V 293

514 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
514
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
42
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

V 293

  1. 1. ฉบับที่ 293 ประจำวันที่ 1 - 15 กรกฎำคม 2555 1571. ผู้บริหารสานักวิทยบริการศึกษาดูงาน ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง คณะผู้ บริหารสานักวิทยบริก าร และคณะกรรมการประจาส านักวิทยบริการ จานวน 16 คน นาโดยนางสุดใจ ธนไพศาล ผู้อานวยการสานักวิทยบริการศึกษาดูงานด้านการการบริหารจัดการห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ ณเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ประกอบด้วย The University of Hong KongLibrary ซึ่งปีนี้ติดอันดับ 3 ของ QS Asian University Rankings ด้วยคะแนน99.07 และ The Hong Kong University of Science & Technology Libraryซึงปีนี้ติดอันดับ 1 ของ QS Asian University Rankings ด้วยคะแนน 100 เต็ม การศึ ก ษาดูง านในครั้ง นี้เพื่ อพั ฒ นาศั ก ยภาพผู้บ ริหารระดับสู งและระดับกลางในองค์กรให้มีความเข็มแข็ง ทั้งในด้านวิชาการและด้านบริหารจัดการได้รับความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการห้องสมุดจากสถาบันอุดมศึกษาชั้นนาในต่างประเทศ สามารถนาความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 1572. สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากรศึกษาดูงานสานักวิทยบริการ เมื่อวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะบุคลากร จากหอสมุด พระราชวังสนามจันทร์ ส านัก หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย ศิลปากร จานวน 16 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสานักวิทยบริการ โดยมีนางสงวน พงศ์ กิจวิทูร ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริการ นายสมโภช พิมพ์พงษ์ต้อน ผู้ประสานงาน ภารกิจเทคโนโลยีและสื่อโสตทัศน์ นางเยาวพร ศานติวิวัฒน์ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่ม ภารกิจจัดการสารสนเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางเหลาทอง สุริยะ หัวหน้ากลุ่มภารกิจ พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ และนางสาวนิติยา ชุ่มอภัย ประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับและนาชมการดาเนินกิจการของสานักวิทยบริการ ซึ่งคณะผู้ดูงานให้ความสนใจอย่างมากในการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีห้องสมุด
  2. 2. 1573. สานักวิทยบริการจัดกิจกรรม 2012 ARC Show & Share เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 ณ โถงอาคารศูนย์สารสนเทศ สานักวิทยบริการ จัดกิจกรรม 2012 ARC Show & Share เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์การทางานร่วมกัน มี ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหารสานักวิทยบริการ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผู้บริหารวิทยาลัยนานาชาติ ตลอดจนบุคลากรและผู้สนใจมาร่วมกิจกรรมจานวนมาก นับเป็นการจัดกิจกรรม ARC Show & Share เป็นปีที่ 3 ในงานมีการจัดแสดงผลงาน จานวน 26 ผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ จัดแสดงผลงานตามลักษณะเนื้อหา 5 ด้าน คือ การบริหารจัดการองค์การที่ดี การสนับสนุนวิสัยทัศน์ สานักวิทยบริการ การวิจัย และการพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย การพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนางาน การบริการวิชาการและวิชาชีพที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมด้วยการจัดเวทีเสวนาวิชาการแนวคิดผลงานที่ส่งประกวด และการประกวดผลงาน รวมถึงการลงคะแนนจากผู้มาร่วมชมงาน เพื่อคัดเลือกรางวัลPopular Vote และรางวัลประกวดการเขียน KKU Lib Blog รางวัลชนะเลิศ ARC Channel: Social media เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผลงาน นายธีรยุทธ บาลชน และ นายภาณุวัตรอุทัยบาล รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 QRcode for Bibliography of Project Report ผลงาน นางสุดาวดี ชัยเดชทยากุล และนางยุวดี เพชระ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 มี 3 ผลงานคือ คนงดงาม องค์กรมีสุข โลกร่มเย็น ผลงาน คณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรประพฤติและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ สานักวิทยบริการ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 Just speakout ผลงาน น.ส.คมศรี คมน์ทิพยรัตน์ น.ส.วราภรณ์ พนมศิริ นางนงนุช คงวัฒนานนท์ และนางมุกดา ดวงพิมพ์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 พัฒนารูปแบบการเย็บเล่มหนังสือพิมพ์ให้สวยงามและลดต้นทุน ผลงาน นายกุศล เหลาธิ รางวัลชมเชย Acronis สุดยอดโปรแกรมสารองข้อมูลแค่คลิกเพียงปลายนิ้ว ผลงาน นายสมโภช พิมพ์พงษ์ต้อน รางวัลชมเชย เจ้าพ่อมอดินแดง : ความเชื่อเชิงสัญลักษณ์ในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลงาน นายวันชาติ ภูมี รางวัลชมเชย จากระบบสารสนเทศสู่การบริหารจัดการองค์กรที่ดี ผลงาน นางสาวศิริญาพร การสอน รางวัลชมเชย การให้ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศเพื่อประกอบการเปิดหรือปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลงาน นางยุภาพร ทองน้อย และนางอนงค์ ลอยเฆม ที่ปรึกษา : นางสุดใจ ธนไพศาล รางวัล Popular Vote “Just speak out” ผลงาน น.ส.คมศรี คมน์ทิพยรัตน์น.ส.วราภรณ์ พนมศิริ นางนงนุช คงวัฒนานนท์ และนางมุกดา ดวงพิมพ์ และเกียรติบัตรสาหรับการประกวด Blog รางวัลชนะเลิศ นางสาวศิริญาพร การสอน รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 นางสาววราภรณ์ พนมศิริ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2นางบุษกร อุสส่าห์กิจ
  3. 3. 1574. ศูนย์สารสนเทศนานาชาติ สานักวิทยบริการ สานสัมพันธ์สถาบันขงจื้อและสถาบันเกอเธ่ เมื่อ วันที่ 9 กรกฎาคม 2555 เวลา 15.00 น. คณะอาจารย์ จาก ภาควิ ช าภาษาเย อรมั น คณะ มนุ ษ ย ศาส ตร์ แ ล ะ สั ง คมศาส ต ร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนางสาวสิริรัตน์ ติณะรัตน์ หัวหน้าศูนย์ข้อมูล และห้องสมุดสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย (Information Centre and Library) จานวน 4 คน เข้าเยี่ยมชมการดาเนินงานของศูนย์สารสนเทศ นานาชาติ สานักวิทยบริการ (ARC-IIC) มีนางสีรุ้ง พลธานีผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มภารกิจจัดการสารสนเทศสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนสานความร่วมมือในการและเปลี่ยนบริการสารสนเทศระหว่างประเทศในอนาคตต่อไป และในวันที่ 11 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.30 น. นางสุดใจ ธนไพศาลผู้อานวยการสานักวิทยบริการ นาคณะผู้บริหารและคณะทางานศูนย์สารสนเทศนานาชาติ สานักวิทยบริการ จานวน 7 คนเข้ารับมอบทรัพยากรสารสนเทศด้านวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิศาสตร์ การเมืองการปกครองของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีศาสตราจารย์ ดร.จาง เจียเจิ้ง ผู้อานวยการ (ฝ่ายจีน) สถาบันขงจื้ อ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น เป็ น ผู้ ส่ง มอบ ประกอบด้ ว ยหนั ง สื อ ภาษาจี น ที่ทรงคุณค่ามากกว่า 100 เล่ม หลังจากนั้นได้ร่วมแลกเปลี่ยนความร่วมมือเพื่อสานสัมพั นธ์ก ารให้บ ริการสารสนเทศในอนาคตต่อไป ผู้สนใจสามารถติด ตามใช้บริการได้ ณ ศูนย์สารสนเทศนานาชาติ สานักวิทยบริการ ชั้น 2 อาคาร 1 ตามวันเวลาที่ห้องสมุดเปิดให้บริการ 1575. หนังสือน่าอ่านประจาเดือนกรกฎาคม หัวข้อ “กินดี อยู่ดี มีสุข” สานักวิทยบริการ เชิญชวนพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ "กิ นดี อยู่ ดี มีสุ ข " เป็น การจัด แสดงหนั งสือ น่า อ่า นประจ าเดือ น กรกฎาคม 2555 ของกลุ่มภารกิจจัดการสารสนเทศสาขาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ หนังสือที่นามาจัดแสดงเป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการ ดูแลสุขภาพด้วยตนเอง ทั้งเรื่องการรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ การดูแลเรื่องการออกกาลังกาย การทางาน การพักผ่อน การท่องเที่ยว การสร้างบรรยากาศให้เหมาะสมกับการดาเนินชีวิตอย่างเป็นสุข เช่น การทาสมาธิ เป็ นต้น สนใจติดตามอ่านได้ตลอดเดือนกรกฎาคม ได้ที่มุมหนังสือน่าอ่าน อาคาร 2 ชั้น 2 เยื้อง Library Café
  4. 4. 1576. ขอเชิญร่วมกิจกรรมตอบปัญหาออนไลน์ “ARC Quiz Game 2012” เชิญทดลองใช้ World Scientific eBooks สานักวิทยบริการ ขอเชิญทุกท่านร่วมทดลองใช้ World Scientific eBooks ของบริษัทเมอร์คิวรี ดาต้า จากัด ตัวแทนจาหน่ายฐานข้อมูล World Scientific eBooks ที่ให้บริการ eBooks กว่า 300 รายชื่อ หรือมากกว่า 1,000,000 หน้า ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาทิเช่น · Architecture and BuildingManagement · Life Sciences · Asian Studies · Materials Science · Business and Management · Mathematics· Chemistry · Medicine and Healthcare URL เพื่อการทดลองใช้: http://www.worldscientific.com/page/ebooks-trial ระยะเวลาการทดลองใช้ : ตั้งแต่15 กรกฎาคม ถึง 15 กันยายน 2555เป็นช่วงทดลองใช้งาน มีหนังสือให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าไปดาวน์โหลดฉบับเต็มกว่า 300 รายชื่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สุกาญจนา ทิพยเนตร (sukthi@kku.ac.th) หรือ โทร. 12103ต่อ 114 วัฒนธรรมองค์กรสำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น “ซือสัตย์สจริต มีจตอำสำ สร้ำงสรรค์พฒนำ สำมัคคีทีมงำน เชียวชำญควำมรู้ มุงสูคณภำพ” ่ ุ ิ ั ่ ่ ่ ุ จัดทำโดย ภารกิจด้านประชาสัมพันธ์ สานักวิทยบริการ(สานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) ธีรยุทธ บาลชน วราภรณ์ พนมศิริ กิตติยา สุทธิประภา วิลาวัณย์ โต๊ะเอี่ยม นิติยา ชุ่มอภัย....ข่าว /ภาพ ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ...ที่ปรึกษา

×