ฉบับที่ 285 ประจำวันที่ 1 - 15 มีนำคม 2555   1538. สำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ศึกษำดูงำนสำนักวิทยบริกำ...
1540. สำนักวิทยบริกำรจัดอบรมกำรชำระภำษีออนไลน์     เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2555 สานักวิทยบริการจัดอบรมการชาระภาษีออนไลน์...
วัฒนธรรมองค์กรสำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น“ซือสัตย์สจริต มีจตอำสำ สร้ำงสรรค์พฒนำ สำมัคคีทีมงำน เชียวชำญควำมรู้ มุงสู...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

V 285

878 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
878
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
45
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

V 285

 1. 1. ฉบับที่ 285 ประจำวันที่ 1 - 15 มีนำคม 2555 1538. สำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ศึกษำดูงำนสำนักวิทยบริกำร เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2555 คณะผู้บริหารและคณาจารย์ สานัก วิทยบริก ารและเทคโลยี สารสนเทศ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จานวน 7 คน เข้าศึกษาดู งานและเยี่ ย มชมส านั ก วิ ท ยบริ ก าร มี น างสุ ด ใจ ธนไพศาล ผู้อานวยการสานักวิทยบริการให้การต้อนรับ และตัวแทนบุคลากร จากกลุ่ ม ภารกิ จ ต่ า งๆร่ ว มให้ ข้ อ มู ล การศึ ก ษาดู ง านในครั้ ง นี้ อยู่ ภ ายใต้ โ ครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากร ของมหาวิ ท ยาลั ย ดั ง กล่ า ว เพื่ อ น าความรู้ ม าพั ฒ นางานด้ า นบริ ก าร งานประกั น คุณภาพ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานด้ านพิพิธภัณฑ์และ หอจดหมายเหตุ 1539. หนังสือน่ำอ่ำน ประจำเดือนมีนำคม 2555 หัวข้อ “Save the World for the World” หนั ง สื อ น่ า อ่ า นประจ าเดื อ นมี น าคม ในหั ว ข้ อ“Save the World for the World” "เคยรู้หรือไม่ เกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้ หมอกควั น มาจากไหน เกิ ด ไฟป่ า ได้ อ ย่ า งไรเราจะดูแลโลกใบนี้ได้อย่า งไร วันน้าโลก วันส าคัญของโลกอีกวันหนึ่ง กลุ่มภารกิ จจัดการสารสนเทศ สาขาวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านั ก วิ ท ยบริ ก าร มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ นขอเชิญท่านพบคาตอบได้จากหนังสือ ที่รอคอยผู้อ่านมาหยิ บอ่านหรือยืมออกได้ตามปกติ ณ มุมหนังสือน่าอ่าน ชั้น 2 อาคาร1 เยื้ องกั บ library café ตลอดเวลาที่ ห้องสมุ ดเปิ ดบริก ารนิทรรศการนี้จะจัดถึงวันที่ 31 มีนาคม 2555
 2. 2. 1540. สำนักวิทยบริกำรจัดอบรมกำรชำระภำษีออนไลน์ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2555 สานักวิทยบริการจัดอบรมการชาระภาษีออนไลน์ให้แก่บุคลากร ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น2 อาคาร 2 สานักวิทยบริการ มีนางสุดใจ ธนไพศาล ผู้อานวยการสานักวิทยบริการกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่ งสานักวิทยบริการได้รับเกียรติจากสานักงานสรรพากร จังหวัดขอนแก่นให้ความอนุเคราะห์วิทยากร ซึ่งเป็นนักวิชาการสรรพากรชานาญการ และคณะรวม 4 ท่าน ให้ความรู้เกี่ยวกับ การชาระภาษีออนไลน์ การจัดอบรมครั้งนี้เพื่อให้บุคลากรสานัก วิทยบริการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นชาระภาษีออนไลน์ การเสียภาษีที่ถูกต้องและการกรอกหลักฐานเอกสารต่างๆ มีบุคลากรสานักวิทยบริการให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจานวนมาก 1541. สำนักวิทยบริกำรขอเชิญใช้วำรสำรบอกรับใหม่ ทำงด้ำนภำษำศำสตร์ สานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิญชวนนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจใช้บริการวารสาร Journal ofLanguage and Communication จัดทาโดย School of Language and Communication, NIDA เป็นวารสารทางด้านภาษาศาสตร์ มีกาหนดออกรายปี ให้บริการตั้งแต่ปีที่ 14 ฉบับที่ 14 เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถใช้บริการที่ห้องวารสารภาษาต่างประเทศ ชั้น 3อาคาร 2 สานักวิทยบริการ และสามารถเรียกดู Full text ของวารสารฉบับย้อนหลัง ได้ที่ http://journal.nida.ac.thhttp://journal.nida.ac.th/journal/index.php?option=com_content&view=section&id=22&Itemid=107&lang=en เวลาเปิดบริการ สานักวิทยบริการ ช่วงเปิด Summer วันที่ 19 มีนำคม 2555 – 4 พฤษภำคม 2555 จันทร์ – ศุกร์ 08.30 - 19.30 น. เสำร์ 09.00 – 20.00 น. อำทิตย์ 09.00 – 17.00 น.
 3. 3. วัฒนธรรมองค์กรสำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น“ซือสัตย์สจริต มีจตอำสำ สร้ำงสรรค์พฒนำ สำมัคคีทีมงำน เชียวชำญควำมรู้ มุงสูคณภำพ” ่ ุ ิ ั ่ ่ ่ ุ จัดทำโดย ภารกิจด้านประชาสัมพันธ์ สานักวิทยบริการ(สานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) ธีรยุทธ บาลชน วราภรณ์ พนมศิริ กิตติยา สุทธิประภา นิติยา ชุ่มอภัย....ข่าว /ภาพ ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ...ที่ปรึกษา

×