Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kasapilreport

1,248 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kasapilreport

 1. 1. Mgapag-aalsangMamamayang<br /> Pilipino at mga<br />PinagmulanngKamalayang<br />Makabayan<br />
 2. 2.
 3. 3.
 4. 4.
 5. 5.
 6. 6.
 7. 7.
 8. 8.
 9. 9.
 10. 10.
 11. 11.
 12. 12. Polo<br />pwersahangpagpapatrabahosamgaindiongkalalakihanna may edad 16-60 taonggulang.Nagsisilbisilasagobyerno o simbahansaloobng 40 arawtaon-taon. Nuong 1884, ginawanalamangitong 15 araw.<br /> <br />
 13. 13. Tributo<br />nagkakahalagang 8 reales (1 peso) sa pera o ano mangkagamitan,itinaassa 12 reales (1.50 pesos) nuong 1851. At nuong 1884, pinalitanangsistemangitongtinatawagnacedula.<br /> <br />
 14. 14.
 15. 15.
 16. 16. KilusangReporma o Propaganda<br />
 17. 17. Layunin:<br /><ul><li>bigyanngkalutasanangmgakamaliansasistemangkolonyalngmgaKastilasaPilipinas.
 18. 18. magkaroonngkinatawanangPilipinassa Cortes ng Spain.
 19. 19. pantaynapagtinginsamga Pilipino at Kastilasaharapngbatas.
 20. 20. sekularisasyonngmgaparokyasaPilipinas.
 21. 21. ipagkaloobsamga Pilipino angkatapatangpantao at kalayaansapagsasalita.</li></li></ul><li>Mga<br />Propagandista<br />
 22. 22. Graciano Lopez Jaena (1856-1896)<br /><ul><li>AngopisyalnapahayaganngKilusang Propaganda.
 23. 23. Unanginilathalasa Barcelona, Spain noongPebrero 15, 1889 .Pumalitsakanyasi Marcelo H. del PilarnoongDisyembre 15, 1889.
 24. 24. SinulatniyaangsatirongFray Botodnanagbubulgarngkasakiman, katamaran, at kalaswaanngmgaprayle.</li></li></ul><li>Layuninng La Solidaridad<br /><ul><li>Itaguyodangmalayangkaisipan at kaunlaran.
 25. 25. Mapayapangpaghingingmgarepormangpulitikal at panlipunan.
 26. 26. Ilarawanangkaawa-awangkalagayanngPilipinasupanggumawangmgahakbangang Spain naayusinangmgaito.</li></li></ul><li>Marcelo H. del Pilar (1850-1896) – <br /><ul><li>isang abogado at magalingnamanunulat.Sinulatniyaangmgasumusunod:</li></ul>a. Dasalan at Tocsohan<br />b. PasyongDapatIpag-alabngTaongBabasa<br />c. AngKadakilaanngDyos<br />d. CaiingatCayo<br />e. Dupluhan<br />f. SagotngEspanasaHibikng Pilipino<br />
 27. 27. Jose Rizal (1861-1896)<br /><ul><li>isang doctor nanagmulasabayanngCalambaLaguna.Sinulatnyaangmgasumusunod:</li></ul>NoliMe Tangere (1886) <br />El Felibusterismo (1891)<br />Filipinas Dentro de Cien Anos (Ang Pilipinas saLoobngIsangDaangTaon)<br />La Indolencia de los Filipinos (AngKatamaranngmga Pilipino)<br />Sucesos de las Islas Filipinas [KasaysayanngSanpuluang Filipinas]<br />
 28. 28. La Liga Filipina<br /><ul><li>Itinatagni Rizal noongHulyo 3, 1892 mataposmakabaliksaPilipinas.
 29. 29. Layuninngsamahannamagkaisaanglahatng Pilipino sapaghingingrepormasamapayapangparaan.
 30. 30. Sa kasamaangpalad, hindinagtagalangsamahandahilipinahuliniGobernador-HeneralEulogioDespujolsi Rizal noongHulyo 7, 1892 upangipataponsaDapitan. </li></li></ul><li>Gregorio Sanciangco<br />nalathalasa Madrid Espana and kanyangaklatnaEl Progreso de Filipinasnooong 1881 natumutukoysamgapagkukulangngPamahalaangkolonyal.<br />
 31. 31. JoseMariaPanganiban (1863-1890)<br /><ul><li>nagsulatsiyangmgaartikulosa La Solidaridad, sailalimngalyasnaJomapa at J.M.P. </li></li></ul><li>Pedro A. Paterno (1858-1911)<br /><ul><li>Isangmagalingnaabogado.</li></li></ul><li>Mariano Ponce (1863-1918) <br /><ul><li>isa sanangunasapagtatatagngLa Solidaridad.
 32. 32. GinamitniyasakanyangmgasinulatangmgaalyasnaNaning, Kalipulako, orTigbalang.</li></li></ul><li>AntonioLuna(1866-1899) <br />mahusaysumulatngmgasanaysay,<br /> at ginamitangalyasnaTaga-ilog.<br />
 33. 33. Juan Luna (1857-1899) <br /><ul><li>isangmagalingnapintor, at kilalasakanyangobranaSpoliarium.</li></li></ul><li>Isabelo de los Reyes (1864-1938) <br /><ul><li>nagalitsakanyaangmgaprayle at mgananunungkulannanunungkulansapamahalaansawalanghabasniyangpagbubunyagngkatiwaliansasimbahan at pamahalaan</li></li></ul><li>Pedro Serrano Laktaw<br /><ul><li>nagingguro ni Prinsipe Alfonso de Bourbon nanagingHaring Alfonso XIII ngEspanya).</li></li></ul><li>Felix Resurreccion Hidalgo<br /><ul><li>kinilalasakanyangobrangVirgenesCristianas
 34. 34. Expuestas al Populacho (Christian Virgins Exposed to the Rabble).</li></li></ul><li>Galicano Apacible <br /><ul><li>nagingpangulong La Solidaridad</li></ul>nuongDisyembre 31, 1888.<br />

×