Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

[Slideshare] fiqh-course (august 2014-batch) -# 14-dawah-in-singapore-(26-november-2014)

138 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

[Slideshare] fiqh-course (august 2014-batch) -# 14-dawah-in-singapore-(26-november-2014)

 1. 1. ““IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN TTOO TTHHEE SSTTUUDDYY OOFF FFIIQQHH ”” IInntteerrmmeeddiiaattee LLeevveell IIssllaammiicc ccoouurrssee iinn EEnngglliisshh ffoorr AAdduullttss ccoonndduucctteedd bbyy UUssttaazz ZZhhuullkkeefflleeee HHjj IIssmmaaiill IINN TTHHEE NNAAMMEE OOFF AALLLLAAHH,, MMOOSSTT CCOOMMPPAASSSSIIOONNAATTEE,, MMOOSSTT MMEERRCCIIFFUULL.. All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2014)) And say: O Lord! Increase for me my knowledge UUssiinngg tteexxtt && ccuurrrriiccuulluumm hhee hhaass ddeevveellooppeedd eessppeecciiaallllyy ffoorr MMuusslliimm ccoonnvveerrttss aanndd yyoouunngg AAdduulltt EEnngglliisshh--ssppeeaakkiinngg MMuusslliimmss.. ““TToo sseeeekk kknnoowwlleeddggee iiss oobblliiggaattoorryy uuppoonn eevveerryy MMuusslliimm ((mmaallee && ffeemmaallee))”” AAUUGGUUSSTT 22001144 -- IINNTTAAKKEE LLEESSSSOONN ## 1144 –– (( aa ccoonnttiinnuuaattiioonn )) DDAA’’WWAAHH IINN SSIINNGGAAPPOORREE :: CCRRIITTIIQQUUEE AANNDD AASSSSEESSSSMMEENNTT UUPPDDAATTEEDD 2266 NNOOVVEEMMBBEERR 22001144
 2. 2. ““OO yyoouu wwhhoo hhaavvee bbeelliieevveedd,, rreessppoonndd ttoo AAllllaahh aanndd ttoo tthhee MMeesssseennggeerr wwhheenn hhee ccaallllss yyoouu ttoo tthhaatt wwhhiicchh ggiivveess yyoouu lliiffee.. ““ ((QQuurr’’aann:: AAnnffaaaall:: 88:: 2244)) PPRREEVVIIOOUUSSLLYY EEXXPPLLAAIINNEEDD All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2014))
 3. 3. PPRREEVVIIOOUUSSLLYY EEXXPPLLAAIINNEEDD All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2014))
 4. 4. IINN TTHHEE NNAAMMEE OOFF AALLLLAAHH,, MMOOSSTT CCOOMMPPAASSSSIIOONNAATTEE,, MMOOSSTT MMEERRCCIIFFUULL.. SSIIMMIILLAARR BBUUTT NNOOTT TTHHEE SSAAMMEE WWAARRNNIINNGG AAGGAAIINNSSTT UUSSUURRPPEERRSS IINN TTHHEE GGUUIISSEE OOFF TTHHEE TTRRUUTTHHFFUULL PPRREEVVIIOOUUSSLLYY EEXXPPLLAAIINNEEDD All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2014))
 5. 5. PPRREEVVIIOOUUSSLLYY EEXXPPLLAAIINNEEDD All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2014))
 6. 6. IINN TTHHEE NNAAMMEE OOFF AALLLLAAHH,, MMOOSSTT CCOOMMPPAASSSSIIOONNAATTEE,, MMOOSSTT MMEERRCCIIFFUULL.. By: USTAZ ZHULKEFLEE HJ ISMAIL PPRREEVVIIOOUUSSLLYY EEXXPPLLAAIINNEEDD All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2014))
 7. 7. DDiiffffeerreennttiiaattiinngg tthhee GGeenneerraall ffrroomm tthhee SSppeecciiffiicc ((tteecchhnniiccaall)) tteerrmmss uusseedd.. PPRREEVVIIOOUUSSLLYY EEXXPPLLAAIINNEEDD All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2014))
 8. 8. PPRREEVVIIOOUUSSLLYY EEXXPPLLAAIINNEEDD All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2014))
 9. 9. 9 AADD--DDAA--‘‘II WWAADD--DDAA’’WWAAHH ((TTHHEE CCAALLLLEERR AANNDD TTHHEE CCAALLLL)) MMUUBBAALLLLIIGGHH MMUUDDAARR--RRIISS WWAA MMUU--‘‘AALL--LLIIMM MMUURRAABB--BBII’’ -- MMUU--AADD--DDIIBB -- MMUURRSSHHIIDD MMUUSS--LLIIHH AADD--DDEEEENN WWAALL--UUMMMMAAHH MMUUJJAADD--DDIIDD MMUUJJAAHHIIDD -- DDAA’’WWAAHH BIL-LISAAN BIL-QALAAM BIL-HAAL BIS-SAYF QUDWAH HASANAH MUNAZARAH PPRREEVVIIOOUUSSLLYY EEXXPPLLAAIINNEEDD All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2014))
 10. 10. THE AMBASSADOR MEDIA DEPARTMENT EDUCATION DEPARTMENT HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT RESEARCH – THINK TANK - DEPARTMENT COUNTER INTELLIGENCE PERSONNEL DEPARTMENT – FIELD WORK PPRREEVVIIOOUUSSLLYY EEXXPPLLAAIINNEEDD All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2014))
 11. 11. All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2014))
 12. 12. It saddens us when there are certain “Muslims” who display cynicism and even discourage (if not prevent) efforts of “Da’wah” towards others. ““IInn tthheeiirr hheeaarrttss iiss aa ddiisseeaassee;; aanndd AAllllaahh hhaass iinnccrreeaasseedd tthheeiirr ddiisseeaassee aanndd ggrriieevvoouuss iiss tthhee ppeennaallttyy tthheeyy ((iinnccuurr)),, bbeeccaauussee tthheeyy aarree ffaallssee ((ttoo tthheemmsseellvveess))..”” ((QQuurr’’aann:: BBaaqqaarraahh::22:: 1100)) 12 WWAARRNNIINNGG :: LLEESSTT WWEE FFOORRGGEETT All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2014))
 13. 13. It saddens us when there are certain “Muslims” who display cynicism and even discourage (if not prevent) efforts of “Da’wah” towards others. ““WWhheenn iitt iiss ssaaiidd ttoo tthheemm:: ""MMaakkee nnoott mmiisscchhiieeff oonn tthhee eeaarrtthh"",, tthheeyy ssaayy:: ""WWhhyy,, wwee oonnllyy wwaanntt ttoo mmaakkee ppeeaaccee!!"" OOff aa ssuurreettyy,, tthheeyy aarree tthhee oonneess wwhhoo mmaakkee mmiisscchhiieeff,, bbuutt tthheeyy rreeaalliizzee ((iitt)) nnoott..”” ((QQuurr’’aann:: BBaaqqaarraahh::22:: 1111--1122)) 13 WWAARRNNIINNGG :: LLEESSTT WWEE FFOORRGGEETT All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2014))
 14. 14. It saddens us when there are certain “Muslims” who display cynicism and even discourage (if not prevent) efforts of “Da’wah” towards others. 14 WWAARRNNIINNGG :: LLEESSTT WWEE FFOORRGGEETT “When it is said to them: "Believe as the others believe" they say: "Shall we believe as the fools believe?" Nay, of a surety they are the fools, but they do not know.” (Qur’an: Baqarah:2: 13) All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2014))
 15. 15. It saddens us when there are certain “Muslims” who display cynicism and even discourage (if not prevent) efforts of “Da’wah” towards others. 15 WWAARRNNIINNGG :: LLEESSTT WWEE FFOORRGGEETT “When they meet those who believe, they say: "We believe" but when they are alone with their evil ones * they say: "We are really with you; we (were) only jesting.” (Qur’an: Baqarah:2: 14) All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2014))
 16. 16. It saddens us when there are certain “Muslims” who display cynicism and even discourage (if not prevent) efforts of “Da’wah” towards others. 16 WWAARRNNIINNGG :: LLEESSTT WWEE FFOORRGGEETT ““TThheessee aarree tthheeyy wwhhoo hhaavvee bbaarrtteerreedd gguuiiddaannccee ffoorr eerrrroorr:: bbuutt tthheeiirr ttrraaffffiicc iiss pprrooffiittlleessss,, aanndd tthheeyy hhaavvee lloosstt ttrruuee ddiirreeccttiioonn..”” ((QQuurr’’aann:: BBaaqqaarraahh::22:: 1166)) All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2014))
 17. 17. It saddens us when there are certain “Muslims” who display cynicism and even discourage (if not prevent) efforts of “Da’wah” towards others. 17 WWAARRNNIINNGG :: LLEESSTT WWEE FFOORRGGEETT ““TThhoossee wwhhoo ccoonncceeaall tthhee cclleeaarr ((SSiiggnnss)) WWee hhaavvee sseenntt ddoowwnn,, aanndd tthhee GGuuiiddaannccee,, aafftteerr WWee hhaavvee mmaaddee iitt cclleeaarr ffoorr tthhee ppeeooppllee iinn tthhee BBooookk――oonn tthheemm sshhaallll bbee AAllllaahh''ss ccuurrssee aanndd tthhee ccuurrssee―― ooff tthhoossee eennttiittlleedd ttoo ccuurrssee..”” ((QQuurr’’aann:: BBaaqqaarraahh::22:: 115599)) All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2014))
 18. 18. MMUUSSLLIIMM Submission WWhheenn MMuusslliimmss rreemmaaiinn ccoommppllaacceenntt,, aanndd ddoo nnoott ssttrriivvee ccoonnttiinnuuoouussllyy wwiitthh ccoorrrreecctt lleeaarrnniinngg ooff FFaarrddhhuu ‘‘AAiinn kknnoowwlleeddggee ((‘‘IILLMM)) aanndd wwiitthh pprraaccttiiccee ((‘‘AAMMAALL)) ttoo rreevviivvee aanndd ssttrreennggtthheenn tthheeiirr FFaaiitthh ((IIIIMMAANN)),, tthheeyy ccaann ffaallll iinnttoo tthheessee ccaatteeggoorriieess :: MUNAFIQ JJAAAAHHIILL FFAAAASSIIQQ GGHHAAFFLLAAHH ZZOOLLEEEEMM MMUUJJRREEEEMM WARNING ! LLEEVVEELLSS OOFF AATTTTAAIINNMMEENNTT TTOOWWAARRDDSS HHGGHHEESSTT SSTTAATTEE OOFF TTAAQQWWAA All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2014))
 19. 19. MMUUSSLLIIMM MMUU’’MMEEEENN MMUUHHSSEEEENN MMUUTTTTAAQQEEEENN God-consciousness or Piety MUKHLISWEEN Believer Submission Sincerity Best or righteous conduct TTAASSAAWWWWUURR IISSLLAAMM LLEEVVEELLSS OOFF AATTTTAAIINNMMEENNTT TTOOWWAARRDDSS HHGGHHEESSTT SSTTAATTEE OOFF TTAAQQWWAA All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2014))
 20. 20. MMUUTTTTAAQQEEEENN LLEEVVEELLSS OOFF AATTTTAAIINNMMEENNTT TTOOWWAARRDDSS HHGGHHEESSTT SSTTAATTEE OOFF MMUUSSLLIIMM MMUU’’MMEEEENN MMUUHHSSEEEENN God-consciousness or Piety MUKHLISWEEN TTAAQQWWAA Believer Submission Sincerity MMAAQQOOMM AAZZ--ZZUUHHUUDD Best or righteous conduct TTAASSAAWWWWUURR IISSLLAAMM MMAAQQOOMM AATT--TTAAUUBBAAHH MAQOM AL-ISLAM MMAAQQOOMM AALL--WWAARRAA’’ MMAAQQOOMM AALL--’’AARRIIFFEEEENN All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2014))
 21. 21. PPRREEVVIIOOUUSSLLYY EEXXPPLLAAIINNEEDD All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2014))
 22. 22. AL-HAQQ - BI-LAAN-NIZOM - YAGH-LI-BU-HUL - BAA- TwIL – BIN- NIZOM ““ TThhee TTRRUUTTHH wwiitthhoouutt aannyy ssyysstteemm wwiillll bbee ddeeffeeaatteedd bbyy FFAALLSSEEHHOOOODD wwhhiicchh hhaass aa ssyysstteemm ..”” ((SSaayyiiddiinnaa aall--IImmaamm ‘‘AAllii bbiinn AAbbii TTaalliibb -- kkaarr--rraammAAllllaaaahhuu wwaajjhhaa)) All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2014))
 23. 23. IINN TTHHEE NNAAMMEE OOFF AALLLLAAHH,, MMOOSSTT CCOOMMPPAASSSSIIOONNAATTEE,, MMOOSSTT MMEERRCCIIFFUULL.. AL-HAQQ - BI-LAAN-NIZOM - YAGH-LI-BU-HUL - BAA- TwIL – BIN- NIZOM ““ TThhee TTRRUUTTHH wwiitthhoouutt aannyy ssyysstteemm wwiillll bbee ddeeffeeaatteedd bbyy FFAALLSSEEHHOOOODD wwhhiicchh hhaass aa ssyysstteemm ..”” ((SSaayyiiddiinnaa aall--IImmaamm ‘‘AAllii bbiinn AAbbii TTaalliibb -- kkaarr--rraammAAllllaaaahhuu wwaajjhhaa)) “AN-NASEEHAH” The Sincere Advice All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2014))
 24. 24. Generally in Singapore, conversion to Islam ttaakkiinngg ppllaaccee aannnnuuaallllyy,, wwaass nnoott oouutt ooff aannyy DDaa’’wwaahh pprrooggrraamm ssppeecciiffiiccaallllyy ddiirreecctteedd ttoowwaarrddss nnoonn--MMuusslliimm uunnddeerrttaakkeenn bbyy aannyy oorrggaanniizzaattiioonnss.. IItt wwaass mmoorree ooff aa ggeenneerraall ttyyppee lliikkee hhaavviinngg ppuubblliicc ttaallkkss,, ggeenneerraattiinngg iinntteerreesstt rreeggaarrddiinngg IIssllaamm,, ddiisssseemmiinnaattiinngg iinnffoorrmmaattiioonn,, mmaakkiinngg aavvaaiillaabbllee rreessoouurrcceess aabboouutt IIssllaamm,, eettcc.. WWee hhaavvee aa rraatthheerr ‘‘rreeaaccttiivvee’’ pprrooggrraamm ooff oonnllyy pprroovviiddiinngg sseerrvviicceess ttoo aannyy iinntteerreesstteedd ttoo kknnooww aabboouutt IIssllaamm.. PPRREEVVIIOOUUSSLLYY EEXXPPLLAAIINNEEDD All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2014))
 25. 25. Yet despite this, the conversion rate to IIssllaamm hhaass bbeeeenn qquuiittee ssuubbssttaannttiiaall .. MMaannyy ooff tthheessee ppeeooppllee uussuuaallllyy ccoommee bbee sseerriioouuss aabboouutt IIssllaamm iinnddiirreeccttllyy oonnllyy tthhrroouugghh ppeerrssoonnaall eennccoouunntteerr wwiitthh ppeerrssoonnaall MMuusslliimm ffrriieennddss,, wwoorrkkiinngg ccoolllleeaagguueess,, nneeiigghhbboouurrss,, wwoouulldd--bbee ssppoouusseess,, oorr ffrroomm ootthheerr nneeww--ccoonnvveerrttss ooff tthheeiirr rraacciiaall bbaacckkggrroouunndd.. PPRREEVVIIOOUUSSLLYY EEXXPPLLAAIINNEEDD All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2014))
 26. 26. Such interested non-Muslims must be pprroovviiddeedd wwiitthh rreelleevvaanntt aannsswweerrss aanndd eexxppllaannaattiioonnss aabboouutt AAll--IIssllaamm –– nnoott mmeerreellyy aass ssuubbjjeecctt oorr iinnffoorrmmaattiioonn,, bbuutt wwiitthh rreeaassoonn aanndd aann eennggaaggiinngg aapppprrooaacchh ooff tteeaacchhiinngg,, ssuubbjjeeccttiinngg tthheemm iinnttoo aacccceeppttiinngg tthhee ttrruutthh iinn IIssllaamm .. IItt uusseess ((wwhhaatt II tteerrmmeedd)) ““DDaa’’wwaahh--mmooddee”” aaddddrreessssiinngg tthheeiirr ppaarrttiiccuullaarr nneeeedd..)).. PPRREEVVIIOOUUSSLLYY EEXXPPLLAAIINNEEDD All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2014))
 27. 27. This is very different from the curriculum wwhhiicchh tthhee MMaallaayy bboorrnn MMuusslliimmss aarree uusseedd ttoo,, wwhhiicchh iiss ““IIssllaahh--mmooddee””.. AAnndd iitt iiss nnoott ssiimmppllyy aa mmaatttteerr ooff ttrraannssllaattiinngg ffrroomm tthhaatt wwhhiicchh iiss aavvaaiillaabbllee iinn MMaallaayy iinnttoo EEnngglliisshh.. AAssaaaattiizzaahh iinntteennddiinngg ttoo tteeaacchh tthheessee wwoouulldd--bbee oorr nneeww ccoonnvveerrttss iiss aaddvviisseedd ttoo lleeaarrnn ffrroomm tthhoossee wwiitthh tthhee eexxppeerriieennccee ooff ddooiinngg tthhiiss kkiinndd ooff DDaa’’wwaahh ((tteeaacchhiinngg IIssllaamm ttoo nnoonn--MMuusslliimmss)).. PPRREEVVIIOOUUSSLLYY EEXXPPLLAAIINNEEDD All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2014))
 28. 28. AAllssoo,, tthhee ‘‘ppaarraannooiiaa ’’ ((mmiissppeerrcceeiivveedd ffeeaarr)) ooff iinnffrriinnggiinngg tthhee ddeelliiccaattee rreellaattiioonnss iinn SSiinnggaappoorree mmuullttii--rreelliiggiioouuss ssoocciieettyy –– ((RReelliiggiioouuss HHaarrmmoonnyy AAcctt)),, ppeerrhhaappss hhaavvee ccaauusseedd mmaannyy ttoo ffooccuuss aallll ‘‘DDaa’’wwaahh’’ pprrooggrraammss ttoo oonnllyy MMuusslliimmss.. DDiirreecctt aapppprrooaacchh ttoowwaarrddss nnoonn--MMuusslliimmss,, iiff aannyy,, mmuusstt bbee ttrreeaaddeedd wwiitthh mmuucchh wwiissddoomm,, rriigghhtt kknnoowwlleeddggee,, ttoolleerraannccee aanndd ccoouurraaggee.. UUnnffoorrttuunnaatteellyy,, tthhiiss lleedd ttoo oouurr ggrroossss nneegglleecctt ffoorr ddooiinngg DDaa’’wwaahh ttoo aallll.. PPRREEVVIIOOUUSSLLYY EEXXPPLLAAIINNEEDD All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2014))
 29. 29. Also the way Islam is taught to Muslims hheerree ggrraadduuaallllyy lloosstt tthhee rreeqquuiirreedd ““DDaa’’wwaahh--ssppiirriitt””,, eexxaacceerrbbaatteedd bbyy tthhee aattttiittuuddee ooff ““MMuusslliimmss lleeaarrnniinngg IIssllaamm mmeerreellyy aass ssuubbjjeeccttss bbuutt nnoott ssuubbjjeeccttiinngg tthhee MMuusslliimmss ttoo IIssllaamm..”” PPuurrssuuiitt iinn tthhee lleeaarrnniinngg ooff IIssllaamm mmoossttllyy bbeeccaammee ““AACCAADDEEMMIICC”” iinnsstteeaadd ooff ““AAQQEEEEDDAAMMIICC””;; ddeeaalliinngg wwiitthh ppaarrttiiaall ((JJUUZZ--’’IIYY)) kknnoowwlleeddggee iinnsstteeaadd ooff tthheemm ggiivveenn tthhee wwhhoolliissttiicc ((KKUULLLLIIYY)) kknnoowwlleeddggee .. PPRREEVVIIOOUUSSLLYY EEXXPPLLAAIINNEEDD All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2014))
 30. 30. It was because of these, the most favoured aanndd eeffffeeccttiivvee DDaa’’wwaahh pprrooggrraamm tthhuuss ffaarr hhaass bbeeeenn tthhee ‘‘iinnddiirreecctt’’ ddeevveellooppmmeenntt ooff aass mmaannyy MMuusslliimmss,, ttoo eemmppoowweerr tthheemm ttoo bbeeccoommee eeffffeeccttiivvee ‘‘wwiittnneesssseess’’.. UUnnffoorrttuunnaatteellyy mmoosstt AAssaaaattiizzaahh ccuurrrreennttllyy ddoo nnoott hhaavvee tthhee rreelleevvaanntt pprrooffiicciieennccyy ((EEnngglliisshh –– tthhee lliinngguuaa ffrraannccaa)) rreeqquuiirreedd bbyy mmoosstt yyoouunnggeerr MMuusslliimmss iinn tthheeiirr uunnddeerrssttaannddiinngg IIssllaamm aanndd hheellppiinngg tthheemm ttoo sshhaarree.. YYeett,, iitt iiss tthheessee yyoouunngg EEnngglliisshh--ssppeeaakkiinngg MMuusslliimmss tthhaatt ccaann bbee ddeeppeennddeedd uuppoonn ttoo ddiirreeccttllyy eennggaaggee tthheeiirr nnoonn--MMuusslliimm ffrriieennddss,, ccoolllleeaagguueess oorr nneeiigghhbboouurrss.. SSoo,, aa pprrooggrraamm ttoo eemmppoowweerr aanndd iinnssppiirree tthheemm ttoo ssppeeaakk ccoonnffiiddeennttllyy aanndd ccoonnvviinncciinnggllyy aabboouutt tthhee bbaassiiccss ooff IIssllaamm iiss rreeqquuiirreedd.. PPRREEVVIIOOUUSSLLYY EEXXPPLLAAIINNEEDD All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2014))
 31. 31. Thus, one of the earliest program developed ttoo aaddddrreessss tthhiiss wwaass tthhee IIIICC ((IIssllaamm && IIttss’’ CChhaalllleennggeess)) iinn tthhee 11998800--9900’’ss ((wwhheenn II wwaass ssttiillll iinn DDaarruull AArrqqaamm)),, wwhhiicchh llaatteerr iinnssppiirreedd tthhee IIAAWW ((IIssllaammiicc AAwwaarreenneessss WWeeeekk)) oonn ccaammppuusseess.. IItt wwaass aatt oonnee ttiimmee ffoolllloowweedd tthhrroouugghh bbyy ppoosstt--IIIICC pprrooggrraammss ((ssppeecciiaall eedduuccaattiioonnaall pprrooggrraammss )) aass wweellll aass aassssiiggnniinngg rroolleess ttoo tthheessee ‘‘aaccttuuaalliizzeedd ’’ aaccttiivviissttss wwhhiillee ccoonnttiinnuuoouussllyy ddeevveellooppiinngg tthheemm ffuurrtthheerr wwiitthh tthheeiirr bbaassiicc IIssllaammiicc kknnoowwlleeddggee ggeeaarreedd ttoowwaarrddss ppaarrttiicciippaattiinngg eeffffeeccttiivveellyy iinn oonnee--oonn--oonnee DDaa’’wwaahh wwoorrkk ((ppeerrssoonnaall sshhaarriinngg)).. TThhiiss wwaass iinn 11998800--9900’’ss ((ii..ee.. wwhheenn II wwaass aa ssttaaffff iinn DDaarruull AArrqqaamm)) bbuutt wwaass iinnffoorrmmeedd tthhaatt iitt iiss nnoo lloonnggeerr bbeeiinngg ddoonnee.. PPRREEVVIIOOUUSSLLYY EEXXPPLLAAIINNEEDD All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2014))
 32. 32. It was most unfortunate that traditional Islamic mmeetthhoodd aarree bbeeiinngg ddiissccaarrddeedd bbyy tthhoossee wwhhoo ddoo nnoott eevveenn kknnooww oorr bbeeeenn eexxppoosseedd ttoo ssuucchh mmeetthhoodd.. IInnsstteeaadd,, ccoorrppoorraattee--ccuullttuurree aanndd mmaarrkkeettiinngg ssttrraatteeggiieess wweerree uunnaasshhaammeeddllyy uusseedd.. ‘‘SSttuuddeennttss’’ bbeeccaammee ddiirreeccttoorrss ooff tthheeiirr ‘‘tteeaacchheerrss’’ iinn DDaa’’wwaahh pprrooggrraamm.. AAnndd ‘‘mmoottiivvaattiioonnaall’’ ttyyppee oorr ttrraaiinniinngg aarree ffaavvoouurreedd aass tthhee ttrraaiinniinngg ffoorr DDaa’’wwaahh wwoorrkk.. AAdd--hhoocc,, sseeaassoonnaall aanndd ‘‘ccrraasshh--ccoouurrsseess’’ aarree bbeeiinngg ‘‘pprroommootteedd aanndd mmaarrkkeetteedd’’ –– ccaappiittaalliizziinngg uuppoonn tthhee iinnccrreeaassiinngg iinntteerreesstt aammoonnggsstt uunnwwaarryy yyoouunnggeerr EEnngglliisshh--ssppeeaakkiinngg MMuusslliimmss wwhhoo mmaayy bbee ssiinncceerree aanndd wweellll--mmeeaanniinngg.. PPRREEVVIIOOUUSSLLYY EEXXPPLLAAIINNEEDD All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2014))
 33. 33. SSiimmpplliissttiicc,, ““AAnnsswweerriinngg 2200--qquueessttiioonnss”” ttyyppee ooff mmaannuuaall aarree pprroommootteedd oovveerr tthhee pprrooppeerr ““FFIIQQHHUUDD--DDAA’’WWAAHH”” aanndd ““UUSSUULLUUDD-- DDAA’’WWAAHH”” –– lloonngg--tteerrmm DDAA--’’IIEE ttrraaiinniinngg pprrooggrraammss –– pprreevviioouussllyy ccoonndduucctteedd bbyy tthhoossee wwhhoo hhaadd tthhee ttrraaiinniinngg aanndd ffiieelldd eexxppeerriieennccee ooff ddooiinngg DDaa’’wwaahh iinn SSiinnggaappoorree.. CCoonnffuussiioonn tthhuuss bbeeccoommeess eexxaacceerrbbaatteedd wwhheenn ootthheerr ccoouunnttrriieess aapppprrooaacchh iinn DDaa’’wwaahh aarree bbeeiinngg ppooppuullaarriisseedd –– ffoorrggeettttiinngg tthhee ddiiffffeerreennccee iinn tthheeiirr ccoonntteexxtt ooff DDaa’’wwaahh ffrroomm oouurrss.. AAnnootthheerr vveerryy ddaannggeerroouuss ttrreenndd hhaass aallrreeaaddyy eemmeerrggeedd wwhheenn vvaarriioouuss ggrroouuppss pprroommoottiinngg tthheeiirr ‘‘bbrraanndd ’’ ooff IIssllaamm bbeeggaann ttoo uussee DDaa’’wwaahh pprrooggrraammss ttoo rreeccrruuiitt tthheeiirr mmeemmbbeerrss.. PPRREEVVIIOOUUSSLLYY EEXXPPLLAAIINNEEDD All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2014))
 34. 34. For youths and teenagers, how do you make them interested in Islamic education? This is because, sometimes even their parents don’t really educate their children in Islamic education. But as friends or as mentors of these youths, my question is how do you make them interested. Because sometimes even when you try to approach the topic to them, they will turn and switch off. So how do you approach? And what is your comment on some “new” approaches of Da’wah – so-called “Da’wahpreneur ” , “Da’wah 2.0 ” etc. which certain groups is highlighting. All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2014))
 35. 35. Please continue to be as their friend and mmeennttoorr,, bbuutt aass ffoorr DDaa’’wwaahh,, yyoouu yyoouurrsseellff hhaavvee ttoo ppuurrssuuee tthhee rreelleevvaanntt kknnoowwlleeddggee ((‘‘iillmm)),, wwhhiicchh mmuusstt bbee rreeggaarrddeedd aass FFaarrddhhuu ’’AAiinn uuppoonn yyoouu iiff yyoouu wwiisshh ttoo bbee eennggaaggeedd iinn ddooiinngg DDaa’’wwaahh.. II ddoo nnoott bbeelliieevvee tthhaatt tthheerree iiss aa sshhoorrtt--ccuutt oorr sslliipp--sshhoodd ““ccuutt--aanndd-- ppaassttee”” mmeetthhoodd iinn ddeevveellooppiinngg aa DDaa’’ii.. PPaarrddoonn tthhee ppuunn,, bbuutt tthhoossee wwhhoo aatttteemmpptt tthhiiss ““sshhoorrtt--ccuutt”” mmaayy iinneevviittaabbllyy bbee ““sshhoorrtt--sseelllliinngg”” IIssllaamm.. AAnndd aadd--hhoocc ““ccrraasshh ccoouurrsseess”” uussuuaallllyy hhaavvee tthhee tteennddeennccyy ttoo lleeaadd ttoo ccrraasshheess.. All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2014))
 36. 36. ““How to make them interested?” in anything wwhhiicchh yyoouu ccaann ooffffeerr iiss ffiirrssttllyy ffoorr yyoouu ttoo bbee tthheerree ffoorr tthheemm.. SShhooww ccaarree aanndd ccoonncceerrnn ffoorr tthheemm.. BBuutt ttoo ““mmaakkee tthheemm iinntteerreesstteedd iinn IIssllaammiicc eedduuccaattiioonn”” iitt mmaayy jjuusstt bbee eexxppeeccttiinngg ttoooo mmuucchh ffrroomm tthheemm.. TThheeyy mmaayy eevveenn bbee ttoottaallllyy ttuurrnneedd--ooffff bbyy iitt aass yyoouu hhaavvee mmeennttiioonneedd.. II uunnddeerrssttaanndd,, yyoouurr eeaaggeerrnneessss ttoo cchhaannggee tthheemm ffoorr tthhee bbeetttteerr,, bbuutt tthhiiss ddiissccuussssiioonn aabboouutt IIssllaammiicc eedduuccaattiioonn ppeerr ssee mmaayy nnoott aass yyeett bbee rreelleevvaanntt ffoorr tthheemm.. TThhiiss ssuubbjjeecctt ((FFIIQQHH))II hhaavvee jjuusstt ddeelliivveerreedd iiss ffoorr eedduuccaattoorrss aanndd ppaarreennttss.. IItt iiss nnoott aa rreeaaddyy--mmaaddee pprreessccrriippttiioonn iinn ddooiinngg ““DDaa’’wwaahh””.. All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2014))
 37. 37. I know there are people who conduct pprrooggrraammss lliikkee ““DDaa’’wwaahh EEnnttrreepprreenneeuurr””,, oorr ““110011 oonn DDaa’’wwaahh”” oorr ““DDaa’’wwaahh 22..00”” ttyyppee ooff pprrooggrraammss -- aallll ooff wwhhiicchh mmaayy hhaavvee bbeeeenn wweellll iinntteennddeedd,, bbuutt iiff oonnee iimmaaggiinneess tthhaatt tthhiiss iiss tthhee rreessppoonnssee ttoo tthhee qquueessttiioonn ii..ee.. ““HHooww ttoo ddoo DDaa’’wwaahh ttoo tthhee yyoouunngg??””,, tthheenn tthhiiss iiss ttoooo ssiimmpplliissttiicc oorr eevveenn nnaaiivvee -- II mmuusstt rreeccoorrdd mmyy ddiissaaggrreeeemmeenntt aanndd ccoonncceerrnn hheerree.. All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2014))
 38. 38. Yes, people are admirably amazed bbyy tteecchhnnoollooggyy aanndd tteecchhnniiqquueess aanndd mmaayy bbee eeaaggeerr ttoo wwaanntt ttoo iinnccoorrppoorraattee tthheessee iinnttoo DDaa’’wwaahh,, wwhheerreeaass tthhee eesssseennttiiaallss ooff DDaa’’wwaahh ii..ee.. kknnoowwlleeddggee aanndd ttrraaddiittiioonnaall sscciieenncceess ooff DDaa’’wwaahh mmeetthhooddoollooggyy ooff tthhee PPrroopphheett ss..aa..aa..ww.. aanndd tthhee wwiissddoomm aanndd eexxppeerriieennccee ooff ssuubbsseeqquueenntt DDuu’’aatt sseeeemmeedd ttoo bbee uunnddeerr--rraatteedd,, iiff nnoott iiggnnoorreedd bbyy tthheemm.. WWhhaatt II mmeeaann iiss,, tthheeyy ddoo nnoott sseeeemm ttoo sshhooww ssiimmiillaarr aaddmmiirraattiioonn oorr aammaazzeemmeenntt oonn tthhiiss aassppeecctt ffrroomm oouurr ttrraaddiittiioonn,, ppeerrhhaappss bbeeccaauussee ““DDaa’’wwaahh”” mmaayy nnoott bbee tthhee ssppeecciiaalliittyy ooff tthheessee ““nneeww”” aaccttiivviissttss.. All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2014))
 39. 39. Rather, they seemed critical on this (traditional) aassppeecctt,, wwhhiicchh tthheeyy mmaayy hhaavvee sscceeppttiiccaallllyy rreeggaarrddeedd aass aarrcchhaaiicc aanndd tthhuuss ccllaammoouurr ttoo iinnffuusseedd iitt wwiitthh tthheeiirr ''nneewwllyy ddiissccoovveerreedd'' mmooddeerrnn mmeetthhooddss aanndd ttoooollss.. EEvveenn iiff tthheessee aaccttiivviissttss ccllaaiimmeedd ttoo hhaavvee rreeffeerrrreedd rreeggaarrddiinngg tthhiiss mmaatttteerr ttoo ootthheerrss ccoommppeetteenntt iinn DDaa’’wwaahh ttoo aaddvviissee tthheemm,, tthheeiirr nneegglleeccttiinngg aaccqquuiissiittiioonn oonn tthheeiirr oowwnn ooff tthhee kknnoowwlleeddggee aabboouutt DDaa’’wwaahh wwoouulldd aallrreeaaddyy mmeeaann tthhaatt tthheeyy hhaavvee nneegglleecctteedd tthheeiirr FFaarrddhhuu ’’AAiinn.. AAnn iimmppoorrttaanntt mmaaxxiimm ssttaattee tthhaatt,, iiff oonnee iiss oobblliiggaatteedd ttoo ddooiinngg ssoommeetthhiinngg,, tthheenn tthhee aaccqquuiissiittiioonn ooff tthhee aapppprroopprriiaattee kknnoowwlleeddggee ffoorr ddooiinngg iitt wwoouulldd bbeeccoommee oobblliiggaattoorryy ttoooo.. All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2014))
 40. 40. ““HHooww ddooeess oonnee ccaarrrryy oouutt DDaa’’wwaahh??”” •TThhiiss iiss aaccttuuaallllyy aa hhaarrdd qquueessttiioonn ((oorr rraatthheerr ddiiffffiiccuulltt qquueessttiioonn ttoo bbee bbrriieeffllyy aannsswweerreedd))...... bbeeccaauussee wwhhyy??...... TThhiiss iiss aa qquueessttiioonn ppeerrttaaiinniinngg ttoo ““DDaa’’wwaahh”” aass aa sscciieennccee,, ((‘‘iillmm )),, wwhhiicchh iiss ccoonncceerrnniinngg tthhee ttaasskkss ooff PPrroopphheettss ooff AAllllaahh ss..ww..tt..,, aaccttuuaallllyy.. •SSoo hhooww ddoo yyoouu ddoo ““ddaa’’wwaahh””?? ((ii..ee.. ““ccaalllliinngg”” tthheemm ttoo IIssllaamm ttoo tthheessee ggrroouuppss ooff ppeeooppllee)).. TTeecchhnniiccaallllyy,, iinnvviittiinngg tthhoossee wwhhoo aarree aallrreeaaddyy MMuusslliimm iiss tteerrmmeedd ““IISSLLAAHH”” ii..ee.. rreeccoonncciilliinngg,, oorr iimmpprroovviinngg tthheemm wwiitthh IIssllaamm.. •NNooww,, ddaa’’wwaahh ggeenneerraallllyy rreeqquuiirreess tthhaatt yyoouu uussee ““AALL--HHIIKKMMAAHH ”” ii..ee.. WWiissddoomm ((QQ:: 1166::112255)),, tthhiiss iiss wwhhaatt AAllllaahh ss..ww..tt.. ccoommmmaannddss:: All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2014))
 41. 41. And Wisdom is not just knowledge, let aalloonnee iinnffoorrmmaattiioonn.. AAnndd tthheerree iiss ddiiffffeerreennccee bbeettwweeeenn tthhee ““RRIISSAALLAAHH ””((““mmeessssaaggee”” –– tthhee eesssseennccee)) aanndd ““WWAASSIILLAAHH ””((““mmeeddiiuumm”” –– ttoooollss oorr tthhee mmeeaannss)).. WWhhiicchh ddoo yyoouu tthhiinnkk hhaass pprriioorriittyy?? NNaayy wwhhiicchh iiss ccrruucciiaall?? WWiitthhoouutt wwhhiicchh,, tthheerree iiss nnoo DDaa’’wwaahh?? II ddeetteecctt tthhaatt mmaannyy yyoouunngg aaccttiivviissttss mmaayy nnoott eevveenn kknnooww tthhee pprrooffoouunndd ddiiffffeerreennccee.. SSoo ttoo rreessppoonndd:: ““TThhee wwaayy,, iinn wwhhiicchh yyoouu ffiirrsstt aapppprrooaacchh tthheemm iinn DDaa’’wwaahh,, iitt mmuusstt bbee wwiitthh wwiissddoomm..”” HHooww?? AA ((ttrruuee)) ““DDAA--’’II ”” -- lliitteerraallllyy ““ccaalllleerr ((ttoo tthhee wwaayy ooff AAllllaahh””)) wwiillll hhaavvee ttoo bbee aaddeeqquuaatteellyy sscchhoooolleedd ((mmeennttoorreedd)) ttoo kknnooww wwhhaatt ttoo ddoo.. All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2014))
 42. 42. But, if I were to tell you how to approach ((ppeerrhhaappss aass yyoouu aarree eexxppeeccttiinngg ddeettaaiill sstteepp bbyy sstteepp aannsswweerr)),, yyoouu mmaayy nnoott bbee aabbllee ttoo aappppllyy iitt bbeeccaauussee jjuusstt ssiimmppllyy ggiivviinngg yyoouu cceerrttaaiinn tteecchhnniiqquueess mmaayy nnoott bbee ssuuffffiicciieenntt.. GGeettttiinngg ttoooollss wwiitthhoouutt hhaavviinngg tthhee aaddeeqquuaattee ttrraaiinniinngg mmaayy eevveenn bbee ddaannggeerroouuss.. BBeeccaauussee,, yyoouu hhaavvee ttoo kknnooww ((aaddeeqquuaatteellyy tthhee ppeerrssoonn ((““MMAADD--’’UU ”” ii..ee.. ““tthhee oonnee bbeeiinngg ccaalllleedd””)) iittsseellff.. WWhhoo tthheeyy aarree?? WWhhaatt tthheeiirr iinntteerreessttss aarree?? WWhheerree tthheeiirr ““HHAAAALL”” ((tthheeiirr ssppiirriittuuaall ccoonnddiittiioonn oorr ssttaattee)) iiss?? AAnndd wwhhaatt ssppeecciiffiicc gguuiiddaannccee ttoo pprroovviiddee?? ,, eettcc.. All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2014))
 43. 43. More importantly, you must also be aaddeepptt aatt aappppllyyiinngg tthhee rreemmeeddyy ffrroomm tthhee IIssllaammiicc ppeerrssppeeccttiivvee;; wwhhaatt sshhoouulldd bbee pprriioorriittiizzeedd ((AAWWLLAAWWIIYYAATT));; hhooww mmuucchh ii..ee.. qquuaannttuumm,, bbeettwweeeenn TTAABBSSHHIIRR ((eennccoouurraaggeemmeenntt)) aanndd TTAANNDDZZIIRR ((wwaarrnniinngg)),, eettcc.. II kknnooww ooff ppeeooppllee uussiinngg ccoorrppoorraattee mmeetthhoodd aass iinn PPRR ((ppuubblliicc rreellaattiioonnss)),, wwhhiillee tthheeyy sseeeemmeedd ttoo kknnooww nnootthhiinngg aatt aallll ((cclluueelleessss)) ooff FFIIQQHHUUDD--DDAA’’WWAAHH && iittss UUSSUULL ((pprriinncciipplleess)).. TThhiiss iiss iinnaapppprroopprriiaattee aanndd uutttteerrllyy ddeevvooiidd ooff AAddaabb.. All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2014))
 44. 44. People are of various types. Some may bbee iinn aa ssttaattee ooff ““hheeeeddlleessssnneessss”” ((GGHHAAFFLLAAHH)).. IIff ssoo,, wwhhaatt kkiinndd ooff rreemmeeddyy sshhoouulldd bbee ggiivveenn ttoo tthheemm?? SSoommee mmaayy bbee ddiissttrraacctteedd,, ssoo hhooww ddoo yyoouu ccoouunntteerr ddiissttrraaccttiioonn?? SSoommee aarree bbeeiinngg ddeecceeiivveedd ((GGHHUUUURRUURR)),, tthheenn wwhhaatt iiss tthhee wwaayy ttoo ttaacckkllee tthhiiss?? YYoouu sseeee,, tthheerree aarree eevveenn iinnssttaanncceess wwhheerree tthhee aapppplliiccaattiioonn ooff eeaacchh ooff tthhee rreemmeeddyy iiss ddiiffffeerreenntt oorr eevveenn uunniiqquuee,, aaccccoorrddiinngg ttoo eeaacchh iinnddiivviidduuaall ““MMAADD--’’UU ””.. YYeett,, iitt ccaann bbee aapppprroopprriiaatteellyy pprreessccrriibbeedd aanndd aapppplliieedd bbyy oonnee wwhhoo iiss ttrraaiinneedd,, aass aa ““DDAA--’’II ””.. SSoo,, tthhaatt’’ss wwhhyy II ccaann’’tt ssiimmppllyy ggiivvee yyoouu aa kkiinndd ooff,, mmooddeell aannsswweerr,, aass tthhoouugghh iitt ccaann ffiitt aallll ppeeooppllee iinn eevveerryy ssiittuuaattiioonn.. NNoo,, iitt ddooeessnn’’tt hhaappppeenn lliikkee tthhaatt.. All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2014))
 45. 45. http://an-naseehah.blogspot.com/2009/06/question-for-youths-and-teenagers-how.html RREEFFEERR TTOO AABBOOVVEE LLIINNKK -- IINNSSHHAA--AALLLLAAHH...... All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2014))
 46. 46. TTWWOO KKIINNDDSS OOFF DDAA’’II BBEEIINNGG TTRRAAIINNEEDD •BBeeccaauussee II rreemmeemmbbeerr,, eevveenn iinn ddaa’’wwaahh,, ii..ee.. tthhee mmeetthhooddoollooggyy ooff ddaa’’wwaahh iinn oouurr mmiiddsstt,, tthheerree aarree ttwwoo aapppprrooaacchheess oorr ttyyppeess ooff ddeevveellooppmmeenntt ooff ““DDAA--’’II ”” ((pplluurraall iiss ““DDUU--’’AATT ””)).. •II ffoollllooww tthhee ttrraaddiittiioonnaall mmeetthhoodd,, wwhheerree tthhee ttrraaiinniinngg ooff aa ddaa--’’ii iiss ttoo ttrraaiinn tthheemm ttoo bbeeccoommee kknnoowwlleeddggeeaabbllee ((bbootthh ooff tthhee rreelliiggiioouuss sscciieenncceess ((‘‘UULLUUMM AALL--DDEEEENN )) aass wweellll aass ootthheerr rreelleevvaanntt wwoorrllddllyy sscciieenncceess ((‘‘UULLUUMM AALL--UUKKHHRRAA )),, ttoo bbee wwiissee aanndd sskkiillffuull iinn tthhee sscciieenncceess ooff ddaa’’wwaahh ((‘‘UULLUUMM AADD--DDAA’’WWAAHH,, UUSSUULLUUDD--DDAA’’WWAAHH,, FFIIQQHHUUDD--DDAA’’WWAAHH,, eettcc..))...... All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2014))
 47. 47. TWO KINDS OOFF DDAA’’II BBEEIINNGG TTRRAAIINNEEDD BBuutt uunnffoorrttuunnaatteellyy,, tthheerree aarree ootthheerr mmooddeellss tthhaatt aarree ccoonnvveennttiioonnaallllyy bbeeiinngg uusseedd bbyy cceerrttaaiinn ggrroouuppss.. AAnndd tthhiiss sseeeemmss ttoo bbee tthhee mmoosstt ppooppuullaarr.. EEvveenn nnooww,, tthheerree aarree tthhoossee wwhhoo ttrryy ttoo iinnnnoovvaattee iinnccoorrppoorraattiinngg ttrreennddss aanndd aapppprrooaacchheess,, ssoommeettiimmeess iimmiittaattiinngg ccoorrppoorraattee ssaalleess ‘‘ggiimmmmiicckkss’’,, ppooppuullaarr tteecchhnniiqquueess tthheeyy hhaavvee lleeaarrnntt ffrroomm ““mmoottiivvaattiioonnaall gguurruuss”” oorr ssiimmppllyy ccooppyy oorr aaddoopptt ootthheerr rreelliiggiioonnss’’ eevvaannggeelliiccaall aapppprrooaacchheess eettcc.. All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2014))
 48. 48. TWO KINDS OOFF DDAA’’II BBEEIINNGG TTRRAAIINNEEDD SSoommee ssttiillll tthhiinnkk tthhaatt DDaa’’wwaahh ccaann bbee eeqquuaatteedd oorr lliikkeenneedd aass aa ffoorrmm ooff ““sseelllliinngg”” oorr ““ssaalleess..”” TThhuuss,, tthheeiirr ““DDuu’’aatt ttrraaiinniinngg ccoouurrsseess”” rreesseemmbblleess tthhaatt ooff tthhee ttrraaiinniinngg ooff ssaalleess--ppeerrssoonn.. IItt iiss tthhiiss mmooddeell wwhhiicchh ggeenneerraallllyy II wwoouulldd ccaallll ““ttrraaiinniinngg ooff tthhee mmoouulldd--ccaasstteerr””.. LLeett mmee eellaabboorraattee.. FFoorr ““mmoouulldd--ccaasstteerr”” ttyyppee ttrraaiinniinngg:: iiss tthhaatt tthheeyy ccoommee hheerree,, aanndd tthheenn tthhee ttrraaiinneerr sshhooww tthheemm hhooww ttoo aapppprrooaacchh aa ssiittuuaattiioonn wwiitthh aa ppaarrttiiccuullaarr mmooddeell.. All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2014))
 49. 49. TWO KINDS OOFF DDAA’’II BBEEIINNGG TTRRAAIINNEEDD PPaarrttiicciippaanntt ttrryy ttoo iimmiittaattee tthhiiss mmooddeell wwaayy,, ppeerrhhaappss tthheeyy wwoouulldd bbee ggiivveenn ““ttwweennttyy qquueessttiioonnss””,, oorr oonn hhooww ttoo hhaannddllee FFAAQQ ((FFrreeqquueennttllyy AAsskkeedd QQuueessttiioonnss)),, ppeerrhhaappss pprreeppaarriinngg tthheemm oonn hhooww ttoo aannsswweerr tthheemm,, tthhiinnkkiinngg tthhaatt wwiitthh tthheessee tthheeyy aarree pprreeppaarreedd ttoo ggoo bbaacckk aanndd ddoo DDaa’’wwaahh!! II ccaallll tthhiiss tthhee ttrraaiinniinngg ooff ““mmoouulldd--ccaasstteerrss””.. All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2014))
 50. 50. TWO KINDS OOFF DDAA’’II BBEEIINNGG TTRRAAIINNEEDD TThhiiss iiss ttoo bbee ddiissttiinngguuiisshheedd ((ddiiffffeerreennttiiaatteedd)) ffrroomm tthhee ttrraaddiittiioonnaall DDaa’’wwaahh ttrraaiinniinngg wwhhiicchh,, ccoommppaarraattiivveellyy,, II wwoouulldd tteerrmm iitt ““ttrraaiinniinngg ooff tthhee AArrttiisstt oorr aarrttiissaann..”” TThhee mmoouulldd--ccaasstteerr iiss lliikkee ““ttrraaiinniinngg tthhee ssaalleess--ppeerrssoonnss””,, wwhheerreeaass tthhee ttrraaddiittiioonnaall mmeetthhoodd iiss ““tthhee nnuurrttuurriinngg aanndd ddeevveellooppmmeenntt ooff aammbbaassssaaddoorrss””.. All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2014))
 51. 51. ““MOULD-CASTER’S TTRRAAIINNIINNGG”” -- SSAALLEESSMMAANN WWhhaatt iiss tthhee ddiiffffeerreennccee bbeettwweeeenn tthhee mmoouulldd--ccaasstteerr aanndd tthhee ttrraaddiittiioonnaall ttrraaiinniinngg wwhhiicchh iiss ttoo bbee ttrraaiinneedd aass aarrttiissaann oorr aarrttiisstt?? BBootthh ooff tthheemm mmaayy ccoommee aanndd lleeaarrnn ffrroomm tthhee ssaammee mmaasstteerr aarrttiisstt wwoorrkkiinngg oonn hhiiss mmaasstteerrppiieeccee.. TThhiiss mmaasstteerrppiieeccee bbeeccaammee,, ssoorrtt ooff aa mmooddeell ooff hhooww tthhee aarrttiisstt aapppplliieedd hhiiss sskkiillll aanndd ggeenniiuuss.. All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2014))
 52. 52. ““MOULD-CASTER’S TTRRAAIINNIINNGG”” -- SSAALLEESSMMAANN TThhee mmoouulldd--ccaasstteerr iiss iinntteerreesstteedd oonnllyy iinn tthhee mmooddeell,, tthhee eenndd pprroodduucctt wwhhiicchh hhaadd bbeeeenn pprroodduucceedd;; tthheerreeffoorree hhee mmaakkeess aa mmoouulldd oouutt ooff tthhaatt mmooddeell.. WWiitthh tthhee mmoouulldd,, hhee tthheenn ggooeess aarroouunndd ttoo ddoo ““DDaa’’wwaahh”” bbyy ttrryyiinngg ttoo mmaakkee dduupplliiccaatteess ooff eevveerryybbooddyy hhee eennccoouunntteerrss.. HHee wwoouulldd aapppprrooaacchh wwhhooeevveerr hhee iiss ddooiinngg DDaa’’wwaahh ttoo,, bbyy ppuuttttiinngg tthheemm iinnttoo tthhee mmoouulldd,, ttoo mmaakkee tthheemm ssoommeehhooww ttoo ffiitt.. IIff tthhee mmaatteerriiaall hhaappppeennss ttoo bbee lloonnggeerr oorr llaarrggeerr tthhaann tthhee mmoouulldd,, hhee wwoouulldd nnoott hheessiittaattee ttoo ccuutt oorr ttrriimm tthhaatt mmaatteerriiaall jjuusstt ssoo iitt ffiittss!! All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2014))
 53. 53. ““MOULD-CASTER’S TTRRAAIINNIINNGG”” -- SSAALLEESSMMAANN AAnndd ffrroomm tthhiiss,, mmoorree mmoouulldd--ccaasstteerrss aarree rreepplliiccaatteedd oorr jjuusstt lliikkee tthhee ffaasstt--ffoooodd ssyynnddrroommee,, ““mmaassss--pprroodduucceedd”” wwiitthhiinn aa sshhoorrtt ppeerriioodd ooff ttiimmee.. AAmmaazziinnggllyy,, ffaarr sshhoorrtteerr ttiimmee tthhaann wwhhaatt iitt ttaakkeess tthheeiirr mmaasstteerr ((tthhee sskkiilllleedd aarrttiisstt ooff tthhee oorriiggiinnaall mmaasstteerrppiieeccee)),, ttooookk ttoo ttrraaiinn tthheemm.. All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2014))
 54. 54. ““TRAINING OOFF RREEAALL AARRTTIISSTT””-- AAMMBBAASSSSAADDOORR RReeaall lleeaarrnniinngg aanndd ttrraaiinniinngg iinn DDaa’’wwaahh sshhoouulldd bbee aass oonnee wwhhoo iiss ttoo bbeeccoommee aann aarrttiissaann oorr aarrttiisstt,, nnoott aa mmoouulldd--ccaasstteerr.. TThhee ssttuuddeenntt,, wwhheenn hhee ssaaww tthhee mmaasstteerr mmaakkiinngg tthhee mmooddeell,, hhee lleeaarrnnss tthhee tteecchhnniiqquuee,, sskkiillllss,, aabbssoorrbbiinngg wwhhaatteevveerr eexxppllaannaattiioonnss aanndd wwiissddoomm ffrroomm tthhee mmaasstteerr aass ttoo hhooww hhee ddeeaallss wwiitthh tthhee mmaatteerriiaall hhee’’ss wwoorrkkiinngg oonn,, eevveenn ttoo uunnddeerrssttaanndd hhooww ttoo iiddeennttiiffyy wwhhaatt kkiinnddss ooff rraaww mmaatteerriiaallss ttoo bbee eexxppeecctteedd.. All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2014))
 55. 55. ““TRAINING OOFF RREEAALL AARRTTIISSTT””-- AAMMBBAASSSSAADDOORR EEvveenn aafftteerr tthhee mmaasstteerr hhaadd ccoommpplleetteedd tthhee mmaasstteerr--ppiieeccee,, tthhee ssttuuddeenntt kknnoowwss tthhiiss iiss jjuusstt aann eexxaammppllee ooff tthhee eenndd rreessuulltt ooff aappppllyyiinngg tthhee kknnoowwlleeddggee aanndd sskkiillll.. NNooww tthhaatt hhee hhaass lleeaarrnntt,, hhee wwoouulldd ggoo aarroouunndd wwiitthhoouutt tthhee nneeeedd ffoorr mmoouulldd bbeeccaauussee hhee iiss nnooww sskkiillffuull.. HHee kknnoowwss hhooww ttoo ddeeaall wwiitthh wwhhaatteevveerr mmaatteerriiaall ggiivveenn ttoo hhiimm.. HHee ccaann aaccttuuaallllyy mmaakkee oorr ffaasshhiioonn tthheemm aaccccoorrddiinnggllyy,, vveerryy uunnlliikkee tthhee mmoouulldd-- ccaasstteerr.. HHiiss eenndd ““pprroodduucctt”” mmaayy nnoott bbee aass ggoooodd aass hhiiss mmaasstteerr’’ss,, yyeett hhee iiss aa ggeennuuiinnee aarrttiisstt.. All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2014))
 56. 56. ““TRAINING OOFF RREEAALL AARRTTIISSTT””-- AAMMBBAASSSSAADDOORR WWhheerreeaass,, tthhee mmoouulldd--ccaasstteerr mmaayy pprriiddee aanndd bbrraagg aatt hhooww cclloossee hhiiss pprroodduucctt rreesseemmbblleess tthhaatt wwhhiicchh tthhee mmaasstteerr pprroodduucceedd,, yyeett hhee aanndd ootthheerrss wwoouulldd kknnooww,, tthhaatt hhee iiss aa ffaakkee –– pprreetteennddiinngg ttoo bbee aann aarrttiisstt.. TThhee ttrraaiinniinngg wwiitthh tthhee ttrraaddiittiioonnaall mmeetthhoodd iiss aaddmmiitttteeddllyy,, vveerryy tteeddiioouuss aanndd lloonngg,, aanndd nnoott mmaannyy ppeeooppllee ccaann eevveenn bbee ssuucccceessssffuull iinn tthhee eenndd,, bbuutt tthhiiss hhaass bbeeeenn tthhee tteesstteedd ttrraaiinniinngg ssiinnccee tthhee ppaasstt.. All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2014))
 57. 57. ““TRAINING OOFF RREEAALL AARRTTIISSTT””-- AAMMBBAASSSSAADDOORR IItt iiss bbeeccaauussee yyoouu aarree ttrraaiinniinngg aa ddaa’’ii aass aann aammbbaassssaaddoorr ttoo IIssllaamm,, ssuucchh lloonngg dduurraattiioonn iiss eexxppeecctteedd wwhheerreeaass pprroodduucciinngg mmoouulldd ccaasstteerr iiss ttoo mmaassss pprroodduuccee ssaalleessmmaann.. WWee mmaakkee nnoo aappoollooggyy ffoorr uussiinngg tthhiiss ccoommppaarriissoonn,, aanndd wwee mmuusstt wwaarrnn tthhaatt ttoo ccoommpprroommiissee oonn tthhiiss ((cchhaannggiinngg ffrroomm aammbbaassssaaddoorr ttrraaiinniinngg ttoo ssaalleessmmaann ttyyppee ttrraaiinniinngg)) wwoouulldd uunnddeerrmmiinnee tthhee ffuuttuurree qquuaalliittyy ooff oouurr ““DDuu’’aatt””.. WWee sshhoouulldd kknnooww tthhee hhuuggee ddiiffffeerreennccee bbeettwweeeenn ttrraaiinniinngg ooff ssaalleessmmaann aanndd aammbbaassssaaddoorr.. All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2014))
 58. 58. ““TRAINING OOFF RREEAALL AARRTTIISSTT””-- AAMMBBAASSSSAADDOORR II ddoo nnoott iinntteenndd ttoo ddiissccoouurraaggee aannyy oonnee ffrroomm ppaarrttiicciippaattiinngg oorr aassssiissttiinngg iinn tthhee wwoorrkk ooff DDaa’’wwaahh.. IItt iiss oonnllyy ssoo tthhaatt wwee sshhoouulldd nnoott bbeeccoommee pprreetteennttiioouuss aanndd ddiissrreeggaarrdd tthhee ttrraaddiittiioonnaall aapppprrooaacchh ttoo DDaa’’wwaahh ttrraaiinniinngg,, lleesstt wwiitthhoouutt tthhee aapppprroopprriiaattee ddeevveellooppmmeenntt,, wwee mmaayy wwiittttiinnggllyy oorr uunnwwiittttiinnggllyy,, eenndd uupp uussuurrppiinngg tthhee ppoossiittiioonn ooff tthhee ttrruuee ““DDuu’’aatt””.. JJuusstt lliikkee aatt nnaattiioonnaall lleevveell –– aalltthhoouugghh wwee mmaayy aassssiisstt iinn tthhee wwoorrkk oorr pprrooggrraammmmee ooff tthhee eemmbbaassssyy,, bbuutt tthhiiss mmuusstt nnoott lleeaadd uuss ttoo pprreetteenndd aassssuummiinngg tthhee rroollee ooff tthhee aammbbaassssaaddoorr.. All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2014))
 59. 59. ““TRAINING OOFF RREEAALL AARRTTIISSTT””-- AAMMBBAASSSSAADDOORR SSoo,, eevveenn iiff yyoouu aarree nnoott yyeett aa DDaa’’ii,, wwhhaatt yyoouu ccaann ddoo iiss ttoo aassssiisstt tthhiiss wwoorrkk wwiitthh kknnoowwlleeddggee tthhaatt yyoouu yyoouurrsseellff hhaass aaccqquuiirreedd.. TThhiiss sshhoouulldd bbee rreeggaarrddeedd aass sshhaarriinngg,, nnoott aass yyeett DDaa''wwaahh.. AAnndd ttoo ggeett ddiirreeccttiioonn aanndd ccoonnttiinnuuoouuss ttrraaiinniinngg iinn DDaa’’wwaahh iiss ttoo ddoonnee.. TThhee ssaayyiinngg:: ““YYoouu mmuusstt hheellpp yyoouurrsseellff bbeeffoorree yyoouu ccaann hheellpp ootthheerrss”” iiss vveerryy ttrruuee.. TThhee Chhiinneessee ssaayyiinngg ggooeess:: ““GGiivvee aa mmaann aa ffiisshh;; yyoouu ffeeeedd hhiimm ffoorr aa ddaayy.. BBuutt tteeaacchh aa mmaann ttoo ffiisshh,, tthheenn yyoouu aarree ffeeeeddiinngg hhiimm ffoorr tthhee rreesstt ooff hhiiss lliiffee..”” All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2014))
 60. 60. ““TRAINING OOFF RREEAALL AARRTTIISSTT””-- AAMMBBAASSSSAADDOORR SSoo iinn nnoott ddiirreeccttllyy ggiivviinngg yyoouu aa kkiinndd ooff mmooddeell aannsswweerr ttoo tthhee pprroobblleemm yyoouu aasskkeedd,, II hhooppee ttoo ddiirreecctt yyoouu ttoo ““ttaakkee uupp ffiisshhiinngg rraatthheerr tthhaann jjuusstt ggiivviinngg yyoouu aa ffiisshh””.. AAtt tthhee vveerryy lleeaasstt,, yyoouu sshhooww lloovvee aanndd ggeennuuiinnee ccoonncceerrnn ttoowwaarrddss yyoouurr ffeellllooww MMuusslliimm bbrrootthheerrss oorr ssiisstteerrss wwhhiicchh yyoouu wwiisshh ttoo aassssiisstt.. YYoouurr sshhoowwiinngg ccoonncceerrnn iittsseellff iiss vveerryy iimmppoorrttaanntt.. IIff wwee ccaannnnoott mmaakkee DDaa’’wwaahh aass aa ““DDuu’’aatt”” –– ccaalllleerr ttoo IIssllaamm,, pprrooppaaggaattoorr--,, eevveerryy MMuusslliimm ccaann bbee ““dduu’’aatt”” iinn aannootthheerr sseennssee –– aass oonnee ccaalllliinngg ttoo AAllllaahh iinn ssuupppplliiccaattiioonn ((dduu’’aa)).. All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2014))
 61. 61. ““TRAINING OOFF RREEAALL AARRTTIISSTT””-- AAMMBBAASSSSAADDOORR YYeess!! yyoouu ccaann aallssoo hheellpp tthheemm tthhrroouugghh mmaakkiinngg dduu’’aa ((ssuupppplliiccaattee AAllllaahh)) ffoorr tthheemm.. DDoonn’’tt ffoorrggeett ttoo dduu’’aa ffoorr tthheemm;; tthhee ppoowweerr ooff dduu’’aa iinnddeeeedd iiss vveerryy ppoowweerrffuull.. RReemmeemmbbeerr tthhiiss aanndd ddoonn’’tt ddeessppaaiirr.. All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2014))
 62. 62. ““IInnvviittee wwiitthh WWiissddoomm ((bbiill--HHiikkmmaahh)) nnoott wwiitthh tthhee LLaaww ((bbiill--AAhhkkaamm))”” 62 AANNDD IITT IISS IIMMPPOORRTTAANNTT TTOO RREEMMEEMMBBEERR All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2014))
 63. 63. All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2014))
 64. 64. All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2014))
 65. 65. All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2014))
 66. 66. A Sister (revert/convert) once posed this question : “How does one do “Da'wah” to our close ones (siblings/relatives)? I find this rather to be more difficult than making “Da'wah” towards a stranger. Yet, we must never neglect them.” All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2014))
 67. 67. The Sincere Advice Yes! Many do find it rather difficult to "Da'wah" (call or invite) own siblings / relatives / spouses, as compared to doing same towards people whom they barely know. Yet, when we merely view our effort at only providing sincere advise - unassuming i.e. by not trying to be talking from a 'higher pedestal' (as if they assume the role of Da'i - as one having authority who is doing Da'wah), it becomes much easier. And we should offer it to our close ones routinely as part of our interaction with them. When this becomes our disposition (Akhlaq), things will get easier. All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2014))
 68. 68. The Sincere Advice If we have never been known to give advise, to make aa ssttaarrtt ((ii..ee.. aass nneeww bbeeggiinnnniinngg ttoo hhooww wwee wwoouulldd bbeehhaavvee wwiitthh tthheemm)),, iitt mmaayy bbee iinniittiiaallllyy nnoott eeaassiillyy rreecceeiivveedd uunnlleessss tthheeyy sseeee ssiinncceerriittyy aanndd eeaarrnneessttnneessss oonn oouurr ppaarrtt.. AAllssoo,, bbeeccaauussee ooff ffaammiilliiaarriittyy,, aaddvviiccee wwhheenn ggiivveenn mmuusstt bbee sseeeenn aass ''sseerriioouuss'' ddiiffffeerreennttiiaatteedd ffrroomm oouurr ootthheerr ccaassuuaall mmoooodd ttoowwaarrddss tthheemm ee..gg.. jjookkiinngg,, tteeaassiinngg oorr tthhee ''mmaannjjaa--mmaannjjaa'' mmooooddss.. TThheeiirr ffaammiilliiaarriittyy aanndd ppeerrssoonnaall kknnoowwlleeddggee ooff uuss mmaayy bbee aa bbaaggggaaggee,, bbeeccaauussee tthheeyy wwiillll iinnssttiinnccttiivveellyy jjuuddggee oouurr aaddvviiccee ffiirrssttllyy oonn hhooww mmuucchh iitt iiss bbeeiinngg pprraaccttiicceedd iinn oouurrsseellvveess.. WWhheerreeaass ffoorr ssttrraannggeerrss,, tthheeyy ddoo nnoott kknnooww uuss tthhaatt iinnttiimmaatteellyy aanndd tthhuuss iitt iiss ccoommppaarraattiivveellyy eeaassiieerr.. All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2014))
 69. 69. The Sincere Advice TToo yyoouurr qquueessttiioonn :: ""HHooww ddoo wwee hheellpp tthheemm,, wwhheenn wwee oouurrsseellvveess aarree ssttrruugggglliinngg??"" MMyy rreessppoonnssee iiss:: "" WWee ffiirrsstt aanndd ffoorreemmoosstt mmaakkee oouurr ssttrruugggglliinngg ttoo bbee aa ggoooodd sseerrvvaanntt ooff AAllllaahh aass tthhee ffooccuuss iinn oouurr lliiffee -- oouurr mmaaiinn oobbjjeeccttiivvee -- nnoott iinn oouurr ttrryyiinngg ttoo hheellpp tthheemm!!““ WWee oouurrsseellvveess mmuusstt bbeeggiinn wwiitthh oouurr mmaakkiinngg TTAAUUBBAAHH ((RReeppeennttaannccee)).. TThhiiss iiss ssoo tthhaatt oouurr eeffffoorrttss ttoo rreeffoorrmm aarree mmeerreellyy aann eexxtteennssiioonn ooff oouurr rreettuurrnniinngg ttoo AAllllaahh SSWWTT.. OOnnllyy tthheenn ccaann oouurr wwoorrddss aanndd eeffffoorrttss bbee ssaaiidd ttoo ccoommee ffrroomm oouurr hheeaarrttss ((ssoouull)) –– mmyy mmeennttoorr oonnccee aaddvviisseedd mmee :: ““SSppeeaakk ffrroomm tthhee hheeaarrtt aanndd,, iinnsshhaa--AAllllaahh,, oonnllyy tthheenn AAllllaahh wwiillll mmaakkee iitt ttoo rreeaacchh aannootthheerr hheeaarrtt ((ssoouull))..”” All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2014))
 70. 70. The Sincere Advice Helping them is only incidental, by way of our hope tthhaatt wwhhaatteevveerr ggoooodd wwee wwaanntt ffoorr oouurrsseellvveess,, wwee aallssoo wwiisshh tthheemm ttoo bbeenneeffiitt tthhee ssaammee.. IInn ffaacctt tthhiiss pprriinncciippllee hhaass QQuurr''aanniicc bbaassiiss ffoorr AAllllaahh wwaarrnnss:: "Do ye enjoin right conduct on the people and forget (to practise it) yourselves and yet ye study the Scripture? Will ye not understand?” (Qur’an: Baqarah: 2:44) All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2014))
 71. 71. The Sincere Advice This is called, Da'wah by example. This is less intimidating ttoowwaarrddss tthheemm,, aanndd wwee wwiillll mmaaiinnttaaiinn oouurr hhuummiilliittyy,, iinnsshhaa--AAllllaahh.. IItt ddooeess nnoott rreeaallllyy mmaatttteerr wwhheetthheerr wwee aarree yyoouunnggeesstt oorr oollddeesstt.. WWhheenn wwee ddiirreecctt aannyy ccrriittiicciissmm aanndd aaddvviiccee ttoowwaarrddss oouurrsseellvveess -- ootthheerr ppeeooppllee wwiillll lleessss lliikkeellyy bbee ooffffeennddeedd,, IIff yyoouu ccaann ddoo tthhiiss,, bbeeiinngg ppaattiieenntt iinn ggiivviinngg tthhee aaddvviissee ((bbyy ffooccuussssiinngg wwiitthh yyoouurr oowwnn ssttrruugggglliinngg)) eevveenn iiff iitt bbee ssmmaallll oorr lliittttllee bbuutt aaccccoommppaanniieedd bbyy oouurr pprraayyeerrss,, wwiitthh oouurr tthhoouugghhttss eevveerr mmiinnddffuull uuppoonn hhooww wwee sshhaallll hhaavvee ttoo mmeeeett AAllllaahh ((TTaaqqwwaa)) -- tthhiiss iittsseellff iiss tthhee kkiinndd ooff hheellpp pprreessccrriibbeedd bbyy AAllllaahh ss..ww..tt.. tthhaatt gguuaarraanntteeeess HHiiss DDiivviinnee iinntteerrvveennttiioonn.. All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2014))
 72. 72. The Sincere Advice Allah has enjoined uuppoonn uuss tthhiiss:: "" NNaayy sseeeekk ((AAllllaahh''ss)) hheellpp wwiitthh ppaattiieenntt ppeerrsseevveerraannccee aanndd pprraayyeerr:: iitt iiss iinnddeeeedd hhaarrdd,, eexxcceepptt ttoo tthhoossee wwhhoo aarree hhuummbbllee.. WWhhoo bbeeaarr iinn mmiinndd tthhee cceerrttaaiinnttyy tthhaatt tthheeyy aarree ttoo mmeeeett tthheeiirr LLoorrdd,, aanndd tthhaatt tthheeyy aarree ttoo rreettuurrnn ttoo HHiimm..”” ((QQuurr’’aann:: BBaaqqaarraahh::22:: 4455--4466)) All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2014))
 73. 73. The Sincere Advice Do not worry about whether your approach can or ccaannnnoott bbee eeffffeeccttiivvee ttoowwaarrddss mmaakkiinngg tthheemm hheeeedd tthhee aaddvviiccee -- tthhiiss iiss tthhee ccoonncceerrnn ooff AAllllaahh ((AAllllaahh GGuuiiddeess,, nnoott uuss)).. PPuutt yyoouu ttrruusstt iinn AAllllaahh,, nnoott yyoouurr eeffffoorrtt.. AAnndd,, yyeess nnoobbooddyy eevveerr ccllaaiimm tthheemmsseellvveess ttoo bbee aa ggoooodd eexxaammppllee -- tthhaatt iiss hhuummiilliittyy!! SSoo ssiisstteerr,, yyoouu aarree nnoott aalloonnee iinn tthhiiss.. AAss ttoo yyoouurr wwoorrrryy tthhaatt ""TTiimmee mmaayy nnoott hhaavvee tthhee ppaattiieennccee ffoorr uuss"",, rreesstt aassssuurreedd ooff AAllllaahh''ss ggeenneerroossiittyy ttoowwaarrddss HHiiss sseerrvvaannttss aass rreeppoorrtteedd,, tthhaatt wwhheenn aa BBeelliieevveerr eemmbbaarrkkeedd uuppoonn aa ggoooodd ((rriigghhtteeoouuss)) ddeeeedd ssiinncceerreellyy ffoorr AAllllaahh,, eevveenn iiff hhee iiss uunnaabbllee ttoo ccoommpplleettee tthhee ddeeeedd,, AAllllaahh wwiillll rreewwaarrdd hhiimm aass tthhoouugghh iitt hhaass bbeeeenn ppeerrffeeccttllyy ccoommpplleetteedd!! WWAALLLLAAAAHHUU AA’’LLAAMM All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2014))
 74. 74. EMULATE THE PROPHETIC WISDOM All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2014))
 75. 75. ““ AAnndd nnoott eeqquuaall aarree tthhee ggoooodd ddeeeedd aanndd tthhee bbaadd.. RReeppeell [[eevviill]] bbyy tthhaatt [[ddeeeedd]] wwhhiicchh iiss bbeetttteerr;; aanndd tthheerreeuuppoonn tthhee oonnee wwhhoomm bbeettwweeeenn yyoouu aanndd hhiimm iiss eennmmiittyy [[wwiillll bbeeccoommee]] aass tthhoouugghh hhee wwaass aa ddeevvootteedd ffrriieenndd.. BBuutt nnoonnee iiss ggrraanntteedd iitt eexxcceepptt tthhoossee wwhhoo aarree ppaattiieenntt,, aanndd nnoonnee iiss ggrraanntteedd iitt eexxcceepptt oonnee hhaavviinngg aa ggrreeaatt ppoorrttiioonn [[ooff ggoooodd]]..”” ((QQuurr’’aann :: FFuussssiillaatt:: 4411:: 3344--3355)) EMULATE THE PROPHETIC WISDOM All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2014))
 76. 76. EMULATE THE PROPHETIC WISDOM All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2014))
 77. 77. EMULATE THE PROPHETIC WISDOM ““Behold, AAllllaahh ccoommmmaannddss jjuussttiiccee ((‘‘AADDLL)),, tthhee ddooiinngg ooff ggoooodd ((IIHHSSAANN)),, aanndd tthhee ggiivviinngg ((ii..ee.. ggeenneerroossiittyy -- IITTAAAA--II--DDZZIILL--QQUURRBBAA)) ttoo kkiitthh aanndd kkiinn ((ii..ee.. ffeellllooww mmaann)),, aanndd HHee ffoorrbbiiddss ((YYAA--HHAAAA)) aallll sshhaammeeffuull ddeeeeddss ((FFAAHH--SSHHAA)),, aanndd iinnjjuussttiiccee ((MMUUNNKKAARR)) aanndd rreebbeelllliioonn BBAAGGHHYYII)):: HHee iinnssttrruuccttss yyoouu,, tthhaatt yyee mmaayy rreecceeiivvee aaddmmoonniittiioonn..”” All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2014)) ((QQuurr’’aann:: aann--NNaahhlluu:: 1166 :: 9900))
 78. 78. WWee tthhee pprroopphheettss aarree ccoommmmaannddeedd ttoo ppllaaccee ppeeooppllee aaccccoorrddiinngg ttoo tthheeiirr ssttaattiioonn aanndd ttoo ssppeeaakk uunnttoo tthheemm iinn aaccccoorrddaannccee wwiitthh tthheeiirr iinntteelllleeccttuuaall ccaappaacciittyy.. ((HHaaddiitthh rreeppoorrtteedd bbyy AAbbuu DDaawwuudd ffrroomm AA’’iissyyaahh rr..aa..)) EMULATE THE PROPHETIC WISDOM All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2014))
 79. 79. ““TThhee bbeesstt oonneess aammoonnggsstt yyoouu iiss tthhee ppeerrssoonn wwhhoo mmaakkeess yyoouurr rreemmeemmbbeerr AAllllaahh wwhheenn yyoouu llooookk uuppoonn hhiimm;; aanndd wwhheenneevveerr hhee ssppeeaakkss iitt iinnccrreeaasseess yyoouu yyoouurr kknnoowwlleeddggee ((ooff tthhee DDeeeenn)),, aanndd wwiitthh hhiiss ddeeeeddss iitt iinnssppiirreess ((mmoottiivvaatteess)) yyoouu ttoo ssttrriivvee ffoorr yyoouurr HHeerreeaafftteerr..”” ((HHaaddiitthh rreeppoorrtteedd bbyy HHaakkiimm ffrroomm IIbbnnuu ‘‘UUmmaarr rr..aa..)) EMULATE THE PROPHETIC WISDOM All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2014))
 80. 80. REQUIREMENT FOR INDISPENSIBLE WISDOM : DA’WAH All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2014))
 81. 81. WISDOM : Conveying message through a Satire All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2014))
 82. 82. TTOO BBEE CCOONNTTIINNUUEEDD -- All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2014))
 83. 83. AAllll wweellccoommee ttoo vviissiitt mmyy wweebb--bblloogg:: http://an-naseehah.bbllooggssppoott..ccoomm// hhttttpp::////iinnttrroodduuccttiioonnttoottaauuhhiidd..bbllooggssppoott..ccoomm// hhttttpp::////ooyyoouubbeelliieevveerrss..bbllooggssppoott..ccoomm// hhttttpp::////aall--aammtthhaaaall..bbllooggssppoott..ccoomm// hhttttpp::////zzhhuullkkeefflleeee--aarrcchhiivvee..bbllooggssppoott..ccoomm// hhttttpp::////ccrriitteerriiaaffoorraahhoollyybbooookk--qquurraann..bbllooggssppoott..ccoomm// hhttttpp::////wwiitthh--tthhee--ttrruutthhffuull..bbllooggssppoott..ccoomm// hhttttpp ::////mmuuqqaaddddaamm--nnuurruull..bbllooggssppoott..ccoomm// All Rights Reserved © Zhulkeflee Hj Ismail (2014)) 83

×