Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2554 ผลงานค่ายคืนปัญญาสู่มาตุภูมิ ชมรมอีสาน พระนครเหนือ (เต็ม)

8,059 views

Published on

ผลงานค่ายอาสาพัฒนา ค่ายคืนปัญญาสู่มาตุภูมิ ชมรมอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ณ ร.ร.บ้านหนองปาดฟาน อ.วังสะพุง จ.เลย ๒ - ๒๒ ต.ค. ๕๔ // ได้รับทุน ๒๐,๐๐๐.- บาท จากโครงการสายลมแห่งอาสา ( http://fund4volunteer.blogspot.com )

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2554 ผลงานค่ายคืนปัญญาสู่มาตุภูมิ ชมรมอีสาน พระนครเหนือ (เต็ม)

 1. 1. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ การปฏิบัติงานโครงการค่ายคืนปัญญาสู่มาตุภูมิณ. โรงเรียนบ้านหนองปาดฟาน ตาบลหนองหญ้าปล้อง อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 2 - 22 ตุลาคม 2554 ชมรมอีสาน ฝ่ายอาสาพัฒนาและบาเพ็ญประโยชน์ สังกัดกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 2. 2. ชมรมอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือติดอาวุธทางปัญญา พัฒนาคน พัฒนาสังคม
 3. 3. สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ เขียนที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554เรียน นมัสการ พระมหานัธธิติ สุมโน (พระมหาโอ๊ท) ข้าพเจ้า นายสุทธิรักษ์ ผกาศรี ตาแหน่ง ประธานชมรมอีสาน ฝ่ายอาสาพัฒนาและบาเพ็ญประโยชน์ขอรายงานผลการดาเนินโครงการดังต่อไปนี้ ข้อมูลทั่วไป1. ชื่อโครงการ โครงการค่ายคืนปัญญาสู่มาตุภูมิ2. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่าย/ชมรม ชมรมอีสาน3. ผู้รับผิดชอบการดาเนินโครงการ นายกิตติศักดิ์ ปิยะวงศ์4. วัตถุประสงค์การดาเนินโครงการจุดมุ่งหมาย / วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ กิจกรรมการทาความดี บาเพ็ญประโยชน์ เพื่อสังคมเพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 2. เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในด้านการบาเพ็ญตนเพื่อสาธารณะประโยชน์ส่วนรวม 3. เพื่อให้นักศึกษาได้สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่และปัญหาต่าง ๆ ของชาวบ้านชนบทที่อยู่ห่างไกล พร้อมทั้งนาปัญหามาแก้ไขในโอกาสข้างหน้าต่อไป 4. เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถในการสร้างประโยชน์ ต่อสังคม 5. เพื่อกระตุ้นเร่งเร้าให้ชาวบ้านเกิดความสมัครสมานสามัคคี เข้าใจถึงบทบาทและมีความคิดริเริ่ม ในการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง 6. เพื่อให้นักศึกษามีความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี รู้จักการใช้ความคิดที่มีเหตุผลในการเสนอและโต้แย้ง โดยอยู่ในกรอบของความถูกต้องและหลักประชาธิปไตย 7. เพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่ชาวบ้านในรูปแบบของสาธารณสุข โดยการจัดทาสื่อนิทรรศการและ การขอความร่วมมือจากสาธารณสุขของท้องถิ่น 8. ส่งเสริมและกระตุ้นให้ชาวบ้านเล็งเห็นถึงความสาคัญและมีส่วนร่วมในการช่วยกันแก้ปัญหาลดภาวะ โลกร้อน และเห็นความสาคัญของปัญหาขยะล้นโลกด้วย 9. เพื่อให้โรงเรียนมีอาคารเรียนที่เพียงพอ ชาวบ้านและนักเรียนสามารถใช้ประโยชน์จากอาคารได้อย่าง เต็มที่ 10. เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของหน่วยงานที่ได้ให้การสนับสนุนโครงการและมหาวิทยาลัย
 4. 4. 5. สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการ โรงเรียนบ้านหนองปาดฟาน ตาบลหนองหญ้าปล้อง อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย6. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ วันที่ 2 – 22 ตุลาคม 25547. ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ จานวนทั้งสิ้น 36 คน ประกอบด้วย อาจารย์ท่ปรึกษา ี จานวน 1 คน นักศึกษา จานวน 35 คน8. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ งบประมาณจาก.....เงินบารุงกิจกรรมนักศึกษา จานวน 28,740.-บาท เงินพัฒนานักศึกษา จานวน 20,000.-บาท เงินจากโครงการสายลมแห่งอาสา จานวน 20,000.-บาท เงินจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ จานวน 10,000.-บาท เงินจากบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จากัด จานวน 10,000.-บาท เงินจากร้านลูกชิ้นปลานายเงี๊ยบ จานวน 5,000.-บาท เงินจากบริษท คงศิรแทนเนอร์ร่ี จากัด ั ิ จานวน 5,000.-บาท เงินจากบริษัท สหพัฒนพิบูล จากัด (มหาชน) จานวน 5,000.-บาท บริษัท สิงห์ คอปอร์เรชั่น จากัด จานวน 5,000.-บาท เงินจากห้างหุ้นส่วนจากัดพัฒนชัยยนต์-หางปืนวิฑูรย์ จานวน 2,000.-บาท เงินจากห้างหุ้นส่วนจากัดพูลทรัพย์โลหะกิจ จานวน 1,000.-บาท เงินจากการเปิดกล่องขอรับบริจาค จานวน ,80,000.-บาท9. รายละเอียดค่าใช้จ่าย จานวน 191,740 .- บาท ค่าใช้สอย - ค่าเหมารถขนส่งอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นเงิน 14,299.-บาท - ค่าอาหาร นักศึกษา จานวน 36 คน เป็นเวลา 20 วัน และค่าอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปาดฟาน เป็นเงิน 12,312.-บาท ค่าวัสดุ - ค่าอุปกรณ์ก่อสร้าง เป็นเงิน 157,590.-บาท - ค่าอุปกรณ์งานกีฬา งานวัดและอุปกรณ์เพิ่มเติมอื่น ๆ เป็นเงิน 7,539.-บาท10. มีเงินเหลือจ่ายส่งคืน จานวน........-.........บาท11. ผลที่ได้รับจากการดาเนินโครงการ 1) โรงเรียนมีอาคารเรียนอเนกประสงค์ให้นักเรียนได้ใช้งานอย่างเพียงพอ 2) การเรียนของนักเรียนมีความสมบูรณ์และมีความพร้อมมากขึ้น 3) ชาวบ้านเข้าใจบทบาทของนักศึกษามากยิ่งขึ้น
 5. 5. 4) ชาวบ้านมีความสุขจากกิจกรรมที่นักศึกษาจัดระหว่างค่าย 5) นักศึกษาสามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่ชมรมและมหาวิทยาลัยได้ √ บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย12. สรุปผลการดาเนินโครงการ 1) เด็กนักเรียนมีห้องเรียนใช้ในการศึกษาอย่างเพียงพอ 2) ดาเนินการตามวัตถุประสงค์สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี13. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมข้อเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรค 1) เวลาในการปฏิบัติงานน้อย 2) งบประมาณโครงการน้อย ข้อเสนอแนะ 1) น่าจะมีเวลาในการปิดเทอมมากกว่านี้ 2) อยากให้หน่วยงานของเอกชนเข้ามาสนับสนุนโครงการมากกว่านี้ ลงชื่อ (นายกิตติศักดิ์ ปิยะวงศ์) นักศึกษารับผิดชอบโครงการ ลงชื่อ (นายสุทธิรักษ์ ผกาศรี) ประธานชมรมอีสานลงชื่อ (อาจารย์พันคา ศรีอุทัย) อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมอีสาน
 6. 6. ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนบ้านหนองปาดฟาน 1.1 ชื่อสถานศึกษา...โรงเรียนบ้านหนองปาดฟาน. ตาบล หนองหญ้าปล้อง อาเภอวังสะพุง จังหวัด เลย รหัสไปรษณีย์ 42130 e-mail: taiw_ tai@hotmail.com Website คือ http://www. npfschool.com สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 2 1.2 เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 1.3 เขตพื้นที่บริการ1 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองปาดฟาน หมู่ 2ประวัติโรงเรียนบ้านหนองปาดฟาน โรงเรียนบ้านหนองปาดฟาน ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองปาดฟาน หมู่ที่ 2 ตาบลหนองหญ้าปล้อง อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2504 มีนายปรารภ สิงห์ทองลา เป็นครูใหญ่ เปิดสอนระดับชั้นป.1 – ป.4 มีนักเรียนเริ่มแรก 54 คน อาคารเรียนเป็นอาคารชั่วคราว ต่อมาอาคารเรียนชั่วคราวได้ชารุดทรุดโทรมใช้การไม่ได้ จึงได้รื้อถอนและสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ เป็นอาคารถาวรแบบ ป 1 ซ ขนาด 2 ห้องเรียน โดยจัดหาวัสดุอุปกรณ์สร้างคิดเป็นเงินทั้งสิ้น 34,245 บาท เป็นงบจากทางราชการ 25,000 บาท สร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2509 ในปี 2523 ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม 1 หลัง 2 ที่ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป1 ฉ จานวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน ราคา 420,000 บาท สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2524 ในปี พ.ศ. 2527 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช. 202/26 จานวน 1 หลังงบประมาณ 180,000 บาท แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2527 วันที่ 18 ธันวาคม 2528 คณะครูร่วมกับชาวบ้านช่วยกันบริจาคเงินเพื่อติดตั้งไฟฟ้าในโรงเรียน คิดเป็นมูลค่า 4,504 บาท วันที่ 5 ธันวาคม 2537 นายเลิ้ง เหิรสว่างและนายฮาด วันนา ได้จัดผ้าป่าสามัคคีจากสมุทรปราการ -กรุงเทพฯ ร่วมกับคณะครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า สร้างเสาธงชาติและปรับปรุงสนามกีฬา คิดเป็นเงิน 20,000บาท พ.ศ. 2538 นายมาตร มาราช พร้อมด้วยผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่า ได้จัดผ้าป่าสามัคคีจากสมุทรปราการ – กรุงเทพฯ มาทอดเพื่อสร้างสนามวอลเลย์บอล ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร และสร้างอาคารชั่วคราวคิดเป็นเงิน 46,854 บาท วันที่ 24 มกราคม 2544 นายมาตร มาราช ได้มอบพระพุทธรูปปรางค์พรหมสี่หน้า หน้าตักกว้าง 30ซม. มูลค่า 5,000 บาท และคณะครู ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าร่วมกันบริจาคทรัพย์สร้างศาลาพระพุทธรูป คิดเป็นมูลค่า 5,000 บาท วันที่ 12 กรกฎาคม 2544 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตาบลหนองหญ้าปล้องเพื่อดาเนินการตามโครงการเกษตรเพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน เป็นเงิน 20,000 บาท
 7. 7. วันที่ 14 - 15 เมษายน 2545 คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ร่วมกับคณะครูและนักการภารโรง ได้จัดงานผ้าป่าเพื่อการศึกษาขึ้น เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์มอบให้กับทางโรงเรียน จานวน4 เครื่อง เครื่องพิมพ์แบบหัวเข็ม จานวน 1 เครื่อง เครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก จานวน 1 เครื่อง พัดลมแบบตั้งพื้น จานวน 2 ตัว เครื่องขยายเสียง 1 ชุด โต๊ะหมู่บูชา 1 ชุด หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ขนาดใหญ่ 1ชุด ติดตั้งเหล็กดัดลูกกรงหน้าต่างห้องคอมพิวเตอร์และห้องสมุด จานวน 5 บาน ชุดรับแขก 1 ชุด รวมคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 102,640 บาท มอบในวันที่ 12 สิงหาคม 2545 วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2548 โรงเรียนบ้านหนองปาดฟาน พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานศิษย์เก่า ได้จัดทาผ้าป่าเพื่อการศึกษาปรับปรุงอาคาร ยกอาคารสูง อาคาร ป.1 ช.พร้อมได้รับสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตาบลหนองหญ้าปล้องถมที่ใต้ถุนอาคารแบบ ป.1 ช. ที่ยกสูง เตรียมที่จะปรับปรุงเป็นห้องเรียน วันที่ 1 มกราคม 2550 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านหนองปาดฟานได้จัดทาผ้าป่าเพื่อการศึกษา ได้คอมพิวเตอร์จานวน 1 เครื่อง และปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนที่ยกพื้นสูง 3จานวน 2 ห้องเรียน รายนามผู้บริหารสถานศึกษาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนี้ 1. นายปรารภ สิงห์ทองลา ครูใหญ่ พ.ศ. 2504 – 2515 2. นายซอม เทียมทัน ครูใหญ่ พ.ศ. 2515 – 2518 3. นายพรชัย คาแก้ว ครูใหญ่ พ.ศ. 2518 – 2520 4. นายสุจินต์ ลีกระจ่าง ครูใหญ่ พ.ศ. 2520 – 2524 5. นายศิริชัย สายปัญญา ครูใหญ่ พ.ศ. 2524 – 2524 6. นายวิสุทธิ์ คามะดา ครูใหญ่ พ.ศ. 2524 – 2540 7. นายวิสุทธิ์ คามะดา อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2540 – 2542 8. ว่าที่ร.ต.มานิต พันธุ์โอภาส ครูใหญ่ พ.ศ. 2543 – 2545 9. ว่าที่ร.ต.มานิต พันธุ์โอภาส อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2545 – 2549 10. นายประสบการณ์ นาถ้าพลอย ผู้อานวยการ พ.ศ. 2549 – 2553 11.นางวนาไพร ยอดพุทธ ผู้อานวยการ พ.ศ.2553-ปัจจุบันข้อมูลบุคลากรในปัจจุบัน ที่ ชื่อ-สกุล ตาแหน่ง วุฒิการศึกษา สอนชั้น 1 นางวนาไพร ยอดพุทธ ผอ.ร.ร. ปริญญาโท(บริหาร) 2 นางราณี บุตรราช ครู ปริญญาโท(หลักสูตรฯ) อนุบาล1-2 3 นางสาวปรีดา ปัตถา ครู ปริญญาตรี(ศิลปะ) ป.1-2 4 นางทิพย์พาพร ภูพาดนา ครู ปริญญาตรี(สังคมศึกษา) ป.3-4 5 นายกนก บุตรราช ครู ปริญญาโท(หลักสูตรฯ) ป.5-6
 8. 8. 43. ข้อมูลนักเรียน ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับจานวนนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน2554 ) ดังนี้จานวนนักเรียนจาแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน จานวนนักเรียน ระดับชั้น ชาย หญิง รวม อนุบาลศึกษาปีที่ 1 2 1 3 อนุบาลศึกษาปีที่ 2 7 2 9 รวม 9 3 12 ประถมศึกษาปีที่ 1 4 4 8 ประถมศึกษาปีที่ 2 1 0 1 ประถมศึกษาปีที่ 3 2 1 3 ประถมศึกษาปีที่ 4 4 6 10 ประถมศึกษาปีที่ 5 1 6 7 ประถมศึกษาปีที่ 6 6 5 11 รวม 18 22 40 รวมทั้งหมด 27 25 52
 9. 9. ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ในระหว่างออกค่าย ณ.โรงเรียนบ้านหนองปาดฟาน ตาบลหนองหญ้าปล้อง อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 2 - 22 ตุลาคม 2554ชมรมอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ บรรยากาศในการเดินทาง
 10. 10. กิจกรรมในค่าย
 11. 11. ภาพการต้อนรับนักศึกษาและรับนักศึกษาเข้าอยู่ในบ้านของชาวบ้านหนองปาดฟาน วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้ปรับตัวและใช้ชีวิตแบบชนบทกับชาวบ้านที่ไปอาศัยอยู่
 12. 12. ภาพพิธีเปิดค่ายคืนปัญญาสู่มาตุภูมิครั้งที่ 34 (พิธีตั้งเสาเอก) การแสดงก่อนพิธีเปิดจากน้องๆโรงเรียนบ้านหนองปากฟาน
 13. 13. ชาวบ้านร่วมไหว้พระแม่ธรณีรองประธานค่ายคืนปัญญาสู่มาตุภูมิกล่าวรายงานประธานในพิธี
 14. 14. นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองหญ้าปล้อง ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทและกล่าวเปิดค่าย ประธานในพิธีตีฆ้องเปิดโครงการฯ
 15. 15. เสาเอกเสาโท
 16. 16. ผู้อานวยการโรงเรียนพร้อมด้วยผู้นาหมู่บ้านร่วมรดน้าหอมเพื่อเป็นศิริมงคลสาหรับอาคารเรียน ถ่ายภาพร่วมกัน
 17. 17. ภาพงานสัมพันธ์ประชา วัตถุประสงค์ 1. เพื่อประชาสัมพันธ์ทาความเข้าใจกับชาวบ้านถึงวัตถุประสงค์ของการออกค่าย 2. เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ชื่อเสียงสถาบันการศึกษาและผู้สนับสนุนให้เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้น 3. เดินประชาสัมพันธ์และแจกแผ่นพับเชิญชวนชาวบ้านเข้าร่วมงาน
 18. 18. แจกเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการฯและผู้สนับสนุนโครงการฯ
 19. 19. แนะนากิจกรรมและผู้สนับสนุนเล่นเกมส์ตอบคาถามแจกของรางวัลให้กับผู้เขาร่วมงาน
 20. 20. ชาวบ้านแสดงความสามารถรับของรางวัล
 21. 21. ภาพกิจกรรมงานวัด วัตถุประสงค์ 1.เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับชาวบ้านให้ดียิ่งขึ้น 2.เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแผ่ชื่อเสียงของผู้สนับสนุนให้เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้น 3.เพื่อเป็นการอนุรักษ์การละเล่นพื้นบ้าน ในการจัดงานวัดไม่ได้หวังผลกาไรใด ๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากว่าเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับชาวบ้านให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแผ่ชื่อเสียงของผู้สนับสนุนให้เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้น ในการเล่นเกมส์แต่ละซุ้ม เราจะมีการกาหนดให้ใช้ฝาจีบและกล่องนมแทนเงินในการเล่นเกมส์ ภาพบรรยากาศงานวัด
 22. 22. ชาวบ้านและคณะครูร่วมกันทาขนมร่วมภายในงาน
 23. 23. ซุ้มสอยดาว
 24. 24. ซุ้มสาวน้อยตกน้า ซุ้มโยนห่วง
 25. 25. ซุ้มทายสีกางเกงใน ซุ้มสาวราวง
 26. 26. ซุ้มยกขวด
 27. 27. บรรยากาศภายในงาน
 28. 28. ภาพกิจกรรมโครงสอน การเข้าแถวและออกกาลังกายตอนเช้า
 29. 29. กิจกรรมเคารพผู้อาวุโส
 30. 30. สอนการผสมสีจากแม่สี
 31. 31. การเรียนการสอนแบบบูรณาการ สอนการดารงชีพในป่า
 32. 32. สอนภาษาอังกฤษ สอนวิชาดนตรี
 33. 33. สอนเกษตรทฤษฎีใหม่
 34. 34. การทาปุ๋ยหมักชีวภาพจากเศษอาหาร
 35. 35. สอนทาปุ๋ยน้าชีวภาพEM จาก สมุนไพร
 36. 36. ภาพกิจกรรมโครงสร้าง งานตีผังเตรียมพื้นที่สร้างอาคาร ปรับระดับหลุมเพื่อตั้งเสา
 37. 37. พิธีตั้งเสาเอก
 38. 38. งานทาสีเหล็กงานเทคานคอดิน
 39. 39. งานเทคานคอดิน
 40. 40. งานก่ออิฐ
 41. 41. งานวงกบประตูและวงกบหน้าต่าง
 42. 42. งานทาโครงหลังคา
 43. 43. งานฉาบผนัง
 44. 44. งานปรับพื้นดิน
 45. 45. งานผสมปูนเทพื้น
 46. 46. งานโครงหลังคาและมุงหลังคา
 47. 47. งานตะแกรงระบายลม งานทาสีอาคาร
 48. 48. ทาสีอาคาร
 49. 49. งานป้าย
 50. 50. พิธีปิดค่ายคืนปัญญาสู่มาตุภูมิ พิธีทาบุญเลี้ยงพระตอนเช้าและเจิมป้าย
 51. 51. ตักบาฑอาคารใหม่ร่วมกับชาวบ้านประธานค่ายคืนปัญญาสู่มาตุภูมิกล่าวรายงาน
 52. 52. ปลัดอาวุโสอาเภอวังสะพุงประธานในพิธีปิดกล่าวให้โอวาทและกล่าวปิดค่าย
 53. 53. พิธีมอบอาคาร 34 ปี ชมรมอีสาน
 54. 54. ถ่ายภาพร่วมกัน
 55. 55. ภาพกิจกรรมการให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยและตรวจสุขภาพ ชมรมอีสานร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเหมืองแบ่ง ลงพื้นในโรงเรียนบ้านหนองปาดฟาน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพทั้งเรื่องโรคติดต่อต่าง ๆ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต ฯลฯ
 56. 56. ภาพอาคารเรียนสาเร็จ
 57. 57. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ผู้สนับสนุนโครงการ
 58. 58. กิจกรรมเล่นกีฬาสานความสัมพันธ์

×