Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

วารสาร ก.ย. ต.ค.59

47 views

Published on

วารสาร ก.ย. ต.ค.59

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

วารสาร ก.ย. ต.ค.59

  1. 1. วารสารประชาสัมพันธ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายก ปี่ที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒๐ เดือน กันยายน - ตุลาคม ๒๕๕๙ พระราชดารัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “…งานช่วยเหลือคนพิการนี้ก็มีความสาคัญอย่างยิ่ง เพราะว่าผู้พิการไม่ได้อยากจะเป็นผู้พิการ และอยากช่วยเหลือตนเองถ้าเราไม่ช่วยเขาให้สามารถที่ปฏิบัติงานอะไร เพื่อชีวิตและเศรษฐกิจของครอบครัวจะทาให้เกิดสิ่งที่หนักในครอบครัวหนัก แก่ส่วนรวมฉะนั้นนโยบายที่จะทาก็คือ ช่วยเขาให้ช่วยเหลือตนเองได้ เพื่อจะทาให้เขาสามารถเป็นประโยชน์ต่อสังคม” พระราชทานแก่คณะกรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ พระตาหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เดือน มีนาคม พุทธศักราช 2517
  2. 2. เจ็ดสิบปี ที่พระองค์ ทรงครองราชย์ เสโทหยาด วรกาย ไปทุกหน ทั้งกลางเหนือ อีสานใต้ ทุกตาบล เพื่อหาหน ทางพลิกฟื้น ผืนแผ่นดิน ที่กันดาร ให้ฉ่าเย็น เป็นชุ่มน้า ทุกเขตคาม สดสวย รวยทรัพย์สิน ทุกครอบครัว มีพออยู่ มีพอกิน ทุกท้องถิ่น สดใส ไทยร่มเย็น มาบัดนี้ พ่อหลวง ล่วงลับแล้ว ไร้วี่แวว หาไหน ก็ไม่เห็น เฝ้าติดตาม ถามข่าว ทุกเช้าเย็น ต้องหลีกเร้น กลืนน้าตา สุดจาบัลย์ จึงกราบก้ม ประณมกร วิงวอนฟ้า เทพเทวา ทั่วแคว้น แดนสวรรค์ โปรดมารับ พ่อหลวงกลับ ไปด้วยกัน อยู่เป็นสุข บนสวรรค์ นิรันเทอญ บรรณาธิการแถลง ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ- มหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายก มีอะไรในเล่ม • รอบรั้วศูนย์ฯนครนายก • ใครไป....ใครมา • สิ่งดีๆที่อยากบอกต่อ ปรัชญาของสถานศึกษา คนพิการทุกคนสามารถพัฒนาได้ ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายก ค ณ ะ ผู้ จั ด ทำ บรรณาธิการ นางสาวประวีณา พืชมงคลไชย กองบรรณาธิการ นางสาวประภาวรรณ พุมมา นางสาวดวงจิต สังข์คา นางธนิดา มีศรี นางสาวทิพภาวีร์ โพธิ์ทอง นางสาวจริยา บุตรทอง นายชูเกียรติ จับเทียน นายธนพล นกแก้ว นางสาวนภสวรรณ์ ฤทธิ์เดช นายอภิวัชร์ บัวเจริญ นางสาวสุดารัตน์ แสงชมภู นางสาวชุติกาญจน์ ดวงภูเมฆ นางสาวบุญยิ่ง กันหาวัน นางสาวเสาวลักษณ์ บารุงกิจ นางสาวหทัยวรรณ คังคายะ นางสาวกวิสรา บุญเรือง นางสาวภาวิณี จันทร์แดง นางสาวอัจฉรียาพร สุทธิคุณ สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา กิจกรรมเด่น เน้นวินัย ที่ปรึกษา นางอาภัสรา ตังคกุลวิวิช ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายก นายศุภกิจ คงเพชรศักดิ์ รองผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายก อัตลักษณ์ของสถานศึกษา มนุษยสัมพันธ์ดี มีวินัย วิสัยทัศน์ เด็กพิการจังหวัดนครนายก ได้รับการเตรียมความพร้อมมีคุณภาพที่ดี มีการพัฒนาเต็มศักยภาพ ของตนเอง และดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ อย่างมีความสุข ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายก ที่อยู่ ๓๑/๒ หมู่ที่ ๑ ต.ท่าช้าง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก ๒๖๐๐๐
  3. 3. วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายก ได้นานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะกลไก(MATP) แอร์โรบิคและกีฬาอนุชนประจาปี2559 ณ อาคารยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต รอบรัวศูนย์ฯนครนายก ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายก ร่วมงานมุทิตาจิต ประจาปี 2559 สมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์และศึกษาพิเศษ ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์- กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายก ได้นานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแสดง ชุด ระบาดอกบัว ในโครงการปั่นสบาย สไตล์คน...ครยก#3 จัดโดยสมาพันธ์เครือข่ายจักรยานนครนายก ณ อ่างเก็บนาวังบอน จังหวัดนครนายก
  4. 4. วันที่ 14 ตุลาคม 2559 ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายก ร่วมพิธีรดน้าพระบรมศพ ณ ศาลากลางจังหวัดนครนายก วันที่ 14 ตุลาคม 2559 ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัด นครนายก ได้จัดสถานที่เพื่อให้ประชาชนร่วมถวายความอาลัย วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายก ได้เข้าร่วมพิธีบาเพ็ญกุศลสัตตมวาร (๗วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ศาลากลางจังหวัด นครนายก ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายก ร่วมกับสานักงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตาบลเยี่ยมบ้านนักเรียนพิการ ในจังหวัดนครนายก
  5. 5. วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายก เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัด ชลบุรี ยินดีต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรจากโรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม จังหวัดชลบุรีที่มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดทาแผนงบประมาณ และการจัดทาแผนการจัดการศึกษาสาหรับนักเรียนพิการเรียนร่วม ณ ศูนย์การศึกษา พิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายก ใครไป... ใครมา
  6. 6. ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบระบบการควบคุมภายในและ บริหารความเสี่ยง โดยมีนางเงาแข เดือดขุนทด ผู้อานวยการโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกุล เป็นประธานกรรมการในครังนี ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายก ยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา ที่มาจัดกิจกรรมร่วมกับ เด็กๆ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายก ยินดีต้อนรับคณะวิศวกรไฟฟ้า เขต1 ที่มาสร้างรอยยิม เสียงหัวเราะและมอบความสุข ให้กับเด็กๆ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายก
  7. 7. คณะครู บุคลำกร และนักเรียนขอขอบพระคุณคณะสัตวแพทย์ขอนแก่น รุ่น ๘ พ.ต.ต.วิรวัฒน์ นิยมทรัพย์, คุณวรรณำ ใจแสน, คุณวรายศ จักร์คุ้ม, คุณพิสุทธิ์ คุณพิธาน ศิริ- ประภาษมงคล, คุณนงค์นุช ทองดี, คุณณัตฏิชา พานเงิน, คุณคาแพง อุตาหลา, คุณสุปราณี ทอง ศรี, คุณชุติมนท์ ปลืมคิด, คุณมพิดา คุณยศภัค และครอบครัว, คุณบุญมาก พระนคร ,คุณประภา ศรีสันต์สัมพันธ์กุล ,คุณอภิญญา เสาวดี ,คุณอิษฎา สุภานันท์, คุณกมลทิพย์ บัวแดง, คุณณัฐญา คีรีวัน ,คุณอาวัณย์ จิตรแข็ง ,คุณขนิษฐา คาขจร ,คุณอัศนีย์ ศรีสุข,คุณปรัชญา ชมเชย,คุณสมบัติ ตรีประทุม, คุณพีระพล บัวบุตร, คุณบัญชา โคกเจริญ,คุณปวีณา กมลมาศรัตน์, คุณสายวรุณ จันทร์ศรี, คุณทัศนีย์วรรณ คูประเสริฐ,คุณพิรพงษ์ ศรีจันทร์และครอบครัว, คุณสุมาลี มีอาษา และ และผู้ใหญ่ใจดีทุกท่ำนเป็นอย่ำงสูง ที่ให้กำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำ, อำหำรกลำงวัน, เครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับนักเรียนพิกำร ขอให้กุศลเจตนำของท่ำนที่มีต่อนักเรียนพิกำรจงดลบันดำลให้ท่ำน และครอบครัวจงประสบแต่ควำมสุขกำย สุขใจปรำศจำกโรคภัยและมีควำมเจริญก้ำวหน้ำสืบไป คณะครู บุคลากร และนักเรียน ขอแสดงความยินดีในโอกาส วันคล้ายวันเกิดของ ครูทิพภาวีร์ โพธิ์ทอง, ครูชุติกาญจน์ ดวงภูเมฆ, คุณอุดมศักดิ์ สมบัติ และคุณจิตาภา ดีเสงี่ยม ประจาเดือนกันยายน - ตุลาคมที่เวียนมาบรรจบครบรอบอีกครังขออานาจคุณพระศรี- รัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทังหลาย โปรดดลบันดาล ให้ท่านประสบแต่ความสุข ความสาเร็จ
  8. 8. .....สิ่งดีๆที่อยากบอกต่อ..... การชวยเหลือเด็กออทิสติก โรคออทิสติกเปนโรคที่มีลักษณะแตกตางกันไดมาก อาการมีหลายอยางและความรุนแรง ก็แตกตางกันไปตังแตนอยไปจนถึงขันรุนแรง เชน ตังแตพูดไมไดเลยไปจนถึงพูดมากไมหยุด หรือมีภาวะปญญาออน ชวยตัวเองไมไดไปจนถึงเรียนเกงจนสามารถจบปริญญาเอกไดเราอาจ แบงอาการของโรคไดเปน 3 ระดับ คือ รุนแรงนอย เด็กมักมีสติปญญาดีมีพัฒนาการทางภาษาที่ดีพอใชสามารถเรียนรวมกับ เด็กปกติไดบางรายเรียนไดสูงถึงปริญญาเอก รุนแรงปานกลางเด็กกลุ่มนีมีพัฒนาการทางสังคมและภาษาที่จำกัดเรียนหนังสือไมไดสูง เทากลุมแรก แตสามารถชวยตัวเองไดดีพอใช รุนแรงมาก เด็กกลุมนีมีภาวะปญญาออนรวมดวย ภาษาและ สังคมพัฒนาไดนอยมาก ชวยเหลือตนเองไมไดและตองมีผูดูแลไปตลอดชีวิต แตนับวาโชคดีที่กลุมนีพบไดไมมากเทาไร คุณครูจะสอนเด็กออทิสติกอยางไรนัน ขึนอยูกับความสามารถในการใชภาษาและระดับ เชาวนปญญา โดยสามารถแบงกลุมออทิสติกไดดังนี กลุ่มที่ 1 ระดับเชาวน์ปัญญา (IQ) สูงกว่า 60 และมีความคลองแคล่ว ในการใช้ ภาษาพูดกลุ่มนีมักมีทักษะการมองดี มีการกระตุ้นตนเองน้อย อาจมีความบกพรองทางสังคม หลายอย่างซึ่งสามารถพัฒนาให้ดีขึนได้ แต่ยังมีปัญหาการเชื่อมโยงความรูไปใชกับบริบทอื่น กลุมนีเปนออทิสติกที่มีศักยภาพสูง การจัดการศึกษาควรจัดใหเรียนในหองเรียนทั่วไป โดยมีผูชวยครูมีการปรับ สภาพแวดล้อมมีการใช้เครื่องช่วยตามความจำเป็นและมการสอน เป็นกลุ่มเล็กเปนบางครัง กลุมที่ 2 ระดับเชาวนปญญา (IQ) สูงกวา 60 และมีปญหาในการสื่อสาร มีภาษาพูด แตนอยกวาวัย มักมีชองวางมากระหวางภาษาพูดกับ ความเขาใจภาษา มักไวตอการรับรูเสียง มีการกระตุนตนเอง มีความสนใจสัน ทักษะการมองดีและมักแยกตัว การจัดการศึกษาควรจัดให้ เรียนในห้องเรียนทั่วไป โดยมีผู้ช่วยครู มีการปรับสภาพแวดล้อม มีการใช้เครื่องช่วยตามความ ต้องการและมีการสอนเปนกลุมเล็ก กลุมที่ 3 ระดับเชาวนปญญา (IQ) ต่ากวา 60 และมีการใชภาษาพูดแต่มักมีลักษณะ พูดตามมีการกระตุ้นตนเอง สมาธไม่ดี มีความบกพร่อง ปานกลาง การจัดการศึกษาควรจัดให เรียนในหองพิเศษภายในโรงเรียนเรียน รวมและมีการสอนแบบหนึ่งตอหน่งด้วย กลุมที่ 4 ระดับเชาวนปญญา (IQ) ต่ากวา 60 และไมใชภาษาพูด ใชภาษานอยมาก สนใจสิ่งที่เคลื่อนไหว ไวตอการรับรูเสียง ไมสนใจผูคน มความบกพร่องรุนแรง การจัดการศักษา ควรจัดการศักษาพิเศษและสอนแบบหนึ่งตอหนึ่ง ที่มาhttp://apps.qlf.or.th/member/UploadedFiles/prefix-07082557-052705-4Py1Bw.pdf ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจ้าจังหวัดนครนายก ที่อยู่ ๓๑/๒ หมู่ที่ ๑ ต.ท่าช้าง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก ๒๖๐๐๐ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘-๘๙๒๙-๔๙๒๒ โทรศัพท์ ๐-๓๗๓๔-๙๙๕๑ โทรสาร. ๐-๓๗๓๔-๙๙๕๒ E-mail : Special270@hotmail.com http://www.nakhonnayok-spec-edu.go.th

×