Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
““AA BBEEGGIINNNNEERRSS’’ CCOOUURRSSEE OONN 
IISSLLAAMM”” 
LLeessssoonnss oonn FFaarrddhhuu ‘‘AAiinn iinn EEnngglliisshh f...
IINN TTHHEE NNAAMMEE OOFF AALLLLAAHH,, 
MMOOSSTT 
CCOOMMPPAASSSSIIOONNAATTEE,, 
MMOOSSTT MMEERRCCIIFFUULL 
THE SECOND ASPE...
IINN TTHHEE NNAAMMEE OOFF AALLLLAAHH,, 
MMOOSSTT CCOOMMPPAASSSSIIOONNAATTEE,, 
MMOOSSTT MMEERRCCIIFFUULL 
THE second PILLA...
IINN TTHHEE NNAAMMEE OOFF AALLLLAAHH,, 
MMOOSSTT CCOOMMPPAASSSSIIOONNAATTEE,, 
MMOOSSTT MMEERRCCIIFFUULL 
““AA BBEEGGIINNN...
““ AAnndd nneevveerr ttuurrnn tthhiinnee,, eeyyeess [[wwiitthh lloonnggiinngg]] ttoowwaarrddss wwhhaatteevveerr 
sspplleen...
AAnndd ((WWAA’’--MMUURR)) bbiidd ((ccoommmmaanndd)) tthhyy ppeeooppllee ttoo pprraayy ((SSWWOOLLAAHH)),, 
aanndd ppeerrsse...
All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
““Muhammad is the Messenger ooff AAllllaahh;; aanndd tthhoossee wwhhoo 
aarree wwiitthh hhiimm aarree ssttrroonngg aaggaai...
All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
Indeed, those who have said, "Our Lord is Allah " and then 
remained on a right course (TSUM-MAS-TA-QO-MU) - the angels 
w...
And who is better in speech than one who invites to Allah and 
does righteousness and says, "Indeed, I am of the Muslims."...
[Are] men whom neither commerce nor sale ddiissttrraaccttss ffrroomm tthhee 
rreemmeemmbbrraannccee ooff AAllllaahh ((DDZZ...
LLAAAA –– HHAAUU--LLAA -- WWAA--LLAAAA 
QQUUWW--WWAATTAA IILL--LLAA BBIILL--LLAAAAHH 
‘‘TThheerree iiss nnoo ssttrreennggt...
All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
““((EEssttaabblliisshh yyoouu)) SSwwoollaahh ((iinn tthhee wwaayy oorr mmaannnneerr wwhhiicchh)) 
yyoouu sseeee mmee ((ddo...
“O You who believe ! Obey Allah, and obey the Messenger, 
and those charged with authority from among you.” 
(Qur’an : An-...
““Those who listen to the Word, and follow the bbeesstt ((mmeeaanniinngg)) iinn iitt:: 
tthhoossee aarree tthhee oonneess ...
 In respecting the dominance of the followers, aaddhheerreennttss ooff tthhee 
sscchhooooll ooff FFiiqqhh ooff aall--MMuu...
19 
TTaa’’rriiff ((ddeeffiinniittiioonn)) 
FFrroomm tthhee ppooiinntt ooff vviieeww ooff SSyyaarraa’’ ((lleeggaall)) wwhhi...
20 
TTaa’’rriiff ((ddeeffiinniittiioonn)) 
IIttss ““HHaaqqiiqqaatt”” ((RReeaalliittyy)) iiss ddeeffiinneedd aass:: 
““ PPr...
21 
TTaa’’rriiff ((ddeeffiinniittiioonn)) 
““RRuuhh aall--SSwwoollaahh”” ii..ee.. tthhee EEsssseennccee oorr SSppiirriitt ...
FFOOUURR AASSPPEECCTTSS//CCAATTEEGGOORRIIEESS:: 
[1] QQOOLLBBIIYYYYAAHH –– HHeeaarrtt//MMiinndd 
[2] FFII’’--LLIIYY YYAAHH...
RRUUKKUUNN QQOOLLBBIIYY--YYAAHH 
ESSENTIAL PERTAINING 
TO THE HEART/ MIND 
All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014...
 ““NNiiyyyyaatt”” iiss ttoo ffoorrmmuullaattee iinntteennttiioonn iinn tthhee hheeaarrtt // mmiinndd 
tthhaatt oonnee iis...
 This intention must bbee pprreesseenntt aatt tthhee bbeeggiinnnniinngg ooff 
ppeerrffoorrmmiinngg tthhee SSwwoollaahh ((...
 TThhuuss ssoommee eexxaammpplleess:: 
““OO AAllllaahh!! II aamm ppeerrffoorrmmiinngg tthhee oobblliiggaattoorryy SSUUBBU...
 FFaajjrr // SSuubbuuhh 
 ZZuuhhrr 
 ‘‘AAssrr 
 MMaagghhrriibb 
 IIsshhaa’’ 
 JJuummuu''aahh ((rreeppllaaccee ZZuuhh...
STAND BOW STAND PROSTRATE SIT PROSTRATE 
ONE RAKA-’AT 
AFTER EVERY TWO CYCLES (RAKA’AT) OR 
AT THE END OF THE COMPLETED RE...
RRUUKKUUNN FFII’’--LLIIYYYYAAHH 
ESSENTIAL PERTAINING 
TO ACTIONS OR POSTURES 
TO BE ADOPTED 
All Rights Reserved© Zhulkef...
30 
All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
RRUUKKUUNN FFII’’--LLIIYYYYAAHH 
ESSENTIAL PERTAINING 
TO ACTIONS OR POSTURES 
TO BE ADOPTED 
All Rights Reserved© Zhulkef...
RRUUKKUUNN FFII’’--LLIIYYYYAAHH 
ESSENTIAL PERTAINING 
TO ACTIONS OR POSTURES 
TO BE ADOPTED 
All Rights Reserved© Zhulkef...
33 
All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
RRUUKKUUNN FFII’’--LLIIYYYYAAHH 
ESSENTIAL PERTAINING 
TO ACTIONS OR POSTURES 
TO BE ADOPTED 
All Rights Reserved© Zhulkef...
RRUUKKUUNN FFII’’--LLIIYYYYAAHH 
ESSENTIAL PERTAINING 
TO ACTIONS OR POSTURES 
TO BE ADOPTED 
All Rights Reserved© Zhulkef...
36 
All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
RRUUKKUUNN FFII’’--LLIIYYYYAAHH 
ESSENTIAL PERTAINING 
TO ACTIONS OR POSTURES 
TO BE ADOPTED 
All Rights Reserved© Zhulkef...
RRUUKKUUNN FFII’’--LLIIYYYYAAHH 
ESSENTIAL PERTAINING 
TO ACTIONS OR POSTURES 
TO BE ADOPTED 
All Rights Reserved© Zhulkef...
Prostration is where 7 parts touches tthhee fflloooorr –– wwhhiicchh aarree:: 
TThhee 22 ffeeeett wwiitthh ttooeess uupprr...
RRUUKKUUNN FFII’’--LLIIYYYYAAHH 
ESSENTIAL PERTAINING 
TO ACTIONS OR POSTURES 
TO BE ADOPTED 
All Rights Reserved© Zhulkef...
RRUUKKUUNN FFII’’--LLIIYYYYAAHH 
ESSENTIAL PERTAINING 
TO ACTIONS OR POSTURES 
TO BE ADOPTED 
All Rights Reserved© Zhulkef...
42 
All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
RRUUKKUUNN FFII’’--LLIIYYYYAAHH 
ESSENTIAL PERTAINING 
TO ACTIONS OR POSTURES 
TO BE ADOPTED 
All Rights Reserved© Zhulkef...
RRUUKKUUNN QQAAWWLLIIYY--YYAAHH 
ESSENTIAL PERTAINING 
TO THE RECITATION 
All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
AALLLLAAAA--HHUU -- AAKK--BBAARR 
““AAllllaahh iiss GGrreeaatteerr ““ 
((.... tthhaann aannyytthhiinngg tthhaatt aannyyoon...
RRUUKKUUNN QQAAWWLLIIYY--YYAAHH 
ESSENTIAL PERTAINING 
TO THE RECITATION 
All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
BBIISS--MMIILL--LLAAAA--HHIIRR--RROOHH--MMAAAA--NNIIRR--RROO--HHEEEEMM 
IInn tthhee NNaammee ooff AAllllaahh,, MMoosstt CC...
AALL--HHAAMM--DDUULLIILL--LLAAAA--HHII RROOBB--BBIILL-- ‘‘AAAA--LLAA--MMEEEENN 
AAllll pprraaiisseess bbeelloonnggss ttoo ...
AARR--RROOHH--MMAAAA--NNIIRR--RROO--HHEEEEMM 
MMoosstt CCoommppaassssiioonnaattee,, MMoosstt MMeerrcciiffuull 
All Rights ...
MAA-LLII--KKII YYAAUU--MMIIDD--DDEEEENN 
MMaasstteerr ooff tthhee DDaayy ooff JJuuddggeemmeenntt 
All Rights Reserved© Zhu...
IIYY--YYAAAA--KKAA -- NNAA’’--BBUU--DDUU 
WWAA--IIYY--YYAAAA--KKAA--NNAASS--TTAA--’’EEEENN 
TToo YYoouu ((AAlloonnee)) wwe...
IIHH--DI-NASw - SwI-RRAAAA--TTwwAALL-- MMUUSS--TTAA--QQEEEEMM 
DDoo gguuiiddee uuss aalloonngg tthhee SSttrraaiigghhtt PPa...
SwI-RO-TwAL-LA-DDzzEEEE--NNAA –– AANN-- ‘‘AAMM--TTAA 
’’AALLAAYY--HHIIMM 
TThhee ppaatthh ooff tthhoossee wwhhoomm yyoouu ...
GHOY-RIL – MAGH- DDUUUU--BBII –– ‘‘AALLAAYY--HHIIMM 
WWAA--LLAADDww -- DDwwAAAAAA--LL--LLEEEENN 
NNoott tthhee ppaatthh oo...
AAAA--MMEEEENN ** 
((GGrraanntt mmee tthhiiss rreeqquueesstt!!)) 
** TThhiiss iiss mmuussttaahhaabb ((ssuunnnnaatt)) 
All ...
RRUUKKUUNN QQAAWWLLIIYY--YYAAHH 
ESSENTIAL PERTAINING 
TO THE RECITATION 
All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
AATT--TTAA--HHII--YYAAAA--TTUULL -- MMUU--BBAAAA--RRAA--KKAAAA--TTUUSS--SSwwaa--LLAA-- 
WWAAAA--TTUUTT-- TTwwAAYY--YYII--B...
AS-SA-LAA-MU- ‘‘AALLAAYY--KKAA –– AAYY--YYUU--HHAANN 
NNAA--BBIIYY--YYUU –– WWAA--RRAAHH--MMAA--TTUULLLLAAAA--HHII 
WWAA--...
AS-SA-LLAAAA--MMUU-- ‘‘AALLAAYY--NNAAAA –– 
WWAA--’’AALLAAAA-- ‘‘IIBBAAAA--DDIILL--LLAAAA--HHIISS-- 
SSwwOO--LLII--HHEEEEN...
ASH-HADU – AN- LAA-IILLAAAA--HHAA IILL--LLAALLLLAAAAHH 
WWAA--AASSHH--HHAADDUU –– AANN--NNAA-- MMUUHHAAMM--MMAADDAARR –– 
...
H ALAA-HUUMM--MMAA –– SSwwOOLL--LLII-- ‘‘AALLAAAA-- 
MMUUHHAAMM--MMAADD,, WWAA--’’AALLAAAA-- 
AAAA-- LLII-- MMUUHHAAMMMMAA...
RRUUKKUUNN QQAAWWLLIIYY--YYAAHH 
ESSENTIAL PERTAINING 
TO THE RECITATION 
All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
AS-SSAA--LLAAAA--MMUU –– ‘‘AALLAAYY--KKUUMM 
WWAA--RRAAHH--MMAA--TTUULL--LLAAAAHH 
** MMaayy tthhee PPeeaaccee aanndd BBll...
RRUUKKUUNN TTAARRTTIIBB 
ESSENTIAL TO FOLLOW THE WAY OR 
MANNER OF SEQUENCE (ORDER) AS 
HOW PROPHET MUHAMMAD , صلى الله عل...
All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 SSwwoollaahh bbeeggiinnss wwiitthh tthhee ffiirrsstt ““TTAAKKBBIIRR”” aanndd 
eennddss wwiitthh ““SSAALLAAAAMM””,, ttoo ...
11..OOnnee’’ss wwuuddhhuu’’ [[aabblluuttiioonn]] iiss nnuulllliiffiieedd –– ssuucchh aass 
wwhheenn aannyy iimmppuurriitty...
22.. TTaallkkiinngg wwiillll rreennddeerr tthhee sswwoollaahh iinnvvaalliidd.. BBuutt,, iiff 
nneeeedd bbee oouutt ooff uu...
33.. MMaakkiinngg ttoooo mmuucchh mmoovveemmeenntt ootthheerr tthhaann wwhhaatt iiss 
rreeqquuiirreedd iinn sswwoollaahh.....
44.. DDrriinnkkiinngg,, eeaattiinngg,, cchheewwiinngg oorr ssmmookkiinngg wwhhiillee 
pprraayyiinngg wwiillll rreennddeerr...
66.. CChhaannggiinngg tthhee nniiyyyyaatt // iinntteennttiioonn ffrroomm ddooiinngg oonnee 
ttyyppee ooff sswwoollaahh iin...
77.. CCoommmmiittttiinngg bbrreeaacchh ooff ((oorr llaacckkiinngg iinn)) aannyy ooff tthhee 
ffoolllloowwiinngg AArrkkaaaa...
77.. CCoommmmiittttiinngg bbrreeaacchh ooff ((oorr llaacckkiinngg iinn)) aannyy ooff tthhee 
ffoolllloowwiinngg AArrkkaaaa...
77.. CCoommmmiittttiinngg bbrreeaacchh ooff ((oorr llaacckkiinngg iinn)) aannyy ooff tthhee 
ffoolllloowwiinngg AArrkkaaaa...
88.. WWhheenn tthhee ““aauurraatt”” ((ii..ee.. ppaarrttss ooff tthhee bbooddyy tthhaatt 
rreeqquuiirreess ccoovveerriinngg...
* These are some of them. Please refer to books for 
more recommended recitations. 
All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ism...
WAJ-JAH-TU WAJ-HHIIYYAA –– LLIILL--LLAADDZZEEEE –– 
FFAA--TTWWAA--RRAASSSSAA--MMAA –– WWAAAA--TTII WWAALL-- AARR--DDWWAA 
...
‘‘I have turned my face ssiinncceerreellyy iinn ssuubbmmiissssiioonn,, 
ttoowwaarrddss HHee wwhhoo hhaass bbrroouugghhtt f...
IN-NAS-SWO-LAA-TTEEEE,, WWAA--NNUU--SSUU--KKEEEE,, 
WWAA--MMAAHH--YYAAAA--YYAAAA,, WWAA--MMAA--MMAAAA--TTEEEE 
LLIILL--LLA...
““Verily, my prayer, my sacrifice, mmyy lliiffee aanndd mmyy ddeeaatthh aarree 
ffoorr AAllllaahh,, LLoorrdd ooff tthhee w...
SSUUBB--HHAAAA--NNAAKKAALLLLAAAA--HHUUMM--MMAA 
WWAA--BBII--HHAAMMDDII--KKAA,, WWAA--TTAA--BBAAAA--RRAAKKAASS-- 
MMUU--KKA...
‘Glory (How perfect You are) O Allah, and I praise You. 
Blessed be Your name, and lofty is Your position and 
none has th...
SUB-HAA-NNAA –– RROOBB--BBII--YYAALL --’’AAZZEEEE--MM ** 
WWAA--BBIIHHAAMM--DDIIHH 
GGlloorryy bbee [[ii..ee.. hhooww ppee...
SSAAMMII--’’AALLLLAAAA--HHUU LLIIMMAANN HHAAMMIIDDAAHH ** 
RROOBB--BBAANNAAAA-- WWAA--LLAAKKAALL--HHAAMMDD 
AAllllaahh hhe...
SSUUBB--HHAAAA--NNAA –– RROOBB--BBII--YYAALL ––AA’’-- LLAAAA ** 
WWAA--BBIIHHAAMM--DDIIHH 
GGlloorryy bbee [[ii..ee.. hhoo...
RROOBB--BBIIGGHH--FFIIRR--LLII,, WWAARR ––HHAAMM--NNII,, 
WWAAJJ--BBUURR--NNII,, WWAARR--FFAA’’--NNII,, WWAARR--ZZUUQQ--NN...
My Lord! Forgive mmee,, hhaavvee MMeerrccyy uuppoonn mmee,, 
eennrriicchh mmee,, rraaiissee mmee iinn rraannkk,, 
pprroovv...
ALLAA-HHUUMM--MMAA SSWWOOLL--LLII -- ‘‘AALLAA –– MMUUHHAAMMMMAADD 
WWAA ‘‘AALLAA-- AAAA--LLII MMUUHHAAMM--MMAADD 
** KKAA-...
OO AAllllaahh,, bestow Your Salutations and prayers upon MMuuhhaammmmaadd,, 
aanndd uuppoonn tthhee ffaammiillyy ooff MMuu...
** WWAA--BBAAAA--RRIIKK -- ‘‘AALLAA –– MMUUHHAAMMMMAADD 
WWAA ‘‘AALLAA-- AAAA--LLII MMUUHHAAMM--MMAADD 
KKAA--MMAAAA –– BB...
** ““OO AAllllaahh,, bblleessss ((ssaannccttiiffyy)) MMuuhhaammmmaadd,, aanndd uuppoonn 
tthhee ffaammiillyy ooff MMuuhhaa...
ALLAA-HUM-MAH – DI –NEE –– FFEEEE ––MMAANN –– HHAA--DDAA --IITT 
O Allah, make me amongst those whom You have guided 
** T...
WA – ‘AA – FI – NEE – FFEEEE –– MMAANN -- ‘‘AAAA--FFAA --IITT 
Make me amongst those You have made healthy (well-being) 
*...
WA – TA – WAL – LA-NEE – FEE-MMAANN –– TTAAWWAALL –– LLAA -- IITT 
And include me amongst those whom You befriend (and pro...
WA – BAA-RIK – LEE – FEE –– MMAAAA –– AA’’ –– TTWWAA -- IITT 
And bless me in all that which You have granted me 
** TThhi...
WWAA--QQII--NNEEEE –– BBII--RRAAHH--MMAA--TTII--KKAA –– SSHHAARR--RRAA ––MMAAAA –– QQOO -- DDAA--IITT 
And protect me, wit...
FFAA –– IINN –– NNAA--KKAA –– TTAAQQ –– DDWWEEEE –– WWAA –– LLAAAA –– YYUUQQ-- DDWWAAAA-- ‘‘AA--LLAA--IIKK 
For You alone ...
IN- NA – HU - LAA –YA – DZIL – LU –– MMAANN –– WWAAAA –– LLAA -- IITT 
Surely whosoever You befriend (and protect), 
is ne...
WA – LAA – YA – ‘IZ – ZZUU -- MMAANN –– ‘‘AAAA –– DDAA -- IITT 
Whereas whoever You have taken as enemy 
shall never taste...
TA – BAA – RAK – TA – ROB – BA – NAA – WWAA –– TTAA –– ‘‘AAAA –– LLAA -- IITT 
You are the Blessed, Our Lord Sustainer, 
t...
FFAA--LLAA –– KKAALL –– HHAAMM –– DDUU –– ‘‘AA--LLAAAA –– MMAAAA –– QQOO –– DDWWAA -- IITT 
To You belongs all the praises...
WWAA –– AASS –– TTAAGGHH –– FFII –– RRUU –– KKAA –– WWAA –– AA –– TTUUUU –– BBUU –– IILLAA--IIKK 
And I seek Your forgiven...
WWAA –– SSWWOOLL ––LLAALLLLAAAA--HHUU ‘‘AALLAAAA –– SSAAII--YYII--DDIINNAAAA –– 
MMUUHHAAMM -- MMAA--DDII--NNIINN –– NNAA ...
ALLAA-HUM-MAGH-FIR-LEE – MAA – QOD –– DDAAMM ––TTUU –– WWAA –– MMAAAA –– 
AAKKHH –– KKHHAARR –– TTUU –– WWAA-- MMAAAA –– A...
WA – MAA – AN-TA – A’ – LA-MU – BBII--HHII –– MMIINN –– NNEEEE –– 
AANN--TTAALL –– MMUU ––QQOODD –– DDII –– MMUU –– WWAA –...
ALLAA-HUM-MA – IN-NEE – A – ‘‘UUUU--DDZZUU--BBII--KKAA –– MMIINN 
‘‘AA --DDZZAAAA-- BBIILL -- QQAABBRRII –– WWAA –– MMIINN...
WA – MMIINN –– FFIITT--NNAA –– TTIILL –– MMAAHH –– YYAAAA –– WWAALL –– MMAA –– MMAAAATT 
WWAA –– MMIINN -- SSHHAARR –– RRI...
** TThhiiss iiss mmuussttaahhaabb ((ssuunnnnaatt)) 
All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
BIS – MIL-LAA- HIR – ROH – MAA – NIR – RO - HEEM 
In the Name of Allah, Most Compassionate, Most Merciful 
QUL – A – ‘UU –...
MIN –SHAR – RIL – WAS – WAA – SIL – KHON – NAA-S 
FFrroomm tthhee eevviill ooff tthhee rreettrreeaattiinngg wwhhiissppeerr...
BIS – MIL-LAA- HIR – ROH – MAA – NIR – RO - HEEM 
In the Name of Allah, Most Compassionate, Most Merciful 
QUL – A – ‘UU –...
SURAH AL-FALAQ 
WA - MIN – SHAR – RI – GHAA – SI -- QIN – IDZAA – WA - QOB 
FFrroomm tthhee mmiisscchhiieeff ooff DDaarrkk...
BIS – MIL-LAA- HIR – ROH – MAA – NIR – RO - HEEM 
In the Name of Allah, Most Compassionate, Most Merciful 
QUL – HU – WALL...
LAM – YA – LID – WA – LAM – YUU - LAD 
HHee bbeeggeettss nnoott,, nnoorr iiss HHee bbeeggootttteenn;; 
WA – LAM – YA – KUN...
BIS – MIL-LAA- HIR – ROH – MAA – NIR – RO - HEEM 
In the Name of Allah, Most Compassionate, Most Merciful 
QUL – YAA – AI ...
WA – LAA – AN-TUM – ‘AA – BI – DUU – NA – MAA –A’ - BUD 
NNoorr wwiillll yyee wwoorrsshhiipp tthhaatt wwhhiicchh II wwoorr...
SURAH AL-KAAFIRUN 
WA – LAA – AN –TUM – ‘AA – BI – DUU – NA – MAA – A’-BUD 
NNoorr wwiillll yyee wwoorrsshhiipp tthhaatt w...
All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
IINN TTHHEE NNAAMMEE OOFF AALLLLAAHH,, 
MMOOSSTT CCOOMMPPAASSSSIIOONNAATTEE,, 
MMOOSSTT MMEERRCCIIFFUULL 
HADITH OF J IBRA...
‘‘I bear witness that none has the right to bbee wwoorrsshhiippppeedd eexxcceepptt 
AAllllaahh,, aalloonnee wwiitthhoouutt...
RRoobb--bbiijj-- ‘‘aall--nneeee mmuu--qqeeee--mmaass--sswwoollaaaa –– wwaa –– mmiinn ddzzuurr ––rrii--yyaa--tteeee 
RRoobb...
Rob-banagh-fir-li wa li-wwaaaa--lliiddaaii--yyaa wwaa--lliill--mmuu’’--mmii--nneeee--nnaa 
YYaauu--mmaa yyaa--qquuuu--mmuu...
AAllllaaaa--hhuumm--mmaajj--’’aall--nneeee mmiinnaatt--ttaaww--wwaaaa--bbeeee--nnaa 
wwaajj--’’aall--nneeee mmiinnaall--mm...
SSuubb--HHaaaa--nnaa kkaall--llaaaahhuummmmaa wwaa--bbii--HHaamm--ddiikkaa aasshh--hhaadduu aann 
llaaaa iillaaaa--hhaa ii...
JJAAZZAALLLLAAAA--HHUU ‘‘AANN--NNAAAA MMUUHHAAMM--MMAADDAANN SSWWOOLL--LLAALL--LLAAAAHHUU 
‘‘AALLAAYY--HHII WWAA-- AAAA--L...
““AAnndd mmaayy tthhee SSaalluuttaattiioonnss ooff AAllllaahh aanndd ppeeaaccee bbee uuppoonn 
oouurr LLeeaaddeerr MMuuhha...
””GGlloorryy ttoo tthhyy LLoorrdd tthhee LLoorrdd,, ooff HHoonnoouurr aanndd PPoowweerr!! ((HHee iiss ffrreeee)) ffrroomm ...
http://an-naseehah.blogspot.com/ 
http://introductiontotauhid.blogspot.com/ 
http://oyoubelievers.blogspot.com/ 
http://al...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

[Slideshare] fardh'ain(august-2014-batch)#11c-(arkaan-ul-islam)-swolah-performance-of-obligatory-prayer-[part-3of3]-(12-december-2014)

254 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

[Slideshare] fardh'ain(august-2014-batch)#11c-(arkaan-ul-islam)-swolah-performance-of-obligatory-prayer-[part-3of3]-(12-december-2014)

 1. 1. ““AA BBEEGGIINNNNEERRSS’’ CCOOUURRSSEE OONN IISSLLAAMM”” LLeessssoonnss oonn FFaarrddhhuu ‘‘AAiinn iinn EEnngglliisshh ffoorr AAdduullttss ccoonndduucctteedd bbyy UUssttaazz ZZhhuullkkeefflleeee HHjj IIssmmaaiill IT CAN ALSO BE A REFRESHER COURSE FOR MUSLIM PARENTS, EDUCATORS, IN CONTEMPORARY SINGAPORE. OPEN TO ALL HA D I T H O F J I B R A - ’ I L L E S S O N # 1 1 [ c ] ““AARRKKAAAANN AALL--IISSLLAAMM”” PPiillllaarrss ooff IIssllaamm ((SSuubbmmiissssiioonn)) UUssiinngg tteexxttbbooookk && ccuurrrriiccuulluumm hhee hhaass ddeevveellooppeedd eessppeecciiaallllyy ffoorr MMuusslliimm ccoonnvveerrttss aanndd yyoouunngg AAdduulltt EEnngglliisshh--ssppeeaakkiinngg MMuusslliimmss.. ““TToo sseeeekk kknnoowwlleeddggee iiss oobblliiggaattoorryy uuppoonn eevveerryy MMuusslliimm ((mmaallee && ffeemmaallee))”” UUPPDDAATTEEDD 1122 DDEECCEEMMBBEERR 22001144 BBAATTCCHH ## 1122 -- AAUUGGUUSSTT 22001144 IINNTTAAKKEE All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014) EEvveerryy FFrriiddaayy nniigghhtt @@ 88ppmm –– 1100ppmm WWiissmmaa IInnddaahh,, 445500 CChhaannggii RRooaadd,, ##0022--0000 nneexxtt ttoo MMaassjjiidd KKaassssiimm PPEERRFFOORRMMAANNCCEE OOFF SSWWOOLLAAHH ((OOBBLLIIGGAATTOORRYY DDAAIILLYY PPRRAAYYEERR))
 2. 2. IINN TTHHEE NNAAMMEE OOFF AALLLLAAHH,, MMOOSSTT CCOOMMPPAASSSSIIOONNAATTEE,, MMOOSSTT MMEERRCCIIFFUULL THE SECOND ASPECT REQUIRED IN TTHHEE AATTTTEESSTTAATTIIOONN TTOO TTHHEE AABBSSOOLLUUTTEE OONNEENNEESSSS OOFF AALLLLAAHH ((TTAAUUHHEEEEDD)) All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 3. 3. IINN TTHHEE NNAAMMEE OOFF AALLLLAAHH,, MMOOSSTT CCOOMMPPAASSSSIIOONNAATTEE,, MMOOSSTT MMEERRCCIIFFUULL THE second PILLAR OF ISLAM IN PRACTICALIZING OOBBEEDDIIEENNCCEE TTOO TTHHEE MMEESSSSAAGGEE OOFF TTHHEE AABBSSOOLLUUTTEE OONNEENNEESSSS OOFF AALLLLAAHH ((TTAAUUHHEEEEDD)) All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 4. 4. IINN TTHHEE NNAAMMEE OOFF AALLLLAAHH,, MMOOSSTT CCOOMMPPAASSSSIIOONNAATTEE,, MMOOSSTT MMEERRCCIIFFUULL ““AA BBEEGGIINNNNEERRSS’’ CCOOUURRSSEE OONN IISSLLAAMM”” LLeessssoonnss oonn FFaarrddhhuu ‘‘AAiinn iinn EEnngglliisshh ffoorr AAdduullttss ccoonndduucctteedd bbyy UUssttaazz ZZhhuullkkeefflleeee HHjj IIssmmaaiill HADITH OF JIBRA-’IL LESSON # 11 (c) TTOOPPIICC OONN 99 MMAAYY 22001144 EEvveerryy FFrriiddaayy nniigghhtt @@ 88ppmm –– 1100ppmm WWiissmmaa IInnddaahh,, 445500 CChhaannggii RRooaadd,, ##0022--0000 nneexxtt ttoo MMaassjjiidd KKaassssiimm TTHHEE sseeccoonndd PPIILLLLAARR OOFF IISSLLAAMM IINN PPRRAACCTTIICCAALLIIZZIINNGG OOBBEEDDIIEENNCCEE TTOO TTHHEE MMEESSSSAAGGEE OOFF TTHHEE AABBSSOOLLUUTTEE OONNEENNEESSSS OOFF AALLLLAAHH ((TTAAUUHHEEEEDD)) All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 5. 5. ““ AAnndd nneevveerr ttuurrnn tthhiinnee,, eeyyeess [[wwiitthh lloonnggiinngg]] ttoowwaarrddss wwhhaatteevveerr sspplleennddoouurr ooff tthhiiss wwoorrlldd''ss lliiffee WWee mmaayy hhaavvee aalllloowweedd ssoo mmaannyy ootthheerrss ttoo eennjjooyy iinn oorrddeerr tthhaatt WWee mmiigghhtt tteesstt tthheemm tthheerreebbyy:: ffoorr tthhee ssuusstteennaannccee wwhhiicchh tthhyy SSuussttaaiinneerr pprroovviiddeess [[ffoorr tthheeee]] iiss bbeetttteerr aanndd mmoorree eenndduurriinngg.. ”” All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014) ((QQuurr’’aann:: TTaaHHaa:: 2200:: 113311))
 6. 6. AAnndd ((WWAA’’--MMUURR)) bbiidd ((ccoommmmaanndd)) tthhyy ppeeooppllee ttoo pprraayy ((SSWWOOLLAAHH)),, aanndd ppeerrsseevveerree tthheerreeiinn.. [[BBuutt rreemmeemmbbeerr::]] WWee ddoo nnoott aasskk tthheeee ttoo pprroovviiddee ssuusstteennaannccee [[ffoorr UUss]]:: iitt iiss WWee wwhhoo pprroovviiddee ssuusstteennaannccee ffoorr tthheeee.. AAnndd tthhee ffuuttuurree bbeelloonnggss ttoo tthhee GGoodd--ccoonnsscciioouuss ((LLIITT--TTAAQQWWAA))..”” All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014) ((QQuurr’’aann:: TTaaHHaa:: 2200:: 113322))
 7. 7. All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 8. 8. ““Muhammad is the Messenger ooff AAllllaahh;; aanndd tthhoossee wwhhoo aarree wwiitthh hhiimm aarree ssttrroonngg aaggaaiinnsstt UUnnbbeelliieevveerrss,, ((bbuutt)) ccoommppaassssiioonnaattee aammoonnggsstt eeaacchh ootthheerr.. TThhoouu wwiilltt sseeee tthheemm ((RRUUKKUU’’)) bbooww aanndd ((SSUUJJDD’’)) pprroossttrraattee tthheemmsseellvveess ((iinn pprraayyeerr)) sseeeekkiinngg GGrraaccee ffrroomm AAllllaahh aanndd ((HHiiss)) GGoooodd PPlleeaassuurree.. OOnn tthheeiirr ffaacceess aarree tthheeiirr mmaarrkkss,, ((bbeeiinngg)) tthhee ttrraacceess ooff tthheeiirr pprroossttrraattiioonn........”” ((QQuurr’’aann:: AAhhzzaabb:: 3333:: 2299)) All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 9. 9. All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 10. 10. Indeed, those who have said, "Our Lord is Allah " and then remained on a right course (TSUM-MAS-TA-QO-MU) - the angels will descend upon them, [saying], "Do not fear and do not grieve but receive good tidings of Paradise, which you were promised. We [angels] were your allies (AWLIYAA-UKUM) in worldly life and [are so] in the Hereafter. And you will have therein whatever your souls desire, and you will have therein whatever you request [or wish]. As accommodation from a [Lord who is] Forgiving and Merciful.“ All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014) (Qur’an: Fussilat: 41: 30-32)
 11. 11. And who is better in speech than one who invites to Allah and does righteousness and says, "Indeed, I am of the Muslims." All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014) ((QQuurr’’aann:: FFuussssiillaatt:: 4411:: 3333))
 12. 12. [Are] men whom neither commerce nor sale ddiissttrraaccttss ffrroomm tthhee rreemmeemmbbrraannccee ooff AAllllaahh ((DDZZIIKKRRUULLLLAAHH)) aanndd ppeerrffoorrmmaannccee ooff pprraayyeerr ((SSWWOOLLAAHH)) aanndd ggiivviinngg ooff aallmmss ((ZZAAKKAAHH)).. TThheeyy ffeeaarr aa DDaayy iinn wwhhiicchh tthhee hheeaarrttss aanndd eeyyeess wwiillll [[ffeeaarrffuullllyy]] ttuurrnn aabboouutt –– All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014) ((QQuurr’’aann:: AAnn--NNuurr:: 2244:: 3377))
 13. 13. LLAAAA –– HHAAUU--LLAA -- WWAA--LLAAAA QQUUWW--WWAATTAA IILL--LLAA BBIILL--LLAAAAHH ‘‘TThheerree iiss nnoo ssttrreennggtthh nnoorr ppoowweerr eexxcceepptt wwiitthh AAllllaahh..’’ All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 14. 14. All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 15. 15. ““((EEssttaabblliisshh yyoouu)) SSwwoollaahh ((iinn tthhee wwaayy oorr mmaannnneerr wwhhiicchh)) yyoouu sseeee mmee ((ddoo tthhee)) sswwoollaahh..”” ((HHaaddiitthh nnaarrrraatteedd bbyy BBuukkhhaarryy aanndd MMuusslliimm)) All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 16. 16. “O You who believe ! Obey Allah, and obey the Messenger, and those charged with authority from among you.” (Qur’an : An-Nisa’ : 4 :59) All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 17. 17. ““Those who listen to the Word, and follow the bbeesstt ((mmeeaanniinngg)) iinn iitt:: tthhoossee aarree tthhee oonneess wwhhoomm AAllllaahh hhaass gguuiiddeedd,, aanndd tthhoossee aarree tthhee oonneess eenndduueedd wwiitthh uunnddeerrssttaannddiinngg..”” ((QQuurr’’aann:: AAzz--ZZuummaarr::3399::1188)) All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 18. 18.  In respecting the dominance of the followers, aaddhheerreennttss ooff tthhee sscchhooooll ooff FFiiqqhh ooff aall--MMuujjttaahhiidd--mmuuttllaaqq aall--IImmaamm MMuuhhaammmmaadd iibbnn IIddrriiss aasshh--SShhaaffii--’’iiee rrhhmm..aa.. hheerree iinn tthhiiss rreeggiioonn,, tthhee pprraaccttiicceess iinn tthhiiss mmaannuuaall // lleessssoonn oonn FFIIQQHH mmaatttteerrss,, sshhaallll ssuubbssccrriibbee aanndd bbee iinn ccoonnffoorrmmiittyy wwiitthh tthhiiss sscchhooooll ooff IIssllaammiicc jjuurriisspprruuddeennccee ((mmaaddzzhhaabb))..  YYeett,, wwee hhoolldd ttoo aa hheeaalltthhyy rreessppeecctt aanndd ttoolleerraannccee ((ttaassaammuuhh)) ttoowwaarrddss ootthheerr mmaaddzzaaaahhiibb aanndd iikkhhttiillaaaaff ((ddiiffffeerreenncceess ooff ooppiinniioonn)) aammoonnggsstt IIssllaammiicc sscchhoollaarrss..  TThhee ddoommiinnaanntt sscchhoooollss ooff IIssllaammiicc jjuurriisspprruuddeennccee ggeenneerraallllyy aacccceepptteedd aarree tthhee,, JJaa’’aaffaarrii,, MMaalliikkii,, HHaannaaffii,, SShhaaffii’’ee aanndd HHaannbbaallii.. All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 19. 19. 19 TTaa’’rriiff ((ddeeffiinniittiioonn)) FFrroomm tthhee ppooiinntt ooff vviieeww ooff SSyyaarraa’’ ((lleeggaall)) wwhhiicchh iiss ddeessccrriippttiivvee:: ““IItt ccoonnssiissttss ooff ssoommee rreecciittaattiioonnss aanndd aaccttiioonnss,, bbeeggiinnnniinngg wwiitthh gglloorriiffiiccaattiioonn ((TTaakkbbiirr)),, aanndd iiss ccoonncclluuddeedd wwiitthh SSaallaaaamm ((ggrreeeettiinngg ooff PPeeaaccee)) –– wwiitthh wwhhiicchh wwee wwoorrsshhiipp AAllllaahh ((ffoorrmmaall ddeevvoottiioonn)) bbyy ccoommppllyyiinngg wwiitthh aallll iittss ffiixxeedd ccoonnddiittiioonnss..”” All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 20. 20. 20 TTaa’’rriiff ((ddeeffiinniittiioonn)) IIttss ““HHaaqqiiqqaatt”” ((RReeaalliittyy)) iiss ddeeffiinneedd aass:: ““ PPrreesseennttiinngg oouurr eennttiirree sseellff ttoo AAllllaahh,, wwiitthh rreevveerreennttiiaall ffeeaarr ttoowwaarrddss HHiimm,, aass wweellll aass iinnssttiilllliinngg iinn oouurr sseellff,, sseennssee ooff eesstteeeemm ttoowwaarrddss HHiiss GGlloorryy aanndd GGrreeaattnneessss,, aass wweellll aass ttoowwaarrddss HHiiss AAbbssoolluuttee aanndd PPeerrffeecctt PPoowweerr”” All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 21. 21. 21 TTaa’’rriiff ((ddeeffiinniittiioonn)) ““RRuuhh aall--SSwwoollaahh”” ii..ee.. tthhee EEsssseennccee oorr SSppiirriitt ooff SSwwoollaahh iiss ddeeffiinneedd:: ””CCoommmmuunniioonn ((TTaawwaajjjjuuhh)) ooff oouurr eennttiirree sseellff,, wwiitthh hhooppee aanndd ccoommpplleettee rreelliiaannccee ttoowwaarrddss AAllllaahh,, wwiitthh hhuummiilliittyy iinn HHiiss pprreesseennccee aanndd ssiinncceerriittyy,, bbee iitt iinn oouurr DDzziikkrr ((uutttteerraanncceess ooff HHiiss rreemmeemmbbrraannccee)),, DDuu’’aa ((ssuupppplliiccaattiioonnss)) aanndd pprraaiisseess ((GGlloorriiffiiccaattiioonn ooff HHiimm))..”” All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 22. 22. FFOOUURR AASSPPEECCTTSS//CCAATTEEGGOORRIIEESS:: [1] QQOOLLBBIIYYYYAAHH –– HHeeaarrtt//MMiinndd [2] FFII’’--LLIIYY YYAAHH –– AAccttiioonn // PPoossttuurreess [3] QQAAWW--LLIIYYYYAAHH –– RReecciittaattiioonnss [4] TARTIB -- IInn tthhee rriigghhtt oorrddeerr All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 23. 23. RRUUKKUUNN QQOOLLBBIIYY--YYAAHH ESSENTIAL PERTAINING TO THE HEART/ MIND All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 24. 24.  ““NNiiyyyyaatt”” iiss ttoo ffoorrmmuullaattee iinntteennttiioonn iinn tthhee hheeaarrtt // mmiinndd tthhaatt oonnee iiss:: [[aa]] wwiitthh ffuullll ccoonnsscciioouussnneessss aanndd ppuurrppoosseeffuull;; ttoo [[bb]] ppeerrffoorrmm aa ssppeecciiffiicc aacctt ((mmuusstt bbee cclleeaarr ooff wwhhaatt iitt iiss tthhaatt aacctt oonnee iiss aabboouutt ttoo ddoo));; aanndd [[cc]] tthhee rreeaassoonn ffoorr ddooiinngg iitt mmuusstt bbee ssoolleellyy ffoorr tthhee ssaakkee ((ffuullffiilllliinngg aa ccoommmmaanndd –– tthhuuss ssttrriivviinngg ttoo ggaaiinn aacccceeppttaannccee ooff && sseeeekkiinngg nneeaarrnneessss ttoo)) AAllllaahh -- ssiinncceerreellyy.. All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 25. 25.  This intention must bbee pprreesseenntt aatt tthhee bbeeggiinnnniinngg ooff ppeerrffoorrmmiinngg tthhee SSwwoollaahh ((ii..ee.. AAtt tthhee ffiirrsstt TTAAKKBBEEEERR))  IItt mmuusstt bbee iinn aa llaanngguuaaggee wwhhiicchh oonnee uunnddeerrssttaannddss.. All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 26. 26.  TThhuuss ssoommee eexxaammpplleess:: ““OO AAllllaahh!! II aamm ppeerrffoorrmmiinngg tthhee oobblliiggaattoorryy SSUUBBUUHH//FFAAJJRR pprraayyeerr ((sswwoollaahh)),, ttwwoo rraakk’’aaaatt ((ccyyccllee ooff bboowwiinngg)),, bbeeccaauussee ooff YYoouu ((OO AAllllaahh))..”” OORR ““OO AAllllaahh!! II aamm ppeerrffoorrmmiinngg tthhee oobblliiggaattoorryy ZZUUHHRR pprraayyeerr ((sswwoollaahh)),, ffoouurr rraakk’’aaaatt ((ccyyccllee ooff bboowwiinngg)),, bbeeccaauussee ooff YYoouu..”” All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 27. 27.  FFaajjrr // SSuubbuuhh  ZZuuhhrr  ‘‘AAssrr  MMaagghhrriibb  IIsshhaa’’  JJuummuu''aahh ((rreeppllaaccee ZZuuhhrr)) ((oobblliiggaattoorryy ffoorr mmeenn))  22 rraakkaa''aatt ((CCYYCCLLEESS OOFF BBOOWWIINNGG))  44 rraakkaa’’aatt ((CCYYCCLLEESS OOFF BBOOWWIINNGG))  44 rraakkaa’’aatt ((CCYYCCLLEESS OOFF BBOOWWIINNGG))  33 rraakkaa’’aatt ((CCYYCCLLEESS OOFF BBOOWWIINNGG))  44 rraakkaa’’aatt ((CCYYCCLLEESS OOFF BBOOWWIINNGG))  22 rraakkaa’’aatt ((CCYYCCLLEESS OOFF BBOOWWIINNGG)) ((ppeerrffoorrmmeedd iinn ccoonnggrreeggaattiioonn)) All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 28. 28. STAND BOW STAND PROSTRATE SIT PROSTRATE ONE RAKA-’AT AFTER EVERY TWO CYCLES (RAKA’AT) OR AT THE END OF THE COMPLETED REQUIRED CYCLES SIT All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 29. 29. RRUUKKUUNN FFII’’--LLIIYYYYAAHH ESSENTIAL PERTAINING TO ACTIONS OR POSTURES TO BE ADOPTED All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 30. 30. 30 All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 31. 31. RRUUKKUUNN FFII’’--LLIIYYYYAAHH ESSENTIAL PERTAINING TO ACTIONS OR POSTURES TO BE ADOPTED All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 32. 32. RRUUKKUUNN FFII’’--LLIIYYYYAAHH ESSENTIAL PERTAINING TO ACTIONS OR POSTURES TO BE ADOPTED All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 33. 33. 33 All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 34. 34. RRUUKKUUNN FFII’’--LLIIYYYYAAHH ESSENTIAL PERTAINING TO ACTIONS OR POSTURES TO BE ADOPTED All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 35. 35. RRUUKKUUNN FFII’’--LLIIYYYYAAHH ESSENTIAL PERTAINING TO ACTIONS OR POSTURES TO BE ADOPTED All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 36. 36. 36 All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 37. 37. RRUUKKUUNN FFII’’--LLIIYYYYAAHH ESSENTIAL PERTAINING TO ACTIONS OR POSTURES TO BE ADOPTED All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 38. 38. RRUUKKUUNN FFII’’--LLIIYYYYAAHH ESSENTIAL PERTAINING TO ACTIONS OR POSTURES TO BE ADOPTED All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 39. 39. Prostration is where 7 parts touches tthhee fflloooorr –– wwhhiicchh aarree:: TThhee 22 ffeeeett wwiitthh ttooeess uupprriigghhtt ,, 22 kknneeeess,, 22 ppaallmm ooff hhaannddss ,, aanndd tthhee ffaaccee ((ppaarrtt ooff ffoorreehheeaadd wwiitthh nnoossee ))lliigghhttllyy ttoouucchhiinngg.. 39 All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 40. 40. RRUUKKUUNN FFII’’--LLIIYYYYAAHH ESSENTIAL PERTAINING TO ACTIONS OR POSTURES TO BE ADOPTED All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 41. 41. RRUUKKUUNN FFII’’--LLIIYYYYAAHH ESSENTIAL PERTAINING TO ACTIONS OR POSTURES TO BE ADOPTED All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 42. 42. 42 All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 43. 43. RRUUKKUUNN FFII’’--LLIIYYYYAAHH ESSENTIAL PERTAINING TO ACTIONS OR POSTURES TO BE ADOPTED All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 44. 44. RRUUKKUUNN QQAAWWLLIIYY--YYAAHH ESSENTIAL PERTAINING TO THE RECITATION All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 45. 45. AALLLLAAAA--HHUU -- AAKK--BBAARR ““AAllllaahh iiss GGrreeaatteerr ““ ((.... tthhaann aannyytthhiinngg tthhaatt aannyyoonnee ccaann ccoonncceeiivvee)) All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 46. 46. RRUUKKUUNN QQAAWWLLIIYY--YYAAHH ESSENTIAL PERTAINING TO THE RECITATION All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 47. 47. BBIISS--MMIILL--LLAAAA--HHIIRR--RROOHH--MMAAAA--NNIIRR--RROO--HHEEEEMM IInn tthhee NNaammee ooff AAllllaahh,, MMoosstt CCoommppaassssiioonnaattee,, MMoosstt MMeerrcciiffuull All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 48. 48. AALL--HHAAMM--DDUULLIILL--LLAAAA--HHII RROOBB--BBIILL-- ‘‘AAAA--LLAA--MMEEEENN AAllll pprraaiisseess bbeelloonnggss ttoo AAllllaahh,, LLoorrdd ((SSuussttaaiinneerr)) ooff aallll tthhee wwoorrllddss.. All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 49. 49. AARR--RROOHH--MMAAAA--NNIIRR--RROO--HHEEEEMM MMoosstt CCoommppaassssiioonnaattee,, MMoosstt MMeerrcciiffuull All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 50. 50. MAA-LLII--KKII YYAAUU--MMIIDD--DDEEEENN MMaasstteerr ooff tthhee DDaayy ooff JJuuddggeemmeenntt All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 51. 51. IIYY--YYAAAA--KKAA -- NNAA’’--BBUU--DDUU WWAA--IIYY--YYAAAA--KKAA--NNAASS--TTAA--’’EEEENN TToo YYoouu ((AAlloonnee)) wwee wwoorrsshhiipp,, aanndd ttoo YYoouu ((AAlloonnee)) wwee aasskk ffoorr hheellpp All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 52. 52. IIHH--DI-NASw - SwI-RRAAAA--TTwwAALL-- MMUUSS--TTAA--QQEEEEMM DDoo gguuiiddee uuss aalloonngg tthhee SSttrraaiigghhtt PPaatthh All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 53. 53. SwI-RO-TwAL-LA-DDzzEEEE--NNAA –– AANN-- ‘‘AAMM--TTAA ’’AALLAAYY--HHIIMM TThhee ppaatthh ooff tthhoossee wwhhoomm yyoouu bbeessttoowweedd ffaavvoouurrss All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 54. 54. GHOY-RIL – MAGH- DDUUUU--BBII –– ‘‘AALLAAYY--HHIIMM WWAA--LLAADDww -- DDwwAAAAAA--LL--LLEEEENN NNoott tthhee ppaatthh ooff tthhoossee wwhhoossee ppoorrttiioonn iiss YYoouurr WWrraatthh ((aannggeerr)),, aanndd nnoott ooff tthhoossee wwhhoo ggoo aassttrraayy All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 55. 55. AAAA--MMEEEENN ** ((GGrraanntt mmee tthhiiss rreeqquueesstt!!)) ** TThhiiss iiss mmuussttaahhaabb ((ssuunnnnaatt)) All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 56. 56. RRUUKKUUNN QQAAWWLLIIYY--YYAAHH ESSENTIAL PERTAINING TO THE RECITATION All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 57. 57. AATT--TTAA--HHII--YYAAAA--TTUULL -- MMUU--BBAAAA--RRAA--KKAAAA--TTUUSS--SSwwaa--LLAA-- WWAAAA--TTUUTT-- TTwwAAYY--YYII--BBAAAA--TTUU –– LLIILL--LLAAAAHH AAllll ggrreeeettiinnggss aanndd aallll BBlleessssiinnggss,, aanndd aallll SSaalluuttaattiioonnss tthhaatt aarree ggoooodd,, iiss ffoorr AAllllaahh All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 58. 58. AS-SA-LAA-MU- ‘‘AALLAAYY--KKAA –– AAYY--YYUU--HHAANN NNAA--BBIIYY--YYUU –– WWAA--RRAAHH--MMAA--TTUULLLLAAAA--HHII WWAA--BBAA--RROO--KKAAAA--TTUUHH PPeeaaccee bbee uuppoonn yyoouu,, OO PPrroopphheett,, aanndd wwiitthh tthhee MMeerrccyy aanndd tthhee BBlleessssiinnggss ooff AAllllaahh All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 59. 59. AS-SA-LLAAAA--MMUU-- ‘‘AALLAAYY--NNAAAA –– WWAA--’’AALLAAAA-- ‘‘IIBBAAAA--DDIILL--LLAAAA--HHIISS-- SSwwOO--LLII--HHEEEENN PPeeaaccee bbee uuppoonn uuss,, aanndd uuppoonn aallll tthhee rriigghhtteeoouuss sseerrvvaannttss ooff AAllllaahh All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 60. 60. ASH-HADU – AN- LAA-IILLAAAA--HHAA IILL--LLAALLLLAAAAHH WWAA--AASSHH--HHAADDUU –– AANN--NNAA-- MMUUHHAAMM--MMAADDAARR –– RROOSSUUUU--LLUULLLLAAAAHH II bbeeaarr wwiittnneessss,, tthhaatt tthheerree iiss nnoo ggoodd eexxcceepptt AAllllaahh AAnndd II bbeeaarr wwiittnneessss,, tthhaatt MMuuhhaammmmaadd iiss tthhee MMeesssseennggeerr ooff AAllllaahh All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 61. 61. H ALAA-HUUMM--MMAA –– SSwwOOLL--LLII-- ‘‘AALLAAAA-- MMUUHHAAMM--MMAADD,, WWAA--’’AALLAAAA-- AAAA-- LLII-- MMUUHHAAMMMMAADD O Allah, bestow (Your) Salutations and prayers upon Muhammad and upon the family of Muhammad All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 62. 62. RRUUKKUUNN QQAAWWLLIIYY--YYAAHH ESSENTIAL PERTAINING TO THE RECITATION All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 63. 63. AS-SSAA--LLAAAA--MMUU –– ‘‘AALLAAYY--KKUUMM WWAA--RRAAHH--MMAA--TTUULL--LLAAAAHH ** MMaayy tthhee PPeeaaccee aanndd BBlleessssiinnggss ooff AAllllaahh bbee uuppoonn yyoouu ((aallll)) ** RReecciittiinngg tthhee ffiirrsstt SSAALLAAMM iiss ““RRuukkuunn””,, wwhhiillee tthhee sseeccoonndd iiss mmuussttaahhaabb ((ssuunnnnaatt)) All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 64. 64. RRUUKKUUNN TTAARRTTIIBB ESSENTIAL TO FOLLOW THE WAY OR MANNER OF SEQUENCE (ORDER) AS HOW PROPHET MUHAMMAD , صلى الله عليه وسلم PERFORMED THE SWOLAH All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 65. 65. All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 66. 66.  SSwwoollaahh bbeeggiinnss wwiitthh tthhee ffiirrsstt ““TTAAKKBBIIRR”” aanndd eennddss wwiitthh ““SSAALLAAAAMM””,, ttoo bbee ppeerrffoorrmm iinn ssttaattee ooff ppuurriittyy..  WWhhiillee ppeerrffoorrmmiinngg iitt,, aannyy oonnee ooff tthhee ffoolllloowwiinngg aaccttss oorr ffaaccttoorrss wwiillll ccaauussee oorr rreennddeerr tthhee SSwwoollaahh ttoo bbee ddeeeemmeedd aass nnuulllliiffiieedd:: All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 67. 67. 11..OOnnee’’ss wwuuddhhuu’’ [[aabblluuttiioonn]] iiss nnuulllliiffiieedd –– ssuucchh aass wwhheenn aannyy iimmppuurriittyy pprroocceeeeddss ffrroomm oonnee’’ss ‘‘lloowweerr bbooddyy ooppeenniinnggss’’ ee..gg.. UUrriinnee,, ssttooooll,, ggaass,, wwoorrmm oorr mmuucchh vvoommiittiinngg -- tthhee sswwoollaahh iittsseellff wwoouulldd bbee iinnvvaalliiddaatteedd.. TThhee wwuuddhhuu’’ hhaass ttoo bbee rree--ttaakkeenn bbeeffoorree ddooiinngg tthhee sswwoollaahh aallll oovveerr aaggaaiinn.. All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 68. 68. 22.. TTaallkkiinngg wwiillll rreennddeerr tthhee sswwoollaahh iinnvvaalliidd.. BBuutt,, iiff nneeeedd bbee oouutt ooff uurrggeenntt nneecceessssiittyy,, cceerrttaaiinn wwaayyss ooff ccoommmmuunniiccaattiioonn aalllloowweedd ee..gg.. aa mmiissttaakkee bbyy tthhee IImmaamm ((pprraayyeerr lleeaaddeerr)) mmaayy bbee ccoorrrreecctteedd bbyy tthhoossee bbeehhiinndd hhiimm wwiitthh ssaayyiinngg ““ssuubb--HHaaaa--nnAAllllaaaahh”” aalloouudd;; aammoonnggsstt llaaddiieess bbyy ttaappppiinngg tthhee bbaacckk ooff hheerr hhaannddss ttoo ssiiggnnaall,, eettcc.. All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 69. 69. 33.. MMaakkiinngg ttoooo mmuucchh mmoovveemmeenntt ootthheerr tthhaann wwhhaatt iiss rreeqquuiirreedd iinn sswwoollaahh.. ““TToooo mmuucchh”” iiss ddeeffiinneedd aass ““tthhrreeee oorr mmoorree ccoonnsseeccuuttiivvee mmoovveemmeennttss ooff aannyy mmaajjoorr lliimmbbss..”” EExxcceeppttiioonnss,, wwhheenn tthheerree iiss uurrggeennccyy,, ssuucchh aass tteennddiinngg ttoo ssoommeetthhiinngg wwhhiicchh ccaannnnoott bbee ddeellaayyeedd -- aass lloonngg aass oonnee ddoo nnoott ttaallkk wwhhiillee tteennddiinngg ttoo tthheessee eemmeerrggeennccyy.. All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 70. 70. 44.. DDrriinnkkiinngg,, eeaattiinngg,, cchheewwiinngg oorr ssmmookkiinngg wwhhiillee pprraayyiinngg wwiillll rreennddeerr tthhee sswwoollaahh nnuullll aanndd vvooiidd.. 55.. TTuurrnniinngg tthhee cchheesstt aawwaayy ffrroomm tthhee ddiirreeccttiioonn ooff tthhee QQiibbllaahh ((ii..ee.. ttoowwaarrddss tthhee KKaa’’aabbaa iinn MMaakkkkaahh)) wwiillll iinnvvaalliiddaattee tthhee sswwoollaahh All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 71. 71. 66.. CChhaannggiinngg tthhee nniiyyyyaatt // iinntteennttiioonn ffrroomm ddooiinngg oonnee ttyyppee ooff sswwoollaahh iinnttoo aannootthheerr ee..gg.. WWhhiillee ppeerrffoorrmmiinngg oobblliiggaattoorryy ((ffaarrddhhuu)) sswwoollaahh,, cchhaannggiinngg iitt ttoo oonnee tthhaatt iiss rreeccoommmmeennddeedd ((nnaawwaaffiill,, ssuunnnnaatt)),, eettcc.. All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 72. 72. 77.. CCoommmmiittttiinngg bbrreeaacchh ooff ((oorr llaacckkiinngg iinn)) aannyy ooff tthhee ffoolllloowwiinngg AArrkkaaaann ((eesssseennttiiaallss)) vviizz..::  IInntteennttiioonn ((nniiyyyyaatt)) aatt tthhee ssttaarrtt ooff sswwoollaahh  AAllll ppoossttuurreess –– ssttaannddiinngg,, bboowwiinngg,, pprroossttrraattiinngg aanndd ssiittttiinngg All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 73. 73. 77.. CCoommmmiittttiinngg bbrreeaacchh ooff ((oorr llaacckkiinngg iinn)) aannyy ooff tthhee ffoolllloowwiinngg AArrkkaaaann ((eesssseennttiiaallss)) vviizz..::  TThhee rreeqquuiirreedd ppaauussee ((ttuummaa’’nniinnaahh)) wwhhiillee aassssuummiinngg aa ppaarrttiiccuullaarr ppoossttuurree oorr ppoossiittiioonn..  TThhee ccoorrrreecctt oorrddeerr oorr sseeqquueennccee ((ttaarrttiibb)).. All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 74. 74. 77.. CCoommmmiittttiinngg bbrreeaacchh ooff ((oorr llaacckkiinngg iinn)) aannyy ooff tthhee ffoolllloowwiinngg AArrkkaaaann ((eesssseennttiiaallss)) vviizz..::  EEsssseennttiiaall rreecciittaattiioonnss:: ((aa)) TTaakkbbiirraa--ttuull--IIhhrraamm ((bb)) SSuurraahh AAll--FFaattiihhaahh ((cc)) TTaasshhaa--hhuudd wwiitthh SSaallaawwaatt ((dd)) SSaallaaaamm.. All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 75. 75. 88.. WWhheenn tthhee ““aauurraatt”” ((ii..ee.. ppaarrttss ooff tthhee bbooddyy tthhaatt rreeqquuiirreess ccoovveerriinngg)) bbeeccoommeess eexxppoosseedd –– ee..gg.. FFoorr mmaann tthhee aarreeaa bbeettwweeeenn tthhee nnaavveell aanndd tthhee kknneeeess;; ffoorr wwoommaann,, aannyy ppaarrttss ooff hheerr bbooddyy ootthheerr tthhaann hheerr ffaaccee aanndd hhaannddss uupp ttoo hheerr wwrriissttss.. BBuutt iiff tthhee eexxppoossuurree iiss bbrriieeff,, aanndd oonnee iiss aabbllee ttoo iimmmmeeddiiaatteellyy rreeccttiiffyy ((ccoovveerr iitt)),, tthheenn tthhiiss iiss eexxccuusseedd.. All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 76. 76. * These are some of them. Please refer to books for more recommended recitations. All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 77. 77. WAJ-JAH-TU WAJ-HHIIYYAA –– LLIILL--LLAADDZZEEEE –– FFAA--TTWWAA--RRAASSSSAA--MMAA –– WWAAAA--TTII WWAALL-- AARR--DDWWAA HHAA--NNEEEE--FFAAMM –– MMUUSS--LLIIMMAANN –– WWAA –– MMAAAA AANNAA--MMIINNAALL –– MMUUSSHH-- RRII--KKEEEENN ** ** TThhiiss iiss mmuussttaahhaabb ((ssuunnnnaatt)) EXAMPLE # 1 All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 78. 78. ‘‘I have turned my face ssiinncceerreellyy iinn ssuubbmmiissssiioonn,, ttoowwaarrddss HHee wwhhoo hhaass bbrroouugghhtt ffoorrtthh tthhee hheeaavveennss aanndd tthhee EEaarrtthh aanndd II aamm nnoott ooff tthhoossee wwhhoo aassssoocciiaattee ((ootthheerrss wwiitthh AAllllaahh)).. ** ** TThhiiss iiss mmuussttaahhaabb ((ssuunnnnaatt)) EXAMPLE # 1 All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 79. 79. IN-NAS-SWO-LAA-TTEEEE,, WWAA--NNUU--SSUU--KKEEEE,, WWAA--MMAAHH--YYAAAA--YYAAAA,, WWAA--MMAA--MMAAAA--TTEEEE LLIILL--LLAAAA--HHII –– RROOBB--BBIILL--’’AAAA--LLAA--MMEEEENN LLAAAA--SSHHAA--RREEEE--KKAA--LLAA--HHUU,, WWAA--BBII--DDZZAAAA--LLII--KKAA UUMMIIRR--TTUU,, WWAA AANNAA--MMII--NNAALL -- MMUUSS--LLIIMMEEEENN ** ** TThhiiss iiss mmuussttaahhaabb ((ssuunnnnaatt)) EXAMPLE # 1 All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 80. 80. ““Verily, my prayer, my sacrifice, mmyy lliiffee aanndd mmyy ddeeaatthh aarree ffoorr AAllllaahh,, LLoorrdd ooff tthhee wwoorrllddss,, nnoo ppaarrttnneerr hhaass HHee,, wwiitthh tthhiiss II aamm ccoommmmaannddeedd aanndd II aamm ooff tthhee MMuusslliimmss..** ** TThhiiss iiss mmuussttaahhaabb ((ssuunnnnaatt)) EXAMPLE # 1 All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 81. 81. SSUUBB--HHAAAA--NNAAKKAALLLLAAAA--HHUUMM--MMAA WWAA--BBII--HHAAMMDDII--KKAA,, WWAA--TTAA--BBAAAA--RRAAKKAASS-- MMUU--KKAA,, WWAA--TTAA--’’AAAA--LLAA –– JJAADD--DDUU--KKAA,, WWAA--LLAAAA--IILLAAAA--HHAA –– GGHHOOYY--RRUUKKAA ** ** TThhiiss iiss mmuussttaahhaabb ((ssuunnnnaatt)) EXAMPLE # 2 All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 82. 82. ‘Glory (How perfect You are) O Allah, and I praise You. Blessed be Your name, and lofty is Your position and none has the right to be worshipped except You.’** * This iiss mmuussttaahhaabb ((ssuunnnnaatt)) EXAMPLE # 2 All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 83. 83. SUB-HAA-NNAA –– RROOBB--BBII--YYAALL --’’AAZZEEEE--MM ** WWAA--BBIIHHAAMM--DDIIHH GGlloorryy bbee [[ii..ee.. hhooww ppeerrffeecctt]] iiss mmyy LLoorrdd,, MMoosstt EEsstteeeemm!! AAnndd ttoo HHiimm bbee PPrraaiissee ** TThhiiss iiss mmuussttaahhaabb ((ssuunnnnaatt)) All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 84. 84. SSAAMMII--’’AALLLLAAAA--HHUU LLIIMMAANN HHAAMMIIDDAAHH ** RROOBB--BBAANNAAAA-- WWAA--LLAAKKAALL--HHAAMMDD AAllllaahh hheeaarrss tthhoossee wwhhoo pprraaiisseess HHiimm,, OO oouurr LLoorrdd”” AAnndd ttoo YYoouu iiss tthhee PPrraaiisseess.. ** TThhiiss iiss mmuussttaahhaabb ((ssuunnnnaatt)) All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 85. 85. SSUUBB--HHAAAA--NNAA –– RROOBB--BBII--YYAALL ––AA’’-- LLAAAA ** WWAA--BBIIHHAAMM--DDIIHH GGlloorryy bbee [[ii..ee.. hhooww ppeerrffeecctt]] iiss mmyy LLoorrdd,, MMoosstt HHiigghh!! AAnndd ttoo HHiimm bbee PPrraaiissee ** TThhiiss iiss mmuussttaahhaabb ((ssuunnnnaatt)) All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 86. 86. RROOBB--BBIIGGHH--FFIIRR--LLII,, WWAARR ––HHAAMM--NNII,, WWAAJJ--BBUURR--NNII,, WWAARR--FFAA’’--NNII,, WWAARR--ZZUUQQ--NNII ,, WWAAHH--DDII--NNII,, WWAA--’’AAAA--FFII--NNII,, WWAA’’--FFUU--’’AANN--NNII ** ** TThhiiss iiss mmuussttaahhaabb ((ssuunnnnaatt)) All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 87. 87. My Lord! Forgive mmee,, hhaavvee MMeerrccyy uuppoonn mmee,, eennrriicchh mmee,, rraaiissee mmee iinn rraannkk,, pprroovviiddee ffoorr mmee,, gguuiiddee mmee,, ggrraanntt mmee hheeaalltthh,, aanndd eerraassee mmyy ssiinnss.. ** TThhiiss iiss mmuussttaahhaabb ((ssuunnnnaatt)) All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 88. 88. ALLAA-HHUUMM--MMAA SSWWOOLL--LLII -- ‘‘AALLAA –– MMUUHHAAMMMMAADD WWAA ‘‘AALLAA-- AAAA--LLII MMUUHHAAMM--MMAADD ** KKAA--MMAAAA –– SSWWOOLL--LLAAII--TTAA ‘‘AALLAAAA-- IIBB--RRAA--HHEEEE--MMAA WWAA ‘‘AALLAA-- AAAA--LLII IIBB--RRAA--HHEEEEMM** ** TThhiiss iiss mmuussttaahhaabb ((ssuunnnnaatt)) All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 89. 89. OO AAllllaahh,, bestow Your Salutations and prayers upon MMuuhhaammmmaadd,, aanndd uuppoonn tthhee ffaammiillyy ooff MMuuhhaammmmaadd,, ** jjuusstt aass YYoouu hhaavvee ssaalluutteedd aanndd pprraayyeedd uuppoonn IIbbrraahhiimm aanndd tthhee ffaammiillyy ooff IIbbrraahhiimm** ** TThhiiss iiss mmuussttaahhaabb ((ssuunnnnaatt)) All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 90. 90. ** WWAA--BBAAAA--RRIIKK -- ‘‘AALLAA –– MMUUHHAAMMMMAADD WWAA ‘‘AALLAA-- AAAA--LLII MMUUHHAAMM--MMAADD KKAA--MMAAAA –– BBAAAA--RRAAKK--TTAA-- ‘‘AALLAAAA-- IIBB--RRAA--HHEEEE--MMAA WWAA ‘‘AALLAA-- AAAA--LLII IIBB--RRAA--HHEEEEMM IINN--NNAA--KKAA HHAA--MMEEEE--DDUUMM--MMAA--JJEEEEDD ** ** TThhiiss iiss mmuussttaahhaabb ((ssuunnnnaatt)) All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 91. 91. ** ““OO AAllllaahh,, bblleessss ((ssaannccttiiffyy)) MMuuhhaammmmaadd,, aanndd uuppoonn tthhee ffaammiillyy ooff MMuuhhaammmmaadd,, jjuusstt aass YYoouu hhaavvee bblleesssseedd ((ssaannccttiiffyy)) IIbbrraahhiimm aanndd tthhee ffaammiillyy ooff IIbbrraahhiimm ffoorr YYoouu aarree tthhee PPrraaiisseewwoorrtthhyy,, tthhee MMiigghhttyy!!.. ** ** TThhiiss iiss mmuussttaahhaabb ((ssuunnnnaatt)) All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 92. 92. ALLAA-HUM-MAH – DI –NEE –– FFEEEE ––MMAANN –– HHAA--DDAA --IITT O Allah, make me amongst those whom You have guided ** TThhiiss iiss mmuussttaahhaabb ((ssuunnnnaatt)) All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 93. 93. WA – ‘AA – FI – NEE – FFEEEE –– MMAANN -- ‘‘AAAA--FFAA --IITT Make me amongst those You have made healthy (well-being) ** TThhiiss iiss mmuussttaahhaabb ((ssuunnnnaatt)) All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 94. 94. WA – TA – WAL – LA-NEE – FEE-MMAANN –– TTAAWWAALL –– LLAA -- IITT And include me amongst those whom You befriend (and protect) ** TThhiiss iiss mmuussttaahhaabb ((ssuunnnnaatt)) All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 95. 95. WA – BAA-RIK – LEE – FEE –– MMAAAA –– AA’’ –– TTWWAA -- IITT And bless me in all that which You have granted me ** TThhiiss iiss mmuussttaahhaabb ((ssuunnnnaatt)) All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 96. 96. WWAA--QQII--NNEEEE –– BBII--RRAAHH--MMAA--TTII--KKAA –– SSHHAARR--RRAA ––MMAAAA –– QQOO -- DDAA--IITT And protect me, with Your Mercy, from the evil that exists by Your Decree ** TThhiiss iiss mmuussttaahhaabb ((ssuunnnnaatt)) All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 97. 97. FFAA –– IINN –– NNAA--KKAA –– TTAAQQ –– DDWWEEEE –– WWAA –– LLAAAA –– YYUUQQ-- DDWWAAAA-- ‘‘AA--LLAA--IIKK For You alone can command (pass judgment) and none can command (pass judgment) upon You ** TThhiiss iiss mmuussttaahhaabb ((ssuunnnnaatt)) All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 98. 98. IN- NA – HU - LAA –YA – DZIL – LU –– MMAANN –– WWAAAA –– LLAA -- IITT Surely whosoever You befriend (and protect), is never dishonoured (nor humiliated) ** TThhiiss iiss mmuussttaahhaabb ((ssuunnnnaatt)) All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 99. 99. WA – LAA – YA – ‘IZ – ZZUU -- MMAANN –– ‘‘AAAA –– DDAA -- IITT Whereas whoever You have taken as enemy shall never taste honour (glory) ** TThhiiss iiss mmuussttaahhaabb ((ssuunnnnaatt)) All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 100. 100. TA – BAA – RAK – TA – ROB – BA – NAA – WWAA –– TTAA –– ‘‘AAAA –– LLAA -- IITT You are the Blessed, Our Lord Sustainer, the Most Exalted ** TThhiiss iiss mmuussttaahhaabb ((ssuunnnnaatt)) All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 101. 101. FFAA--LLAA –– KKAALL –– HHAAMM –– DDUU –– ‘‘AA--LLAAAA –– MMAAAA –– QQOO –– DDWWAA -- IITT To You belongs all the praises upon all that You have decreed ** TThhiiss iiss mmuussttaahhaabb ((ssuunnnnaatt)) All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 102. 102. WWAA –– AASS –– TTAAGGHH –– FFII –– RRUU –– KKAA –– WWAA –– AA –– TTUUUU –– BBUU –– IILLAA--IIKK And I seek Your forgiveness and I repent to You (of all my sins) ** TThhiiss iiss mmuussttaahhaabb ((ssuunnnnaatt)) All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 103. 103. WWAA –– SSWWOOLL ––LLAALLLLAAAA--HHUU ‘‘AALLAAAA –– SSAAII--YYII--DDIINNAAAA –– MMUUHHAAMM -- MMAA--DDII--NNIINN –– NNAA BBIIYY--YYIILL –– UUMM--MMEEEE –– WWAA –– ‘‘AALLAAAA –– AAAA –– LLII--HHII –– WWAA –– SSWWOOHH –– BBII -- HHII –– WWAA –– SSAALL--LLAAMM And may Salutation of Allah be upon our leader Muhammad, the Unlettered prophet, and upon his family and companions and upon them all be peace ** TThhiiss iiss mmuussttaahhaabb ((ssuunnnnaatt)) All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 104. 104. ALLAA-HUM-MAGH-FIR-LEE – MAA – QOD –– DDAAMM ––TTUU –– WWAA –– MMAAAA –– AAKKHH –– KKHHAARR –– TTUU –– WWAA-- MMAAAA –– AASS--RRAARR ––TTUU –– WWAA –– MMAAAA –– AA’’ –– LLAANN --TTUU OO AAllllaahh,, ffoorrggiivvee mmee ffoorr tthhoossee ssiinnss wwhhiicchh hhaavvee ccoommee ttoo ppaassss aass wweellll aass tthhoossee wwhhiicchh sshhaallll ccoommee ttoo ppaassss,, aanndd tthhoossee II hhaavvee ccoommmmiitttteedd iinn sseeccrreett aass wweellll aass tthhoossee II hhaavvee mmaaddee ppuubblliicc,, ** TThhiiss iiss mmuussttaahhaabb ((ssuunnnnaatt)) # 1 All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 105. 105. WA – MAA – AN-TA – A’ – LA-MU – BBII--HHII –– MMIINN –– NNEEEE –– AANN--TTAALL –– MMUU ––QQOODD –– DDII –– MMUU –– WWAA –– AANN--TTAALL -- MMUU –– AAKKHH-- KKHHII ––RRUU LLAAAA –– IILLAAAA –– HHAA –– IILL--LLAA -- AANNTTAA aanndd wwhheerree II hhaavvee eexxcceeeeddeedd aallll bboouunnddss aass wweellll aass tthhoossee tthhiinnggss aabboouutt wwhhiicchh YYoouu aarree mmoorree kknnoowwlleeddggeeaabbllee.. YYoouu aarree AAll--MMuuqqaaddddiimm aanndd AAll--MMuu--aakkhhkkhhiirr.. NNoonnee hhaass tthhee rriigghhtt ttoo bbee wwoorrsshhiippppeedd eexxcceepptt YYoouu.. ** TThhiiss iiss mmuussttaahhaabb ((ssuunnnnaatt)) # 1 All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 106. 106. ALLAA-HUM-MA – IN-NEE – A – ‘‘UUUU--DDZZUU--BBII--KKAA –– MMIINN ‘‘AA --DDZZAAAA-- BBIILL -- QQAABBRRII –– WWAA –– MMIINN –– ‘‘AA-- DDZZAAAA--BBIINN -- NNAAAARR OO AAllllaahh,, II sseeeekk rreeffuuggee iinn YYoouu ffrroomm tthhee ppuunniisshhmmeenntt ooff tthhee ggrraavvee,, AAnndd ffrroomm tthhee ttoorrmmeenntt ooff tthhee HHeellll--FFiirree,, ** TThhiiss iiss mmuussttaahhaabb ((ssuunnnnaatt)) # 2 All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 107. 107. WA – MMIINN –– FFIITT--NNAA –– TTIILL –– MMAAHH –– YYAAAA –– WWAALL –– MMAA –– MMAAAATT WWAA –– MMIINN -- SSHHAARR –– RRII -- FFIITT –– NNAA--TTIILL –– MMAA –– SSEEEE –– HHIIDD –– DDAAJJ -- JJAAAALL AAnndd ffrroomm tthhee ttrriiaallss aanndd ttrriibbuullaattiioonnss ooff lliiffee aanndd ddeeaatthh aanndd ffrroomm tthhee eevviill aafffflliiccttiioonn ooff AAll--MMaasseeeehh AAdd--DDaajjjjaall ((tthhee AAnnttiicchhrriisstt)).. ** TThhiiss iiss mmuussttaahhaabb ((ssuunnnnaatt)) # 2 All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 108. 108. ** TThhiiss iiss mmuussttaahhaabb ((ssuunnnnaatt)) All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 109. 109. BIS – MIL-LAA- HIR – ROH – MAA – NIR – RO - HEEM In the Name of Allah, Most Compassionate, Most Merciful QUL – A – ‘UU – DZU – BI – ROB – BIN – NAA-S SSaayy,, ""II sseeeekk rreeffuuggee iinn tthhee LLoorrdd ooff mmaannkkiinndd MA-LI-KIN – NAA- SI – I- LAA – HIN – NAA-S TThhee SSoovveerreeiiggnn ooff mmaannkkiinndd.. TThhee GGoodd ooff mmaannkkiinndd,, SURAH AN-NAAS All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 110. 110. MIN –SHAR – RIL – WAS – WAA – SIL – KHON – NAA-S FFrroomm tthhee eevviill ooff tthhee rreettrreeaattiinngg wwhhiissppeerreerr AL-LA – DZEE – YU –WAS – WISU – FEE – SWU-DUU- RIN-NAA-S WWhhoo wwhhiissppeerrss [[eevviill]] iinnttoo tthhee bbrreeaassttss ooff mmaannkkiinndd MI-NAL – JIN-NA – TI – WAN – NAA-S FFrroomm aammoonngg tthhee jjiinnnn aanndd mmaannkkiinndd SURAH AN-NAAS All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 111. 111. BIS – MIL-LAA- HIR – ROH – MAA – NIR – RO - HEEM In the Name of Allah, Most Compassionate, Most Merciful QUL – A – ‘UU – DZU – BI – ROB - BIL - FALAQ SSaayy:: II sseeeekk rreeffuuggee wwiitthh tthhee LLoorrdd ooff tthhee DDaawwnn MIN – SHAR – RI – MAA – KHO - LAQ FFrroomm tthhee mmiisscchhiieeff ooff ccrreeaatteedd tthhiinnggss,, SURAH AL-FALAQ All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 112. 112. SURAH AL-FALAQ WA - MIN – SHAR – RI – GHAA – SI -- QIN – IDZAA – WA - QOB FFrroomm tthhee mmiisscchhiieeff ooff DDaarrkknneessss aass iitt oovveerrsspprreeaaddss WA – MIN – SHAR – RIN – NAF – FAA – TSAA – TI –FIL – ‘U -QOD FFrroomm tthhee mmiisscchhiieeff ooff tthhoossee wwhhoo pprraaccttiissee sseeccrreett aarrttss;; WA – MIN – SHAR –RI – HAA-SI-DIN – IDZAA - HASAD AAnndd ffrroomm tthhee mmiisscchhiieeff ooff tthhee eennvviioouuss oonnee aass hhee pprraaccttiisseess eennvvyy.. All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 113. 113. BIS – MIL-LAA- HIR – ROH – MAA – NIR – RO - HEEM In the Name of Allah, Most Compassionate, Most Merciful QUL – HU – WALLAA - HU – A- HAD SSaayy:: HHee iiss AAllllaahh,, tthhee OOnnee aanndd OOnnllyy;; ALLAA - HUS – SWO - MAD AAllllaahh,, tthhee EEtteerrnnaall,, AAbbssoolluuttee;; SURAH AL-IKHLAS All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 114. 114. LAM – YA – LID – WA – LAM – YUU - LAD HHee bbeeggeettss nnoott,, nnoorr iiss HHee bbeeggootttteenn;; WA – LAM – YA – KUN – LA-HU AAnndd tthheerree iiss nnoonnee uunnttoo HHiimm KU - FU – WAN - A- HAD AAnnyy lliikkeenneessss ((ffrroomm aannyy iinn ccrreeaattiioonn)),, SURAH AL-IKHLAS All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 115. 115. BIS – MIL-LAA- HIR – ROH – MAA – NIR – RO - HEEM In the Name of Allah, Most Compassionate, Most Merciful QUL – YAA – AI – YU – HAL – KAA – FI – RUU-N SSaayy:: OO yyee tthhaatt rreejjeecctt FFaaiitthh!! LAA – A’ – BU – DU – MAA – TA’- BU – DUU-N II wwoorrsshhiipp nnoott tthhaatt wwhhiicchh yyee wwoorrsshhiipp,, SURAH AL-KAAFIRUN All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 116. 116. WA – LAA – AN-TUM – ‘AA – BI – DUU – NA – MAA –A’ - BUD NNoorr wwiillll yyee wwoorrsshhiipp tthhaatt wwhhiicchh II wwoorrsshhiipp.. WA – LAA – ANA – ‘AA – BI - DUM – MAA – ‘A – BAD -TUM AAnndd II wwiillll nnoott wwoorrsshhiipp tthhaatt wwhhiicchh yyee hhaavvee bbeeeenn wwoonntt ttoo wwoorrsshhiipp,, SURAH AL-KAAFIRUN All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 117. 117. SURAH AL-KAAFIRUN WA – LAA – AN –TUM – ‘AA – BI – DUU – NA – MAA – A’-BUD NNoorr wwiillll yyee wwoorrsshhiipp tthhaatt wwhhiicchh II wwoorrsshhiipp.. LA – KUM – DEE – NU – KUM – WA – LI – YA - DEEN TToo yyoouu bbee yyoouurr WWaayy ((rreelliiggiioonn)),, aanndd ttoo mmee mmiinnee.. All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 118. 118. All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 119. 119. IINN TTHHEE NNAAMMEE OOFF AALLLLAAHH,, MMOOSSTT CCOOMMPPAASSSSIIOONNAATTEE,, MMOOSSTT MMEERRCCIIFFUULL HADITH OF J IBRA- ’ IL LESSON # 12 THE third PILLAR OF ISLAM IN PRACTICALIZING OOBBEEDDIIEENNCCEE TTOO TTHHEE MMEESSSSAAGGEE OOFF TTHHEE AABBSSOOLLUUTTEE OONNEENNEESSSS OOFF AALLLLAAHH ((TTAAUUHHEEEEDD)) All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014) TTOO BBEE CCOONNTTIINNUUEEDD
 120. 120. ‘‘I bear witness that none has the right to bbee wwoorrsshhiippppeedd eexxcceepptt AAllllaahh,, aalloonnee wwiitthhoouutt ppaarrttnneerr,, aanndd II bbeeaarr wwiittnneessss tthhaatt MMuuhhaammmmaadd iiss HHiiss ssllaavvee aanndd MMeesssseennggeerr..’’ All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 121. 121. RRoobb--bbiijj-- ‘‘aall--nneeee mmuu--qqeeee--mmaass--sswwoollaaaa –– wwaa –– mmiinn ddzzuurr ––rrii--yyaa--tteeee RRoobb--bbaa--nnaaaa -- wwaa ttaa ––qqoobb--bbaall –– dduu--’’aaaa "O my Lord! make me one who establishes rreegguullaarr PPrraayyeerr,, aanndd aallssoo ((rraaiissee ssuucchh)) aammoonngg mmyy ooffffsspprriinngg ((wwhhoo eessttaabblliisshh rreegguullaarr PPrraayyeerr)) OO oouurr LLoorrdd!! aanndd aacccceepptt TThhoouu mmyy SSuupppplliiccaattiioonn.."" ((QQuurr’’aann:: IIbbrraahhiimm:: 1144:: 4400)) All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 122. 122. Rob-banagh-fir-li wa li-wwaaaa--lliiddaaii--yyaa wwaa--lliill--mmuu’’--mmii--nneeee--nnaa YYaauu--mmaa yyaa--qquuuu--mmuull--HHiissaaaa--bb ““OO oouurr LLoorrdd!! ccoovveerr ((uuss)) wwiitthh TThhyy FFoorrggiivveenneessss―― mmee,, mmyy ppaarreennttss,, aanndd ((aallll)) BBeelliieevveerrss,, oonn tthhee DDaayy tthhaatt tthhee RReecckkoonniinngg wwiillll bbee eessttaabblliisshheedd!!““ ((QQuurr’’aann:: IIbbrraahhiimm:: 1144:: 4411)) All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 123. 123. AAllllaaaa--hhuumm--mmaajj--’’aall--nneeee mmiinnaatt--ttaaww--wwaaaa--bbeeee--nnaa wwaajj--’’aall--nneeee mmiinnaall--mmuuttaa--ttwwaaaahh--hhii--rreeeenn.. ‘‘OO AAllllaahh,, mmaakkee mmee ooff tthhoossee wwhhoo rreettuurrnn ttoo YYoouu oofftteenn iinn rreeppeennttaannccee aanndd mmaakkee mmee ooff tthhoossee wwhhoo rreemmaaiinn cclleeaann aanndd ppuurree..’’ All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 124. 124. SSuubb--HHaaaa--nnaa kkaall--llaaaahhuummmmaa wwaa--bbii--HHaamm--ddiikkaa aasshh--hhaadduu aann llaaaa iillaaaa--hhaa iill--llaaaa aannttaa aass--ttaagghh--ffiirruukkaa wwaa--aa--ttoooo--bbuu-- iillaayykk.. ‘‘How ppeerrffeecctt YYoouu aarree OO AAllllaahh,, aanndd II pprraaiissee YYoouu,, II bbeeaarr wwiittnneessss tthhaatt nnoonnee hhaass tthhee rriigghhtt ttoo bbee wwoorrsshhiippppeedd eexxcceepptt YYoouu,, II sseeeekk YYoouurr ffoorrggiivveenneessss aanndd ttuurrnn iinn rreeppeennttaannccee ttoo YYoouu..’’ All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 125. 125. JJAAZZAALLLLAAAA--HHUU ‘‘AANN--NNAAAA MMUUHHAAMM--MMAADDAANN SSWWOOLL--LLAALL--LLAAAAHHUU ‘‘AALLAAYY--HHII WWAA-- AAAA--LLIIHHII WWAA--SSAALL--LLAA--MMAA –– MMAAAA HHUU--WWAA AAHH--LLUUHHUU ““((May) Allah grant His Reward upon Muhammad, ssaalluuttaattiioonnss ooff AAllllaahh aanndd PPeeaaccee bbee uuppoonn hhiimm aanndd hhiiss ffaammiillyy,, iinn aaccccoorrddaannccee wwiitthh wwhhaatt hhee ddeesseerrvveess ((iinn AAllllaahh’’ss kknnoowwlleeddggee && eessttiimmaattiioonn))..”” All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 126. 126. ““AAnndd mmaayy tthhee SSaalluuttaattiioonnss ooff AAllllaahh aanndd ppeeaaccee bbee uuppoonn oouurr LLeeaaddeerr MMuuhhaammmmaadd aanndd hhiiss ffaammiillyy aanndd CCoommppaanniioonnss.. All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 127. 127. ””GGlloorryy ttoo tthhyy LLoorrdd tthhee LLoorrdd,, ooff HHoonnoouurr aanndd PPoowweerr!! ((HHee iiss ffrreeee)) ffrroomm wwhhaatt tthheeyy aassccrriibbee ((ttoo HHiimm))!! AAnndd PPeeaaccee oonn tthhee MMeesssseennggeerrss!! AAnndd pprraaiissee ttoo AAllllaahh,, tthhee LLoorrdd aanndd CChheerriisshheerr ooff tthhee WWoorrllddss..”” All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)
 128. 128. http://an-naseehah.blogspot.com/ http://introductiontotauhid.blogspot.com/ http://oyoubelievers.blogspot.com/ http://al-amthaal.blogspot.com/ http://zhulkeflee-archive.blogspot.com/ http://criteriaforaholybook-quran.blogspot.com/ http://with-the-truthful.blogspot.com/ http ://muqaddam-nurul.blogspot.com/ All Rights Reserved© Zhulkeflee Hj Ismail (2014)

×