การงานอาชีพและเทคโนโลยี

136,952 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
136,952
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
133,618
Actions
Shares
0
Downloads
104
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 1. 1. µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß°≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’µ“¡À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π æÿ∑∏»—°√“™ ÚııÒ  ”π—°«‘™“°“√·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√
 2. 2. §”π” §≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—πæ◊π∞“π ‚¥¬ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—πæ◊π∞“π ‰¥â¥”‡π‘π°“√ È È È È∑∫∑«πÀ≈—° Ÿµ√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π æÿ∑∏»—°√“™ ÚıÙÙ ‡æ◊ËÕæ—≤𓉪 ŸàÀ≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π æÿ∑∏»—°√“™ ÚııÒ ‚¥¬π”¢âÕ¡Ÿ≈∑’ˉ¥â®“°°“√»÷°…“«‘®—¬¥—ß°≈à“« ·≈–¢âÕ¡Ÿ≈®“°·ºπæ—≤𓇻√…∞°‘ ® ·≈– — ß §¡·Àà ß ™“µ‘ ©∫— ∫ ∑’Ë Ò (æ.». Úıı-ÚııÙ) ¡“„™â „ π°“√æ— ≤ π“À≈— °  Ÿ µ √„Àâ¡’§«“¡‡À¡“– ¡™—¥‡®π¬‘Ëߢ÷Èπ ∑—È߇ªÑ“À¡“¬„π°“√æ—≤π“§ÿ≥¿“溟â‡√’¬π ·≈–°√–∫«π°“√π”À≈—° Ÿµ√‰ª Ÿà°“√ªØ‘∫—µ‘„π√–¥—∫‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“·≈– ∂“π»÷°…“ æ√âÕ¡∑—È߉¥â®—¥∑” “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ߢÕß°≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ ¯ °≈ÿà¡ “√– „π·µà≈–√–¥—∫™—Èπ ‡æ◊ËÕ„À⇢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ Àπ૬ߓπ√–¥—∫∑âÕß∂‘Ëπ·≈– ∂“π»÷°…“∑’Ë®—¥°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“𠉥â𔉪„™â‡ªìπ°√Õ∫·≈–∑‘»∑“ß„π°“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√·≈–®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ ‚¥¬®—¥∑”‡ªìπ ¯ ‡≈à¡ ¥—ßπ’È Ò. µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ߢÕß°≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ¿“…“‰∑¬ Ú. µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ߢÕß°≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ§≥‘µ»“ µ√å Û. µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ߢÕß°≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ«‘∑¬“»“ µ√å Ù. µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ߢÕß°≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“·≈–«—≤π∏√√¡ ı. µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ߢÕß°≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ ÿ¢»÷°…“·≈–æ≈»÷°…“ ˆ. µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ߢÕß°≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ»‘≈ª– ˜. µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ߢÕß°≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ ¯. µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ߢÕß°≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ¿“…“µà“ߪ√–‡∑» ¢Õ¢Õ∫§ÿ≥ºŸâ∑’Ë¡’ à«π√à«¡®“°∑ÿ°Àπ૬ߓπ∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß ∑—Èß„π·≈–πÕ°°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√√«¡∑—Èß¿“§‡Õ°™π ª√–™“™π∑ÿ° “¢“Õ“™’æ µ≈Õ¥®πæàÕ·¡à ºŸâª°§√Õß ·≈–π—°‡√’¬π ´÷Ëߙ૬„π°“√®—¥∑”‡Õ° “√¥—ß°≈à“« „À⡧«“¡ ¡∫Ÿ√≥å·≈–‡À¡“– ¡ ”À√—∫°“√®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ„π·µà≈–√–¥—∫™—π  “¡“√∂ ’ Èæ—≤π“ºŸâ‡√’¬π„Àâ¡’§ÿ≥¿“浓¡¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–µ—«™’È«—¥∑’Ë°”Àπ¥„πÀ≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π æÿ∑∏»—°√“™ ÚııÒ (§ÿ≥À≠‘ß°…¡“ «√«√√≥ ≥ Õ¬ÿ∏¬“) ‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π
 3. 3.  “√∫—≠ Àπⓧ”π”∑”‰¡µâÕ߇√’¬π°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ Ò‡√’¬π√ŸâÕ–‰√„π°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ Ò “√–·≈–¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ Ú§ÿ≥¿“溟â‡√’¬π Ûµ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ˆ  “√–∑’Ë Ò °“√¥”√ß™’«‘µ·≈–§√Õ∫§√—« ˆ  “√–∑’Ë Ú °“√ÕÕ°·∫∫·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ Ò¯  “√–∑’Ë Û ‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»·≈–°“√ ◊ËÕ “√ Ú¯  “√–∑’Ë Ù °“√Õ“™’æ Ù˜Õ¿‘∏“π»—æ∑å ıÒ§≥–ºŸâ®—¥∑” ı˘
 4. 4. °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ °“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’∑”‰¡µâÕ߇√’¬π°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ ‡ªìπ°≈ÿà¡ “√–∑’˙૬æ—≤π“„À⺟â‡√’¬π¡’§«“¡√Ÿâ§«“¡‡¢â“„® ¡’∑—°…–æ◊Èπ∞“π∑’Ë®”‡ªìπµàÕ°“√¥”√ß™’«‘µ ·≈–√Ÿâ‡∑à“∑—π°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß  “¡“√∂𔧫“¡√Ÿâ‡°’ˬ«°—∫°“√¥”√ß™’«‘µ °“√Õ“™’æ ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ ¡“ª√–¬ÿ°µå„™â„π°“√∑”ß“πÕ¬à“ß¡’§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å·≈–·¢àߢ—π„π —ߧ¡‰∑¬·≈– “°≈ ‡ÀÁπ·π«∑“ß„π°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ √—°°“√∑”ß“π ·≈–¡’‡®µ§µ‘∑’Ë¥’µàÕ°“√∑”ß“π  “¡“√∂¥”√ß™’«‘µÕ¬Ÿà„π —ߧ¡‰¥âÕ¬à“ßæÕ‡æ’¬ß ·≈–¡’§«“¡ ÿ¢‡√’¬π√ŸâÕ–‰√„π°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ ¡ÿàßæ—≤π“ºŸâ‡√’¬π·∫∫Õߧå√«¡ ‡æ◊ËÕ„Àâ¡’§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂ ¡’∑—°…–„π°“√∑”ß“π ‡ÀÁπ·π«∑“ß„π°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ·≈–°“√»÷°…“µàÕ‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ‚¥¬¡’ “√– ”§—≠ ¥—ßπ’È ✧ °“√¥”√ß™’«‘µ·≈–§√Õ∫§√—« ‡ªìπ “√–‡°’ˬ«°—∫°“√∑”ß“π„π™’«‘µª√–®”«—π ™à«¬‡À≈◊Õµπ‡Õߧ√Õ∫§√—« ·≈– —ߧ¡‰¥â„π ¿“æ‡»√…∞°‘®∑’ËæÕ‡æ’¬ß ‰¡à∑”≈“¬ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‡πâπ°“√ªØ‘∫—µ‘®√‘ß®π‡°‘¥§«“¡¡—π„®·≈–¿Ÿ¡„®„πº≈ ”‡√Á®¢Õßß“π ‡æ◊Õ„Àâ§πæ∫§«“¡ “¡“√∂ §«“¡∂π—¥ ·≈–§«“¡ π„®¢Õßµπ‡Õß Ë ‘ Ë â ✧ °“√ÕÕ°·∫∫·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ ‡ªìπ “√–‡°’ˬ«°—∫°“√æ—≤𓧫“¡ “¡“√∂¢Õß¡πÿ…¬åÕ¬à“ß √â“ß √√§å ‚¥¬π”§«“¡√Ÿâ¡“„™â°—∫°√–∫«π°“√‡∑§‚π‚≈¬’  √â“ß ‘ËߢÕ߇§√◊ËÕß„™â «‘∏’°“√ À√◊Õ‡æ‘Ë¡ª√– ‘∑∏‘¿“æ„π°“√¥”√ß™’«‘µ µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ 1
 5. 5. ✧ ‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»·≈–°“√ ◊ËÕ “√ ‡ªìπ “√–‡°’ˬ«°—∫°√–∫«π°“√‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»°“√µ‘¥µàÕ ◊ËÕ “√ °“√§âπÀ“¢âÕ¡Ÿ≈ °“√„™â¢âÕ¡Ÿ≈·≈– “√ π‡∑» °“√·°âªí≠À“À√◊Õ°“√ √â“ßß“π §ÿ≥§à“·≈–º≈°√–∑∫¢Õ߇∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»·≈–°“√ ◊ËÕ “√ ✧ °“√Õ“™’æ ‡ªìπ “√–‡°’¬«°—∫∑—°…–∑’®”‡ªìπµàÕÕ“™’æ ‡ÀÁ𧫓¡ ”§—≠¢Õߧÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡ Ë Ë·≈–‡®µ§µ‘∑’Ë¥’µàÕÕ“™’æ „™â‡∑§‚π‚≈¬’‰¥â‡À¡“– ¡ ‡ÀÁπ§ÿ≥§à“¢ÕßÕ“™’æ ÿ®√‘µ ·≈–‡ÀÁπ·π«∑“ß„π°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ “√–·≈–¡“µ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ “√–∑’Ë Ò °“√¥”√ß™’«‘µ·≈–§√Õ∫§√—«¡“µ√∞“π ß Ò.Ò ‡¢â“„®°“√∑”ß“π ¡’§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å ¡’∑—°…–°√–∫«π°“√∑”ß“π ∑—°…–°“√®—¥°“√ ∑—°…–°√–∫«π°“√·°âªí≠À“ ∑—°…–°“√∑”ß“π√à«¡°—π ·≈–∑—°…–°“√· «ßÀ“§«“¡√Ÿâ ¡’§ÿ≥∏√√¡ ·≈–≈—°…≥–π‘ —¬„π°“√∑”ß“π ¡’®‘µ ”π÷°„π°“√„™âæ≈—ßß“π ∑√—欓°√ ·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‡æ◊ËÕ°“√¥”√ß™’«‘µ·≈–§√Õ∫§√—« “√–∑’Ë Ú °“√ÕÕ°·∫∫·≈–‡∑§‚π‚≈¬’¡“µ√∞“π ß Ú.Ò ‡¢â“„®‡∑§‚π‚≈¬’·≈–°√–∫«π°“√‡∑§‚π‚≈¬’ ÕÕ°·∫∫·≈– √â“ß ‘ËߢÕ߇§√◊ËÕß„™â À√◊Õ«‘∏’°“√ µ“¡°√–∫«π°“√‡∑§‚π‚≈¬’Õ¬à“ß¡’§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å ‡≈◊Õ°„™â‡∑§‚π‚≈¬’ „π∑“ß √â“ß √√§åµàÕ™’«‘µ  —ߧ¡  ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ·≈–¡’ à«π√à«¡„π°“√®—¥°“√‡∑§‚π‚≈¬’ ∑’¬ß¬◊π Ë —Ë “√–∑’Ë Û ‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»·≈–°“√ ◊ËÕ “√¡“µ√∞“π ß Û.Ò ‡¢â“„® ‡ÀÁπ§ÿ≥§à“ ·≈–„™â°√–∫«π°“√‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»„π°“√ ◊∫§âπ¢âÕ¡Ÿ≈ °“√‡√’¬π√Ÿâ °“√ ◊ËÕ “√ °“√·°âªí≠À“ °“√∑”ß“π ·≈–Õ“™’æÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ª√– ‘∑∏‘º≈ ·≈–¡’§ÿ≥∏√√¡ 2 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’
 6. 6.  “√–∑’Ë Ù °“√Õ“™’æ¡“µ√∞“π ß Ù.Ò ‡¢â“„® ¡’∑—°…–∑’Ë®”‡ªìπ ¡’ª√– ∫°“√≥å ‡ÀÁπ·π«∑“ß„πß“πÕ“™’æ „™â‡∑§‚π‚≈¬’ ‡æ◊ËÕæ—≤π“Õ“™’æ ¡’§ÿ≥∏√√¡ ·≈–¡’‡®µ§µ‘∑’Ë¥’µàÕÕ“™’æ§ÿ≥¿“溟â‡√’¬π ®∫™—Èπª√–∂¡»÷°…“ªï∑’Ë Û ✧ ‡¢â“„®«‘∏’°“√∑”ß“π‡æ◊Ëՙ૬‡À≈◊Õµπ‡Õß §√Õ∫§√—« ·≈– à«π√«¡ „™â«— ¥ÿ Õÿª°√≥å·≈–‡§√◊Ë Õ ß¡◊ Õ ∂Ÿ ° µâ Õ ßµ√ß°— ∫ ≈— ° …≥–ß“π ¡’ ∑— ° …–°√–∫«π°“√∑”ß“π ¡’ ≈— ° …≥–π‘  — ¬ °“√∑”ß“π∑’Ë°√–µ◊Õ√◊Õ√âπ µ√߇«≈“ ª√–À¬—¥ ª≈Õ¥¿—¬  –Õ“¥ √Õ∫§Õ∫ ·≈–¡’®‘µ ”π÷°„π°“√Õπÿ√—°…å ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ✧ ‡¢â“„®ª√–‚¬™πå¢Õß ‘ËߢÕ߇§√◊ËÕß„™â„π™’«‘µª√–®”«—π ¡’§«“¡§‘¥„π°“√·°âªí≠À“À√◊Õ πÕߧ«“¡µâÕß°“√Õ¬à“ß¡’§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å ¡’∑—°…–„π°“√ √â“ߢÕ߇≈àπ ¢Õß„™âÕ¬à“ßßà“¬ ‚¥¬„™â°√–∫«π°“√‡∑§‚π‚≈¬’ ‰¥â·°à °”Àπ¥ªí≠À“À√◊Õ§«“¡µâÕß°“√ √«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ ÕÕ°·∫∫‚¥¬∂à“¬∑Õ¥§«“¡§‘¥‡ªìπ¿“æ√à“ß Ú ¡‘µ‘ ≈ß¡◊Õ √â“ß ·≈–ª√–‡¡‘πº≈ ‡≈◊Õ°„™â«— ¥ÿ Õÿª°√≥åÕ¬à“ß∂Ÿ°«‘∏’ ‡≈◊Õ°„™â ‘ËߢÕ߇§√◊ËÕß„™â„π™’«‘µª√–®”«—πÕ¬à“ß √â“ß √√§å ·≈–¡’°“√®—¥°“√ ‘ËߢÕ߇§√◊ËÕß„™â¥â«¬°“√π”°≈—∫¡“„™â´È” ✧ ‡¢â“„®·≈–¡’∑—°…–°“√§âπÀ“¢âÕ¡Ÿ≈Õ¬à“ß¡’¢—ÈπµÕπ °“√𔇠πÕ¢âÕ¡Ÿ≈„π≈—°…≥–µà“ß Ê·≈–«‘∏’¥Ÿ·≈√—°…“Õÿª°√≥å‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑» ®∫™—Èπª√–∂¡»÷°…“ªï∑’Ë ˆ ✧ ‡¢â “ „®°“√∑”ß“π·≈–ª√— ∫ ª√ÿ ß °“√∑”ß“π·µà ≈ –¢—È π µÕπ ¡’ ∑— ° …–°“√®— ¥ °“√ ∑— ° …–°“√∑”ß“π√à«¡°—π ∑”ß“πÕ¬à“߇ªìπ√–∫∫·≈–¡’§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å ¡’≈—°…≥–π‘ —¬°“√∑”ß“π∑’Ë¢¬—πÕ¥∑π √—∫º‘¥™Õ∫ ´◊ËÕ —µ¬å ¡’¡“√¬“∑ ·≈–¡’®‘µ ”π÷°„π°“√„™âπÈ” ‰øøÑ“Õ¬à“ߪ√–À¬—¥·≈–§ÿâ¡§à“ ✧ ‡¢â“„®§«“¡À¡“¬ «‘«—≤π“°“√¢Õ߇∑§‚π‚≈¬’ ·≈– à«πª√–°Õ∫¢Õß√–∫∫‡∑§‚π‚≈¬’¡’§«“¡§‘¥„π°“√·°âªí≠À“À√◊Õ πÕߧ«“¡µâÕß°“√Õ¬à“ßÀ≈“°À≈“¬ 𔧫“¡√Ÿâ·≈–∑—°…–°“√ √â“ß™‘Èπß“π‰ªª√–¬ÿ°µå„π°“√ √â“ß ‘ËߢÕ߇§√◊ËÕß„™âµ“¡§«“¡ π„®Õ¬à“ߪ≈Õ¥¿—¬ ‚¥¬„™â°√–∫«π°“√‡∑§‚π‚≈¬’‰¥â·°à °”Àπ¥ªí≠À“À√◊Õ§«“¡µâÕß°“√ √«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ ÕÕ°·∫∫‚¥¬∂à“¬∑Õ¥§«“¡§‘¥‡ªìπ¿“æ√à“ß Û ¡‘µ‘ µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ 3
 7. 7. À√◊Õ·ºπ∑’˧«“¡§‘¥ ≈ß¡◊Õ √â“ß ·≈–ª√–‡¡‘πº≈ ‡≈◊Õ°„™â‡∑§‚π‚≈¬’„π™’«‘µª√–®”«—πÕ¬à“ß √â“ß √√§åµàÕ™’«‘µ  —ߧ¡ ·≈–¡’°“√®—¥°“√‡∑§‚π‚≈¬’¥â«¬°“√·ª√√Ÿª·≈â«π”°≈—∫¡“„™â„À¡à ✧ ‡¢â“„®À≈—°°“√·°âªí≠À“‡∫◊ÈÕßµâπ ¡’∑—°…–°“√„™â§Õ¡æ‘«‡µÕ√å„π°“√§âπÀ“¢âÕ¡Ÿ≈ ‡°Á∫√—°…“¢âÕ¡Ÿ≈  √â“ß¿“æ°√“øî°  √â“ßß“π‡Õ° “√ 𔇠πÕ¢âÕ¡Ÿ≈ ·≈– √â“ß™‘Èπß“πÕ¬à“ß¡’®µ ”π÷°·≈–√—∫º‘¥™Õ∫ ‘ ✧ √Ÿâ·≈–‡¢â“„®‡°’ˬ«°—∫Õ“™’æ √«¡∑—Èß¡’§«“¡√Ÿâ §«“¡ “¡“√∂ ·≈–§ÿ≥∏√√¡∑’Ë —¡æ—π∏å°∫Õ“™’æ — ®∫™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë Û ✧ ‡¢â“„®°√–∫«π°“√∑”ß“π∑’Ë¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ „™â°√–∫«π°“√°≈ÿà¡„π°“√∑”ß“π ¡’∑—°…–°“√· «ßÀ“§«“¡√Ÿâ ∑—°…–°√–∫«π°“√·°âªí≠À“ ·≈–∑—°…–°“√®—¥°“√ ¡’≈—°…≥–π‘ —¬°“√∑”ß“π∑’ˇ ’¬ ≈–¡’§ÿ≥∏√√¡ µ—¥ ‘π„®Õ¬à“ß¡’‡Àµÿº≈·≈–∂Ÿ°µâÕß ·≈–¡’®‘µ ”π÷°„π°“√„™âæ≈—ßß“π ∑√—欓°√ ·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡Õ¬à“ߪ√–À¬—¥·≈–§ÿâ¡§à“ ✧ ‡¢â“„®°√–∫«π°“√‡∑§‚π‚≈¬’·≈–√–¥—∫¢Õ߇∑§‚π‚≈¬’ ¡’§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å„π°“√·°âªí≠À“À√◊Õ πÕߧ«“¡µâÕß°“√  √â“ß ‘ËߢÕ߇§√◊ËÕß„™âÀ√◊Õ«‘∏’°“√µ“¡°√–∫«π°“√‡∑§‚π‚≈¬’Õ¬à“ß∂Ÿ°µâÕß·≈–ª≈Õ¥¿—¬ ‚¥¬∂à“¬∑Õ¥§«“¡§‘¥‡ªìπ¿“æ©“¬‡æ◊ËÕ𔉪 Ÿà°“√ √â“ß™‘Èπß“πÀ√◊Õ·∫∫®”≈Õߧ«“¡§‘¥·≈–°“√√“¬ß“πº≈ ‡≈◊Õ°„™â‡∑§‚π‚≈¬’Õ¬à“ß √â“ß √√§åµàÕ™’«‘µ  —ߧ¡  ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ·≈–¡’°“√®—¥°“√‡∑§‚π‚≈¬’¥â«¬°“√≈¥°“√„™â∑√—欓°√ À√◊Õ‡≈◊Õ°„™â‡∑§‚π‚≈¬’∑ˉ¡à¡º≈°√–∑∫°—∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ’ ’ ✧ ‡¢â“„®À≈—°°“√‡∫◊ÈÕßµâπ¢Õß°“√ ◊ËÕ “√¢âÕ¡Ÿ≈ ‡§√◊Õ¢à“¬§Õ¡æ‘«‡µÕ√å À≈—°°“√·≈–«‘∏’·°âªí≠À“ À√◊Õ°“√∑”‚§√ßß“π¥â«¬°√–∫«π°“√∑“߇∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑» ¡’∑—°…–°“√§âπÀ“¢âÕ¡Ÿ≈·≈–°“√µ‘¥µàÕ ◊ËÕ “√ºà“π‡§√◊Õ¢à“¬§Õ¡æ‘«‡µÕ√åÕ¬à“ß¡’§ÿ≥∏√√¡·≈–®√‘¬∏√√¡ °“√„™â§Õ¡æ‘«‡µÕ√å„π°“√·°âª≠À“  √â“ß™‘Èπß“πÀ√◊Õ‚§√ßß“π®“°®‘πµπ“°“√ ·≈–°“√„™â‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»π”‡ πÕß“π í ✧ ‡¢â“„®·π«∑“ß°“√‡≈◊Õ°Õ“™’æ °“√¡’‡®µ§µ‘∑’Ë¥’ ·≈–‡ÀÁ𧫓¡ ”§—≠¢Õß°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ«‘∏’°“√À“ß“π∑” §ÿ≥ ¡∫—µ‘∑’Ë®”‡ªìπ ”À√—∫°“√¡’ß“π∑” «‘‡§√“–Àå·π«∑“߇¢â“ ŸàÕ“™’æ ¡’∑—°…–æ◊Èπ∞“π∑’Ë®”‡ªìπ ”À√—∫°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ ·≈–ª√– ∫°“√≥åµàÕÕ“™’æ∑’Ë π„® ·≈–ª√–‡¡‘π∑“߇≈◊Õ°„π°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡√Ÿâ §«“¡∂π—¥ ·≈–§«“¡ π„® 4 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’
 8. 8. ®∫™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë ˆ ✧ ‡¢â“„®«‘∏’°“√∑”ß“π‡æ◊ËÕ°“√¥”√ß™’«‘µ  √â“ߺ≈ß“πÕ¬à“ß¡’§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å ¡’∑—°…–°“√∑”ß“π√à«¡°—π ∑—°…–°“√®—¥°“√ ∑—°…–°√–∫«π°“√·°âªí≠À“ ·≈–∑—°…–°“√· «ßÀ“§«“¡√Ÿâ ∑”ß“πÕ¬à“ß¡’§ÿ≥∏√√¡ ·≈–¡’®‘µ ”π÷°„π°“√„™âæ≈—ßß“π·≈–∑√—欓°√Õ¬à“ߧÿâ¡§à“·≈–¬—Ë߬◊π ✧ ‡¢â“„®§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“߇∑§‚π‚≈¬’°—∫»“ µ√åÕ◊Ëπ Ê «‘‡§√“–Àå√–∫∫‡∑§‚π‚≈¬’ ¡’§«“¡§‘¥ √â “ ß √√§å „ π°“√·°â ªí ≠ À“À√◊ Õ  πÕߧ«“¡µâ Õ ß°“√  √â “ ß·≈–æ— ≤ π“ ‘Ë ß ¢Õ߇§√◊Ë Õ ß„™â À √◊ Õ «‘ ∏’ ° “√µ“¡°√–∫«π°“√‡∑§‚π‚≈¬’Õ¬à“ߪ≈Õ¥¿—¬ ‚¥¬„™â´Õøµå·«√å™à«¬„π°“√ÕÕ°·∫∫À√◊Õ𔇠πÕº≈ß“π«‘‡§√“–Àå·≈–‡≈◊Õ°„™â‡∑§‚π‚≈¬’∑’ˇÀ¡“– ¡°—∫™’«‘µª√–®”«—πÕ¬à“ß √â“ß √√§åµàÕ™’«‘µ  —ߧ¡  ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·≈–¡’°“√®—¥°“√‡∑§‚π‚≈¬’¥â«¬«‘∏’°“√¢Õ߇∑§‚π‚≈¬’ –Õ“¥ ✧ ‡¢â“„®Õߧåª√–°Õ∫¢Õß√–∫∫ “√ π‡∑» Õߧåª√–°Õ∫·≈–À≈—°°“√∑”ß“π¢Õߧա摫‡µÕ√å√–∫∫ ◊ËÕ “√¢âÕ¡Ÿ≈ ”À√—∫‡§√◊Õ¢à“¬§Õ¡æ‘«‡µÕ√å §ÿ≥≈—°…≥–¢Õߧա摫‡µÕ√å ·≈–Õÿª°√≥åµàÕæà«ß·≈–¡’∑—°…–°“√„™â§Õ¡æ‘«‡µÕ√å·°âªí≠À“ ‡¢’¬π‚ª√·°√¡¿“…“ æ—≤𓂧√ßß“π§Õ¡æ‘«‡µÕ√å „™âŒ“√奷«√å·≈–´Õøµå·«√å µ‘¥µàÕ ◊ËÕ “√·≈–§âπÀ“¢âÕ¡Ÿ≈ºà“πÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ „™â§Õ¡æ‘«‡µÕ√å„π°“√ª√–¡«≈º≈¢âÕ¡Ÿ≈„À⇪ìπ “√ π‡∑»‡æ◊ËÕ°“√µ—¥ ‘π„® „™â‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»π”‡ πÕß“π ·≈–„™â§Õ¡æ‘«‡µÕ√å √â“ß™‘Èπß“πÀ√◊Õ‚§√ßß“π ✧ ‡¢â “ „®·π«∑“߇¢â “  Ÿà Õ “™’ æ °“√‡≈◊ Õ ° ·≈–„™â ‡ ∑§‚π‚≈¬’ Õ ¬à “ ߇À¡“– ¡°— ∫ Õ“™’ æ¡’ª√– ∫°“√≥å„πÕ“™’æ∑’Ë∂π—¥·≈– π„® ·≈–¡’§ÿ≥≈—°…≥–∑’Ë¥’µàÕÕ“™’æ µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ 5
 9. 9. µ—«™’È«—¥π ™—È ·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß “√–∑’Ë Ò °“√¥”√ß™’«‘µ·≈–§√Õ∫§√—«¡“µ√∞“π ß Ò.Ò ‡¢â“„®°“√∑”ß“π ¡’§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å ¡’∑—°…–°√–∫«π°“√∑”ß“π ∑—°…–°“√®—¥°“√ ∑—°…–°√–∫«π°“√·°âªí≠À“ ∑—°…–°“√∑”ß“π√à«¡°—π ·≈–∑—°…–°“√· «ßÀ“§«“¡√Ÿâ ¡’§ÿ≥∏√√¡ ·≈–≈—°…≥–π‘ —¬„π°“√∑”ß“π ¡’®‘µ ”π÷°„π°“√„™âæ≈—ßß“π ∑√—欓°√ ·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‡æ◊ËÕ°“√¥”√ß™’«‘µ·≈–§√Õ∫§√—« ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ª.Ò Ò. ∫Õ°«‘∏’°“√∑”ß“π‡æ◊Ëՙ૬‡À≈◊Õ ë «‘∏’°“√∑”ß“π‡æ◊Ëՙ૬‡À≈◊Õµπ‡Õß µπ‡Õß ‡ªìπ°“√≈ß¡◊Õ∑”ß“π∑’Ë¡ÿà߇πâπ Ú. „™â«— ¥ÿ Õÿª°√≥å ·≈–‡§√◊ËÕß¡◊Õßà“¬ Ê °“√Ωñ°∑”ß“πÕ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ ‡™àπ „π°“√∑”ß“πÕ¬à“ߪ≈Õ¥¿—¬ - °“√·µàß°“¬ Û. ∑”ß“π‡æ◊Ëՙ૬‡À≈◊Õµπ‡Õß - °“√‡°Á∫¢Õß„™â Õ¬à“ß°√–µ◊Õ√◊Õ√âπ·≈–µ√߇«≈“ - °“√À¬‘∫®—∫·≈–„™â¢Õß„™â à«πµ—« - °“√®—¥‚µä– µŸâ ™—Èπ ë °“√„™â«— ¥ÿ Õÿª°√≥å ·≈–‡§√◊ËÕß¡◊Õ ßà“¬ Ê „π°“√∑”ß“πÕ¬à“ߪ≈Õ¥¿—¬ ‡™àπ - °“√∑”§«“¡§ÿπ‡§¬°—∫°“√„™â‡§√◊Õß¡◊Õ â Ë - °“√√¥πÈ”µâπ‰¡â - °“√∂Õπ·≈–‡°Á∫«—™æ◊™ - °“√æ—∫°√–¥“…‡ªìπ¢Õ߇≈àπ ë §«“¡°√–µ◊Õ√◊Õ√âπ·≈–µ√߇«≈“ ‡ªìπ≈—°…≥–π‘ —¬„π°“√∑”ß“π ª.Ú Ò. ∫Õ°«‘∏’°“√·≈–ª√–‚¬™πå°“√∑”ß“π ë °“√∑”ß“π‡æ◊Ëՙ૬‡À≈◊Õµπ‡Õß ‡æ◊Ëՙ૬‡À≈◊Õµπ‡Õß·≈–§√Õ∫§√—« ·≈–§√Õ∫§√—« ‡™àπ - ∫∑∫“∑·≈–Àπâ“∑’Ë¢Õß ¡“™‘°„π∫â“π - °“√®—¥«“ß ‡°Á∫‡ ◊Èպⓠ√Õ߇∑â“ 6 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’
 10. 10. ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß Ú. „™â«— ¥ÿ Õÿª°√≥å ·≈–‡§√◊ËÕß¡◊Õ - °“√™à«¬§√Õ∫§√—«‡µ√’¬¡ ª√–°Õ∫ „π°“√∑”ß“πÕ¬à“߇À¡“– ¡°—∫ß“π Õ“À“√ ·≈–ª√–À¬—¥ - °“√°«“¥∫â“π Û. ∑”ß“π‡æ◊Ëՙ૬‡À≈◊Õµπ‡Õß - °“√≈â“ß®“π ·≈–§√Õ∫§√—«Õ¬à“ߪ≈Õ¥¿—¬ ë °“√„™â«— ¥ÿ Õÿª°√≥å ·≈–‡§√◊ËÕß¡◊Õ „Àâ‡À¡“– ¡°—∫ß“π ™à«¬„Àâª√–À¬—¥ ·≈–ª≈Õ¥¿—¬ ‡™àπ - °“√‡æ“–‡¡≈Á¥ - °“√¥Ÿ·≈·ª≈߇擖°≈â“ - °“√∑”¢Õ߇≈àπ - °“√ª√–¥‘…∞å¢Õß„™â à«πµ—« ë §«“¡ª≈Õ¥¿—¬‡ªìπ≈—°…≥–π‘ —¬ „π°“√∑”ß“πª.Û Ò. Õ∏‘∫“¬«‘∏’°“√·≈–ª√–‚¬™πå ë «‘∏’°“√·≈–ª√–‚¬™πå°“√∑”ß“π °“√∑”ß“π ‡æ◊Ëՙ૬‡À≈◊Õµπ‡Õß ‡ªìπ°“√„™â‡«≈“«à“ß„À⇰‘¥ª√–‚¬™πå §√Õ∫§√—« ·≈– à«π√«¡ ·≈–∑”ß“π„À⇰‘¥º≈Õ¬à“߇ªìπ¢—ÈπµÕπ Ú. „™â«— ¥ÿ Õÿª°√≥å ·≈–‡§√◊ËÕß¡◊Õ µ“¡°√–∫«π°“√∑”ß“π ‡™àπ µ√ß°—∫≈—°…≥–ß“π - °“√‡≈◊Õ°„™â‡ ◊ÈպⓠÛ. ∑”ß“πÕ¬à“߇ªìπ¢—ÈπµÕπ - °“√®—¥‡µ√’¬¡Õÿª°√≥å°“√‡√’¬π µ“¡°√–∫«π°“√∑”ß“π - °“√∑”§«“¡ –Õ“¥√Õ߇∑â“ ¥â«¬§«“¡ –Õ“¥ §«“¡√Õ∫§Õ∫ °√–‡ªÜ“π—°‡√’¬π ·≈–Õπÿ√—°…å ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ - °“√ªí¥°«“¥ ‡™Á¥∂Ÿ∫â“π‡√◊Õπ - °“√∑”§«“¡ –Õ“¥ÀâÕ߇√’¬π µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ 7
 11. 11. ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ë °“√„™â«— ¥ÿ Õÿª°√≥å ·≈–‡§√◊ËÕß¡◊Õ „Àâ‡À¡“– ¡µ√ß°—∫≈—°…≥–ß“π ™à«¬„Àâª√–À¬—¥·≈–ª≈Õ¥¿—¬ ‡™àπ - °“√ª≈Ÿ°º—° «π§√—« - °“√∫”√ÿß√—°…“¢Õ߇≈àπ - °“√´àÕ¡·´¡¢Õß„™â à«πµ—« - °“√ª√–¥‘…∞å¢Õß„™â„π‚Õ°“ µà“ß Ê ‚¥¬„™â«— ¥ÿ„π∑âÕß∂‘Ëπ ë °“√∑”ß“πÕ¬à“߇ªìπ¢—ÈπµÕπµ“¡ °√–∫«π°“√∑”ß“π¥â«¬§«“¡ –Õ“¥ √Õ∫§Õ∫ ·≈–Õπÿ√—°…å ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‡ªìπ§ÿ≥∏√√¡·≈–≈—°…≥–π‘ —¬ „π°“√∑”ß“πª.Ù Ò. Õ∏‘∫“¬‡Àµÿº≈„π°“√∑”ß“π„Àâ∫√√≈ÿ ë °“√∑”ß“π„Àâ∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬‡ªìπ ‡ªÑ“À¡“¬ °“√∑”ß“πµ“¡≈”¥—∫Õ¬à“߇ªìπ¢—πµÕπ È Ú. ∑”ß“π∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë«“߉«â µ“¡°√–∫«π°“√∑”ß“π ‡™àπ Õ¬à“߇ªìπ¢—ÈπµÕπ ¥â«¬§«“¡¢¬—π - °“√¥Ÿ·≈√—°…“¢Õß„™â à«πµ—« Õ¥∑π √—∫º‘¥™Õ∫ ·≈–´◊ËÕ —µ¬å - °“√®—¥µŸâ‡ ◊Èպⓠ‚µä–‡¢’¬πÀπ—ß ◊Õ Û. ªØ‘∫—µ‘µπÕ¬à“ß¡’¡“√¬“∑ ·≈–°√–‡ªÜ“π—°‡√’¬π „π°“√∑”ß“π - °“√ª≈Ÿ°‰¡â¥Õ°À√◊Õ‰¡âª√–¥—∫ Ù. „™âæ≈—ßß“π·≈–∑√—欓°√ - °“√´àÕ¡·´¡Õÿª°√≥å ‡§√◊ËÕß¡◊Õ „π°“√∑”ß“πÕ¬à“ߪ√–À¬—¥ ·≈–‡§√◊ËÕß„™â ·≈–§ÿâ¡§à“ - °“√ª√–¥‘…∞å¢Õß„™â ¢Õßµ°·µàß ®“°„∫µÕß·≈–°√–¥“… - °“√®—¥‡°Á∫‡Õ° “√ à«πµ—«8 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’
 12. 12. ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ë §«“¡¢¬—π Õ¥∑π √—∫º‘¥™Õ∫·≈– ´◊ËÕ —µ¬å ‡ªìπ§ÿ≥∏√√¡„π°“√∑”ß“π ë ¡“√¬“∑„π°“√ªØ‘∫—µ‘µπ ‡™àπ - °“√µâÕπ√—∫∫‘¥“¡“√¥“À√◊Õ ºŸâª°§√Õß„π‚Õ°“ µà“ß Ê - °“√√—∫ª√–∑“πÕ“À“√ - °“√„™âÀâÕ߇√’¬π ÀâÕßπÈ” ·≈–ÀâÕß â«¡ ë °“√„™âæ≈—ßß“π·≈–∑√—欓°√ Õ¬à“ߪ√–À¬—¥ ·≈–§ÿâ¡§à“ ‡ªìπ§ÿ≥∏√√¡„π°“√∑”ß“πª.ı Ò. Õ∏‘∫“¬‡Àµÿº≈„π°“√∑”ß“π ë ¢—ÈπµÕπ°“√∑”ß“π ‡ªìπ à«πÀπ÷ËߢÕß ·µà≈–¢—ÈπµÕπ∂Ÿ°µâÕß °“√ªØ‘∫—µ‘ß“πµ“¡°√–∫«π°“√∑”ß“π µ“¡°√–∫«π°“√∑”ß“π ‚¥¬∑”µ“¡≈”¥—∫¢—ÈπµÕπ∑’Ë«“߉«â ‡™àπ Ú. „™â∑—°…–°“√®—¥°“√„π°“√∑”ß“π - °“√´àÕ¡·´¡ ´—° µ“° ‡°Á∫ √’¥ Õ¬à“߇ªìπ√–∫∫ ª√–≥’µ ·≈–¡’ æ—∫ ‡ ◊Èպⓠ§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å - °“√ª≈Ÿ°æ◊™ Û. ªØ‘∫—µ‘µπÕ¬à“ß¡’¡“√¬“∑ - °“√∑”∫—≠™’§√—«‡√◊Õπ „π°“√∑”ß“π°—∫ ¡“™‘°„π§√Õ∫§√—« ë ∑—°…–°“√®—¥°“√‡ªìπ°“√®—¥√–∫∫ß“π Ù. ¡’®‘µ ”π÷°„π°“√„™âæ≈—ßß“π ·≈–√–∫∫§π ‡æ◊ËÕ„Àâ∑”ß“π ”‡√Á® ·≈–∑√—欓°√Õ¬à“ߪ√–À¬—¥ µ“¡‡ªÑ“À¡“¬Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ‡™àπ ·≈–§ÿâ¡§à“ - °“√®—¥‚µä–Õ“À“√ µŸ‡¬Áπ ·≈–ÀâÕߧ√—« â µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ 9
 13. 13. ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß - °“√∑”§«“¡ –Õ“¥ÀâÕßπÈ” ·≈–ÀâÕß â«¡ - °“√´àÕ¡·´¡Õÿª°√≥å¢Õß„™â„π∫â“π - °“√ª√–¥‘…∞å¢Õß„™â ¢Õßµ°·µàß ®“°«— ¥ÿ‡À≈◊Õ„™â∑’Ë¡’Õ¬Ÿà„π∑âÕß∂‘Ëπ - °“√®—¥‡°Á∫‡Õ° “√ ”§—≠ - °“√¥Ÿ·≈√—°…“·≈–„™â ¡∫—µ‘ à«πµ—« ë §«“¡§‘¥ √â“ß √√§å ¡’ Ù ≈—°…≥– ª√–°Õ∫¥â«¬ §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ §«“¡§≈àÕß„π°“√§‘¥ §«“¡¬◊¥À¬ÿàπ „π°“√§‘¥ ·≈–§«“¡§‘¥≈–‡Õ’¬¥≈ÕÕ ë §«“¡ª√–≥’µ‡ªìπ≈—°…≥–π‘ —¬ „π°“√∑”ß“π ë ¡“√¬“∑„π°“√∑”ß“π°—∫ ¡“™‘° „π§√Õ∫§√—« ë °“√¡’®‘µ ”π÷°„π°“√„™âæ≈—ßß“π·≈– ∑√—欓°√Õ¬à“ߪ√–À¬—¥·≈–§ÿâ¡§à“ ‡ªìπ§ÿ≥∏√√¡„π°“√∑”ß“π ª.ˆ Ò. Õ¿‘ª√“¬·π«∑“ß„π°“√∑”ß“π·≈– ë ·π«∑“ß°“√∑”ß“π·≈–°“√ª√—∫ª√ÿß ª√—∫ª√ÿß°“√∑”ß“π·µà≈–¢—ÈπµÕπ °“√∑”ß“π·µà≈–¢—πµÕπ‡ªìπ°“√∑”ß“π È Ú. „™â∑—°…–°“√®—¥°“√„π°“√∑”ß“π µ“¡≈”¥—∫∑’«“ß·ºπ‰«â °àÕπ°“√∑”ß“π Ë ·≈–¡’∑—°…–°“√∑”ß“π√à«¡°—π ¢≥–ªØ‘∫—µ‘ß“π ·≈–‡¡◊ËÕ∑”ß“π ”‡√Á®·≈â« „Àâª√–‡¡‘π∑ÿ°¢—ÈπµÕπ‡æ◊ËÕ°“√·°â‰¢ ·≈–ª√—∫ª√ÿߺ≈ß“π ‡™àπ10 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’
 14. 14. ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß Û. ªØ‘∫—µ‘µπÕ¬à“ß¡’¡“√¬“∑ - °“√¥Ÿ·≈√—°…“ ¡∫—µ‘¿“¬„π∫â“π „π°“√∑”ß“π°—∫§√Õ∫§√—«·≈–ºŸâÕ◊Ëπ - °“√ª≈Ÿ°‰¡â¥Õ°À√◊Õ‰¡âª√–¥—∫ À√◊Õª≈Ÿ°º—° À√◊Õ‡≈’Ȭߪ≈“ «¬ß“¡ - °“√∫—π∑÷°√“¬√—∫ - √“¬®à“¬ - °“√®—¥‡°Á∫‡Õ° “√°“√‡ß‘π ë °“√®—¥°“√„π°“√∑”ß“π·≈–∑—°…– °“√∑”ß“π√à«¡°—𠇙àπ - °“√‡µ√’¬¡ ª√–°Õ∫ ®—¥Õ“À“√ - °“√µ‘¥µ—Èß ª√–°Õ∫ ¢Õß„™â„π∫â“π - °“√ª√–¥‘…∞å¢Õß„™â ¢Õßµ°·µàß „Àâ ¡“™‘°„π§√Õ∫§√—« À√◊Õ‡æ◊ËÕπ „π‚Õ°“ µà“ß Ê ë ¡“√¬“∑„π°“√∑”ß“π°—∫ ¡“™‘° „π§√Õ∫§√—«·≈–ºŸâÕ◊Ëπ ë °“√¡’®‘µ ”π÷°„π°“√„™âæ≈—ßß“π·≈– ∑√—欓°√Õ¬à“ߪ√–À¬—¥·≈–§ÿâ¡§à“ ‡ªìπ§ÿ≥∏√√¡„π°“√∑”ß“π µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ 11
 15. 15. ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ¡.Ò Ò. «‘‡§√“–À増ÈπµÕπ°“√∑”ß“π ë ¢—ÈπµÕπ°“√∑”ß“π ‡ªìπ à«πÀπ÷ËߢÕß µ“¡°√–∫«π°“√∑”ß“π °“√ªØ‘∫—µ‘ß“πµ“¡∑—°…–°√–∫«π°“√ Ú. „™â°√–∫«π°“√°≈ÿà¡„π°“√∑”ß“π ∑”ß“π‚¥¬∑”µ“¡≈”¥—∫¢—ÈπµÕπ∑’Ë ¥â«¬§«“¡‡ ’¬ ≈– «“ß·ºπ‰«â ‡™àπ Û. µ—¥ ‘π„®·°âªí≠À“°“√∑”ß“π - °“√„™âÕÿª°√≥åÕ”π«¬§«“¡ –¥«° Õ¬à“ß¡’‡Àµÿº≈ „π°“√∑”ß“π∫â“π - °“√®—¥·≈–µ°·µàßÀâÕß ë °√–∫«π°“√°≈ÿà¡ ‡ªìπ«‘∏’°“√∑”ß“π µ“¡¢—ÈπµÕπ §◊Õ °“√‡≈◊Õ°À—«Àπâ“°≈ÿà¡ °”Àπ¥‡ªÑ“À¡“¬ «“ß·ºπ ·∫àßß“π µ“¡§«“¡ “¡“√∂ ªØ‘∫—µ‘µ“¡∫∑∫“∑ Àπâ“∑’Ë ª√–‡¡‘πº≈·≈–ª√—∫ª√ÿßß“π ‡™àπ - °“√‡µ√’¬¡ ª√–°Õ∫ ®—¥ µ°·µàß ·≈–∫√‘°“√Õ“À“√ - °“√·ª√√Ÿªº≈º≈‘µ∑“ß°“√‡°…µ√ - °“√ª√–¥‘…∞å¢Õß„™â ¢Õßµ°·µàß ®“°«— ¥ÿ„π∑âÕß∂‘Ëπ ë §«“¡‡ ’¬ ≈–‡ªìπ≈—°…≥–π‘ —¬ „π°“√∑”ß“π ë °“√·°âªí≠À“„π°“√∑”ß“π‡æ◊ËÕ„À⇰‘¥ §«“¡§‘¥À“«‘∏°“√·°âª≠À“µà“ß Ê ‡™àπ ’ í - °“√®—¥ «π„π¿“™π–12 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’
 16. 16. ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß - °“√´àÕ¡·´¡ Õÿª°√≥å ·≈–‡§√◊ËÕß¡◊Õ/‡§√◊ËÕß„™â¡.Ú Ò. „™â∑—°…–°“√· «ßÀ“§«“¡√Ÿâ ë ∑—°…–°“√· «ßÀ“§«“¡√Ÿâ ª√–°Õ∫¥â«¬ ‡æ◊Õæ—≤π“°“√∑”ß“π Ë °“√»÷°…“ §âπ§«â“ √«∫√«¡  —߇°µ Ú. „™â∑—°…–°√–∫«π°“√·°âªí≠À“  ”√«® ·≈–∫—π∑÷°‡æ◊ËÕ„™â „π°“√∑”ß“π „π°“√æ—≤π“°“√∑”ß“π ‡™àπ Û. ¡’®‘µ ”π÷°„π°“√∑”ß“π·≈–„™â - °“√®—¥·≈–µ°·µàß∫â“π ∑√—欓°√„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π - °“√¥Ÿ·≈√—°…“·≈–µ°·µàß «π Õ¬à“ߪ√–À¬—¥·≈–§ÿâ¡§à“ - °“√®—¥°“√º≈º≈‘µ ë ∑—°…–°√–∫«π°“√·°âªí≠À“ „π°“√∑”ß“π ¡’¢—ÈπµÕπ §◊Õ °“√ —߇°µ «‘‡§√“–Àå  √â“ß∑“߇≈◊Õ° ·≈–ª√–‡¡‘π ∑“߇≈◊Õ° ‡™àπ - °“√‡µ√’¬¡ ª√–°Õ∫ ®—¥ µ°·µàß ·≈–∫√‘°“√‡§√◊ËÕߥ◊Ë¡ - °“√‡≈’Ȭߠ—µ«å - °“√ª√–¥‘…∞å¢Õß„™â ¢Õßµ°·µàß ®“°«— ¥ÿ„π‚√߇√’¬πÀ√◊Õ∑âÕß∂‘Ëπ - °“√µ‘¥µàÕ ◊ËÕ “√·≈–„™â∫√‘°“√ °—∫Àπ૬ߓπµà“ß Ê ë °“√¡’®‘µ ”π÷°·≈–„™â∑√—欓°√ Õ¬à“ߪ√–À¬—¥·≈–§ÿâ¡§à“‡ªìπ§ÿ≥∏√√¡ „π°“√∑”ß“π µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ 13
 17. 17. ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ¡.Û Ò. Õ¿‘ª√“¬¢—ÈπµÕπ°“√∑”ß“π∑’Ë¡’ ë ¢—ÈπµÕπ°“√∑”ß“π∑’Ë¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ª√– ‘∑∏‘¿“æ ‡ªìπ°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡°√–∫«π°“√∑”ß“π Ú. „™â∑—°…–„π°“√∑”ß“π√à«¡°—π ‚¥¬°“√∑”µ“¡≈”¥—∫¢—ÈπµÕπ Õ¬à“ß¡’§ÿ≥∏√√¡ ¡’§«“¡ “¡“√∂∑”ß“π ”‡√Á® Û. Õ¿‘ª√“¬°“√∑”ß“π‚¥¬„™â∑—°…– µ“¡‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë«“߉«â ‡™àπ °“√®—¥°“√‡æ◊ËÕ°“√ª√–À¬—¥æ≈—ßß“π - °“√´—° µ“° æ—∫ ‡°Á∫ ‡ ◊Èպⓠ∑√—欓°√ ·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ∑’˵âÕߥŸ·≈Õ¬à“ߪ√–≥’µ - °“√ √â“ß™‘Èπß“πÀ√◊Õº≈ß“π ë ∑—°…–°“√∑”ß“π√à«¡°—𠇪ìπ°“√ √â“ß „À⺟â‡√’¬π “¡“√∂∑”ß“π·≈–Õ¬Ÿà√à«¡°—𠉥âÕ¬à“ß¡’§«“¡ ÿ¢ ·≈–¡’§ÿ≥∏√√¡ ‡™àπ - °“√‡µ√’¬¡ ª√–°Õ∫Õ“À“√ ª√–‡¿∑ ”√—∫ - °“√ª√–¥‘…∞å∫√√®ÿ¿—≥±å ®“°«— ¥ÿ∏√√¡™“µ‘ ë ∑—°…–°“√®—¥°“√ ‡ªìπ°“√®—¥√–∫∫ß“π ·≈–√–∫∫§π ‡æ◊ËÕ„Àâ∑”ß“π ”‡√Á® µ“¡‡ªÑ“À¡“¬Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ‡™àπ - ∏ÿ√°‘®ª√–‡¿∑µà“ß Ê - °“√¢¬“¬æ—π∏ÿåæ◊™ - °“√µ‘¥µ—Èß/ª√–°Õ∫º≈‘µ¿—≥±å14 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’
 18. 18. ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß¡.Ù-ˆ Ò. Õ∏‘∫“¬«‘∏’°“√∑”ß“π ë «‘∏°“√∑”ß“π‡æ◊Õ°“√¥”√ß™’«µ ‡ªìπ°“√ ’ Ë ‘ ‡æ◊ËÕ°“√¥”√ß™’«µ ‘ ∑”ß“π∑’Ë®”‡ªìπ‡°’Ë¬«°—∫§«“¡‡ªìπÕ¬Ÿà Ú.  √â“ߺ≈ß“πÕ¬à“ß¡’§«“¡§‘¥ „π™’«‘µª√–®”«—𠇙àπ  √â“ß √√§å ·≈–¡’∑—°…– - °“√‡≈◊Õ°„™â ¥Ÿ·≈√—°…“‡ ◊Èպⓠ°“√∑”ß“π√à«¡°—π ·≈–‡§√◊ËÕß·µàß°“¬ Û. ¡’∑—°…–°“√®—¥°“√„π°“√∑”ß“π ë §«“¡§‘¥ √â“ß √√§å¡’ Ù ≈—°…≥– Ù. ¡’∑—°…–°√–∫«π°“√·°âªí≠À“ ª√–°Õ∫¥â«¬ §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ „π°“√∑”ß“π §«“¡§≈àÕß„π°“√§‘¥ §«“¡¬◊¥À¬ÿàπ ı. ¡’∑—°…–„π°“√· «ßÀ“§«“¡√Ÿâ‡æ◊ËÕ „π°“√§‘¥ ·≈–§«“¡§‘¥≈–‡Õ’¬¥≈ÕÕ °“√¥”√ß™’«‘µ ë ∑—°…–°“√∑”ß“π√à«¡°—𠇪ìπ°“√ ˆ. ¡’§ÿ≥∏√√¡·≈–≈—°…≥–π‘ —¬ ∑”ß“π°≈ÿà¡ ∑”ß“π√à«¡°—∫ºŸâÕ◊Ëπ „π°“√∑”ß“π ‰¥âÕ¬à“ß¡’§«“¡ ÿ¢ ∑”ß“πÕ¬à“ß¡’ ˜. „™âæ≈—ßß“π ∑√—欓°√ „π°“√∑”ß“π °√–∫«π°“√ µ“¡¢—ÈπµÕπ·≈– Õ¬à“ߧÿâ¡§à“·≈–¬—Ë߬◊π ‡æ◊ËÕ°“√ Ωñ°À≈—°°“√∑”ß“π°≈ÿà¡ ‡™àπ Õπÿ√—°…å ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ - °“√ª√–¥‘…∞å¢Õß„™â∑’ˇªìπ ‡Õ°≈—°…≥å‰∑¬ - Àπâ“∑’Ë·≈–∫∑∫“∑¢Õßµπ‡Õß ∑’Ë¡’µàÕ ¡“™‘°„π§√Õ∫§√—« ‚√߇√’¬π ·≈–™ÿ¡™π ë ∑—°…–°“√®—¥°“√ ‡ªìπ°“√®—¥√–∫∫ß“π ·≈–√–∫∫§π ‡æ◊ËÕ„Àâ°“√∑”ß“π ”‡√Á® µ“¡‡ªÑ“À¡“¬Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ‡™àπ µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ 15
 19. 19. ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß - °“√¥Ÿ·≈√—°…“ ∑”§«“¡ –Õ“¥ ®—¥ µ°·µàß∫â“π ·≈–‚√߇√’¬π - °“√ª≈Ÿ°æ◊™ ¢¬“¬æ—π∏ÿåæ◊™ À√◊Õ‡≈’Ȭߠ—µ«å - °“√∫”√ÿß ‡°Á∫√—°…“ ‡§√◊ËÕß„™â‰øøÑ“ ·≈–Õÿª°√≥åÕ”π«¬§«“¡ –¥«° „π™’«‘µª√–®”«—π - °“√¥”‡π‘π°“√∑“ß∏ÿ√°‘® ë ∑—°…–°√–∫«π°“√·°âªí≠À“„π °“√∑”ß“π ¡’¢—ÈπµÕπ §◊Õ °“√ —߇°µ «‘‡§√“–Àå  √â“ß∑“߇≈◊Õ° ·≈–ª√–‡¡‘π ∑“߇≈◊Õ° ‡™àπ - °“√µ—¥‡¬Á∫·≈–¥—¥·ª≈߇ ◊Èպⓠ- °“√‡°Á∫ ∂πÕ¡ ·≈–·ª√√ŸªÕ“À“√ - °“√µ‘¥µ—Èß ª√–°Õ∫ ´àÕ¡·´¡ Õÿª°√≥å ‡§√◊ËÕß¡◊Õ ‡§√◊ËÕß„™â  ‘ËßÕ”π«¬§«“¡ –¥«°„π∫â“π ·≈–‚√߇√’¬π16 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’
 20. 20. ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ë ∑—°…–°“√· «ßÀ“§«“¡√Ÿâ‡æ◊ËÕ °“√¥”√ß™’«‘µ ª√–°Õ∫¥â«¬ °“√»÷°…“ §âπ§«â“ √«∫√«¡  —߇°µ  ”√«® ·≈– ∫—π∑÷° ‡™àπ - °“√¥Ÿ·≈√—°…“∫â“π - °“√‡≈’Ȭߠ—µ«å ë §ÿ≥∏√√¡·≈–≈—°…≥–π‘ —¬„π°“√ ∑”ß“π‡ªìπ°“√ √â“ߧÿ≥ß“¡§«“¡¥’ ·≈– §«√Ωñ°„À⺟â‡√’¬π¡’§ÿ≥¿“æ∑’Ë ”§—≠ Ê ‡™àπ ¢¬—π Õ¥∑π √—∫º‘¥™Õ∫ ·≈–´◊Õ —µ¬å Ë ë °“√„™âæ≈—ßß“π ∑√—欓°√ Õ¬à“ߧÿâ¡§à“·≈–¬—Ë߬◊𠇪ìπ§ÿ≥∏√√¡ „π°“√∑”ß“π µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ 17
 21. 21.  “√–∑’Ë ™—π °“√ÕÕ°·∫∫·≈–‡∑§‚π‚≈¬’™’«¥ ÚÈ µ—« È —  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß¡“µ√∞“π ß Ú.Ò ‡¢â“„®‡∑§‚π‚≈¬’·≈–°√–∫«π°“√‡∑§‚π‚≈¬’ ÕÕ°·∫∫·≈– √â“ß ‘ËߢÕ߇§√◊ËÕß„™â À√◊Õ«‘∏’°“√µ“¡°√–∫«π°“√‡∑§‚π‚≈¬’Õ¬à“ß¡’§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å ‡≈◊Õ°„™â‡∑§‚π‚≈¬’ „π∑“ß √â“ß √√§åµàÕ™’«‘µ  —ߧ¡  ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ·≈–¡’ à«π√à«¡„π°“√®—¥°“√‡∑§‚π‚≈¬’ ∑’ˬ—Ë߬◊π ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ª.Ò - - ª.Ú Ò. ∫Õ°ª√–‚¬™πå¢Õß ‘ËߢÕ߇§√◊ËÕß„™â ë  ‘ËߢÕ߇§√◊ËÕß„™â„π™’«‘µª√–®”«—π „π™’«‘µª√–®”«—π ∂Ÿ° √â“ß¡“„Àâ¡’√Ÿª√à“ß∑’Ë·µ°µà“ß°—π Ú.  √â“ߢÕ߇≈àπ ¢Õß„™âÕ¬à“ßßà“¬ µ“¡Àπâ“∑’Ë„™â Õ¬ ‡™àπ ·ª√ß ’øíπ ‚¥¬°”Àπ¥ªí≠À“À√◊Õ§«“¡µâÕß°“√ À¡âÕÀÿߢ⓫ °√√‰°√ ª“°°“ ¥‘π Õ √«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ ÕÕ°·∫∫‚¥¬∂à“¬∑Õ¥ ‡ªìπµâπ ´÷Ëß¡’ª√–‚¬™πå„π°“√∑” §«“¡§‘¥‡ªìπ¿“æ√à“ß Ú ¡‘µ‘ °‘®°√√¡µà“ß Ê ‰¥â –¥«° ≈ß¡◊Õ √â“ß ·≈–ª√–‡¡‘πº≈ ·≈–√«¥‡√Á«¢÷Èπ Û. 𔧫“¡√Ÿâ‡°’ˬ«°—∫°“√„™âÕÿª°√≥å ë °“√ √â“ߢÕ߇≈àπÀ√◊Õ¢Õß„™âÕ¬à“߇ªì𠇧√◊ËÕß¡◊Õ∑’Ë∂Ÿ°«‘∏’‰ªª√–¬ÿ°µå„™â ¢—ÈπµÕπ µ—Èß·µà°”Àπ¥ªí≠À“ „π°“√ √â“ߢÕ߇≈àπ ¢Õß„™âÕ¬à“ßßà“¬ À√◊Õ§«“¡µâÕß°“√ √«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ Ù. ¡’§«“¡§‘¥ √â“ß √√§åÕ¬à“ßπâÕ¬ ÕÕ°·∫∫‚¥¬∂à“¬∑Õ¥§«“¡§‘¥ Ò ≈—°…≥– „π°“√·°âªí≠À“ ‡ªìπ¿“æ√à“ß Ú ¡‘µ‘ °àÕπ≈ß¡◊Õ √â“ß À√◊Õ πÕߧ«“¡µâÕß°“√ ·≈–ª√–‡¡‘πº≈ ∑”„À⺟â‡√’¬π∑”ß“π Õ¬à“߇ªìπ°√–∫«π°“√ 18 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’
 22. 22. ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ë ¿“æ√à“ß Ú ¡‘µ‘ À√◊Õ¿“æ Ú ¡‘µ‘ ª√–°Õ∫¥â«¬ ¥â“π°«â“ß ·≈–¥â“𬓫 ë °“√„™âÕÿª°√≥å ‡§√◊ËÕß¡◊Õ ‡™àπ °√√‰°√ ‰¡â∫√√∑—¥ §«√„™â„Àâ‡À¡“– ¡°—∫ ≈—°…≥–·≈–ª√–‡¿∑¢Õß°“√∑”ß“π À“°π”¡“„™â‚¥¬¢“¥§«“¡√–¡—¥√–«—ß ·≈–°“√„™âß“π∑’ˉ¡à∂Ÿ°«‘∏’ ®–∑”„À⇰‘¥ Õ—πµ√“¬µàÕµπ‡Õß·≈–§«“¡‡ ’¬À“¬ °—∫™‘Èπß“π ¥—ßπ—Èπ °“√„™âÕÿª°√≥å ‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑’Ë∂Ÿ°«‘∏’®–∑”„À⇰‘¥ §«“¡ª≈Õ¥¿—¬„π°“√∑”ß“π ë §«“¡§‘¥ √â“ß √√§å ¡’ Ù ≈—°…≥– ª√–°Õ∫¥â«¬ §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ §«“¡§≈àÕß„π°“√§‘¥ §«“¡¬◊¥À¬ÿàπ „π°“√§‘¥ ·≈–§«“¡§‘¥≈–‡Õ’¬¥≈ÕÕª.Û Ò.  √â“ߢÕ߇≈àπ ¢Õß„™âÕ¬à“ßßà“¬ ë °“√ √â“ߢÕ߇≈àπÀ√◊Õ¢Õß„™âÕ¬à“߇ªìπ ‚¥¬°”Àπ¥ªí≠À“À√◊Õ§«“¡µâÕß°“√ ¢—ÈπµÕπ µ—Èß·µà°”Àπ¥ªí≠À“ √«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ ÕÕ°·∫∫‚¥¬∂à“¬∑Õ¥ À√◊Õ§«“¡µâÕß°“√ √«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ §«“¡§‘¥‡ªìπ¿“æ√à“ß Ú ¡‘µ‘ ÕÕ°·∫∫‚¥¬∂à“¬∑Õ¥§«“¡§‘¥ ≈ß¡◊Õ √â“ß ·≈–ª√–‡¡‘πº≈ ‡ªìπ¿“æ√à“ß Ú ¡‘µ‘ °àÕπ≈ß¡◊Õ √â“ß Ú. ‡≈◊Õ°„™â ‘ËߢÕ߇§√◊ËÕß„™â„π ·≈–ª√–‡¡‘πº≈ ∑”„À⺟â‡√’¬π∑”ß“π ™’«‘µª√–®”«—πÕ¬à“ß √â“ß √√§å Õ¬à“߇ªìπ°√–∫«π°“√ µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ 19
 23. 23. ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß Û. ¡’°“√®—¥°“√ ‘ËߢÕ߇§√◊ËÕß„™â ë ¿“æ√à“ß Ú ¡‘µ‘ À√◊Õ¿“æ Ú ¡‘µ‘ ¥â«¬°“√π”°≈—∫¡“„™â´È” ª√–°Õ∫¥â«¬ ¥â“π°«â“ß ·≈–¥â“𬓫 ‡ªìπ°“√∂à“¬∑Õ¥§«“¡§‘¥ À√◊Õ®‘πµπ“°“√ ë °“√‡≈◊Õ°„™â ËߢÕ߇§√◊ËÕß„™â ‘ Õ¬à“ß √â“ß √√§å‡ªìπ°“√‡≈◊Õ°  ‘ËߢÕ߇§√◊ËÕß„™â∑’ˇªìπ¡‘µ√°—∫™’«‘µ  —ߧ¡  ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ë °“√π” ‘ËߢÕ߇§√◊ËÕß„™â°≈—∫¡“„™â´” È ‡ªìπ à«πÀπ÷ËߢÕ߇∑§‚π‚≈¬’ –Õ“¥ ª.Ù - - ª.ı Ò. Õ∏‘∫“¬§«“¡À¡“¬·≈–«‘«—≤π“°“√ ë §«“¡À¡“¬¢Õ߇∑§‚π‚≈¬’ §◊Õ °“√π” ¢Õ߇∑§‚π‚≈¬’ §«“¡√Ÿâ ∑—°…– ·≈–∑√—欓°√¡“ √â“ß Ú.  √â“ß ‘ËߢÕ߇§√◊ËÕß„™âµ“¡§«“¡ π„®  ‘ËߢÕ߇§√◊ËÕß„™â º≈‘µ¿—≥±åÀ√◊Õ«‘∏°“√ ’ Õ¬à“ߪ≈Õ¥¿—¬ ‚¥¬°”Àπ¥ªí≠À“ ‚¥¬ºà“π°√–∫«π°“√‡æ◊ËÕ·°âªí≠À“ À√◊Õ§«“¡µâÕß°“√ √«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈  πÕߧ«“¡µâÕß°“√À√◊Õ‡æ‘Ë¡ ‡≈◊Õ°«‘∏’°“√ ÕÕ°·∫∫‚¥¬∂à“¬∑Õ¥ §«“¡ “¡“√∂„π°“√∑”ß“π¢Õß¡πÿ…¬å §«“¡§‘¥‡ªìπ¿“æ√à“ß Û ¡‘µ‘ ë ‡∑§‚π‚≈¬’¡’∑’Ë¡“∑’Ë·µ°µà“ß°—π·≈– ≈ß¡◊Õ √â“ß ·≈–ª√–‡¡‘πº≈ ¡’°“√æ—≤𓇪≈’ˬπ·ª≈ßµ≈Õ¥‡«≈“ Û. 𔧫“¡√Ÿâ·≈–∑—°…–°“√ √â“ß™‘Èπß“π ‡√’¬°«à“ «‘«—≤π“°“√ °“√»÷°…“ ‰ªª√–¬ÿ°µå„π°“√ √â“ß ‘ËߢÕß «‘«—≤π“°“√‡æ◊ËÕ„™â‡ªìπ·π«∑“ß ‡§√◊ËÕß„™â „π°“√æ—≤π“20 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’
 24. 24. ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß Ù. ¡’§«“¡§‘¥ √â“ß √√§åÕ¬à“ßπâÕ¬ ë °“√ √â“ß ‘ËߢÕ߇§√◊ËÕß„™âÕ¬à“߇ªìπ Ú ≈—°…≥– „π°“√·°âªí≠À“ ¢—ÈπµÕπ µ—Èß·µà°”Àπ¥ªí≠À“À√◊Õ À√◊Õ πÕߧ«“¡µâÕß°“√ §«“¡µâÕß°“√ √«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ ı. ‡≈◊Õ°„™â‡∑§‚π‚≈¬’„π™’«‘µª√–®”«—π ‡≈◊Õ°«‘∏’°“√ ÕÕ°·∫∫‚¥¬∂à“¬∑Õ¥ Õ¬à“ß √â“ß √√§åµàÕ™’«‘µ  —ߧ¡ §«“¡§‘¥‡ªìπ¿“æ√à“ß Û ¡‘µ‘ ·≈–¡’°“√®—¥°“√ ‘ËߢÕ߇§√◊ËÕß„™â °àÕπ≈ß¡◊Õ √â“ß ·≈–ª√–‡¡‘πº≈ ¥â«¬°“√·ª√√Ÿª·≈â«π”°≈—∫ ∑”„À⺟â‡√’¬π∑”ß“πÕ¬à“߇ªìπ ¡“„™â„À¡à °√–∫«π°“√ ë ¿“æ√à“ß Û ¡‘µ‘À√◊Õ¿“æ à«πÀπ÷ËߢÕß Û ¡‘µ‘ ª√–°Õ∫¥â«¬ ¥â“π°«â“ß ¥â“𬓫 ·≈–¥â“π Ÿß ‡ªìπ°“√∂à“¬∑Õ¥ §«“¡§‘¥À√◊Õ®‘πµπ“°“√ ë §«“¡√Ÿâ∑’Ë„™â„π°“√ √â“ß™‘Èπß“π µâÕßÕ“»—¬§«“¡√Ÿâ∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—∫ ™‘Èπß“πÕ◊ËπÕ’° ‡™àπ °≈‰°·≈– °“√§«∫§ÿ¡‰øøÑ“ - Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å ë ∑—°…–°“√ √â“ß™‘Èπß“π ‡ªìπ°“√Ωñ°Ωπ „π°“√„™âÕª°√≥å ‡§√◊Õß¡◊Õ  √â“ß™‘πß“π ÿ Ë È ®π “¡“√∂ªØ‘∫—µ‘ß“π‰¥âÕ¬à“ß §≈àÕß·§≈à« √«¥‡√Á« ·≈–∂Ÿ°µâÕß µ“¡·∫∫∑’Ë°”Àπ¥ ‡™àπ ∑—°…– °“√«—¥¢π“¥ °“√∑”‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ 21
 25. 25. ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ë §«“¡§‘¥ √â“ß √√§å ¡’ Ù ≈—°…≥– ª√–°Õ∫¥â«¬ §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ §«“¡§≈àÕß„π°“√§‘¥ §«“¡¬◊¥À¬ÿàπ „π°“√§‘¥ ·≈–§«“¡§‘¥≈–‡Õ’¬¥≈ÕÕ ë °“√‡≈◊Õ°„™â‡∑§‚π‚≈¬’Õ¬à“ß √â“ß √√§å ‚¥¬À¡ÿπ‡«’¬π°≈—∫¡“„™â„À¡à∑“ß æ≈—ßß“π ‡√’¬°«à“ æ≈—ßß“πÀ¡ÿπ‡«’¬π ë °“√®—¥°“√ ‘ËߢÕ߇§√◊ËÕß„™â¥â«¬ °“√·ª√√Ÿª·≈â« π”°≈—∫¡“„™â„À¡à ‡ªìπ à«πÀπ÷ËߢÕ߇∑§‚π‚≈¬’ –Õ“¥ ª.ˆ Ò. Õ∏‘∫“¬ à«πª√–°Õ∫¢Õß√–∫∫ ë √–∫∫‡∑§‚π‚≈¬’ ª√–°Õ∫¥â«¬ ‡∑§‚π‚≈¬’ µ—«ªÑÕπ (Input) °√–∫«π°“√ Ú.  √â“ß ‘ËߢÕ߇§√◊ËÕß„™âµ“¡§«“¡ π„® (Process) ·≈–º≈≈—æ∏å (Output) Õ¬à“ߪ≈Õ¥¿—¬ ‚¥¬°”Àπ¥ªí≠À“ ë °“√ √â“ß ‘ËߢÕ߇§√◊ËÕß„™âÕ¬à“߇ªìπ À√◊Õ§«“¡µâÕß°“√ √«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ ¢—ÈπµÕπ µ—Èß·µà°”Àπ¥ªí≠À“ ‡≈◊Õ°«‘∏’°“√ ÕÕ°·∫∫‚¥¬∂à“¬∑Õ¥ À√◊Õ§«“¡µâÕß°“√ √«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ §«“¡§‘¥‡ªìπ¿“æ√à“ß Û ¡‘µ‘ ‡≈◊Õ°«‘∏’°“√ ÕÕ°·∫∫‚¥¬∂à“¬∑Õ¥ À√◊Õ·ºπ∑’˧«“¡§‘¥ ≈ß¡◊Õ √â“ß §«“¡§‘¥‡ªìπ¿“æ√à“ß Û ¡‘µ‘ ·≈–ª√–‡¡‘πº≈ À√◊Õ·ºπ∑’˧«“¡§‘¥ °àÕπ≈ß¡◊Õ √â“ß Û. 𔧫“¡√Ÿâ·≈–∑—°…–°“√ √â“ß™‘Èπß“π ·≈–ª√–‡¡‘πº≈ ∑”„À⺟â‡√’¬π∑”ß“π ‰ªª√–¬ÿ°µå„π°“√ √â“ß ‘ËߢÕß Õ¬à“߇ªìπ°√–∫«π°“√ ‡§√◊ËÕß„™â ë ¿“æ√à“ß Û ¡‘µ‘ ª√–°Õ∫¥â«¬ ¥â“π°«â“ß ¥â“𬓫 ·≈–¥â“π Ÿß ‡ªìπ°“√∂à“¬∑Õ¥ §«“¡§‘¥À√◊Õ®‘πµπ“°“√22 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’
 26. 26. ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ë ·ºπ∑’˧«“¡§‘¥ ‡ªìπ°“√≈”¥—∫ §«“¡§‘¥„Àâ‡ÀÁπ‡ªìπ¢—ÈπµÕπ ·≈–‡ªìπ°“√∂à“¬∑Õ¥§«“¡§‘¥ À√◊Õ®‘πµπ“°“√√Ÿª·∫∫Àπ÷Ëß ë §«“¡√Ÿâ∑’Ë„™â„π°“√ √â“ß™‘Èπß“π µâÕßÕ“»—¬§«“¡√Ÿâ∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—∫ ™‘Èπß“πÕ◊ËπÕ’° ‡™àπ °≈‰°·≈– °“√§«∫§ÿ¡‰øøÑ“ - Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å ë ∑—°…–°“√ √â“ß™‘Èπß“πÕ◊Ëπ Ê ∑’˵âÕß„™â ‡æ‘Ë¡Õ’° ‡™àπ ∑—°…–°“√µ—¥ °“√ª√–°Õ∫™‘Èπß“π·µà≈– à«π ‡¢â“¥â«¬°—π °“√‡®“–¡.Ò - -¡.Ú Ò. Õ∏‘∫“¬°√–∫«π°“√‡∑§‚π‚≈¬’ ë °√–∫«π°“√‡∑§‚π‚≈¬’ ‡ªìπ¢—ÈπµÕπ Ú.  √â“ß ‘ËߢÕ߇§√◊ËÕß„™âÀ√◊Õ«‘∏’°“√µ“¡ °“√·°âªí≠À“À√◊Õ πÕߧ«“¡µâÕß°“√ °√–∫«π°“√‡∑§‚π‚≈¬’Õ¬à“ߪ≈Õ¥¿—¬ ¢Õß¡πÿ…¬å ª√–°Õ∫¥â«¬ °”Àπ¥ªí≠À“ ÕÕ°·∫∫‚¥¬∂à“¬∑Õ¥§«“¡§‘¥ À√◊Õ§«“¡µâÕß°“√ √«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ ‡ªìπ¿“æ√à“ß Û ¡‘µ‘ À√◊Õ¿“æ©“¬ ‡≈◊Õ°«‘∏’°“√ÕÕ°·∫∫ ·≈–ªØ‘∫—µ‘°“√ ‡æ◊ËÕ𔉪 Ÿà°“√ √â“ßµâπ·∫∫¢Õß ∑¥ Õ∫ ª√—∫ª√ÿß·°â‰¢ ·≈–ª√–‡¡‘πº≈  ‘ËߢÕ߇§√◊ËÕß„™â À√◊Õ∂à“¬∑Õ¥ ë °“√ √â“ß ‘ËߢÕ߇§√◊ËÕß„™âÀ√◊Õ«‘∏°“√ ’ §«“¡§‘¥¢Õß«‘∏’°“√‡ªìπ·∫∫®”≈Õß µ“¡°√–∫«π°“√‡∑§‚π‚≈¬’ ∑”„Àâ §«“¡§‘¥·≈–°“√√“¬ß“πº≈ ºŸâ‡√’¬π∑”ß“πÕ¬à“߇ªìπ√–∫∫  “¡“√∂ ‡æ◊ËÕ𔇠πÕ«‘∏’°“√ ¬âÕπ°≈—∫¡“·°â‰¢‰¥âßà“¬ µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ 23
 27. 27. ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß Û. ¡’§«“¡§‘¥ √â“ß √√§å„π°“√·°âªí≠À“ ë ¿“æ©“¬ ‡ªìπ¿“æ· ¥ß√“¬≈–‡Õ’¬¥ À√◊Õ πÕߧ«“¡µâÕß°“√„πß“π ¢Õß™‘πß“π ª√–°Õ∫¥â«¬ ¿“æ¥â“πÀπâ“ È ∑’˺≈‘µ‡Õß ¥â“π¢â“ß ¥â“π∫π · ¥ß¢π“¥ Ù. ‡≈◊Õ°„™â‡∑§‚π‚≈¬’Õ¬à“ß √â“ß √√§å ·≈–Àπ૬«—¥ ‡æ◊ËÕ𔉪 √â“ß™‘Èπß“π µàÕ™’«‘µ  —ߧ¡  ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ·≈–¡’ ë §«“¡√Ÿâ∑’Ë„™â„π°“√ √â“ß ‘ËߢÕ߇§√◊ËÕß„™â °“√®—¥°“√‡∑§‚π‚≈¬’¥â«¬°“√≈¥ À√◊Õ«‘∏’°“√µâÕßÕ“»—¬§«“¡√Ÿâ °“√„™â∑√—欓°√À√◊Õ‡≈◊Õ°„™â ∑’ˇ°’ˬ«¢âÕßÕ◊ËπÕ’° ‡™àπ °≈‰°·≈– ‡∑§‚π‚≈¬’∑’ˉ¡à¡’º≈°√–∑∫ °“√§«∫§ÿ¡‰øøÑ“ - Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å µàÕ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ë §«“¡§‘¥ √â“ß √√§å ¡’ Ù ≈—°…≥– ª√–°Õ∫¥â«¬ §«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ §«“¡§≈àÕß„π°“√§‘¥ §«“¡¬◊¥À¬ÿàπ „π°“√§‘¥ ·≈–§«“¡§‘¥≈–‡Õ’¬¥≈ÕÕ ë °“√‡≈◊Õ°„™âæ≈—ßß“πÀ¡ÿπ‡«’¬π ‡ªìπ à«πÀπ÷ߢÕß°“√≈¥°“√„™â∑√—欓°√ Ë ë °“√≈¥°“√„™â∑√—欓°√À√◊Õ‡≈◊Õ°„™â ‡∑§‚π‚≈¬’∑’ˉ¡à¡’º≈°√–∑∫°—∫  ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‡ªìπ à«πÀπ÷ËߢÕß ‡∑§‚π‚≈¬’ –Õ“¥ ¡.Û Ò. Õ∏‘∫“¬√–¥—∫¢Õ߇∑§‚π‚≈¬’ ë √–¥—∫¢Õ߇∑§‚π‚≈¬’ ·∫àßµ“¡§«“¡√Ÿâ Ú.  √â“ß ‘ËߢÕ߇§√◊ËÕß„™âÀ√◊Õ«‘∏°“√ ’ ∑’Ë„™â‡ªìπ Û √–¥—∫ §◊Õ √–¥—∫æ◊Èπ∫â“𠵓¡°√–∫«π°“√‡∑§‚π‚≈¬’ À√◊Õæ◊Èπ∞“π √–¥—∫°≈“ß·≈–√–¥—∫ Ÿß Õ¬à“ߪ≈Õ¥¿—¬ ÕÕ°·∫∫ ë °“√ √â“ß ‘ËߢÕ߇§√◊ËÕß„™âÀ√◊Õ«‘∏’°“√ ‚¥¬∂à“¬∑Õ¥§«“¡§‘¥‡ªìπ¿“æ©“¬ µ“¡°√–∫«π°“√‡∑§‚π‚≈¬’ ‡æ◊ËÕ„Àâ24 µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’
 28. 28. ™—π È µ—«™’«¥ È—  “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß ‡æ◊ËÕ𔉪 Ÿà°“√ √â“ßµâπ·∫∫·≈– ºŸâ‡√’¬π∑”ß“πÕ¬à“߇ªìπ√–∫∫  “¡“√∂ ·∫∫®”≈ÕߢÕß ‘ËߢÕ߇§√◊ËÕß„™â ¬âÕπ°≈—∫¡“·°â‰¢‰¥âßà“¬ À√◊Õ∂à“¬∑Õ¥§«“¡§‘¥¢Õß«‘∏’°“√ ë ¿“æ©“¬ ‡ªìπ¿“æ· ¥ß√“¬≈–‡Õ’¬¥ ‡ªìπ·∫∫®”≈Õߧ«“¡§‘¥·≈– ¢Õß™‘πß“π ª√–°Õ∫¥â«¬ ¿“æ¥â“πÀπâ“ È °“√√“¬ß“πº≈ ¥â“π¢â“ß ¥â“π∫π · ¥ß¢π“¥·≈– Àπ૬«—¥ ‡æ◊ËÕ𔉪 √â“ß™‘Èπß“π ë °“√ √â“ß ‘ËߢÕ߇§√◊ËÕß„™â À√◊Õ«‘∏’°“√ µâÕßÕ“»—¬§«“¡√Ÿâ∑’ˇ°’ˬ«¢âÕßÕ◊ËπÕ’° ‡™àπ °≈‰°·≈–°“√§«∫§ÿ¡ ‰øøÑ“ - Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å¡.Ù-ˆ Ò. Õ∏‘∫“¬·≈–‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡ —¡æ—π∏å ë ‡∑§‚π‚≈¬’¡’§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫ √–À«à“߇∑§‚π‚≈¬’°—∫»“ µ√åÕ◊Ëπ Ê »“ µ√åÕ◊Ëπ Ê ‚¥¬‡©æ“–«‘∑¬“»“ µ√å Ú. «‘‡§√“–Àå√–∫∫‡∑§‚π‚≈¬’ ë √–∫∫‡∑§‚π‚≈¬’ ª√–°Õ∫¥â«¬ Û.  √â“ß·≈–æ—≤π“ ‘ËߢÕ߇§√◊ËÕß„™â µ—«ªÑÕπ (Input) °√–∫«π°“√ À√◊Õ«‘∏’°“√µ“¡°√–∫«π°“√ (Process) º≈≈—æ∏å (Output) ‡∑§‚π‚≈¬’Õ¬à“ߪ≈Õ¥¿—¬ ∑√—欓°√∑“߇∑§‚π‚≈¬’ (Resources) ‚¥¬∂à“¬∑Õ¥§«“¡§‘¥‡ªìπ¿“æ©“¬ ªí®®—¬∑’ˇÕ◊ÈÕÀ√◊Õ¢—¥¢«“ßµàÕ‡∑§‚π‚≈¬’ ·≈–·∫∫®”≈Õ߇æ◊ËÕ𔉪 Ÿà (Consideration) °“√ √â“ß™‘Èπß“π À√◊Õ∂à“¬∑Õ¥ ë °“√«‘‡§√“–Àå√–∫∫‡∑§‚π‚≈¬’∑”„Àâ §«“¡§‘¥¢Õß«‘∏’°“√‡ªìπ·∫∫®”≈Õß ∑√“∫‡°’ˬ«°—∫ªí®®—¬„π¥â“πµà“ß Ê §«“¡§‘¥·≈–°“√√“¬ß“πº≈‚¥¬„™â ∑’Ë¡’º≈µàÕ°“√·°âªí≠À“À√◊Õ ´Õøµå·«√å™à«¬„π°“√ÕÕ°·∫∫  πÕߧ«“¡µâÕß°“√ À√◊Õ𔇠πÕº≈ß“π µ—«™’È«—¥·≈– “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·°π°≈“ß °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ 25

×