Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

วารสาร พ.ค. มิ.ย.59

79 views

Published on

วารสาร พ.ค. มิ.ย.59

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

วารสาร พ.ค. มิ.ย.59

 1. 1. ‘ สุพรรณิการ์สาส์น วารสารประชาสัมพันธ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายก ปี่ที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๕๙ บรรณาธิการแถลง สวัสดีท่านผู้อ่านสุพรรณิการ์สาส์น ฉบับเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๕๙ ในช่วงเดือนนี้มีวันสาคัญของเด็กๆ คือ วันไหว้ครู ซึ่งเป็นวันที่นักเรียนจะได้มีโอกาสเข้าไปแสดงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ที่ตลอดเวลาที่เรียนนั้น ท่านได้คอยอบรม สั่งสอนให้เราเป็นคนดี อีกทั้งยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย ทางศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัด นครนายกก็ได้จัดกิจกรรมในวันสาคัญดังกล่าว เป็นที่ทราบกันว่าวารสารฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ผลงานการดาเนิน กิจกรรมตามภารกิจและบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาพิเศษสาหรับคนพิการและผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษของ ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายก โดยการจัดกิจกรรมนั้นมุ่งเน้นให้คนพิการและผู้ที่มีความต้องการจาเป็น พิเศษ เพื่อให้เด็กพิการในจังหวัดนครนายกได้รับการเตรียมความพร้อมมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการพัฒนาเต็มศักยภาพของตนเอง และ ดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายก หวังเป็นอย่างยิ่งว่า “สุพรรณิการ์สาส์น” ฉบับนี้จะเป็น ประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่านไม่มากก็น้อย หากมีข้อติชมประการใดคณะผู้จัดทาขอน้อมรับด้วยความยินดี และจะนามาแก้ไขให้มีสาระ และประโยชน์ยิ่งขึ้นต่อไป บรรณาธิการ
 2. 2. มีอะไรในเล่ม • รอบรั้วศูนย์ฯนครนายก • ใครไป....ใครมา • มีข่าวดีมาบอก • สิ่งดีๆที่อยากบอกต่อ ค ณ ะ ผู้ จั ด ทา ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายก ที่อยู่ ๓๑/๒ หมู่ที่ ๑ ต.ท่าช้าง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก ๒๖๐๐๐ ที่ปรึกษา นางอาภัสรา ตังคกุลวิวิช ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายก นายศุภกิจ คงเพชรศักดิ์ รองผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายก กองบรรณาธิการ นางสาวประภาวรรณ พุมมา นางสาวดวงจิต สังข์คา นางธนิดา มีศรี นางสาวทิพภาวีร์ โพธิ์ทอง นางสาวจริยา บุตรทอง นายชูเกียรติ จับเทียน นายธนพล นกแก้ว นางสาวนภสวรรณ์ ฤทธิ์เดช นายอภิวัชร์ บัวเจริญ นางสาวสุดารัตน์ แสงชมภู นางสาวชุติกาญจน์ ดวงภูเมฆ นางสาวบุญยิ่ง กันหาวัน นางสาวเสาวลักษณ์ บารุงกิจ นางสาวหทัยวรรณ คังคายะ นางสาวกวิสรา บุญเรือง นางสาวภาวิณี จันทร์แดง นางสาวอัจฉรียาพร สุทธิคุณ บรรณาธิการ นางสาวประวีณา พืชมงคลไชย ปรัชญาของสถานศึกษา คนพิการทุกคนสามารถพัฒนาได้ อัตลักษณ์ของสถานศึกษา มนุษยสัมพันธ์ดี มีวินัย เอกลักษณ์ของสถานศึกษา กิจกรรมเด่น เน้นวินัย วิสัยทัศน์ เด็กพิการจังหวัดนครนายก ได้รับการ เตรียมความพร้อมมีคุณภาพที่ดี มีการ พัฒนาเต็มศักยภาพ ของตนเองและ ดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี ความสุข ศู น ย์ ก า ร ศึ ก ษ า พิ เ ศ ษ ม ห า จั ก รี สิ ริ น ธ ร ป ร ะ จา จั ง ห วั ด น ค ร น า ย ก สา นั ก บ ริ ห า ร ง า น ก า ร ศึ ก ษ า พิ เ ศ ษ สา นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร โทรศัพท์ ๐-๓๗๓๔-๙๙๕๑ โทรสาร. ๐-๓๗๓๔-๙๙๕๒ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘-๘๙๒๙-๔๙๒๒ E-mail : Special270@hotmail.com www : nakhonnayok-spec-edu.go.th
 3. 3. รอบรั้วศูนย์ฯนครนายก ในวันที่ 20 พฤษภาคม ๒๕๕๙ ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายก ได้จัดกิจกรรมวัน สาคัญทางพระพุทธศาสนาขึ้น คือ วันวิสาขบูชา ณ วัดศรีเมือง อาเภอเมือง จังหวัดนครนายก โครงการพัฒนาครูและบุคลากร( กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยาธรรม และพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้ทางาน อย่างมีความสุข )ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายก
 4. 4. ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ศูนย์การพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายก ยินดีต้อนรับคณะกรรมการ ประเมินสถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี ปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายก ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนของปีการศึกษา ๒๕๕๙ และชี้แจงผลพัฒนาการทางการศึกษา ของนักเรียนภายในปีการศึกษา 2558
 5. 5. วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายก ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้นเพื่อ ราลึกถึงพระคุณของคุณครูผู้ที่มีแต่ให้ ให้ทั้งความรู้ ให้ทั้งความรัก ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายกได้เข้าร่วมโครงการเข้าค่ายพัฒนาผู้เรียนสาหรับนักเรียน และผู้ด้อยโอกาส เรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์จังหวัดสิงห์บุรี กลุ่มสถานศึกษาสังกัดบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม ๒ ในวันที่ ๒๑ – ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ณ วัดสิงห์สุทธาวาส อาเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดสิงห์บุรี
 6. 6. วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ได้มีพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษาสาหรับคนพิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาทุนจัดสร้าง หลังคาบังแดด บริเวณสนามออกกาลังกายของศูนย์ฯ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายก ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายก ขอขอบพระคุณทุกๆหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และทุก ท่านผู้มีจิตศรัทธาเป็นอย่างสูงในการร่วมทาบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษาสาหรับเด็กพิการในครั้งนี้ ขออานาจคุณพระศรี- รัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอานวยอวยชัยให้ท่านและบุคลากรในหน่วยงาน จงประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลนาน เทอญ
 7. 7. วันที่ 9 มิถุนายน 2559 ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายก เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ปี ณ ศาลากลางจังหวัดนครนายก วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายก ได้นานักเรียนไป สมัครเพื่อเข้ารับการศึกษาต่อที่โรงเรียนโสตศึกษาปราจีนบุรี อาเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ใครไป...ใครมา....
 8. 8. วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจานครนายก ได้ร่วมงานพบปะสังสรรค์ หัวหน้า ส่วนราชการจังหวัดนครนายก (สภากาแฟ) ณ โรงแรมจันทรารีสอร์ท นครนายก วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายก เข้าร่วมการประชุมทางไกล “นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู” จังหวัดนครนายก ณ หอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตาบลพรหมณี อาเภอเมือง จังหวัดนครนายก
 9. 9. คณะครู บุคลากร และนักเรียน ขอแสดงความยินดีในโอกาส วันคล้ายวันเกิดของ ครูจริยา บุตรทอง , ครูธนิดา มีศรีและครูอภิวัชร์ บัวเจริญ ประจาเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ที่เวียนมาบรรจบครบรอบอีกครั้งขออานาจคุณพระศรี รัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาล ให้ท่านประสบแต่ความสุข ความสาเร็จ คณะครู บุคลากร และนักเรียนขอขอบพระคุณ คุณสุรีรัตน์ นวะบุศย์,คุณสุดสวาท คังคายะ,คุณเฉลิมลักษณ์ จันทรสมบูรณ์,คุณสันติ นุชหอม,คุณธัญวรัตน์ นิศาภากร,คุณนันทิดา ชมจันทร์,และผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่ให้การ สนับสนุนทุนการศึกษา, อาหารกลางวัน, เครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับนักเรียนพิการ ขอให้กุศลเจตนาของท่านที่มีต่อนักเรียนพิการ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขกาย สุขใจปราศจากโรคภัยและมีความเจริญก้าวหน้าสืบไป
 10. 10. นโยบายการดูแลเด็กกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ ทั้งด้านกายภาพ อารมณ์ สังคม และพัฒนาการในโรงเรียน เพื่อให้ เด็กสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้อย่างเด็มศักยภาพและให้การช่วยเหลือดูแลปัญหาภาวะบกพร่องของเด็กอย่างเหมาะสม ช่วยให้เด็กมี พัฒนาการที่ดีในทุกด้าน เมื่อครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเด็กและมีแนวทางในการช่วยแก้ปัญหาของเด็กที่ เหมาะสม จะช่วยให้ ความสัมพันธ์ระหว่างครูและเด็กดีขึ้นช่วยให้การดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนเป็นไปอย่างเหมาะสมให้เด็กมีพัฒนาการที่ ดีในทุกด้าน โรงเรียนสามารถช่วยดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษได้อย่างไร ให้ความรู้และความเข้าใจครูทุกคนที่เกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษถึงปัญหาที่อาจพบ และแนวทางดูแลที่เหมาะสมมีครู การศึกษาพิเศษช่วยเป็นพี่เลี้ยง ให้คาแนะนา ครูท่านอื่น และช่วยดูแลวาง แผนการศึกษาที่เหมาะสมของเด็ก โดยทางานเป็นทีม ร่วมกับที่บ้าน โรงพยาบาล และหน่วยงานอื่นๆ ที่อาจเกี่ยวข้อง สิ่งที่สาคัญในการดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษ คือไม่ตีตราและเพ่ง ความสนใจไปที่ปัญหาของเด็กแต่ให้สนใจในเรื่องของการสนับสนุน และยอมรับในตัวเด็ก ให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษไม่รู้สึกแปลก แยกจากเด็กคนอื่นๆ สิ่งดีๆที่อยากบอกต่อ ..... การดูแลเด็กพิเศษเบื้องต้น

×