Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

วารสาร ม.ค. ก.พ.2559

63 views

Published on

วารสาร ม.ค. ก.พ.2559

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

วารสาร ม.ค. ก.พ.2559

 1. 1. สุพรรณิการ์สาส์น วารสารประชาสัมพันธ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายก ปี่ที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑๕ เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ บรรณาธิการแถลง สวัสดีท่านผู้อ่านสุพรรณิการ์สาส์น ฉบับเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ในช่วงเดือนนี้มีวันสาคัญของเด็กๆคือ วันเด็กแห่งชาติกิจกรรมวันมาฆบูชา อีกทั้งยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย ทางศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัด- นครนายกก็ได้จัดกิจกรรมในวันสาคัญดังกล่าว เป็นที่ทราบกันว่าวารสารฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ผลงานการดาเนิน กิจกรรมตามภารกิจและบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาพิเศษสาหรับคนพิการและผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษของ ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายก โดยการจัดกิจกรรมนั้นมุ่งเน้นให้คนพิการและผู้ที่มีความต้องการจาเป็น พิเศษ เพื่อให้เด็กพิการในจังหวัดนครนายกได้รับการเตรียมความพร้อมมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการพัฒนาเต็มศักยภาพของตนเอง และดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายก หวังเป็นอย่างยิ่งว่า “สุพรรณิการ์สาส์น” ฉบับนี้จะเป็น ประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่านไม่มากก็น้อย หากมีข้อติชมประการใดคณะผู้จัดทาขอน้อมรับด้วยความยินดี และจะนามาแก้ไขให้มีสาระและ ประโยชน์ยิ่งขึ้นต่อไป บรรณาธิการ
 2. 2. ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายก ที่อยู่ ๓๑/๒ หมู่ที่ ๑ ต.ท่าช้าง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก ๒๖๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๓๗๓๔-๙๙๕๑ โทรสาร. ๐-๓๗๓๔-๙๙๕๒ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘-๘๙๒๙-๔๙๒๒ E-mail : Special270@hotmail.com www : nakhonnayok-spec-edu.go.th ที่ปรึกษา นางอาภัสรา ตังคกุลวิวิช ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายก นายศุภกิจ คงเพชรศักดิ์ รองผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายก บรรณาธิการ นางสาวประวีณา พืชมงคลไชย กองบรรณาธิการ นางสาวประภาวรรณ พุมมา นางสาวดวงจิต สังข์คา นางสาวธนิดา ใจสุธรรม นางสาวทิพภาวีร์ โพธิ์ทอง นางสาวจริยา บุตรทอง นายชูเกียรติ จับเทียน นายธนพล นกแก้ว นางสาวนภสวรรณ์ ฤทธิ์เดช นายอภิวัชร์ บัวเจริญ นางสาวสุดารัตน์ แสงชมภู นางสาวชุติกาญจน์ ดวงภูเมฆ นางสาวบุญยิ่ง กันหาวัน นางสาวอนุชิตา จวนเจริญ นางสาวเสาวลักษณ์ บารุงกิจ นางสาวหทัยวรรณ คังคายะ นางสาวกวิสรา บุญเรือง นางสาวภาวิณี จันทร์แดง นางสาวอัจฉลียาพร สุทธิคุณ ค ณ ะ ผู้ จั ด ทา ศู น ย์ ก า ร ศึ ก ษ า พิ เ ศ ษ ม ห า จั ก รี สิ ริ น ธ ร ป ร ะ จา จั ง ห วั ด น ค ร น า ย ก สา นั ก บ ริ ห า ร ง า น ก า ร ศึ ก ษ า พิ เ ศ ษ สา นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร มี อ ะ ไ ร ใ น เ ล่ ม  รอบรั้วศูนย์ฯนครนายก  ใครไป....ใครมา  สิ่งดีๆที่อยากบอกต่อ  เกร็ดความรู้ คู่อาเซียน ปรัชญาของสถานศึกษา คนพิการทุกคนสามารถพัฒนาได้ อัตลักษณ์ของสถานศึกษา มนุษยสัมพันธ์ดี มีวินัย เอกลักษณ์ของสถานศึกษา กิจกรรมเด่น เน้นวินัย วิสัยทัศน์ เด็กพิการจังหวัดนครนายก ได้รับการเตรียมความพร้อมมี คุณภาพที่ดี มีการพัฒนาเต็มศักยภาพ ของตนเองและ ดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
 3. 3. วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ คณะครู บุคลากร นักเรียนเเละผู้ปกครองศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธรประจาจังหวัดนครนายก ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจาปี 255๙โดยมีนายจิตวัฒน์ วิกสิตปลัดจังหวัดนครนายกมาเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙ ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธรประจาจังหวัดนครนายกได้ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจาปี๒๕๕๙ จังหวัดนครนายกณลานหน้าศาลากลางจังหวัดนครนายกโดยมีกิจกรรมให้ความรู้ เล่นเกมและแจกของขวัญ กิจกรรมเกษตรพอเพียง เป็นการฝึกให้รู้จักการเพาะปลูกพืชผักสวนครัวชนิดต่างๆ นักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือและมีความสุข ในการทากิจกรรม รอบรั้วศูนย์ฯนครนายก
 4. 4. วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายก ได้จัดกิจกรรมวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา ขึ้นนั้นก็คือ “วันมาฆบูชา” มีการถวายสังฆทาน การเวียนเทียน และการบาเพ็ญประโยชน์ ณ วัดนางหงษ์ ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก โดยนักเรียนได้เรียนรู้วิธีปฏิบัติตนในวัด เนื่องในวันสาคัญทางศาสนา วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายก ได้จัดการอบรมโครงการพัฒนางาน ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพ การศึกษา โดยมี นางสมบูรณ์ อาศิรพจน์ ผู้อานวยการโรงเรียนปัญญาวุฒิกร มาเป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้
 5. 5. ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายก ได้เข้าร่วมโครงการ “International Ear Care day 2016 การได้ยินมีคุณค่า ต้องรักษาไว้” ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ มศว.องครักษ์ โดยการจัดนิทรรศการและสาธิตการให้บริการ ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ใครไป...ใครมา... กิจกรรมการฝึกทักษะการดารงชีวิตและทักษะทางสังคม เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้รู้จักช่วยเหลือตนเองการอยู่ร่วมกัน กับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข
 6. 6. Wow!!!
 7. 7. คณะครู บุคลากร และนักเรียนขอขอบพระคุณ คุณศิริพร ชุมศิริ,คุณศิรินาถ ลาภสิบ,คุณวราภรณ์ ดีระเบียบ,คุณสุนธร โชติกุลวุฒิ, ผู้จัดการทั่วไปบริษัทแม็คโคร สาขานครนายก,คุณบุญล้อม จิตแข็ง,คุณอัมพร เล็กวงษ์เดิม และคณะ,สพ.ญ.ขวัญหทัย โรจนโกเมศ,คุณสุมนา ชาลิต, บริษัทฟารีอัสสเปชียลลิตี้ จากัด,พ.อ.สุภาพ ปรืองาม,คุณศรัณยา แป้นศิริ,คุณกฤษธร วงศ์โยธา,คุณศศิพิมพ์ พึ่งพินิจและผู้ใหญ่ใจดีทุก ท่านเป็นอย่างสูง ที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา, อาหารกลางวัน, เครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับนักเรียนพิการ ขอให้กุศลเจตนาของท่านที่มี ต่อนักเรียนพิการจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขกาย สุขใจปราศจากโรคภัยและมีความเจริญก้าวหน้าสืบไป คณะครู บุคลากร และนักเรียน ขอแสดงความยินดีในโอกาส วันคล้ายวันเกิดของ รองผู้อานวยการศุภกิจ คงเพชรศักดิ์ , คุณรุ่งนภา ตันติชิราวดี , คุณเกศินี สุดสวาด ,คุณชาริสา ประสพบุญ ประจาเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ที่เวียนมาบรรจบครบรอบอีกครั้ง ขออานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาล ให้ท่านประสบแต่ความสุข ความสาเร็จ
 8. 8. เกร็ดความรู้ คู่อาเซียน วารสารฉบับนี้ได้นาเอาสินค้าส่งออกของ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนมาให้ดูกัน คนไทยเราก็รู้จักกันดีค่ะ ลองดูสิค่ะว่าเคยเจอกันบ้างหรือเปล่า สินค้าส่งออกของประเทศไทย คือ ข้าว ข้าวโพด มันสาปะหลัง สับปะรด สินค้าส่งออกของประเทศลาว คือ ไม้ซุง ไม้แปรรูป สินแร่ ถ่านหิน สินค้าส่งออกของประเทศกัมพูชา คือ เสื้อผ้า สิ่งทอ รองเท้า ไม้แปรรูป สินค้าส่งออกของประเทศอินโดนีเซีย คือ ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ชาและเครื่องเทศ สินค้าส่งออกของประเทศมาเลเซีย คือ เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักร สินค้าส่งออกของประเทศพม่า คือ ก๊าซธรรมชาติ ไม้แปรรูป ข้าว เมล็ดพืช สินค้าส่งออกของประเทศฟิลิปปินส์ คือ มะพร้าวแห้ง นามันมะพร้าว ไม้แกะสลัก สินค้าส่งออกของประเทศสิงคโปร์ คือ เครื่องจักรกล เครื่องใช้ไฟฟ้า เคมีภัณฑ์ สินค้าส่งออกของประเทศบรูไน คือ น้ามัน แก๊สธรรมชาติ สินค้าส่งออกของประเทศเวียดนาม คือ เสื้อผ้า น้ามันดิบ อาหารทะเล ยางพารา
 9. 9. เทคนิคบาบัด 'เด็กพิเศษ' พ่อแม่ช่วยลูกได้ที่บ้าน เด็กพิเศษ หรือ “เด็กที่มีความต้องการพิเศษ” คือกลุ่มเด็กที่จาเป็นต้องได้รับการดูแล และช่วยเหลือเป็นพิเศษ เพิ่มเติมจากวิธีการ ตามปกติ ทั้งในด้าน การใช้ชีวิตประจาวัน การเรียนรู้ และการเข้าสังคม เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ โดยออกแบบการดูแล ช่วยเหลือเด็ก ตามลักษณะความจาเป็น และความต้องการของเด็กแต่ละคน เด็กในกลุ่มดังกล่าว เป็นกลุ่มเด็กที่ต้องได้รับการบาบัดด้านภาษา/การสื่อสาร พัฒนาการ และพฤติกรรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง นอกจากจะได้รับการบาบัดจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว พ่อแม่ต้องบาบัดกับลูกที่บ้านด้วย เนื่องจากมีเวลาอยู่กับลูกมากที่สุด ดังนั้นพ่อแม่ต้องเชื่อมสัมพันธภาพกับเด็กในระยะนี้ให้ได้ ถึงแม้ต้องสื่อสารกับเด็กด้วยวิธีการพูด แต่ทั้งนี้ต้องใช้วิธีการอื่นในการสื่อสารกับเด็ก ด้วย ด้วยการให้เด็กเรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว ด้วยการมอง ใช้ท่าทาง หรืออื่นๆ ทั้งหมดนี้เพื่อสร้างแรงจูงใจในการสื่อสารให้กับลูกนั่นเอง" นอกจากนี้ยังมีเรื่องของพัฒนาการ และพฤติกรรมที่ต้องฝึกเพิ่มเติมอีก ซึ่งคุณรีเบ็กก้า และมารี ได้เสนอเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย รวมไปถึงกลยุทธ์ที่จะ ถ่ายทอดแนวคิดการบาบัดให้กับพ่อแม่ได้นาไปปฏิบัติกับลูกที่บ้านง่ายๆ ดังนี้ครับ 1. อย่ารู้ใจเด็กไปทุกอย่าง ต้องปล่อยให้พวกเขาพยายามสื่อสารกับคุณด้วย เช่น รอคอยให้เขาเมื่อต้องการดื่มน้า หรือถามลูก และรอคอย คาตอบ แทนที่จะเข้ามาหาในทันที ซึ่งพ่อแม่ส่วนใหญ่ ลูกยังไม่ทันได้บอกเลยว่า หิวน้า แต่รู้ใจไปก่อนว่าลูกหิวน้า นั่นจะทาให้คุณกับลูกขาด ปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร เพราะลูกไม่เคยได้มีโอกาสเข้ามาหาคุณเลย มีแต่คุณที่เข้าไปหาลูกเพียงฝ่ายเดียว ทาให้ต่อมร้องขอของลูก ทางานได้ไม่ เต็มที่ 2. ให้ทาซ้าๆ คุณพ่อคุณแม่ ต้องให้ลูกทากิจกรรมต่างๆ ซ้าๆ อย่างสม่าเสมอ ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่การล้างมือก็ตาม ซึ่งขอให้ใช้ภาษา และ ทักษะทุกอย่างที่คุณสามารถทาได้ เช่น "ล้างมือสิจ๊ะลูก ก้อนล้างมือเราจะต้องทาอะไร เราจะต้องเปิดก็อกน้าก่อนนะจ๊ะ น้าร้อนมั้ยจ๊ะ เอ้...หรือว่าน้า เย็น" หรือ "ขณะที่เราล้างมือกัน เราต้องใช้อะไรล้างเอ่ย นี่จ๊ะ สบู่ ไว้สาหรับล้างมือ ลองดมสิจ๊ะ หอมมั้ยคะ"เป็นต้น โดยจะเห็นได้ว่า เพียงแค่การล้าง มือ ลูกจะได้ทักษะการเคลื่อนไหว การทรงตัว ประสาทรับความรู้สึกที่ได้จากอุณหภูมิของน้า รวมไปถึงประสาทสัมผัสด้านกลิ่น เช่น ได้ดมว่ากลิ่นสบู่ เป็นอย่างไร เป็นต้น 3. สร้างสถานการณ์สื่อสาร คุณพ่อคุณแม่สามารถฝึกการสื่อสารของลูกได้ ด้วยการวางของเล่นที่เด็กชอบในที่ที่เด็กเอื้อมไม่ถึง และเมื่อเด็ก เอื้อมไม่ถึงก็จะแสดงอาการ และเดินเข้ามาขอจากคุณเอง หรือใช้วิธีที่ทาให้ถูกได้สงสัยจนเกิดการสื่อสาร เช่น นาหลอดไฟออกจากโคมไฟ เมื่อคุณ พ่อคุณแม่เปิดมันก็ยังมืดอยู่ หรือปิดกระป๋องให้แน่น ทาให้เด็กพยายามที่จะเปิดก็เปิดไม่ได้ ทาให้เด็กเริ่มอยากจะสื่อสาร ด้วยการขอความช่วยเหลือ เพราะอยากรู้ หรืออยากได้ในสิ่งที่เขาต้องการ วิธีดังกล่าวช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกได้เป็นอย่างดี ช่วยให้ลูกมีทักษะการสื่อที่ดีขึ้น 4. ทาสิ่งผิดพลาดให้ตลก-นอกเหนือกิจวัตรประจาวัน เช่น ให้แก้วนมกับเด็ก แต่ให้ลืมที่จะใส่นมลงไปในแก้ว หรือเตรียมส่วนผสมของเค้ก พร้อมจะคน แต่กลับลืมช้อนไว้สาหรับคน หรืออาจจะบอกว่า ถึงเวลานอนแล้วนะลูก แต่แกล้งลืมไปว่า ช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาอาหารเย็น วิธีตรงนี้ จะช่วยให้ลูกกับคุณเกิดการสื่อสารกันมากขึ้น และช่วยให้ระบบสมองเกิดการกระตุ้นให้คิดได้มากขึ้นด้วย 5. สร้างเรื่องขึ้นมาให้เด็กได้สื่อสาร เพื่อให้เด็กจะได้มีเรื่องไปคุยกับเพื่อน หรือพ่อแม่ หรือใช้สื่อสารกับคนอื่น คุณแม่ต้องสร้างเรื่องให้เด็ก เช่น เสื้อในรูปภาพ บางอย่างในประเป๋า ที่ติดผม เป็นต้น ทาให้เด็กมีความมั่นใจ และมีพัฒนาการสื่อสารได้เร็ว ยกตัวอย่างเช่น "เสื้อคือสิ่งที่เราใส่ ทาให้เราไม่โป ลูกเห็นมั้ยจ๊ะว่าเสื้อมีหลายสี มีเสื้อแขนขาว และเสื้อแขนสั้น ลูกอยากได้แบบไหนจ๊ะ ชี้ให้แม่ดูหน่อยสิ อ่อ ลูกอยากได้เสื้อสีแดง แขน สั้น" หรืออาจะถามต่อว่า "แล้วน้องตุ๊กตาของลูกใส่เสื้อสีอะไรจ๊ะ" เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้เด็กเข้าใจเรื่องราว และสามารถรับรู้ได้ว่า อะไรคืออะไร และมี ความสาคัญอย่างไร? 6. ตั้งความหวังไว้ให้สูง ฝันให้ถึงดวงดาว และให้ความฉลองความสาเร็จในแต่ละก้าว เมื่อลูกของคุณสามารถบรรลุในสิ่งที่ตั้งไว้ จากนั้น ตั้งเป้าหมายต่อไป แต่อย่าลืมที่จะกลับมายังทักษะก่อนหน้านี้ด้วย เพื่อที่จะรวบรวมทักษะที่ต้องคานึง และเชื่อมโยงถ้าเป็นสิ่งที่จาเป็น 7. การจดบันทึก คุณพ่อคุณแม่ควรมีการบันทึกข้อมูล ด้วยการทาหนังสือประสบการณ์ของลูก เช่น ทาอัมบั้มรูปถ่ายของลูกใสแต่ละช่วงวัย ด้วยภาพในทุกอิริยาบท เพื่อเก็บไว้เป็นสิ่งระลึกกับให้ลูก ว่าพวกเขาได้ผ่านความสนุกอะไรมาบ้าง เช่น หกล้ม ลูกกาลังกินน้า ล้างมือ แปรงฟัน หรือ ไปเที่ยวด้วยกัน เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะเป็นความสนุกสนานที่พ่อแม่จะทากับลูกๆ และให้ประสบการณ์ต่างๆ กลับมาอีก หรืออีกอย่างคือ การทาบันทึกประจาวัน มันเป็นสิ่ง พิเศษที่จะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่ฉลองกับความสาเร็จกับก้าวเล็กๆ บนถนนของความสาเร็จนี้ เป็นสิ่งจารึกที่มีความหมาย และเมื่อลูกโตขึ้น สามารถนา กลับมาเล่าให้ลูกได้เป็นอย่างดี เพิ่มความสุข และความสนุกไปในตัว ดังนั้น การเข้าใจการบาบัด และการเป็นผู้มีส่วนร่วมแบบกระตือรือร้น ไม่เพียงแต่มีประโยชน์ต่อลูกของคุณเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้าง โอกาสให้เด็กได้พัฒนาความเป็นตัวเอง ลดความเครียดของคุณ แล้วท้ายที่สุดมันเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับลูก เปรียบเสมือน รางวัลที่คุณพ่อคุณแม่จะได้รับจากความสาเร็จร่วมกันตลอดช่วงชีวิต ที่มา : http://www.manager.co.th/Family/ViewNews.aspx?NewsID=9520000089563 สิ่งดีๆที่อยากบอกต่อ.....

×