Àπ÷Ëß µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ 27
 • 31.  “√–∑’Ë ™—π‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»·≈–°“√ ◊¥  “√ ÛÈ µ—«™’«— ËÕ È  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß¡“µ√∞“π ß Û.Ò ‡¢â“„® ‡ÀÁπ§ÿ≥§à“ ·≈–„™â°√–∫«π°“√‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»„π°“√ ◊∫§âπ¢âÕ¡Ÿ≈ °“√‡√’¬π√Ÿâ °“√ ◊ËÕ “√ °“√·°âªí≠À“ °“√∑”ß“π ·≈–Õ“™’æÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ª√– ‘∑∏‘º≈ ·≈–¡’§ÿ≥∏√√¡ ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ª.Ò Ò. ∫Õ°¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë π„®·≈–·À≈àߢâÕ¡Ÿ≈ ë ¢âÕ¡Ÿ≈¢Õß ‘Ëß∑’Ë π„®Õ“®‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈ ∑’ËÕ¬Ÿà„°≈âµ—« ‡°’ˬ«°—∫∫ÿ§§≈  —µ«å  ‘ËߢÕß ‡√◊ËÕß√“« ·≈–‡Àµÿ°“√≥åµà“ß Ê ë ·À≈àߢâÕ¡Ÿ≈∑’ËÕ¬Ÿà„°≈âµ—« ‡™àπ ∫â“π ÀâÕß ¡ÿ¥ ºŸâª°§√Õß §√Ÿ Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå √“¬°“√‚∑√∑—»πå Ú. ∫Õ°ª√–‚¬™πå¢ÕßÕÿª°√≥å‡∑§‚π‚≈¬’ ë Õÿª°√≥å‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑» ‡™àπ  “√ π‡∑» §Õ¡æ‘«‡µÕ√å «‘∑¬ÿ ‚∑√∑—»πå °≈âÕߥ‘®‘µ—≈ ‚∑√»—æ∑å¡◊Õ∂◊Õ ë ª√–‚¬™πå¢ÕßÕÿª°√≥å‡∑§‚π‚≈¬’  “√ π‡∑» ‡™àπ „™â„π°“√‡√’¬π „™â«“¥¿“æ „™âµ‘¥µàÕ ◊ËÕ “√ ª.Ú Ò. ∫Õ°ª√–‚¬™πå¢ÕߢâÕ¡Ÿ≈·≈–√«∫√«¡ ë ¢âÕ¡Ÿ≈∫“ßÕ¬à“ß¡’ª√–‚¬™πå„π°“√ ¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë π„®®“°·À≈àߢâÕ¡Ÿ≈µà“ß Ê ¥”‡π‘π™’«‘µµâÕßæ‘®“√≥“°àÕπ𔉪„™â ∑’ˇ™◊ËÕ∂◊Õ‰¥â ë ·À≈àߢâÕ¡Ÿ≈∑’ˇ™◊ËÕ∂◊Õ‰¥â ‡ªìπ·À≈àß ¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë¡’°“√√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ Õ¬à“ß¡’À≈—°‡°≥±å ¡’‡Àµÿº≈ ·≈–¡’°“√Õâ“ßÕ‘ß ‡™àπ 28 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’
 • 32. ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß - ·À≈àߢâÕ¡Ÿ≈¢Õß∑“ß√“™°“√ - ·À≈àߢâÕ¡Ÿ≈®“°ºŸâ‡™’ˬ«™“≠ ¡’ª√– ∫°“√≥åµ√ß·≈–»÷°…“ „π‡√◊ËÕßπ—Èπ Ê ë °“√√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë π„®®“° ·À≈àߢâÕ¡Ÿ≈À≈“¬·À≈àß∑’ˇ™◊ËÕ∂◊Õ‰¥â ™à«¬„À≥â¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë∂Ÿ°µâÕß ·≈– ¡∫Ÿ√≥å¡“°¢÷Èπ Ú. ∫Õ°ª√–‚¬™πå·≈–°“√√—°…“ ë ª√–‚¬™πå¢Õß·À≈àߢâÕ¡Ÿ≈ ·À≈àߢâÕ¡Ÿ≈ ë °“√√—°…“·À≈àߢâÕ¡Ÿ≈ ‡ªìπ°“√√—°…“  ¿“æ¢Õß·À≈àߢâÕ¡Ÿ≈„Àâ§ßÕ¬Ÿà ·≈–„™âß“π‰¥âπ“π Ê ‡™àπ ‰¡à¢’¥‡¢’¬π µ“¡ ∂“π∑’˵à“ß Ê ªØ‘∫—µ‘µ“¡√–‡∫’¬∫ °“√„™â·À≈àߢâÕ¡Ÿ≈ ·≈–‰¡à∑”„Àâ ·À≈àߢâÕ¡Ÿ≈‡°‘¥§«“¡™”√ÿ¥‡ ’¬À“¬ Û. ∫Õ°™◊ËÕ·≈–Àπâ“∑’Ë¢ÕßÕÿª°√≥å ë §Õ¡æ‘«‡µÕ√å ª√–°Õ∫¥â«¬ Àπ૬√—∫‡¢â“ æ◊Èπ∞“π∑’ˇªìπ à«πª√–°Õ∫À≈—° Àπ૬ª√–¡«≈º≈ Àπ૬ àßÕÕ° ¢Õߧա摫‡µÕ√å ´÷Ëß°“√ª√–¡«≈º≈‡ªìπ°“√°√–∑” (§”π«≥ ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫) °—∫¢âÕ¡Ÿ≈ ∑’√∫‡¢â“¡“ Ë— ë Õÿª°√≥åæ◊Èπ∞“π∑’ˇªìπ à«πª√–°Õ∫À≈—° ¢Õߧա摫‡µÕ√å ¡’¥—ßπ’È µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ 29
 • 33. ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß - ‡¡“ å ∑”Àπâ“∑’ˇ≈◊ËÕπµ—«™’È ·≈–§≈‘°§” —Ëß - ·ºß·ªÑπÕ—°¢√– ∑”Àπâ“∑’Ë √—∫¢âÕ§«“¡  —≠≈—°…≥å ·≈–µ—«‡≈¢ - ®Õ¿“æ ∑”Àπâ“∑’· ¥ß¢âÕ§«“¡¿“æ Ë - ´’æ’¬Ÿ ∑”Àπâ“∑’˪√–¡«≈º≈¢âÕ¡Ÿ≈ - ≈”‚æß ∑”Àπâ“∑’Ë à߇ ’¬ß - ‡§√◊ËÕßæ‘¡æå ∑”Àπâ“∑’Ëæ‘¡æå¢âÕ§«“¡ ¿“æ∑“ß°√–¥“… - Õÿª°√≥凰Á∫¢âÕ¡Ÿ≈ ‡™àπ ·ºàπ∫—π∑÷° ´’¥’ Àπ૬§«“¡®”·∫∫·ø≈™ ª.Û Ò. §âπÀ“¢âÕ¡Ÿ≈Õ¬à“ß¡’¢—ÈπµÕπ ë ¢—ÈπµÕπ°“√§âπÀ“¢âÕ¡Ÿ≈ ª√–°Õ∫¥â«¬ ·≈–𔇠πÕ¢âÕ¡Ÿ≈„π≈—°…≥–µà“ß Ê °“√°”Àπ¥À—«¢âÕ∑’˵âÕß°“√§âπÀ“ °“√‡≈◊Õ°·À≈àߢâÕ¡Ÿ≈ °“√‡µ√’¬¡ Õÿª°√≥å °“√§âπÀ“·≈–√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ °“√æ‘®“√≥“ °“√ √ÿªº≈ ë °“√𔇠πÕ¢âÕ¡Ÿ≈ “¡“√∂∑”‰¥â À≈“¬≈—°…≥–µ“¡§«“¡‡À¡“– ¡ ‡™àπ 𔇠πÕÀπâ“™—Èπ‡√’¬π ®—¥∑” ‡Õ° “√√“¬ß“π ®—¥∑”ªÑ“¬ª√–°“» ®—¥∑” ◊ËÕ𔇠πե⫬§Õ¡æ‘«‡µÕ√å30 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’
 • 34. ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß Ú. ∫Õ°«‘∏’¥Ÿ·≈·≈–√—°…“Õÿª°√≥å ë «‘∏’¥Ÿ·≈·≈–√—°…“Õÿª°√≥å‡∑§‚π‚≈¬’ ‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»  “√ π‡∑» - »÷°…“·≈–ªØ‘∫—µ‘µ“¡¢—ÈπµÕπ °“√„™âß“π - ªØ‘∫—µ‘µ“¡√–‡∫’¬∫°“√„™â ·≈–°“√¥Ÿ·≈√—°…“ª.Ù Ò. ∫Õ°™◊ËÕ·≈–Àπâ“∑’Ë¢ÕßÕÿª°√≥å ë Õÿª°√≥å‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑» ‡™àπ ‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑» - °≈âÕߥ‘®‘µ—≈ ∑”Àπâ“∑’Ë∫—π∑÷°¿“æ -  ·°π‡πÕ√å ∑”Àπâ“∑’Ë ·°π¢âÕ§«“¡ À√◊Õ¿“æ∑’ËÕ¬Ÿà„π√Ÿª ‘Ëßæ‘¡æå „ÀâÕ¬Ÿà„π√Ÿª¢âÕ¡Ÿ≈¥‘®‘µ—≈ - ·ºàπ´’¥’ ∑”Àπâ“∑’ˇ°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈ Ú. ∫Õ°À≈—°°“√∑”ß“π‡∫◊ÈÕßµâπ¢Õß ë À≈—°°“√∑”ß“π‡∫◊ÈÕßµâπ¢Õß §Õ¡æ‘«‡µÕ√å §Õ¡æ‘«‡µÕ√å ¡’¥—ßπ’È √—∫¢âÕ¡Ÿ≈‡¢â“ ‚¥¬ºà“πÀπ૬√—∫‡¢â“·≈â« àߢâÕ¡Ÿ≈ ‰ª®—¥‡°Á∫‰«â¬—ßÀπ૬§«“¡®” ®“°π—π àߢâÕ¡Ÿ≈‰ª¬—ßÀπ૬ª√–¡«≈º≈ È ‡æ◊ËÕºà“π°√–∫«π°“√§”π«≥·≈– ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫„À≥âº≈≈—æ∏嵓¡µâÕß°“√ º≈≈—æ∏å∑’ˉ¥â®–∂Ÿ° à߉ª¬—ß Àπ૬· ¥ßº≈ µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ 31
 • 35. ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ë °“√®—¥ª√–‡¿∑¢ÕßÕÿª°√≥å §Õ¡æ‘«‡µÕ√嵓¡À≈—°°“√∑”ß“π ‡∫◊ÈÕßµâ𠇙àπ - Õÿª°√≥å√—∫¢âÕ¡Ÿ≈ ‡™àπ ‡¡“ å ·ºß·ªÑπÕ—°¢√– - Õÿª°√≥åª√–¡«≈º≈ ‰¥â·°à ´’æ’¬Ÿ - Õÿª°√≥å· ¥ßº≈ ‡™àπ ®Õ¿“æ ≈”‚æß ‡§√◊ËÕßæ‘¡æå Û. ∫Õ°ª√–‚¬™πå·≈–‚∑…®“°°“√„™âß“π ë ª√–‚¬™π宓°°“√„™âß“π§Õ¡æ‘«‡µÕ√å §Õ¡æ‘«‡µÕ√å - „™â √â“ßß“π ‡™àπ ®—¥∑”√“¬ß“π  √â“ßß“π 𔇠πÕ - „™âµ‘¥µàÕ ◊ËÕ “√·≈–§âπÀ“§«“¡√Ÿâ ‡™àπ  àßÕ’‡¡≈ §âπÀ“¢âÕ¡Ÿ≈ »÷°…“∫∑‡√’¬π - „™â‡æ◊ËÕ§«“¡∫—π‡∑‘ß ‡™àπ ‡≈àπ‡°¡ øí߇æ≈ß ¥Ÿ¿“æ¬πµ√å √âÕ߇æ≈ß ë ‚∑…®“°°“√„™âß“π§Õ¡æ‘«‡µÕ√å - µàÕ√à“ß°“¬ ‡™àπ °“√„™â§Õ¡æ‘«‡µÕ√å µ‘¥µàÕ°—π‡ªìπ‡«≈“π“π‡ªìπº≈‡ ’¬ µàÕ ÿ¢¿“æ - µàÕ —ߧ¡ ‡™àπ °“√∂Ÿ°≈àÕ≈«ß °“√ Ÿ≠‡ ’¬§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫ §√Õ∫§√—«32 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’
 • 36. ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß Ù. „™â√–∫∫ªØ‘∫—µ‘°“√§Õ¡æ‘«‡µÕ√å ë ª√–‡¿∑¢Õß´Õøµå·«√å ‰¥â·°à ´Õøµå·«√å ‡æ◊Õ°“√∑”ß“π Ë √–∫∫ ·≈–´Õøµå·«√åª√–¬ÿ°µå ë °“√„™âß“π√–∫∫ªØ‘∫—µ‘°“√ §Õ¡æ‘«‡µÕ√å‡∫◊ÈÕßµâ𠇙àπ °“√ √â“ß ≈∫ ‡ª≈’ˬπ™◊ËÕ ¬â“¬·øÑ¡·≈–‚ø≈‡¥Õ√å ı.  √â“ß¿“æÀ√◊Õ™‘Èπß“π®“°®‘πµπ“°“√ ë °“√„™â‚ª√·°√¡°√“øî°¢—Èπæ◊Èπ∞“π ‚¥¬„™â‚ª√·°√¡°√“ø⫬ ‡™àπ °“√«“¥¿“æ °“√√–∫“¬ ’ §«“¡√—∫º‘¥™Õ∫ °“√æ‘¡æå¢âÕ§«“¡ ë °“√ √â“ß¿“æÀ√◊Õ™‘Èπß“π‚¥¬„™â ‚ª√·°√¡°√“øî° ‡™àπ °“√«“¥¿“æ ª√–°Õ∫°“√‡≈à“π‘∑“π ‚¥¬‰¡à§—¥≈Õ° º≈ß“πºŸâÕ◊Ëπ „™â§” ÿ¿“æ·≈–‰¡à √â“ß §«“¡‡ ’¬À“¬µàÕºŸâÕ◊Ëπª.ı Ò. §âπÀ“ √«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë π„® ·≈– ë °“√¥”‡π‘π°“√‡æ◊ËÕ„À≥â¢âÕ¡Ÿ≈ ‡ªìπª√–‚¬™π宓°·À≈àߢâÕ¡Ÿ≈µà“ß Ê µ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å ¡’¢—ÈπµÕπ ¥—ßπ’È ∑’ˇ™◊ËÕ∂◊Õ‰¥âµ√ßµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å - °”À𥫗µ∂ÿª√– ß§å·≈– §«“¡µâÕß°“√¢Õß ‘Ëß∑’Ë π„®‡æ◊ËÕ °”Àπ¥¢âÕ¡Ÿ≈∑’˵âÕß°“√§âπÀ“ - «“ß·ºπ·≈–æ‘®“√≥“‡≈◊Õ° ·À≈àߢâÕ¡Ÿ≈∑’Ë¡’§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ - °”Àπ¥À—«¢âÕ¢ÕߢâÕ¡Ÿ≈∑’˵âÕß°“√ §âπÀ“ ‡µ√’¬¡Õÿª°√≥å∑’˵âÕß„™â „π°“√§âπÀ“ ∫—π∑÷° ·≈–‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈ µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ 33
 • 37. ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß - §âπÀ“·≈–√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ - æ‘®“√≥“ ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ µ—¥ ‘π„® -  √ÿªº≈·≈–®—¥∑”√“¬ß“π ‚¥¬¡’°“√Õâ“ßÕ‘ß·À≈àߢâÕ¡Ÿ≈ - ‡°Á∫√—°…“¢âÕ¡Ÿ≈„Àâæ√âÕ¡„™âß“π µàÕ‰ª Ú.  √â“ßß“π‡Õ° “√‡æ◊ËÕ„™âª√–‚¬™πå ë °“√„™â´Õøµå·«√åª√–¡«≈§”¢—Èπæ◊Èπ∞“π „π™’«‘µª√–®”«—π¥â«¬§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫ ‡™àπ °“√ √â“߇հ “√„À¡à °“√µ°·µàß ‡Õ° “√ °“√∫—π∑÷°ß“π‡Õ° “√ ë °“√ √â“ßß“π‡Õ° “√ ‡™àπ ∫—µ√Õ«¬æ√ „∫ª√–°“» √“¬ß“π ‚¥¬¡’°“√Õâ“ßÕ‘ß ·À≈àߢâÕ¡Ÿ≈ „™â§” ÿ¿“æ ·≈–‰¡à°àÕ „À⇰‘¥§«“¡‡ ’¬À“¬µàÕºŸâÕ◊Ëπ ª.ˆ Ò. ∫Õ°À≈—°°“√‡∫◊ÈÕßµâπ¢Õß ë À≈—°°“√‡∫◊ÈÕßµâπ¢Õß°“√·°âªí≠À“ °“√·°âªí≠À“ - æ‘®“√≥“ªí≠À“ - «“ß·ºπ·°âªí≠À“ - ·°âªí≠À“ - µ√«® Õ∫·≈–ª√—∫ª√ÿß Ú. „™â§Õ¡æ‘«‡µÕ√å„π°“√§âπÀ“¢âÕ¡Ÿ≈ ë °“√„™â§Õ¡æ‘«‡µÕ√å„π°“√§âπÀ“¢âÕ¡Ÿ≈ ‡™àπ §âπÀ“¢âÕ¡Ÿ≈„π‡§√◊Õߧա摫‡µÕ√å Ë §âπÀ“¢âÕ¡Ÿ≈®“°Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ §âπÀ“ ¢âÕ¡Ÿ≈®“°´’¥’√Õ¡34 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’
 • 38. ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß Û. ‡°Á∫√—°…“¢âÕ¡Ÿ≈∑’ˇªìπª√–‚¬™πå ë °“√‡°Á∫√—°…“¢âÕ¡Ÿ≈„π√Ÿª·∫∫µà“ß Ê „π√Ÿª·∫∫µà“ßÊ -  ”‡π“∂“«√ ‡™àπ ‡Õ° “√ ·øÑ¡ – ¡ß“π -  ◊ËÕ∫—π∑÷° ‡™àπ ‡∑ª ·ºàπ∫—π∑÷° ´’¥’√Õ¡ Àπ૬§«“¡®”·∫∫·ø≈™ Ù. 𔇠πÕ¢âÕ¡Ÿ≈„π√Ÿª·∫∫∑’ˇÀ¡“– ¡ ë °“√®—¥∑”¢âÕ¡Ÿ≈‡æ◊ËÕ°“√𔇠πÕ ‚¥¬‡≈◊Õ°„™â´Õøµå·«√åª√–¬ÿ°µå µâÕßæ‘®“√≥“√Ÿª·∫∫¢ÕߢâÕ¡Ÿ≈ „Àâ‡À¡“– ¡°—∫°“√ ◊ËÕ§«“¡À¡“¬ ∑’ˇ¢â“„®ßà“¬·≈–™—¥‡®π ‡™àπ °√“ø µ“√“ß ·ºπ¿“æ √Ÿª¿“æ ë °“√„™â´Õøµå·«√å𔇠πÕ ‡™àπ °“√ √â“ß ‰≈¥å °“√µ°·µàß ‰≈¥å °“√°”Àπ¥‡∑§π‘§æ‘‡»…„π°“√𔇠πÕ ë °“√‡≈◊Õ°„™â´Õøµå·«√åª√–¬ÿ°µå „Àâ‡À¡“– ¡°—∫√Ÿª·∫∫°“√𔇠πÕ ‡™àπ 𔇠πÕ√“¬ß“π‡Õ° “√‚¥¬„™â ´Õøµå·«√åª√–¡«≈§” 𔇠πÕ ·∫∫∫√√¬“¬‚¥¬„™â´Õøµå·«√å𔇠πÕ ı. „™â§Õ¡æ‘«‡µÕ√å™à«¬ √â“ß™‘Èπß“π ë °“√ √â“ß™‘Èπß“πµâÕß¡’°“√«“ß·ºπß“π ®“°®‘πµπ“°“√À√◊Õß“π∑’Ë∑” ·≈–°“√ÕÕ°·∫∫Õ¬à“ß √â“ß √√§å „π™’«‘µª√–®”«—πÕ¬à“ß¡’®‘µ ”π÷° ë „™â§Õ¡æ‘«‡µÕ√å™à«¬ √â“ß™‘Èπß“π ‡™àπ ·≈–§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫ ·ºàπæ—∫ ªÑ“¬ª√–°“» ‡Õ° “√·π–π” ™‘Èπß“π  ‰≈¥å𔇠πÕ¢âÕ¡Ÿ≈ ‚¥¬¡’ µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ 35
 • 39. ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °“√Õâ“ßÕ‘ß·À≈àߢâÕ¡Ÿ≈ „™â∑√—欓°√ Õ¬à“ߧÿâ¡§à“ ‰¡à§—¥≈Õ°º≈ß“πºŸâÕ◊Ëπ „™â§” ÿ¿“æ ·≈–‰¡à √â“ߧ«“¡‡ ’¬À“¬ µàÕºŸÕπ â ◊Ë ¡.Ò Ò. Õ∏‘∫“¬À≈—°°“√∑”ß“π ∫∑∫“∑ ë °“√∑”ß“π¢Õߧա摫‡µÕ√å ·≈–ª√–‚¬™πå¢Õߧա摫‡µÕ√å ª√–°Õ∫¥â«¬ Àπ૬ ”§—≠ ı Àπ૬ ‰¥â·°à Àπ૬√—∫‡¢â“ Àπ૬ª√–¡«≈- º≈°≈“ß Àπ૬§«“¡®”À≈—° Àπ૬§«“¡®”√Õß ·≈–Àπ૬ àßÕÕ° ë §Õ¡æ‘«‡µÕ√å¡’∫∑∫“∑„π°“√™à«¬ Õ”π«¬§«“¡ –¥«°„π°“√¥”‡π‘π °‘®°√√¡µà“ß Ê ·≈–µÕ∫ πÕß §«“¡µâÕß°“√‡©æ“–∫ÿ§§≈ ·≈– —ߧ¡¡“°¢÷Èπ ë §Õ¡æ‘«‡µÕ√å¡’ª√–‚¬™πå‚¥¬„™â‡ªì𠇧√◊ËÕß¡◊Õ„π°“√∑”ß“π ‡™àπ ·°âªí≠À“  √â“ßß“π  √â“ߧ«“¡∫—π‡∑‘ß µ‘¥µàÕ  ◊ËÕ “√ §âπÀ“¢âÕ¡Ÿ≈ Ú. Õ¿‘ª√“¬≈—°…≥– ”§—≠·≈–º≈°√–∑∫ ë ≈—°…≥– ”§—≠¢Õ߇∑§‚π‚≈¬’ ¢Õ߇∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»  “√ π‡∑» - ™à«¬„Àâ°“√∑”ß“π√«¥‡√Á« ∂Ÿ°µâÕß ·≈–·¡à𬔠- ™à«¬„Àâ°“√∫√‘°“√°«â“ߢ«“ߢ÷Èπ36 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’
 • 40. ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß - ™à«¬¥”‡π‘π°“√„πÀπ૬ߓπµà“ß Ê - ™à«¬Õ”𫬧«“¡ –¥«°„π™’«‘µ ª√–®”«—π ë ‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»¡’º≈°√–∑∫ „π¥â“πµà“ß Ê ‡™àπ - §ÿ≥¿“æ™’«µ‘ -  —ߧ¡ - °“√‡√’¬π°“√ Õπ Û. ª√–¡«≈º≈¢âÕ¡Ÿ≈„À⇪ìπ “√ π‡∑» ë ¢âÕ¡Ÿ≈·≈– “√ π‡∑» - §«“¡À¡“¬¢ÕߢâÕ¡Ÿ≈ ·≈– “√ π‡∑» - °“√ª√–¡«≈º≈¢âÕ¡Ÿ≈ „À⇪ìπ “√ π‡∑» ë ª√–‡¿∑¢ÕߢâÕ¡Ÿ≈ ë «‘∏’°“√ª√–¡«≈º≈¢âÕ¡Ÿ≈ ë °“√®—¥°“√ “√ π‡∑» ¡’¢—ÈπµÕπ¥—ßπ’È - °“√√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈·≈–µ√«® Õ∫ ¢âÕ¡Ÿ≈ ‰¥â·°à °“√‡°Á∫√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ ·≈–°“√µ√«® Õ∫¢âÕ¡Ÿ≈ - °“√ª√–¡«≈º≈¢âÕ¡Ÿ≈ ‰¥â·°à °“√√«∫√«¡‡ªìπ·øÑ¡¢âÕ¡Ÿ≈ °“√®—¥‡√’¬ß¢âÕ¡Ÿ≈ °“√§”π«≥ ·≈–°“√∑”√“¬ß“π µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ 37
 • 41. ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß - °“√¥Ÿ·≈√—°…“¢âÕ¡Ÿ≈ ‰¥â·°à °“√®—¥‡°Á∫ °“√∑” ”‡π“ °“√·®°®à“¬·≈–°“√ ◊ËÕ “√¢âÕ¡Ÿ≈ ·≈–°“√ª√—∫ª√ÿߢâÕ¡Ÿ≈ ë √–¥—∫¢Õß “√ π‡∑» ¡.Ú Ò. Õ∏‘∫“¬À≈—°°“√‡∫◊ÈÕßµâπ¢Õß ë °“√ ◊ËÕ “√¢âÕ¡Ÿ≈ §◊Õ °“√·≈°‡ª≈’Ë¬π °“√ ◊ËÕ “√¢âÕ¡Ÿ≈·≈–‡§√◊Õ¢à“¬ ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√®“°ºŸâ àߺà“π ◊ËÕ°≈“ß §Õ¡æ‘«‡µÕ√å ‰ª¬—ߺŸâ√—∫ ë æ—≤π“°“√¢Õß°“√ ◊ËÕ “√¢âÕ¡Ÿ≈ ë Õÿª°√≥å ◊ËÕ “√ ”À√—∫‡™◊ËÕ¡‚¬ß ‡§√◊Õ¢à“¬§Õ¡æ‘«‡µÕ√å ë ™π‘¥¢Õ߇§√◊Õ¢à“¬§Õ¡æ‘«‡µÕ√å ë ‡∑§‚π‚≈¬’°“√√—∫ -  àߢâÕ¡Ÿ≈¿“¬„𠇧√◊Õ¢à“¬§Õ¡æ‘«‡µÕ√å ë ª√–‚¬™πå¢Õ߇§√◊Õ¢à“¬§Õ¡æ‘«‡µÕ√å Ú. Õ∏‘∫“¬À≈—°°“√·≈–«‘∏’°“√ ë °√–∫«π°“√‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑» ·°âªí≠À“¥â«¬°√–∫«π°“√ ‡™àπ °“√√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ °“√µ√«® Õ∫ ‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑» §«“¡∂Ÿ°µâÕߢÕߢâÕ¡Ÿ≈ °“√ª√–¡«≈º≈ ‡æ◊ËÕ„À≥⠓√ π‡∑»∑’Ëπ”¡“„™â„π °“√µ—¥ ‘π„® °“√‡º¬·æ√à “√ π‡∑» ë °“√·°âªí≠À“¥â«¬°√–∫«π°“√ ‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»38 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’
 • 42. ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ‡ªìπ°“√·°âªí≠À“Õ¬à“߇ªìπ¢—ÈπµÕπ ‚¥¬„™â°√–∫«π°“√∑“߇∑§‚π‚≈¬’  “√ π‡∑»¡“™à«¬ ë °“√„™â§Õ¡æ‘«‡µÕ√å„π°“√·°âªí≠À“ ∑”‰¥â‚¥¬°“√„™â´Õøµå·«√åª√–¬ÿ°µå À√◊Õ°“√‡¢’¬π‚ª√·°√¡ ë «‘∏’°“√·°âªí≠À“ ¡’¢—ÈπµÕπ¥—ßπ’È - °“√«‘‡§√“–Àå·≈–°”Àπ¥ √“¬≈–‡Õ’¬¥¢Õߪí≠À“ - °“√«“ß·ºπ„π°“√·°âªí≠À“·≈– ∂à“¬∑Õ¥§«“¡§‘¥Õ¬à“ß¡’¢—ÈπµÕπ - °“√¥”‡π‘π°“√·°âªí≠À“ - °“√µ√«® Õ∫·≈–ª√—∫ª√ÿß Û. §âπÀ“¢âÕ¡Ÿ≈ ·≈–µ‘¥µàÕ ◊ËÕ “√ ë §«“¡À¡“¬·≈–æ—≤π“°“√Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ ºà“π‡§√◊Õ¢à“¬§Õ¡æ‘«‡µÕ√å ë °“√„™âß“πÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ ‡™àπ Õ¬à“ß¡’§ÿ≥∏√√¡·≈–®√‘¬∏√√¡ - Õ’‡¡≈ - blog - °“√‚Õπ¬â“¬·øÑ¡¢âÕ¡Ÿ≈ - °“√ ◊∫§âπ¢âÕ¡Ÿ≈·≈–°“√„™â‚ª√·°√¡ ‡√’¬°§âπ¢âÕ¡Ÿ≈ (search engine) - °“√ π∑π“∫π‡§√◊Õ¢à“¬ µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ 39
 • 43. ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ë §ÿ≥∏√√¡·≈–®√‘¬∏√√¡„π°“√„™â Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ - º≈°√–∑∫¢Õß°“√„™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ °—∫ —ߧ¡ - ¡“√¬“∑ √–‡∫’¬∫ ·≈–¢âÕ∫—ߧ—∫ „π°“√„™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ Ù. „™â´Õøµå·«√å„π°“√∑”ß“π ë ´Õøµå·«√å√–∫∫ ª√–°Õ∫¥â«¬ √–∫∫ªØ‘∫—µ‘°“√ ‚ª√·°√¡·ª≈¿“…“ ·≈–‚ª√·°√¡Õ√√∂ª√–‚¬™πå ë ´Õøµå·«√åª√–¬ÿ°µå ª√–°Õ∫¥â«¬ ´Õøµå·«√åª√–¬ÿ°µå∑—Ë«‰ª ·≈– ´Õøµå·«√åª√–¬ÿ°µå‡©æ“–ß“π ë „™â´Õøµå·«√å√–∫∫™à«¬„π°“√∑”ß“π ‡™àπ ∫’∫Õ—¥ ¢¬“¬ ‚Õπ¬â“¬¢âÕ¡Ÿ≈ µ√«® Õ∫‰«√— §Õ¡æ‘«‡µÕ√å ë „™â´Õøµå·«√åª√–¬ÿ°µå™à«¬ „π°“√∑”ß“π ‡™àπ „™â‚ª√·°√¡ „π°“√§”π«≥·≈–®—¥‡√’¬ß¢âÕ¡Ÿ≈ „™â‚ª√·°√¡™à«¬§âπÀ“§”»—æ∑å À√◊Õ§«“¡À¡“¬ „™â‚ª√·°√¡ ‡æ◊ËÕ§«“¡∫—π‡∑‘ß40 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’
 • 44. ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß¡.Û Ò. Õ∏‘∫“¬À≈—°°“√∑”‚§√ßß“π∑’Ë¡’ ë À≈—°°“√∑”‚§√ßß“π ‡ªìπ°“√æ—≤π“ °“√„™â‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑» º≈ß“π∑’ˇ°‘¥®“°°“√»÷°…“§âπ§«â“ ¥”‡π‘π°“√æ—≤𓵓¡§«“¡ π„® ·≈–§«“¡∂π—¥ ‚¥¬„™â‡∑§‚π‚≈¬’  “√ π‡∑» Ú. ‡¢’¬π‚ª√·°√¡¿“…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ë À≈—°°“√æ◊Èπ∞“π„π°“√‡¢’¬π‚ª√·°√¡ - ·π«§‘¥·≈–À≈—°°“√‚ª√·°√¡ ‚§√ß √â“ß‚ª√·°√¡ µ—«·ª√ °“√≈”¥—∫§” —Ëß °“√µ√«® Õ∫ ‡ß◊ËÕπ‰¢ °“√§«∫§ÿ¡‚ª√·°√¡ §” —Ëß· ¥ßº≈ ·≈–√—∫¢âÕ¡Ÿ≈ °“√‡¢’¬π‚ª√·°√¡·∫∫ßà“¬ Ê - °“√‡¢’¬π §√‘ªµå ‡™àπ ®“«“ §√‘ªµå·ø≈™ Û. „™â‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»π”‡ πÕß“π ë °“√‡≈◊Õ°´Õøµå·«√å∑’ˇÀ¡“– ¡°—∫ „π√Ÿª·∫∫∑’ˇÀ¡“– ¡°—∫≈—°…≥–ß“π ≈—°…≥–¢Õßß“π ë °“√„™â´Õøµå·«√å·≈–Õÿª°√≥契®‘µ—≈ ¡“™à«¬„π°“√𔇠πÕß“π Ù. „™â§Õ¡æ‘«‡µÕ√å™à«¬ √â“ß™‘Èπß“π ë °“√„™â§Õ¡æ‘«‡µÕ√å™à«¬ √â“ßß“π ®“°®‘πµπ“°“√À√◊Õß“π∑’Ë∑” µ“¡À≈—°°“√∑”‚§√ßß“π ‚¥¬¡’°“√ „π™’«‘µª√–®”«—𠵓¡À≈—°°“√ Õâ“ßÕ‘ß·À≈àߢâÕ¡Ÿ≈ „™â∑√—欓°√Õ¬à“ß ∑”‚§√ßß“πÕ¬à“ß¡’®‘µ ”π÷° §ÿ¡§à“ ‰¡à§¥≈Õ°º≈ß“πºŸÕπ „™â§” ÿ¿“æ â — â ◊Ë ·≈–§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫ ·≈–‰¡à √â“ߧ«“¡‡ ’¬À“¬µàÕºŸâÕ◊Ëπ µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ 41
 • 45. ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß¡.Ù-ˆ Ò. Õ∏‘∫“¬Õߧåª√–°Õ∫¢Õß√–∫∫ ë Õߧåª√–°Õ∫¢Õß√–∫∫ “√ π‡∑»  “√ π‡∑» ‰¥â·°à Œ“√奷«√å ´Õøµå·«√å ¢âÕ¡Ÿ≈ ∫ÿ§≈“°√ ·≈–¢—ÈπµÕπ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π Ú. Õ∏‘∫“¬Õߧåª√–°Õ∫·≈–À≈—°°“√ ë °“√∑”ß“π¢Õߧա摫‡µÕ√å ∑”ß“π¢Õߧա摫‡µÕ√å ª√–°Õ∫¥â«¬Àπ૬ ”§—≠ ı Àπ૬ ‰¥â·°à Àπ૬√—∫‡¢â“ Àπ૬ª√–¡«≈- º≈°≈“ß Àπ૬§«“¡®”À≈—° Àπ૬§«“¡®”√Õß ·≈–Àπ૬ àßÕÕ° - Àπ૬ª√–¡«≈º≈°≈“ß ª√–°Õ∫¥â«¬ Àπ૬§«∫§ÿ¡ ·≈–Àπ૬§”π«≥ ·≈–µ√√°– - °“√√—∫ àߢâÕ¡Ÿ≈√–À«à“ßÀπ૬µà“ß Ê ®–ºà“π√–∫∫∑“ߢπ àߢâÕ¡Ÿ≈À√◊Õ∫—  Û. Õ∏‘∫“¬√–∫∫ ◊ËÕ “√¢âÕ¡Ÿ≈ ”À√—∫ ë √–∫∫ ◊ËÕ “√¢âÕ¡Ÿ≈ ª√–°Õ∫¥â«¬ ‡§√◊Õ¢à“¬§Õ¡æ‘«‡µÕ√å ¢à“« “√ ºŸ ß ºŸ√∫  ◊Õ°≈“ß ‚æ√‚µ§Õ≈ â à â— Ë ë ‡§√◊Õ¢à“¬§Õ¡æ‘«‡µÕ√å®– ◊ËÕ “√ ·≈–√—∫ -  àߢâÕ¡Ÿ≈°—π‰¥âµâÕß„™â ‚æ√‚µ§Õ≈™π‘¥‡¥’¬«°—π ë «‘∏’°“√∂à“¬‚Õπ¢âÕ¡Ÿ≈·∫∫¢π“π ·≈–·∫∫Õπÿ°√¡42 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’
 • 46. ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß Ù. ∫Õ°§ÿ≥≈—°…≥–¢Õߧա摫‡µÕ√å ë §ÿ≥≈—°…≥– (Specification) ¢Õß ·≈–Õÿª°√≥åµàÕæà«ß Õÿª°√≥å§Õ¡æ‘«‡µÕ√å ·≈–Õÿª°√≥å µàÕæà«ß ‡™à𠧫“¡‡√Á«·≈–§«“¡®ÿ ¢Õߌ“√奥‘ °å ı. ·°âªí≠À“¥â«¬°√–∫«π°“√‡∑§‚π‚≈¬’ ë ·°âªí≠À“‚¥¬„™â¢—ÈπµÕπ¥—ßπ’È  “√ π‡∑»Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ - °“√«‘‡§√“–Àå·≈–°”Àπ¥ √“¬≈–‡Õ’¬¥¢Õߪí≠À“ - °“√‡≈◊Õ°‡§√◊ËÕß¡◊Õ·≈–ÕÕ°·∫∫ ¢—ÈπµÕπ«‘∏’ - °“√¥”‡π‘π°“√·°âªí≠À“ - °“√µ√«® Õ∫·≈–°“√ª√—∫ª√ÿß ë °“√∂à“¬∑Õ¥§«“¡§‘¥„π°“√·°âªí≠À“ Õ¬à“ß¡’¢πµÕπ —È ˆ. ‡¢’¬π‚ª√·°√¡¿“…“ ë ¢—ÈπµÕπ°“√æ—≤𓂪√·°√¡ ¡’ ı ¢—ÈπµÕπ ‰¥â·°à °“√«‘‡§√“–Àå ªí≠À“ °“√ÕÕ°·∫∫‚ª√·°√¡ °“√‡¢’¬π‚ª√·°√¡ °“√∑¥ Õ∫ ‚ª√·°√¡ ·≈–°“√®—¥∑” ‡Õ° “√ª√–°Õ∫ ë °“√‡¢’¬π‚ª√·°√¡ ‡™àπ ´’ ®“«“ ª“ §“≈ «‘™«≈‡∫ ‘° ´’™“√åª µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ 43
 • 47. ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ë °“√‡¢’¬π‚ª√·°√¡„πß“π¥â“πµà“ß Ê ‡™àπ °“√®—¥°“√¢âÕ¡Ÿ≈ °“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈ °“√·°âªí≠À“„π«‘™“§≥‘µ»“ µ√å ·≈–«‘∑¬“»“ µ√å °“√ √â“ß™‘Èπß“π ˜. æ—≤𓂧√ßß“π§Õ¡æ‘«‡µÕ√å ë ‚§√ßß“π§Õ¡æ‘«‡µÕ√å ·∫àßµ“¡ «—µ∂ÿª√– ß§å¢Õß°“√„™âß“π ¥—ßπ’È - °“√æ—≤π“ ◊ËÕ‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“ - °“√æ—≤𓇧√◊ËÕß¡◊Õ - °“√∑¥≈Õß∑ƒ…Æ’ - °“√ª√–¬ÿ°µå„™âß“π - °“√æ—≤𓂪√·°√¡ª√–¬ÿ°µå ë æ—≤𓂧√ßß“π§Õ¡æ‘«‡µÕ√å µ“¡¢—πµÕπµàÕ‰ªπ’È È - §—¥‡≈◊Õ°À—«¢âÕ∑’Ë π„® - »÷°…“§âπ§«â“‡Õ° “√ - ®—¥∑”¢âÕ‡ πÕ‚§√ßß“π - æ—≤𓂧√ßß“π - ®—¥∑”√“¬ß“π - 𔇠πÕ·≈–‡º¬·æ√à44 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’
 • 48. ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ¯. „™âŒ“√奷«√å·≈–´Õøµå·«√å ë °“√‡≈◊Õ°§ÿ≥≈—°…≥–¢Õߌ“√奷«√å „Àâ‡À¡“– ¡°—∫ß“π ·≈–´Õøµå·«√å„Àâ‡À¡“– ¡°—∫ß“π ‡™àπ §Õ¡æ‘«‡µÕ√å∑’Ë„™â„πß“π ◊ËÕª√– ¡ §«√‡ªìπ‡§√◊ËÕß∑’Ë¡’ ¡√√∂π– Ÿß ·≈–„™â´Õøµå·«√å∑’ˇÀ¡“– ¡ ˘. µ‘¥µàÕ ◊ËÕ “√ §âπÀ“¢âÕ¡Ÿ≈ ë ªØ‘∫—µ‘°“√µ‘¥µàÕ ◊ËÕ “√ §âπÀ“¢âÕ¡Ÿ≈ ºà“πÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ ºà“πÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ ë §ÿ≥∏√√¡·≈–®√‘¬∏√√¡„π°“√„™â Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ Ò. „™â§Õ¡æ‘«‡µÕ√å„π°“√ª√–¡«≈º≈ ë „™â‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»™à«¬„π°“√ ¢âÕ¡Ÿ≈„À⇪ìπ “√ π‡∑» µ—¥ ‘π„®¢Õß∫ÿ§§≈ °≈ÿà¡ Õߧå°√ ‡æ◊ËÕª√–°Õ∫°“√µ—¥ ‘π„® „πß“πµà“ß Ê ÒÒ.„™â‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»π”‡ πÕß“π ë „™â‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»π”‡ πÕß“π „π√Ÿª·∫∫∑’ˇÀ¡“– ¡ µ√ßµ“¡ „π√Ÿª·∫∫ ‚¥¬æ‘®“√≥“«—µ∂ÿª√– ß§å «—µ∂ÿª√– ß§å¢Õßß“π ¢Õßß“π ÒÚ.„™â§Õ¡æ‘«‡µÕ√å™à«¬ √â“ß™‘Èπß“π ë „™â§Õ¡æ‘«‡µÕ√å™à«¬ √â“ß™‘Èπß“π À√◊Õ‚§√ßß“πÕ¬à“ß¡’®‘µ ”π÷° À√◊Õ‚§√ßß“πµ“¡À≈—°°“√∑”‚§√ßß“π ·≈–§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫ ë »÷°…“º≈°√–∑∫¥â“π —ߧ¡·≈–  ‘Ëß·«¥≈âÕ¡∑’ˇ°‘¥®“°ß“π∑’Ë √â“ߢ÷Èπ ‡æ◊ËÕÀ“·π«∑“ߪ√—∫ª√ÿß·≈–æ—≤π“ µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ 45
 • 49. ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ÒÛ.∫Õ°¢âÕ§«√ªØ‘∫—µ‘ ”À√—∫ºŸâ„™â ë ¢âժؑ∫—µ‘ ”À√—∫ºŸâ„™â‡∑§‚π‚≈¬’ ‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»  “√ π‡∑» ‡™àπ  ◊ËÕ “√·≈–ªØ‘∫—µ‘ µàÕºŸâÕ◊ËπÕ¬à“ß ÿ¿“æ ªØ‘∫—µ‘µ“¡ √–‡∫’¬∫¢âÕ∫—ߧ—∫¢Õß√–∫∫∑’Ë„™âß“π ‰¡à∑”º‘¥°ÆÀ¡“¬·≈–»’≈∏√√¡ ·∫àߪí𧫓¡ ÿ¢„Àâ°—∫ºŸâÕ◊Ëπ46 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’
 • 50.  “√–∑’Ë ™—π°“√Õ“™’æ ÙÈ µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß¡“µ√∞“π ß Ù.Ò ‡¢â“„® ¡’∑—°…–∑’Ë®”‡ªìπ ¡’ª√– ∫°“√≥å ‡ÀÁπ·π«∑“ß„πß“πÕ“™’æ „™â‡∑§‚π‚≈¬’ ‡æ◊ËÕæ—≤π“Õ“™’æ ¡’§ÿ≥∏√√¡ ·≈–¡’‡®µ§µ‘∑’Ë¥’µàÕÕ“™’æ ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ª.Ò - - ª.Ú - - ª.Û - - ª.Ù Ò. Õ∏‘∫“¬§«“¡À¡“¬·≈–§«“¡ ”§—≠ ë §«“¡À¡“¬·≈–§«“¡ ”§—≠ ¢ÕßÕ“™’æ ¢ÕßÕ“™’æ ª.ı Ò.  ”√«®¢âÕ¡Ÿ≈∑’ˇ°’ˬ«°—∫Õ“™’æµà“ß Ê ë Õ“™’æµà“ß Ê „π™ÿ¡™π „π™ÿ¡™π - §â“¢“¬ Ú. √–∫ÿ§«“¡·µ°µà“ߢÕßÕ“™’æ - ‡°…µ√°√√¡ - √—∫®â“ß - √—∫√“™°“√ æπ—°ß“π¢Õß√—∞ - Õ“™’æÕ‘ √– ë §«“¡·µ°µà“ߢÕßÕ“™’æ - √“¬‰¥â - ≈—°…≥–ß“π - ª√–‡¿∑°‘®°“√ ë ¢âÕ§«√§”π÷߇°’ˬ«°—∫Õ“™’æ - ∑”ß“π‰¡à‡ªìπ‡«≈“ - °“√¬Õ¡√—∫π—∫∂◊Õ®“° —ߧ¡ - ¡’§«“¡‡ ’ˬߵàÕ™’«‘µ Ÿß µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ 47
 • 51. ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ª.ˆ Ò.  ”√«®µπ‡Õ߇æ◊ËÕ«“ß·ºπ ë °“√ ”√«®µπ‡Õß „π°“√‡≈◊Õ°Õ“™’æ - §«“¡ π„® §«“¡ “¡“√∂ Ú. √–∫ÿ§«“¡√Ÿâ §«“¡ “¡“√∂ ·≈–∑—°…– ·≈–§ÿ≥∏√√¡∑’Ë —¡æ—π∏å°—∫ ë §ÿ≥∏√√¡„π°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ ‡™àπ Õ“™’æ∑’ π„® Ë - §«“¡´◊ËÕ —µ¬å - §«“¡¢¬—π Õ¥∑π - §«“¡¬ÿµ‘∏√√¡ - §«“¡√—∫º‘¥™Õ∫ ¡.Ò Ò. Õ∏‘∫“¬·π«∑“ß°“√‡≈◊Õ°Õ“™’æ ë ·π«∑“ß°“√‡≈◊Õ°Õ“™’æ Ú. ¡’‡®µ§µ‘∑’Ë¥’µàÕ°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ - °√–∫«π°“√µ—¥ ‘π„®‡≈◊Õ°Õ“™’æ Û. ‡ÀÁ𧫓¡ ”§—≠¢Õß°“√ √â“ßÕ“™’æ ë ‡®µ§µ‘∑’Ë¥’µàÕ°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ - °“√ √â“ß√“¬‰¥â®“°°“√ª√–°Õ∫ Õ“™’æ ÿ®√‘µ ë §«“¡ ”§—≠¢Õß°“√ √â“ßÕ“™’æ - °“√¡’√“¬‰¥â®“°Õ“™’æ∑’Ë √â“ߢ÷Èπ - °“√‡µ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡ ¡.Ú Ò. Õ∏‘∫“¬°“√‡ √‘¡ √â“ߪ√– ∫°“√≥å ë °“√®—¥ª√– ∫°“√≥åÕ“™’æ Õ“™’æ -  ∂“π°“√≥å·√ßß“π Ú. √–∫ÿ°“√‡µ√’¬¡µ—«‡¢â“ ŸàÕ“™’æ - ª√–°“»√—∫ ¡—§√ß“π Û. ¡’∑—°…–æ◊Èπ∞“π∑’Ë®”‡ªìπ ”À√—∫ - §«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂¢Õßµπ‡Õß °“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ∑’Ë π„® - º≈µÕ∫·∑π48 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’
 • 52. ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ë °“√‡µ√’¬¡µ—«‡¢â“ ŸàÕ“™’æ - °“√À“ß“π - §ÿ≥ ¡∫—µ∑®”‡ªìπ ‘ ’Ë ë ∑—°…–∑’Ë®”‡ªìπµàÕ°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ - ∑—°…–°√–∫«π°“√∑”ß“π - ∑—°…–°√–∫«π°“√·°âªí≠À“ - ∑—°…–°“√∑”ß“π√à«¡°—π - ∑—°…–°“√· «ßÀ“§«“¡√Ÿâ - ∑—°…–°“√®—¥°“√¡.Û Ò. Õ¿‘ª√“¬°“√À“ß“π¥â«¬«‘∏’ ë °“√À“ß“πÀ√◊Õµ”·Àπàß∑’Ë«à“ß ∑’ËÀ≈“°À≈“¬ -  ◊Õ ‘ßæ‘¡æå Ë Ë Ú. «‘‡§√“–Àå·π«∑“߇¢â“ ŸàÕ“™’æ -  ◊ËÕÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å Û. ª√–‡¡‘π∑“߇≈◊Õ°„π°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ ë ·π«∑“߇¢â“ ŸàÕ“™’æ ∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡√Ÿâ §«“¡∂π—¥ - §ÿ≥ ¡∫—µ∑®”‡ªìπ ‘ ’Ë ·≈–§«“¡ π„®¢Õßµπ‡Õß - §«“¡¡—π§ß Ë - °“√ª√–‡¡‘π∑“߇≈◊Õ° ë °“√ª√–‡¡‘π∑“߇≈◊Õ°Õ“™’æ - ·π«∑“ß°“√ª√–‡¡‘π - √Ÿª·∫∫°“√ª√–‡¡‘π - ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ 49
 • 53. ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß¡.Ù-ˆ Ò. Õ¿‘ª√“¬·π«∑“߇¢â“ ŸàÕ“™’æ∑’Ë π„® ë ·π«∑“߇¢â“ ŸàÕ“™’æ Ú. ‡≈◊Õ°·≈–„™â‡∑§‚π‚≈¬’ - ‡µ√’¬¡µ—«À“ß“π·≈–æ—≤π“ Õ¬à“߇À¡“– ¡°—∫Õ“™’æ ∫ÿ§≈‘°¿“æ Û. ¡’ª√– ∫°“√≥å„πÕ“™’æ∑’Ë∂π—¥ - ≈—°…≥–§«“¡¡—Ëπ§ß ·≈– π„® ·≈–§«“¡°â“«Àπâ“ Ù. ¡’§ÿ≥≈—°…≥–∑’Ë¥’µàÕÕ“™’æ - °“√ ¡—§√ß“π - °“√ —¡¿“…≥å - °“√∑”ß“π - °“√‡ª≈’ˬπß“π ë °“√‡≈◊Õ°·≈–„™â‡∑§‚π‚≈¬’ Õ¬à“߇À¡“– ¡°—∫Õ“™’æ - «‘∏’°“√ - À≈—°°“√ - ‡Àµÿº≈ ë ª√– ∫°“√≥å„πÕ“™’æ - °“√®”≈ÕßÕ“™’æ - °‘®°√√¡Õ“™’æ ë §ÿ≥≈—°…≥–∑’Ë¥’µàÕÕ“™’æ - §ÿ≥∏√√¡ - ®√‘¬∏√√¡ - §à“π‘¬¡50 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’
 • 54. ™—π È Õ¿‘∏“π»—æ∑å  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß µ—«™’«¥ È—  “√–∑’Ë Ò °“√¥”√ß™’«‘µ·≈–§√Õ∫§√—«°√–∫«π°“√°≈ÿà¡ °√–∫«π°“√„π°“√∑”ß“π°≈ÿà¡ ¡’¢—ÈπµÕπ ¥—ßπ’È °“√‡≈◊Õ°À—«Àπâ“°≈ÿà¡ °“√°”Àπ¥‡ªÑ“À¡“¬À√◊Õ«—µ∂ÿª√– ß§å¢Õßß“π «“ß·ºπ°“√∑”ß“π ·∫àßß“πµ“¡§«“¡ “¡“√∂¢Õß·µà≈–∫ÿ§§≈ ªØ‘∫—µ‘µ“¡∫∑∫“∑Àπâ“∑’Ë ª√–‡¡‘πº≈ ·≈–ª√—∫ª√ÿß°“√∑”ß“π°“√¥”√ß™’«‘µ ‡ªìπ°“√∑”ß“π„π™’«‘µª√–®”«—π‡æ◊Ëՙ૬‡À≈◊Õµπ‡Õß §√Õ∫§√—« ™ÿ¡™π ·≈– —ߧ¡ ∑’Ë«à“¥â«¬ß“π∫â“π ß“π‡°…µ√ ß“π™à“ß ß“πª√–¥‘…∞å ß“π∏ÿ√°‘® ·≈–ß“πÕ◊Ëπ Ê°“√∑”ß“π‡æ◊ËÕ°“√¥”√ß™’«‘µ ‡ªìπ°“√∑”ß“π∑’Ë®”‡ªìπ‡°’Ë¬«°—∫§«“¡‡ªìπÕ¬Ÿà„π™’«‘µª√–®”«—π ™à«¬‡À≈◊Õµπ‡Õß §√Õ∫§√—«·≈– —ߧ¡‰¥â„π ¿“æ‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß ‰¡à∑”≈“¬ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‡πâπ°“√ªØ‘∫—µ‘®√‘ß®π‡°‘¥§«“¡¡—Ëπ„®·≈–¿Ÿ¡„®„πº≈ ”‡√Á®¢Õßß“π ‡æ◊ËÕ„Àâ§âπæ∫§«“¡ “¡“√∂ §«“¡∂π—¥ ·≈–§«“¡ π„®¢Õßµπ‡Õß ‘§ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡ ‡®µ§µ‘ ·≈–≈—°…≥–π‘ —¬„π°“√∑”ß“π ª√–°Õ∫¥â«¬ §«“¡´◊ËÕ —µ¬å ‡ ’¬ ≈– ¬ÿµ‘∏√√¡ ª√–À¬—¥ ¢¬—π Õ¥∑π √—∫º‘¥™Õ∫ µ√߇«≈“√Õ∫§Õ∫ ª≈Õ¥¿—¬ §ÿâ¡§à“ ¬—Ë߬◊π  –Õ“¥ ª√–≥’µ ¡’‡Àµÿº≈ ¡’¡“√¬“∑ ™à«¬‡À≈◊Õµπ‡Õß ∑”ß“π∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬ ∑”ß“π∂Ÿ°«‘∏’ ∑”ß“π‡ªìπ¢—ÈπµÕπ ∑”ß“π‡ªìπ√–∫∫ ¡’§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ√—°…“ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ œ≈œ∑—°…–°√–∫«π°“√·°âªí≠À“ ‡ªìπ°√–∫«π°“√∑’˵âÕß°“√„À⺟â‡√’¬π‰¥â‡°‘¥§«“¡§‘¥À“«‘∏’°“√·°âªí≠À“Õ¬à“ß¡’¢—ÈπµÕπ °“√ —߇°µ°“√«‘‡§√“–Àå °“√ √â“ß∑“߇≈◊Õ° ·≈–°“√ª√–‡¡‘π∑“߇≈◊Õ° µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ 51
 • 55. ∑—°…–°“√®—¥°“√ §«“¡æ¬“¬“¡¢Õß∫ÿ§§≈∑’Ë®–®—¥√–∫∫ß“π (∑”ß“π‡ªìπ√“¬∫ÿ§§≈) ·≈–®—¥√–∫∫§π (∑”ß“π‡ªìπ°≈ÿà¡) ‡æ◊ËÕ„Àâ∑”ß“π ”‡√Á®µ“¡‡ªÑ“À¡“¬Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ∑—°…–°√–∫«π°“√∑”ß“π °“√≈ß¡◊Õ∑”ß“π¥â«¬µπ‡Õß ‚¥¬¡ÿà߇πâπ°“√Ωñ°«‘∏’°“√∑”ß“πÕ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ ∑—Èß°“√∑”ß“π‡ªìπ√“¬∫ÿ§§≈ ·≈–°“√∑”ß“π‡ªìπ°≈ÿà¡ ‡æ◊ËÕ„Àâ “¡“√∂∑”ß“π‰¥â∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬ ‰¥â·°à °“√«‘‡§√“–Àåß“π°“√«“ß·ºπ„π°“√∑”ß“π °“√ªØ‘∫—µ‘ß“πµ“¡≈”¥—∫¢—ÈπµÕπ ·≈–°“√ª√–‡¡‘πº≈°“√∑”ß“π∑—°…–°“√∑”ß“π√à«¡°—π °“√∑”ß“π‡ªìπ°≈ÿà¡  “¡“√∂∑”ß“π√à«¡°—∫ºŸâÕ◊Ëπ‰¥âÕ¬à“ß¡’§«“¡ ÿ¢ ‚¥¬¡ÿà߇πâπ„ÀâºâŸ‡√’¬π‰¥â∑”ß“πÕ¬à“ß¡’°√–∫«π°“√µ“¡¢—ÈπµÕπ°“√∑”ß“π ·≈–Ωñ°À≈—°°“√∑”ß“π°≈ÿà¡ ‚¥¬√Ÿâ®—°∫∑∫“∑Àπâ“∑’Ë¿“¬„π°≈ÿà¡ ¡’∑—°…–„π°“√øíß-查 ¡’§ÿ≥∏√√¡„π°“√∑”ß“π√à«¡°—π  √ÿªº≈ ·≈–𔇠πÕ√“¬ß“π∑—°…–°“√· «ßÀ“§«“¡√Ÿâ «‘∏’°“√·≈–°‘®°√√¡∑’Ë¡ÿà߇πâπ„À⺟â‡√’¬π‰¥â· «ßÀ“¢âÕ¡Ÿ≈§«“¡√Ÿâµà“ß Ê ‡°’ˬ«°—∫‡√◊ËÕßÀ√◊Õ‡π◊ÈÕÀ“π—Èπ Ê ‰¥â·°à °“√»÷°…“§âπ§«â“ °“√√«∫√«¡ °“√ —߇°µ °“√ ”√«® ·≈–°“√∫—π∑÷°  “√–∑’Ë Ú °“√ÕÕ°·∫∫·≈–‡∑§‚π‚≈¬’°√–∫«π°“√‡∑§‚π‚≈¬’ ‡ªìπ¢—ÈπµÕπ°“√·°âªí≠À“ À√◊Õ πÕߧ«“¡µâÕß°“√¢Õß¡πÿ…¬å ª√–°Õ∫¥â«¬ °”Àπ¥ªí≠À“À√◊Õ§«“¡µâÕß°“√ √«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈‡æ◊ËÕ· «ßÀ“«‘∏’°“√·°âªí≠À“À√◊Õ πÕߧ«“¡µâÕß°“√ ‡≈◊Õ°«‘∏’°“√ÕÕ°·∫∫·≈–ªØ‘∫—µ‘°“√ ∑¥ Õ∫ ª√—∫ª√ÿß·°â‰¢ ·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√∂à“¬∑Õ¥§«“¡§‘¥ ‡ªìπ°“√∂à“¬∑Õ¥·π«§‘¥∑’Ë„™â·°âªí≠À“À√◊Õ πÕߧ«“¡µâÕß°“√„À⇪ìπ√Ÿª∏√√¡‡æ◊ËÕÕ∏‘∫“¬·≈– ◊ËÕ “√„À⺟âÕ◊Ëπ‡¢â“„® ‰¥â·°à ·ºπ∑’˧«“¡§‘¥ ¿“æ«“¥ Ú ¡‘µ‘ ¿“æ«“¥ Û ¡‘µ‘ ¿“æ©“¬‡æ◊ËÕ°“√ √â“ß™‘Èπß“π 52 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’
 • 56. °“√ÕÕ°·∫∫ (∑“߇∑§‚π‚≈¬’) ‡ªìπ°“√≈”¥—∫§«“¡§‘¥À√◊Õ®‘πµπ“°“√‡ªìπ¢—ÈπµÕπ 𔉪 Ÿà°“√«“ß·ºπ°“√·°âªí≠À“À√◊Õ πÕߧ«“¡µâÕß°“√°“√ÕÕ°·∫∫·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ ‡ªìπ°“√‡√’¬π√Ÿâ‡æ◊ËÕæ—≤𓧫“¡ “¡“√∂¢Õß¡πÿ…¬å„π°“√·°âªí≠À“ ·≈– πÕߧ«“¡µâÕß°“√Õ¬à“ß √â“ß √√§å ‚¥¬π”§«“¡√Ÿâ¡“„™â°—∫°√–∫«π°“√‡∑§‚π‚≈¬’  √â“ß ‘ËߢÕ߇§√◊ËÕß„™â «‘∏’°“√ À√◊Õ‡æ‘Ë¡ª√– ‘∑∏‘¿“æ„π°“√¥”√ß™’«‘µ·≈–°‘®°√√¡µà“ß Ê ¢Õß¡πÿ…¬å°“√‡≈◊Õ°„™â‡∑§‚π‚≈¬’ ‡ªì π °“√‡≈◊ Õ °„™â ‡ ∑§‚π‚≈¬’ ‡æ◊Ë Õ ·°â ªí ≠ À“À√◊ Õ  πÕߧ«“¡µâ Õ ß°“√¢Õß¡πÿ … ¬å ‚ ¥¬ºà “ π°√–∫«π°“√«‘ ‡ §√“–Àå ‡ª√’ ¬ ∫‡∑’ ¬ ∫ ·≈–µ— ¥  ‘ π „®‡≈◊ Õ °„™â ‡ ∑§‚π‚≈¬’ Õ ¬à “ ß¡’ §ÿ ≥ ∏√√¡ ®√‘ ¬ ∏√√¡·≈–‡®µ§µ‘∑’Ë¥’µàÕ —ߧ¡·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å (Creative Thinking) ‡ªì𧫓¡ “¡“√∂∑“ß ¡Õß¡πÿ…¬å∑’˧‘¥‰¥â°«â“߉°≈ À≈“¬·ßà¡ÿ¡ À≈“¬∑‘»∑“ß π”‰ª Ÿà°“√§‘¥ª√–¥‘ … ∞å  ‘Ë ß ¢Õß ·≈–·π«∑“ß°“√·°â ªí ≠ À“„À¡à ≈— ° …≥–°“√§‘ ¥ Õ¬à “ ß √â “ ß √√§å ¡’ Ù ≈— ° …≥–ª√–°Õ∫¥â«¬ Ò. §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ (Originality) §◊Õ ≈—°…≥–§«“¡§‘¥∑’Ë·ª≈°„À¡à ·µ°µà“ß®“°§«“¡§‘¥‡¥‘¡ª√–¬ÿ°µå„À⇰‘¥ ‘Ëß„À¡à¢÷Èπ ∑’ˉ¡à´È”°—∫¢Õ߇¥‘¡ ‰¡à‡§¬ª√“°Ø¡“°àÕπ Ú. §«“¡§≈àÕß„π°“√§‘¥ (Fluency) §◊Õ §«“¡ “¡“√∂„π°“√§‘¥À“§”µÕ∫‰¥âÕ¬à“ߧ≈àÕß·§≈à«√«¥‡√Á« ·≈–¡’ª√‘¡“≥∑’Ë¡“°„π‡«≈“®”°—¥ ‡™àπ „À⺟â‡√’¬π«“¥¿“æµàÕ‡µ‘¡√Ÿª∑’Ë°”Àπ¥„À≥⡓°∑’Ë ÿ¥¿“¬„π‡«≈“ Ò π“∑’ Û. §«“¡¬◊¥À¬ÿπ„π°“√§‘¥ (Flexibility) §◊Õ §«“¡ “¡“√∂„π°“√§‘¥À“§”µÕ∫‰¥âÀ≈“¬ª√–‡¿∑ à·≈–À≈“¬∑‘»∑“ß ¥—¥·ª≈ß®“° ‘ËßÀπ÷Ë߉ª‡ªìπÀ≈“¬ ‘Ë߉¥â ‡™àπ „À⺟â‡√’¬π∫Õ°«‘∏’°“√π”¢«¥πÈ”æ≈“ µ‘°∑’ˇÀ≈◊Õ„™â𔉪∑”Õ–‰√„À⇰‘¥ª√–‚¬™π剥â∫â“ß Ù. §«“¡§‘¥≈–‡Õ’¬¥≈ÕÕ (Elaboration) §◊Õ §«“¡§‘¥„π√“¬≈–‡Õ’¬¥‡æ◊ËÕµ°·µàßÀ√◊Õ¢¬“¬§«“¡§‘¥À≈—°„Àâ ¡∫Ÿ√≥嬑Ëߢ÷Èπ µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ 53
 • 57. §«“¡ª≈Õ¥¿—¬„π°“√∑”ß“π ‡ªìπ°“√„™âÕÿª°√≥å ‡§√◊ËÕß¡◊Õ„π°“√∑”ß“π‡æ◊ËÕ √â“ß™‘Èπß“πÕ¬à“ߪ≈Õ¥¿—¬ ·≈–‡≈◊Õ°„™â„Àâ‡À¡“– ¡°—∫ª√–‡¿∑·≈–≈—°…≥–°“√„™âß“π¢ÕßÕÿª°√≥å·≈–‡§√◊ËÕß¡◊Õπ—Èπ‡∑§‚π‚≈¬’ ‡ªìπ°“√𔧫“¡√Ÿâ ∑—°…– ·≈–∑√—欓°√¡“ √â“ß ‘ߢÕ߇§√◊Õß„™â À√◊Õ«‘∏°“√‚¥¬ºà“π°√–∫«π°“√ Ë Ë ’‡æ◊ËÕ·°âªí≠À“ πÕߧ«“¡µâÕß°“√À√◊Õ‡æ‘Ë¡§«“¡ “¡“√∂„π°“√∑”ß“π¢Õß¡πÿ…¬å‡∑§‚π‚≈¬’∑’ˬË߬◊π — ‡ªìπ‡∑§‚π‚≈¬’∑’Ë„™â‡æ◊ËÕµÕ∫ πÕߧ«“¡µâÕß°“√¢Õß¡πÿ…¬å„πªí®®ÿ∫—π‚¥¬‰¡à∑”„Àâª√–™“™π√ÿàπµàÕ‰ª„πÕ𓧵µâÕߪ√–π’ª√–πÕ¡ ¬Õ¡≈¥§«“¡ “¡“√∂¢Õ߇¢“„π°“√∑’Ë®– πÕߧ«“¡µâÕß°“√¢Õ߇¢“‡Õß ‚¥¬§”π÷ß∂÷ߺ≈°√–∑∫µàÕ —ߧ¡  ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ·≈–‡»√…∞°‘®‡∑§‚π‚≈¬’ –Õ“¥ ‡ªìπ°√–∫«π°“√ À√◊Õ«‘∏’°“√ ∑’Ëπ”¡“„™âæ—≤π“ ‡ª≈’ˬπ·ª≈ß ª√—∫ª√ÿß º≈‘µ¿—≥±å «‘∏’°“√°√–∫«π°“√ À√◊Õ°“√∫√‘°“√Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß ‡æ◊ËÕ„À⇰‘¥º≈°√–∑∫À√◊Õ§«“¡‡ ’ˬߵàÕ¡πÿ…¬å·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡πâÕ¬∑’Ë ÿ¥ ‚¥¬„™â‡§√◊ËÕß¡◊Õ ‡™àπ 4R (Reuse, Repair, Reduce, Recycle) ‡ªìπµâπ·∫∫®”≈Õß ‡ªìπ·∫∫À√◊Õ«—µ∂ÿ “¡¡‘µ‘∑’Ë®”≈Õß√Ÿª·∫∫ √“¬≈–‡Õ’¬¥ «‘∏’°“√ µ“¡·π«§‘¥∑’ˉ¥âÕÕ°·∫∫‰«â‡æ◊ËÕ𔇠πÕ√Ÿª·∫∫¢Õß™‘Èπß“πÀ√◊Õ√Ÿª·∫∫¢Õß«‘∏’°“√·ºπ∑’˧«“¡§‘¥ (Concept Mapping) ‡ªìπ°“√∂à“¬∑Õ¥§«“¡§‘¥À√◊Õ¢âÕ¡Ÿ≈µà“ß Ê „π¿“æ√«¡ ‡æ◊ËÕ· ¥ß°“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß¢âÕ¡Ÿ≈‡°’ˬ«°—∫‡√◊ËÕß„¥‡√◊ËÕßÀπ÷Ëß√–À«à“ߧ«“¡§‘¥À≈—° §«“¡§‘¥√Õß ·≈–§«“¡§‘¥¬àÕ¬∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß —¡æ—π∏å°—π 𔇠πÕ‡ªìπ¢âÕ§«“¡  —≠≈—°…≥å À√◊Õ¿“æ ‚¥¬„™â ’·≈–‡ âπ 54 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’
 • 58. ¿“æ©“¬ ‡ªìπ¿“æ· ¥ß√“¬≈–‡Õ’¬¥¢Õß·π«§‘¥„π°“√·°âªí≠À“À√◊Õ πÕߧ«“¡µâÕß°“√ ª√–°Õ∫¥â«¬¿“æ¥â“πÀπâ“ ¿“æ¥â“π¢â“ß ·≈–¿“æ¥â“π∫π · ¥ß¢π“¥·≈–Àπ૬„π°“√«—¥ ‡æ◊ËÕ “¡“√∂𔉪 √â“ß·∫∫®”≈ÕßÀ√◊Õ™‘Èπß“π‰¥â¿“æ√à“ß Ú ¡‘µ‘ ‡ªìπ¿“æ∑’˪√–°Õ∫¥â«¬ ¥â“π°«â“ß ·≈–¥â“𬓫 ‡æ◊ËÕ𔇠πÕ·π«§‘¥¢Õß°“√·°âªí≠À“À√◊Õ πÕߧ«“¡µâÕß°“√¿“æ√à“ß Û ¡‘µ‘ ‡ªìπ¿“æ∑’˪√–°Õ∫¥â«¬ ¥â“π°«â“ß ¥â“𬓫 ·≈–¥â“π Ÿß ‡æ◊ËÕ𔇠πÕ·π«§‘¥¢Õß°“√·°âªí≠À“À√◊Õ πÕߧ«“¡µâÕß°“√ÕÕ°·∫∫·≈– √â“ß À√◊ Õ ÕÕ°·∫∫·≈–ªØ‘ ∫— µ‘ ° “√ À¡“¬∂÷ ß ¢—È π µÕπ°“√≈”¥— ∫ §«“¡§‘ ¥ ‡æ◊Ë Õ  √â “ ß·π«∑“ß°“√·°âªí≠À“À√◊Õ πÕߧ«“¡µâÕß°“√·≈–∂à“¬∑Õ¥§«“¡§‘¥‡ªìπ¿“æ∑’Ë¡’√“¬≈–‡Õ’¬¥ ‡æ◊ËÕ𔉪 √â“ß„π°√–∫«π°“√‡∑§‚π‚≈¬’ ‚¥¬‡ªìπ¢—ÈπµÕπ∑’Ë„Àâ¡’°“√ÕÕ°·∫∫°àÕπ°“√ √â“ß™‘Èπß“π  “√–∑’Ë Û ‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»·≈–°“√ ◊ËÕ “√°√–∫«π°“√‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑» ‡ªìπ°√–∫«π°“√∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—∫°“√√«∫√«¡ °“√µ√«® Õ∫§«“¡∂Ÿ°µâÕß °“√®—¥‡°Á∫ °“√®—¥°“√°“√°√–∑”°—∫¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ ‚¥¬„™âÕÿª°√≥å§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·≈–Õÿª°√≥å ”π—°ß“πµà“ß Ê „π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π‡æ◊ËÕ„À≥⠓√ π‡∑»À√◊Õ§«“¡√Ÿâ∑’Ëπ”¡“„™â„π°“√µ—¥ ‘π„®À√◊Õ‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕ°“√¥”‡π‘π™’«‘µ¢âÕ¡Ÿ≈ ¢âÕ‡∑Á®®√‘ßÀ√◊Õ‡Àµÿ°“√≥å∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—∫ ‘Ëßµà“ß Ê ‡™àπ §π  —µ«å  ‘ËߢÕß  ∂“π∑’Ë œ≈œ ‚¥¬Õ¬Ÿà„π√Ÿª·∫∫∑’ˇÀ¡“– ¡µàÕ°“√ ◊ËÕ “√ °“√·ª≈§«“¡À¡“¬ °“√ª√–¡«≈º≈ ·≈–°“√„™âß“π ¢âÕ¡Ÿ≈Õ“®‡ªìπµ—«‡≈¢ µ—«Õ—°¢√– À√◊Õ —≠≈—°…≥å„¥ µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ 55
 • 59. ‡§√◊Õ¢à“¬§Õ¡æ‘«‡µÕ√å °“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß√–À«à“ߧա摫‡µÕ√åµ—Èß·µà Ú ‡§√◊ËÕߢ÷Èπ‰ª ‡æ◊ËÕ„Àâ “¡“√∂∂à“¬‚Õπ¢âÕ¡Ÿ≈Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å√–À«à“ß°—π´Õøµå·«√å ™ÿ ¥ §” —Ë ß À√◊ Õ ‚ª√·°√¡∑’Ë ‡ ¢’ ¬ π¢÷È π ¥â « ¬¿“…“§Õ¡æ‘ « ‡µÕ√å Õ ¬à “ ß¡’ ≈”¥— ∫ ¢—È π µÕπ ‡æ◊Ë Õ „À⇧√◊ËÕߧա摫‡µÕ√å∑”ß“π´Õøµå·«√åª√–¬ÿ°µå ‡ªìπ´Õøµå·«√å∑’ˇ¢’¬π¢÷Èπ‡æ◊ËÕÕ”π«¬§«“¡ –¥«°„Àâ°—∫ºŸâ„™â ‚¥¬ “¡“√∂𔉪„™â°—∫ß“π¥â“πµà“ß Ê∑’Ë∑”Õ¬Ÿà‡ªìπª√–®”‰¥âÕ¬à“ß√«¥‡√Á« ‡™àπ ´Õøµå·«√åª√–¡«≈§” ´Õøµå·«√嵓√“ß°“√∑”ß“π ´Õøµå·«√å-®—¥°“√∞“π¢âÕ¡Ÿ≈ ´Õøµå·«√å𔇠πÕ ·≈–´Õøµå·«√å¢Õß√–∫∫ß“π∏𓧓√´Õøµå·«√å√–∫∫ ‡ªì π ´Õøµå · «√å ∑’Ë „ ™â „ π°“√®— ¥ °“√§«∫§ÿ ¡ °“√∑”ß“π√à « ¡°— π ¢Õß√–∫∫°“√∑”ß“π¢Õ߇§√◊Õߧա摫‡µÕ√å„Àâ∑”ß“π√à«¡°—∫Õÿª°√≥åµ“ß Ê „π√–∫∫§Õ¡æ‘«‡µÕ√å ‡™àπ °“√®—¥°“√¥â“πÕÿª°√≥å√∫‡¢â“¢âÕ¡Ÿ≈ Ë à —·≈–· ¥ßº≈ °“√· ¥ßº≈≈—æ∏å∫π®Õ¿“æ °“√π”º≈≈—æ∏å∑’ˉ¥â‰ª· ¥ß∑“߇§√◊ËÕßæ‘¡æå °“√∫—π∑÷°¢âÕ¡Ÿ≈‡°Á∫‰«â„πÀπ૬§«“¡®”√Õ߇∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»·≈–°“√ ◊ËÕ “√ ‡∑§‚π‚≈¬’   “√ π‡∑»·≈–°“√ ◊Ë Õ  “√ À¡“¬∂÷ ß °“√π”«‘ ∑ ¬“°“√∑’Ë °â “ «Àπâ “ ∑“ߥâ“π§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·≈–°“√ ◊Õ “√¡“ √â“ß¡Ÿ≈§à“‡æ‘¡„Àâ°∫ “√ π‡∑» ∑”„Àâ “√ π‡∑»¡’ª√–‚¬™πå·≈–„™âß“π Ë Ë —‰¥â°«â“ߢ«“ß¡“°¢÷Èπ ‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑» √«¡∂÷ß°“√„™â‡∑§‚π‚≈¬’¥â“πµà“ß Ê „π°“√√«∫√«¡ ®—¥‡°Á∫„™âß“π  àßµàÕ À√◊Õ ◊ËÕ “√√–À«à“ß°—π ‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»·≈–°“√ ◊ËÕ “√‡°’ˬ«¢âÕß‚¥¬µ√ß°—∫ Ú  ‘Ëß §◊Õ Ò. ‡§√◊ËÕß¡◊Õ‡§√◊ËÕß„™â„π°“√®—¥°“√ “√ π‡∑» ‡™à𠇧√◊ËÕߧա摫‡µÕ√å Õÿª°√≥å√Õ∫¢â“ß·≈–Õÿª°√≥å ◊ËÕ “√·≈–‚∑√§¡π“§¡ Ú. ¢—ÈπµÕπ«‘∏’°“√¥”‡π‘π°“√´÷Ë߇°’ˬ«¢âÕß°—∫´Õøµå·«√å ¢âÕ¡Ÿ≈ ∫ÿ§≈“°√ ·≈–°√√¡«‘∏’°“√¥”‡π‘πß“π ‡æ◊ËÕ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈π—Èπ‡°‘¥ª√–‚¬™πå¡“°∑’Ë ÿ¥ 56 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’
 • 60. ‚ª√·°√¡Õ√√∂ª√–‚¬™πå ‡ªì 𠂪√·°√¡∑’Ë ™à « ¬‡ √‘ ¡ °“√∑”ß“π¢Õß§Õ¡æ‘ « ‡µÕ√å À√◊ Õ ™à « ¬‚ª√·°√¡„™â ß “πÕ◊Ë π Ê„Àâ¡’§«“¡ “¡“√∂„™âß“π‰¥â –¥«°·≈–√«¥‡√Á«¡“°¬‘Ëߢ÷Èπ πÕ°®“°π’È∫“ß‚ª√·°√¡¬—ßÕÕ°·∫∫¡“‡æ◊Ëՙ૬®—¥°“√°—∫∑√—欓°√¢Õ߇§√◊ËÕߧա摫‡µÕ√å„Àâ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ¡“°¢÷È𠇙àπ ®—¥°“√Àπ૬§«“¡®”®—¥°“√‡π◊ÈÕ∑’Ë„π°“√‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈ ™à«¬∑” ”‡π“·≈–§âπ§◊π¢âÕ¡Ÿ≈ ™à«¬´àÕ¡°“√™”√ÿ¥¢ÕßÀπ૬‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈™à«¬§âπÀ“ªÑÕß°—π·≈–°”®—¥‰«√— ‚æ√‚µ§Õ≈ ¢â Õ °”Àπ¥ √–‡∫’ ¬ ∫ æ‘ ∏’ ° “√ ¢—È π µÕπªØ‘ ∫— µ‘ ∑’Ë „ ™â § «∫§ÿ ¡ °“√ ◊Ë Õ  “√¢â Õ ¡Ÿ ≈ „π‡§√◊ Õ ¢à “ ¬‡§√◊ËÕߧա摫‡µÕ√åÀ√◊ÕÕÿª°√≥凧√◊Õ¢à“¬∑’Ë„™â‚æ√‚µ§Õ≈™π‘¥‡¥’¬«°—π ®÷ß®– “¡“√∂µ‘¥µàÕ·≈– àߢâÕ¡Ÿ≈√–À«à“ß°—π‰¥â “√ π‡∑» ¢âÕ¡Ÿ≈∑’ˇªìπ‡√◊ËÕ߇°’ˬ«¢âÕß°—∫§«“¡®√‘ߢÕß§π  —µ«å  ‘ËߢÕß ∑—Èß∑’ˇªìπ√Ÿª∏√√¡·≈–π“¡∏√√¡∑’ˉ¥â√—∫°“√®—¥‡°Á∫√«∫√«¡ ª√–¡«≈º≈ ‡√’¬°§âπ ·≈– ◊ËÕ “√√–À«à“ß°—π π”¡“„™â„À⇰‘¥ª√–‚¬™π剥â√–∫∫ “√ π‡∑» ‡ªìπ√–∫∫ π—∫ πÿπ°“√∫√‘À“√ß“π °“√®—¥°“√ ·≈–°“√ªØ‘∫—µ‘°“√∑—Èß„π√–¥—∫∫ÿ§§≈ √–¥—∫°≈ÿà¡À√◊Õ√–¥—∫Õߧå°√ ‡æ◊Ëՙ૬„Àâ°“√∑”ß“π¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ¡“°¬‘Ëߢ÷Èπ ‚¥¬„™âÕߧåª√–°Õ∫¢Õß√–∫∫ “√ π‡∑»„π°“√¥”‡π‘π°“√  “√–∑’Ë Ù °“√Õ“™’æ°“√®”≈ÕßÕ“™’æ ‡ªìπ°“√®—¥°‘®°√√¡‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ‡°’ˬ«°—∫Õ“™’æ∑’Ë ∂“π»÷°…“®—¥∑”„À⇠¡◊Õπ®√‘߇æ◊ËÕ„À⺟â‡√’¬π¡’∑—°…–°“√∑”ß“πÕ“™’æ ‡ÀÁπ§ÿ≥§à“¢Õßß“πÕ“™’æ ÿ®√‘µ ·≈–‡ÀÁπ·π«∑“ß„π°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ ‡™àπ°“√®—¥π‘∑√√»°“√ ∫∑∫“∑ ¡¡µ‘ œ≈œ µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ 57
 • 61. °“√ª√–‡¡‘π∑“߇≈◊Õ°Õ“™’æ ‡ªìπ°“√√Ÿâ®—°µπ‡Õߥâ“𧫓¡√Ÿâ §«“¡ “¡“√∂ ∑—»π§µ‘ »—°¬¿“æ «‘ —¬∑—»πå ·π«‚πâ¡¥â“πÕ“™’æ∑’˵âÕß°“√¢Õßµ≈“¥·√ßß“π ∑’ˇÀ¡“– ¡°—∫§«“¡ π„® §«“¡∂π—¥ ·≈–∑—°…–∑“ߥâ“πÕ“™’æ°àÕπµ—¥ ‘π„®‡≈◊Õ°Õ“™’æ°“√Õ“™’æ ‡ªìπ “√–∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—∫∑—°…–∑’Ë®”‡ªìπµàÕÕ“™’æ ‡ÀÁ𧫓¡ ”§—≠¢Õߧÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡·≈–‡®µ§µ‘∑’Ë¥’µàÕÕ“™’æ „™â‡∑§‚π‚≈¬’‰¥â‡À¡“– ¡ ‡ÀÁπ§ÿ≥§à“¢ÕßÕ“™’æ ÿ®√‘µ ·≈–‡ÀÁπ·π«∑“ß„π°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ∑—°…–æ◊Èπ∞“π∑’Ë®”‡ªìπµàÕ°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ ª√–°Õ∫¥â«¬ ∑—°…–°√–∫«π°“√∑”ß“π ∑—°…–°√–∫«π°“√·°âªí≠À“ ∑—°…–°“√∑”ß“π√à«¡°—π∑—°…–°“√· «ßÀ“§«“¡√Ÿâ ·≈–∑—°…–°“√®—¥°“√ª√– ∫°“√≥å„πÕ“™’æ ‡ªìπ°“√®—¥„À⺟â‡√’¬π‰¥â‡√’¬π√Ÿâ ‰¥â‡ÀÁπ ·≈–‰¥âΩñ°ªØ‘∫—µ‘°‘®°√√¡∑’ˇ°’ˬ«°—∫Õ“™’æ∑’˵π‡Õß∂π—¥·≈– π„® ∂“π°“√≥å·√ßß“π ª√–°Õ∫¥â « ¬ °“√¡’ ß “π∑” °“√®â “ ßß“π °“√§ÿâ ¡ §√Õß·√ßß“π ·≈–°“√ª√–°— π  — ß §¡∑—Èß„πªí®®ÿ∫—π·≈–Õ𓧵 58 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’
 • 62. §≥–ºŸâ®—¥∑”§≥–∑’˪√÷°…“ Ò. §ÿ≥À≠‘ß°…¡“ «√«√√≥ ≥ Õ¬ÿ∏¬“ ‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π Ú. 𓬫‘π¬ √Õ¥®à“¬ — √Õ߇≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π Û. 𓬠ÿ™“µ‘ «ß»å ÿ«√√≥ ∑’˪√÷°…“¥â“πæ—≤π“°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ Ù. π“߇∫≠®≈—°…≥å πÈ”øÑ“ ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°«‘™“°“√·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“ ı. π“ß¿“«π’ ∏”√߇≈‘»ƒ∑∏‘Ï √ÕߺŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°«‘™“°“√·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“§≥–∑”ß“π¬°√à“ß Ò. ºŸâ™à«¬»“ µ√“®“√¬å ¡ ÿ¥“ ºŸâæ—≤πå ª√–∏“π§≥–∑”ß“π ¡À“«‘∑¬“≈—¬‡°…µ√»“ µ√å Ú. π“¬Õÿª°“√ ®’√–æ—π∏ÿ √Õߪ√–∏“π§≥–∑”ß“π  ∂“∫—π à߇ √‘¡°“√ Õπ«‘∑¬“»“ µ√å·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ Û. π“ß “«®‘π¥“æ√ À¡«°À¡◊Ëπ‰«¬ §≥–∑”ß“π  ∂“∫—π à߇ √‘¡°“√ Õπ«‘∑¬“»“ µ√å·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ Ù. 𓬫—π™—¬ §ß‡æÁ™√ §≥–∑”ß“π  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“°√ÿ߇∑æ¡À“π§√ ‡¢µ Ú ı. π“߉æ‡√“– ¡’∫“߬“ß §≥–∑”ß“π  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“°√ÿ߇∑æ¡À“π§√ ‡¢µ Û ˆ. π“ß∏𑥓 µ–√ÿ –¥”√߇¥™ §≥–∑”ß“π  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª∑ÿ¡∏“π’ ‡¢µ Ò ˜. π“¬¿Ÿ«π“∑ ·°â«¡≥’√—µπå §≥–∑”ß“π ‚√߇√’¬π “∏‘µ·Ààß¡À“«‘∑¬“≈—¬‡°…µ√»“ µ√å «‘∑¬“‡¢µ°”·æß· π ¯. π“ßπ‘¿“ ªî¬“√—°…å §≥–∑”ß“π ‚√߇√’¬πÕπÿ∫“≈ππ∑∫ÿ√’ ˘. π“¬π—∞°√ »√’∑—∫∑‘¡ §≥–∑”ß“π ‚√߇√’¬π‡Õ’ˬ¡ ÿ√’¬å µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ 59
 • 63. Ò. π“¬∏«—≤™—¬ ‡®√‘≠«‘‡™’¬√©“¬ §≥–∑”ß“π ‚√߇√’¬π√“™«‘π‘µ¡—∏¬¡ ÒÒ. π“ß “«ª√–‡∑◊Õß Õ—ß°Ÿ√«—≤π“ §≥–∑”ß“π ‚√߇√’¬π«—¥¡ß§≈√—µπå ÒÚ. π“ß “«¡“≈’ ‡¬“«»“ µ√å §≥–∑”ß“π ‚√߇√’¬π “¬πÈ”º÷Èß ÒÛ. π“¬∏’√– ™‘π ÿ∑∏‘ §≥–∑”ß“π ‚√߇√’¬πª∑ÿ¡§ß§“ ÒÙ. 𓬰¡≈‡∑æ ™—ß™Ÿ §≥–∑”ß“π ‚√߇√’¬πª√“‚¡™«‘∑¬“√“¡Õ‘π∑√“ Òı. π“ß«√√≥’ ®—π∑√»‘√‘ §≥–∑”ß“π  ”π—°«‘™“°“√·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“ Òˆ. π“ߪ√–‰æ ªîòπ ÿ«√√≥å §≥–∑”ß“π  ”π—°«‘™“°“√·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“ Ò˜. π“ß»°ÿπµ≈“  ÿ¢ ¡—¬ §≥–∑”ß“π  ”π—°«‘™“°“√·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“ Ò¯. π“߇°¬Ÿ√ ª√‘¬æƒ∑∏å §≥–∑”ß“π·≈–‡≈¢“πÿ°“√  ”π—°«‘™“°“√·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“ Ò˘. π“ß “«»√‘π∑√ ‡»√…∞°“√ÿ≥¬å §≥–∑”ß“π·≈–ºŸâ™à«¬‡≈¢“πÿ°“√  ”π—°«‘™“°“√·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“ Ú. π“ß “«æ√π‘¿“ »‘≈ªáª√–§Õß §≥–∑”ß“π·≈–ºŸâ™à«¬‡≈¢“πÿ°“√  ”π—°«‘™“°“√·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“ ÚÒ. π“ß “«Õπ—≠≠“ π«“«—µπå §≥–∑”ß“π·≈–ºŸâ™à«¬‡≈¢“πÿ°“√  ”π—°«‘™“°“√·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“§≥–∫√√≥“∏‘°“√ Ò. ºŸâ™«¬»“ µ√“®“√¬å ¡ ÿ¥“ ºŸâæ—≤πå à ¡À“«‘∑¬“≈—¬‡°…µ√»“ µ√å Ú. 𓬬◊π ¿Ÿà«√«√√≥ ¡À“«‘∑¬“≈—¬‡°…µ√»“ µ√å Û. π“¬Õÿª°“√ ®’√–æ—π∏ÿ  ∂“∫—π à߇ √‘¡°“√ Õπ«‘∑¬“»“ µ√å·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ 60 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’
 • 64. Ù. π“¬π‘æπ∏å »ÿ¿»√’  ∂“∫—π à߇ √‘¡°“√ Õπ«‘∑¬“»“ µ√å·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ ı. π“¬∫ÿ≠«‘∑¬å √—µπ∑‘欓¿√≥å  ∂“∫—π à߇ √‘¡°“√ Õπ«‘∑¬“»“ µ√å·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ ˆ. π“¬¢®‘µ ‡¡µµ“‡¡∏“  ∂“∫—π à߇ √‘¡°“√ Õπ«‘∑¬“»“ µ√å·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ ˜. π“¬æ√æ®πå æÿ≤«—π‡æÁ≠  ∂“∫—π à߇ √‘¡°“√ Õπ«‘∑¬“»“ µ√å·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ ¯. π“ß “«°ƒ…≈¥“ ™Ÿ ‘π§ÿ≥“«ÿ≤‘  ∂“∫—π à߇ √‘¡°“√ Õπ«‘∑¬“»“ µ√å·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ ˘. π“ß “«®‘π¥“æ√ À¡«°À¡◊Ëπ‰«¬  ∂“∫—π à߇ √‘¡°“√ Õπ«‘∑¬“»“ µ√å·≈–‡∑§‚π‚≈¬’Ò. π“ß “«∑—»π’¬å °√Õß∑Õß  ∂“∫—π à߇ √‘¡°“√ Õπ«‘∑¬“»“ µ√å·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ÒÒ. π“ß “«æ√æ‘¡≈ µ—Èß™—¬ ‘π  ∂“∫—π à߇ √‘¡°“√ Õπ«‘∑¬“»“ µ√å·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ÒÚ. π“ß “«®’√–æ√  —ߢ‡«∑—¬  ∂“∫—π à߇ √‘¡°“√ Õπ«‘∑¬“»“ µ√å·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ÒÛ. π“¬π‘√¡‘… ‡æ’¬√ª√–‡ √‘∞  ∂“∫—π à߇ √‘¡°“√ Õπ«‘∑¬“»“ µ√å·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ÒÙ. π“¬æπ¡¬ß§å ·°â«ª√–™ÿ¡  ∂“∫—π à߇ √‘¡°“√ Õπ«‘∑¬“»“ µ√å·≈–‡∑§‚π‚≈¬’Òı. 𓬙—™«“≈  ÿ√— «¥’ π—°«‘™“°“√Õ‘ √–Òˆ. 𓬠ÿ√‡™…∞ ‰™¬Õÿª≈–  ∂“∫—π‡∑§‚π‚≈¬’æ√–®Õ¡‡°≈Ⓡ®â“§ÿ≥∑À“√ ≈“¥°√–∫—ßÒ˜. π“߇աÕ√ √ ‡§√◊Õ  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“°“≠®π∫ÿ√’ ‡¢µ ÒÒ¯. π“¬√“¡≈—°…≥å Õπÿ ÿ√‘¬“  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“‡™’¬ß„À¡à ‡¢µ ÒÒ˘. π“ß “«√–¬â“ §ß¢“«  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ÿ‚¢∑—¬ ‡¢µ ÒÚ. π“߉æ‡√“– ¡’∫“߬“ß  ”π—°ß“π‡¢µæ◊π∑’°“√»÷°…“°√ÿ߇∑æ¡À“π§√ ‡¢µ Û È ËÚÒ. π“ß®ÿ±“√—µπå Õ√ÿ‚≥∑—¬  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ªíµµ“π’ ‡¢µ ÒÚÚ. π“ߪ√–‰æ ªîòπ ÿ«√√≥å ¢â“√“™°“√∫”π“≠ÚÛ. π“¬∏«—≤™—¬ ‡®√‘≠«‘‡™’¬√©“¬ ‚√߇√’¬π√“™«‘π‘µ¡—∏¬¡  ”π—°ß“π‡¢µæ◊π∑’°“√»÷°…“°√ÿ߇∑æ¡À“π§√ ‡¢µ Ò È ËÚÙ. π“ß “«ª√–‡∑◊Õß Õ—ß°Ÿ√«—≤π“ ‚√߇√’¬π«—¥¡ß§≈√—µπå  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª∑ÿ¡∏“π’ ‡¢µ ÚÚı. 𓬥”√ߧå À‘√—≠¬–æ√√≥å ‚√߇√’¬π∑«’∏“¿‘‡…°  ”π—°ß“π‡¢µæ◊π∑’°“√»÷°…“°√ÿ߇∑æ¡À“π§√ ‡¢µ Û È ËÚˆ. π“ß≈–ÕÕ º“πâÕ¬ ‚√߇√’¬π π“¡∫‘π  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¢Õπ·°àπ ‡¢µ ÒÚ˜. 𓬰¡≈‡∑æ ™—ß™Ÿ ‚√߇√’¬πª√“‚¡™«‘∑¬“√“¡Õ‘π∑√“ °√ÿ߇∑æ¡À“π§√Ú¯. π“߇°¬Ÿ√ ª√‘¬æƒ∑∏å  ”π—°«‘™“°“√·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“ µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ 61
 • 65. Ú˘. π“ß«√√≥’ ®—π∑√»‘√‘  ”π—°«‘™“°“√·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“ Û. π“ß “«√ÿàßπ¿“ πÿµ√“«ß»å  ”π—°«‘™“°“√·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“ ÛÒ. π“ߥ√ÿ≥’ ®”ª“∑Õß  ”π—°«‘™“°“√·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“ ÛÚ. π“ß “«æ√π‘¿“ »‘≈ªáª√–§Õß  ”π—°«‘™“°“√·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“ ÛÛ. π“ß “«Õπ—≠≠“ π«“«—µπå  ”π—°«‘™“°“√·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“ ÛÙ. π“ß “«°Õ∫°ÿ≈  ÿ°¢–  ”π—°«‘™“°“√·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“ Ûı. π“ß “«æ√∑‘æ¬å ¥‘π¥’  ”π—°«‘™“°“√·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“§≥–ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫‚§√ß°“√ª√—∫ª√ÿßÀ≈—° Ÿµ√  ”π—°«‘™“°“√·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“ Ò. π“ß “«√ÿàßπ¿“ πÿµ√“«ß»å ª√–∏“π Ú. π“ߥ√ÿ≥’ ®”ª“∑Õß §≥–∑”ß“π Û. π“ß “«®—π∑√“ µ—πµ‘æß»“πÿ√°…å — §≥–∑”ß“π Ù. π“ß “«æ√π‘¿“ »‘≈ªáª√–§Õß §≥–∑”ß“π ı. π“ß¡—∑π“ ¡√√§º≈ §≥–∑”ß“π ˆ. π“߇ “«¿“ »—°¥“ §≥–∑”ß“π ˜. π“ß ÿ¢‡°…¡ ‡∑æ ‘∑∏‘Ï §≥–∑”ß“π ¯. 𓬫’√–‡¥™ ‡™◊ÈÕπ“¡ §≥–∑”ß“π ˘. «à“∑’Ë √.µ. ÿ√“…Ø√å ∑Õ߇®√‘≠ §≥–∑”ß“π Ò. π“ß “«ª√–¿“æ√√≥ ·¡âπ ¡ÿ∑√ §≥–∑”ß“π ÒÒ. π“¬Õπÿ®‘πµå ≈“¿∏π“¿√≥å §≥–∑”ß“π ÒÚ. π“ß “«°Õ∫°ÿ≈  ÿ°¢– §≥–∑”ß“π·≈–‡≈¢“πÿ°“√§≥–ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫°≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ Ò. π“߇°¬Ÿ√ ª√‘¬æƒ∑∏å  ”π—°«‘™“°“√·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“ Ú. π“ß “«æ√π‘¿“ »‘≈ªáª√–§Õß  ”π—°«‘™“°“√·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“ Û. π“ß “«Õπ—≠≠“ π«“«—µπå  ”π—°«‘™“°“√·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“ºŸâæ‘¡æå Ò. π“ß∏“√“æ√√≥ »√’‡¥™ Ú. π“ß “«π¿ √ ¥“∫∑Õß æ‘¡æå∑’Ë ‚√ßæ‘¡æå™ÿ¡πÿ¡ À°√≥å°“√‡°…µ√·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ ®”°—¥ ˜˘ ∂ππß“¡«ß»å«“π ·¢«ß≈“¥¬“« ‡¢µ®µÿ®—°√ °√ÿ߇∑æ¡À“π§√ Ò˘ ‚∑√. -ÚıˆÒ-Ùıˆ˜ ‚∑√ “√ -Úı˜˘-ıÒÒ π“¬‚™§¥’ ÕÕ ÿ«√√≥ ºâŸæ‘¡æåºâŸ‚¶…≥“ æ.». ÚııÒ