Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

วารสาร พ.ย. ธ.ค.59

50 views

Published on

วารสาร พ.ย. ธ.ค.59

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

วารสาร พ.ย. ธ.ค.59

  1. 1. วารสารประชาสัมพันธ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายก ปี่ที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒๑ เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๕๙ สุพรรณิการ์สาส์น ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขออวยชัยให้มีสุขทุกข์อย่าหมาย สรรพทุกข์สรรพโศกอย่ากล้ากลาย อันตรายภัยทั้งผองอย่าแผ้วพาน อโรคะพยาธิให้แคล้วคลาด ขออานาจพุทธคุณบุญสืบสาน ให้พะละมีมากล้นยิ่งยืนนาน ตลอดกาลจงพาลพบแต่สิ่งดี บรรณาธิการแถลง ความสาเร็จวันนี้ ขอแสดงความยินดีกับรองผู้อานวยการศุภกิจ คงเพชรศักดิ์ ที่ผ่านการคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพ.ศ.๒๕๕๙
  2. 2. มีอะไรในเล่ม • รอบรั้วศูนย์ฯนครนายก • ใครไป....ใครมา • สิ่งดีๆที่อยากบอกต่อ ปรัชญาของสถานศึกษา คนพิการทุกคนสามารถพัฒนาได้ ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายก ค ณ ะ ผู้ จั ด ทำ บรรณาธิการ นางสาวประวีณา พืชมงคลไชย กองบรรณาธิการ นางสาวประภาวรรณ พุมมา นางสาวดวงจิต สังข์คา นางธนิดา มีศรี นางสาวทิพภาวีร์ โพธิ์ทอง นางสาวจริยา บุตรทอง นายชูเกียรติ จับเทียน นายธนพล นกแก้ว นางสาวนภสวรรณ์ ฤทธิ์เดช นางสาวแพทรีญา เศษทรัพย์ นายอภิวัชร์ บัวเจริญ นางสาวสุดารัตน์ แสงชมภู นางสาวชุติกาญจน์ ดวงภูเมฆ นางสาวบุญยิ่ง กันหาวัน นางสาวเสาวลักษณ์ บารุงกิจ นางสาวหทัยวรรณ คังคายะ นางสาวกวิสรา บุญเรือง นางสาวนิภาพร ชินรักษา นางสาวสินีรัตน์ ประวัณโณ นายอิทธิพล แน่นอุดร สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา กิจกรรมเด่น เน้นวินัย ที่ปรึกษา นางอาภัสรา ตังคกุลวิวิช ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายก นายศุภกิจ คงเพชรศักดิ์ รองผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายก อัตลักษณ์ของสถานศึกษา มนุษยสัมพันธ์ดี มีวินัย วิสัยทัศน์ เด็กพิการจังหวัดนครนายก ได้รับการเตรียมความพร้อมมีคุณภาพที่ดี มีการพัฒนาเต็มศักยภาพ ของตนเอง และดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ อย่างมีความสุข ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายก ที่อยู่ ๓๑/๒ หมู่ที่ ๑ ต.ท่าช้าง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก ๒๖๐๐๐ รอบรั้วศูนย์ฯนครนายก วันที่ 5 พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายก ร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดอุดมธานี วัดพระอารามหลวง วันที่ ๑๔-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ศูนย์การศึกษามหาจักรีสิรินธร - ประจาจังหวัดนครนายก ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษา โดยมี ดร.สมพร หวานเสร็จ ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ - ส่วนกลาง มาเป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้
  3. 3. วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ศูนย์การศึกษามหาจักรีสิรินธร - ประจาจังหวัดนครนายก ได้มีการมอบสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ ประจาปีการศึกษา 255๙ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ได้จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษา แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ - มหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายก วันพุธที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายก วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายก ได้เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดกิจกรรมงานวันคน- พิการสากล จังหวัดนครนายก ปี๒๕๕๙ ณ โรงแรมจันทรารีสอร์ท โดยมีการจัด กิจกรรมการแสดง การจัดนิทรรศการต่างๆ และการแจกของขวัญอื่นๆอีกมากมาย
  4. 4. ใครไป... ใครมา วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ยินดีต้อนรับนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเลี้ยงอาหารกลางวันให้ กับนักเรียน เนื่องในโอกาสการจัดงานรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อถวายเป็นพระราช - กุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ - มหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายก วันที่ 12 ธันวาคม ๒๕๕๙ ยินดีต้อนรับคณะวัดกลางบางพระ จังหวัดนครปฐม ที่ได้มามอบทุนการศึกษา และบริจาคสิ่งของต่างๆ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายก ยินดีต้อนรับคณะนาวาอากาศโทหญิงวรวรรณ ชัยลิมปมนตรี และครอบครัว ที่ได้มามอบสื่อการเรียนการสอนเพื่อช่วยกระตุ้นพัฒนา - การฝึกเดิน และมามอบขวัญวันคริสต์มาส ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายก
  5. 5. คณะครู บุคลำกร และนักเรียนขอขอบพระคุณนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดนครนายกและคณะ, คณะนาวาอากาศโทหญิงวรวรรณ ชัยลิมปมนตรี และครอบครัว , คณะวัดกลางบางพระ จังหวัดนครปฐม, คุณสมศรี บุญเขต , คุณชิษณุพงศ์ นาอุบล , คุณธงชัย ชัยมงคล , คุณสุกิจา อิงคศิริและพนักงานฝ่ายขาย บริษัทโตโยต้า สาขาองครักษ์ , คุณสุภารัตน์ พุทธสมัย , คุณนุช- คุณปุ๋ม , คุณปาณิสรา ประกอบพร, คุณภคกนก คุณชั่งทอง ,คุณวินัยเย็นใจ, คุณธานี กตัญญู ,คุณเกษร สุวรรณกี้ , คุณสมศรี บุญเขต , คุณชิษณุพงศ์ นาอุบล ,คุณธงชัย ชัยมงคล ,คุณสุกิจ อิงคศิริและพนักงานฝ่ายขาย บริษัทโตโยต้า สาขาองครักษ์ ,คุณสุภารัตน์ พุทธ สมัย ,คุณอรอนงค์ นาคสมบูรณ์ ,คุณทรรศมน ศิริมงคล , คุณนนทพร อุปถัมภากร , คุณกาลเก้า ศิริมงคล ,คุณพิสมัย เจียมสกุล , คุณสุพจน์ เพ่งพิศ , ร้านโสมมนัส ข้าวมันไก่ ,เจ้าอาวาสวัดกลาง บางพระ, คุณธงชัย นิลชิต,คุณเพ็ญนิสา ยิ่งยวด,คุณสมหมาย สมดี ,ร้านปราถนาดี ,คุณธงชัย คงสมบูรณ์ , คุณนภสวรรณ์ ฤทธิ์เดช ,คุณปฐมาภรณ์ ชาญเกียรติพงศา และและผู้ใหญ่ใจดีทุก ท่ำนเป็นอย่ำงสูง ที่ให้กำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำ, อำหำรกลำงวัน, เครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับ นักเรียนพิกำร ขอให้กุศลเจตนำของท่ำนที่มีต่อนักเรียนพิกำรจงดลบันดำลให้ท่ำนและครอบครัว จงประสบแต่ควำมสุขกำย สุขใจปรำศจำกโรคภัยและมีควำมเจริญก้ำวหน้ำสืบไป คณะครู บุคลากร และนักเรียน ขอแสดงความยินดีในโอกาส วันคล้ายวันเกิดของ ผู้อานวยการอาภัสรา ตังคกุลวิวิช, ครูชูเกียรติ จับเทียน, ครูสุดารัตน์ แสงชมภู, ครูบุญยิ่ง กัณหาวัน, ครูธนพล นกแก้ว, ครูนภสวรรณ์ ฤทธิ์เดช, ครูเสาวลักษณ์ บารุงกิจ, คุณปราณี ภูมิลา, และครูปฐมาภรณ์ ชาญเกียรติพงษา ประจาเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ที่เวียนมาบรรจบครบ รอบอีกครั้งขออานาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาล ให้ท่านประสบแต่ความสุข ความสาเร็จ
  6. 6. .....สิ่งดีๆที่อยากบอกต่อ..... การเดินด้วยเท้าเปล่าดีต่อสุขภาพ 1. การให้เท้าได้เหยียบย้าไปบนพื้นหญ้าบ้างจะช่วยทาให้คุณรู้สึกผ่อนคลาย ทดลองง่ายๆ หลังเลิกงานกลับบ้านให้คุณถอดรองเท้าถุงเท้า แล้วลองเดินเท้าเปล่าบนสนามหญ้า รับรองได้เลยว่าคุณจะรู้ผ่อนคลายและสึกสบายขึ้นอย่างประหลาดกันเลยทีเดียว 2.การเดินเท้าเปล่ายังเป็นการช่วยบริหารกล้ามเนื้อเท้าให้แข็งแรงขึ้น และไม่เสื่อมสภาพเร็วจนเกินไป 3. ยังมีส่วนในการช่วยทาให้โครงกระดูกของเท้าทาหน้าที่ได้ดีอย่างเป็นธรรมชาติ ไม่ต้องถูกบีบรัดอยู่ในรองเท้าตลอดเวลา ซึ่งถ้ารองเท้ารัดมากๆ ก็มีส่วนทาให้กระดูกเสียรูปทรงไปได้เช่นกัน 4. การเดินเท้าเปล่าไปบนหญ้า พื้นดิน หรือพื้นทราย ถือเป็นการนวดฝ่าเท้าอย่างหนึ่ง ที่มีส่วนกระตุ้นให้ร่างกายรู้สึกกระปรี้กระเปร่า โดยเฉพาะถ้าเดินในช่วงเช้ารับอากาศบริสุทธิ์คุณจะรู้สึกสดชื่นแจ่มใส 5.ตามหลักของการแพทย์แผนจีนยังระบุด้วยว่าการเดินเท้าเปล่าจะทาให้ธาตุไฟภายใน ร่างกายเกิดความสมดุล มีส่วนในการช่วยเสริมพลังงานให้แก่ชีวิตได้เป็นอย่างดี ช่วยกระตุ้นการ ทางานของระบบต่าง ๆ ภายในร่างกายให้ทางานสมดุล เช่น : ระบบขับถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ : ระบบสมอง บรรเทาความเครียด ความดันโลหิตสูง นอนไม่หลับ เพิ่มสมาธิและความจา : ระบบฮอร์โมน เช่น บรรเทาอาการวัยทอง ปวดประจาเดือน : ระบบประสาทสัมผัส การดมกลิ่น อาการทางสายตาสั้น-ยาว หู จมูก ไขสันหลัง : ระบบน้าเหลือง กระตุ้นการไหลเวียนของระบบน้าเหลือง : ระบบภูมิคุ้มกันโรค กระตุ้นภูมิคุ้มกันภายในร่างกายให้ทางานได้ดีขึ้น 6. ลดอัตราการเกิดอนุมูลอิสระภายในร่างกาย ทาให้ร่างกายไม่แก่ชราง่าย ไม่แก่ก่อนวัย 7. ช่วยให้ระบบการไหลเวียนของโลหิตไปยังอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกายดีขึ้น ส่งผลให้มี การขับถ่ายของเสียออกจากเซลล์และปรับสภาวะสมดุลของร่างกาย ทาให้ สุขภาพโดยรวมดีขึ้น 8. ช่วยบรรเทาโรคบางอย่าง เช่น ท้องผูก หืด ปวดหัว โรคไต นิ่วในถุงน้าดี โรคเกี่ยวกับกระเพาะปัสสาวะ โรคเครียด ไมเกรน และไซนัส เป็นต้น เพียงแค่เราสละเวลาอันมีค่าและรองเท้าออกไปเดินบนสนามหญ้าหน้าบ้านหรือที่สวน- สาธารณะด้วยเท้าเปล่าในตอนเช้าเพียง 15-30 นาที เป็นประจาเท่านี้ มีผลดีต่อสุขภาพตั้งหลาย ประการ ที่มา http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/general_knowledge/26298/ ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายก ที่อยู่ ๓๑/๒ หมู่ที่ ๑ ต.ท่าช้าง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก ๒๖๐๐๐ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘-๘๙๒๙-๔๙๒๒ โทรศัพท์ ๐-๓๗๓๔-๙๙๕๑ โทรสาร. ๐-๓๗๓๔-๙๙๕๒ E-mail : Special270@hotmail.com http://www.nakhonnayok-spec-edu.go.th

×