Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

วารสาร ก.ค. ส.ค.2559

128 views

Published on

วารสาร ก.ค. ส.ค.2559

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

วารสาร ก.ค. ส.ค.2559

 1. 1. ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายก MAHA CHAKRI SIRINDHORN NAKHONNAYOK SPECIAL EDUCATION CENTER สุพรรณิการ์สาส์น วารสารประชาสัมพันธ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายก ปี่ที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑๙ เดือน กรกฏาคม - สิงหาคม ๒๕๕๙ บรรณาธิการแถลง สวัสดีท่านผู้อ่านสุพรรณิการ์สาส์น ฉบับเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๕๙ ในช่วงเดือนนี้มีวันสาคัญของเด็กๆ คือ วันแม่แห่งชาติ ซึ่งเป็นวันที่นักเรียนจะได้มีโอกาสแสดงความรักต่อแม่ อีกทั้งยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย ทางศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายกก็ได้จัดกิจกรรมในวันสาคัญดังกล่าว เป็นที่ทราบกันว่าวารสารฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อเผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร ผลงานการดาเนินกิจกรรมตามภารกิจและบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาพิเศษสาหรับคนพิการและผู้ที่มี ความต้องการจาเป็นพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายก โดยการจัดกิจกรรมนั้นมุ่งเน้นให้คนพิการ และผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ เพื่อให้เด็กพิการในจังหวัดนครนายกได้รับการเตรียมความพร้อมมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการพัฒนา เต็มศักยภาพของตนเอง และดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายก หวังเป็นอย่างยิ่งว่า “สุพรรณิการ์สาส์น” ฉบับนี้จะเป็น ประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่านไม่มากก็น้อย หากมีข้อติชมประการใดคณะผู้จัดทาขอน้อมรับด้วยความยินดี และจะนามาแก้ไขให้มีสาระ และประโยชน์ยิ่งขึ้นต่อไป บรรณาธิการ
 2. 2. ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายก MAHA CHAKRI SIRINDHORN NAKHONNAYOK SPECIAL EDUCATION CENTER มีอะไรในเล่ม • รอบรั้วศูนย์ฯนครนายก • ใครไป....ใครมา • มีข่าวดีมาบอก • สิ่งดีๆที่อยากบอกต่อ ค ณ ะ ผู้ จั ด ทา ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายก ที่อยู่ ๓๑/๒ หมู่ที่ ๑ ต.ท่าช้าง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก ๒๖๐๐๐ ที่ปรึกษา นางอาภัสรา ตังคกุลวิวิช ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายก นายศุภกิจ คงเพชรศักดิ์ รองผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายก กองบรรณาธิการ นางสาวประภาวรรณ พุมมา นางสาวดวงจิต สังข์คา นางธนิดา มีศรี นางสาวทิพภาวีร์ โพธิ์ทอง นางสาวจริยา บุตรทอง นายชูเกียรติ จับเทียน นายธนพล นกแก้ว นางสาวนภสวรรณ์ ฤทธิ์เดช นายอภิวัชร์ บัวเจริญ นางสาวสุดารัตน์ แสงชมภู นางสาวชุติกาญจน์ ดวงภูเมฆ นางสาวบุญยิ่ง กันหาวัน นางสาวเสาวลักษณ์ บารุงกิจ นางสาวหทัยวรรณ คังคายะ นางสาวกวิสรา บุญเรือง นางสาวภาวิณี จันทร์แดง นางสาวอัจฉรียาพร สุทธิคุณ บรรณาธิการ นางสาวประวีณา พืชมงคลไชย ปรัชญาของสถานศึกษา คนพิการทุกคนสามารถ พัฒนาได้ วิสัยทัศน์ เด็กพิการจังหวัดนครนายก ได้รับการ เตรียมความพร้อมมีคุณภาพที่ดี มีการ พัฒนาเต็มศักยภาพ ของตนเองและ ดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี ความสุข สา นั ก บ ริ ห า ร ง า น ก า ร ศึ ก ษ า พิ เ ศ ษ สา นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร โทรศัพท์ ๐-๓๗๓๔-๙๙๕๑ โทรสาร. ๐-๓๗๓๔-๙๙๕๒ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘-๘๙๒๙-๔๙๒๒ E-mail : Special270@hotmail.com www : nakhonnayok-spec-edu.go.th ศู น ย์ ก า ร ศึ ก ษ า พิ เ ศ ษ ม ห า จั ก รี สิ ริ น ธ ร ป ร ะ จา จั ง ห วั ด น ค ร น า ย ก อัตลักษณ์ของสถานศึกษา มนุษยสัมพันธ์ดี มีวินัย เอกลักษณ์ของสถานศึกษา กิจกรรมเด่น เน้นวินัย
 3. 3. ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายก MAHA CHAKRI SIRINDHORN NAKHONNAYOK SPECIAL EDUCATION CENTER กิจกรรมใส่ทรายอะเบท กาจัดลูกน้ายุงลายภายในบริเวณศูนย์ฯ : เพื่อเป็นการป้องการเกิดโรคไข้เลือดออก โดย ครู และบุคลากร ได้ให้ความรู้นักเรียนและช่วยกันนาทรายอะเบทใส่ลงในแหล่งน้าภายในบริเวณศูนย์ฯ ซึ่งทาให้ นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้และรู้จักการป้องกันปัญหาการเกิดลูกน้ายุงลาย ซึ่งจะนาไปสู่โรคไข้เลือดออก การประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนศูนย์ฯ : เพื่อติดตามและประเมินการจัดกิจกรรมการ เรียนการสอนของครูผู้สอนแต่ละบุคคล โดยมีคณะท่านผู้อานวยการศูนย์ฯ เข้าติดตามและประเมินโดยการให้ คาแนะนาในด้านการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละบุคคลแก่ครูผู้สอน เพื่อการนาไปพัฒนาผู้เรียน รอบรั้วศูนย์ฯนครนายก
 4. 4. ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายก MAHA CHAKRI SIRINDHORN NAKHONNAYOK SPECIAL EDUCATION CENTER การประเมินวัดIQ : โดยมี ผู้เชี่ยวจาก มศว. องครักษ์ มาให้คาแนะและสอนวิธีวัด ประเมิน IQ ให้กับคณะครู และบุคลากรศูนย์ฯ การนิเทศติดตามจากคณะติดตามการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายก
 5. 5. ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายก MAHA CHAKRI SIRINDHORN NAKHONNAYOK SPECIAL EDUCATION CENTER กิจกรรมวันสาคัญทางพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา มีการเวียน- เทียน ถวายเทียนจานาพรรษา และปล่อยปลา ณ วัดวังกระโจม อาเภอเมือง จังหวัดนครนายก ศูนย์การศึกษาพิเศษเข้าร่วมประชุมกับสานักงานพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์
 6. 6. ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายก MAHA CHAKRI SIRINDHORN NAKHONNAYOK SPECIAL EDUCATION CENTER ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัด นครนายกจัดอบรม การจัดทาแผนการจัด การศึกษาเฉพาะ บุคคลให้กับคุณครูใน โรงเรียนเรียนรวม ใน จังหวัดนครนายก ศูนย์สระแก้วและมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับ เครื่องทอผ้าซาโอริ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายก
 7. 7. ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายก MAHA CHAKRI SIRINDHORN NAKHONNAYOK SPECIAL EDUCATION CENTER กลุ่ม Commander city & กลุ่ม Mountain dam ทากิจกรรมร่วมกับ น้องๆ ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายก ศูนย์เพชรบุรีมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเงิน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายก
 8. 8. ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายก MAHA CHAKRI SIRINDHORN NAKHONNAYOK SPECIAL EDUCATION CENTER ในวันที่ 2-3 สิงหาคม พ.ศ.2559 ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายก ได้จัดอบรม โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน”กิจกรรมสร้างองค์ความรู้ในการจัดทาวิจัย” โดยมี ดร.สมพร หวานเสร็จ ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางมาเป็นวิทยากร ในครั้งนี้ ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.2559 ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายก ได้จัดวันแม่แห่งชาติ ขึ้น มีการมอบรางวัลแม่ดีเด่นประจาปี2559 ได้แก่ นางสาว ดวงกมล เนติ ผู้ปกครองของเด็กชายธนาพงศ์ สมดีและ นางสาวกันธิชา แก้ววิเศษ ผู้ปกครองของเด็กชายอัมรินทร์ เอี่ยมสะอาด และมีการลงนามถวายพระพร ลูกๆแสดงความ รักที่มีต่อแม่ทั้งการกราบ กอด หอม บรรยากาศเต็มไปด้วย ความอบอุ่น
 9. 9. ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายก MAHA CHAKRI SIRINDHORN NAKHONNAYOK SPECIAL EDUCATION CENTER ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายก ได้จัดโครงการ สนับสนุนค่าใช่จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ระดับขั้นพื้นฐาน ณ หาดเตยงาม จังหวัดชลบุรี ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายกร่วมมือกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก จัดทาโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ให้กับเด็กพิการ ประจาปีการศึกษา 2559 ของณ ฟาร์มเดอเล็ค ตาบลคลองใหญ่ อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
 10. 10. ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายก MAHA CHAKRI SIRINDHORN NAKHONNAYOK SPECIAL EDUCATION CENTER การฝึกซ้อมการดับเพลิงและฝึกซ้อมการอบพยบหนีไฟใน สถานศึกษา ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัด นครนายก ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายก เข้าร่วมการแข่งขัน มหกรรมกีฬาสัมพันธ์ กลุ่ม ๒ ประจาปี ๒๕๕๙ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดตราด
 11. 11. ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายก MAHA CHAKRI SIRINDHORN NAKHONNAYOK SPECIAL EDUCATION CENTER คณะครู บุคลากร และนักเรียน ขอแสดงความยินดีในโอกาส วันคล้ายวันเกิดของ ครูภาวิณี จันทร์แดง, ครูดวงจิต สังค์ขา ,ครูอัจฉรียาพร สุทธิคุณ,คุณศรีไพร ถาวรชาติ และคุณวรรณภา บุปผาชาติ ประจาเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม ที่เวียนมาบรรจบครบรอบอีกครั้งขออานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาล ให้ท่านประสบแต่ความสุข ความสาเร็จ
 12. 12. ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายก MAHA CHAKRI SIRINDHORN NAKHONNAYOK SPECIAL EDUCATION CENTER คณะครู บุคลากร และนักเรียนขอขอบพระคุณ คุณถวัลย์ คาสีม่วง,คุณประภัสสร ฮาเกดอร์น, คุณอิสระ อินทชิน,คุณดวงสุดา ศักดิ์นรงค์รัตน์ และคณะมัคคุเทศก์,คุณสุกิจา อิงคศิริ และพนักงานฝ่ายขายบริษัท โตโยต้า สาขาองครักษ์,คุณสุภารัตน์ พุทธสมัย,คุณสุภัทธา ตรีสุวรรณ,คุณอิธิเชษฐ์ - คุณพรรณิกา อัครขุมทรัพย์ ,คุณอุไรวรรณ พานิชตระกูล,คุณสมพูล ลิ้มวงษ์สกุล,คุณจีรวรรณ สุกรรณหงส์,คุณอาไพ เปรมกมล,คุณศิริวรรณ เตชะ,คุณครูดวงจิต สังข์คาและผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา, อาหารกลางวัน, เครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับนักเรียนพิการ ขอให้กุศลเจตนาของท่านที่มีต่อนักเรียนพิการจงดลบันดาลให้ท่านและ ครอบครัวจงประสบแต่ความสุขกาย สุขใจปราศจากโรคภัยและมีความเจริญก้าวหน้าสืบไป
 13. 13. ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายก MAHA CHAKRI SIRINDHORN NAKHONNAYOK SPECIAL EDUCATION CENTER ศิลปะบาบัด (Art Therapy) คือ การใช้กิจกรรมทางศิลปะเพื่อวินิจฉัยหา ข้อบกพร่อง ความผิดปกติบางประการของกระบวนการทางจิตใจ และเพื่อใช้กิจกรรมทางศิลปะ ที่เหมาะสม ช่วยในการบาบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพให้ดีขึ้น ศิลปะบาบัด มีประโยชน์ในด้าน การพัฒนาอารมณ์ สติปัญญา สมาธิ ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงการช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก และการประสานงานการเคลื่อนไหวของร่างกาย นอกจากนี้ยังเป็น เครื่องมือสาคัญที่ช่วย กระตุ้นการสื่อสาร และเสริมสร้างทักษะสังคมด้วย นับเป็นทางเลือกในการดูแลรักษารูปแบบหนึ่งที่ช่วยเสริมการดูแลรักษาโดยวิธีอื่นๆ เพื่อ # ลดปัญหาทางอารมณ์และพฤติกรรม # เสริมสร้างศักยภาพในด้านต่างๆ กลุ่มเด็กพิเศษกลุ่มต่างๆ รวมถึงเด็กที่มีปัญหาด้านอารมณ์ หรือปัญหาด้านพฤติกรรม สามารถนาศิลปะบาบัดมาใช้ ช่วยเสริม เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาได้เป็นอย่างดี แนวคิดศิลปะบาบัด ศิลปะ คือหนทางแห่งการปลดปล่อยอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด ตามความต้องการของแต่ละ คนเด็กก็เช่นกัน พวกเขาต้องการสิทธิ เสรีภาพ ที่จะแสดงออกซึ่ง ความต้องการของเขา อย่างมี ความสุข พวกเขาต้องการโอกาสที่จะพัฒนาศักยภาพของตัวเขาเองในด้านการเรียน การเล่น และ การแสดงออกต่างๆการประเมินผลการดูแลรักษา ด้วยศิลปะบาบัด เน้นที่ กระบวนการ และ กิจกรรมทางศิลปะ แต่ไม่ได้เน้นที่ผลงานทางศิลปะ ศิลปะพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ความคิดสร้างสรรค์คือลักษณะของความคิดที่มีหลายมิติ หลายมุมมอง หลายทิศทาง สามารถคิดได้ กว้างไกล ไร้กรอบ ไร้ขอบเขต ประกอบด้วย ความคิดริเริ่ม ความคล่องแคล่ว ความยืดหยุ่น และความละเอียดลออ นาไปสู่การคิด ประดิษฐ์ สิ่งแปลกใหม่ และบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ ที่ได้มาจาก ประสบการณ์เดิม เชื่อมโยงกับ สถานการณ์ใหม่ สร้างเป็น องค์ความรู้ใหม่ และเกิดนวัตกรรมตามมา ศิลปะสามารถช่วยเพิ่มองค์ประกอบต่างๆของความคิดสร้างสรรค์ ทั้ง 4 ด้านดังนี้ ความคิดริเริ่ม (Originality) ช่วยให้มีความคิดแปลกใหม่เกิดการนาความรู้เดิมมาคิดดัดแปลง และ ประยุกต์ให้เกิดเป็นสิ่งใหม่ ความคล่องแคล่ว (Fluency) ช่วยให้มีความคิดที่ไม่ซ้าในเรื่องเดียวกันไม่หมกมุ่น คิดวกวน สามารถ คิด สิ่งดีๆที่อยากต่อบอกต่อ
 14. 14. ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายก MAHA CHAKRI SIRINDHORN NAKHONNAYOK SPECIAL EDUCATION CENTER ได้รวดเร็ว นามาซึ่ง การพูดที่คล่องแคล่ว และการกระทาที่รวดเร็ว ความยืดหยุ่น (Flexibility) ช่วยให้คิดได้หลากหลายมุมมองไม่ซ้ารูปแบบหรือกรอบคิด แบบเดิม ไม่ยึด ติด สามารถเห็นประโยชน์ของสิ่งของอย่างหนึ่งว่า มีอะไรบ้าง ได้หลายอย่าง ความละเอียดลออ (Elaboration) ช่วยให้มีความพิถีพิถันในการตกแต่งรายละเอียด ช่างสังเกต ในสิ่งที่ คนอื่นไม่เห็น หรือมองข้าม ศิลปะพัฒนาอารมณ์ การนาศิลปะมาใช้ในการพัฒนาอารมณ์ จะช่วยให้ผู้ที่มีปัญหาทางด้านอารมณ์ และ จิตใจ ได้ระบายปัญหา ความคับข้องใจ ความรู้สึกที่ซ่อนเร้นในใจ ผ่านออกมาทาง งานศิลปะ ระบายอารมณ์ออกมาในหนทางที่สร้างสรรค์ ผ่านการวาดรูป ระบายสี การปั้น และกระบวนการอื่นๆ ทางศิลปะ ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย ลดความขุ่นมัวใน จิตใจ เข้าใจและรับรู้อารมณ์ต่างๆของตนเอง ที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในจิตใจ สามารถยับยั้งและควบคุมได้ดีขึ้น มีสมาธิ ลดความตึงเครียด และความวิตกกังวลลงได้ในที่สุด ศิลปะเสริมสร้างทักษะสังคม ศิลปะช่วยให้เรียนรู้ทักษะสังคมผ่านการทากิจกรรมศิลปะ ร่วมกันเป็นกลุ่ม รู้จักการรอคอย ผลัดกันทา ช่วยเหลือซึ่งกัน และกัน นอกจากนี้ยังเรียนรู้ที่จะแสดงออกซึ่งอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด ความต้องการของตนเอง และการเข้าใจผู้อื่น โดยใช้ศิลปะ เป็นสื่อ ศิลปะพัฒนากล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหว ศิลปะตอบสนองการเคลื่อนไหวของร่างกายอย่างอิสระ และเป็นธรรมชาติตามระดับพัฒนาการของเด็ก ทาให้เกิด การเรียนรู้และพัฒนาของกล้ามเนื้อ และการประสานงานการเคลื่อนไหวของร่างกาย สามารถควบคุมการ เคลื่อนไหวอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบจนบรรลุเป้าหมายงานที่กาหนดไว้ได้ ที่มา : http://www.happyhomeclinic.com/arttherapy.htm

×